The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการลูกเสือ ปี 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by oil1510, 2021-03-04 01:53:51

โครงการลูกเสือ

โครงการลูกเสือ ปี 2563

Keywords: ลูกเสือ

1.ชอื่ โครงการ ส่งเสริมการเรียนรลู้ กู เสอื -เนตรนารี (กจิ กรรมลูกเสอื -เนตรนารี)

2. หลักการและเหตผุ ล

กิจกรรมพฒั นาผู้เรียนซึง่ เป็นกจิ กรรมทจ่ี ัดให้ผูเ้ รียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ
มุง่ เน้นเพ่มิ เติมจากกิจกรรมทไ่ี ด้จดั ใหเ้ รยี นรตู้ ามกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ที่ 8 กลุ่ม การเขา้ ร่วมและปฏิบัติกจิ กรรม
ที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่าง
แท้จรงิ การพัฒนาที่สาคัญไดแ้ ก่ การพัฒนาองคร์ วมของความเปน็ มนุษยใ์ หค้ รบทกุ ด้าน ท้ังร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิ ยั และมีคณุ ภาพเพอ่ื พฒั นาองคร์ วมของความเปน็ มนษุ ยท์ ีส่ มบูรณ์ ปลูกฝังและ
สรา้ งจิตสานึกของการทาประโยชน์เพ่ือสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้ งดาเนนิ การอยา่ งมีเปา้ หมาย

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพ่อื สง่ เสรมิ การจัดกิจกรรมการเรยี นรทู้ ่หี ลากหลายใหต้ รงตามถนดั และความสนใจของผเู้ รียน
3.2 เพอ่ื สง่ เสรมิ ใหผ้ ูเ้ รียนแสวงหาความร้ดู ้วยตนเองและสามารถทางานร่วมกบั ผู้อน่ื ได้
3.3 เพอ่ื สง่ เสรมิ ใหผ้ ้เู รียนไดฝ้ ึกทกั ษะทางลกู เสอื -เนตรนารี สามารถนาไปประยุกตใ์ ชใ้ น

ชวี ติ ประจาวนั ได้

4. เปา้ หมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
4.1.1 นักเรียนชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 1-6 โรงเรยี นเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บา้ นโคกมะพรา้ ว)
ทุกคนไดร้ บั การพฒั นาศักยภาพองค์รวมของความเปน็ มนุษย์ใหค้ รบทกุ ดา้ น
4.1.2 ลูกเสือ เนตรนารี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคก

มะพรา้ ว) เขา้ ร่วมกิจกรรมลกู เสอื
1. ลกู เสอื สารอง จานวน 112 คน ประกอบดว้ ย
1.1 ลกู เสอื สารองชน้ั ป.1 จานวน 36 คน
1.2 ลกู เสือสารองชนั้ ป.2 จานวน 43 คน
1.3 ลกู เสือสารองชั้น ป.3 จานวน 33 คน
1.4 ผกู้ ากับลูกเสือสารอง 6 คน
2. ลูกเสือสามญั จานวน 53 คน ประกอบด้วย
2.1 ลกู เสอื สามญั ชนั้ ป.4 จานวน 22 คน
2.2 ลูกเสอื สามัญช้ัน ป.5 จานวน 23 คน
2.3 ลกู เสือสามัญชน้ั ป.6 จานวน 18 คน
2.4 ผู้กากบั จานวนลกู เสือสารอง 6 คน
ลกู เสอื ทง้ั หมด จานวน 175 คน ผู้กากบั ท้ังหมด จานวน 12 คน

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
4.2.1 นกั เรียนโรงเรียนเทศบาลทุง่ หลวง ๑ (บา้ นโคกมะพร้าว) เข้าร่วมกจิ กรรม
4.2.2 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลทงุ่ หลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว) มีความพึงพอใจต่อการจัด

กจิ กรรมลกู เสอื -เนตรนารี

5. ความสอดคล้องกบั แผนพฒั นาท้องถน่ิ / แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศกึ ษา
5.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทงุ่ หลวง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ดา้ นการศึกษา กีฬา ศาสนา วฒั นธรรมและภมู ปิ ัญญาท้องถ่นิ
แนวทางการพฒั นาท่ี 1.1 ศาสนา วัฒนธรรม และภมู ิปัญญาท้องถน่ิ
4.2 สอดคลอ้ งกบั แผนพัฒนาการศกึ ษาของโรงเรยี นเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาผเู้ รยี น
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 จัดการเรียนการสอนโดยเนน้ ผเู้ รียนเปน็ สาคัญ
5.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพรา้ ว)

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพผเู้ รยี น
ตวั บ่งช้ีที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผเู้ รียน

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ขน้ั ตอนดาเนินโครงการ

รายการ/กจิ กรรม วนั /เวลาท่ีดาเนินการ

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 1-5 กมุ ภาพันธ์ 2564
2.ประชมุ ชีแ้ จง 11 กมุ ภาพนั ธ์ 2564
3. แต่งตง้ั คณะกรรมการทางาน 11 กมุ ภาพันธ์ 2564
4.จดั กจิ กรรมคา่ ยลกู เสอื 11-12 มีนาคม 2564
5.ประเมินผลโครงการ 15 มนี าคม 2564
6.สรุปผลการดาเนนิ งาน 16 มีนาคม 2564
7.จัดทารายงานโครงการ 20 มีนาคม 2564

8. สถานทด่ี าเนินกจิ กรรม
ณ โรงเรียนเทศบาลทงุ่ หลวง ๑ (บ้านโคกมะพรา้ ว)

9.หนว่ ยงานรับผิดชอบ
งานกิจการนักเรียน

10.งบประมาณดาเนนิ การ ทง้ั ส้ิน 40,000 บาท (สหี มนื่ บาทถ้วน)

ทม่ี าของงบประมาณกจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น รายละเอยี ดดงั นี้

กจิ กรรมลกู เสอื -เนตรนารี

1.คา่ อาหาร เปน็ เงิน จานวน 10,000 บาท แบ่งเปน็

1.1 ลูกเสอื สารอง ใช้งบประมาณจากโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

1.2 ลูกเสอื สามญั ใช้งบประมาณจากโครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรลู้ กู เสือ-เนตรนารี โดย

แบง่ เปน็

1.2.1 ไกส่ ด หม่ลู ะ 1 ตัว จานวน 8 ตัว

1.2.2 ไขไ่ ก่ เบอร์ 1 หมลู่ ะ 8 ฟอง จานวน 60 ฟอง

1.2.3 ปลากระปอ๋ ง หมลู่ ะ 3 กระปอ๋ ง จานวน 24 กระปอ๋ ง

1.2.4 กะหลา่ ปลี หมลู่ ะ 1 หวั จานวน 8 หัว

1.2.5 ขา้ วสาร หมลู่ ะ 2 กิโลกรมั จานวน 16 กโิ ลกรมั

2.คา่ วัสดุ อุปกรณ์ ในกจิ กรรมฐานตา่ ง ๆ เปน็ เงนิ จานวน 10,000 บาท

3.ค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็นเงนิ 500 บาท

รวมเปน็ เงนิ ทั้งสิ้น เป็นเงนิ 20,500 บาท

หมายเหตุ รายการท้งั หมดนส้ี ามารถถวั เฉล่ยี กนั ไดท้ กุ รายการ

11.การตดิ ตามประเมนิ ผล

ตัวชวี้ ัดความสาเร็จ เกณฑ์ เครือ่ งมือ
(ปรมิ าณ,คณุ ภาพ,เวลา,ค่าใชจ้ า่ ย)
ร้อยละ 100 แบบประเมิน
ปจั จยั (input) ร้อยละ 80 แบบประเมนิ
ร้อยละของนกั เรยี นชั้น ป.1-ป.6 โรงเรยี นเทศบาลทงุ่
หลวง 1 (บา้ นโคกมะพรา้ ว) เข้าร่วมกิจกรรม

ผลผลิต (Output)
ร้อยละของนักเรยี นโรงเรียนเทศบาลทงุ่ หลวง 1 (โรงเรยี น
บ้านโคกมะพร้าว) ป.4-ป.6 มีทักษะทางลูกเสอื -เนตรนารี
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้

12.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั
12.1 ลกู เสือ-เนตรนารี ทุกคนเป็นผปู้ ฏิบตั ิตนตาม คาปฏญิ าณ และกฎของลกู เสอื

12.2 จดั กิจกรรมการเรยี นรทู้ หี่ ลากหลายใหก้ บั ผเู้ รยี นตรงตามความถนดั และความสนใจ

13.ผู้จดั ทาโครงการ

(นางสาวสุภตั ตรา แกว้ ศาลา)
ผู้เขียนโครงการ

14.ผเู้ สนอโครงการ

(นางเพญ็ ศรี หนูเซง่ )
ผูเ้ สนอโครงการ

15.ผพู้ จิ ารณาโครงการ

(นางจริ าพรรณ์ เกล้ียงเกลา)
หัวหนา้ ฝา่ ยแผนและงบประมาณ

5.ผู้เหน็ ชอบโครงการ

(นางสาวสภุ ตั ตรา แก้วศาลา)
หวั หน้างานกจิ การนักเรยี น

16.ผอู้ นุมัตโิ ครงการ

(นายอรณุ เรอื นเพ็ชร)
ผอู้ านวยการโรงเรยี นเทศบาลทงุ่ หลวง ๑ (บ้านโคกมะพรา้ ว)

ตารางกจิ กรรมลูกเสอื สารอง โรงเรียนเทศบาลทุง่ หลวง ๑ (บา้ นโคกมะพรา้ ว)

ณ โรงเรยี นเทศบาลทงุ่ หลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว)

วนั พฤหสั บดีที่ 11 มีนาคม 2564

เวลา กจิ กรรม

08.00 - 08.30 น. ลอดซมุ้ ลกู เสอื (ครูทกุ คน)

08.30 - 09.00 น. เปดิ ประชุมกองลูกเสอื

09.00 - 12.00 น. กิจกรรมเขา้ ฐานลกู เสอื (ฐานละ 30 นาที)

- ฐานที่ 1 ระเบยี บแถว นางสสธิ ร ศรีเฉลิมพร

- ฐานท่ี 2 กฎ คาปฏิญาณ นางสาวสุรีวลั ย์ เสนทองแก้ว

- ฐานที่ 3 เงอ่ื นขัดสมาธิ นางจิราพรรณ์ เกลยี้ งเกลา

นางสุธารทพิ ย์ วรนิ ทรเวช

- ฐานที่ 4 ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น นางเพญ็ ศรี หนูเซง่

นางดุษฎี วงศ์สวัสดิ์

- ฐานที่ 5 ทดสอบประสาทสัมผสั นางสาวปารฉิ ตั ร รกั ษาราษฎร์

นางสาวจันจริ า ไอยศูรย์

- ฐานที่ 6 สกีบก นายไชยโชค พนู พนัง

นางสาวสภุ ัตตรา แก้วศาลา

นางกมลทิพย์ โกละกะ เปานกหวดี เปลยี่ นฐาน

12.00 - 13.00 น. รบั ประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมการแสดง ลกู เสอื (ครทู กุ คน)
16.00 - 16.15 น. ปดิ ประชมุ กองลูกเสอื
16.15 น. กลับบา้ น

ตารางกจิ กรรมลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรยี นเทศบาลทงุ่ หลวง ๑ (บ้านโคกมะพรา้ ว)

ณ โรงเรียนเทศบาลทงุ่ หลวง ๑ (บ้านโคกมะพรา้ ว)

วนั ศุกร์ท่ี 12 มีนาคม 2564

เวลา กิจกรรม

08.00 - 08.30 น. ลอดซมุ้ ลกู เสอื (ครูทกุ คน)

08.30 - 09.00 น. เปิดประชุมกองลกู เสือ (ฐานละ 15 นาที)

09.00 - 11.00 น. กจิ กรรมเข้าฐานลกู เสือ

- ฐานท่ี 1 ระเบียบแถว นางสาวปารฉิ ัตร รกั ษาราษฎร์

- ฐานที่ 2 กฎ คาปฏญิ าณ นางกมลทพิ ย์ โกละกะ

- ฐานท่ี 3 ปฐมพยาบาลเบอื้ งตน้ นางจริ าพรรณ์ เกลีย้ งเกลา

- ฐานท่ี 4 สัญญาณนกหวดี นางดุษฎี วงศส์ วสั ด์ิ

- ฐานท่ี 5 คอมมานโดคู่ นายไชยโชค พูนพนัง

นางเพญ็ ศรี หนูเซ่ง

- ฐานท่ี 6 สกีบก นางสาวสภุ ัตตรา แก้วศาลา

- ฐานที่ 7 ทดสอบประสาทสัมผสั นางสาวจันจิรา ไอยศรู ย์

นางสาวสุรวี ลั ย์ เสนทองแกว้

- ฐานที่ 8 เงือ่ นตะกรดุ เบด็ นางสธุ ารทพิ ย์ วรินทรเวช

นางสสิธร ศรีเฉลมิ พร เปานกหวดี เปล่ยี นฐาน

11.00 - 13.00 น. ทาอาหารชาวค่ายและรับประทานอาหาร
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมการแสดง ลกู เสือ (ครูทกุ คน)
16.00 - 16.15 น. ปิดประชุมกองลกู เสอื
16.15 น. กลบั บ้าน

คาสั่งโรงเรยี นเทศบาลทุง่ หลวง ๑ (บา้ นโคกมะพร้าว)

ที่ 63 / ๒๕๖4

เร่ือง แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ การส่งเสริมการเรยี นรู้ลูกเสือ-เนตรนารี (กจิ กรรมลกู เสอื -เนตรนารี)

----------------------------------------

โรงเรียนเทศบาลทุง่ หลวง ๑ (บา้ นโคกมะพร้าว) ได้จัดทาโครงการส่งเสรมิ การเรียนรูล้ กู เสอื -เนตรนารี
(กิจกรรมลูกเสอื -เนตรนารี) เพอื่ ส่งเสริมให้ผเู้ รยี นไดฝ้ กึ ทกั ษะทางลกู เสอื -เนตรนารี สามารถนาไปประยกุ ต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ในวนั ที่ 11-12 มนี าคม ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๐๐ - ๑6.๓๐ น. ณ โรงเรยี นเทศบาลทุง่ หลวง ๑
(บา้ นโคกมะพร้าว) โดยโดยมวี ตั ถุประสงค์เพอื่ ให้ผู้เรียนมีทกั ษะลูกเสอื -เนตรนารี ทงั้ เพื่อเปน็ การสร้างความรัก

ความสามคั คีในหม่คู ณะต่อไป

เพื่อใหก้ ารดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรยี บรอ้ ย จงึ ขอแต่งต้ังคณะกรรมการดาเนนิ งานดงั ตอ่ ไปน้ี

๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบดว้ ย

๑. นายอรณุ เรือนเพ็ชร ผู้อานวยการสถานศึกษาฯ ประธานกรรมการ

๒. นางจริ าพรรณ์ เกล้ยี งเกลา หัวหนา้ ฝ่ายแผนและงบประมาณ กรรมการ

๓. นางสสธิ ร ศรเี ฉลมิ พร หัวหน้าฝ่ายวชิ าการ กรรมการ

๔. นางฉนั ชนก อนิ ทรโ์ สม หัวหนา้ งานบคุ คล กรรมการ

๕. นางสาวสภุ ัตตรา แก้วศาลา หวั หน้างานบรหิ ารทวั่ ไป กรรมการ/เลขานกุ าร

มหี น้าท่ี ใหค้ าปรึกษา แนะนา ช่วยเหลอื และอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายงานต่างๆ

ให้ดาเนินงานได้อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ

2. คณะกรรมการฝา่ ยจัดสถานท่ี ประกอบดว้ ย

๑. นางสาวสภุ ตั ตรา แก้วศาลา ครู ค.ศ.3 ประธานกรรมการ

2. คณุ ครปู ระถมทกุ คน กรรมการ

๒. นกั เรยี นชน้ั ป.6 ทกุ คน กรรมการ

๕. นางวรรณลี พรหมเดช แมบ่ ้าน กรรมการ

๖. นายสรุ ศกั ด์ิ ยะโส ภารโรง กรรมการ

7. นายไชยโชค พนู พนัง ครู ค.ศ.1 กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าท่ี จดั ทาลอดซมุ้ ลกู เสือ จดั สถานที่ ทีก่ าหนดในการจัดกจิ กรรมลูกเสอื – เนตรนารี ในการ

จัดทาฐานต่าง ๆ ใหแ้ ลว้ เสร็จกอ่ นการจัดกจิ กรรม

3. คณะกรรมการดาเนินงาน กจิ กรรมเขา้ ฐาน ประกอบด้วย

กจิ กรรมเขา้ ฐานลกู เสือ (สารอง) วันที่ 11 มนี าคม 2564

- ฐานท่ี 1 ระเบียบแถว นางสสธิ ร ศรีเฉลมิ พร

- ฐานท่ี 2 กฎ คาปฏญิ าณ นางสาวสุรีวลั ย์ เสนทองแก้ว

นางกมลทพิ ย์ โกละกะ

- ฐานที่ 3 เงอ่ื นขัดสมาธิ นางจริ าพรรณ์ เกลีย้ งเกลา

นางสธุ ารทพิ ย์ วรนิ ทรเวช

- ฐานที่ 4 ปฐมพยาบาลเบอื้ งตน้ นางเพญ็ ศรี หนูเซ่ง

นางดุษฎี วงศ์สวัสด์ิ

- ฐานที่ 5 ทดสอบประสาทสัมผสั นางสาวปารฉิ ตั ร รักษาราษฎร์

นางสาวจันจิรา ไอยศรู ย์

- ฐานที่ 6 แขง่ เรอื บก นายไชยโชค พนู พนัง

นางสาวสภุ ตั ตรา แกว้ ศาลา

กจิ กรรมเขา้ ฐานลกู เสอื (สามัญ) วันท่ี 12 มีนาคม 2564

- ฐานที่ 1 ระเบียบแถว นางสาวปารฉิ ตั ร รักษาราษฎร์

- ฐานที่ 2 กฎ คาปฏิญาณ นางกมลทิพย์ โกละกะ

- ฐานท่ี 3 ปฐมพยาบาลเบ้อื งต้น นางจริ าพรรณ์ เกลี้ยงเกลา

- ฐานที่ 4 สญั ญาณนกหวดี นางดษุ ฎี วงศ์สวัสดิ์

- ฐานที่ 5 คอมมานโดคู่ นายไชยโชค พนู พนัง

นางเพ็ญศรี หนูเซ่ง

- ฐานท่ี 6 แขง่ เรือบก นางสาวสภุ ตั ตรา แก้วศาลา

- ฐานท่ี 7 ทดสอบประสาทสัมผสั นางสาวจันจริ า ไอยศรู ย์

นางสาวสรุ ีวลั ย์ เสนทองแกว้

- ฐานที่ 8 เง่ือนตะกรุดเบ็ด นางสธุ ารทพิ ย์ วรินทรเวช

นางสสธิ ร ศรีเฉลิมพร

มีหน้าที่ ดาเนินการจัดทาอุปกรณ์ในแต่ละฐานใหแ้ ลว้ เสรจ็ ก่อนการจดั กิจกรรม รบั ทราบและแกไ้ ข
ปัญหาอุปสรรคตา่ งๆ ใหเ้ รยี บร้อย

4. คณะกรรมการดาเนินงาน เปิดกองลูกเสือสารอง ประกอบด้วย

1. นางสสิธร ศรเี ฉลิมพร ครู ค.ศ.3 ประธานกรรมการ

2. นางเพ็ญศรี หนเู ซง่ ครู ค.ศ.2 กรรมการ

3. นางสาวสรุ วี ลั ย์ เสนทองแกว้ ครจู ้างเหมา กรรมการ

4. นางจริ าพรรณ์ เกล้ยี งเกลา ครู ค.ศ.3 กรรมการ

5. นายไชยโชค พูนพนัง ครู ค.ศ.1 กรรมการ

6. นางสาวปารฉิ ตั ร รกั ษาราษฎร์ พนกั งานจา้ งทั่วไป กรรมการ

มหี นา้ ท่ี ดาเนนิ การเปิดกองลกู เสือ และควบคมุ ลูกเสือ รบั ทราบและแก้ไขปญั หาอปุ สรรคต่างๆ ให้

เรียบร้อย

1 คณะกรรมการดาเนนิ งาน เปดิ กองลกู เสือสามญั ประกอบดว้ ย

1. นางดุษฎี วงศส์ วัสดิ์ ครู ค.ศ.2 ประธานกรรมการ

2. นางสาวจันจริ า ไอยศูรย์ ครจู า้ งเหมา กรรมการ

3. นางกมลทพิ ย์ โกละกะ ครูจ้างตามภารกจิ กรรมการ

4. นางสธุ ารทพิ ย์ วรินทรเวช ครู ค.ศ.1 กรรมการ

5. นางสาวสภุ ตั ตรา แกว้ ศาลา ครู ค.ศ.3 กรรมการ/เลขานุการ

มหี น้าที่ ดาเนินการเปิดกองลกู เสอื และควบคุมลูกเสือ รับทราบและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้

เรียบร้อย

6. คณะกรรมการดาเนนิ งาน ฝา่ ยพยาบาล ประกอบดว้ ย

๑. นางเพ็ญศรี หนูเซง่ ครู ค.ศ.2 ประธานกรรมการ

2. นางกมลทิพย์ โกละกะ ครูจ้างตามภารกิจ กรรมการ

3. นางสาวปาริฉัตร รักษาราษฎร์ พนกั งานจ้างท่วั ไป กรรมการ

มหี นา้ ท่ี ดาเนนิ การประชุมเพอื่ ซกั ซอ้ มแนวทางการดาเนนิ การ รบั ทราบและแกไ้ ขปญั หาอปุ สรรค

ต่างๆ จดั ทาเอกสารทเ่ี กี่ยวขอ้ งและจดั เตรยี มวสั ดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ

7. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดง ประกอบด้วย

๑. นางสาวสภุ ัตตรา แก้วศาลา ครู ค.ศ.3 ประธานกรรมการ

๒. นางสสธิ ร ศรเี ฉลมิ พร ครู ค.ศ.3 กรรมการ

๓. นางดุษฎี วงศ์สวสั ดิ์ ครู ค.ศ.2 กรรมการ

๔. นางกมลทพิ ย์ โกละกะ ครจู ้างตามภารกจิ กรรมการ

๕. นางสาวจนั จิรา ไอยศรู ย์ ครูจ้างเหมา กรรมการ

๖. นางสาวปาริฉตั ร รักษาราษฎร์ พนักงานจ้างทว่ั ไป กรรมการ/เลขานกุ าร

มหี นา้ ท่ี จัดเตรยี มอปุ กรณป์ ระกอบการแสดง เช่น กลอง ฉาบ เพลงลูกเสอื ในการแสดงกจิ กรรม

ลูกเสือ

8. คณะกรรมการฝา่ ยควบคมุ ลูกเสือชมการแสดง ประกอบด้วย

1. นางจริ าพรรณ์ เกลย้ี งเกลา ครู ค.ศ.3 ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี หนูเซ่ง ครู ค.ศ.2
กรรมการ
3. นายไชยโชค พนู พนัง ครู ค.ศ.1 กรรมการ
กรรมการ
4. นางสธุ ารทพิ ย์ วรนิ ทรเวช ครู ค.ศ.1

5. นางสาวสรุ วี ลั ย์ เสนทองแกว้ ครจู ้างเหมา

มีหน้าท่ี ควบคมุ ลูกเสอื ท่ีชมการแสดงให้อยรู่ วมกันด้วยความเรียบร้อย จนจบการแสดง

9. คณะกรรมการประเมนิ ผลและรายงานผลโครงการ ประกอบด้วย

๑. นางสาวสภุ ตั ตรา แกว้ ศาลา ครู ค.ศ.3 ประธานกรรมการ
กรรมการ
๒. นางดษุ ฎี วงศส์ วสั ด์ิ ครู ค.ศ.2 กรรมการ

๓. นางสาวอรวรรณ สรุ ิยาพทิ กั ษ์ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ กรรมการ/เลขานกุ าร

๔.นางกมลทิพย์ โกละกะ ครจู ้างตามภารกจิ

มหี นา้ ท่ี ประเมนิ ผลและรวบรวมรายงานผลโครงการให้สาเรจ็ เรียบร้อย
ใหค้ ณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกฝา่ ยท่ไี ด้รบั การแตง่ ตง้ั ปฏิบัตหิ น้าทอ่ี ย่างเตม็ ความสามารถ
ใหง้ านสาเรจ็ เรยี บรอ้ ย และเปน็ ประโยชนต์ อ่ นกั เรยี นและสถานศึกษามากท่ีสุด

ทั้งน้ี ตั้งแตว่ ันที่ 18 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
สัง่ ณ วนั ที่ 18 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

(นายอรุณ เรือนเพช็ ร)
ผู้อานวยการโรงเรยี นเทศบาลทงุ่ หลวง ๑ (บ้านโคกมะพรา้ ว)

ขอบเขตของงานหรอื รายละเอยี ดคณุ ลกั ษณะเฉพาะ
การจดั ซอ้ื จดั จ้าง วสั ดอุ ุปกรณโ์ ครงการสง่ เสรมิ การเรียนรลู้ กู เสือ-เนตรนารี

ลาดบั ท่ี รายการ จานวน คณุ ลักษณะเฉพาะ

1. ปา้ ยไวนลิ คาปฏญิ าณกฎของ 1 ปา้ ย 1.ไวนลิ มคี ณุ สมบัตดิ า้ นความแข็งแรงแตว่ า่ มี

ลกู เสือสารอง ขนาด ความยืดหยุ่นในตัว

60X120 ซม. 2.ไวนิลมีคุณลักษณะปอ้ งกนั แมลง ไม่ถูกแมลง

กัดเจาะ

3.ไวนลิ มคี ุณลกั ษณะ คงทนตอ่ รังสี UV

4.ไวนลิ มีคงทนถาวรไมส่ กึ หรอและไมก่ รอบแตก

เสยี หายงา่ ย

5.มีขนาด 60X120 ซม.

2. ป้ายไวนลิ คาปฏิญาณกฎของ 1 ปา้ ย 1.ไวนลิ มีคณุ สมบตั ิดา้ นความแขง็ แรงแตว่ ่ามี

ลกู เสอื สามัญ ขนาด ความยืดหยุน่ ในตัว

60X120 ซม. 2.ไวนิลมคี ุณลกั ษณะปอ้ งกนั แมลง ไมถ่ ูกแมลง

กัดเจาะ

3.ไวนิลมีคณุ ลกั ษณะ คงทนตอ่ รงั สี UV

4.ไวนิลมีคงทนถาวรไมส่ ึกหรอและไม่กรอบแตก

เสียหายง่าย

5.มีขนาด 60X120 ซม.

3. ปา้ ยไวนิลการปฐมพยาบาลเมื่อ 1 ป้าย 1.ไวนลิ มคี ุณสมบตั ดิ า้ นความแขง็ แรงแตว่ ่ามี

มีแมลงกดั ต่อย ขนาด 61x65 ความยดื หยนุ่ ในตวั

ซม. 2.ไวนลิ มีคณุ ลกั ษณะปอ้ งกนั แมลง ไมถ่ กู แมลง

กดั เจาะ

3.ไวนลิ มีคณุ ลักษณะ คงทนตอ่ รงั สี UV

4.ไวนิลมีคงทนถาวรไมส่ กึ หรอและไม่กรอบแตก

เสียหายง่าย

5.มีขนาด 61x65 ซม.

4. ปา้ ยไวนลิ การปฐมพยาบาลเมอ่ื 1 ปา้ ย 1.ไวนลิ มคี ุณสมบัติดา้ นความแขง็ แรงแตว่ ่ามี

ผูป้ ว่ ยเป็นลม (สาเหตุ อาการ ความยืดหยุ่นในตัว

วิธีปฐมพยาบาล) ขนาด 2.ไวนิลมีคุณลักษณะปอ้ งกนั แมลง ไม่ถกู แมลง

61x65 ซม. กดั เจาะ

3.ไวนิลมีคุณลักษณะ คงทนตอ่ รงั สี UV

4.ไวนิลมีคงทนถาวรไมส่ ึกหรอและไม่กรอบแตก

เสียหายงา่ ย

5.มีขนาด 61x65 ซม.

ลาดับที่ รายการ จานวน คณุ ลกั ษณะเฉพาะ

5. ป้ายไวนิลปากเสือ ขนาด สูง1 1 ป้าย 1.ไวนลิ มคี ณุ สมบตั ดิ า้ นความแข็งแรงแตว่ ่ามี

เมตร ยาว 1.5 เมตร ความยืดหย่นุ ในตัว

2.ไวนลิ มคี ณุ ลักษณะปอ้ งกนั แมลง ไม่ถกู แมลง

กัดเจาะ

3.ไวนิลมีคณุ ลักษณะ คงทนตอ่ รังสี UV

4.ไวนิลมคี งทนถาวรไมส่ กึ หรอและไมก่ รอบแตก

เสยี หายง่าย

5.มขี นาด สูง1 เมตร ยาว 1.5 เมตร

6. ป้ายไวนิลค่ายลูกเสือชั่วคราว 1 ปา้ ย 1.ไวนิลมคี ณุ สมบตั ิด้านความแข็งแรงแตว่ ่ามี

โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง ๑ ความยดื หยุ่นในตวั

(บ้านโคกมะพร้าว)ขนาด 1x3 2.ไวนลิ มีคุณลกั ษณะปอ้ งกนั แมลง ไม่ถกู แมลง

เมตร กดั เจาะ

3.ไวนลิ มีคุณลกั ษณะ คงทนต่อรงั สี UV

4.ไวนลิ มคี งทนถาวรไมส่ กึ หรอและไม่กรอบแตก

เสยี หายง่าย

5.มีขนาด 1x3เมตร

7. ธงสีตา่ ง ๆ (ลกู เสอื สารอง) 12 สี 1.ธงสี มเี ชือกผกู สาหรบั มดั กับไมพ้ ลองลูกเสือ

สีแดง สีเขยี ว สเี หลอื ง สีน้าเงิน 2.มีลกั ษณะเป็นสามเหล่ยี ม

สฟี ้า สชี มพู สสี ้ม สมี ่วง

สเี ทา สีขาว สเี ขยี วออ่ น

สนี า้ ตาล

8 ไม้พลอง 5อัน 1.ไม้พลองลกู เสือใช้ในการทากิจกรรมลกู เสือ

9. ธงลูกเสอื สามญั 1.ธงลกู เสอื สามญั มเี ชือกผูกสาหรับมดั กับไม้

- ดอกทานตะวัน พลองลูกเสอื

- ดอกกหุ ลาบ 2.มลี ักษณะเปน็ สามเหลี่ยม

- ดอกดาวเรือง 3.เปน็ ดอกไมแ้ ละสตั ว์ตา่ งๆ

- ดอกเฟื่องฟา้

- สงิ หโ์ ต

- เสือ

- นกอนิ ทรี

- จระเข้

10. สีผสมอาหาร สีดา สีเหลอื ง 4 ถุง 1.สีผสมอาหาร ไมเ่ ป็นอันตรายตอ่ สขุ ภาพ

สแี ดง สเี ขียว 2.มีสเี ขม้ ผสมนา้ ได้

11. แปง้ มนั 1 ถงุ 1. แปง้ มัน

2. ขนาด 500 กรมั

3. ควรเกบ็ ไวใ้ นทีแ่ หง้ ปราศจากนา้ และความช้นื

ลาดบั ที่ รายการ จานวน คุณลกั ษณะเฉพาะ
1 มว้ น
12. เชือกใยยกั ษ์ ขนาดไมต่ ่ากวา่ 1. เชือกทผี่ ลิตจากพลาสตกิ PP หรือ PE โดยทา
1 กลอ่ ง การหลอมพลาสตกิ ออกมาเป็นเส้น
7 ม.ม. ยาว 20 เมตร 2. ใชเ้ ครอ่ื งจกั รในการดงึ ให้ตงึ และตเี กลียว โดย
12 ถุง ตวั สนิ ค้านน้ั จะมคี วามแขง็ แรง
13. ยาและเวชภณั ฑ์ 6 ขวด 3. คงทนไม่ขาดไดง้ า่ ย
2 ถุง
14. ปโี ป้ 1.ยาเมด็ บรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล
15. นา้ สไปร์ 2 ถุง ขนาด 500 มก.
16. เกลอื 2 กลอ่ ง 2.ยาธาตนุ า้ แดง 1 ขวด
3.ยาธาตนุ า้ ขาว 1 ขวด
17. นา้ ตาล 4 อัน 3.ยาน้าแกท้ อ้ งอดื ทอ้ งเฟอ้ โซเดยี มไบ-
คารบ์ อเนต 1 ขวด
18. กลอ่ งพลาสตกิ สเ่ี หล่ยี มขนาด 4.ยาใช้ภายนอกสาหรบั ล้างแผล
กลาง 30x16 ซม. 5.สาลี 1 ห่อ
6.ผา้ ก๊อตขนาดเลก็ 1 ม้วน
19. ไม้หน้า 1x6 น้วิ ยาว 3 เมตร
1.มีความเปน็ เอกลักษณต์ รงที่บรรจุในถว้ ย
สามเหลย่ี มเป็นทจี่ ดจาของคนไทย

1.เครอ่ื งดม่ื นา้ อดั ลมเลมอ่ น-มะนาว
2.เครอ่ื งดม่ื ทจ่ี ะทาให้คณุ สดช่ืน

1.เกลือบริโภคเสรมิ ไอโอดนี
2.ผ่านขัน้ ตอนการผลติ ทไี่ ด้มาตรฐาน
3.สามารถเกบ็ รกั ษาไวไ้ ดเ้ ปน็ เวลานาน
4.มีส่วนผสมของไอโอดนี
5.ช่วยป้องกนั โรคคอพอกไดด้ ี

1.ให้พลงั งานทม่ี ีรสหวาน
2.ละลายได้ดใี นน้า
3.ใช้ปรงุ อาหาร
4.ใช้เป็นอาหารเสรมิ ใหแ้ กร่ ่างกาย

1.ขนาด กลาง 30x16 ซม.
2.กล่องสสี นั สวยสดใส
3.สินคา้ หนา ทนทาน แขง็ แรง
4.ใชใ้ ส่ของอเนกประสงค์ ปอ้ งกันผงฝุ่น
ขนาด 12 ลิตร
5.พลาสตกิ เกรดดี เหนียว ทนทานบรรจุได้เยอะ

1.เนื้อไมส้ เี ข้ม
2.มคี วามเหนียวและแข็งแรง
3.สามารถรับน้าหนักได้

ลาดบั ท่ี รายการ จานวน คณุ ลักษณะเฉพาะ

20. ทอ่ PVC ขนาด 22 ม.ม. ยาว 9 อนั 1.ทนทานต่อแรงดนั และแรงกด
2.ทนทานตอ่ แสงอลุ ตร้าไวโอเลต็ (UV)
1 เมตร 3.ไดม้ าตรฐาน มอก.
4.ไม่เปน็ สนมิ ไมร่ ่วั ไมเ่ ปราะ
21. เชอื กโพลเี อสเตอร์ ยาว 20 5.น้าหนกั เบา
เมตร
1 มว้ น 1.เชือกโพลีเอสเตอร์ เปน็ เชือกทีผ่ ลิตจากเสน้ ใย
22. ขอ้ ต่อท่อ PVC ขนาด 4 หนุ สังเคราะห์ PE (Polyester)
2.แรงดงึ สงู เหนยี ว ทนแรงเสยี ดสีได้ดี
3.ยดื ตัวไดน้ ้อย
4.ราคาประหยัด

13 อัน 1.ทนทานต่อแรงดนั และแรงกด
2.ทนทานต่อแสงอลุ ตร้าไวโอเล็ต (UV)
3.ไดม้ าตรฐาน มอก.
4.ไม่เปน็ สนมิ ไม่ร่ัว ไมเ่ ปราะ
5.น้าหนกั เบา

บนั ทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ โรงเรยี นเทศบาลทงุ่ หลวง ๑ (บ้านโคกมะพรา้ ว) โทร ๐๗๗ – ๓๖๑ - ๙๙๓

ท่ี สฎ ๕๔๖๐๑.๒ / วันที่ 1 มีนาคม 2564

เร่ือง ขออนมุ ัติจัดซื้อ- จัดจา้ งวัสดุ อุปกรณ์ ในการจดั กจิ กรรมลกู เสอื โครงการสง่ เสรมิ การเรยี นรลู้ ูกเสอื -

เนตรนารี ประจาปีการศกึ ษา 2563

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เรียน ผู้อานวยการสถานศกึ ษาโรงเรยี นเทศบาลทงุ่ หลวง ๑ (บา้ นโคกมะพร้าว)

ตามท่ีข้าพเจ้า นางสาวสภุ ตั ตรา แก้วศาลา ตาแหน่ง ครู ค.ศ.3 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง ๑ (บ้าน
โคกมะพร้าว) ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือขึ้นใน

ระหว่าง วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว) สอดคล้องกับ
ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาคุณภาพผู้เรียน แนวทางที่ 1.1 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน
โดยเนน้ ผเู้ รียนเป็นสาคญั จงึ ขออนมุ ตั จิ ดั ซ้อื - จดั จ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้

1. ป้ายไวนลิ คาปฏิญาณกฎของลกู เสอื สารอง ขนาด 60X120 ซม. จานวน 1 ช้ิน
2. ปา้ ยไวนลิ คาปฏิญาณกฎของลกู เสอื สามัญ ขนาด 60X120 ซม. จานวน 1 ชิน้
3. ป้ายไวนิลการปฐมพยาบาลเม่อื มีแมลงกดั ตอ่ ย ขนาด 61x65 ซม. จานวน 1 ชิ้น

4. ป้ายไวนลิ ปากเสือ ขนาด สงู 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร จานวน 1 ชนิ้
5. ป้ายไวนิลคา่ ยลกู เสือช่วั คราว โรงเรยี นเทศบาลทุ่งหลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว)ขนาด 1x3 เมตร

จานวน 1 ชิ้น

6. ธงสีต่าง ๆ (ลกู เสอื สารอง) 12 สี จานวน 12 ผืน
7. ไม้พลอง จานวน 5 อนั
8. ธงลกู เสือสามัญ จานวน 8 ผืน

9. สผี สมอาหาร จานวน 4 หอ่
10.แป้งมัน จานวน 1 ถงุ
11.เชือกใยยักษ์ ขนาดไม่ตา่ กว่า 7 ม.ม. ยาว 20 เมตร

12.ยาและเวชภณั ฑ์ จานวน 1 กล่อง
13.ปโี ป้ จานวน 12 ถุง
14.นา้ สไปร์ จานวน 6 ขวด

15.เกลือ จานวน 2 ถุง
16.นา้ ตาล จานวน 2 ถุง
17.กลอ่ งพลาสตกิ ส่ีเหล่ียมขนาดกลาง จานวน 2 กลอ่ ง 30x16 ซม.

18.ไม้หนา้ 1x6 นวิ้ ยาว 3 เมตร จานวน 4 อัน
19.ท่อ PVC ขนาด 22 ม.ม. ยาว 1 เมตร จานวน 9 อนั
20.เชือกโพลเี อสเตอร์ ยาว 20 เมตร จานวน 1 มว้ น

21.ข้อต่อท่อ PVC ขนาด 22 ม.ม. จานวน 13 อัน

จึงขอแตง่ ตั้งกรรมการกาหนดคณุ ลักษณะและราคากลาง ดงั น้ี

๑. คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคากลาง ดังนี้

1.1 นางสสธิ ร ศรีเฉลมิ พร ครู ค.ศ.3

1.2 นางดษุ ฎี วงศส์ วัสดิ์ ครู ค.ศ.2

1.3 นายไชยโชค พูนพนงั ครู ค.ศ.1

2. คณะกรรมการตรวจรับพสั ดุ ดังนี้

2.1 นางสาวสุภัตตรา แก้วศาลา ครู ค.ศ.3

2.2 นางเพ็ญศรี หนูเซง่ ครู ค.ศ.2

2.3 นางสธุ ารทพิ ย์ วรนิ ทรเวช ครู ค.ศ.1

จงึ เรียนมาเพอื่ โปรดทราบและพจิ ารณาอนุมตั ิ

(นางสาวสภุ ัตตรา แกว้ ศาลา)
หัวหน้างานกจิ การนกั เรยี น


Click to View FlipBook Version