The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by patchanon jitviboon, 2020-02-20 08:50:43

รวมเล่ม

รวมเล่ม

โครงงานคอมพวิ เตอร์
เร่ือง หลกั การทาPortfolio

จดั ทำโดย
นำยภทั รชนน จิตวิบลู ย์ เลขที่ 2
นำยกนั ตพฒั น์ ต้งั ธนพำณิชย์ เลขที่ 13
นำงสำวภคั ธีมำ จิตวิบลู ย์ เลขที่ 19
นำงสำวศรัณยพ์ ร นำคกุล เลขที่ 20
นำงสำวธีรกำนต์ ยงิ่ แม่นอำจ เลขท่ี 36

นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษำปี ท่ี 5/3
เสนอ

คุณครูปรีชำ กิจจำกำร

โครงงำนน้ีเป็ นส่วนหน่ึงของวิชำคอมพิวเตอร์
ภำคเรียนที่2 ปี กำรศึกษำ2562

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนรำชวินิตบำงแกว้โครงงานคอมพวิ เตอร์
เร่ือง หลกั การทาPortfolio

จดั ทำโดย
นำยภทั รชนน จิตวิบลู ย์ เลขที่ 2
นำยกนั ตพฒั น์ ต้งั ธนพำณิชย์ เลขที่ 13
นำงสำวภคั ธีมำ จิตวิบลู ย์ เลขที่ 19
นำงสำวศรัณยพ์ ร นำคกุล เลขที่ 20
นำงสำวธีรกำนต์ ยงิ่ แม่นอำจ เลขท่ี 36

นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษำปี ท่ี 5/3
เสนอ

คุณครูปรีชำ กิจจำกำร

โครงงำนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชำคอมพวิ เตอร์
ภำคเรียนที่2 ปี กำรศึกษำ2562

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนรำชวินิตบำงแกว้

คำนำ

โครงงานเร่ืองน้ีจดั ทาข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของรายวชิ า เทคโนโลยสี ารสนเทศ ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 5
เพือ่ ใหไ้ ดศ้ ึกษาหาความรู้ในเร่ืองการทาแฟ้มสะสมผลงานและไดศ้ ึกษาอยา่ งเขา้ ใจเพ่ือเป็นประโยชน์กบั การ
เรียน

คณะผูจ้ ดั ทาหวงั ว่า โครงงานเรื่องน้ีจะเป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ ่าน หรือนกั เรียน นักศึกษา ที่กาลงั หา
ขอ้ มูลเร่ืองน้ีอยู่ หากมีขอ้ แนะนาหรือขอ้ ผดิ พลาดประการใด ผจู้ ดั ทาขอนอ้ มรับไวแ้ ละขออภยั มา ณ ท่ีน้ี

คณะผจู้ ดั ทา
16 ก.พ. 2563เกยี่ วกบั โครงงาน

ช่ือเร่ือง หลกั การทาPortfolio

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง นายภทั รชนน จิตวิบลู ย์

นายกนั ตพฒั น์ ต้งั ธนพาณิชย์

นางสาวภคั ธีมา จิตวิบลู ย์

นางสาวศรัณยพ์ ร นาคกุล

นางสาวธีรกานต์ ยงิ่ แมน่ อาจ

ท่ีปรึกษา 1. ครูนุชจเร โลหกิจ

2. ครูปรีชา กิจจาการ

สถานศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางแกว้

ปี การศึกษา 2562

บทคัดย่อ

โครงงานเร่ืองหลกั การทาPortfolio มีวตั ถุประสงคเ์ พือ่ ศึกษาและรวบรวมขอ้ มูลเก่ียวกบั การทา
Portfolio และเพ่อื ใหน้ กั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลายไดท้ ราบหลกั การทา Portfolioที่ถกู ตอ้ ง โดยการ
รวบรวมขอ้ มูลท่ีเก่ียวกบั การทา Portfolio เพื่อนามาออกแบบและพฒั นาเป็น E-Book จากน้นั เผยแพร่ขอ้ มูล
จาก E-Book ผา่ นทาง Youtube พร้อมกบั จดั ทาแบบสารวจความพึงพอใจ เพื่อนาไปให้ประชากรกล่มุ
ตวั อยา่ งทา คือ นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย จานวน 60 คน แลว้ จึงวิเคราะห์ขอ้ มูลพบวา่ จากการสารวจ
E-book เรื่องหลกั การทา Portfolio มีขอ้ มูลดา้ นเน้ือหาท่ีถกู ตอ้ ง ชดั เจน ตรงตามที่ตอ้ งการ และสามารถ
นาไปใชป้ ระโยชนไ์ ดม้ ากท่ีสุด ดา้ นการนาเสนอขอ้ มลู มีการจดั หมวดหมู่ท่ีเขา้ ใจงา่ ย รูปภาพที่ใชม้ ีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด และดา้ นความเหมาะสมของรูปเลม่ รายงานมีความเหมาะสม สวยงามน่าอา่ นมากท่ีสุดกิตตกิ รรมประกาศ

โครงงานน้ีสำเร็จข้ึนได้ด้วยความกรุณาของคุณครูปรีชา กิจจาการ และคุณครูนุชจเร โลหกิจ ครูท่ี
ปรึกษาโครงงานที่ ได้กรุณาให้คำปรึกษา ข้อมูล ข้อแนะนำและความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ในการทำ
โครงงานมาโดยตลอด อันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อคณะผู้จัดทำ ตลอดจนสละเวลาอันมีค่าตรวจสอบความ
ถูกต้อง และแก้ไขข้อบกพร่องจนโครงงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำ จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ
โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และเพื่อน ๆ ในกลุ่มโครงงานที่มีส่วนช่วยเหลือและให้กำลังใจ
ผู้จัดทำเสมอมา คุณค่าและประโยชน์ของโครงงานเล่มนี้ ผู้จัดทำ ขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีทำให้ผู้จัดทำเป็นผู้มีการศึกษาและประสบ
ความสำเรจ็ มาจนตราบเท่าทกุ วันน้ี

คณะผู้จดั ทำ

ค หนา้

สารบญั ข

บทคดั ยอ่ 1
กิตติกรรมประกาศ 3
สารบญั 11
บทที่ 1 บทนา 12
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ ง 13
บทที่ 3 วิธีดาเนินการทาโครงงาน 14
บทที่ 4 ผลการวเิ คราะหโ์ ครงงาน
บทท่ี 5 สรุป อภิปราย และขอ้ เสนอแนะ
บรรณานุกรม

1

บทท่ี 1
บทนำ

1.หลกั การและเหตุผล
ในปัจจุบนั การศึกษาเป็นส่ิงที่มีความสาคญั และมีความจาเป็นกบั ชีวิตมนุษยเ์ ป็นอยา่ งมาก เพราะ

การศึกษาทาใหเ้ ราสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆและนามาประยุกตใ์ ชใ้ นชีวิตประจาวนั เพ่ือเป็นการพฒั นาตนเอง
ได้ และที่สาคญั ความรู้จากการศึกษาสามารถนาไปประกอบอาชีพในอนาคตหรืออาชีพที่ใฝ่ฝันเพอื่ สร้าง
รายไดใ้ หก้ บั ตนเองและครอบครัว ทุกคนจึงพยายามอยา่ งหนกั ที่จะเขา้ เรียนมหาวทิ ยาลยั ท่ีมีชื่อเสียงและที่
ตนเองสนใจ การรับนกั เรียนเขา้ ศึกษาตอ่ ในมหาวทิ ยาลยั สาหรับระบบTCAS (Thai University Central
Admission System) จึงแบ่งเป็น 5 รอบเพอ่ื รองรับความตอ้ งการศึกษาต่อของนกั เรียน หน่ึงในน้นั คือรอบรับ
ตรงแบบยน่ื Portfolio ซ่ึงเป็นรอบท่ีพีๆ่ หลายคนแนะนาใหส้ มคั รเน่ืองจากเป็นการรับเขา้ รอบแรกและมี
โอกาสผา่ นสูง

คณะผจู้ ดั ทาจึงไดเ้ ลง็ เห็นถึงความสาคญั ของPortfolio จึงคิดที่จะนาความรู้ในวชิ าคอมพวิ เตอร์ที่ได้
เรียนมาสร้างเป็นE-bookที่เกบ็ รวบรวมขอ้ มลู เก่ียวกบั การทาPortfolio ท้งั ส่วนประกอบ หลกั การทาต่างๆ
และอื่นๆ เพือ่ ใหส้ ะดวกและง่ายต่อการอ่าน

2.ปัญหา
การทาPortfolioที่ถกู ตอ้ งและเหมาะสมสาหรับแต่ละคณะตอ้ งประกอบดว้ ยอะไรบา้ ง และมี

หลกั การทาอยา่ งไร

3.วตั ถปุ ระสงค์
3.1 เพื่อศึกษาและรวบรวมขอ้ มูลเกี่ยวกบั การทา Portfolio
3.2 เพอ่ื ใหน้ กั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลายไดท้ ราบหลกั การทา Portfolioท่ีถูกตอ้ ง

4.สมมติฐาน
นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลายสามารถรับรู้และเขา้ ใจถึงหลกั การทา Portfolioที่ถูกตอ้ ง และ

สามารถทา Portfolioของตนเองได้

5.ขอบเขตการศึกษา
ประชากร คือ นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย จานวน 60 คน

6.นิยายศพั ทเ์ ฉพาะ
6.1 Portfolio หมายถึง สิ่งที่รวบรวมตวั อยา่ ง หรือบางส่วนของหลกั ฐานที่แสดงถึง ผลสมั ฤทธ์ิ

2

ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนดั ของบคุ คลหรือประเดน็ ที่ตอ้ งจดั ทาแฟ้มสะสมงานไว้ อยา่ งเป็น
ระบบ โดยบุคคลน้นั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ งมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจดั ทาแฟ้มร่วมกนั

7.ประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะไดร้ ับ
3.1 นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลายสามารถจดั ทา Portfolio ของตนเองไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง
3.2 นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลายสามารถทราบหลกั การทา Portfolioที่ถกู ตอ้ ง

3

บทที่ 2

เอกสารและงานวจิ ัยทเ่ี กย่ี วข้อง

การศึกษาโครงงานน้ีจะทาการศึกษาหลกั การทาPortfolioที่ถกู ตอ้ งและเหมาสม โดยไดว้ างกรอบ
การศึกษาไว้ ดงั น้ี
1.ความรู้เกี่ยวกบั มหาวิทยาลยั

1.1 ประวตั ิมหาวิทยาลยั
1.2 ประวตั ิมหาวิทยาลยั ของรัฐในประเทศไทย
2.ความรู้เก่ียวกบั ระบบTCAS
2.1 ความหมายของระบบTCAS
2.2 การคดั เลือกของ TCASท้งั 5 รอบ
2.3 เคลียริ่งเฮาส์
3.งานวจิ ยั ที่เก่ียวขอ้ ง

1.ความรู้เกย่ี วกบั มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยั หมายถึง สถานศึกษาที่จดั การศึกษาระดบั อดุ มศึกษา ในดา้ นวิชาการและวิชาชีพ

ช้นั สูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบตั ร อนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผสู้ าเร็จการศึกษาในหลาย
ระดบั รวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมท้งั การทาการวิจยั และใหบ้ ริการทางวิชาการแก่
สังคม
1.1 ประวตั ิมหาวิทยาลยั

ดว้ ยคาจากดั ความหลายแบบของมหาวิทยาลยั จึงเป็นการยากที่จะตดั สินไดว้ ่ามหาวิทยาลยั ไหน
เป็นมหาวิทยาลยั ที่เก่าแก่ท่ีสุดในโลก โดยมีกล่าวถึงมหาวิทยาลยั ของเพลโต ในช่วงราว พ.ศ. 200 วา่ เป็น
มหาวิทยาลยั ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก อย่างไรก็ตามมีการยอมรับอยา่ งกวา้ งขวาง ว่า มหาวทิ ยาลยั โบโลญญา
ในเมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี เป็นมหาวิทยาลยั ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ก่อต้งั เม่ือ พ.ศ. 1631 (ค.ศ. 1088) ถดั มา
คือ มหาวิทยาลยั ปารีส ในปารีส ประเทศฝร่ังเศส ก่อต้งั พ.ศ. 1693 (ค.ศ. 1150) และถดั มาคือ มหาวิทยาลยั
ออกซ์ฟอร์ด ในออกซ์ฟอร์ด ประเทศองั กฤษ ก่อต้งั พ.ศ. 1710 (ค.ศ. 1167) นอกจากน้ีมหาวิทยาลยั ท่ีเก่าแก่
ที่สุดในแต่ละประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา - มหาวิทยาลยั ฮาร์วาร์ด ก่อต้งั ปี พ.ศ. 2179 (ค.ศ. 1636)
ญ่ีป่ ุน - มหาวิทยาลยั โตเกียว ก่อต้งั ปี พ.ศ. 2420 (ค.ศ. 1877) ไทย - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก่อต้งั ปี พ.ศ.
2459 (ค.ศ. 1916)
1.2 ประวตั ิมหาวิทยาลยั ของรัฐในประเทศไทย

1.2.1 เรียงตามการสถาปนาข้นึ เป็นมหาวิทยาลยั

4

ลาดับ

ท่ี วันที่ สัญลกั ษณ์ ประวัติย่อ

1 26 มีนาคม พ.ศ. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ เจา้ อยหู่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้

2459 สถาปนา "โรงเรียนขา้ ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้ เจา้ อยหู่ ัว" ข้ึนเป็น " จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั "

มหาวิทยาลยั แห่งแรกของประเทศไทย โดยมี 4 คณะแรกต้งั ไดแ้ ก่ คณะ

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

( คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยั มหิดล ใน

ปัจจุบนั ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะอกั ษรศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

2 27 มิถุนายน พ.ศ. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ริเร่ิมก่อต้งั "มหาวิทยาลยั วิชา

2477 ธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.)" ข้นึ เป็นมหาวิทยาลยั เปิ ดแห่งแรก

ของประเทศไทย วิชาเร่ิมแรกท่ีเปิ ดสอนมี 2 หลกั สูตร คือ หลกั สูตร

ธรรมศาสตรบณั ฑิต ซ่ึงสอนวิชากฎหมายเป็นหลกั และ วิชาการบญั ชี

ต่อมาถูกเปล่ียนช่ือเป็น " มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

3 2 "โรงเรียนฝึ กหัดครูประถมกสิกรรม" ไดร้ ับการสถาปนาข้ึนเป็น

กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. "มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ " เป็นมหาวิทยาลยั ทางดา้ นการเกษตรแห่ง

2486 แรกของไทย โดยมีคณะเกษตรศาสตร์ คณะการประมง คณะวนศาสตร์

และ คณะสหกรณ์ เป็นคณะแรกต้งั ในปัจจุบนั คือ คณะเกษตร คณะ

ประมง คณะวนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะเศรษฐศาสตร์

4 7 มีการแยกคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล, คณะทนั ต

กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. แพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกจาก

2486 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มาต้งั เป็น "มหาวิทยาลยั แพทยศาสตร์" ต่อมา

ไดร้ ับพระราชทานนามมหาวิทยาลยั ใหม่ ว่า " มหาวิทยาลยั มหิดล "

5 12 ตุลาคม พ.ศ. "โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม" ไดร้ ับการสถาปนาข้ึนเป็น " มหาวิทยาลัย

2486 ศิลปากร " โดยมีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม เป็นคณะวิชาแรก

(ปัจจุบนั คือคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ)์

6 21 มกราคม พ.ศ. พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ รา

2507 พระราชบญั ญตั ิจดั ต้งั มหาวิทยาลยั ในส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศ

ไทย ไดแ้ ก่ " มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ " โดยมีคณะมนุษยศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะแรกต้งั

7 25 มกราคม พ.ศ. 5
2509
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ โปรดกระหม่อม ให้ตรา
8 12 มีนาคม พ.ศ. พระราชบญั ญตั ิ สถาปนาสถาบนั อุดมศึกษาแห่งแรกของภาค
2511 ตะวนั ออกเฉียงเหนือ ไดแ้ ก่ "มหาวิทยาลยั ขอนแก่น "
ไดม้ ีพระบรมราชโองการประกาศใชพ้ ระราชบญั ญตั ิมหาวิทยาลยั แห่ง
9 26 แรกในภาคใตข้ องประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจา้ อย่หู ัวได้
กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. พระราชทานชื่อมหาวิทยาลยั วา่ " มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ " ตาม
2514 พระนามฐานนั ดรศกั ด์ิของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลา
นครินทร์
10 พ.ศ. 2514 "มหาวิทยาลัยรามคาแหง " ไดร้ ับการสถาปนาเป็นสถาบนั อุดมศึกษา
แบบตลาดวิชา โดยมีคณะแรกต้งั คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
11 29 มิถุนายน พ.ศ. คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
2517 มีการรวม "วิทยาลยั เทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลยั เทคนิคธนบุรี และ
วิทยาลยั โทรคมนาคมนนทบุรี" จดั ต้งั เป็นสถาบนั การศึกษาช้นั สูง ไดร้ ับ
12 5 กนั ยายน พ.ศ. พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยหู่ วั ว่า "สถาบัน
2521 เทคโนโลยีพระจอมเกล้า" แบ่งเป็น 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต
นนทบุรี วิทยาเขตพระนครเหนือ และวิทยาเขตธนบุรี และเม่ือวนั ที่19
13 3 กุมภาพนั ธ์ 2529 แต่ละวิทยาเขตไดแ้ ยกเป็นสถาบนั อุดมศึกษาอิสระต่อ
กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. กนั
2525 "วิทยาลยั วิชาการการศึกษา" ไดร้ ับการยกฐานะเป็นมหาวทิ ยาลยั โดย
พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยหู่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ไดท้ รงพระกรุณาโปรด
เกลา้ ฯ พระราชทานนามว่า "มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ "
มีการสถาปนาสถาบนั อุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จากดั รับแห่งท่ี 2 ของ
ประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระราชทานนามว่า " มหาวิทยาลยั สุโขทัยธรรมาธิราช " ตามพระนาม
เดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ เจา้ อยหู่ ัว เม่ือคร้ังทรงดารงพระ
อิสริยยศ เป็น "กรมหลวงสุโขทยั ธรรมราชา" และพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตใหใ้ ชพ้ ระราชลญั จกรในรัชกาลท่ี 7 เป็นตราประจา
มหาวิทยาลยั
"โรงเรียนฝึ กหัดครูประถมกสิกรรม แม่โจ"้ ไดร้ ับการสถาปนาข้ึนเป็น
" มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "

14 27 6
กรกฎาคม พ.ศ.
2533 พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยหู่ วั ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบญั ญตั ิ
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 " มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีสุร
15 29 นารี " ถือวา่ วนั น้ีเป็นสถาปนามหาวิทยาลยั [1]
กรกฎาคม พ.ศ. มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลยั ในกากบั ของรัฐบาล
2533 แห่งแรกของประเทศไทย
(ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา (ฉบบั พิเศษ) หนา้ 93 เลม่ 107 ตอนท่ี
16 29 131 วนั ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533)
กรกฎาคม พ.ศ. "มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก" ไดย้ กฐานะข้ึน
2533 เป็นมหาวิทยาลยั ซ่ึงตรงกบั วนั ครบรอบ 400 ปี ของการเสด็จข้ึน
ครองราชยข์ องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระ
17 30 เจา้ อยหู่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลยั แห่ง
กรกฎาคม พ.ศ. น้ีว่า " มหาวิทยาลยั นเรศวร"
2533 ไดม้ ีการยกฐานะ "วิทยาลยั อบุ ลราชธานี" ใน
สังกดั มหาวิทยาลยั ขอนแก่น ข้ึนเป็น " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "
18 9 ธนั วาคม พ.ศ.
2533 มีพระราชบญั ญตั ิให้ "มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบาง
แสน" ยกฐานะข้ึนเป็น " มหาวิทยาลัยบูรพา "
19 29 มีนาคม พ.ศ.
2535 "มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม" ไดแ้ ยกตวั เป็น
มหาวิทยาลยั เอกเทศภายใตช้ ่ือ "มหาวิทยาลยั มหาสารคาม"
20 1 พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พฤศจิกายน พ.ศ. พระราชบญั ญตั ิจดั ต้งั มหาวิทยาลยั ข้ึนที่จงั หวดั นครศรีธรรมราช และ
2539 พระราชทานช่ือว่า " มหาวิทยาลยั วลัยลักษณ์ " อนั เป็นสร้อยพระนาม
ในสมเด็จพระเจา้ ลูกเธอ เจา้ ฟ้าจุฬาภรณวลยั ลกั ษณ์ อคั รราชกุมารี
21 25 กนั ยายน พ.ศ. "มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา" ยกฐานะเป็นข้ึน
2541 " มหาวิทยาลยั ทักษิณ "

ไดม้ ีการจดั ต้งั สถาบนั อุดมศึกษาในกากบั ของรัฐบาลอีกแห่งหน่ึงใน
จงั หวดั เชียงราย โดยใชช้ ื่อวา่ " มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง " เพื่อเป็น
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภกั ดีของปวงชนชาวไทยท่ีมีต่อสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และให้สถาบนั แห่งน้ีเป็นแหล่งสืบสาน
พระราชปณิธานของพระองคต์ ่อไป

7

22 18 มกราคม พ.ศ. ไดม้ ีการยกฐานะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็น มหาวิทยาลยั

2548 เทคโนโลยีราชมงคล ท้งั 9 แห่ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราชไดท้ รงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวนั ท่ี 8 มกราคม

2548 และไดป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนั ท่ี 18 มกราคม 2548

พระราชบญั ญตั ิดงั กล่าว มีผลบงั คบั ใชต้ ้งั แต่ วนั ที่ 19 มกราคม 2548

เป็นตน้ มา

23 9 ไดม้ ีการรวมสถาบนั การศึกษาภายในจงั หวดั นราธิวาส เพื่อสถาปนา

กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. "มหาวิทยาลยั นราธิวาสราชนครินทร์"

2548

24 2 กนั ยายน พ.ศ. มีการจดั ต้งั มหาวิทยาลยั แห่งใหม่ของประเทศ ในจงั หวดั นครพนม โดย

2548 การรวมสถาบนั การศึกษาภายในจงั หวดั เพ่ือสถาปนาข้ึนเป็น

"มหาวิทยาลยั นครพนม"

1.2.2 เรียงตามปี ท่ีเปิ ดสอน

พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยหู่ ัวมีพระบรมราชานุญาตใหจ้ ดั ต้งั โรงเรียนแพทยข์ ้ึน

ต่อมาพฒั นาเป็น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิ ยาลยั มหิดล

พ.ศ. 2440 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ โดยความเห็นชอบในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั

ทรงสถาปนาโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยตุ ิธรรม ต่อมาพฒั นา เป็นมหาวิทยาลยั วิชาธรรมศาสตร์และ

การเมือง และเปล่ียนชื่อเป็น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้จดั ต้งั โรงเรียนสาหรับ

ฝึ กหัดวิชาขา้ ราชการฝ่ ายพลเรือน ต่อมาพฒั นาเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

พ.ศ. 2460 ถือกาเนิดโรงเรียนฝึ กหดั ครู ประถมกสิกรรม ต่อมาพฒั นาเป็น มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2460 เจา้ พระยาธรรมศกั ด์ิมนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการไดจ้ ดั ต้งั โรงเรียนฝึ กหัดครูประถมกสิกร

รมข้ึน เรียกวา่ "โรงเรียนฝึ กหดั ครูประถมกสิกรรมหอวงั " ต่อมาพฒั นาเป็น มหาวิทยาลยั แม่โจ้

พ.ศ. 2476 ก่อต้งั โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม สังกดั กรมศิลปากร ต่อมาพฒั นาเป็น มหาวิทยาลยั ศิลปากร

พ.ศ. 2492 ก่อต้งั โรงเรียนฝึ กหดั ครูช้นั สูง ถือกาเนิดข้ึนจากการผลกั ดนั ของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่ น มาลา

กุล ซ่ึงท่านเป็นปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพฒั นาเป็น มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2498 ก่อต้งั วิทยาลยั วิชาการศึกษา บางแสน ตามพระราชบญั ญตั ิวิทยาลยั วิชาการศึกษา ต่อมาพฒั นา

เป็น มหาวิทยาลยั บูรพา

พ.ศ. 2502 รัฐบาลไทยกบั รัฐบาลสหพนั ธ์สาธารณรัฐเยอรมนั ไดร้ ่วมก่อต้งั โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ

หรือท่ีรู้จกั ทว่ั ไปในชื่อ เทคนิคไทย เยอรมนั ต่อมาพฒั นาเป็น สถาบนั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ พระนคร

เหนือ

8

พ.ศ. 2503 ก่อต้งั ศูนยฝ์ ึกโทรคมนาคมนนทบุรี สังกดั กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพฒั นาเป็น สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้ คุณทหารลาดกระบงั
พ.ศ. 2503 ก่อต้งั วิทยาลยั เทคนิคธนบุรี ภายใตก้ ารดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพฒั นา
เป็น มหาวิทยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ ธนบุรี
พ.ศ. 2503 รัฐบาลชุด จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ไดล้ งมติอนุมตั ิใหจ้ ดั ต้งั มหาวิทยาลยั เชียงใหม่
พ.ศ. 2505 ไดม้ ีมติให้จดั ต้งั สถาบนั การศึกษาช้นั สูง ดา้ นวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ข้ึนท่ีจงั หวดั
ขอนแก่น เสนอชื่อสถาบนั แห่งน้ีวา่ สถาบนั เทคนิคขอนแก่น และเสนอช่ือเป็นภาษาองั กฤษว่า
KhonKaen Institute of Technology มีช่ือยอ่ ว่า K.I.T. ต่อมาไดเ้ ปลี่ยนชื่อสถาบนั น้ีเป็น มหาวิทยาลยั ภาค
ตะวนั ออกเฉียงเหนือ และพฒั นาเป็น มหาวิทยาลยั ขอนแก่น ในเวลาต่อมา
พ.ศ. 2510 ก่อต้งั มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์
พ.ศ. 2510 ก่อต้งั วิทยาลยั วิชาการศึกษาพิษณุโลก ตาม พ.ร.บ. วิทยาลยั วิชาการศึกษา ต่อมาพฒั นา
เป็น มหาวิทยาลยั นเรศวร
พ.ศ. 2511 ก่อต้งั วิทยาลยั วิชาการศึกษามหาสารคาม ตาม พ.ร.บ. วิทยาลยั วชิ าการศึกษา ต่อมาพฒั นา
เป็น มหาวิทยาลยั มหาสารคาม
พ.ศ. 2511 ก่อต้งั วิทยาลยั วิชาการศึกษาสงขลา ตาม พ.ร.บ. วิทยาลยั วิชาการศึกษา ต่อมาพฒั นา
เป็น มหาวิทยาลยั ทกั ษิณ
พ.ศ. 2514 ก่อต้งั มหาวิทยาลยั รามคาแหง โดย พ.ร.บ. มหาวิทยาลยั รามคาแหง พ.ศ. 2514 กาหนดให้
มหาวิทยาลยั รามคาแหงเป็นสถาบนั การศึกษาและวิจยั แบบตลาดวิชา
พ.ศ. 2518 ก่อต้งั "วิทยาลยั เทคโนโลยแี ละอาชีวศึกษา" ตาม พ.ร.บ. วิทยาลยั เทคโนโลยแี ละอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2518 ต่อมาพฒั นาเป็น มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล
พ.ศ. 2521 ก่อต้งั มหาวิทยาลยั สุโขทยั ธรรมาธิราช เพื่อดาเนินการดาเนินการสอนโดยใชร้ ะบบการสอน
ทางไกล โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ พระราชทานช่ือ
มหาวิทยาลยั ตามพระนามเดิมของรัชกาลที่ 7 และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใชพ้ ระราชลญั จกร
ในรัชกาลที่ 7 เป็นตราประจามหาวิทยาลยั
พ.ศ. 2522 ส.ส. นครศรีธรรมราชเร่ิมเสนอร่าง พ.ร.บ. จดั ต้งั มหาวิทยาลยั ท่ีจงั หวดั
นครศรีธรรมราช ช่ือ มหาวิทยาลยั วลยั ลกั ษณ์
พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลยั เสนอใหร้ ัฐบาลจดั ต้งั มหาวิทยาลยั ใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่งโดยวิทยาลยั ท่ี
จดั ต้งั ข้ึนที่จงั หวดั นครราชสีมาให้ใชช้ ่ือวา่ "วิทยาลยั สุรนารี" และพฒั นาเป็ นมหาวิทยาลยั เทคโนโลยีสุร
นารี
พ.ศ. 2530 ก่อต้งั วิทยาลยั อุบลราชธานี สังกดั มหาวิทยาลยั ขอนแก่น ต่อมาพฒั นาเป็น มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี

9

พ.ศ. 2540 คณะกรรมการกลน่ั กรองงานฝ่ ายสังคมของรัฐบาลในสมยั ที่ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็น
นายกรัฐมนตรี มอบให้ทบวงมหาวิทยาลยั จดั ต้งั มหาวิทยาลยั แม่ฟ้าหลวง ข้ึนเป็นมหาวิทยาลยั ใหม่

2.ความรู้เกยี่ วกบั ระบบTCAS
TCAS คือ เป็นระบบการคดั เลือกบุคคลเขา้ ศึกษาต่อในระดบั มหาวิทยาลยั ระบบใหม่ โดย TCAS มี

ชื่อเตม็ วา่ Thai University Center Admission System ท้งั น้ีระบบการสอบแบบน้ีเพื่อลดการสอบลง เหลือแค่
การสอบกลางที่จดั สอบโดย สทศ. เพียง 3 อยา่ งเทา่ น้นั ไดแ้ ก่ GAT PAT , 9 วิชาสามญั และ ONET และผทู้ ี่
สนใจจะสอบเขา้ ในอาชีพสายแพทยก์ ็จะมีการสอบความถนดั แพทยท์ ี่จดั โดย กสพท. เขา้ มาเพ่ิม ซ่ึงจะเริ่ม
นามาใชใ้ นปี การศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดย
GAT / PAT จะสอบในช่วงเดือนกุมภาพนั ธ์ O-NET , 9 วิชาสามญั จะสอบในช่วงเดือนมีนาคม กสพท.
และ วชิ าเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลยั จะสอบในช่วงเดือนกมุ ภาพนั ธ์ – เมษายน
การคดั เลือกของ TCAS จะมีดว้ ยกนั ท้งั หมด 5 รอบ โดยจะใชเ้ กณฑด์ งั ตอ่ ไปน้ี

รอบท่ี 1 คดั เลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่มีการสอบขอ้ เขยี น และไมไ่ ดเ้ ป็นการ
รับทว่ั ไป แต่จะดูผลงานและความสามารถเป็นหลกั ซ่ึงแต่ละมหาวิทยาลยั จะคดั เลือกนกั เรียนจานวนหน่ึง
อาจจะมีการสัมภาษณ์หรือทดสอบทกั ษะเฉพาะทาง ช่วงท่ีเปิ ดรับสมคั ร เดือนธนั วาคม – มกราคม

รอบที่ 2 สมคั รโควตาแบบมีสอบขอ้ เขียน สาหรับนกั เรียนในพ้นื ที่ที่ทางมหาวิทยาลยั กาหนดและ
สามารถจดั สอบเองไดเ้ ลย หรือจะใชข้ อ้ สอบส่วนกลาง เช่น 9วิชาสามญั หรือ GAT/PAT เพ่ือคดั เลือกบุคคล
เขา้ ศึกษา ช่วงที่เปิ ดรับสมคั ร เดือนกมุ ภาพนั ธ์ – เมษายน

รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกนั เป็นการรับตรงของแตล่ ะมหาวทิ ยาลยั ซ่ึงโครงการรับตรงอยา่ ง กสพท.
กร็ วมอยใู่ นรอบน้ีดว้ ย โดยที่ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมคั ร และมหาวิทยาลยั จะพจิ ารณาผลการ
คดั เลือก โดยผสู้ มคั รสามารถเลือกได้ 4 สาขาวชิ า โดยไมม่ ีการเลือกอนั ดบั ช่วงที่เปิ ดรับสมคั ร เดือนเมษายน
– พฤษภาคม

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission เป็นการใชเ้ กณฑก์ ารคดั เลือกแบบ Admission ปี ที่ผา่ นๆมา โดยใช้
ท้งั คะแนน GPAX, O-NET, GAT/PAT หรือคะแนนอื่นๆท่ีทางมหาวิทยาลยั เป็นผกู้ าหนด ซ่ึงผสู้ มคั ร
สามารถเลือกได้ 4 สาขาวชิ าโดยมีการเลือกลาดบั ช่วงที่เปิ ดรับสมคั ร เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

รอบท่ี 5 การรับตรงแบบอิสระ ทางมหาวิทยาลยั เป็นผกู้ าหนดข้ึนเองหรือการสอบวิชาเฉพาะ และ
ส่งผลการคดั เลือกใหท้ าง ทปอ. ช่วงที่เปิ ดรับสมคั ร เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

เคลียร่ิงเฮาส์ คือ ระบบที่ใชย้ นื ยนั สิทธ์ิรับตรงร่วมกนั ของแตล่ ะมหาวิทยาลยั ซ่ึงในระบบ TCAS ใช้
ในการยนื ยนั สิทธ์ิในแตล่ ะรอบๆไป เพอ่ื เป็นการป้องกนั ปัญหาการกก๊ั ท่ีนงั่ ของผทู้ ่ีสอบผา่ นการคดั เลือก
หลายท่ี ถา้ หากสอบติดรอบใดรอบหน่ึงแลว้ กดยนื ยนั สิทธ์ิก็จะไม่สามารถท่ีจะสมคั รรอบถดั ไปได้

10

3.งานวิจัยท่เี กีย่ วข้อง
ในการศึกษาหลกั การทาPortfolioท่ีถูกตอ้ งและเหมาสม ทางคณะผจู้ ดั ทาไดท้ าการรวมรวบงานวิจยั ที่

เก่ียวขอ้ งได้ ดงั น้ี
ชูใจ คหู ารัตนไชย และสุจิตรา สุคนธมตั กลา่ ววา่ กระบวนการคดั เลือกบุคคลเขา้ ศึกษาต่อใน

ระดบั อุดมศึกษามี 3 ระบบ คือระบบแบบแอดมิชชน่ั ระบบแบบโควตา และระบบแบบรับตรง ซ่ึงใน
งานวจิ ยั น้ีมีวตั ถุประสงคเ์ พอื่ เปรียบเทียบระบบการคดั เลอืก บุคคลเขา้ ศึกษาตอ่ ในคณะวทิ ยาศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ เจา้ คุณทหารลาดกระบงั ของนกั ศึกษาสาขาวิชาสถิติประยกุ ต์ โดยอาศยั ขอ้ มูล
นกั ศึกษาท่ีรับเขา้ มาศึกษาในปี การศึกษา 2555ถึง 2558 และคะแนนระดบั สติปัญญาของนกั ศึกษาท่ีรับเขา้ มา
ศึกษาในปี การศึกษา 2558 สถิติที่ใชใ้ นการทดสอบคือ การทดสอบความเป็ นอิสระ การทดสอบภาวะเอก
พนั ธ์การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบความแปรปรวนดว้ ยอนั ดบั ครัสคลั และวอลลิส และการ
วิเคราะหส์ หสัมพนั ธ์ ผลการวจิ ยั พบว่า นกั ศึกษาที่รับเขา้ มาศึกษาในปี การศึกษา 2555 ถึง 2558 เป็นนกั ศึกษา
ท่ีมาจากระบบแบบโควตามากท่ีสุด รองลงมาคอื ระบบแบบแอดมิชชน่ั คิดเป็ นร้อยละ 54.78 และ 24.93
ตามลาดบั โดยมีสัดส่วนของนกั ศึกษาท่ีไม่มารายงานตวั คิดเป็นร้อยละ 8.1 สดั ส่วนของนกั ศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาท้งั 3 ระบบมีสดั ส่วนไม่แตกต่างกนั คิดเป็นร้อยละ 81.54 และนกั ศึกษาที่ไม่สาเร็จการศึกษามี
สาเหตุมาจากการตกใหอ้ อก ส่วนผลการเรียนในหมวดวชิ าศึกษาทว่ั ไป จะพบวา่ นกั ศึกษาในปี การศึกษา
2555 จะมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์แตกตา่ งกนั โดยนกั ศึกษาท่ีมาจากระบบ
แบบโควตาจะไดเ้ กรดเฉล่ียมากท่ีสุดในวชิ าสงั คมศาสตร์และนกั ศึกษาที่มาจากระบบแบบโควตาและแบบ
รับตรงจะไดเ้ กรดเฉลี่ยมากที่สุดในวชิ าภาษาศาสตร์ ในส่วนผลการเรียนในหมวดวชิ าเฉพาะ จะพบว่า
นกั ศึกษาในปี การศึกษา 2555 และ 2558จะมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาทางดา้ นคณิตศาสตร์แตกต่างกนั โดย
นกั ศึกษาในปี การศึกษา 2555 ท่ีมาจากระบบแบบโควตาและแบบรับตรงจะไดเ้ กรดเฉล่ียมากท่ีสุด และ
นกั ศึกษาในปี การศึกษา 2558 ท่ีมาจากระบบแบบแอดมิชชนั่ และแบบรับตรงจะไดเ้ กรดเฉล่ียมากท่ีสุด จาก
การศึกษายงั พบวา่ ในหมวดวิชาศึกษาวารสารวทิ ยาศาสตร์ลาดกระบงั ปี ที่ 27 ฉบบั ที่ 1 เดือนมกราคม-
มิถุนายน 2561 ทวั่ ไปและหมวดวชิ าเฉพาะ นกั ศึกษามีผลการเรียนท่ีไม่ดีมากที่สุดคือกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
และกลุ่มวิชาทางดา้ นวิทยาศาสตร์ ตามลาดบั สาหรับคะแนนระดบั สติปัญญาไม่มีความสัมพนั ธ์กบั เกรดเฉล่ีย
สะสมของนกั ศึกษา เกรดเฉล่ียในหมวดวชิ าศึกษาทว่ั ไปท้งั 4 กลุ่ม และเกรดเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะท้งั 4
กลุ่ม

11

บทท่ี 3
วิธีดำเนินกำรทำโครงงำน

ในการศึกษาหลกั การทา portfolio ผจู้ ดั ทาไดด้ าเนินข้นั ตอนตามวตั ถุประสงคข์ องการศึกษา ดงั น้ี
3.1 ประชากรและกลุม่ ตวั อยา่ ง

ประชากรที่ใชใ้ นการศึกษาคร้ังน้ี คอื นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย จานวน 60 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้

3.2.1 E-Book
3.2.2 แบบสารวจความพงึ พอใจ
3.3 ข้นั ตอนการดาเนินการ
3.3.1 การดาเนินการ E-Book

1. รวบรวมขอ้ มูลท่ีเกี่ยวกบั การทา Portfolio
2. วเิ คราะห์ขอ้ มลู เพอ่ื กาหนดขอบเขตและลกั ษณะของ E-book ท่ีตอ้ งการจะทา
3. กาหนดตารางการปฏิบตั ิโครงงาน
4. ออกแบบและพฒั นา E-Book
5. เผยแพร่ขอ้ มูลจาก E-Book ผา่ นทาง Youtube
3.3.2 การดาเนินการเเบบสารวจความพงึ พอใจ
1. จดั ทาแบบสารวจความพงึ พอใจ
2. นาแบบสารวจความพึงพอใจไปสอบถามบุคคลท่ีสนใจ
3. วิเคราะหข์ อ้ มลู ท่ีไดแ้ ละสรุปผล

12

บทท่ี 4
ผลการวเิ คราะห์ข้อมูล

ในการศึกษาหลกั การทาPortfolio โดยมีวตั ถุประสงคเ์ พ่อื ศึกษาและรวบรวมขอ้ มูลเกี่ยวกบั การทา
Portfolio และเพ่ือใหน้ กั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลายไดท้ ราบหลกั การทา Portfolioที่ถกู ตอ้ ง ไดผ้ ลสารวจ
ดงั น้ี

ตารางแสดงผลการสารวจความพึงพอใจต่อE-Bookของนกเรียนช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย จานวน 60 คน

หวั ขอ้ ผลสารวจความพงึ พอใจ(คน)
นอ้ ยทส่ี ดุ นอ้ ย ปานกลาง มาก มากทสี่ ดุ
1. ดา้ นเนอ้ื หา
1.1 ขอ้ มลู มคี วามถูกตอ้ ง ชดั เจน ตรงตามทต่ี อ้ งการ 0 0 1 15 44
1.2 ขอ้ มลู ครบถว้ น ตรงตามทต่ี อ้ งการ 0 0 1 19 40
1.3 ขอ้ มลู สามารถนาไปใชป้ ระโยชนไ์ ด ้ 0 0 2 8 50

2. ดา้ นการนาเสนอขอ้ มลู 0 0 2 15 43
2.1 การจดั หมวดหมขู่ อ้ มลู 0 0 4 14 42
2.2 การนาเสนอขอ้ มลู ชดั เจน เขา้ ใจงา่ ย 0 0 4 15 41
2.3 รปู ภาพทใ่ี ชป้ ระกอบการนาเสนอมคี วามเหมาะสม
0 0 6 15 39
3. ดา้ นความเหมาะสมของรปู เลม่ 0 0 4 16 40
3.1 ตวั อักษรและสขี องตวั อกั ษรทใ่ี ช ้ 0 0 1 15 44
3.2 มคี วามสวยงามน่าอา่ น
3.3 รปู แบบการนาเสนอเขา้ ใจงา่ ย

จากตารางพบวา่ ผลการสารวจความพงึ พอใจต่อE-Book ดา้ นเน้ือหา ไดแ้ ก่ ขอ้ มูลมีความถูกตอ้ ง
ชดั เจน ตรงตามท่ีตอ้ งการมากท่ีสุด 44 คน มาก 15 คน ปานกลาง 1 คน ขอ้ มูลครบถว้ น ตรงตามท่ีตอ้ งการ
มากท่ีสุด 40 คน มาก 19 คน ปานกลาง 1 คน ขอ้ มลู สามารถนาไปใชป้ ระโยชน์ไดม้ ากที่สุด 50 คน มาก 8
คน ปานกลาง 2 คน

ดา้ นการนาเสนอขอ้ มูล ไดแ้ ก่ การจดั หมวดหมู่ขอ้ มลู มากท่ีสุด 43 คน มาก 15 คน ปานกลาง 2 คน
การนาเสนอขอ้ มลู ชดั เจน เขา้ ใจง่ายมากท่ีสุด 42 คน มาก 14 คน ปานกลาง 4 คน รูปภาพท่ีใชป้ ระกอบการ
นาเสนอมีความเหมาะสมมากที่สุด 41 คน มาก 15 คน ปานกลาง 4 คน

ดา้ นความเหมาะสมของรูปเลม่ ไดแ้ ก่ ตวั อกั ษรและสีของตวั อกั ษรที่ใชม้ ากท่ีสุด 39 คน มาก 15 คน
ปานกลาง 6 คน มีความสวยงามน่าอ่านมากที่สุด 40 คน มาก 16 คน ปานกลาง 4 คน รูปแบบการนาเสนอ
เขา้ ใจงา่ ยมากที่สุด 44 คน มาก 15 คน ปานกลาง 1 คน

13

บทท่ี 5
สรุป อภปิ ราย และข้อเสนอแนะ

ในการทาโครงงานเรื่องหลกั การทา Portfolio มีวตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ ศึกษาและรวบรวมขอ้ มลู เก่ียวกบั
การทา Portfolio และเพ่ือให้นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลายไดท้ ราบหลกั การทา Portfolioที่ถกู ตอ้ ง โดย
สามารถสรุปผลไดด้ งั น้ี

1. สรุปผล
จากการสารวจพบวา่ E-book เรื่องหลกั การทา Portfolio มีขอ้ มูลดา้ นเน้ือหาที่ถูกตอ้ ง ชดั เจน ตรง

ตามท่ีตอ้ งการ และสามารถนาไปใชป้ ระโยชน์ไดม้ ากท่ีสุด ดา้ นการนาเสนอขอ้ มูล มีการจดั หมวดหมูท่ ่ี
เขา้ ใจง่าย รูปภาพที่ใชม้ ีความเหมาะสมมากที่สุด และดา้ นความเหมาะสมของรูปเลม่ รายงานมีความ
เหมาะสม สวยงามน่าอ่านมากที่สุด

2. อภิปรายผล

โครงงานหลกั การทา Portfolio จดั ทาโดยเทคนิคการนาเสนอผา่ น E-book เพื่อความสะดวกสบาย
ในการอ่านโดยเน้ือหาประกอบดว้ ยการเตรียมขอ้ มูล ส่วนประกอบของPortfolio วธิ ีการทา และตวั อยา่ ง
ผลงาน Portfolio ผลสารวจความพึงพอใจจากกลมุ่ เป้าหมาย คือ นกั เรียนช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย จานวน
60 คน สรุปไดว้ า่ ขอ้ มลู ภายใน E-book มีเน้ือหาครบถว้ นสมบูรณ์ น่าอ่าน อีกท้งั ยงั เขา้ ใจไดง้ ่าย เนื่องจากมี
การจดั เป็นหมวดหมู่เหมาะสมกบั การใชศ้ ึกษา และสามารถนาไปใชป้ ระโยชน์ได้

3. ขอ้ เสนอแนะ
จากการทาโครงงานในคร้ังน้ี คณะผจู้ ดั ทามีขอ้ เสนอแนะซ่ึงอาจเป็นประโยชนต์ ่อการเรียน การ

สอน และการทาโครงงานในคร้ังน้ี ต่อไปน้ี
3.1 ควรเรียบเรียงเน้ือหาใหม้ ีความรวบรัดมากข้ึน ตดั ขอ้ มลู บางส่วนท่ีไมจ่ าเป็นออก

14

บรรณานุกรม

ทา PORTFOLIO อย่างไร ให้โดนใจใช่เลย. (2559). [ออนไลน์]. เขา้ ถึงไดจ้ าก :
https://www.webythebrain.com/article/how-to-create-portfolio. (สืบคน้ วนั ท่ี 14 กุมภาพนั ธ์ 2563).

ส่วนประกอบที่จาเป็ นสาหรับPortfolio. (2559). [ออนไลน์]. เขา้ ถึงไดจ้ าก :
https://dekshowport.com/2018/01/15/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8
%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9
A-portfolio/. (สืบคน้ วนั ที่ 14 กมุ ภาพนั ธ์ 2563).

LeeSunbin. ทาพอร์ต (Portfolio) อย่างไรให้ปัง ถกู ใจกรรมการ – เลือกทาพอร์ตให้ตรงสายทีเ่ รียน. (2561).
[ออนไลน์]. เขา้ ถึงไดจ้ าก : https://campus.campus-star.com/education/137659.html.
(สืบคน้ วนั ที่ 14 กมุ ภาพนั ธ์ 2563).

merikana. (2551). ประวตั มิ หาวิทยาลยั ของรัฐในประเทศไทย. [ออนไลน์]. เขา้ ถึงไดจ้ าก :
https://www.dek-d.com/board/view/1182831/. (สืบคน้ วนั ที่ 12 กุมภาพนั ธ์ 2563).

TCAS คืออะไร เข้าใจได้ในไม่กน่ี าที. (2561). [ออนไลน์]. เขา้ ถึงไดจ้ าก :
https://www.sanook.com/campus/1385237/. (สืบคน้ วนั ที่ 10 กมุ ภาพนั ธ์ 2563).
Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน้าปก (2)_merged (1)
Next Book
Leaf it to the Pros!