The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

01รายงานเลื่อนเงินเดือน ครู PA 65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Phichet Prom-im, 2022-09-07 00:21:03

01รายงานเลื่อนเงินเดือน ครู PA 65

01รายงานเลื่อนเงินเดือน ครู PA 65

1

2

รายงานสรุปผลการประเมนิ การพฒั นางานตามขอ้ ตกลง (PA)

เพอ่ื ประกอบการประเมนิ ประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธิผลการปฏิบัตงิ านและประกอบการพิจารณาเลอื่ นเงินเดอื น

จดั ทำโดย
นายพิเชษฐ์ พรหมอ่มิ

ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนบา้ นไร่พวยมิตรภาพที่ 18 อำเภอหนองหนิ จงั หวัดเลย
สำนักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาเลย เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

3

บันทึกข้อความ

สว่ นราชการ โรงเรยี นบา้ นไร่พวยมติ รภาพที่ 18 อำเภอหนองหิน จังหวดั เลย

ท่ี / 2565 วนั ที่ 10 กนั ยายน 2565

เรอ่ื ง รายงานสรปุ ผลการประเมนิ การพฒั นางานตามขอ้ ตกลง (PA) ปงี บประมาณ 2565

เรยี น ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้ นไรพ่ วยมติ รภาพที่ 18

ส่งิ ท่สี ง่ มาด้วย รายงานสรุปผลการประเมนิ การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) จำนวน 1 เลม่

ตามหนงั สอื สำนกั งานคณะกรรมการข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา (กคศ.) ท่ี ศธ
0206.3/ว9 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 เร่อื ง หลักเกณฑ์และวธิ กี ารประเมินตำแหนง่ และวทิ ยฐานะ
ข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู หลักเกณฑแ์ ละวิธกี ารดงั กล่าวได้กำหนดใหค้ รูจดั ทำ
ขอ้ ตกลงในการพฒั นางาน ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กำหนดทุกปงี บประมาณ เพอ่ื ประเมินผลการพฒั นางานตาม
ข้อตกลงของครู จึงแตง่ ตง้ั คณะกรรมการประเมินผลการพฒั นางานตามข้อตกลง (Performance Agreement :
PA) ตำแหน่ง ครู สงั กดั โรงเรียนบ้านไรพ่ วยมิตรภาพที่ 18 ประจำปงี บประมาณ 2565

บัดนี้ข้าพเจ้านายพิเชษฐ์ พรหมอม่ิ ตำแหน่งครู โรงเรียนบา้ นไรพ่ วยมิตรภาพท่ี 18 ได้จัดทำ
รายงานการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ตำแหนง่
ครู ไมม่ ีวทิ ยฐานะประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบการประเมิน ระหว่างวนั ท่ี ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ถงึ วนั ท่ี ๓๐ เดอื นกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำเรจ็ แล้ว

จึงเรยี นมาเพอื่ โปรดพจิ ารณา

ลงช่ือ ............................................... ผรู้ ายงาน
(นายพิเชษฐ์ พรหมอม่ิ )
ตำแหนง่ ครู

ความเห็นผูอ้ ำนวยการโรงเรยี น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( นายอัครวฒั น์ รวั วิชา )
ผ้อู ำนวยการโรงเรียนบา้ นไร่พวยมติ รภาพท่ี 18

………../…………………./………….….

4ก

คำนำ

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านของขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา สายงานการสอน ฉบับนี้
จดั ทำข้นึ เพ่อื ประกอบการพิจารณาประเมินประสทิ ธภิ าพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพอ่ื การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลกั เกณฑ์และวธิ ีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว23/2564) ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้เรียบ
เรยี งและรวบรวมข้อมูล นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบและผลงานตามลักษณะงานท่ี
ปฏิบัตติ ามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ รวมท้ังงานหน้าท่ีอื่นท่ีไดร้ ับมอบหมายในดา้ นปริมาณงาน
และคณุ ภาพของงาน รวมท้งั ผลงานท่ปี รากฏตอ่ การจัดการศกึ ษา

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนบา้ นไรพ่ วยมิตรภาพท่ี 18 คณะครูและนักเรียน ที่ได้ร่วมกนั รับผิดชอบในงานหน้าที่ของตน
และได้ร่วมคดิ ร่วมปรึกษาหารอื ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการและร่วมประเมินผล เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ทำให้การดำเนินงานในโรงเรยี นประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและขอขอบคุณผู้เกีย่ วข้องทุกคนที่ทำให้เอกสาร
ฉบับนส้ี ำเร็จเรยี บรอ้ ยด้วยดี

นายพิเชษฐ์ พรหมอิ่ม
ตำแหน่ง ครู

1๐/ กนั ยายน /65

สารบัญ ข5

เรื่อง หนา้
คำนำ ก
สารบัญ ข
ส่วนท่ี 1 ขอ้ มูลของผรู้ ับการประเมิน 1
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี ๑
สว่ นท่ี ๓ รายงานสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ๓

1. ดา้ นการจดั การเรยี นรู้ ๑๑
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ๑๕
3. ดา้ นการพฒั นาตนเองและวชิ าชพี
ส่วนท่ี ๔ ข้อตกลงในการพัฒนางานท่ีเปน็ ประเดน็ ท้าทายในการพฒั นาผลลัพธ์ ๑๘

การเรยี นรูข้ องผ้เู รยี น ๒๕
ภาคผนวก ๒๗
- สรุปการพฒั นาตนเองและวชิ าชีพ
- เกยี รติบัตรพฒั นาตนเอง

1

รายงานสรุปผลการประเมนิ การพฒั นางานตามขอ้ ตกลง (PA)
สำหรบั ข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ ครไู มม่ ีวทิ ยฐานะ

ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบการประเมนิ ระหวา่ งวันท่ี ๑ เดอื นตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถงึ วนั ท่ี ๓๐ เดือนกนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สว่ นท่ี ๑ ข้อมูลผขู้ อรับการประเมิน

ชอื่ -สกุล นายพเิ ชษฐ์ พรหมอิ่ม ตำแหนง่ ครู

สถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นไร่พวยมติ รภาพท่ี ๑๘ สังกดั สำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

รับเงนิ เดอื นในอนั ดับ ค.ศ.๑

คณุ วฒุ ิการศึกษา ปริญญาตรี

ภมู ิลำเนา เลขท่ี ๑๑๖ หมูท่ ี่ ๓ ตำบลผาขาว อำเภอ ผาขาว

จังหวดั เลย รหัสไปรษณยี ์ ๔๒๒๔๐

โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๐๕ ๒๔๒๖

E-Mail : [email protected]

เริม่ รบั ราชการครตู ำแหนง่ ครูผู้ชว่ ย วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ส่วนท่ี 2 ข้อมลู การปฏิบัติหน้าท่ี

1. ดา้ นการจัดการเรียนรู้
1.1ขอ้ มูลการสอน ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ท่ี รหัสวิชา ชอ่ื วชิ า ชน้ั จำนวน จำนวน
หอ้ ง ชวั่ โมง /
สัปดาห์

1 ท1310๑ ภาษาไทย ป.3 1 ๕
2 ค1310๑ คณิตศาสตร์
3 ว1310๑ วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ป.3 1 ๕
4 ส1310๑ สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม
5 ส๑๓๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ป.3 1 ๒
6 พ๑๓๑๐๑ สุขศกึ ษาและพลศึกษา
7 ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ป.3 1 ๑
๘ ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ
๙ อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ป.3 1 ๑
กจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น และชุมนมุ
8 ลูกเสอื -เนตรนารี ป.3 1 ๑
9 แนะแนว
10 ชมุ นุม ป.3 1 ๑
11 กจิ กรรม PLC
ป.3 1 ๑
รวม
ป.3 1 ๒

ป.1-3 1 1

ป.1-3 1 1

ป.1-3 1 1

2

2๔

2

๑.๒ ข้อมูลการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา 256๕

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวชิ า ชนั้ จำนวน จำนวน
ห้อง ชวั่ โมง /

สัปดาห์

1 ท1310๑ ภาษาไทย ป.3 1 ๕
2 ค1310๑ คณติ ศาสตร์
3 ว1310๑ วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ป.3 1 ๕
4 ส1310๑ สงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม
5 ส๑๓๑๐๒ ประวัตศิ าสตร์ ป.3 1 ๒
6 พ๑๓๑๐๑ สขุ ศึกษาและพลศึกษา
7 ศ๑๓๑๐๑ ศลิ ปะ ป.3 1 ๑
๘ ง๑๓๑๐๑ การงานอาชพี
๙ อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ป.3 1 ๑
กิจกรรมพัฒนาผ้เู รียน และชุมนมุ
8 ลกู เสอื -เนตรนารี ป.3 1 ๑
9 แนะแนว
10 ชมุ นมุ ป.3 1 ๑
11 กิจกรรม PLC
ป.3 1 ๑
รวม
ป.3 1 ๒

ป.1-3 1 1

ป.1-3 1 1

ป.1-3 1 1

2

๒๔

๑.๒ งานอ่นื ๆ นอกเหนอื จากงานสอน

๑.๒.๑ เจา้ หน้าทง่ี านทะเบียนนกั เรียน กลุ่มงานบริหารงานทว่ั ไป
๑.๒.๒ รับผดิ ชอบงานระบบวัดแววความสามารถนักเรยี น

๑.๒.๓ รับผดิ ชอบงานประเมนิ ITA Online (ระบบประเมนิ ความโปร่งใสใ่ นหน่วยงานของรฐั )
๑.๒.๔ รบั ผิดชอบครเู วรประจำวนั พุธ

๑.๒.๕ รับผิดชอบโครงการประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา
๑.๒.๖ เจ้าหน้าทง่ี านวดั และประเมินผลนกั เรยี น กลมุ่ งานบรหิ ารงานวชิ าการ

3

สว่ นท่ี ๓ รายงานสรปุ ผลการประเมินการพฒั นางานตามขอ้ ตกลง (PA)

องคป์ ระกอบที่ ๑ : การประเมินประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ลการปฏบิ ัตงิ านตามมาตรฐานตำแหนง่

ดา้ นท่ี ๑ ดา้ นการจัดการเรียนรู้

๑.๑ สร้างและหรือพัฒนาหลกั สูตร
ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสรา้ งและพัฒนาหลักสตู รการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ การ
สรา้ งและหรือพฒั นาสอ่ื นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหลง่ เรยี นรู้การวัดและประเมนิ ผลการจัดการเรยี นรูก้ ารศึกษา
วเิ คราะห์ สังเคราะห์เพอ่ื แกป้ ัญหาหรอื พฒั นาการเรยี นรู้ การจดั บรรยากาศท่ีสง่ เสรมิ และพัฒนาผู้เรียนและการอบรม
และพัฒนาคณุ ลักษณะทด่ี ีของผู้เรยี นเพื่อให้ผู้เรยี นไดพ้ ฒั นาสมรรถนะและการเรียนรเู้ ตม็ ศกั ยภาพ โดยมกี ารปรับ
ประยุกตใ์ หส้ อดคลอ้ งกบั บรบิ ทของสถานศึกษา ผู้เรยี นและทอ้ งถิ่น ตามภาระงานสอนทไี่ ด้รับมอบหมาย

๑. งาน (Tasks) 1.จดั ทำหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐานพทุ ธศกั ราช

ท่ีจะดำเนนิ การพฒั นาตามข้อตกลง ใน ๑ 2551 (ปรับปรงุ พ.ศ.2560) โดยมีการวเิ คราะหม์ าตรฐาน

รอบการประเมนิ การเรยี นรแู้ ละตัวชว้ี ดั โครงสร้างหนว่ ยการเรยี นรู้ เลอื กหน่วย

การเรียนร้โู ดยมกี ารปรับประยุกต์ใชใ้ หเ้ หมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษา ผ้เู รียน ท้องถิ่นและสามารถนำไปปฏิบัติจรงิ ได้ ใน

รูปแบบแผนการจดั ประสบการณก์ ารเรยี นรู้

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรยี นได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามหลกั สตู รแกนกลาง

ของงานตามข้อตกลงท่ีคาดหวังใหเ้ กดิ ขึ้น การศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐานพุทธศกั ราช 2551 (ปรบั ปรงุ พ.ศ.

กบั ผู้เรยี น 2560) นักเรยี นได้รบั การพฒั นาตรงตามหลกั สูตรท่ีกำหนด

อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

๓. ตัวชีว้ ัด (Indicators) 1. นกั เรยี นร้อยละ 70 ไดเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการเรยี นรตู้ าม

ท่ีจะเกดิ ขึ้นกบั ผู้เรยี นทแ่ี สดงให้เหน็ ถงึ การ หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุ ธศกั ราช 2551

เปล่ยี นแปลงไปในทางที่ดขี ้นึ หรือมกี าร นกั เรยี นได้รับการปรบั ประยกุ ต์พัฒนา ตรงตามหลักสูตรท่ี

พฒั นา มากข้ึนหรอื ผลสัมฤทธิ์สูงขน้ึ กำหนดอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ

๔. เอกสารรอ่ งรอยหลกั ฐาน ๑. หลักสูตรสถานศกึ ษา ระดบั การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตวั ช้วี ัด (Indicators)

 สำเร็จตามวตั ถุประสงค์
 ไม่สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค์ เนื่องจาก...................................................................................................

หลักสตู รสถานศกึ ษาโรงเรยี นบา้ นไร่พวยมิตรภาพท่ี ๑๘

4

ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรียนรู้

๑.๒ การออกแบบการจดั การเรยี นรู้
ขา้ พเจ้าออกแบบการจัดกจิ กรรมการเรยี นรโู้ ดยเน้นผูเ้ รยี นเป็นสำคัญด้วยการจดั การเรยี นรู้ ๘ กลมุ่ สาระการ
เรยี นรู้ และออกแบบการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะพน้ื ฐานด้านการอา่ น การเขยี น การคดิ คำนวณ ทักษะ
การคดิ พื้นฐาน การตดิ ต่อสื่อสาร การะบวนการเรยี นรู้ทางสังคม และพน้ื ฐานความเป็นมนุษย์ การพฒั นาคณุ ภาพชวี ิต
อย่างสมบรู ณแ์ ละสมดลุ ทั้งในดา้ นร่างกาย สติปญั ญา อารมณ์ สังคม และวฒั นธรรม โดยเนน้ การเรยี นรู้แบบบูรณา
การ ตามศกั ยภาพของเดก็ แต่คน

๑. งาน (Tasks) 1.2.1 ออกแบบการจัดกจิ กรรมการเรยี นรโู้ ดยเน้นผเู้ รียนเปน็

ท่ีจะดำเนนิ การพัฒนาตามขอ้ ตกลง ใน ๑ สำคัญดว้ ย โดยมีการปรบั ประยกุ ตใ์ ชใ้ ห้เหมาะสมกับบรบิ ทของ

รอบการประเมนิ สถานศึกษา

1.2.2 ออกแบบการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้มุง่ เนน้ ทกั ษะ

พน้ื ฐานดา้ นการอา่ น การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิด

พื้นฐาน การตดิ ต่อส่ือสาร การะบวนการเรียนรทู้ างสังคม และ

พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างสมบูรณ์

และสมดลุ ท้งั ในดา้ นรา่ งกาย สตปิ ญั ญา อารมณ์ สังคม และ

วฒั นธรรมโดยเน้นใหผ้ เู้ รียนไดเ้ รียนรโู้ ดยการเรยี นปฏิบัตจิ รงิ

โดยการฝกึ ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองและปรับประยกุ ต์ใช้ใหส้ อดคล้อง

กับบรบิ ทของสถานศึกษา

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) 1. นักเรยี นได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ท่ี

ของงานตามขอ้ ตกลงทีค่ าดหวังให้เกิดขนึ้ ออกแบบไวใ้ นระดับช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ ๓

กบั ผูเ้ รียน 2.นักเรียนได้เข้ารว่ มการจดั กจิ กรรมเรียนร้มู ุ่งเน้นทักษะ

พน้ื ฐานดา้ นการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคดิ

พื้นฐาน การติดต่อสือ่ สาร การะบวนการเรียนรทู้ างสังคม และ

พื้นฐานความเปน็ มนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างสมบรู ณ์

และสมดุลทัง้ ในดา้ นร่างกาย สตปิ ัญญา อารมณ์ สังคม และ

วัฒนธรรม

๓. ตัวช้วี ัด (Indicators) 1.นกั เรียนรอ้ ยละ 70 ไดเ้ ขา้ ร่วมกิจกรรมการเรยี นรู้ตามหนว่ ย

ทจ่ี ะเกิดข้ึนกับผ้เู รยี นทีแ่ สดงให้เหน็ ถึงการ การเรยี นรทู้ ี่ออกแบบไว้ในระดับชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี ๓

เปลยี่ นแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรอื มีการ 2.นกั เรยี นรอ้ ยละ ๙0 ไดเ้ ขา้ ร่วมการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้

พัฒนา มากข้นึ หรือผลสมั ฤทธิ์สงู ข้ึน ท้งั ๘ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ทค่ี รูเตรยี มไวใ้ ห้

๔. เอกสารร่องรอยหลกั ฐาน 1.การวิเคราะหโ์ ครงสรา้ งหน่วยการจัดการเรียนรู้
2.กำหนดการจดั ประสบการณ์สำหรับนักเรยี นชน้ั ประถมศกึ ษา
ปที ่ี ๓

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตัวช้วี ัด (Indicators)
 สำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์
 ไมส่ ำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์ เนอ่ื งจาก

5

ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรยี นรู้

๑.๓ การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

ขา้ พเจ้ามกี ารจดั กจิ กรรมการเรียนรู้โดยเน้นผ้เู รยี นเปน็ สำคญั ดว้ ยกจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบ Active Learning จึง

เปน็ กระบวนการจัดการเรียนรตู้ ามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปญั ญา (Constructivism) ท่ีเนน้ กระบวนการเรยี นรู้

มากกว่าเนอ้ื หาวชิ า เพือ่ ชว่ ยใหผ้ ู้เรยี นสามารถเชอ่ื มโยงความรู้ หรอื สรา้ งความรู้ใหเ้ กิดขึ้นในตนเอง ดว้ ยการลงมอื

ปฏบิ ัติจรงิ ผา่ นสื่อหรอื กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมคี รผู ู้สอนเป็นผ้แู นะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ขึน้ โดยกระบวนการคิดขั้นสงู

๑. งาน (Tasks) 1.นักเรยี นไดเ้ รยี นรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนร้แู บบ Active

ทีจ่ ะดำเนนิ การพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ Learning จงึ เปน็ กระบวนการจัดการเรียนร้ตู ามแนวคดิ การ

รอบการประเมนิ สร้างสรรคท์ างปญั ญา (Constructivism) ทีเ่ น้นกระบวนการ

เรยี นรมู้ ากกว่าเนอ้ื หาวชิ า เพ่ือช่วยให้ผเู้ รยี นสามารถเชือ่ มโยง

ความรู้ หรือสร้างความร้ใู ห้เกดิ ข้ึนในตนเอง ดว้ ยการลงมือ

ปฏิบัติจริงผา่ นส่อื หรือกจิ กรรมการเรยี นรู้ บนั ทกึ ผลหลงั การ

สอนทสี่ ะท้อนในการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้

2. นกั เรยี นชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ ๓ มีผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนใน

ระดบั ๓ ข้นึ ไป

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) 1.นกั เรียนไดเ้ รียนรู้ตามแผนการจัดการเรยี นรู้ ใน

ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวงั ใหเ้ กิดข้ึน ระดับช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี ๓ และบนั ทึกผลหลังการสอนท่ี

กบั ผเู้ รียน สะท้อนในการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้และนำไปปรบั ประยุกต์

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้

2. นกั เรียนชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๓ มีผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนใน

ระดบั ๓ ขน้ึ ไป

๓. ตัวชี้วัด (Indicators) 1.นักเรยี นร้อยละ 70 ไดเ้ รียนร้ตู ามแผนการจดั การเรยี นรู้

ท่จี ะเกดิ ขึ้นกับผเู้ รยี นทแ่ี สดงให้เห็นถึงการ ในระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๓ และบันทึกผลหลังการสอนที่

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขน้ึ หรอื มีการ สะทอ้ นในการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

พัฒนา มากขนึ้ หรือผลสัมฤทธ์ิสงู ขน้ึ 2. นกั เรยี น ร้อยละ 70 มผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนในระดบั ๓

ข้ึนไป

๔. เอกสารรอ่ งรอยหลกั ฐาน 1.บันทกึ ขอ้ ความขออนญุ าตการใชแ้ ผนการเรยี นรู้
2.แผนการจดั การเรยี นรู้ (แผนหน่วยการเรยี นร้)ู

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตัวชวี้ ดั (Indicators)
 สำเร็จตามวัตถปุ ระสงค์

 ไมส่ ำเร็จตามวัตถปุ ระสงค์

6

ดา้ นที่ ๑ ดา้ นการจัดการเรียนรู้

๑.๔ การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

ขา้ พเจ้าดำเนนิ การสรา้ งและพัฒนาสื่อ นวตั กรรมเทคโนโลยี แหล่งเรยี นรูส้ อดคลอ้ งกับกิจกรรมการเรียนรู้

สามารถปรับปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการเรียนร้ขู องผู้เรียนและทำให้ผเู้ รยี นมีทกั ษะการคดิ และสามารถสร้างนวตั กรรมได้

๑. งาน (Tasks) 1. สร้างและพฒั นาสื่อ นวตั กรรมเทคโนโลยี แหล่งเรยี นรู้

ทจี่ ะดำเนนิ การพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ สอดคล้องกบั กจิ กรรมการเรียนรู้สามารถปรับปประยุกต์ใช้ใน

รอบการประเมนิ การเรียนรูข้ องผเู้ รยี นและทำให้ผเู้ รียนมที กั ษะการคดิ และ

สามารถสรา้ งนวัตกรรมได้

2. จดั ทำสื่อที่สง่ เสรมิ พัฒนานกั เรียนโดยใชเ้ ทคโนโลยี

3. พฒั นาแหล่งเรียนรูใ้ นหอ้ งเรยี น

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) 1. นกั เรียนไดร้ ับการปรบั ประยุกต์พัฒนาในการจดั การเรยี นรู้

ของงานตามขอ้ ตกลงทค่ี าดหวังให้เกดิ ข้นึ ตามหนว่ ยการเรยี นรูต้ ่าง ๆ จากสื่อการสอน ชิ้นงานและใบงาน

กับผู้เรยี น ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ี ๓

๓. ตวั ชีว้ ัด (Indicators) 1. นกั เรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๓ ร้อยละ 70 ได้รบั การ

ทจ่ี ะเกดิ ขึ้นกบั ผู้เรยี นทแี่ สดงใหเ้ ห็นถึงการ พฒั นาในการจดั การเรียนรตู้ ามหน่วยการเรียนรูต้ า่ งๆ จากสื่อ

เปลยี่ นแปลงไปในทางท่ีดีขนึ้ หรือมีการ การสอน ชิ้นงานและใบงานระดบั ชั้นประถมศึกษาปที ่ี ๓

พฒั นา มากข้นึ หรอื ผลสัมฤทธ์ิสูงขึน้

๔. เอกสารร่องรอยหลักฐาน 1. ทะเบียนสอื่ นวัตกรรมทางการศึกษา

2. ส่ือ และนวตั กรรมทางการศึกษา

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตัวชีว้ ัด (Indicators)

 สำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์
 ไมส่ ำเร็จตามวตั ถุประสงค์ เน่อื งจาก...................................................................................................

ทะเบยี นสื่อการจัดการเรยี นรู้ นวัตกรรมการจัดการเรยี นการสอน

7

ดา้ นที่ ๑ ดา้ นการจัดการเรียนรู้

๑.๕ การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้
ข้าพเจ้ามีการวดั และประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยประยุกตใ์ ช้และพัฒนาเครอ่ื งมือประเมนิ ผลทีห่ ลากหลาย
เหมาะสมกับบรบิ ท และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตวั ช้ีวัด โดยการประเมินตามสภาพจรงิ เชน่ ตรวจ
ประเมินผลงาน , สอบถามสัมภาษณ์, และประเมนิ ผลโดยใชเ้ ทคโนโลยแี ละมกี ารสะท้อนผลให้ผเู้ รยี นอย่างตอ่ เนื่อง
เพอ่ื ให้เกดิ การพัฒนาอย่างเตม็ ศกั ยภาพ

๑. งาน (Tasks) ๑. มีการวัดและประเมินผลการเรยี นรู้ด้วยวธิ ีการท่หี ลากหลาย

ทจ่ี ะดำเนินการพฒั นาตามขอ้ ตกลง ใน ๑ เหมาะสม และสอดคล้องกบั มาตรฐานการเรยี นรู้ ใหผ้ ูเ้ รียน

รอบการประเมนิ พัฒนาการเรียนรู้อยา่ งตอ่ เนื่อง

๒. สร้างเครื่องมอื วดั และประเมนิ ผลเพ่อื การพฒั นาผ้เู รยี นตาม

สภาพจรงิ และวัดการวเิ คราะห์

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) 1.นกั เรยี นได้รบั การวดั ประเมนิ ผลโดยใช้เคร่ืองมือและแบบ

ของงานตามข้อตกลงท่คี าดหวงั ให้เกิดขนึ้ ประเมนิ ตามตวั ชี้วัด (หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน

กบั ผเู้ รยี น พ.ศ. 25๕๑(ปรบั ปรงุ พ.ศ.2560) ) ที่มีประสทิ ธิภาพและ

น่าเช่อื ถอื จัดเก็บขอ้ มูลเป็นระบบ เช่น แบบสงั เกต แบบ

ประเมนิ ช้นิ งาน ใบงาน แบบสงั เกต

2.นักเรียนได้รบั การวดั และประเมนิ ผลเพ่ือการพฒั นาผูเ้ รยี น

ตามสภาพจรงิ และวัดการวเิ คราะห์

๓. ตวั ชีว้ ัด (Indicators) 1.นกั เรยี นร้อยละ 70 ไดร้ บั การวดั ประเมินผลโดยใชเ้ ครื่องมือ

ที่จะเกิดขน้ึ กับผู้เรียนทแี่ สดงใหเ้ หน็ ถงึ การ และแบบประเมินตามตวั ช้วี ัด(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

เปลยี่ นแปลงไปในทางที่ดีข้นึ หรือมีการ พืน้ ฐาน พ.ศ. 25๕๑(ปรบั ปรุง พ.ศ.2560) ) ที่มีประสิทธิภาพ

พฒั นา มากขึ้นหรือผลสมั ฤทธ์ิสงู ข้ึน และนา่ เชอ่ื ถอื จัดเก็บข้อมูลเปน็ ระบบ เช่น แบบสังเกต แบบ

ประเมินชน้ิ งาน ใบงาน แบบสงั เกต

๔. เอกสารร่องรอยหลกั ฐาน 1.แบบประเมนิ ผลการจดั การเรยี นรู้การทา้ ยหน่วยการเรยี นรู้

2.แบบบันทกึ หลังการสอน

3.แบบประเมินพฒั นาการสำหรับนักเรยี น

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตัวชวี้ ดั (Indicators)

 สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค์

 ไม่สำเร็จตามวตั ถุประสงค์ เน่อื งจาก...................................................................................................

แบบบนั ทกึ ผลการจัดการเรียนรู้การท้ายหนว่ ยการเรียนรู้

8

ดา้ นที่ ๑ ด้านการจัดการเรยี นรู้

๑.๖ การศกึ ษา วิเคราะห์ สงั เคราะห์ เพือ่ แกป้ ญั หาหรือพฒั นาการเรียนรู้
ข้าพเจ้าได้ศึกษา วเิ คราะห์ สังเคราะห์ ปญั หาท่เี กิดจากการจัดการเรียนการสอน หรอื การเรยี นรขู้ องผเู้ รียน โดย
ใชร้ ะบบวิธกี ารวิจัยเพ่ือแก้ปญั หาหรือพฒั นาการเรียนรู้ของผเู้ รยี น สอดคล้องกับมาตรฐานการเรยี นรู้ ใหผ้ ู้เรียนเกดิ
การเรยี นรู้อย่างต่อเนอื่ ง

๑. งาน (Tasks) ๑. ศกึ ษา วเิ คราะห์ และสงั เคราะห์ ปัญหาและสาเหตแุ ละ

ที่จะดำเนินการพฒั นาตามขอ้ ตกลง ใน ๑ จดั ทำวิจัยในช้นั เรยี นเรอื่ ง การเปรียบเทยี บผลสัมฤทธิก์ ารเขยี น

รอบการประเมนิ สะกดคำโดยใสว่ รรณยกุ ต์ ของนักเรยี นชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี ๓

โรงเรียนบา้ นไรพ่ วยมติ รภาพที่ ๑๘ โดยใชแ้ บบฝึกทักษะ เพ่อื

ปรบั ประยกุ ต์ใชใ้ นการจัดกิจกรรม แก้ปญั หา และพัฒนาทักษะ

การเรยี นรทู้ ส่ี ง่ ผลตอ่ คุณภาพผู้เรียน

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) 1.นักเรยี นได้รับการปรับประยกุ ต์และพฒั นาการเรียนรโู้ ดยใช้

ของงานตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกดิ ขึน้ กระบวนการวิจัยในชัน้ เรยี น

กบั ผ้เู รยี น

๓. ตัวชี้วัด (Indicators) 1.นักเรียนรอ้ ยละ ๘0 ได้รบั การปรับประยกุ ต์และพัฒนาการ

ทจี่ ะเกดิ ขึ้นกับผู้เรยี นทีแ่ สดงให้เห็นถึงการ เรยี นรู้โดยใช้กระบวนการวจิ ยั ในชน้ั เรยี น

เปลีย่ นแปลงไปในทางท่ีดขี น้ึ หรอื มีการ

พฒั นา มากขึน้ หรือผลสัมฤทธ์ิสูงขน้ึ

๔. เอกสารรอ่ งรอยหลกั ฐาน 1. รายงานการวเิ คราะหผ์ เู้ รยี นเปน็ รายบคุ คล
2. รายงานวจิ ัยในชนั้ เรียน

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตวั ชวี้ ัด (Indicators)

 สำเร็จตามวัตถปุ ระสงค์
 ไมส่ ำเร็จตามวตั ถุประสงค์ เนอ่ื งจาก...................................................................................................

รายงานการวิเคราะหผ์ ู้เรยี นเปน็ รายบุคคล

9

ด้านที่ ๑ ด้านการจัดการเรยี นรู้

๑.๗ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสรมิ และพัฒนาผเู้ รยี น
ข้าพเจ้าไดด้ ำเนนิ การจดั สภาพแวดล้อม บรรยากาศในชัน้ เรยี นทีส่ ่งเสรมิ และเออ้ื ตอ่ การเรียนรู้ กระต้นุ ความสนใจ
ใฝ่รู้ ใฝศ่ ึกษา อบรมบ่มนิสัย เพื่อใหเ้ กิดกระบวนการคดิ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทกั ษะการเรยี นรู้และนวตั กรรม
ทักษะด้านสารสนเทศ ส่อื และเทคโนโลยีตลอดจนสง่ เสรมิ ให้ผูเ้ รียนเกิดกระบวนการคดิ จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทักษะชีวติ จากการให้ผเู้ รียนได้ลงมอื คดิ ดำเนนิ กิจกรรม และแก้ปญั หาทเ่ี กดิ ขึ้น ทักษะการทำงาน จาก
การปฏิบัตกิ จิ กรรมท่มี อบหมายทั้งลกั ษณะงานเด่ียวและกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม เพ่ือส่งเสรมิ ใหผ้ ู้เรียนเกดิ ทกั ษะ
และกระบวนการคดิ ในการเรียนร้อู ยา่ งสงู สดุ

๑. งาน (Tasks) ๑. จัดบรรยากาศในการเรียนร้ใู นหอ้ งเรียน โดยมกี ารจดั มุมตา่ ง

ทจ่ี ะดำเนนิ การพฒั นาตามขอ้ ตกลง ใน ๑ ๆ ไมน่ ้อยกว่า 4 มุมการเรยี นรู้ เช่น มมุ ด่มื นม มมุ สอื่ การเรยี นรู้

รอบการประเมิน มุมหนังสือเรยี น มุมผลงานนักเรียน มุมอปุ กรณ์แปรงฟัน และ

มมุ ความร้ตู า่ ง ๆ สร้างแรง บนั ดาลใจส่งเสริมและ พัฒนา

ผเู้ รยี น ให้เกดิ กระบวนการคิดทกั ษะ ชีวิตทกั ษะการทำงาน

ทกั ษะการเรยี นรูแ้ ละ นวัตกรรม ทักษะดา้ น สารสนเทศ สอื่

และ เทคโนโลยี

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) ๑. นกั เรียนมสี ว่ นร่วมในการจัดบรรยากาศในช้ันเรยี นมีความ

ของงานตามข้อตกลงทคี่ าดหวงั ใหเ้ กดิ ข้นึ พึงพอใจ และได้ชว่ ยเหลือทำความสะอาดห้องเรียนของตนเอง

กับผ้เู รยี น

๓. ตัวชว้ี ัด (Indicators) ๑. นักเรียนร้อยละ 70 มสี ว่ นรว่ มในการจดั บรรยากาศในชั้น

ท่จี ะเกดิ ขนึ้ กบั ผูเ้ รยี นท่ีแสดงให้เหน็ ถึงการ เรียนมีความพึงพอใจ และได้ช่วยเหลอื ทำความสะอาด

เปล่ยี นแปลงไปในทางท่ีดขี ึ้นหรือมกี าร ห้องเรียนของตนเอง

พัฒนา มากข้ึนหรือผลสมั ฤทธิ์สงู ข้ึน

๔. เอกสารร่องรอยหลกั ฐาน 1. แบบบันทึกการผลิตสอื่

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตวั ช้ีวดั (Indicators)
 สำเร็จตามวตั ถุประสงค์
 ไม่สำเรจ็ ตามวัตถปุ ระสงค์ เน่อื งจาก...................................................................................................

แบบบนั ทึกการผลติ สอ่ื

10

ด้านท่ี ๑ ด้านการจัดการเรยี นรู้

๑.๘ อบรมและพฒั นาคุณลกั ษณะทีด่ ีของผเู้ รียน
ข้าพเจ้ามกี ารจัดกจิ กรรมครปู ระจำช้นั พบนกั เรยี นในชว่ั โมงเชา้ กอ่ นเข้าเรียน เพ่อื เปน็ การอบรมบ่มนิสัย ให้ผู้เรยี น
มีคุณธรรม จรยิ ธรรม มาตรฐาน คณุ ลกั ษณะท่ีพงึ ประสงคแ์ ละคา่ นยิ ม ความเปน็ ไทยทีด่ ีงาม โดยคำนึงถงึ ความ
แตกต่างของผ้เู รียนเปน็ รายบคุ คล และสามารถ แก้ไขปญั หา ผเู้ รียนได้

๑. งาน (Tasks) 1. จดั กจิ กรรมครปู ระจำช้ันพบนักเรียนในชั่วโมงเช้าก่อนเขา้

ทีจ่ ะดำเนินการพฒั นาตามข้อตกลง ใน ๑ เรียนเพอ่ื ฝึกการไหว้และการทกั ทาย สวสั ดี ขอบคุณ ปลูกฝงั ให้

รอบการประเมิน นักเรียนยมิ้ งา่ ยไหว้สวย

๒. จดั กจิ กรรมการทำความสะอาดบริเวณทร่ี บั ผิดชอบในทกุ

เชา้ โดยใหเ้ ด็กทำหนา้ ทขี่ องตนเองและแบ่งเวรประจำวันทำ

ความสะอาดหอ้ งเรียนเพื่อฝกึ ความรบั ผิดชอบ

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี ๓ เปน็ ผมู้ ีคณุ ลักษณะที่พึง

ของงานตามขอ้ ตกลงทีค่ าดหวงั ใหเ้ กดิ ขน้ึ ประสงค์ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน พ.ศ.

กับผูเ้ รยี น ๑๕๕๑(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ทัง้ ตอ่ ตนเอง ผู้อื่น โรงเรียน

และสงั คม

๒. นกั เรียนชั้นอนบุ าลปีที่ 2 ไดเ้ ขา้ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์และฝึกความรบั ผิดชอบ

๓. ตวั ชีว้ ัด (Indicators) 1.นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี ๓ รอ้ ยละ 70 เป็นผู้มี

ทจี่ ะเกดิ ขึ้นกบั ผเู้ รยี นทีแ่ สดงใหเ้ หน็ ถงึ การ คุณลักษณะทพ่ี งึ ประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

เปลย่ี นแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือมีการ พื้นฐาน พ.ศ. ๑๕๕๑(ปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) ทงั้ ต่อตนเอง ผอู้ ่ืน

พฒั นา มากข้นึ หรือผลสมั ฤทธิ์สูงขน้ึ โรงเรยี น และสังคม

๒.นกั เรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ี ๓ ร้อยละ 70 ได้เข้ารว่ ม

กจิ กรรมบำเพญ็ ประโยชนแ์ ละฝึกความรบั ผดิ ชอบ

๔. เอกสารร่องรอยหลกั ฐาน ๑. แบบบันทกึ กจิ กรรมโฮมรูม

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตัวช้วี ดั (Indicators)
 สำเร็จตามวตั ถปุ ระสงค์

 ไมส่ ำเร็จตามวตั ถุประสงค์ เนอ่ื งจาก...................................................................................................

แบบบนั ทกึ กิจกรรมโฮมรูม

11

ดา้ นที่ ๒ ดา้ นการสง่ เสริมและสนบั สนุน

๒.๑ จัดทำขอ้ มูลสารสนเทศของผูเ้ รียนและรายวชิ า
ข้าพเจ้ามกี ารจดั ทำข้อมลู สารสนเทศของผู้เรียน ใหเ้ ปน็ ปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรยี นรู้
และพฒั นาคณุ ภาพของผูเ้ รยี นให้เกิดประโยชนส์ ูงสดุ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน

๑. งาน (Tasks) 1. จดั ทำขอ้ มูลสารสนเทศของนกั เรยี นเรยี นเป็นรายบุคคล

ท่ีจะดำเนนิ การพัฒนาตามขอ้ ตกลง ใน ๑ ตามโครงการระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรียน

รอบการประเมนิ 2. รายงานกจิ กรรมการตดิ ตามนักเรยี นตามระบบดูแล

ชว่ ยเหลอื นกั เรียน เพ่อื ชว่ ยเหลอื ผ้เู รียนในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา่ 2019

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) 1.ผู้เรียนมขี ้อมูลสารสนเทศทางการเรียนและขอ้ มูลสารสนเทศ

ของงานตามข้อตกลงท่คี าดหวังใหเ้ กิดขนึ้ ทถ่ี กู ตอ้ งเปน็ ระบบ สามารถนำข้อมลู มาใชไ้ ดเ้ หมาะสมกับ

กบั ผ้เู รียน ความต้องการ

๓. ตัวชว้ี ัด (Indicators) 1.ผ้เู รยี นรอ้ ยละ 70 มีการนำขอ้ มลู ทจ่ี ัดเก็บเปน็ ระบบมาใช้ใน

ทจี่ ะเกดิ ข้นึ กับผเู้ รียนทีแ่ สดงให้เหน็ ถงึ การ การจัดการเรียนการสอนได้

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรอื มีการ

พัฒนา มากขึน้ หรือผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น

๔. เอกสารร่องรอยหลักฐาน 1.แบบบันทึกประวตั ิ/ขอ้ มลู ผู้เรยี นรายบคุ คล

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตวั ช้ีวัด (Indicators)

 สำเร็จตามวัตถุประสงค์
 ไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก...................................................................................................

แบบบนั ทึกประวัต/ิ ข้อมูลผเู้ รยี นรายบุคคล

12

ด้านท่ี ๒ ด้านการสง่ เสริมและสนับสนุน

๒.๒ ดำเนินการตามระบบดูแลชว่ ยเหลอื ผู้เรยี น
ข้าพเจ้าดำเนินการดแู ลช่วยเหลือผู้เรียนอยา่ งเป็นระบบ โดยประสานความรว่ มมอื กบั ผ้มู ีสว่ นเกี่ยวข้อง เพ่อื
พัฒนาและแก้ปญั หาผูเ้ รยี น รวบรวมขอ้ มูลจากแบบบันทึกข้อมลู ผเู้ รียนรายบคุ คล วเิ คราะห์ สังเคราะห์ ขอ้ มลู ของ
ผูเ้ รียน และออกเยยี่ มบา้ นนักเรียน เพอ่ื จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรยี นรายบุคคล

๑. งาน (Tasks) 1. จดั การเยยี่ มบา้ นโดยประสานงานกับผู้ปกครองเพ่อื จดั ทำ

ทีจ่ ะดำเนินการพัฒนาตามขอ้ ตกลง ใน ๑ ข้อมูลสารสนเทศตา่ ง ๆ ของนกั เรียนช้นั ประถมศึกษาปที ่ี ๓

รอบการประเมนิ

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) 1.นักเรียนมีขอ้ มลู พืน้ ฐานเปน็ รายบคุ คล และไดร้ บั การ

ของงานตามขอ้ ตกลงทีค่ าดหวงั ให้เกดิ ข้นึ ชว่ ยเหลือในเรื่องต่าง ๆ จากขอ้ มลู การเยย่ี มบ้าน จัดหา

กบั ผูเ้ รยี น ทนุ การศึกษาใหเ้ หมาะสมกบั แก่ละบุคคล

๓. ตวั ชวี้ ัด (Indicators) 1.นกั เรยี นมีรอ้ ยละ 70 ข้อมูลพ้นื ฐานเปน็ รายบุคคล และได้รบั

ท่จี ะเกิดข้ึนกบั ผเู้ รยี นทแ่ี สดงให้เหน็ ถงึ การ การชว่ ยเหลอื ในเรื่องตา่ งๆ จากขอ้ มูลการเย่ียมบ้าน จดั หา

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรอื มีการ ทุนการศึกษาใหเ้ หมาะสมกบั แก่ละบุคคล

พัฒนา มากขนึ้ หรอื ผลสมั ฤทธ์ิสูงขึน้

๔. เอกสารร่องรอยหลักฐาน ๑. แบบบันทึกการเย่ยี มบ้าน

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตัวช้วี ัด (Indicators)
 สำเร็จตามวตั ถปุ ระสงค์
 ไมส่ ำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์ เน่อื งจาก...................................................................................................

แบบบนั ทึกการเยี่ยมบ้าน

13

ด้านท่ี ๒ ดา้ นการสง่ เสริมและสนบั สนนุ

๒.๓ ดำเนนิ การตามระบบดูแลชว่ ยเหลือผเู้ รียน
ขา้ พเจ้าได้ร่วมปฏิบตั งิ านทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา เพ่อื ยกระดบั คณุ ภาพการจัดการศกึ ษาของ
สถานศึกษา

๑. งาน (Tasks) 1. ปฏิบตั ิหน้าที่เป็นครปู ระจำชนั้ ประถมศึกษาปีที่ ๓

ท่ีจะดำเนินการพฒั นาตามข้อตกลง ใน ๑ 2. ปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ีงานการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษา

รอบการประเมิน 3. ปฏิบตั ิหน้าทีง่ านทะเบยี นนักเรียน

4. งานอนื่ ๆตามคำสั่งของโรงเรียนและหนว่ ยงานต้นสงั กัด

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) ๑. โรงเรยี นมีการจัดทำข้อมูลตา่ งๆ อย่างเปน็ ระบบ ตรวจสอบ

ของงานตามข้อตกลงทคี่ าดหวังให้เกิดขึ้น ได้ อันจะเป็นประโยชนต์ อ่ ตัวนกั เรยี นโดยตรง

กบั ผู้เรยี น

๓. ตัวชี้วัด (Indicators) ๑. ผเู้ รยี นร้อยละ 70 ไดร้ บั ประโยชนจ์ ากการปฏบิ ัตงิ านตา่ งๆ

ทจ่ี ะเกิดขนึ้ กับผู้เรยี นทแี่ สดงใหเ้ หน็ ถึงการ ในการพฒั นาการศกึ ษาของโรงเรียนอย่างเปน็ ระบบ ตรวจสอบ

เปลีย่ นแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรอื มกี าร ได้

พฒั นา มากข้นึ หรอื ผลสมั ฤทธ์ิสงู ขึน้

๔. เอกสารร่องรอยหลักฐาน ๑. แบบรายงานโครงการ/กจิ กรรมท่ีได้รบั มอบหมาย
๒. ทะเบยี นคำส่ังการปฏบิ ัตงิ าน

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตัวชวี้ ัด (Indicators)

 สำเรจ็ ตามวัตถปุ ระสงค์
 ไมส่ ำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก...................................................................................................

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย

14

ดา้ นที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและสนบั สนุน

๒.๔ ประสานความร่วมมอื กบั ผู้ปกครอง ภาคเี ครือขา่ ย และหรือสถานประกอบการ
ข้าพเจ้าใช้ตดิ ตามการจัดการเรยี นการสอนในช่วงสถานการณ์การแพรร่ ะบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา่ 2019
ผ่านแอปพลิเคชน่ั LINE โดยประสานความร่วมมือกับผ้ปู กครอง ติดตามการเรยี นรูข้ องนกั เรยี น ผา่ นทาง
โทรศัพท์ และ รวมถึงการติดตามถงึ บ้าน เมอ่ื มีปัญหา โดยดำเนนิ การภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสงั คม

๑. งาน (Tasks) ๑. ติดตามการจดั การเรียนการสอนในชว่ งสถานการณ์การแพร่

ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามขอ้ ตกลง ใน ๑ ระบาดโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา่ 2019 ผ่านแอปพลเิ คช่นั LINE

รอบการประเมนิ โดยประสานความรว่ มมอื กบั ผู้ปกครอง ติดตามการเรียนรู้ของ

นักเรยี น ผา่ นทางโทรศพั ท์ และ รวมถงึ การตดิ ตามถึงบ้าน เมื่อ

มปี ญั หา โดยดำเนินการภายใตม้ าตรการเวน้ ระยะหา่ งทาง

สงั คม

๒. ผลลพั ธ์ (Outcomes) ๑. นกั เรยี นสามารถตดิ ตอ่ ประสานงานผา่ นครูประจำชน้ั ได้

ของงานตามข้อตกลงท่คี าดหวังใหเ้ กิดขึน้ ทันทว่ งที โดยเหมาะสมกับความจำเป็นของฐานะครอบครวั แต่

กับผเู้ รียน ละครอบครัว สามารถเลือกช่องทางการสื่อสารกบั ครปู ระจำช้ัน

ได้

๓. ตวั ช้วี ัด (Indicators) ๑. นกั เรียนร้อยละ 60 สามารถตดิ ตอ่ ประสานงานผา่ นครู

ทจ่ี ะเกิดขึน้ กับผู้เรยี นท่ีแสดงให้เหน็ ถึงการ ประจำชัน้ ได้ทันท่วงที โดยเหมาะสมกบั ความจำเปน็ ของฐานะ

เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้นึ หรอื มกี าร ครอบครวั แต่ละครอบครวั สามารถเลอื กชอ่ งทางการสือ่ สารกับ

พัฒนา มากข้นึ หรอื ผลสมั ฤทธ์ิสูงข้นึ ครปู ระจำชัน้ ได้

๔. เอกสารรอ่ งรอยหลักฐาน ๑.ชอ่ งทางการตดิ ต่อสอ่ื สารกบั ผปู้ กครอง

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตวั ช้วี ดั (Indicators)

 สำเร็จตามวัตถปุ ระสงค์
 ไมส่ ำเร็จตามวัตถุประสงค์ เน่อื งจาก...................................................................................................

ช่องทางการติดต่อส่ือสารกบั ผ้ปู กครอง

15

ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและวชิ าชีพ

๓.๑ การพัฒนาตนเองอยา่ งเปน็ ระบบและตอ่ เนอื่ ง
ขา้ พเจ้ามกี ารพัฒนาตนเองอย่างเปน็ ระบบและตอ่ เนอื่ ง การมสี ว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นเรยี นรทู้ างวชิ าชพี เพอ่ื
พฒั นาการจัดการเรียนรู้และการนำความรู้ความสามารถทกั ษะท่ไี ดจ้ ากการพฒั นาตนเองและวชิ าชีพมาใชใ้ นการ
พัฒนาการจัดการเรยี นรู้ การพฒั นาคุณภาพผู้เรยี น และการพฒั นานวตั กรรมการจดั การเรยี นรู้

๑. งาน (Tasks) 1. เขา้ รว่ มประชุม/อบรม/สัมมนา ในส่วนทเี่ ก่ียวข้องกับ

ทจ่ี ะดำเนนิ การพฒั นาตามข้อตกลง ใน ๑ ภาระหนา้ ทีแ่ ละความรบั ผิดชอบ และรายงานผลการอบรม/

รอบการประเมิน สมั มนา อย่างเปน็ ระบบ ไม่น้อยกว่า 20 ชว่ั โมงและเผยแพร่

ความรู้ที่ไดร้ บั ไปยังครทู ม่ี สี ่วนเกี่ยวขอ้ ง

2. เข้ารว่ มอบรม/สมั มนา ในรปู แบบตา่ ง ๆ อยา่ งตอ่ เน่ือง เพ่อื

พัฒนาตนเองและพฒั นาการจดั กิจกรรมการเรยี น /พัฒนา

นวตั กรรมการเรยี นรู้

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) 1.ผเู้ รียนไดร้ ับการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน ดว้ ยวิธกี ารที่

ของงานตามข้อตกลงทค่ี าดหวงั ใหเ้ กิดขึ้น หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนแตล่ ะคน

กับผเู้ รียน 2. นักเรยี นมคี วามพึงพอใจในการไดร้ ับจัดประสบการณ์การ

เรียนรใู้ หม่ ๆ ด้วยนวตั กรรมท่ีครนู ำมาปรับประยุกต์ใช้

๓. ตัวช้ีวัด (Indicators) 1. นักเรียนรอ้ ยละ 70 ไดร้ ับการจดั กจิ กรรมการ เรยี นการ

ทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผเู้ รียนทแ่ี สดงให้เหน็ ถงึ การ สอนดว้ ยวิธีการ ทีห่ ลากหลายและ เหมาะสมกับเนอื้ หา สง่ ผล

เปล่ยี นแปลงไปในทางท่ีดขี ึ้นหรือมกี าร ให้มใี ห้นกั เรียนมผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นในระดบั ทีด่ ขี น้ึ

พัฒนา มากขึ้นหรือผลสมั ฤทธ์ิสูงขนึ้ 2. นักเรยี นรอ้ ยละ 70 มคี วามพึงพอใจในการได้รบั จัดการ

เรยี นรูใ้ หมๆ่ ด้วยนวตั กรรมท่ีครูนำมาปรบั ประยุกต์ใช้

๔. เอกสารร่องรอยหลักฐาน 1. เอกสารรายงานการอบรม
2. ทะเบยี นเกยี รตบิ ตั ร

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตวั ชี้วดั (Indicators)

 สำเร็จตามวัตถปุ ระสงค์
 ไม่สำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก...................................................................................................

เอกสารรายงานการอบรม

16

ดา้ นที่ ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและวชิ าชีพ

๓.๒ การมีส่วนร่วมแลกเปล่ยี นเรียนรู้ทางวชิ าชพี เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจดั การเรียนรู้
ข้าพเจ้ามกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างเพือ่ นรว่ มวิชาชีพทงั้ ภายในและนอกสถานศึกษา ท้งั ในรูปแบบเครอื ขา่ ย
ทางวชิ าการ หรอื ชมุ ชนการเรียนรูท้ างวชิ าชพี ผ่านทางสื่อสงั คมออนไลน์ เช่น แอพพลิเคช่นั ไลน์ (Line) หรอื เฟสบุ๊ค
(Facebook) เปน็ ตน้ เขา้ ร่วมกล่มุ /เครอื ขา่ ยทางวิชาชพี หรอื กลมุ่ พฒั นาวิชาชพี เพื่อแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ประสบการณ์
ในการปฏิบัตงิ านทั้งด้านภาระงานสอน ภาระงานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

๑. งาน (Tasks) 1. เข้ารว่ มกลมุ่ แลกเปล่ยี นเรยี นรู้ทางวชิ าชพี (PLC) กบั เพอื่ น

ท่ีจะดำเนินการพฒั นาตามข้อตกลง ใน ๑ ครทู ัง้ ในโรงเรียนและกลมุ่ เรียนรแู้ บบออนไลน์ทงั้ ดา้ นการ

รอบการประเมนิ พฒั นาวชิ าชีพ การพัฒนาคณุ ภาพผูเ้ รียน และการเลือกใช้

นวัตกรรมการจัดการเรียนร้เู พื่อพฒั นาผู้เรียน

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นักเรียนชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ได้รับการแกไ้ ขปญั หาในการ

ของงานตามขอ้ ตกลงทีค่ าดหวังให้เกดิ ขึน้ เรียนไดเ้ หมาะสม และความแตกตา่ งระหว่างบุคคลทำให้

กับผูเ้ รียน นักเรียนมีผลเรียนท่ดี ขี ้ึนรวมถึงไดร้ ับการพฒั นาจากสื่อ

นวตั กรรม การเรียนการสอนท่คี รไู ด้พฒั นาข้ึนและนำมาใช้

๓. ตวั ชวี้ ัด (Indicators) 1. นกั เรยี นชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ทมี่ ปี ญั หาในการเรยี นรไู้ ดร้ ับ

ที่จะเกิดขึน้ กบั ผู้เรียนทแ่ี สดงใหเ้ หน็ ถึงการ การแก้ไขปญั หาในการเรยี นไดเ้ หมาะสม และคสามแตกต่าง

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขน้ึ หรือมีการ ระหว่างบคุ คลทำให้นักเรียนมีผลเรยี นท่ีดีขน้ึ รวมถึงได้รับการ

พฒั นา มากข้นึ หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึน้ ปรับประยุกต์และพัฒนาจากส่ือนวัตกรรม การเรยี นการสอนท่ี

ครูไดพ้ ัฒนาขน้ึ และนำมาใช้

๔. เอกสารร่องรอยหลักฐาน 1.ร่องรอยหลักฐานชมุ ชน แห่งการเรียนรู้ PLC

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตัวชว้ี ัด (Indicators)

 สำเร็จตามวัตถปุ ระสงค์
 ไมส่ ำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์ เน่อื งจาก...................................................................................................

ร่องรอยหลกั ฐานชุมชน แห่งการเรยี นรู้ PLC

17

ด้านที่ ๓ ดา้ นการพฒั นาตนเองและวชิ าชีพ

๓.๓ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะทไี่ ด้จากการพัฒนาตนเองและวชิ าชีพมาใชใ้ นการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถ ทักษะ ท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจดั การ
เรียนรู้ การพฒั นาคณุ ภาพผ้เู รยี น และการพัฒนานวตั กรรมเพอื่ การจัดการเรยี นรู้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแกผ่ ู้เรยี น
และเพอ่ื เป็นการพฒั นาตนเองอย่างต่อเน่อื ง อกี ท้งั ยงั ไดศ้ กึ ษาความรู้เพมิ่ เติม เพ่อื ใหท้ ันต่อเทคโนโลยใี นปจั จบุ ัน

๑. งาน (Tasks) 1.เข้ารว่ มกจิ กรรมนเิ ทศการสอน ในบทบาทของผู้รับการนเิ ทศ

ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ใน ๑ เพอ่ื นำความรู้ความสามารถ ทักษะท่ีไดจ้ ากการพฒั นาตนเอง

รอบการประเมนิ และวิชาชพี มาใชใ้ นการพัฒนาการจดั การเรียนรกู้ ารพฒั นา

คุณภาพผู้เรยี น และการ พัฒนานวัตกรรมการจัดการ เรียนร้ใู ห้

ผเู้ รยี นเรียนรู้ได้อยา่ ง มีประสทิ ธิภาพ

๒. ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. นกั เรียนมีความพึงพอใจในการไดร้ ับจดั ประสบการณ์การ

ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวงั ให้เกดิ ขึน้ เรียนรู้ใหม่ๆ ด้วยนวตั กรรมทีค่ รูสร้างขึ้น

กับผ้เู รียน

๓. ตัวชี้วัด (Indicators) 1.นกั เรยี นรอ้ ยละ 70 มคี วามพึงพอใจในการไดร้ บั จัดกิจกรรม

ท่ีจะเกดิ ขึ้นกบั ผเู้ รยี นที่แสดงให้เห็นถงึ การ การเรยี นรู้ใหม่ๆ ดว้ ยนวัตกรรมท่ีครสู รา้ งขนึ้

เปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดขี ้ึนหรอื มีการ

พัฒนา มากข้ึนหรอื ผลสมั ฤทธ์ิสูงขนึ้

๔. เอกสารรอ่ งรอยหลักฐาน ๑. เอกสารรายงานการอบรม
๒. สอ่ื นวัตกรรม

งาน (Tasks) , ผลลพั ธ์ (Outcomes) และ ตวั ชีว้ ัด (Indicators)

 สำเรจ็ ตามวัตถุประสงค์
 ไม่สำเรจ็ ตามวตั ถุประสงค์ เน่ืองจาก...................................................................................................

เอกสารรายงานการอบรม สอ่ื นวัตกรรม

18

สว่ นที่ ๔ ขอ้ ตกลงในการพัฒนางานที่เปน็ ประเดน็ ทา้ ทายในการพัฒนาผลลพั ธ์การเรียนรขู้ องผเู้ รียน
ประเด็นทที่ า้ ทายในการพฒั นาผลลัพธ์การเรยี นรู้ของผเู้ รียน ของผ้จู ัดทำขอ้ ตกลง ซ่ึงปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งครู

(ยังไมม่ ีวทิ ยฐานะ) ตอ้ งแสดงใหเ้ หน็ ถงึ ระดับการปฏิบัตทิ ่ีคาดหวงั คือ การปรบั ประยกุ ต์ การจดั การเรยี นรแู้ ละการ
พฒั นาคณุ ภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง และการสง่ เสรมิ นวัตกรรมการจัดการเรยี นรูข้ อง
ผู้เรยี นไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ งและเป็นระบบ

ประเด็นท้าทาย เร่อื ง การปรับ ประยกุ ต์ การจัดการเรยี นร้แู ละการพัฒนาคณุ ภาพการเรยี นรูข้ องผูเ้ รยี น ให้
ผูเ้ รียนอ่านคล่องเขียนคลอ่ ง และการสง่ เสริมนวตั กรรมการจัดการเรียนรขู้ องผ้เู รียนไดอ้ ยา่ งถกู ต้องและเปน็ ระบบ ของ
นักเรียนช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3

2.1 วิธกี ารดำเนินการ
จากปัญหาข้างต้นขา้ พเจ้าจงึ ได้ศกึ ษาข้อมูล ค้นหากระบวนการแกไ้ ขปัญหาเพ่มิ เติมโดยใช้หลกั การกระบวนการ

ตามแนวทาง “ป.3 ยกชั้น อ่านคล่องเขยี นถูก ผูกด้วยกิจกรรมการฝึกฝนการอ่านแบบแบ่งกลุ่ม และการเขียนแบบสลับ
ลำดับคำศัพท์” เป็นการใชค้ วามรู้ ความเขา้ ใจทเ่ี กย่ี วขอ้ งดา้ นการอ่านและการเขยี นโดยครูจะได้จดั กระบวนการอ่านแบบ
แบ่งกลุม่ และการเขียนแบบสลบั ลำดับคำศพั ท์ โดยใช้กิจกรรมการฝึกฝน 5 ขั้นตอน ซึ่งครผู ูส้ อนจำเปน็ ต้องใช้กลวิธีและ
เทคนคิ ทีห่ ลากหลายเพอื่ กระตนุ้ สมองของนกั เรียน โดยใช้เทคนิคการสอนทีห่ ลากลาย ดงั นนั้ การสอนทดี่ ีตอ้ งสอดคลอ้ งกับ
การที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของการศึกษานั้น ขึ้นอยูก่ บั การจดั กิจกรรมการเรยี นการสอนที่เอือ้ ต่อ
การเรยี นรู้

ขา้ พเจ้าไดด้ ำเนนิ การพัฒนานวัตกรรม “ป.3 ยกช้นั อ่านคลอ่ งเขยี นถูก ผกู ดว้ ยกิจกรรมการฝึกฝนการอ่านแบบ
แบ่งกลุ่ม และการเขยี นแบบสลับลำดับคำศพั ท์” โดยใช้กระบวนการดำเนินงานวงจรบรหิ ารทมี่ ี
คณุ ภาพ PDCA ดังน้ี

1. ขนั้ วางแผน (Plan) ขัน้ ตอนนเี้ ปน็ ขัน้ ตอนในการวางแผนที่จะพฒั นา นวัตกรรม “ป.3 ยกชน้ั อา่ นคล่องเขยี น
ถกู ผูกด้วยกิจกรรมการฝึกฝนการอ่านแบบแบ่งกล่มุ และการเขยี นแบบสลับลำดบั คำศพั ท์” มขี นั้ ตอนดังนี้

1.1 ผลสัมฤทธ์ิการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาขน้ั พื้นฐาน ( NT: National Test) ปี 2564
1.2. ศึกษาหลกั สตู รสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาและตวั ช้ีวัด แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับ
1.3. การจัดกจิ กรรมการเรยี นรแู้ บบนวตั กรรม “ป.3 ยกช้นั อา่ นคลอ่ งเขียนถกู ผกู ดว้ ยกจิ กรรมการฝึกฝน
การอา่ นแบบแบ่งกลุ่ม และการเขยี นแบบสลบั ลำดบั คำศพั ท์”
1.4 ออกแบบการจัดกจิ กรรมการเรียนร้โู ดยใช้กระบวนการแบง่ กล่มุ และการเขียนแบบสลับลำดับคำศัพท์ ใน
การขบั เคล่อื นการพฒั นาการอา่ นการเขียนของนกั เรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่พวยมติ รภาพท่ี 18

2. ขน้ั ดำเนนิ การตามแผน (DO) ขัน้ ตอนนี้ เป็นขั้นตอนศกึ ษาผู้เรียนรายบคุ คล ค้นพบปญั หาและความตอ้ งการ
ของนักเรยี น ข้นั น้ีเป็นขน้ั ตอนการจำลองสถานการณ์ให้การอ่านไม่ออก เขียนไม่คลอ่ งเปรียบเสมือนโรคท่ตี ้องการไดร้ บั
การรักษาอยา่ งเรง่ ด่วน โดยข้ันตอนในการรกั ษาจะคลา้ ยกับการรักษาโรคในคลินกิ หรอื โรงพยาบาลโดยแบ่งไดท้ ั้งหมด 4
ขั้นตอน ดงั นี้

19

1. ข้ันตอนการคัดกรอง

2. วนิ จิ ฉัยปัญหา

3. จัดการเรียนการสอนด้วย
กจิ กรรมการฝึกฝนการอ่านแบบ
แบง่ กลุ่ม และการเขยี นแบบ

สลบั ลำดับคำศพั ท์

4. สรุปผลการจดั กิจกรรม

2.1. ขน้ั ตอนการคัดกรอง เป็นการคัดกรองจากการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุ คล เพ่อื แบง่ กลมุ่ นกั เรียน
ออกเปน็ 3 กลุม่ คอื กลุ่มไวใ้ จ กลุ่มวางใจและกลุ่มห่วงใย

แบบวเิ คราะห์ผู้เรยี นเป็นรายบคุ คล

20

2.2. วนิ จิ ฉยั ปญั หา ข้นั ตอนน้ีจะเปน็ การคน้ หาสาเหตกุ ารอ่านไม่ออกเขยี นไมค่ ล่อง โดยสรุปการ
วินจิ ฉัยปญั หาดา้ นการอ่านการเขยี นและการมีเจตคติท่ีดีในด้านการอา่ นและการเขยี นได้ ดงั น้ี

ปัญหา สาเหตุ
กลุ่มไว้ใจ
- การอา่ นออกเสยี งวรรณยุกตผ์ ดิ
ด้านการอ่าน - เกดิ จากการไมเ่ ขา้ ใจการออกเสียงของอักษร

ด้านการเขยี น แต่ละตวั อักษรและแยกเสียง สงู เสียงกลาง
ดา้ นเจตคติ และเสียงตำ่ ออกได้
กลุม่ วางใจ - นักเรยี นเขยี นคำศพั ท์ที่มีการันต์ไมไ่ ด้ และใส่
ดา้ นการอ่าน วรรณยุกตผ์ ิด
ดา้ นการเขียน - ส่อื ในการจัดการเรยี นการสอนยังไมท่ นั สมยั
ด้านเจตคติ ในการทำการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเบอื่ หนา่ ย

กล่มุ ห่วงใย - การอา่ นออกเสยี งไมถ่ ูกต้อง ขาดทกั ษะการ
ด้านการอ่าน อา่ น

ดา้ นการเขียน - นักเรยี นขาดทักษะการเขยี น การเขยี น
ตวั สะกดท่ไี ม่ตรงตามมาตรา
ดา้ นเจตคติ
- ผู้ปกครองไม่ให้ความรว่ มมือในการฝึก
นักเรียนทำการบ้าน ฝกึ ฝนและพฒั นา
นักเรียนในดา้ นการอา่ นอย่างตอ่ เน่อื งจาก
โรงเรยี น

- นักเขียนไม่เข้าใจวิธีการจำ พยัญชนะ สระ
พยญั ชนะ ตัวสะกด และวรรณยุกต์

- นกั เรียนสะกดคำและแจกลูกไมไ่ ด้
- นักเรียนอ่านคำพ้นื ฐานและอ่านนิทานไมไ่ ด้
- นักเรียนเขยี นพยญั ชนะ สระและตัวสะกด

และวรรณยุกตไ์ ม่ได้
- นักเรยี นเขยี นตามคำบอกคำพ้ืนฐานไม่ได้
- นักเรียนแตง่ ประโยคและเขยี นเลา่ เรอ่ื งจาก

ภาพไมไ่ ด้
- ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการฝกึ

นกั เรียนทำการบ้าน ฝึกฝนและพฒั นา
นกั เรยี นในดา้ นการอ่านอยา่ งตอ่ เนื่องจาก
โรงเรียน
- สอ่ื ในการจดั การเรียนการสอนยังไมท่ ันสมัย
ในการทำการเรยี นรู้

21

ตารางการสอนฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ นักเรียนชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ ๓
โรงเรยี นบา้ นไร่พวยมติ รภาพท่ี ๑๘

กลุ่มไว้ใจ กล่มุ วางใจ กลุ่มหว่ งใย
วนั องั คาร,วันพฤหัสบดี วนั อังคาร,วนั พฤหัสบดี วันจันทร์,วันพธุ ,วนั ศุกร์
เด็กชายสปิ ปวิชญ์ สมใจ
เดก็ หญงิ กัญญาวีร์ วงแก้ว เด็กชายณดล นามกันยา เด็กชายศวิ าวุธ เนตรลอง
เด็กหญงิ วภิ าวดี นามกันยา เดก็ หญิงกชพรรณ แสนอนิ อำนาจ เดก็ ชายไวทวี สุรินทร์
เดก็ ชายปิยะพงษ์ โภคานิตย์ เดก็ ชายอนุวัฒน์ วเิ วกดัง
เดก็ หญงิ สุธดิ า นามสา เดก็ หญิงศศปิ ระภา ผ่านคำ เดก็ ชายกฤตภาส รัตนกร
เดก็ หญงิ วัลลภา คณุ ความดี
เดก็ หญงิ เอเ้ อเ้ วน

จากที่ที่ได้วินิจฉัยปัญหาด้านการอ่านจึงทำให้คุณครูเข้าใจความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล นักเรียนที่มี
ปญั หาไดก้ ำหนดสาเหตุของปัญหาไว้ 3 อนั ดบั ทมี่ ปี ัญหาด้านการอา่ นการเขียนมากทีส่ ดุ ผลปรากฏวา่ ปญั หาดา้ นการอ่าน

อันดับท่1ี นกั เขียนขาดความรู้และทกั ษะดา้ นการจำ สระพยญั ชนะ และการสะกดคำแจกลูก ปัญหาด้านการเขยี น อันดับ
ที่ 1 นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระและตัวสะกดและวรรณยุกต์ไม่ได้ ปัญหาด้านเจตคติ อันดับที่ 1 ผู้ปกครองไม่ให้ความ

ร่วมมือในการฝึกนักเรียนทำการบ้าน ฝึกฝนและพัฒนานักเรียนในด้านการอ่านอย่างต่อเนื่องจากโรงเรียน จากปัญหา
ดังกลา่ วจึงทำให้ครูหาวธิ ีการจดั การเรยี นการสอนหรอื รูปแบบการสอนทสี่ อดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการของนกั เรยี น

การจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนกลุ่มไวใ้ จ โดยวิธีการฝึกอา่ นและฝึกเขียนคำ
การจดั กิจกรรมการเรยี นการสอนกลุ่มวางใจ โดยวิธกี ารฝึกอา่ นและฝกึ เขยี นคำ

22

การจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนกลุม่ วางใจ โดยวิธกี ารฝึกอา่ นและฝึกเขียนคำ

การจัดกิจกรรมเขยี นคลอ่ งยกชน้ั
การจัดกจิ กรรมเสริมเพิม่ เตมิ เพอื่ พัฒนาทกั ษะการเขยี น คำพื้นฐานภาษาไทย ของนักเรยี นชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมในชว่ งแรกของตอนเช้าและช่วงแรกของตอนบ่ายทกุ วนั เพอ่ื เขียนตามคำบอกคำ
พื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีให้นักเรียนจับฉลากบัตรคำพื้นฐานจากสื่อที่ครูเตรียมไว้ให้และนำมา
เขียนตามคำบอกช่วงละ 10 คำ วันละ 2 ช่วงเวลา รวมเป็นวันละ 20 คำ ใช้รูปแบบการเขียนตามคำบอก โดยครูจะ
เขยี นคำทนี่ ักเรยี นจับฉลากมาไวใ้ นคอมพวิ เตอรใ์ ห้สลับกัน จากนัน้ ครจู ะอา่ นทลี ะคำเพือ่ ให้นักเรียนฝึกอ่านและค้นหาคำท่ี
ครอู ่านพร้อมท้งั เขยี นคำนั้นลงในกระดาษที่ครูเตรียมไว้ให้

คำพืน้ ฐานภาษาไทย ป.3 ภาพหนา้ จอการสลับคำศัพท์ทีใ่ ชใ้ นการเขยี นตามคำบอก

23

3. สรุปผลและติดตาม (Check) ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการสรุปผลการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขยี น
โดยเราจะใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ผ้เู รียนเปน็ รายบุคคล ผลปรากฏวา่ จากการดำเนนิ งานนกั เรียนจำนวน
14 คน เพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มไว้ใจ กลุ่มวางใจและกลุ่มห่วงใย ส่งผลให้นกั เรียนมผี ลการอา่ น
จากกจิ กรรมทีค่ รผู ูส้ อนได้จัดให้ คิดเปน็ ร้อยละ 85.71 และกิจกรรมการเขยี นคลอ่ งยกชั้น เมื่อเปรยี บเทียบคะแนนเฉล่ีย
การเขยี นครงั้ ที่ 1(วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565) คะแนนเฉลีย่ อยูท่ ี่ 6.20 และคร้ังที่ 34 (วนั ท่ี 17 สิงหาคม 2565)
คะแนนเฉล่ียอยูท่ ี่ 9.69 โดยค่าคะแนนเฉล่ียเพิม่ ขึ้น 3.49 โดยใช้นวัตกรรม “ป.3 ยกชั้น อ่านคล่องเขียนถูก ผูกด้วย
กิจกรรมการฝกึ ฝนการอา่ นแบบแบ่งกล่มุ และการเขยี นแบบสลับลำดบั คำศพั ท์” ประสบผลสำเรจ็ และนกั เรยี นมีเจตคติท่ี
ดีข้นึ ในการเรยี นการสอนในทกุ รายวชิ า สำรวจได้จากความกระตอื รือรน้ จากการรหู้ นา้ ทกี่ ารอา่ นและการเขียนในแต่ละวัน
ตามตารางทก่ี ำหนดไว้

4. ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม (Action) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถอ่านออกและเขียนได้
พร้อมมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมดำเนินงาน เมื่อจัดกระบวนการเสร็จส้ิน
นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมั่นใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในแต่ละกิจกรรมที่คุณครูได้ให้
นักเรียนทำและฝึกความกล้าแสดงออกในหลาย ๆ กิจกรรม เช่น นำเสนอภาษาไทยวนั ละคำ อ่านเรื่องสั้น เล่านิทานให้
เพื่อนฟงั และการอ่านเนือ้ หาในชัว่ โมงทจ่ี ดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน เปน็ ตน้
4. ผลการดำเนนิ การ/ผลสมั ฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ

4.1 ผลทเี่ กิดกับผ้เู รียน
ผลการดำเนินการกจิ กรรมการฝกึ ฝนการอ่านแบบแบ่งกลุ่ม
กลมุ่ ที่ 1 กลุม่ ไวใ้ จ

กลมุ่ ไว้ใจ ได้ดำเนนิ การสง่ เสริมการอา่ นสำหรับนักเรียนท่ีอา่ นคลอ่ งแลว้ แตอ่ าจจะมีการออกเสยี งวรรณยุกตไ์ ม่
ถูกตอ้ ง จนทำให้สามารถอ่านบทอา่ นที่ครเู ตรียมไว้ให้ไดด้ ขี ้ึน จำนวน 4 คน จาก 4 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100
กลมุ่ ที่ 2 กลุ่มวางใจ

กลุม่ วางใจ นักเรียนกลมุ่ ปานกลางสามารถอ่านบทอ่านทค่ี รูเตรยี มไว้ใหไ้ ด้คล่องมากขึ้น จำนวน 5 คนจาก
นกั เรยี น 6 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 83.33
กลมุ่ ที่ 3 กลมุ่ ห่วงใย

กลมุ่ หว่ งใย นักเรียนกลุ่มออ่ นสามารถอา่ นออกเสียงสระเดยี่ วและจำสระเดย่ี วไดด้ ีข้ัน พร้อมท้ังสามารถออกเสยี ง
พยัญชนะต้นได้อย่างถูกตอ้ ง จำนวน 3 คนจากนกั เรียน 4 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 75

ผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมเขียนคล่อง ดว้ ยคำพ้ืนฐานภาษาไทยชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 3
จากการจดั กจิ กรรมเขียนตามคำบอกด้วยคำพ้นื ฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เม่อื เปรียบเทียบคะแนน

เฉลีย่ การเขียนครั้งที่ 1(วันที่ 23 พฤษภาคม 2565) คะแนนเฉลย่ี อยู่ท่ี 6.20 และคร้งั ที่ 34 (วันท่ี 17 สิงหาคม
2565) คะแนนเฉลย่ี อยูท่ ่ี 9.69 โดยค่าคะแนนเฉลีย่ เพิม่ ข้นึ 3.49

24

แบบบันทกึ คะแนนการเขยี นตามคำบอกของนกั เรยี นชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 3
4.2 ผลทีเ่ กิดกับครู คือ จากการทำ นวัตกรรมวธิ ปี ฏบิ ัติทเี่ ปน็ เลิศ (Best Practice) ชอ่ื “ป.3 ยกชั้น
อา่ นคลอ่ งเขียนถกู ผูกดว้ ยกจิ กรรมการฝึกฝนการอา่ นแบบแบ่งกลมุ่ และการเขียนแบบสลบั ลำดับคำศพั ท์” เป็น
นวตั กรรมทค่ี รสู ามารถนำมาใชจ้ ัดกระบวนการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนวตั กรรมนี้
สามารถนำไปเผยแพรใ่ ห้คณุ ครชู ัน้ อนื่ ไดน้ ำเอาวิธกี ารปละหลกั การในนวัตกรรมน้ไี ปแกไ้ ขปัญหาเดก็ อา่ นไม่ออกเขียนไมไ่ ด้
ในแตล่ ะชั้นได้ จะทำใหแ้ ต่ละชัน้ นนั้ จะเป็นชน้ั ทป่ี ลอดนกั เรยี นอ่านไมอ่ อกและเขียนไมไ่ ด้ และส่งผลใหผ้ ลสมั ฤทธทิ์ างดา้ น
การเรยี นในแต่ละวชิ าเพม่ิ สงู ข้นึ

25

ภาคผนวก

25

สรปุ การพฒั นาตนเองและวิชาชีพ

ท่ี วัน /เดือน/ ปี เรือ่ ง สถานท่ี หนว่ ยงานทจ่ี ัด หลกั ฐาน
เกียรติบัตร
๑ 15 ม.ค. 65 การอบรมวิทยาการคำนวณ : สำรวจ รปู แบบ CHULA MOOC เกยี รตบิ ตั ร

หลกั สตู รและก้าวแรก Coding ออนไลน์ เกยี รตบิ ัตร

2 23 ม.ค. 65 การสมั มนาการบริหารการศึกษา รปู แบบ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย เกยี รตบิ ตั ร

เรื่อง “การเขยี นขอ้ ตกลงในการ ออนไลน์ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เกยี รตบิ ัตร

พฒั นางาน (Preformance เกยี รติบตั ร

Agreement : PA) ตำแหนง่ ครู” เกยี รตบิ ตั ร

3 23 ก.พ. 65 อบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร “การพัฒนางาน รูปแบบ บ.อักษรเอด็ ดูเคชัน่ จำกัด เกียรตบิ ัตร
เกียรตบิ ตั ร
ระบบ PA(ว9/2564)ตามเกณฑ์ ออนไลน์ (มหาชน)
เกยี รตบิ ัตร
มาตรฐานตำแหนง่ และวทิ ยฐานะครู

(ว3/2564)”

๔ 4 ก.พ. 65 การเสวนาวิชาการ เร่ือง การ รปู แบบ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ขับเคลอ่ื นวัฒนธรรมชุมชนวถิ พี ทุ ธ ออนไลน์ วิทยาเขตศรีลา้ นช้าง

กับการสร้างเครอื ขา่ ยวฒั นธรรม

ชุมชนอย่างย่งั ยนื

๕ 25 ก.ย. 65 การอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการโครงการ สพป.เลย สพป.เลย 2

เสริมสรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรมและ 2

ธรรมาภบิ าลในสถานศกึ ษา(โครงการ

โรงเรยี นสุจรติ )

๖ ๒ ตุลาคม อบรม เรือ่ ง การสรา้ งส่อื ความรู้แบบ รปู แบบ สำนกั งานคณะกรรมการ

๒๕๖๔ ปฏิสัมพนั ธ์บนแพลตฟอร์มการ ออนไลน์ การศกึ ษาข้ันพน้ื ฐานและ

จัดการประสบการณ์การเรียนรู้ บรษิ ทั ไมโครซอฟท์

(ประเทศไทย)จำกดั

๗ ๙ ตุลาคม อบรมเร่ืองการจดั การสอบดจิ ิทลั รปู แบบ สำนักงานคณะกรรมการ

๒๕๖๔ รองรบั การเรยี นการสอนรูปแบบ ออนไลน์ การศกึ ษาขัน้ พื้นฐานและ

ผสมผสานอย่างปลอดภยั บริษทั ไมโครซอฟท์

(ประเทศไทย)จำกดั

๘ ๑๓ ตลุ าคม รว่ มกิจกรรมลกู เสือจติ อาสาและ รปู แบบ โรงเรียนท่งุ กุลาพทิ ยาคม

๒๕๖๔ กจิ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ออนไลน์

ลกู เสอื

๙ ๒๑ มกราคม การจัดการเรยี นรู้วิทยาการคำนวณ รูปแบบ สำนกั งานคณะกรรมการ

๒๕๖๕ สำหรับครูประถมศกึ ษาปีที่ ๔ - ๖ ออนไลน์ การศึกษาขน้ั พนื้ ฐานและ

สถาบันสง่ เสรมิ การสอน

วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐ ๒๘ มกราคม การจัดการเรยี นร้วู ทิ ยาการคำนวณ รูปแบบ สำนักงานคณะกรรมการ

๒๕๖๕ สำหรับครูมัธยมศึกษาปที ี่ ๑ - ๓ ออนไลน์ การศึกษาขั้นพืน้ ฐานและ

สถาบนั สง่ เสริมการสอน

วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26

ท่ี วัน /เดอื น/ ปี เร่อื ง สถานที่ หนว่ ยงานทจ่ี ัด หลกั ฐาน

๑๑ ๑๖ มกราคม เข้าร่วมกิจกรรมทางวชิ าการเนอ่ื งใน รปู แบบ คุรสุ ภา เกยี รติบัตร

โอกาสวนั ครู ครัง้ ท่ี ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ ออนไลน์

๑๒ ๒๕๖๕ อบรมหลักสูตรสง่ เสรมิ การเรียนรู้ รปู แบบ สำนกั งานคณะกรรมการ เกียรติบัตร

หนา้ ท่ีพลเมอื งดิจิทัล สำหรบั ครู ออนไลน์ การศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐานและ

ระดบั ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม

และเทคโนโลยี

มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี กรม

สขุ ภาพจติ และ บรษิ ัทแอด

วานซ์ อนิ โฟร์ เซอรว์ ิส

จำกดั (มหาชน)

๑๓ ๒๑ มกราคม อบรม การพฒั นางานระบบ PA(ว๙/ รปู แบบ บริษัท อักษรเอด็ ดูเคชัน่ เกียรตบิ ัตร

๒๕๖๕ ๒๕๖๔)ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่ง ออนไลน์ จำกดั (มหาชน)

และวิทยฐานะ

๑๔ ๒๓ อบรม การสร้างวินัยสคู่ วามเป็นเลิศ รูปแบบ กระทรวงศึกษาธกิ าร เกยี รติบัตร

กุมภาพนั ธ์ ทางกฬี า ออนไลน์

๒๕๖๕

๑๕ ๑๐ มนี าคม อบรม เปดิ โลกการศึกษาไร่ขดี จำกดั รูปแบบ กระทรวงศึกษาธิการ เกียรตบิ ตั ร

๒๕๖๕ ออนไลน์

๑๖ ๑๗ มีนาคม อบรม การวัดและประเมินผลการ รปู แบบ สำนกั งานเขตพื้นท่ี เกียรติบตั ร

๒๕๖๕ เรียนรู้ ออนไลน์ การศึกษาประถมศกึ ษา

เพชรบรู ณ์ เขต ๓

๑๗ ๒๙ มีนาคม อบรมเชงิ ปฏิบตั ิการ เรื่อง การสอน รูปแบบ สำนกั งานเขตพ้นื ท่ี เกยี รตบิ ตั ร

๒๕๖๕ อา่ นเขยี นโดยการแจกลกู สะกดคำ ออนไลน์ การศึกษาประถมศกึ ษาเลย

เขต ๒

๑๘ ๓๑ มนี าคม ประชมุ เชิงปฏบิ ัตกิ าร รายงาน รูปแบบ สำนกั งานเขตพื้นท่ี เกยี รติบตั ร

๒๕๖๕ ผูส้ ำเร็จการศึกษา ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ การศกึ ษาประถมศึกษาเลย

ออนไลน์ เขต ๒

๑๙ ๘ เมษายน ประชมุ เชิงปฏิบัติการ การพฒั นา รปู แบบ สำนักงานเขตพน้ื ที่ เกยี รตบิ ตั ร

๒๕๖๕ ระบบประกันคณุ ภาพภายใน ออนไลน์ การศึกษาประถมศึกษาเลย

สถานศึกษา เขต ๒

๒๐ ๒๖ มิถนุ ายน อบรมออนไลน์ วันสนุ ทรภู่ รูปแบบ คณะครศุ าสตร์ เกียรติบตั ร

๒๕๖๕ ออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกฎุ ราช

วิทยาลัย กาฬสนิ ธ์ุ

๒๑ ๘ กรกฎาคม ผ่านการทดสอบ การรเู้ ท่าทันสือ่ รูปแบบ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสวน เกียรติบัตร

๒๕๖๕ ออนไลน์ สนุ ันทาร่วมกับโรงเรียนสนั

กำแพง

27

ท่ี วัน /เดอื น/ ปี เรอื่ ง สถานท่ี หนว่ ยงานทจี่ ัด หลักฐาน
รปู แบบ เกยี รตบิ ัตร
๒๒ ๑๐ อบรมหลักสตู ร ความรพู้ ้นื ฐาน ออนไลน์ สำนักงานเขตพ้นื ที่
การศึกษาประถมศกึ ษา
กรกฎาคม หลกั สตู รสถานศกึ ษา
เชยี งใหม่ เขต ๒
๒๕๖๕

เกยี รตบิ ตั รการพฒั นาตนเองและวิชาชพี

เกียรตบิ ตั รการพฒั นาตนเองปี ๒๕๖๕
เพม่ิ เตมิ ...

28

ขอรบั รองวา่ รายงานดงั กลา่ วข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)
( นายพเิ ชษฐ์ พรหมอม่ิ )

ตำแหนง่ ครู โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพท่ี ๑๘
วันที่ ๓๐ เดอื น กนั ยายน พ.ศ. 2565

การตรวจสอบและรับรองของผู้บงั คบั บญั ชาชน้ั ตน้
ไดต้ รวจสอบแลว้ รับรองว่าการายงานผลงานทีเ่ กดิ จากการปฏิบตั หิ น้าที่ถกู ต้องและเป็นความจรงิ

(ลงชอื่ )
( นายอัครวัฒน์ รัววิชา )

ตำแหนง่ ผอู้ ำนวยการโรงเรียนบา้ นไร่พวยมิตรภาพที่ ๑๘
วันที่ ๓๐ เดอื น กนั ยายน พ.ศ. 2565

29


Click to View FlipBook Version