The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by walilak991, 2021-11-29 23:43:17

งานนำเสนอ PowerPoint

ระบบนเวศ

น ำเสนอ

คร สรญญา ช่างประดษ
สมาชกในกลุม
1. เกียรติภูมิ เกณสาคู

2. ปยะวัฒน จงวัตร3. รชชานนท ดูรูปรมย ์

4. พจรินทร มหาวงศ ์5. วรยา ค าสงห ์
6. จิตตราพร อินทะเสน
7. ไปรยา ปจจัยยัง


8. นภัสรา ดีพรอม

ิ่
9. ปรมฤทัย อ าประเสรฐ

10. วลีลักษณ ประทุมวี


ชั้น ม.3


ปกำรศกษำ 2564

โรงเรยนบ้ำนหนองไม้งำม2ส ำนักงำนเขตพ้นทกำรศกษำประถมศกษำบรรมย์ เขต 2ค านา


ื่

รายงานเลมน้จัดท าขึ้นเพอเปนสวนหนงของวิชา
ึ่ื่
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชน มัธยมศกษาปที่ 3 เพอให ้
ไดศกษาหาความรูในเรอง ระบบนเวศ และไดศกษาอยางื่
เขาใจเพอเปนประโยชนกับการเรยน

ื่


ผูจัดท าหวังวา รายงานเลมน้จะเปนประโยชนกับ

ผูอาน หรอนกเรยน ทีก าลังหาขอมูลเรองน้อยู หากมี
ขอแนะนาหรอขอผิดพลาดประการใด ผูจัดท าขอนอมรบ


ไวและขออภัยมา ณ ที่น้ดวย


สารบัญ
บทที่ 1 หนา


องคประกอบของระบบนเวศ 1-2

การถายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 3-5

การสะสมสารพิษในสงมีชวิต 6-7
ิ่

ิ่ิ่
ความสมพันธระหวางสงมีชวิตกับสงมีชวิตในระบบนเวศ 8-10


บทที่ 2

ความหลากหลายทางชวภาพในระบบตางๆ 11

ความหลากหลายทาวชวภาพกับการรกษาสมดุลของระบบนเวศ 12บทที่ 3

บททดสอบ ระบบนเวศ 1 13-14

บดทดสอบ ระบบนเวศ 2 15ภาคผนวก
บรรณนานุกรม

1


บทที่ 1
องคประกอบของระบบนเวศ


ระบบนเวศบนโลกถึงแมจะมีความหลากหลาย แตก็มีโครงสรางที่คลายคลึงกัน คอ ประกอบไปดวย
สวนสาคัญ 2 สวน คอ
1. สวนประกอบที่ไมมีชวิต(abiotic component) ประกอบดวย

อนนทรยสาร ไดแก ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด ออกซเจน น้า และคารบอน

อินทรยสาร ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ฯลฯ


สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อุณหภูมิ แสง ความเปนกรด เปนดาง ความเค็มและความชน
2. สวนประกอบที่มีชวิต (biotic component) ไดแก ่

- ผูผลิต (producer)- ผูบรโภค (consumer)

- ผูยอยสลาย (decomposer)


2

ผูผลิต (producer) คอ ส่งมชวตทสำมำรถน ำพลังงำนจำกแสงอำทตย์มำสังเครำะห ์
อำหำรข้นได้เองด้วยแร่ธำตและสสำรทมอยู่ตำมธรรมชำต ได้แก่ พชสเขยว แพลงค์ตอน


พช และแบคทเรยบำงชนดผูบรโภค (consumer) คอ ส่งมชวตทกินส่งมชวตอนๆเปนอำหำรแบ่งได้เปน
- ส่งมชวตทกินพชเปนอำหำร (herbivore) เช่น วัว ควำย กระต่ำยและปลำทกินพชเล็กๆ ฯลฯ
- ส่งมชวตทกินสัตว์อนเปนอำหำร (carnivore)เช่น เสอ สนัข กบ สนัขจ้งจอก ฯลฯ


- ส่งมชวตทกินทั้งพช และสัตว์ ซงเปนล ำดับกำรกินสงสด (omnivore) เช่น มนษย์


ผูยอยสลาย(decomposer) เปนพวกย่อยสลำยซำกส่งมชวตให้เปนสำรอนทรย์ได้3การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศหวงโซอาหาร (food chain) คอการถายทอดพลังงานในระบบนเวศในรูปของอาหาร จาก


ึ่

ผูผลิต ซงไดแก แพลงกตอนพช พชสเขียว ไปยังสงมีชวิตตางๆจากผูบรโภค


ิ่


ในล าดับตนๆไปสูผูบรโภคในล าดับตอไป โดยการกินเปนทอดๆ


ึ่
ในแตละขันตอนจะมีการถายทอดพลังงานจากสงมีชวิตหนงไปยังสงมีชวิตอีกชนดหนง โดย

ิ่
ิ่
ึ่

ในแตละชวง จะมีการสูญเสย พลังงานความรอนในปรมาณมาก ประมาณ 80-90% จึงท าใหแต ่


ละหวงโซอาหาร ที่มีสงมีชวิตที่กินกันเปนทอดๆ มีจ านวนจ ากัด ไมเกิน 4 หรอ 5 ชวง


ิ่

เทานน ซงหวงโซอาหารทีมีจานวนล าดับนอยจะมีการสูญเสยพลังงานนอย


และมนุษยมักมีต าแหนงอยูในหวงโซอาหารเกอบสุดทายเสมอ เชน

4
ึ่
กลุมสงมีชวิตในระบบนเวศมีความสมพันธซงกันและกันซงจ าแนกความสมพันธของ

ึ่
ิ่


ิ่

สงมีชวิตไดดังน้ ีื่


1. ภาวะการลาเหยอ (predation)เปนการอยูรวมกันของสงมีชวิต 2 ชนด ฝายนงเปนผูลา (predator)


ึ่

ื่
มีความแข็งแรง สวนอีกฝายหนงถูกผูลากินเปนอาหารเรยกวา “เหยอ(prey)” มีความสมพันธแบบ +,-

เชนแมวจบหนู นกกินหนอน เหยี่ยวลาไกหรอกระตายเปนอาหาร สงโตลาละมั่งเปนอาหาร


2.. ภาวะปรสต (parasitism) เปนการอยูรวมกันของสงมีชวิต 2 ชนด โดยสงมีชวิตชนดหนงไป
ิ่ึ่อาศยอยูกับสงมีชวิตอีกชนดหนง โดยผูอาศย(parasite) ไดประโยชน และผูถูกอาศย (host) เสย

ื่

ประโยชน มีความสมพันธแบบ +, - เชน เหบกับสุนข ตนกาฝากบนตนมะมวงหรอตนไมอนๆ

3.ภาวะพึ่งพากัน (mutualism) เปนการอยูรวมกันของสงมีชวิต 2 ชนด โดยไดประโยชนทังสองฝายและเมอแยกออกจากกันจะไมสามารถด ารงชวิตอยูได มีความสมพันธแบบ +, + เชน แบคทีเรยไร

โซเบียมทีอาศยอยูในปมรากพชตระกูลถัว แบคทีเรยไดรบพลังงานจากการสลายของสารอาหารทีอยู ่


ในรากพช สวนแบคทีเรยไรโซเบียมสามารถตรงแกสไนโตรเจนในอากาศแลวเปลี่ยนเปนสารประกอบ


ไนเตรต ซงเปนปุ ๋ ยของพชตระกูลถัวได รากับสาหรายสเขียวอยูรวมกันเรยกวา “ไลเคน” โดยสาหราย
สเขียวสรางอาหารไดเอง แตตองอาศยความชนจากรา สวนราไดรบอาหารจากสาหรายสเขียว4.ภาวะอิงอาศย (commenselism การอยูรวมกันของสงมีชวิต 2 เปนนด ในลักษณะที่ฝาย

หนงไดประโยชน สวนอีกฝายไมไดประโยชนและไมเสยประโยชน มีความสมพันธแบบ + ,

ึ่0 เชนเฟนเกาะบนตนไมใหญ กลวยไมเกาะบนตนไมใหญ ่
5


5.ภาวะได้ประโยชน์ซึ่งกนและกน (protocooperation) เปนการอยูรวมกนของ
สิ่งมีชวิต 2 ชนด ซึ่งต่างได้ประโยชน์ทั้งสองฝาย แต่สามารถแยกออกจากกนได้โดย

ด าเนนชีวิตตามปกติ มีความสมพันธ์แบบ +, + เชนดอกไมกับแมลง ควายกับนกเอี้ยง มดด ากบเพลี้ย
6.ภาวะแขงขน(competition)เปนความสมพนธ์ของสิ่งมีชวิตที่ทั้งสองฝายต้องการ


ปจจัยในการด ารงชวิตอยางใดอยางหน่งรวมกน แต่ปจจัยน้นมีนอยจึงต้องแขงขนกัน


เชนการแยงอาหารของจระเข การแขงขนด้านความสูงของต้นไมเพื่อรบแสงจากดวงอาทิตย์


7.ภาวะเปนกลาง(neutralism) เปนการด ารงชวิตของสิ่งมีชวิตที่ทั้งสองฝายไมมี


ผลประโยชน์ซึ่งกนและกน เชนนกกบกระต่ายในทุงหญา


8.ภาวะต่อต้าน (antibiosis) เปนการด ารงชวิตของสิ่งมีชวิต 2 ชนดที่ฝายหน่งมี


อิทธพลต่ออีกฝายหน่งเชน ราเพนซิลเลียมจะหล่งสารยบย้งการเจรญเติบโตของแบคทีเรีย
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชวิตดังที่ได้กลาวมาแลว สามารถพบได้ในระบบนเวศตั้งแต่


ระบบนเวศขนาดเล็กไปจนถึงระบบนเวศขนาดใหญ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาด


ของประชากรในระบบนเวศ

การสะสมสารพิษในส่งมีชีวิต 6
หากพูดถึงล าดับการบรโภคแลว คงหนไมพนการบรโภคของสิ่งมีชีวิตต่อ


กนเปนทอด ๆ เพื่อให้ได้รบพลงงานและสารอาหารจากสิ่งมีชวิตที่ได้บรโภคเขาไป สิ่งเหลาน้เรยกวา “ห่วงโซ่อาหาร” โดยห่วงโซอาหารจะประกอบไปด้วยผูผลิตและผูบรโภค


ล าดับต่าง ๆ ซึ่งผูผลิตสวนใหญจะเปนพืชและเปนจุดเร่มต้นของห่วงโซอาหาร จากน้นก็จะมีสิ่งมีชวิตหน่งมากินพืช

จึงจะกลายเปนผูบรโภคล าดับที่ 1 และเมื่อมีสิ่งมีชวิตชนดอื่นมากินผูบรโภคล าดับที่ 1สิ่งมีชวิตน้นก็จะกลายเปนผูบรโภคล าดับที่ 2 เปนแบบน้ไปเร่อย ๆ แต่หลายคนนาจะเคยเรยงล าดับของผูบรโภคไปเร่อย ๆ เปนสายยาว จนอาจจะมีล าดับผูบรโภคมากกวา 5


หรือ 6 ล าดับ และจบด้วยมนษย์ที่เปนผูบรโภคล าดับสดท้าย แต่ประสิทธภาพในการ
ถ่ายทอดพลงงานของสิ่งมีชวตหน่งไปยงอีกสิ่งมีชวตหน่งในห่วงโซอาหาร จะสามารถถ่ายทอดได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่าน้น ตามกฎ 10เปอร์เซ็นต์ กฎ 10 เปอร์เซ็นต์มี
ใจความวา พลังงานศกย์ ที่สะสมในรูปเน้อเยื่อของผูบรโภคแต่ละล าดับข้น จะนอยกวา

พลงงานศกย์ที่สะสมในเน้อเยื่อผูบรโภคล าดับข้นต ่ากวาที่ถัดกนลงมาประมาณ 10 เท่า”


หมายความวา จะมีพลังงานเพียงแค 10 เปอร์เซ็นต์ที่ถูกสะสมอยูในพืช สวน 90
เปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะถูกน าไปใชในกระบวนการเมตาบอลิซึม ดังน้น ผูที่มาบริโภค

สิ่งมีชวิตหน่งจะได้รบพลงงาน 10 เปอร์เซ็นต์จากสิ่งมีชวิตน้น ซึ่งก็คือล าดับผูบรโภคกอน

หนาล าดับของตน
กฎ 10 เปอร์เซ็นต์ อธิบายได้ง่าย ๆ ตัวอย่างเชน พืชได้รบพลงงานจากดวงอาทิตย์
10,000 kcal จากน้นมีตั๊กแตนมากินพืช ตั๊กแตนจะได้รบพลงงานจากพืชแค 1,000kcal เมื่อมีกบมากินตั๊กแตน กบจะได้พลงงานจากตั๊กแตน 100 kcal เปนแบบน้ไป


เร่อย ๆ ตามกฎ 10 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะน้นหากมีผูบรโภคล าดับสูงมาก ๆ ผูบริโภค
ล าดับน้นอาจจะไมได้รบพลงงานเลย
7
ในทางกลบกนหากเปลี่ยนพลงงานเปนสารพิษแลว ผูบรโภคล าดับสูง ๆ จะได้รบสารพิษ
ื้สะสมมากกวาผูบรโภคล าดับลาง ๆ เน่องสารพิษที่ปนเปอนอยูตามธรรมชาติ เชน ดีดีที


ปรอท แคดเมียม เหลาน้ไมได้ถูกน าไปใชในกระบวนการเมตาบอลิซึมที่สรางพลงงานให้แก่เซลล์ของสิ่งมีชวิต แต่จะถูกสะสมอยูในรางกายของสิ่งมีชวิตน้น และเพิ่มความเขมขนขึ้น
เร่อย ๆ ตามการบรโภค แลวถ่ายทอดไปให้ผูบรโภคตามล าดับการกิน
(Biomagnification) โดยผูบรโภคล าดับสดท้ายจะได้รบปรมาณสารพิษมากที่สด เชน
แพลงก์ตอนสตว์สะสมสารพิษในรางกายไว 0.05 ppm แล้วมีปลาขนาดเล็กมากินแพลง
ตอนสตว์ไป 10 ตัว ปลาขนาดเล็กจะมีสารพิษสะสมในรางกาย 0.5 ppm จากน้นมีปลา

ขนาดใหญมากินปลาขนาดเล็กไป 10 ตัว ปลาขนาดใหญจะมีสารพิษสะสมในรางกาย 5

ppm และสุดท้ายมีนกมากินปลาขนาดใหญไป 3 ตัว นกจึงมีสารพิษสะสมในรางกาย 15

ppm

8

ิ่
ิ่


ความสมพันธระหวางสงมีชวิตกับสงมีชวิตในระบบนเวศ


สิ่งมีชวิตทั้งพืชและสตว์ในระบบนเวศมีบทบาทหนาที่แตกต่างกน และมีความสมพนธ์กนในลกษณะต่างๆ เชนมดกินซากแมลงที่ตาย จิ้งจกกินแมลงเปน
อาหาร ววกินหญา และต้นหญาเจริญเติบโตได้จากกระบวนการสงเคราะห์ด้วยแสง


ความสมพนธ์ระหวางสิ่งมีชวิตเมื่อพิจารณาจากลกษณะการอยูรวมกนในระบบนเวศ


จะพบวามีทั้งความสมพนธ์แบบพึ่งพากน การเปนศตรู ไมพึ่งพา ไมเปนศตรู สิ่งมีชวิตหน่งได้ประโยชน์ แต่สิ่งมีชวิตอีกชนดหน่งเสียประโยชน์ หรอพบวาสิ่งมีชวิตชนดหน่ง
ได้ประโยชน์แต่สิ่งมีชวิตอีกชนดหน่งไมได้และไมเสียประโยชน์1.ผูผลิต(producer) หมายถึงสิ่งมีชวิตที่สรางอาหารได้เองตามธรรมชาติ ได้แก่พืช


สีเขียว ส่วนต้นหมอขาวหมอแกงลิง ต้นกาบหอยแครง ต้นสาหรายขาวเหนยว


สามารถดักจับแมลงและยอยแมลงได้ แต่จัดเปนผูผลิตเน่องจากสามารถสงเคราะห์
ด้วยแสงได้
รูปแสดงผูผลิต รูปแสดงกระบวนการสงเคราะห์ด้วยแสงของพืช92.ผูบรโภค (consumer) เปนสิ่งมีชวิตที่สรางอาหารเองไมได้ ต้องกินสิ่งมีชวิตอื่นๆ
เปนอาหารได้แก สตว์ต่างๆ ซึ่งแบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ ี2.1. ผูบรโภคพืช เชน ชาง มา วว ควาย2.2. ผูบรโภคสตว์ เชน เสือ สิงโต งู เหยี่ยว

2.3.ผูบรโภคทั้งพืชและสตว์ เชน คน สุนข ไก่


2.4 ผูบรโภคซากพืชซากสตว์ เชน ใส้เดือนดิน กิ้งกือ ปลวก นกแรงรปแสดงผู้บริโภคพืช

รปแสดงผู้บริโภคสัตว์


10


3.ผูสลายสารอินทรย์ (decomposer) เปนสิ่งมีชวิตที่ท าหนาที่ยอยสลายซากพืชซากสตว์ให้


เปนสารอนนทรีย์ ได้แก เห็ด รา และ แบคทีเรยชนดต่างๆ ซึ่งมีอยูทั่วไปทั้งในน ้า อากาศและ

ดิน

แบคทีเรีย เห็ด รา

11
บทที่ 2

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบต่างๆความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถจ าแนกออกเปน 3 ระดับ คือ


ความหลากหลายทางพันธกรรม (Genetic Diversity) หมายถึง ความแปรผนทาง


พันธกรรมที่เกิดขึ้นภายในประชากรของสิ่งมีชีวิตชนดเดียวกัน เปนความแตกต่างของสารพันธกรรมภายในสิ่งมีชีวิตแต่ละชีวิตที่ได้รบการถ่ายทอดจากบรรพบุรษผานทางหนวย


พันธกรรมหรือ “ยีน” (Gene) ซึ่งสงผลให้เกิดความเปนเอกลกษณ์ ลกษณะเด่น หรอความ
แตกต่างขึ้นภายในประชากรของสิ่งมีชีวิตชนดน้น ๆ เชน การมีสีสนและลวดลายที่หลากหลาย
ของหอยทาก “โกลฟว์ สเนล” (Grove Snail) รวมถึงการมีสีของเส้นผม สีของผิวหนง และสีของนยน์ตาแตกต่างกันออกไปในประชากรของมนษย์

12


ความหลากหลายทาวชีวภาพกับการรกษาสมดลของระบบนเวศวิธีการรกษาสมดุลของระบบนเวศความสมดุลของระบบนเวศ หมายถึงสภาวะที่องค์ประกอบของระบบนเวศท้งปจจยทางชีวภาพและทางกายภาพมีสดสวนที่เหมาะสม น่นคือส่งแวดลอมและส่งมีชีวิต ได้แก ผูผลต ผูบรโภค ผูยอยสลายสารอินทรย์มีความสมพนธ์กน สวนใหญมีความสมพนธ์กนแบบภาวะพึ่งพาอาศยกน โดยความสมดุล
ของระบบนเวศจะคงอยู หากยงมีความหลากหลายของส่งมีชีวิตภายในระบบ
กลไกการรกษาสมดุลของระบบนเวศ


การรกษาสมดุลของการหมนเวียนสารและการถายทอดพลงงาน ท าใหเกิดการแลกเปล่ยนพลงงานและสสารซึ่งกนและกนการรกษาสมดุลของประชากรในส่งมีชีวิต เปนการรกษาสมดุลของผูผลิต
ผูบรโภค และผูยอยสลายสารอินทรย์ เกิดการถายทอดพลงงานไปตามโซอาหาร
การเสียสมดุลของระบบนเวศ
โดยปกติแลวระบบนเวศจะมีการแลกเปล่ยนสสารและพลงงานตลอดเวลา ท าใหระบบนเวศสมดุล ซึ่งปจจยที่ท าใหระบบนเวศเสยสมดุล ได้แก่ ปจจยที่เกิดจากธรรมชาติ เชน น ้าทวม ไฟไหมปาแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ซึ่งการสูญเสยสมดุลของระบบนเวศแบบน้ ระบบนเวศจะซอมแซมและ

สรางระบบนเวศใหมได้อีกคร้ง
ปจจยที่เกิดจากการกระท าของมนษย์ เน่องจากการเพิ่มจ านวนประชากร ท าใหมีการพฒนาท้งดาน

การด ารงชีวิต ด้านการเกษตร หรอด้านเทคโนโลยี ดังน้นจึงต้องรกล ้าพื้นที่ธรรมชาติ ตัดไมท าลายปา


หรอท าลายส่งแวดลอม เพื่ออ านวยความสะดวกสบายใหแกมนษย์
การรกษาสมดุลของระบบนเวศใชทรพยากรธรรมชาติอยางรู้คณคาควบคม ปองกน และแกไขปญหาส่งแวดลอมไมท าลายแหลงรพ


ยากรธรรมชาติและส่งแวดลอมอนรกษ์และพฒนาทรพยากรธรรมชาติอยางย่งยืน เชน การทองเที่ยว


ื้


เชิงอนรกษ์ การท าเกษตรสมผสาน การอตสาหกรรมเชิงอนรกษ์ การพฒนาทองถิ่นแบบยั่งยืนฟนฟู

แหลงทรพยากรธรรมชาติและส่งแวดลอมที่เส่อมโทรมสรางจิตส านกในการอนรกษ์

ทรพยากรธรรมชาติและส่งแวดลอมใหแกประชาชน


13บทที่ 3


ระบบนเวศ 11. ขอความใดไมไดอธบายความหมายของค าวาระบบนเวศ1. แองน ้ารมทางเดินมีลูกน ้า ลูกออด สาหราย และตะไครน ้า2. ตนจามจรสูงใหญมีมด แมลง เห็ดและกาฝากอาศยอยูมากมาย


3. เทือกเขาแห่งหน่งมีตนไมขึ้นอยูมากมายท าให้ดูสดชื่นมีชีวิตชีวา

4. แนวปะการงชายฝ่งทะเลอนดามนมีปลาตาง ๆ หลายชนด ทั้งปลา
ปกเปาปลากระบอกและปูมา

2. ขอความใดอธบายความหมายของกลมส่งมชวตไดชดเจนที่สด

1. ช้างปาจ านวน 15 ตว ก าลงหากินอยูที่ชายปาแห่งหน่ง

2. ตนสก ตนประดู ตนยาง ขึ้นอยูเปนจ านวนมากบนภูเขาแห่งหน่ง

3. นกนางแอนหลายพันตวอพยพหนความหนาวเย็นจากประเทศจีนสู ่ประเทศไทยทุกป ี
4. เทือกเขาแห่งหน่งมีตนไมขึ้นอยูมากมายท าให้ดูสดชื่นมีชีวิตชีวา

3. ขาว แมลง กบ งู คนในโซอาหารน้อะไรจดเปนผูลา ที่ถูกที่สด
1. คน 2. คน งู 3. แมลง กบ งู คน 4. แมลง กบ งู ช้าว
4. จากขอ 3 ผูผลต คออะไร
1. ข้าว กบ 2. ข้าว แมลง 3. ข้าว แมลง กบ 4. ข้าว

5. โดยธรรมชาติแลวสวนประกอบของโซอาหารในระบบนเวศเรยงล าดบ


ตามขอใด
1.ข้าว


2. ผูบรโภคทั้งพืชและสตว์ ผูผลต ผูย่อยสลายอินทรยสาร


3. ผูผลต ผูบรโภคทั้งพืชและสตว์ ผูย่อยสลายอินทรียสาร

4. ผูผลต ผูบรโภคทั้งพืชและสตว์ ผูย่อยสลายอินทรียสาร

6. ขอความใดอธบายความหมายของแหลงที่อยูไดถูกตอง 14

1. กาฝากเกาะอยูบนตนมะมวงเปนจ านวนมาก2. ชายคาบานหลงหน่งมีมดด า มดแดงเปนจ านวนมาก3. นกนางแอนอพยพมาอาศยท ารงอยูที่อ าเภอบางปู จังหวดสมทรปราการ

4. ปลาตีน ปูกามดาบ และหอยหลอดชอบอาศยอยูตามปาชายเลนที่มีตน
โกงกางและอาหารอดมสมบูรณ์


7. การศึกษาระบบนเวศในแหลงน ้าบรเวณโรงเรยน นกเรยนจะศึกษาเร่องใดได้

บ้าง
ื้

ก. ส กล่น ข. ส่งปนเปอน ค. ความข่นใส ง. กลมส่งมีชีวิต จ. อณหภูมิฉ. ปรมาณน ้าฝน

1. ก ข ค และ ง 2. ก ข จ และ ฉ 3. ก ค ง และ จ 4. ก ค
จ และ ฉ8. “ตนกหลาบหนาบานพอใจมหนอนที่เกดจากไขผเส้อมากนใบออนเสมอ และ
ยงพบวามนกมาจิกกนหนอน ซ่งนกน้จะถูกแมวที่พอใจเล้ยงจบกนเสมอ” จาก


ขอมูลดงกลาวเราสามารถเขยนโซอาหารไดแบบใด


1. กหลาบ หนอน นก แมว

2. แมว นก หนอน กหลาบ3. ผเส้อ กหลาบ หนอน นก แมว

4. กหลาบ ผเส้อ หนอน นก แมว9. จากขอ 8 ถาแมวที่พอใจเล้ยงตายไปจะสงผลตอโซอาหารลกษณะใด1. นกมีจ านวนมากขึ้น 2. นกมีจ านวนนอยลง 3. หนอนมีจ านวนมาก
ขึ้น

4. กหลาบมีจ านวนนอยลง
10. สายใยอาหารที่ประกอบดวย คน นก กบปลา แมลง ขาว และแบคทีเรยส่งมชวตชนดใดที่มโอกาสไดรบการถายทอดพลงงานเปนอนดบสดทาย
1. คน 2. นก 3. กบ 4. ปลา

15


ระบบนเวศ 2

1. ระบบการจดหมวดหมูพืชของลินเนยส (Linnaeus) ยึดเกณฑใดก. ขนาดและอายุของพช ข. ที่อยูอาศยและโครงสราง

ค. นบจ านวนโครงสรางบางอยาง ง. ความสมพันธทางพันธุกรรม

ิ่2. สงมีชวิตที่มีโรงสรางรางกายเปนโฮโมโลกัสกัน (Homologous structure) ควรมีลักษณะใด


ก. โครงสรางโฮโมโลกัสกัน ตองท าหนาที่เหมอนกัน

ข. สงมีชวิตเหลานนตองอยูในสป ีชสเดียวกัน


ิ่
ค. สงมีชวิตเหลานน ควรสบเชอสายมาจากบรรพบุรุษรวมกัน
ง. สงมีชวิตเหลานน ตองมีกลุมของยีนมาจากประชากรเดียวกัน

3. ประจกษพยานใดตอไปน้ ปกติจะใชในการระบุความสมพันธทางวิวัฒนาการรวมกันของ

สงมีชวิต

ิ่
ก. ความคลายคลึงทางโครงสราง ข. ความคลายคลึงทางสรระ

ค. ความคลายคลึงทางหนาที่ ง. ความคลายคลึงทางการ4. สาหรายในไฟลัมใดมีความสาคัญแงเปนผูผลิตทีมีปรมาณมารกทีสุดในมหาสมุทรก. สาหรายสเขียว ข. สาหรายสน้าตาล

ค. สาปรายสแดง ง. สาหรายสน้าตาลแกมเหลอง


5. ถานกเรยนแยกเอาสาหรายสเขียวแกมน้าเงินออกไวตางหากจากสาหรายพวกอน ๆ ที่เหลอควร


ื่
จะใชลักษณะใดเปนเกณฑอางอิง

ก. ชนดของสารสที่ใชในการสงเคราะหแสงข. ลักษณะโครงสรางของเซลล เชน นวเคลียส พลาสติด

ค. จานวนเซลลและวิธการสบพันธุทังแบบใชเพศและไมใชเพศ
ง. รูปรางลักษณะ การจดเรยงตัวของเซลล วาเปนสายหรอคลายตนพชชนสูง


16

6. สิ่งมีชวิตที่จัดอยูในอาณาจักโปรติสตา ได้แก สิ่งมีชวิตพวกที่


ก. มีโครงสรางไมซับซ้อนและมีเซลล์เดียว
ข. มีโครงสรางที่มีเซลล์เดียวหรอหลายเซลล์
ค. มีเซลล์เดียวหรอหลายเซลล์ก็ได้ แต่เซลล์ไมรวมกนเปนเน้อเยื่อง. มีเซลล์เดียวซึ่งสามารถท าหนาที่ของสิ่งมีชวิตได้ครบถ้วนภายในเซลล์ เดียว

7. วนที่ใชท าขนม สารซิลิกาที่ใชท าเคร่องแกว ยาสีฟน ท าฉนวนไฟฟาต่าง ๆ

เหลาน้ ได้มาจากสิ่งมีชวิต

ุ่
กลมไหน

ก .แบคทีเรีย ข เช้อรา ค สาหราย ง โปรโตซัว

8. เหตุผลขอใดถูกต้องที่สดในการที่กลาววา สาหรายทะเลขนาดใหญไมมีล าต้นที่


แท้จรง เน่องจากสวนที
คลายล าตันของมนน้นไมมี

ก. เน้อไม (wood) และเปลือกไม ้ ข. ท่อน ้า ท่ออาหาร
ค. ขอและปลอง ง. ตาที่จะแตกกิ่งกาน
9. “พืชและสตว์ มีความเจรญกาวหนาสูงกวาลักษณะส าคัญของพืชและสตว์ที่
สนบสนนโปรตีสต์”
ค ากลาวน้ ี

ก. มีหลายเซลล์ ข. มีวฏจักรชีวิตแบบ

สลับ
ค. มีระยะตัวอ่อน ง. มีขนาดใหญ ่
ซับซ้อน

10. มอสเปนพืชที่มีขนาดเล็ก ถ้าสมมติวามอสมีขนาดใหญเท่าต้นขาวโพด มอสจะต้องตาย เพราะอะไร


ก. ขาดอาหารเน่องจากไมมีใบที่แท้จรง


ข. ขาดน ้าและอาหาร เน่องจากไมมีระบบท่อล าเลียงค. ขาดน ้าและแรธาตุ เน่องจากไมมีรากที่แท้จรง
ง. ขาดอาหาร เน่องจากสงเคราะห์ด้วยแสงได้ไมพอ


17

ภาคผนวก


เฉลยแบบทดสอบ ระบบนเวศ บทที่ 1
1. 3 เทือกเขาแห่งหน่งมีต้นไมขึ้นอยูมากมายท าให้ดูสดช่นมีชีวิตชีวา
2. 4 เทือกเขาแห่งหน่งมีต้นไมข้นอยูมากมายท าให้ดูสดช่นมีชีวิตชีวา

3. 3 แมลง กบ งู คน
4. 4 ขาว


5. 1 ขาว


6. 2 ชายคาบานหลงหน่งมีมดด า มดแดงเปนจ านวนมาก


7. 1 ก ข ค และ ง
8. 1 กุหลาบ หนอน นก แมว
9. 1 นกมีจ านวนมากข้น

10. 1 คน
เฉลยแบบทดสอบ ระบบนเวศ บทที่ 2


1. ค นบจ านวนโครงสรางบางอย่าง

2. ค สิ่งมีชวิตเหลาน้น ควรสืบเช้อสายมาจาก


บรรพบุรษรวมกัน
3. ค ความคลายคลึงทางหนาที่


4. ง สาหรายสีน ้าตาลแกมเหลือง5. ข ลกษณะโครงสรางของเซลล์ เชน นวเคลียส


พลาสติก
6. ค มีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ก็ได้ แต่เซลล์ไม ่

รวมกันเปนเน้อเยื่อ


7. ค สาหราย
8. ข ท่อน ้า ท่ออาหาร
9. ค มีระยะตัวอ่อน

10. ข ขาดน ้าและอาหาร เน่องจากไมมีระบบท่อ

ล าเลียง

18

บรรณานกรม

https://sites.google.com/

https://sites.google.com/
https://www.trueplookpanya.com/

https://ngthai.com/

https://sites.google.com/
http://newjume6.blogspot.com

https://ammararat.wordpress.com


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสอ.มข. เสียชีวิต2564
Next Book
MODUL PEMBELAJARAN sesi 3