The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.๔

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suwanna.asdf, 2022-09-03 06:51:17

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.๔

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.๔

บันทึกขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 47 อาเภอชะอา จงั หวดั เพชรบรุ ี
ที…่ ………………………………………… วนั ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรือ่ ง ขออนุมตั ิใช้แผนการจดั การเรียนรู้
เรียน ผอู้ านวยการโรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ 47 จังหวัดเพชรบรุ ี

ด้วยขา้ พเจา้ นางสุวรรณา วธั นหิรัญญสิทธิ์ ตาแหน่งครู คศฬ3 ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาการงาน
อาชีพ รหัสวิชา ง 14101 จานว 1.0 หน่วยกติ เวลาเรียน 1 ชว่ั โมง / สปั ดาห์ จานวน 20ช่ัวโมง / ภาค
เรียน ได้จดั ทาแผนการจัดการเรยี นรู้ ในรายวิชาดงั กล่าว เพื่อใช้ในการประกอบการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรยี นที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2565 เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

จงึ เรียนมาเพ่อื โปรดอนุมัติ

ลงชื่อ ....................................
(นางสวุ รรณา วธั นหิรัญญสทิ ธิ์ )

..........................................................................................................................................................
ความเห็นของรองผอู้ านวยการกลุ่มบรหิ ารงานวิชาการ / ผทู้ ี่ได้รับมอบหมาย

ได้ตรวจสอบองคป์ ระกอบของแผนการจัดการเรยี นรู้รายวิชาดงั กล่าวแล้ว พบวา่
ครบถว้ น ครอบคลมุ และสอดคล้องตามหวั ข้อ เนอื้ หา สาระมาตรฐานตัวชวี้ ัด / ผลการเรียนรู้
ควรปรับปรุง เพ่มิ เตมิ หรือแกไ้ ข ดังนี้ …………………………………………………………………………………….

ลงชอื่ ......................................

( นายชาญยุทธ สทุ ธิธรานนท์ )

รองผอู้ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

............/............./.............

..............................................................................................................................................................

เรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัตติ ามเสนอ ไมอ่ นุมตั ิ เนื่องจาก ......................................................................

ลงชือ่ .....................................................

( นายวีระ แกว้ กลั ยา )

ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 47 จงั หวัดเพชรบุรี

แผนการจดั การเรียนรู้รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง 14101
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดบั ช้ันประถมศึกษาปีที่4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

จดั ทาโดย
นางสุวรรณา วธั นหิรญั ญสิทธิ์

ตาแหน่ง ครู คศ.3

โรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 47 จังหวัดเพชรบรุ ี
สงั กัดสานักบริหารงานการศกึ ษาพิเศษ

สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาการงานอาชีพ รหสั วิชา ง 14101
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดบั ช้ันประถมศึกษาปีที่4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เวลา 40 ชว่ั โมง ( ตลอดภาคเรียน ) จานวน 1.0 หนว่ ยกิต



คาอธิบายรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์การทางานตามทักษะกระบวนการทางาน การใช้กระบวนการกลุ่มในการทางาน
และตัดสินใจแก้ปัญหาการทางานอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับการดารงชีวิตและครอบครัว การจัดการงานบ้าน งาน
ประดิษฐ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ กระบวนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ ความสาคัญของการสร้างอาชีพโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม ทักษะการ
ทางาน การจัดการ การแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในการทางานอย่างสร้างสรรค์ มีความ
เสียสละในการทางาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันในการทางาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดล้อมในการทางานอย่างประหยัด คุ้มค่า ถูกวิธี และมีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพสุจรติ

สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
สาระท่ี ๑ การดารงชีวติ และครอบครวั
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ

การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปญั หา ทักษะการทางานร่วมกนั และทักษะ การแสวงหา
ความรู้ มีคณุ ธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใชพ้ ลังงาน
ทรัพยากร และสิง่ แวดล้อม เพือ่ การดารงชีวติ และครอบครวั
ตวั ชี้วดั
๑. วิเคราะหข์ ั้นตอนการทางานตามกระบวนการทางาน
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทางานด้วยความเสียสละ
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทางาน อย่างมีเหตุผล

สาระท่ี ๒ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๒. ๑ เข้าใจ มที ักษะที่จาเปน็ มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคณุ ธรรม และมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพ

ตัวชีว้ ัด

๑. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
๒. มีเจตคตทิ ีด่ ตี ่อการประกอบอาชีพ
๓. เหน็ ความสาคญั ของการสร้างอาชีพ

รหสั ตัวชีว้ ดั
ง.1.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3
ง.2.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3
รวม 6 ตัวช้วี ัด

ผงั มโนทศั นร์ ายว

ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 1

หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑
เรื่องเดก็ ดีต้องมมี ารยาท เร่ืองของใช้ส่วนตวั

หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ ๕ วิชาการงานอ
เรือ่ งดอกไมส้ ดุ สวย ชัน้ ประถมศกึ ษ

หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

วิชาการงานอาชึพ

1 เวลา 1 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนว่ ยกิต

อาชพี หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 2
ษาปที ี่ 4 เรือ่ งจดั เก็บเข้าที่มรี ะเบียบ

หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 4
เรือ่ งเครอ่ื งมือเกษตรนา่ รู้

หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 6
เรือ่ ง งานช่างนา่ รู้

หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง อาชีพนา่ รู้

โครงสรา้ งรายวิชา วิชาการงา
รหสั วิชา ง14101 รายวิชา กา
กลมุ สาระการงานอาชพี ชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี4 เวลาเรียน 1

ภาคเร

ชอ่ื หนว่ ย แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ ……………………..
หน่วยที่ การเรียนรู้ เรื่อง……………………………………….. มาตรฐานการเรียน

1. การดแู ลและวธิ ีการรักษาของใช้ ส่วนตัว ง 1.1 ป.4/1 ป

2. การดูแลรักษาเส้ือผ้า และเครื่องแตง่ ง 1.1 ป.4/1 ป.4
ของใช้ กายขณะสวมใส่และหลงั สวมใส่
1
ส่วนตวั ง 1.1ป.4/1 ป.4

3. การซกั เส้อื ผ้าและเคร่อื งแต่งกาย ป.4/3 ป.4/4

4. การจัดเก็บเส้ือผ้า ง 1.1ป.4/1 ป.4
ป.4/3 ป.4/4

2 จัดเก็บเขา้ 5. การจดั และวิธีการจัดโตะ๊ เขียนหนังสอื ง 1.1 ป.4/1 ป
ท่ี และกระเป๋านักเรียน
มีระเบียบ 6..การจัดเก็บและวิธีการจดั เกบ็ เอกสาร ง 1.1 ป.4/1 ป

ส่วนตัว

7.มารยาทในการปฏบิ ตั ิตอ่ บิดามารดาหรือ ง 1.1 ป.4/1, ป.
ผู้ปกครอง ในโอกาสต่างๆ

านอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
ารงานอาชีพ ปีการศึกษา 2565
1 ชั่วโมง/สปั ดาห์ จานวน 40 ช่ัวโมง/ปี จานวน 1หนว่ ยกิต
รียนท1ี่

นรู้/ตัวชวี้ ัด สาระสาคญั เวลา นา้ หนกั คะแนน
(ช่วั โมง) K A P รวม
การเลือกของใชส้ ่วนตัว ให้ตรงตาม
ป.4/2 วัตถปุ ระสงค์และถูกหลักสุขอนามัย 1 1 -- 1

4/2 การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแตง่ กาย ให้ตรง 1 1 -- 1

ตามวัตถุประสงค์และถกู หลักสุขอนามัย

4/2 วธิ ีการซกั เสอื้ ผ้าและเครื่องแตง่ กายให้ตรงตาม 1 1 13 4
วัตถปุ ระสงค์และถกู หลักสขุ อนามยั

4/2 วธิ ีการจัดเก็บเส้ือผ้าให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 1 1 1- 2
และถกู หลกั สขุ อนามยั

ป.4/2 การจัดและวิธีการจดั โตะ๊ เขยี นหนังสือและกระเป๋า 1 1 1

นักเรียน

ป.4/2 การจดั เก็บและวิธีการจัดเกบ็ เอกสารส่วนตวั ให้เปน็ 1 1 1

ระเบียบเรียบร้อยและหยบิ ใชไ้ ด้สะดวก

.4/2 มารยาทในการปฏบิ ตั ติ อ่ บิดามารดาหรือ 11 1
ผู้ปกครอง ในโอกาสต่างๆ

หนว่ ย ชื่อหน่วย แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ …………………….. มาตรฐานการเ

ที่ การเรียนรู้ เรือ่ ง……………………………………….. ตวั ชีว้ ดั

8. มารยาทในการรับประทานอาหาร ง 1.1 ป.4/1,
ง 1.1 ป.4/1,
3 เดก็ ดีต้องมี 9.มารยาทในการ ใชห้ ้องเรียน ง 1.1 ป.4/1,
มารยาท
10.มารยาทในการใช้ห้องนา้ หอ้ งส้วม

11. เครอ่ื งมือเกษตรที่ใชก้ ับงานดนิ ง 1.1 ป.4/1,

เครือ่ งมือ 12.เครอ่ื งมือเกษตรทีใ่ ชก้ บั งานพืช ง 1.1 ป.4/1,

4 เกษตร นา่ 13.การใชเ้ คร่อื งมือเกษตร ง 1.1 ป.4/1,

รู้ 14.การทาความสะอาด ดแู ลรกั ษา และ ง 1.1ป.4/1 ป

ซ่อมแซมเครือ่ งมอื เกษตร ป.4/3 ป.4

15.รู้จักไมด้ อก ไมป้ ระดับ ง 1.1 ป.4/1,

ดอกไม้สด 16.การขยายพนั ธ์ุ ไมด้ อกไมป้ ระดับ : การ ง 1.1ป.4/1 ป

5 สวย แยกหัวหรือหน่อ , การเพาะเมลด็ ป.4/3 ป.4

17.การขยายพนั ธุ์ ไมด้ อกไม้ประดบั : การ ง 1.1 ป.4/1,
ปักชาและตอนกิ่ง

18, การปลกู ไมด้ อกไมป้ ระดบั ง 1.1 ป.4/1, ป

19.การเก็บเกีย่ วไมด้ อก ไมป้ ระดบั ง 1.1 ป.4/1, ป

รวมเวลา/คะแนน/หน่วยการ

สอบวัดผลปลายภาคเรีย

รวมเวลาเรียน/คะแนน/ตลอดภ

เรียนร/ู้ สาระสาคญั เวลา นา้ หนกั คะแนน

มารยาทในการรับประทานอาหาร (ช่วั โมง) K A P รวม
ป.4/2 มารยาทในการ ใชห้ ้องเรียน
ป.4/2 มารยาทในการใชห้ ้องนา้ ห้องสว้ ม 1 11
ป.4/2 เคร่อื งมือเกษตรทีใ่ ชก้ ับงานดิน
ป.4/2 เครอ่ื งมือเกษตรทีใ่ ชก้ ับงานพืช 11 12
ป.4/2 การใช้เครอ่ื งมือเกษตร
ป.4/2 การทาความสะอาด ดูแลรักษา และซ่อมแซม 11 1
ป.4/2 เครอ่ื งมอื เกษตร
4/4 1 11 2
ป.4/2
ป.4/2 1 11 2
4/4
1 11 1 3
ป.4/2
1 11 1 3
ป.4/2
ความหมายของไมด้ อก ไมป้ ระดบั 1 11 2
ป.4/2 1 11 2
วธิ ีการขยายพันธุ์ ไมด้ อกไมป้ ระดับ โดยการแยกหัว
หรือหน่อ และการเพาะเมลด็

วธิ ีการขยายพนั ธุ์ ไมด้ อกไม้ประดบั โดยการปกั ชา 1 11 2
และตอนกิ่ง

วธิ ีการปลกู ไมด้ อกไมป้ ระดบั 1 11 4 6

หลักการเกบ็ เกี่ยวไมด้ อก ไมป้ ระดบั 1 11 1 3

รเรียน 19 19 11 10 40

ยน 1 10 - - 10

ภาคเรยี น 20 29 11 10 50

โครงสรา้ งรายวิชา วิชาการงา
รหัสวิชา ง14101 รายวิชา กา
กลุมสาระการงานอาชพี ชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี4 เวลาเรียน 1

ภาคเรีย

หนว่ ย ชือ่ หน่วย แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ …………………….. มาตรฐานการ
ที่ การเรียนรู้ เรื่อง………………………………………..

1.ความหมายและประโยชน์ของงาน
ช่าง ง 1.1 ป.4/1 ป

6 งานช่างน่า 2 ความปลอดภยั ในการปฏิบตั ิงาน ง 1.1 ป.4/1 ป
รู้

3.การดูแลบารุงรกั ษา และซ่อมแซม ง 1.1 ป.4/1 ป

เครือ่ งมือช่าง

1.การทางานประดิษฐ์ ง 1.1 ป.4/1 ป

สรา้ งสรรค์ 2.วสั ดุและเครื่องมอื ที่ใชใ้ นงานประดิษฐ์ ง 1.1 ป.4/1 ป

7 งาน 3.ข้ันตอนในการทางานประดิษฐ์ ง 1.1 ป.4/1 ป
ประดิษฐ์ ง 1.1 ป.4/1 ป
4.งานประดิษฐ์จากใบตอง

5.งานประดิษฐ์จากกระดาษ ง 1.1ป.4/1 ป.
8 อาชีพน่ารู้ 1. ความหมายและความสาคญั ของอาชีพ ง 1.1 ป.4/1 ป

านอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
ารงานอาชีพ ปีการศกึ ษา 2565
1 ชัว่ โมง/สัปดาห์ จานวน 40 ช่วั โมง/ปี จานวน 1หน่วยกิต
ยนที่ 2

รเรียนร/ู้ ตวั ชี้วัด สาระสาคญั เวลา น้าหนกั คะแนน
(ชัว่ โมง) K A P รวม

ป.4/2,ป4/3 ความหมายและประโยชน์ของงาน 1 11-2
ช่าง

ป.4/2,ป4/3 ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน 1 1 1 2 4

ป.4/2,ป4/3 การดแู ลบารงุ รกั ษา และซ่อมแซม 1 1124
เครือ่ งมือช่าง

ป.4/2,ป4/3 การทางานประดิษฐ์ 11 1

ป.4/2,ป4/3 วัสดุและเครื่องมอื ที่ใชใ้ นงาน 11 1
ประดิษฐ์

ป.4/2,ป4/3 ข้ันตอนในการทางานประดิษฐ์ 11 1

ป.4/2,ป4/3 งานประดิษฐ์จากใบตอง 51 10 11

.4/2,ป4/3 งานประดิษฐ์จากกระดาษ 51 10 11
ป.4/2 1
ความหมายและความสาคญั ของอาชพี 1 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ……………………..

หนว่ ยที่ ชือ่ หน่วย เรื่อง……………………………………….. มาตรฐานก
การเรียนรู้ ตัวช

2. อาชีพอสิ ระ ง 1.1 ป.4/
3. อาชีพรับราชการ และอาชีพรับจ้าง
ง 1.1 ป.4/
ง 2.1 ป.4/

การเรียนร/ู้ สาระสาคัญ เวลา
ช้วี ัด น้าหนกั คะแนน
อาชีพอสิ ระ
(ชวั่ โมง)
K A P รวม

/1 ป.4/2 . 1 11 2
.
/1 ป.4/2 อาชีพรบั ราชการ และอาชีพรับจ้าง 1 1 1 2
/1

รวมเวลา/คะแนน/หนว่ ยการเรียน 19 11 5 24 40

สอบวดั ผลกลางภาคเรียน -- - - -

สอบวดั ผลปลายภาคเรียน 1 10 - - 10

รวมเวลาเรียน/คะแนน/ตลอดภาคเรียน 10 21 5 24 50

รวมตลอดปีการศกึ ษา 40 50 16 34 100

การวิเคราะหม์ าตรฐานแล

รายวิชาการงานอาชพี ระดบั ชนั้ ชน้ั ประถมศึกษาปีที่4 จ

หน่วยการเรยี นรู้ ตัวชีว้ ดั ที่ รอู้ ะไร / ทาอะไร ภาระงาน / ชนิ้ งาน

ที่ /เรือ่ ง

หน่วย ง 1.1ป.4/1 - การดแู ลของใช้ ส่วนตวั - ศึกษาใบความรู้
การเรียนรทู้ ี่1 - ปฏิบัติตามใบงาน
เรือ่ งของใช้ ป.4/2 - วธิ ีการรักษาของใช้

ส่วนตวั

ส่วนตัว

ง 1.1ป.4/1 - การดแู ลรักษาเส้ือผ้า และ - ศึกษาใบความรู้
ป.4/2 เครอ่ื งแต่งกายขณะสวมใส่ - ปฏิบัติตามใบงาน
และหลังสวมใส่
ง 1.1ป.4/1 - การดแู ลรกั ษาเส้ือผ้า และ - ศึกษาใบความรู้
ป.4/2 เครอ่ื งแต่งกายขณะสวมใส่ - ปฏิบตั ิตามใบงาน
และหลงั สวมใส่
-การซักเส้ือผ้าและเครื่อง
แตง่ กาย

ง 1.1ป.4/1 - การจัดเกบ็ เส้ือผ้า - ศึกษาใบความรู้
ป.4/2 - ปฏิบัติตามใบงาน
ป.4/3

ละตวั ชี้วัด / ผลการเรียนรู้

จานวน. 1.0 หน่วยกิต ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

สมรรถนะสาคัญ คณุ ลกั ษณะของวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์

การเลือกของใชส้ ่วนตัว -ภาคทฤษฎี - มีความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะกระบวนการทางาน
ให้ตรงตาม -ฝึกปฏิบตั ิ - มที ักษะการจดั การ
- มที กั ษะกระบวนการแก้ปัญหา
วัตถุประสงค์และถกู - มีความคิดสร้างสรรค์
- มีทกั ษะกระบวนการทางาน
หลักสุขอนามยั - มที ักษะการจัดการ
- มที ักษะกระบวนการแก้ปัญหา
การเลือกเสื้อผ้าและ -ภาคทฤษฎี
เครื่องแต่งกาย ให้ตรง -ฝึกปฏิบตั ิ

ตามวตั ถปุ ระสงค์และ

ถูกหลักสุขอนามัย

ซักเส้ือผ้าและเครือ่ งแตง่ - ภาคทฤษฎี - มีความคิดสร้างสรรค์
- ฝึกปฏิบตั ิ - มีทักษะกระบวนการทางาน
กายให้ตรงตาม - มที กั ษะการจดั การ
วัตถุประสงค์และถูก - มที ักษะกระบวนการแก้ปัญหา
หลกั สขุ อนามยั - มีความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะกระบวนการทางาน
จดั เก็บเส้ือผ้าให้ตรงตาม - ภาคทฤษฎี - มที ักษะการจดั การ
วัตถุประสงค์และถูก - ฝึกปฏิบัติ
หลักสุขอนามัย

หนว่ ยการ ตัวชี้วัดที่ รู้อะไร / ทาอะไร ภาระงาน / ชิน้ งาน

เรียนรทู้ ี่ /เรือ่ ง

2จัดเก็บเข้าท่ี ง 1.1ป.4/1 วธิ ีการจดั โต๊ะ เขยี นหนงั สือ - ศึกษาใบความรู้

มีระเบียบ ป.4/2 วธิ ีการจดั กระเป๋านกั เรียน - ปฏิบัติตามใบงาน

จดั โตะ๊ เขียนหนงั สอื

จัดกระเป๋านักเรียน

ง 1.1ป.4/1 วธิ ีการจดั เกบ็ เอกสาร - ศึกษาใบความรู้
- ปฏิบตั ิตามใบงาน
ป.4/2 ส่วนตัว

จัดเก็บเอกสารส่วนตัวให้

เปน็ ระเบียบเรียบร้อยและ

หยบิ ใชไ้ ด้สะดวก

ง 1.1ป.4/1 มารยาทในการปฏบิ ัตติ อ่ - ศึกษาใบความรู้
- ปฏิบัติตามใบงาน
ป.4/2 บิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ในโอกาสตา่ งๆ

3เด็กดีตอ้ งมี ง 1.1ป.4/1 มารยาทในการรับประทาน - ศึกษาใบความรู้

มารยาท ป.4/2 อาหาร - ปฏิบัติตามใบงาน

ง 1.1ป.4/1 มารยาทในการ ใชห้ ้องเรียน - ศึกษาใบความรู้
ป.4/2 - ปฏิบตั ิตามใบงาน

ง 1.1ป.4/1 มารยาทในการใชห้ ้องนา้ - ศึกษาใบความรู้
ป.4/2 ห้องส้วม - ปฏิบัติตามใบงาน

สมรรถนะสาคญั คุณลกั ษณะของวิชา คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์

จดั โตะ๊ เขียนหนงั สอื - ภาคทฤษฎี - มีทักษะกระบวนการทางาน
จัดกระเป๋านกั เรียน - ฝึกปฏิบัติ - มที กั ษะการจัดการ
- มที ักษะกระบวนการแก้ปัญหา
การจดั เก็บและวิธีการ - ภาคทฤษฎี
จดั เก็บเอกสารส่วนตัวให้ - ฝึกปฏิบัติ - มีความคิดสร้างสรรค์
เปน็ ระเบียบเรียบร้อยและ - มีทกั ษะกระบวนการทางาน
หยบิ ใชไ้ ด้สะดวก - มที กั ษะการจัดการ
- มที กั ษะกระบวนการแก้ปัญหา
มารยาทในการปฏบิ ัตติ อ่ - ภาคทฤษฎี
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง - ฝึกปฏิบตั ิ - มีความคิดสร้างสรรค์
ในโอกาสตา่ งๆ - มีทักษะกระบวนการทางาน
- มที กั ษะการจัดการ
มารยาทในการ - ภาคทฤษฎี - มีความคิดสร้างสรรค์
รับประทานอาหาร - ฝึกปฏิบตั ิ - มที กั ษะการจัดการ
- มที กั ษะกระบวนการแก้ปัญหา
มารยาทในการ ใช้ - ภาคทฤษฎี - มีความคิดสร้างสรรค์
ห้องเรียน - ฝึกปฏิบัติ - มที ักษะการจดั การ
- มที ักษะกระบวนการแก้ปัญหา
มารยาทในการใชห้ ้องนา้ - ภาคทฤษฎี - มที ักษะการจดั การ
- มที ักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ห้องส้วม - ฝึกปฏิบตั ิ

หนว่ ยการเรียนรู้ ตวั ชีว้ ัดที่ รอู้ ะไร / ทาอะไร ภาระงาน / ชิน้ งาน
ที่ /เรื่อง
เคร่อื งมือเกษตรที่ใชก้ ับงาน - ศึกษาใบความรู้
ง 1.1ป.4/1 ดิน - ปฏิบัติตามใบงาน
ป.4/2

4 เครือ่ งมือ
เกษตร นา่ รู้

ง 1.1ป.4/1 เครอ่ื งมือเกษตรทีใ่ ชก้ ับงาน - ศึกษาใบความรู้

ป.4/2 พชื - ปฏิบตั ิตามใบงาน

ง 1.1ป.4/1 การใช้เครอ่ื งมือเกษตร - ศึกษาใบความรู้
ป.4/2 - ปฏิบัติตามใบงาน

การทาความสะอาด ดแู ล - ศึกษาใบความรู้
รักษา และซ่อมแซม - ปฏิบัติตามใบงาน
เครอ่ื งมือเกษตร

สมรรถนะสาคญั คณุ ลักษณะของวิชา คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

เครอ่ื งมือเกษตรทีใ่ ชก้ บั - ภาคทฤษฎี - มีความคิดสร้างสรรค์
งานดนิ - ฝึกปฏิบัติ - มีทักษะกระบวนการทางาน
- มที กั ษะการจัดการ
เคร่อื งมือเกษตรที่ใชก้ บั - ภาคทฤษฎี - มที ักษะกระบวนการแก้ปัญหา
งานพชื - ฝึกปฏิบตั ิ - มีความคิดสร้างสรรค์
- มีทกั ษะกระบวนการทางาน
การใช้เคร่อื งมือเกษตร - ภาคทฤษฎี - มที กั ษะการจดั การ
- ฝึกปฏิบตั ิ - มที กั ษะกระบวนการแก้ปัญหา
- มีความคิดสร้างสรรค์
การทาความสะอาด ดูแล - ภาคทฤษฎี - มีทักษะกระบวนการทางาน
รักษา และซ่อมแซม - ฝึกปฏิบตั ิ - มที ักษะการจัดการ
เครอ่ื งมือเกษตร - มที กั ษะกระบวนการแก้ปัญหา
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะกระบวนการทางาน
- มที ักษะการจดั การ
- มที กั ษะกระบวนการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ ตัวชีว้ ัดที่ รอู้ ะไร / ทาอะไร ภาระงาน / ชิน้ งาน

ที่ /เรือ่ ง

ง 1.1ป.4/1 15.รู้จักไมด้ อก ไมป้ ระดับ ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2
ป.4/2

ง 1.1ป.4/1 16. การขยายพันธ์ุ ไม้ ง 1.1ป.4/1 ป.4/2
ป.4/2 ดอกไม้ประดบั : การแยก ป.4/3 ป.4/4

หวั หรือหนอ่ , การเพาะ

5ดอกไมส้ ด เมล็ด
สวย
ง 1.1ป.4/1 17.การขยายพนั ธุ์ ไมด้ อกไม้
ป.4/2 ประดับ: การปักชาและ ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2

ตอนกิง่

ง 1.1ป.4/1 18, การปลูกไมด้ อกไม้ ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2
ป.4/2 ประดบั

ง 1.1ป.4/1 19.การเก็บเกีย่ วไมด้ อก ไม้ ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2
ป.4/2 ประดับ

สมรรถนะสาคญั คุณลกั ษณะของวิชา คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

2 ความหมายของไมด้ อก ไม้

ประดับ

วธิ ีการขยายพนั ธ์ุ ไม้
ดอกไม้ประดบั โดยการแยก
หวั หรือหนอ่ และการเพาะ
เมลด็
วธิ ีการขยายพันธ์ุ ไมด้ อกไม้

2 ประดบั โดยการปกั ชาและ

ตอนกิง่

2 วธิ ีการปลกู ไมด้ อกไม้

ประดับ

2 หลกั การเกบ็ เกีย่ วไมด้ อก

ไมป้ ระดับ

โครงสรา้ งรายวิชา วิชาการงา
รหัสวิชา ง14101 รายวิชา กา
กลุมสาระการงานอาชพี ชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี4 เวลาเรียน 1

ภาคเรีย

หนว่ ย ชือ่ หน่วย แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ …………………….. มาตรฐานการ
ที่ การเรียนรู้ เรื่อง………………………………………..

1.ความหมายและประโยชน์ของงาน
ช่าง ง 1.1 ป.4/1 ป

6 งานช่างน่า 2 ความปลอดภยั ในการปฏิบตั ิงาน ง 1.1 ป.4/1 ป
รู้

3.การดูแลบารุงรกั ษา และซ่อมแซม ง 1.1 ป.4/1 ป

เครือ่ งมือช่าง

1.การทางานประดิษฐ์ ง 1.1 ป.4/1 ป

สรา้ งสรรค์ 2.วสั ดุและเครื่องมอื ที่ใชใ้ นงานประดิษฐ์ ง 1.1 ป.4/1 ป

7 งาน 3.ข้ันตอนในการทางานประดิษฐ์ ง 1.1 ป.4/1 ป
ประดิษฐ์ ง 1.1 ป.4/1 ป
4.งานประดิษฐ์จากใบตอง

5.งานประดิษฐ์จากกระดาษ ง 1.1ป.4/1 ป.
8 อาชีพน่ารู้ 1. ความหมายและความสาคญั ของอาชีพ ง 1.1 ป.4/1 ป

านอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
ารงานอาชีพ ปีการศึกษา 2564
1 ชัว่ โมง/สัปดาห์ จานวน 40 ช่วั โมง/ปี จานวน 1หน่วยกิต
ยนที่ 2

รเรียนร/ู้ ตัวชี้วัด สาระสาคญั เวลา น้าหนกั คะแนน
(ชัว่ โมง) K A P รวม

ป.4/2,ป4/3 ความหมายและประโยชน์ของงาน 1 11-2
ช่าง

ป.4/2,ป4/3 ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน 1 1 1 2 4

ป.4/2,ป4/3 การดแู ลบารงุ รกั ษา และซ่อมแซม 1 1124
เครือ่ งมือช่าง

ป.4/2,ป4/3 การทางานประดิษฐ์ 11 1

ป.4/2,ป4/3 วัสดุและเครื่องมอื ที่ใชใ้ นงาน 11 1
ประดิษฐ์

ป.4/2,ป4/3 ข้ันตอนในการทางานประดิษฐ์ 11 1

ป.4/2,ป4/3 งานประดิษฐ์จากใบตอง 51 10 11

.4/2,ป4/3 งานประดิษฐ์จากกระดาษ 51 10 11
ป.4/2 1
ความหมายและความสาคญั ของอาชพี 1 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ……………………..

หนว่ ยที่ ชือ่ หน่วย เรื่อง……………………………………….. มาตรฐานก
การเรียนรู้ ตัวช

2. อาชีพอสิ ระ ง 1.1 ป.4/
3. อาชีพรับราชการ และอาชีพรับจ้าง
ง 1.1 ป.4/
ง 2.1 ป.4/

การเรียนร/ู้ สาระสาคัญ เวลา
ช้วี ัด น้าหนกั คะแนน
อาชีพอสิ ระ
(ชวั่ โมง)
K A P รวม

/1 ป.4/2 . 1 11 2
.
/1 ป.4/2 อาชีพรบั ราชการ และอาชีพรับจ้าง 1 1 1 2
/1

รวมเวลา/คะแนน/หนว่ ยการเรียน 19 11 5 24 40

สอบวดั ผลกลางภาคเรียน -- - - -

สอบวดั ผลปลายภาคเรียน 1 10 - - 10

รวมเวลาเรียน/คะแนน/ตลอดภาคเรียน 10 21 5 24 50

รวมตลอดปีการศกึ ษา 40 50 16 34 100

ผังมโนทศั น์หนว่ ย
เรื่องของใชส้ ่วนตวั ร
ระดบั ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

เร่ือง........................................... หน่วยการเรี
เวลา.............. ช่ัวโมง เรื่องของใช

เรื่อง.........................................
เวลา ...............ชัว่ โมง

เรือ่ ง..........................................
เวลา............. ชัว่ โมง

ยการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชาการงานอาชีพ
เวลา................ชว่ั โมง จานวน............หน่วยกิต

เรื่อง..........................................
เวลา .......................... ชวั่ โมง

ียนรทู้ ี่ 1 เรือ่ ง........................................
ชส้ ว่ นตวั เวลา...........ชั่วโมง

เรือ่ ง …………………………………………………………
เวลา ..............ชัว่ โมง

โครงสรา้ งแผนฯ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

รหสั วชิ า ‘14101 เวลา 40 ชวั่ โมง

หน่วยการเรยี นรู้ แผนการจดั วิธีสอน/กระบวนการ ทกั ษะการคิด เวลา
การเรียนรู้ จดั การเรยี นรู้
(ชวั่ โมง)

1. การดแู ลรกั ษาของใช้ - วธิ สี อนแบบกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
2. ทกั ษะกระบวนการคดิ
สว่ นตวั กล่มุ สมั พนั ธ์
ตดั สนิ ใจ
3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล 1

2. วธิ กี ารดแู ลรกั ษา - วธิ สี อนโดยใชก้ ารสาธติ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
ของใชส้ ว่ นตวั 2. ทกั ษะกระบวนการคดิ

ตดั สนิ ใจ
3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

3. การดแู ลรกั ษาเสอ้ื ผา้ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
2. ทกั ษะกระบวนการคดิ
และเครอ่ื งแต่งกาย : กระบวนการสรา้ งความ
ตดั สนิ ใจ
หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 1 ขณะสวมใส่ ตระหนกั 3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
ของใช้ส่วนตวั

4. การดแู ลรกั ษาเสอ้ื ผา้ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
2. ทกั ษะกระบวนการคดิ
และเครอ่ื งแต่งกาย : กระบวนการสรา้ งความ
ตดั สนิ ใจ
หลงั สวมใส่ ตระหนกั 3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล 1

5. การทาความสะอาด - วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
เสอ้ื ผา้ และ แบบร่วมมอื : เทคนิคการ 2. ทกั ษะกระบวนการคดิ
เคร่อื งแต่งกาย ต่อเร่อื งราว (Jigsaw)
ตดั สนิ ใจ
3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

6. การซกั เสอ้ื ผา้ และ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
เครอ่ื งแต่งกาย : กระบวนการปฏบิ ตั ิ 2. ทกั ษะกระบวนการคดิ

ตดั สนิ ใจ
3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

7. การจดั เกบ็ เสอ้ื ผา้ - วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู 1
แบบร่วมมอื : เทคนคิ ค่คู ดิ 2. ทกั ษะกระบวนการคดิ
สส่ี หาย
ตดั สนิ ใจ
3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดั วิธีสอน/กระบวนการ ทกั ษะการคิด เวลา
การเรียนรู้ จดั การเรยี นรู้
1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู (ชวั่ โมง)
8. วธิ กี ารจดั โต๊ะ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 2. ทกั ษะกระบวนการคดิ 1
เขยี นหนงั สอื : กระบวนการสรา้ งค่านิยม 1
ตดั สนิ ใจ
หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 2 9. การจดั โต๊ะ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล 1
เขยี นหนงั สอื : กระบวนการปฏบิ ตั ิ 4. ทกั ษะการประเมนิ
จดั เกบ็ เข้าที่ 1
มีระเบียบ 10. วธิ กี ารจดั กระเป๋ า - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
นกั เรยี น : กระบวนการสรา้ งคา่ นิยม 2. ทกั ษะกระบวนการคดิ 1

11. การจดั กระเป๋ า - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ ตดั สนิ ใจ
นกั เรยี น : กระบวนการปฏบิ ตั ิ 3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

12. วธิ กี ารจดั เกบ็ เอกสาร - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
2. ทกั ษะกระบวนการคดิ
สว่ นตวั : กระบวนการสรา้ งความ
ตดั สนิ ใจ
ตระหนกั 3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
4. ทกั ษะการประเมนิ
13. การจดั เกบ็ เอกสาร - วธิ สี อนโดยใชก้ ารสาธติ
สว่ นตวั 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
2. ทกั ษะกระบวนการคดิ
1. มารยาทในการ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ
ตดั สนิ ใจ
ปฏบิ ตั ติ ่อบดิ ามารดา : กระบวนการสรา้ งความ 3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

หรอื ผปู้ กครอง ตระหนกั 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
2. ทกั ษะกระบวนการคดิ
หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 3 ในโอกาสต่างๆ
เดก็ ดีต้องมีมารยาท ตดั สนิ ใจ
2. การมมี ารยาทในการ - วธิ สี อนโดยใชก้ ารสาธติ 3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
ปฏบิ ตั ติ ่อบดิ ามารดา
หรอื ผปู้ กครอง 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
ในโอกาสต่างๆ 2. ทกั ษะกระบวนการคดิ

ตดั สนิ ใจ
3. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

1. ทกั ษะการสงั เกต
2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

1. ทกั ษะการสงั เกต
2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดั วิธีสอน/กระบวนการ ทกั ษะการคิด เวลา
การเรยี นรู้ จดั การเรยี นรู้
(ชวั่ โมง)

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 3 3. มารยาทในการ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการสงั เกต 1
เดก็ ดีต้องมีมารยาท รบั ประทานอาหาร : กระบวนการสรา้ งความ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
(ต่อ) ตระหนกั

4. การมมี ารยาทในการ - วธิ สี อนโดยใชก้ ารสาธติ 1. ทกั ษะการสงั เกต
รบั ประทานอาหาร 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

5. มารยาทในการ - วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรู้ 1. ทกั ษะการสงั เกต 1
ใชห้ อ้ งเรยี น แบบร่วมมอื : เทคนคิ ค่คู ดิ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

6. การมมี ารยาทในการ - วธิ สี อนโดยใชก้ ารสาธติ 1. ทกั ษะการสงั เกต
ใชห้ อ้ งเรยี น 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

7. มารยาทในการใช้ - วธิ สี อนแบบสบื เสาะหาความรู้ 1. ทกั ษะการสงั เกต

หอ้ งน้า หอ้ งสว้ ม (Inquiry Method : 5E) 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล 1

8. การมมี ารยาทในการ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการสงั เกต

ใชห้ อ้ งน้า หอ้ งสว้ ม : กระบวนการปฏบิ ตั ิ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

1. เคร่อื งมอื เกษตรทใ่ี ช้ - วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู 1

กบั งานดนิ แบบรว่ มมอื : เทคนคิ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

คตู่ รวจสอบ 3. ทกั ษะการประเมนิ

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 4 2. เคร่อื งมอื เกษตรทใ่ี ช้ - วธิ สี อนแบบสบื เสาะหาความรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู 1
เครอื่ งมอื เกษตร 1
กบั งานพชื (Inquiry Method : 5E) 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
น่ารู้
3. ทกั ษะการประเมนิ

3. การใชเ้ คร่อื งมอื - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
เกษตร
: กระบวนการสรา้ งความ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

ตระหนกั 3. ทกั ษะการประเมนิ

4. การทาความสะอาด - วธิ สี อนแบบกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู 1
ดแู ลรกั ษา และ กล่มุ สมั พนั ธ์ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
ซ่อมแซมเคร่อื งมอื 3. ทกั ษะการประเมนิ
เกษตร

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดั วิธีสอน/กระบวนการ ทกั ษะการคิด เวลา
การเรยี นรู้ จดั การเรียนรู้
หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 5 (ชวั่ โมง)
ดอกไม้สดสวย 1. รจู้ กั ไมด้ อก - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
ไมป้ ระดบั : กระบวนการสรา้ งความคดิ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล 1
รวบยอด

2. การขยายพนั ธุ์ - วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
ไมด้ อกไมป้ ระดบั แบบรว่ มมอื : เทคนิคค่คู ดิ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
: การแยกหวั หรอื หน่อ สส่ี หาย

3. การขยายพนั ธุ์ - วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู 1
ไมด้ อกไมป้ ระดบั แบบรว่ มมอื : เทคนิคเลา่ เรอ่ื ง 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
: การเพาะเมลด็ รอบวง

4. การขยายพนั ธุ์ - วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
ไมด้ อกไมป้ ระดบั
: การปกั ชา แบบร่วมมอื : เทคนคิ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

คตู่ รวจสอบ

5. การขยายพนั ธุ์ - วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
ไมด้ อกไมป้ ระดบั
: การตอนกง่ิ แบบรว่ มมอื : เทคนคิ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

การเรยี นรว่ มกนั

6. การตอนกงิ่ - วธิ สี อนโดยใชก้ ารสาธติ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
7. ขนั้ ตอนการปลกู 1
ไมด้ อกไมป้ ระดบั
- วธิ สี อนแบบสบื เสาะหาความรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
(Inquiry Method : 5E) 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

8. การปลกู ไมด้ อก - วธิ สี อนโดยใชก้ ารสาธติ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
ไมป้ ระดบั 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
1
1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
9. การดแู ล บารุงรกั ษา - วธิ สี อนแบบกระบวนการ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
ไมด้ อกไมป้ ระดบั กล่มุ สมั พนั ธ์

10. การเกบ็ เกย่ี วไมด้ อก - วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู

ไมป้ ระดบั แบบร่วมมอื : เทคนิค 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

ร่วมกนั คดิ 1

11. ตวั อยา่ งการปลกู - วธิ สี อนโดยใชก้ ารสาธติ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
ไมด้ อก : การปลกู 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
ทานตะวนั

หน่วยการเรยี นรู้ แผนการจดั วิธีสอน/กระบวนการ ทกั ษะการคิด เวลา
การเรียนรู้ จดั การเรียนรู้
(ชวั่ โมง)

1. ความหมายและ - วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู 1
ประโยชน์ของ แบบร่วมมอื : เทคนิคคคู่ ดิ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล 1
งานชา่ ง สส่ี หาย

2. เครอ่ื งมอื ทใ่ี ช้ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
ในงานช่าง
: กระบวนการเรยี นความรู้ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

ความเขา้ ใจ 3. ทกั ษะการนาความรไู้ ปใช้

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 6 3. ความปลอดภยั - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
งานช่างน่ารู้ ในการปฏบิ ตั งิ าน
: กระบวนการสรา้ งความ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

ตระหนกั 3. ทกั ษะการนาความรไู้ ปใช้

4. การดแู ลบารงุ รกั ษา - วธิ สี อนโดยการจดั การเรยี นรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู

และซ่อมแซม แบบรว่ มมอื : เทคนิคค่คู ดิ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

เครอ่ื งมอื ช่าง สส่ี หาย 3. ทกั ษะการนาความรไู้ ปใช้

5. การซอ่ มแซม - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู 1

และดแู ลรกั ษาของใช้ : กระบวนการปฏบิ ตั ิ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

3. ทกั ษะการนาความรไู้ ปใช้

1. การทางานประดษิ ฐ์ - วธิ สี อนแบบกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู 1
กล่มุ สมั พนั ธ์ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล 1
3. ทกั ษะการนาความรไู้ ปใช้
หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 7
สรา้ งสรรค์ 2. วสั ดทุ ใ่ี ช้ - วธิ สี อนแบบสบื เสาะหาความรู้ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
ในงานประดษิ ฐ์ (Inquiry Method : 5E) 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
งานประดิษฐ์ 3. ทกั ษะการนาความรไู้ ปใช้

3. เคร่อื งมอื ทใ่ี ช้ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ : 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู 1
ในงานประดษิ ฐ์
กระบวนการเรยี นความรู้ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

ความเขา้ ใจ 3. ทกั ษะการนาความรไู้ ปใช้

4. ขนั้ ตอนในการ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ : 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู 2
ทางานประดษิ ฐ์
กระบวนการกลุ่ม 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

3. ทกั ษะการนาความรไู้ ปใช้

หน่วยการเรยี นรู้ แผนการจดั วิธีสอน/กระบวนการ ทกั ษะการคิด เวลา
การเรยี นรู้ จดั การเรียนรู้
(ชวั่ โมง)

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 7 5. งานประดษิ ฐ์ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู 4
สรา้ งสรรคง์ าน จากใบตอง
: กระบวนการปฏบิ ตั ิ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล
ประดิษฐ์ (ต่อ)
3. ทกั ษะการนาความรไู้ ปใช้

6. งานประดษิ ฐ์ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู 4
จากกระดาษ
: กระบวนการปฏบิ ตั ิ 2. ทกั ษะการใหเ้ หตุผล

3. ทกั ษะการนาความรไู้ ปใช้

1. ความหมายและ - วธิ สี อนโดยเน้นกระบวนการ 1. ทกั ษะการสารวจคน้ หา 1
ความสาคญั ของ : กระบวนการสรา้ งความ 2. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
อาชพี ตระหนกั 3. ทกั ษะการจาแนกประเภท
4. ทกั ษะการวเิ คราะห์

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 8 2. อาชพี อสิ ระ - วธิ สี อนแบบสบื เสาะหาความรู้ 1. ทกั ษะการสารวจคน้ หา 1
อาชีพน่ารู้ (Inquiry Method : 5E) 2. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
3. ทกั ษะการจาแนกประเภท
4. ทกั ษะการวเิ คราะห์

3. อาชพี รบั ราชการ - วธิ สี อนแบบกระบวนการ 1. ทกั ษะการสารวจคน้ หา 1
และอาชพี รบั จา้ ง กล่มุ สมั พนั ธ์ 2. ทกั ษะการรวบรวมขอ้ มลู
3. ทกั ษะการจาแนกประเภท
4. ทกั ษะการวเิ คราะห์

ลงชื่อ............................................. ผสู้ อน
(นางสวุ รรณา วัธนหิรัญญสิทธิ์)

รับทราบผลการดาเนินการ
ลงชื่อ...............................................
(นายมนตรี สขุ พินิจ)
หัวหนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลงชื่อ............................................
( นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์ )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชือ่ ...........................................
( นายวีระ แก้วกลั ยา )

ผอู้ านวยการโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวดั เพชรบุรี

8. ความคดิ เหน็ (ผบู้ ริหาร / หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย)
ได้ทาการตรวจแผนการจดั การเรียนรขู้ อง.................................................แล้วมีความเห็นดังน้ี
8.1 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ดีมาก ดี
พอใช้ ต้องปรับปรงุ
8.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้นาเอากระบวนการเรียนรู้
ทีเ่ น้นผเู้ รียนเปน็ สาคญั ใช้กระบวนการสอนได้อย่างเหมาะสม
ทีย่ ังไม่เน้นผเู้ รียนเป็นสาคญั ควรปรับปรงุ พฒั นาต่อไป
8.3 เปน็ แผนการจัดการเรียนรู้ที่
นาไปใช้สอนได้
ควรปรับปรงุ ก่อนนาไปใช้
8.4 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................
(นายมนตรี สุขพินิจ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ลงชือ่ ............................................
( นายชาญยทุ ธ สทุ ธิธรานนท์ )

รองผอู้ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ความคิดเหน็ ของผู้อานวยการโรงเรียน

.............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ลงชือ่ .............................................
( นายวีระ แก้วกัลยา )

ผอู้ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จงั หวัดเพชรบรุ ี


Click to View FlipBook Version