The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานเสร็จเเล้ว001

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fdfvdhfx, 2021-04-01 06:35:53

งานเสร็จเเล้ว001

งานเสร็จเเล้ว001

การศึกษาปัญหาการตดั ไม้ทาลายป่ าในประเทศ
ไทย

ความเป็ นมาและความสาคญั

▪ จากสถานการณ์ในประเทศและตา่ งประเทศพบว่าปัจจุบนั มกี ารลกั ลอบตดั ไม้ทาลายป่า สว่ นใหญ่จะเป็นการตดั ไมท้ าลาย
ป่าท่เี กดิ จากกลมุ่ นายทนุ หรือผ้มู อี ทิ ธพิ ลในพน้ื ทท่ี ต่ี อ้ งการนาพนั ธุ์ไมท้ ่หี ายากไปจาหน่ายและส่งออกไปยงั ตา่ งประเทศ เพอ่ื นาไป
ผลติ ฟอนิเจอร์ สร้างบา้ น ฯลฯ บางกรณียงั พบวา่ เจา้ หนา้ ท่รี ฐั ใหค้ วามรว่ มมอื จงึ ยากตอ่ การจบั กมุ และปราบปราม และยงั มีการ
ตดั เพอ่ื เพมิ่ พนื้ ทท่ี ามาหากนิ ของชาวบา้ นหรือพวกกลมุ่ นายทนุ อกี ดว้ ย

▪ ดา้ นผลกระทบนนั้ เหน็ ไดช้ ดั เจนเป็นอย่างยง่ิ โดยจะสงั เกตไดจ้ ากการท่มี ีปัญหาน้าทว่ มท่ใี นจงั หวดั ตา่ ง ๆ เกอื บทวั ่
ประเทศทผ่ี ่านปัญหาภยั พบิ ตั ทิ างธรรมชาตทิ ่นี บั วนั จะทาใหเ้ กดิ ความรุนแรงมากขน้ึ เกดิ ภยั แลง้ ท่สี ง่ ผลตอ่ ความหลากหลายทาง
ชวี ภาพ สง่ ผลตอ่ การกกั เกบ็ กา๊ ซคารบ์ อนไดออกไซตใ์ นบรรยากาศโดยพชื บริเวณท่ปี ่าหรอื ตน้ ไม้ถกู ทาลายทาใหเ้ กดิ ความ
เสยี หายตอ่ หนา้ ดนิ และพน้ื ท่ยี งั ดอ้ ยคณุ ภาพลงจนกลายเป็นดนิ ทท่ี าประโยชนไ์ มไ่ ด้ การตดั ไม้ทาลายป่าทาใหเ้ กดิ การลดพนั ธุไ์ ม้
และการเปลย่ี นแปลงทางสภาพอากาศ การกลายสภาพของดนิ เป็นทะเลทราย และการยา้ ยถนิ่ ฐานของคนภายในพน้ื ท่ี

▪ ดงั้ นนั้ ผจู้ ดั ทาจึงมีความตอ้ งการทจ่ี ะศกึ ษาปัญหาการลกั ลอบตดั ไม้ทาลายป่าเพ่อื จะไดท้ ราบสาเหตขุ องปัญหาและ
ผลกระทบของปัญหาเพอ่ื จะนาไปสกู่ ระบวนการแกไ้ ขปัญหาไหถ้ กู วธิ แี ละเป็นเรอ่ื งท่มี แี หลง่ ขอ้ มลู ท่เี พยี งพอตอ่ การศกึ ษาคน้ คว้า
หรือขอคาปรกึ ษาและมีระยะเพยี งพอทจ่ี ะทาการคน้ ควา้ และสดุ ทา้ ยจะไดค้ วามรู้วธิ ีการแกป้ ัญหาและนาไปเผยแพรตอ่ ชมุ ชนท่ี
ประสบปัญหา

▪ วตั ถปุ ระสงค์

2.1. เพอ่ื ศกึ ษาปัญหาการตดั ไมท้ าลายป่ าภายในประเทศ

2.2. เพอื่ ศกึ ษาผลกระทบของปัญหาการตดั ไม้ทาลายป่ า

3.3. เพอื่ นาไปสู่กระบวนการแกป้ ัญหาการตดั ไม้ทาลายป่ า

▪ 3. ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

3.1. ขอบเขตการศกึ ษา
3.1.1. ศกึ ษาจากอนิ เตอรเ์ น็ต
3.1.2. ศกึ ษาจากหนงั สอื
3.2. เป้าหมาย

▪ การศกึ ษาครงั้ น้มี ่งุ เน้นเพอ่ื จะไดศ้ กึ ษาปัญหาการตดั ไมท้ าลายป่ าภายในประเทศและผลกรทบของปัญหาการตดั
ไมท้ าลายป่ าเพอื่ นาไปสูก่ ระบวนการแกไ้ ขปัญหาการตดั ไมท้ าลายป่ า

สมมติ ฐาน

ปัญหาการตดั ไม้ทาลายป่ามคี วามเส่ยี งตอ่ การเกดิ ภยั พบิ ตั แิ ละอทุ กภยั ภายในประเทศ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั
▪ ทาใหท้ ราบวิธกี ารแกป้ ัญหาการตดั ไม้ทาลายป่า
▪ ทาใหท้ ราบสาเหตขุ องปัญหาการตดั ไมท้ าลายป่า
▪ ทาใหท้ ราบวธิ ีป้องกนั ปัญหาการตดั ไมท้ าลายป่า

ป่ า

ป่าไมห้ มายถึง สงั คมของส่งิ มีชวี ติ ท่เี ป็นพชื ซ่งึ ขน้ึ อยบู่ นดนิ ทม่ี คี วามอดุ มสมบรู ณพ์ อเพยี งแกก่ ารเจรญิ เตบิ โตของ
พชื เหลา่ นนั้ โดยปกตปิ ่าไม้หมายถึง สงั คมของตน้ ไม้ขนาดใหญ่ ซ่งึ เป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกจิ ของคนมากกวา่ ทจ่ี ะ
หมายถึงพชื เลก็ ๆ ชนิดอ่นื ๆ อย่างไรกด็ พี ชื เลก็ ๆ ชนิดตา่ ง ๆ กม็ คี วามสาคญั ไมแ่ พต้ น้ ไมท้ ่ีมขี นาดใหญก่ วา่ แต่
อยา่ งใด ความหมายท่กี ว้างๆ ของป่าไมจ้ งึ ครอบคลมุ ถงึ พชื ทกุ ชนดิ ท่ขี นึ้ อยู่บนพน้ื ดนิ ดว้ ย นอกจากนยี้ งั รวมถงึ
ส่งิ มีชวี ติ อยา่ งอ่นื ๆ ทม่ี อี ย่ใู นพนื้ ทป่ี ่าไม้ดว้ ย เชน่ แบคทเี รยี เชอ้ื รา แมลง สตั วป์ ่ าชนิดตา่ ง ๆ เป็นตน้ และ
ส่งิ ไม่มีชวี ิต ซ่งึ เป็นองคป์ ระกอบของพนื้ ดนิ ดว้ ย เชน่ แมน่ า้ ภเู ขา ทวิ ทศั น์ทส่ี วยงามซากพชื ซากสตั ว์ทต่ี ายแลว้ เน่า
เป่ือยทบั ถมกนั อยู่ในพน้ื ดนิ นนั้

ประเภทของป่ า

1. ป่ าดิบเมอื งร้อน (Tropical Evergreen Forest)

เป็นป่าไม่ผลดั ใบ เป็นป่าท่อี ย่ใู นเขตทม่ี ีมรสุมพดั ผ่านอยู่เกอื บตลอดทงั้ ปี มีปริมาณน้าฝนมาก ดินมีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา
ขนึ้ อยทู่ งั้ ในท่รี าบและทเ่ี ป็นภเู ขาสงู มกี ระจายอยู่ทวั ่ ไปตงั้ แต่ภาคเหนือไปถึงภาคใต้ ป่ าดบิ เมืองร้อน จะเกดิ ขึ้นไดต้ อ้ งมีสภาพ
ภูมอิ ากาศ คอ่ นขา้ งชนื้ และฝนตกชกุ ไดร้ บั อทิ ธพิ ลของลมมรสุมอยา่ งมาก แบง่ ยอ่ ยตามสภาพความชมุ่ ช้ืนและความ สูงต่าของภูมิ
ประเทศ

2. ป่ าพรุ (Swamp Forest)

เป็นสงั คมป่าท่อี ย่ถู ดั จากบรเิ วณสงั คมป่าชายเลน โดยอาจจะเป็ นพน้ื ท่ลี ่มุ ท่มี ีการทบั ถมของซากพืชแล ะอินทรียวตั ถุท่ไี ม่
สลายตวั และมีน้าทว่ มขงั หรือชนื้ แฉะตลอดปี

3. ป่ าชายหาด (Beach Forest)
ป่าชายหาด (Beach Forest) เป็นลกั ษณะของป่าประเภทหน่งึ จดั เป็นป่าละเมาะหรอื ป่าโปร่งไมผ่ ลดั ใบขน้ึ อย่ตู ามบรเิ วณหาด

ชาย หรือเนินทรายริมทะเล หรือชายฝัง่ เป็นป่าทม่ี ขี นาดเลก็ เกดิ ขน้ึ ดา้ นหลงั ของสนั ทรายตามแนวชายฝัง่ นา้ ทะเลทว่ มไมถ่ ึง สภาพ
ดนิ เป็นดนิ ทรายและมีความเคม็ สูง เป็นป่าทม่ี ีความแตกตา่ งจากป่าทวั ่ ๆ

4. ป่ าผลดั ใบ (Deciduous Forest)
ตน้ ไมท้ ข่ี น้ึ อยู่ในป่าประเภทน้ีเป็นจาพวกผลดั ใบแทบทงั้ สิ้น ในฤดฝู นป่าประเภทนจ้ี ะมองดเู ขยี วชอ่มุ พอถงึ ฤดแู ลง้ ตน้ ไม้

สว่ นใหญจ่ ะพากนั ผลดั ใบทาใหป้ ่ามองดโู ปร่งขน้ึ และมกั จะเกดิ ไฟป่าเผาไหมใ้ บไมแ้ ละตน้ ไม้เลก็ ๆ

ความรูท้ ว่ั ไปของการตดั ไมท้ าลายป่ า

จากสถานการณข์ องการตดั ไมท้ าลายป่าอยา่ งตอ่ เน่อื งในอดตี ในหลายพน้ื ท่ที วั ่ ประเทศไทย ทาใหป้ ่าไม้ลดลงอย่าง
รวดเรว็ ซ่งึ ส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ ความสมดลุ ทางธรรมชาติ และวิถีชวี ิตของประชาชนโดยเฉพาะชาวเกษตรกร, ชาวไร่, ชาวนา ซ่งึ
เป็นประชาชนส่วนใหญข่ องประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้าทว่ ม นา้ ป่าไหลหลาก ฝนแลง้ ฝนไม่ตกตามฤดกู าล เป็นตน้ รวมทงั้ การบกุ
รุกพนื้ ท่ปี ่าในหลายพน้ื ท่ี เป็นเง่อื นไขของความขดั แย้งในสงั คม ระหวา่ งกลมุ่ ผบู้ กุ รกุ และเจ้าหน้าท่ขี องรฐั อย่ตู ลอดเวลา ซ่งึ หากปัญหา
ตา่ ง ๆ ไม่ไดร้ บั การแกไ้ ข ความขดั แย้งอาจจะพฒั นาไปสู่ความแตกแยกของคนในชาตไิ ด้ ทาใหไ้ ม่เกดิ ความเป็นสนั ติภาพรวมทงั้
วิกฤตกิ าลของความสมดลุ ของสภาวะแวดลอ้ ม อนั เน่อื งมาจากการทาลายป่าไม้อย่างไมห่ ยุดยงั้

รูปแบบการทาลายป่ าไม้

-การทาไรเ่ ลอ่ื นลอย - ชาวเขาแผว้ ถางป่าเพ่อื ปลกู พชื ไร่อยู่ตามภเู ขาสงู โดยเฉพาะป่าดงดบิ เขาบรเิ วณตน้ นา้ ลาธาร

- การบกุ รกุ ป่าเพ่อื ปลกู พชื เศรษฐกจิ ทส่ี าคญั –พบไดท้ วั ่ ไปในเขตภาคกลาง ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนั ออก มีการ
เปล่ยี นพน้ื ทป่ี ่าไม้อนั อุดมมาเป็นไร่ขา้ วโพด มนั สาปะหลงั หรือปอ เป็นการเปลย่ี นแปลงสภาพแวดลอ้ มทร่ี ุนแรงและมอี ยกู่ ว้างขวาง
มากทงั้ ในสามภาคของประเทศไทย

- การบกุ รุกป่าเพอ่ื เขา้ ไปตงั้ ถน่ิ ฐานใหม่ – การทาลายป่าในรูปลกั ษณะนมี้ องไดช้ ดั เจนจากการจดั ท่ดี นิ ทากนิ ของนิคมตา่ งๆ เชน่ นิคม
สหกรณ์ทด่ี นิ นิคมชาวเขา ฯลฯ นอกจากน้ี ในภาคเหนือ มีพน้ื ทร่ี าบคอ่ นขา้ งจากดั เม่อื ประชากรเพม่ิ ขนึ้ จึงมกี ารขยายพน้ื ท่ที ามาหา
กนิ จากทร่ี าบขนึ้ ไปบนเขา

- ไฟป่า – มีผลทาลายเศษไม้ ใบไม้ ลกู ไม้ เมลด็ ไม้ สตั วแ์ ละแมลง กระทงั ่ ตน้ ไม้ในป่าไปพร้อมกนั ทาใหผ้ วิ ดนิ ในป่าท่ถี กู ไฟไหมแ้ ขง็
ขาดคณุ ภาพในการดดู ซึมและซบั นา้ จงึ ทาใหเ้ กดิ นา้ ไหลบา่ หนา้ ดนิ (surface runoff) มากเม่อื ฝนตก เม่อื น้าไหลบา่ หนา้ ดนิ มาก
น้าฝนทต่ี กลงมาจะทว่ มทน้ ฝัง่ ลาหว้ ย นอกจากน้ยี งั ทาใหเ้ กดิ การกดั เซาะตามลานา้ ทาใหน้ า้ ขนุ่ ผิวหน้าดนิ บรเิ วณเดมิ กจ็ ะขาดความ
โอชะไป น้าพดั พาเอาตะกอนไปทว่ มไรน่ า พชื ผลเสยี หาย เป็นการเพม่ิ ความเสียหายแกท่ รพั ยส์ ินและพชื ผลเป็นทวีคูณ

-การทาเหมอื งเปิด (Strip Mining) – การทาลายป่ารูปแบบนี้นบั วา่ รา้ ยแรงมาก มีการเปิดหนา้ ดนิ ออกเพอ่ื ขดุ หาแร่ เม่อื พนื้ ดนิ
ปราศจากส่งิ ปกคลมุ ฝนตกลงมากระทบกบั พนื้ ดนิ โดยตรง ไมม่ ีตน้ ไม้ท่จี ะสกดั หรอื ส่งิ ปกคลมุ ดนิ ทจ่ี ะซบั หรือดดู ซมึ นา้ เอาไว้ ทาให้
เกดิ นา้ ไหลบา่ หนา้ ดนิ มาก และมกี ารกดั เซาะทร่ี นุ แรงตามลาหว้ ย ลาธาร หรือบริเวณใกลเ้ คยี งท่ที ว่ มทน้ ถึง มคี วามขนุ่ ทาความ
เสียหายแกท่ รพั ย์สนิ ไร่นา และนาความเดอื ดรอ้ นมาสู่ผบู้ ริโภคอยา่ งเหน็ ไดช้ ดั

ขน้ั ตอนการดาเนินงาน

การวเิ คราะห์ สรปุ ผลและ
ข้อมูล นาเสนอ

ศกึ ษาและ การเกบ็ รวบรว่ ม
คน้ คว้าหาข้อมูล ขอ้ มูล

กาหนดเรอ่ื งทจ่ี ะ
ศกึ ษา

สาเหตกุ ารตดั ไมท้ าลายป่ า

1. การทาไม้ ความตอ้ งการไม้เพอ่ื ทากจิ การตา่ ง ๆ เชน่ ทาอตุ สาหกรรม โรงเลอื่ ย โรงงานกระดาษ สรา้ งทอ่ี ยู่อาศยั หรอื รา้ นคา้
ทาให้ตน้ ไมถ้ กู ลอบตดั หรอื ตดั ไม้อยา่ งถูกต้องตามกฏหมาย
2. การเพม่ิ จานวนประชากรของประเทศ ทาให้ความต้องการจากภาคเกษตรกรรมมากข้นึ ความจาเป็นทตี่ ้องการขยายพ้ืนที่
เพาะปลกู เพม่ิ ขน้ึ พ้นื ทปี่ ่ าไมใ้ นเขตภูเขาจงึ เป็นเป้าหมายของการขยายพน้ื ทเ่ี พอ่ื การเพาะปลูก
3. การสง่ เสรมิ การปลูกพชื หรอื เล้ยี งสตั ว์เศรษฐกจิ เพอื่ การส่งออก เช่น มนั สาปะหลงั ปอ ฯลฯ โดยไม่สง่ เสรมิ การใชท้ ดี่ นิ อยา่ ง
เตม็ ประสทิ ธภิ าพทงั้ ๆ ทพ่ี น้ื ทป่ี ่ าบางแห่งไมเ่ หมาะทจ่ี ะนามาใชใ้ นการเกษตรกรรมเพาะปลกู
4.การกาหนดแนวเขตพน้ื ทป่ี ่ า กระทาไมช่ ดั เจนหรอื ไม่กระทาเลยในหลายๆ ป่ า ทาให้ราษฏรเกดิ ความสบั สนทงั้ โดยเจตนาและ
ไม่เจตนา
5.การจดั สรา้ งสาธารณูปโภคของรฐั อาทิ เขอ่ื น อา่ งเกบ็ น้า เส้นทางคมนาคม การสรา้ งเขอื่ นขวางลาน้าจะทาให้พน้ื ทเี่ กบ็ น้าหน้า
เขอ่ื นทอ่ี ดุ มสมบรู ณ์ถกู ตดั โคน่ มาใช้ประโยชน์ ส่วนต้นไมข้ นาดเลก็ หรอื ทท่ี าการย้ายออกมาไมท่ นั จะถูกน้าทว่ มตาย

วิธปี ้ องกนั การตดั ไมท้ าลายป่ า

๑.มาตรการดา้ นการปลกุ จติ สานกึ ของประชาชน

-ประชาสมั พนั ธเ์ น้นหนกั ใหป้ ระชาชนเหน็ ถงึ ความสาคญั เกดิ ความรกั หวงแหน และเหน็ คณุ ค่าของทรพั ยากรป่ าไม้

2. มาตรการดา้ นการป้องกนั

-สนับสนุนใหข้ ยายโครงการในพระราชดารขิ องสมเดจ็ พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถเกยี่ วกบั การอนุรกั ษป์ ่ าไม้ เช่น โครงการ
ป่ ารกั ษ์น้า โครงการบา้ นเล็กในป่ าใหญ่ ใหแ้ พรห่ ลายกวา้ งขวางยงิ่ ขน้ึ

3. มาตรการดา้ นการปราบปราม

-ใช้มาตรการลงโทษทางสงั คมต่อผูม้ พี ฤตกิ รรมลกั ลอบตดั ไมท้ าลายป่ า เช่น การไมค่ บหาสมาคมดว้ ย

4. มาตรการดา้ นการฟ้ืนฟู

สรปุ ผล

จากการศกึ ษาพบว่าปัญหาการตดั ไม้ทาลายป่ ามสี าเหตจุ ากกลุ่มนายทุนหรอื ผ้มู อี ทิ ธพิ ลในพน้ื ทที่ ต่ี อ้ งการนาพนั ธไ์ุ ม้ทหี่ ายากไป
จาหน่ายและส่งออกไปยงั ตา่ งประเทศ เพอื่ นาไปผลติ ฟอนิเจอร์ สรา้ งบา้ น ฯลฯ บางกรณยี งั พบวา่ เจ้าหน้าทร่ี ฐั ใหค้ วามรว่ มมอื จงึ ยากต่อ
การจบั กุมและปราบปราม และยงั มกี ารตดั เพอ่ื เพม่ิ พ้นื ทที่ ามาหากนิ ของชาวบา้ นหรอื พวกกลุ่มนายทุนอกี ดว้ ย

ดา้ นผลกระทบนนั้ เหน็ ไดช้ ดั เจนเป็นอยา่ งยง่ิ โดยจะสงั เกตไดจ้ ากการทมี่ ปี ัญหาน้าทว่ มทใี่ นจงั หวดั ต่าง ๆ เกอื บทวั่ ประเทศทผ่ี า่ น
ปัญหาภยั พบิ ตั ทิ างธรรมชาตทิ นี่ ับวนั จะทาใหเ้ กดิ ความรนุ แรงมากขน้ึ เกดิ ภยั แลง้ ทสี่ ่งผลต่อความหลากหลายทางชวี ภาพ ส่งผลต่อการกกั
เกบ็ ก๊าซคารบ์ อนไดออกไซต์ในบรรยากาศโดยพชื บรเิ วณทปี่ ่ าหรอื ตน้ ไมถ้ กู ทาลายทาใหเ้ กดิ ความเสยี หายตอ่ หน้าดนิ และพน้ื ทยี่ งั ดอ้ ย
คณุ ภาพลงจนกลายเป็นดนิ ทที่ าประโยชน์ไมไ่ ด้ การตดั ไม้ทาลายป่ าทาให้เกดิ การลดพนั ธุ์ไมแ้ ละการเปลยี่ นแปลงทางสภาพอากาศ การ
กลายสภาพของดนิ เป็นทะเลทราย และการยา้ ยถน่ิ ฐานของคนภายในพ้นื ท่ี

การป้องกนั การตดั ไมท้ าลายป่ า ประชาสมั พนั ธ์เน้นหนกั ให้ประชาชนเหน็ ถงึ ความสาคญั เกดิ ความรกั หวงแหน และเหน็ คณุ คา่ ของ
ทรพั ยากรป่ าไม้ สนบั สนุนใหข้ ยายโครงการในพระราชดารขิ องสมเดจ็ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ นี าถเกย่ี วกบั การอนุรกั ษ์ป่ าไม้ ใช้
มาตรการลงโทษทางสงั คมตอ่ ผ้มู พี ฤตกิ รรมลกั ลอบตดั ไม้ทาลายป่ า เช่น การไม่คบหาสมาคมดว้ ย

ผูจ้ ดั ทา

▪ 1.นายภูคนิ จนั ธมิ า ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปี ที่4/15 เลขที่ 1
▪ 2.นายเสกมงคล โจมรมั ย ์ ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปี ที่4/15 เลขที่ 2
▪ 3.นายอทิ ธพิ ล ทวสี ุข ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปี ที่4/15 เลขที่ 3


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Totnes_Directory_April_2021
Next Book
What You Should Know About Happy Hippo’s New Strains of Kratom Capsules