The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตรรายปี จริง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by surasak-sak1, 2021-11-02 03:17:25

รายงานผลการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตรรายปี จริง

รายงานผลการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตรรายปี จริง

รายงานผลการศกึ ษาหลักสูตรและวเิ คราะหห์ ลกั สตู รรายปี
การวเิ คราะหห์ น่วยการเรียนร้กู ลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ ๑

โรงเรียนเทศบาล ๒ สามคั คีวัฒนา สังกดั กองการศกึ ษาเทศบาลเมืองยโสธร

มาตรฐานการเรยี นรู้
สาระท่ี ๑ การอา่ น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสร้างความรูแ้ ละความคดิ เพ่อื นำไปใชต้ ัดสนิ ใจ แกป้ ัญหาในการดำเนินชีวติ

และมีนสิ ยั รักการอ่าน

สาระท่ี ๒ การเขยี น
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขยี นสือ่ สาร เขยี นเรียงความ ย่อความ และเขยี นเร่อื งราวในรปู แบบต่างๆ
เขียนรายงานขอ้ มลู สารสนเทศและรายงานการศกึ ษาคน้ ควา้ อยา่ ง มีประสิทธิภาพ

สาระท่ี ๓ การฟัง การดู และการพดู
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลอื กฟงั และดอู ยา่ งมวี จิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคดิ และ ความรู้สกึ ใน
โอกาสต่างๆ อยา่ งมวี ิจารณญาณและสร้างสรรค์

สาระที่ ๔ หลกั การใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั ของภาษา
ภูมิปญั ญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไวเ้ ป็นสมบัติของชาติ

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณว์ รรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเหน็ คณุ คา่ และนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตวั ชวี้ ัดและสาระการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอ่านสร้างความร้แู ละความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แกป้ ัญหาในการดำเนนิ ชีวติ

และมนี สิ ัยรกั การอ่าน

ตัวชว้ี ดั สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

๑. อา่ นออกเสียงคำ คำคลอ้ งจอง และขอ้ ความสัน้ ๆ  การอา่ นออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคลอ้ ง

๒. บอกความหมายของคำ และขอ้ ความที่อ่าน จอง และขอ้ ความท่ีประกอบดว้ ย คำพืน้ ฐาน คอื

คำทีใ่ ช้ในชีวิตประจำวัน ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐๐ คำ

รวมทง้ั คำทใ่ี ชเ้ รียนรใู้ น กลุม่ สาระการเรียนรู้อน่ื

ประกอบด้วย

- คำทีม่ รี ปู วรรณยกุ ตแ์ ละไมม่ ีรูปวรรณยุกต์

- คำท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

- คำท่มี ีพยัญชนะควบกลำ้

- คำท่ีมีอักษรนำ

๓. ตอบคำถามเกีย่ วกับเร่ืองท่อี ่าน  การอา่ นจับใจความจากสอ่ื ตา่ งๆ เช่น

๔. เลา่ เรือ่ งยอ่ จากเร่อื งที่อ่าน - นิทาน

๕. คาดคะเนเหตกุ ารณ์จากเรือ่ งทอี่ ่าน - เร่ืองส้นั ๆ

- บทร้องเลน่ และบทเพลง

- เรอ่ื งราวจากบทเรยี นในกลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

และกลมุ่ สาระการเรยี นรูอ้ ื่น

๖. อ่านหนงั สือตามความสนใจ อย่างสม่ำเสมอและ  การอา่ นหนงั สือตามความสนใจ เชน่

นำเสนอเรื่องที่อ่าน - หนงั สอื ทน่ี กั เรยี นสนใจและเหมาะสมกบั วัย

- หนงั สือที่ครแู ละนกั เรยี นกำหนดร่วมกนั

๗. บอกความหมายของเคร่อื งหมาย หรอื สัญลกั ษณส์ ำคญั  การอา่ นเครอ่ื งหมายหรือสญั ลกั ษณ์ ประกอบดว้ ย

ทีม่ กั พบเห็นในชีวติ ประจำวนั - เคร่ืองหมายสญั ลกั ษณต์ า่ งๆ ที่พบเห็นใน

ชวี ิตประจำวัน

- เคร่อื งหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอนั ตราย

๘. มีมารยาท ในการอ่าน  มารยาทในการอา่ น เช่น

- ไม่อ่านเสยี งดงั รบกวนผู้อน่ื

- ไม่เลน่ กนั ขณะที่อ่าน

- ไมท่ ำลายหนังสือ

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขยี นเขยี นส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขยี นเรอื่ งราวในรปู แบบตา่ งๆ

เขียนรายงานขอ้ มลู สารสนเทศและรายงานการศกึ ษาคน้ ควา้ อย่าง มีประสทิ ธิภาพ

ตวั ช้วี ดั สาระการเรียนรแู้ กนกลาง

๑. คัดลายมือตวั บรรจงเตม็ บรรทดั  การคดั ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการ

เขยี นตัวอักษรไทย

๒. เขียนสอื่ สารดว้ ยคำและประโยคง่ายๆ  การเขยี นสื่อสาร

- คำทีใ่ ชใ้ นชีวิตประจำวัน

- คำพื้นฐานในบทเรียน

- คำคล้องจอง

- ประโยคง่ายๆ

๓. มมี ารยาทในการเขยี น  มารยาทในการเขียน เช่น

- เขยี นใหอ้ ่านงา่ ย สะอาด ไม่ขดี ฆา่

- ไมข่ ีดเขยี นในทสี่ าธารณะ

- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และบคุ คล

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยา่ งมวี ิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ ความรสู้ ึกใน
โอกาสต่างๆ อยา่ งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ตวั ชว้ี ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๑. ฟงั คำแนะนำ คำสงั่ ง่ายๆ และปฏบิ ตั ิตาม  การฟังและปฏบิ ตั ิตามคำแนะนำ คำส่งั งา่ ยๆ

๒. ตอบคำถามและเล่าเรอื่ งที่ฟงั และดู ทง้ั ทีเ่ ป็นความรู้และ  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเหน็ ความรสู้ กึ

ความบันเทิง จากเรือ่ งทีฟ่ ังและดู ทัง้ ทเ่ี ปน็ ความร้แู ละความบนั เทงิ

๓. พดู แสดงความคิดเหน็ และความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู เชน่
- เรื่องเลา่ และสารคดสี ำหรบั เดก็
- นิทาน
- การต์ ูน
- เรือ่ งขบขนั

๔. พดู สอ่ื สารไดต้ ามวตั ถุประสงค์  การพดู สอื่ สารในชวี ติ ประจำวนั เช่น

- การแนะนำตนเอง
- การขอความช่วยเหลอื
- การกลา่ วคำขอบคณุ
- การกล่าวคำขอโทษ

๕. มมี ารยาทในการฟงั การดู และการพูด  มารยาทในการฟัง เช่น

- ต้ังใจฟัง ตามองผพู้ ูด

- ไม่รบกวนผู้อนื่ ขณะที่ฟัง

- ไมค่ วรนำอาหารหรือเครอื่ งดื่มไปรบั ประทานขณะที่ฟัง

- ให้เกียรติผพู้ ดู ดว้ ยการปรบมือ

- ไม่พูดสอดแทรกขณะทีฟ่ ัง

 มารยาทในการดู เชน่

- ตั้งใจดู

- ไมส่ ง่ เสยี งดงั หรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผอู้ ่ืน

 มารยาทในการพดู เช่น

ตัวช้ีวัด สาระการเรยี นรู้แกนกลาง
- ใช้ถอ้ ยคำและกิรยิ าทส่ี ภุ าพ เหมาะสมกบั กาลเทศะ
- ใชน้ ำ้ เสียงนมุ่ นวล
- ไมพ่ ดู สอดแทรกในขณะทผ่ี อู้ ืน่ กำลังพูด

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ ใจธรรมชาติของภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปลย่ี นแปลงของภาษาและพลังของภาษา

ภมู ิปัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไวเ้ ปน็ สมบัติของชาติ

ตัวชวี้ ดั สาระการเรยี นรู้แกนกลาง

๑. บอกและเขียนพยญั ชนะ สระ วรรณยกุ ต์ และเลขไทย  พยัญชนะ สระ และวรรณยกุ ต์

 เลขไทย

๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ  การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

 มาตราตวั สะกดท่ตี รงตามมาตราและไมต่ รงตามมาตรา

 การผนั คำ

 ความหมายของคำ

๓. เรยี บเรยี งคำเป็นประโยคงา่ ย ๆ  การแต่งประโยค

๔. ตอ่ คำคลอ้ งจองง่ายๆ  คำคล้องจอง

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขา้ ใจและแสดงความคิดเหน็ วิจารณว์ รรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเหน็ คุณคา่ และนำมา

ประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ิตจรงิ

ตวั ชวี้ ดั สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง

๑. บอกขอ้ คิดทีไ่ ดจ้ ากการอ่านหรอื การฟงั  วรรณกรรมร้อยแก้วและรอ้ ยกรองสำหรบั

วรรณกรรมรอ้ ยแก้วและรอ้ ยกรองสำหรับเด็ก เดก็ เชน่

- นทิ าน

- เร่ืองส้นั ง่ายๆ

- ปรศิ นาคำทาย

- บทร้องเลน่

- บทอาขยาน

- บทร้อยกรอง

- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

๒. ทอ่ งจำบทอาขยานตามท่กี ำหนด และบทรอ้ ย  บทอาขยานและบทร้อยกรอง

กรองตามความสนใจ - บทอาขยานตามท่ีกำหนด

- บทรอ้ ยกรองตามความสนใจ

หนว่ ยการ ชอ่ื หน่วย เนอื้ หา รหสั ตัว เวลา
เรยี นรทู้ ่ี การเรียนรู้ (สาระการเรยี นรู)้ ชวี้ ดั (ช่วั โมง)

๑ ใบโบก ๑. รู้จกั คำ นำเรือ่ ง ท ๔.๑ ๑๐
ใบบัว
๑.๑พยัญชนะ ป.๑ / ๑

๑.๒ สระ ท ๔.๑

๑.๓วรรณยุกต์ ป.๑ / ๒

๑.๔ การสะกดคำ

๑.๕ การแจกลกู

๑.๓ การอ่านเป็นคำ

๒. การอ่าน ใบโบก ใบบวั ท ๑.๑

๒.๑ การอ่านออกเสยี ง ป.๑ / ๑

๒.๒ บอกความหมายของคำคำคล้องจอง

และขอ้ ความ

๓. การอา่ นวิเคราะหค์ ำ ท ๔.๑

๓.๑ การอา่ นออกเสยี ง ป.๑/๑

๓.๒ บอกความหมายของคำคำคลอ้ งจอง

และขอ้ ความ

๔. การอา่ นเพม่ิ เตมิ ความรู้ ท ๑.๑

๔.๑ การอ่านออกเสียง ป.๑/๑

๔.๒ บอกความหมายของคำคำคล้องจอง ท ๔.๑

และขอ้ ความ ป.๑/๑

๕. การอ่านสะกดคำ ท ๑.๑

๕.๑ การอา่ นออกเสยี ง ป.๑/๑

๕.๒ บอกความหมายของคำคำคลอ้ งจอง ท ๔.๑

และขอ้ ความ ป.๑/๑

พยัญชนะ สระ วรรณยกุ ต์

๖. อา่ นคลอ่ ง รอ้ งเลน่ ท ๑.๑

๖.๑ การอ่านออกเสยี ง ป.๑ / ๑

๖.๒ บอกความหมายของคำคำคล้องจอง

และข้อความ

๗. ชวนทำ ชวนคิด ท ๑.๑

๗.๑ การอ่านออกเสียง ป.๑ / ๑

๗.๒ บอกความหมายของคำคำคลอ้ งจอง

และข้อความ

๘. ปริศนาคำทาย ท ๕.๑

๘.๑ วรรณกรรมร้อยแกว้ ป.๑ / ๑

๘.๒ รอ้ ยกรองสำหรบั เด็ก

๙. ลองคดิ ลองทำ ท ๓.๑

๙.๑ การฟัง ป.๑ / ๑

๙.๒ การปฏิบตั ติ ามคำแนะนำ คำส่ัง

งา่ ยๆ

หนว่ ยการ ช่ือหน่วย เนื้อหา รหสั ตวั เวลา
เรยี นรทู้ ี่ การเรยี นรู้ (สาระการเรยี นรู)้ ชี้วัด (ชัว่ โมง)

๒ ภผู า ๑๐. อักษรกลาง ท ๔.๑ ๑๐

๑๐.๑ พยญั ชนะ ป.๑ / ๑

๑๐.๒ สระ

๑๐.๓ วรรณยกุ ต์

๑.รู้จกั คำ นำเร่ือง ท ๔.๑

๑.๑พยญั ชนะ ป.๑ / ๑

๑.๒ สระ ท ๔.๑

๑.๓วรรณยกุ ต์ ป.๑ / ๒

๑.๔ การสะกดคำ

๑.๕ การแจกลกู

๑.๓ การอา่ นเป็นคำ

๒. การอา่ น ท ๑.๑

๒.๑ การอ่านออกเสยี ง ป.๑ / ๑

๒.๒ บอกความหมายของคำคำคลอ้ งจอง

และขอ้ ความ

๓. การอ่านวิเคราะหค์ ำ ท ๔.๑

๓.๑ การอ่านออกเสียง ป.๑/๑

๓.๒ บอกความหมายของคำคำคลอ้ งจอง

และขอ้ ความ

๔. การอา่ นเพม่ิ เตมิ ความรู้ ท ๑.๑

๔.๑ การอ่านออกเสยี ง ป.๑/๑

๔.๒ บอกความหมายของคำคำคล้องจอง ท ๔.๑

และขอ้ ความ ป.๑/๑

๕. การอา่ นเลขไทย ท ๑.๑

๕.๑ การอ่านเลขไทย ป.๑/๑

ท ๔.๑

ป.๑/๑

๖. การอา่ นสะกดคำ ท ๑.๑

๖.๑ การอ่านแจกลกู สะกดคำ ป.๑ / ๑

ท ๔.๑

ป.๑ / ๑

๗. อ่านคลอ่ งรอ้ งเล่น ท ๑.๑

๗.๑ อ่านคล่องร้องเล่น ป.๑ / ๑

๘. ชวนกันประดิษฐ์ ท ๑.๑

๘.๑ ชวนกนั ประดษิ ฐห์ นา้ กากช้าง ป.๑ / ๗

๙. รอ้ งเล่น เต้นระบำ ท ๑.๑

๙.๑ อ่านคลอ่ ง รอ้ งเลน่ ป.๑ / ๗

๑๐. ฝึกเขยี น ท ๒.๑

๑๐.๑ พยัญชนะ ป.๑ / ๑

๑๐.๒ คำ

หนว่ ยการ ชอ่ื หนว่ ย เนื้อหา รหัสตัว เวลา
เรยี นรทู้ ่ี การเรยี นรู้ (สาระการเรียนรู)้ ชี้วัด (ชวั่ โมง)

๓ เพ่อื นกัน ๑.รู้จกั คำ นำเรือ่ ง ท ๔.๑ ๑๐

๑.๑พยัญชนะ ป.๑ / ๑

๑.๒ สระ ท ๔.๑

๑.๓วรรณยกุ ต์ ป.๑ / ๒

๑.๔ การสะกดคำ

๑.๕ การแจกลูก

๑.๓ การอา่ นเป็นคำ

๒. การอ่าน บทอา่ น ท ๑.๑

๒.๑ การอา่ นออกเสยี ง ป.๑ / ๑

๒.๒ บอกความหมายของคำคำคล้องจอง

และข้อความ

๓. การอา่ นวิเคราะหค์ ำ ท ๔.๑

๓.๑ การอา่ นออกเสยี ง ป.๑/๑

๓.๒ บอกความหมายของคำคำคลอ้ งจอง

และข้อความ

๔. การอา่ นพยญั ชนะ ท ๑.๑

๔.๑ การอา่ นออกเสยี งการอ่านพยัญชนะ ป.๑/๑

๔.๒ การอา่ นออกเสียงสระ ท ๔.๑

ป.๑/๑

๕. การอา่ นเลขไทย ท ๑.๑

๕.๑ การอ่านเลขไทย ป.๑/๑

ท ๔.๑

ป.๑/๑

๖. การอ่านสะกดคำ ท ๑.๑

๖.๑ การอา่ นแจกลกู สะกดคำ ป.๑ / ๑

ท ๔.๑

ป.๑ / ๑

๗. อา่ นคล่องร้องเล่น ท ๑.๑

๗.๑ อ่านคล่องร้องเลน่ ป.๑ / ๑

๘. ชวนฟงั ชวนรอ้ ง ท ๓.๑

๘.๑ การจบั ใจความ ป.๑ / ๒

๘.๑ พูดแสดงความคดิ เห็น ความรู้สกึ

จากเรอื่ งทฟี่ งั และดู

๙. ระบำเสยี งสตั ว์ ท ๑.๑

๙.๑ การอ่านออกเสียง ป.๑ / ๗

๙.๒ บอกความหมายของคำ คำคลอ้ ง

จองและข้อความ

๑๐. ฝึกเขียน ท ๒.๑

๑๐.๑ พยญั ชนะ ป.๑ / ๑

๑๐.๒ คำ

หนว่ ยการ ชือ่ หนว่ ย เน้ือหา รหสั ตวั เวลา
เรยี นรู้ที่ การเรียนรู้ (สาระการเรียนร)ู้ ชวี้ ดั (ชว่ั โมง)

๔ ตามหา ๑.รจู้ กั คำ นำเร่อื ง ท ๔.๑ ๑๐

๑.๑พยัญชนะ ป.๑ / ๑

๑.๒ สระ ท ๔.๑

๑.๓วรรณยกุ ต์ ป.๑ / ๒

๑.๔ การสะกดคำ

๑.๕ การแจกลูก

๑.๓ การอา่ นเป็นคำ

๒. การอ่าน บทอา่ น ท ๑.๑

๒.๑ การอ่านออกเสยี ง ป.๑ / ๑

๒.๒ บอกความหมายของคำคำคล้องจอง

และข้อความ

๓. การอา่ นวเิ คราะหค์ ำ ท ๔.๑

๓.๑ การอา่ นออกเสยี ง ป.๑/๑

๓.๒ บอกความหมายของคำคำคล้องจอง

และขอ้ ความ

๔. การอ่านพยญั ชนะและสระ ท ๑.๑

๔.๑ การอา่ นออกเสียงการอ่านพยัญชนะ ป.๑/๑

๔.๒ การอ่านออกเสยี งสระ ท ๔.๑

ป.๑/๑

๕. การอา่ นเลขไทย ท ๑.๑

๕.๑ การอ่านเลขไทย ป.๑/๑

ท ๔.๑

ป.๑/๑

๖. การอ่านสะกดคำ ท ๑.๑

๖.๑ การอา่ นแจกลกู สะกดคำ ป.๑ / ๑

ท ๔.๑

ป.๑ / ๑

๗. อา่ นคลอ่ งรอ้ งเลน่ ท ๑.๑

๗.๑ อา่ นคลอ่ งร้องเลน่ ป.๑ / ๑

๘. ชวนฟงั ชวนร้อง ท ๓.๑

๘.๑ การจับใจความ ป.๑ / ๓

๘.๑ พดู แสดงความคดิ เห็น ความรสู้ ึก

จากเรอื่ งที่ฟังและดู

๙. การอา่ นทบทวน ท ๑.๑

๙.๑ การอา่ นออกเสียง ป.๑ / ๑

๙.๒ บอกความหมายของคำ คำคล้อง ท ๔.๑

จองและข้อความ ป.๑ / ๑

๑๐. ฝกึ เขียน ท ๒.๑

๑๐.๑ พยญั ชนะ ป.๑ / ๑

๑๐.๒ คำ

หนว่ ยการ ช่อื หนว่ ย เนื้อหา รหสั ตวั เวลา
เรยี นรู้ที่ การเรยี นรู้ (สาระการเรยี นรู้) ชี้วดั (ชั่วโมง)

๑.เพลงกล่อมเดก็ ท ๕.๑ ๑๐
๑.๑ เพลงกล่อมเด็ก ป.๑ / ๑
๑.๒ บทร้องเลน่ “ เจา้ เนื้อละมนุ ”
๒. บทรอ้ ง “เจ้าเน้ือละมุน” ท ๕.๑
๒.๑ เพลงกลอ่ มเด็ก ป.๑ / ๑
๒.๒ บทรอ้ ง “เจ้าเนอ้ื ละมนุ ”
๓. บทรอ้ ง “เจา้ เน้อื ออ่ น” ท ๕.๑
ป.๑ / ๑
๓.๑ เพลงกลอ่ มเด็ก
๓.๒ บทรอ้ งเลน่ “ เจา้ เนอื้ ออ่ น” ท ๑.๑
๔. เพลงของแม่ ป.๑ / ๑
๔.๑ เพลงกล่อมเด็ก ท ๕.๑
๔.๒ บทร้องเลน่ “ เพลงของแม่” ป.๑ / ๑

๕. ภาษาท่าทาง ท ๕.๑
๕.๑ เพลงกล่อมเดก็ ป.๑ / ๑
๕.๒ ภาษาท่าทาง
ท ๑.๑
๖. บทรอ้ ง “ เด็กนอ้ ย เน้อื ละมุน” ป.๑ / ๑
๖.๑ คำและความหมาย ท ๕.๑
ป.๑ / ๑
๕ เจ้าเนื้อออ่ นเอย ๖.๒ คำคล้องจอง ท ๑.๑
ป.๑ / ๑
๗. ดอกไมม้ หี ลายชนดิ ท ๕.๑
๗.๑ ชนดิ ของดอกไม้ ป.๑ / ๑
๗.๒ คำทเี่ ก่ยี วขอ้ งกับดอกไม้
ท ๕.๑
๘. เรามาเล่นเลย้ี งนอ้ งกัน ป.๑ / ๑
๘.๑ การกล่อมเด็ก
๘.๒ การเล่นบทบาทสมมตุ ิ ท ๕.๑
ป.๑ / ๑
๙. นทิ านกลอ่ มน้อง
๙.๑ การฟังนิทาน
๙.๒ การเล่านทิ าน

๑๐. พา น้อง ร้อง เลน่ ท ๕.๑
๑๐.๑ การร้องบทร้องเล่น ป.๑ / ๑
๑๐.๒ การเลน่ แบบเด็ก ๆ

หน่วยการ ช่ือหนว่ ย เนือ้ หา รหัสตัว เวลา
เรียนรู้ท่ี การเรียนรู้ (สาระการเรยี นรู้) ชีว้ ัด (ชว่ั โมง)

๖ ไปโรงเรยี น ๑.รู้จักคำ นำเร่อื ง ท ๔.๑ ๑๐

๑.๑พยัญชนะ ป.๑ / ๑

๑.๒ สระ ท ๔.๑

๑.๓วรรณยุกต์ ป.๑ / ๒

๑.๔ การสะกดคำ

๑.๕ การแจกลูก

๑.๓ การอา่ นเป็นคำ

๒. การอ่าน บทอ่าน ท ๑.๑

๒.๑ การอ่านออกเสยี ง ป.๑ / ๑

๒.๒ บอกความหมายของคำคำคลอ้ งจอง

และข้อความ

๓. การอา่ นวเิ คราะหค์ ำ ท ๔.๑

๓.๑ การอ่านออกเสียง ป.๑/๑

๓.๒ บอกความหมายของคำคำคล้องจอง

และขอ้ ความ

๔. การอ่านพยญั ชนะและสระ ท ๑.๑

๔.๑ การอา่ นพยญั ชนะ ป.๑/๑

๔.๒ การอ่านสระ ท ๔.๑

ป.๑/๑

๕. รูปและเสยี งวรรณยุกต์ ท ๑.๑

๕.๑ การผนั วรรณยุกต์ ป.๑/๑

ท ๔.๑

ป.๑/๑

๖. การอ่านสะกดคำ ท ๑.๑

๖.๑ การอา่ นแจกลกู สะกดคำ ป.๑ / ๑

ท ๔.๑

ป.๑ / ๑

๗. อ่านคลอ่ งร้องเลน่ ท ๑.๑

๗.๑ อ่านคล่องรอ้ งเล่น ป.๑ / ๑

๘. ชวนร้อง ชวนเลน่ ท ๑.๑

๘.๑ การจับใจความ ป.๑ / ๑

๘.๒ พูดแสดงความคดิ เห็น ท ๕.๑

ป.๑ / ๑

๙. การอา่ นทบทวน ท ๑.๑

๙.๑ การอา่ นออกเสียง ป.๑ / ๑

๙.๒ บอกความหมายของคำ คำคล้อง ท ๔.๑

จองและขอ้ ความ ป.๑ / ๑

๑๐. ฝกึ เขยี น ท ๒.๑

๑๐.๑ พยัญชนะ ป.๑ / ๑

๑๐.๒ คำ

หนว่ ยการ ชือ่ หนว่ ย เนอ้ื หา รหัสตัว เวลา
เรยี นรทู้ ่ี การเรียนรู้ (สาระการเรียนรู้) ชี้วดั (ช่วั โมง)

๗ มาเล่น ๑. เลน่ เป็น ลูกไก่ ท ๕.๑ ๑๐
กนั ไหม ๑.๑ บทรอ้ งเล่น “ เลน่ เป็นลูกไก”่ ป.๑ / ๑

๒. เพลง “กุ๊ก กกุ๊ ไก่” ท ๕.๑
๒.๑ เพลงร้องเลน่ “ กุก๊ กุ๊ก ไก่” ป.๑ / ๑

๓. เพลงร้องเล่น “ แม่ งู เอ๋ย” ท ๕.๑
๓.๑ เพลงร้องเล่น ป.๑ / ๑
๓.๒ เพลง “ แม่ งู เอย๋ ”

๔. การเลน่ “ แม่ งู เอย๋ ” ท ๑.๑
๔.๑ เพลงร้องเล่น ป.๑ / ๑
๔.๒ เพลงรอ้ งเลน่ “ แม่ งู เอย๋ ” ท ๕.๑
ป.๑ / ๑
๕. บทร้องประกอบการเลน่
๕.๑ บทร้องเลน่ ท ๕.๑
๕.๒ การเลน่ ประกอบบทรอ้ ง ป.๑ / ๑

๖. เพลงร้องเล่น “โยกยา้ ย” ท ๑.๑
๖.๑ เพลงรอ้ งเล่น “ โยกยา้ ย” ป.๑ / ๑
๖.๒ ท่าทางประกอบเพลง ท ๕.๑
ป.๑ / ๑
๗. เรยี งคำเปน็ ประโยค
๗.๑ ความหมายของคำ ท ๔.๑
๗.๒ การเรยี งคำเป็นประโยค ป.๑ / ๓

๘. การคดั ลายมอื ท ๒.๑

๘.๑ หลกั การคดั ลายมอื ให้สวยงาม ป.๑ / ๑

๘.๒ การคดั ลายมอื ตวั บรรจงเตม็ บรรทดั

๙. การใชค้ ำ ท ๑.๑
๙.๑ การอ่าน เขยี นคำ ป.๑ / ๑
๙.๒ ความหมายของคำ

๑๐. การแต่งประโยค ท ๔.๑
๑๐.๑ ความหมายของคำ ป.๑ / ๓
๑๐.๒ การแตง่ ประโยค

หนว่ ยการ ชอื่ หนว่ ย เนอ้ื หา รหสั ตัว เวลา
เรยี นรทู้ ่ี การเรียนรู้ (สาระการเรียนร)ู้ ชวี้ ัด (ชั่วโมง)

๘ ๑.ร้จู ักคำ นำเรือ่ ง ท ๔.๑ ๑๐

๑.๑พยัญชนะ ป.๑ / ๑

๑.๒ สระ ท ๔.๑

๑.๓วรรณยุกต์ ป.๑ / ๒

๑.๔ การสะกดคำ

๑.๕ การแจกลูก

๑.๓ การอา่ นเปน็ คำ

๒. การอา่ น บทอา่ น ท ๑.๑

๒.๑ การอา่ นออกเสียง ป.๑ / ๑

๒.๒ บอกความหมายของคำคำคลอ้ งจอง

และข้อความ

๓. การอา่ นวเิ คราะหค์ ำ ท ๔.๑

๓.๑ การอ่านออกเสียง ป.๑/๑

๓.๒ บอกความหมายของคำคำคลอ้ งจอง

และขอ้ ความ

๔. การอา่ นพยญั ชนะและสระ ท ๑.๑

๔.๑ การอ่านพยญั ชนะ ป.๑/๑

๔.๒ การอา่ นสระ ท ๔.๑

ป.๑/๑

โรงเรยี นลูกช้าง ๕. รูปและเสยี งวรรณยุกต์ ท ๑.๑

๕.๑ การผันวรรณยกุ ต์ ป.๑/๑

ท ๔.๑

ป.๑/๑

๖. การอ่านสะกดคำ ท ๑.๑

๖.๑ การอา่ นแจกลกู สะกดคำ ป.๑ / ๑

ท ๔.๑

ป.๑ / ๑

๗. อา่ นคล่องร้องเลน่ ท ๑.๑

๗.๑ อ่านคล่องรอ้ งเล่น ป.๑ / ๑

๘. ชวนทำ ชวนคดิ ท ๑.๑

๘.๑ ชวนทำ ชวนคิด ป.๑ / ๗

๙. การอา่ นทบทวน ท ๑.๑

๙.๑ การอ่านออกเสยี ง ป.๑ / ๑

๙.๒ บอกความหมายของคำ คำคลอ้ ง ท ๔.๑

จองและขอ้ ความ ป.๑ / ๑

๑๐. ฝกึ เขียน ท ๒.๑

๑๐.๑ พยญั ชนะ ป.๑ / ๑

๑๐.๒ คำ

หนว่ ยการ ชือ่ หนว่ ย เนื้อหา รหัสตัว เวลา
เรยี นรทู้ ่ี การเรยี นรู้ (สาระการเรียนร)ู้ ชีว้ ัด (ช่วั โมง)

๙ ของเธอ ๑. การอ่านบทรอ้ งเลน่ ท ๕.๑ ๑๐
ของฉนั
๑.๑ บทรอ้ งเลน่ “ ฉนั เป็นเพื่อนเธอ” ป.๑ / ๑

๒. การท่องอาขยาน ท ๕.๑

๒.๑ บทอาขยาน “ น่ี ของ ของ เธอ” ป.๑ / ๑

๓. คำคลอ้ งจอง ท ๕.๑
๓.๑ บทอาขยาน ป.๑ / ๑
๓.๒ คำคลอ้ งจอง
ท ๒.๑
๔. การแต่งประโยค ป.๑ / ๒
๔.๑ บทร้อยกรอง
๔.๒ การแต่งประโยคจากภาพ

๕. บทรอ้ ยกรอง ท ๕.๑
๕.๑ บทรอ้ ยกรอง ป.๑ / ๑
๕.๒ คำคล้องจอง

๖. การอา่ นบทรอ้ ยกรอง ท ๑.๑
๖.๑ คำคลอ้ งจอง ป.๑ / ๑
๖.๒ การอ่านบทร้อยกรอง ท ๕.๑
ป.๑ / ๑

๗. การพดู และการฟัง ท ๓.๑
๗.๑ การพดู เล่าเรอื่ ง ป.๑ / ๒
๗.๒ การปฏิบตั ติ นในการฟงั

๘. การอ่าน เขยี น เรยี น รอ้ งเล่น ท ๑.๑
๘.๑ การอา่ นบทร้องเล่น ป.๑ / ๑
๘.๒ การพดู เป็นจังหวะ

๙. มา เรา มา ร้องเพลง กัน ท ๑.๑
๙.๑ การอ่าน เน้ือเพลง ป.๑ / ๑
๙.๒ การรอ้ งเพลง

๑๐. อา่ น คิด แล้วลองตอบคำถาม ท ๑.๑
๑๐.๑ การอา่ นบทรอ้ งเล่น ป.๑ / ๓
๑๐.๒ การตอบคำถาม

หนว่ ยการ ชอื่ หนว่ ย เนอ้ื หา รหัสตวั เวลา
เรยี นร้ทู ่ี การเรียนรู้ (สาระการเรียนรู้) ชี้วัด (ชว่ั โมง)

๑๐ ฝนตก ๑. การอ่านบทรอ้ งเล่น ท ๕.๑ ๑๐
แดดออก
๑.๑ บทร้องเล่น “ ฝนตก แดดออก” ป.๑ / ๑

๒. บทรอ้ ยกรอง ท ๕.๑
๒.๑ บทรอ้ ยกรอง ป.๑ / ๑
๒.๒ คำคล้องจอง
ท ๕.๑
๓. คำคล้องจอง ป.๑ / ๑
๓.๑ บทรอ้ ยกรอง
๓.๒ คำคลอ้ งจอง ท ๕.๑
ป.๑ / ๑
๔. คำประพนั ธใ์ นภาษาไทย
๔.๑ บทร้อยกรอง
๔.๒ บทร้องเลน่

๕. การท่องอาขยาน ท ๕.๑
๕.๑ บทอาขยาน “ ฝน ตก แดด ออก” ป.๑ / ๑
๖. การอา่ นบทรอ้ ยกรอง ท ๑.๑
๖.๑ คำคลอ้ งจอง ป.๑ / ๑
๖.๒ การอา่ นบทร้อยกรอง ท ๕.๑
ป.๑ / ๑
๗. การอา่ น เขียน เรยี น รอ้ งเลน่ ท ๑.๑
๗.๑ การอา่ นบทรอ้ งเลน่ ป.๑ / ๑
๗.๒ การพดู เปน็ จังหวะ
๘. ฝึกอ่านเพิม่ เตมิ ท ๑.๑
๘.๑ การอา่ น เพม่ิ เตมิ ป.๑ / ๑
๘.๒ การเปลย่ี นคำสรา้ งประโยค

๙. มาร้องเพลงดว้ ยกัน ท ๑.๑
๙.๑ การอา่ น เนอื้ เพลง ป.๑ / ๑
๙.๒ การรอ้ งเพลง

๑๐. ลอง เลียน เสียง อื่นๆ ท ๕.๑
๑๐.๑ การอ่านบทรอ้ งเลน่ ป.๑ / ๒
๑๐.๒ การตอบคำถาม

หนว่ ยการ ช่ือหนว่ ย เนื้อหา รหัสตัว เวลา
เรยี นร้ทู ่ี การเรียนรู้ (สาระการเรียนร้)ู ชว้ี ัด (ชั่วโมง)

๑๑ เพื่อนรกั ๑. รู้จกั คำ นำเรื่อง ท ๔.๑ ๑๐
เพ่อื นเล่น ๑.๑ สะกดคำ ป.๑ / ๑
๑.๒ บอกความหมายของคำ ท ๔.๑
ป.๑ / ๒
๒. การอ่าน บทอา่ น ท ๑.๑
๒.๑ การอ่านออกเสยี ง ป.๑ / ๑

๓. การอา่ นวิเคราะหค์ ำ ท ๑.๑
๓.๑ การอ่านออกเสียง ป.๑ / ๑

๔. การอ่านพยญั ชนะและสระ ท ๑.๑
๔.๑ การอา่ นพยญั ชนะ ป.๑ / ๑
๔.๒ การอา่ นสระ ท ๔.๑
ป.๑ / ๑
๕. รูปและเสียงวรรณยุกต์
๕.๑ การอา่ นคำ ท ๑.๑
๕.๒ การผันวรรณยกุ ต์ ป.๑ / ๑
ท ๔.๑
๖. การอ่านสะกดคำ ป.๑ / ๑
๖.๑ การอา่ นแจกลกู สะกดคำ
ท ๑.๑
๗. อา่ นคล่อง รอ้ งเล่น ป.๑ / ๑
๗.๑ อา่ นคำที่คลอ้ งจอง ท ๔.๑
ป.๑ / ๑
๘. ชวนทำ ชวนคดิ
๘.๑ บอกความหมายของเครื่องหมาย ท ๑.๑
หรือสญั ลกั ษณส์ ำคญั ป.๑ / ๑

๙. การอา่ นทบทวน ท ๑.๑
๙.๑ ฝกึ อา่ นทบทวน ป.๑ / ๗

๑๐. ฝึกเขยี น ท ๑.๑
๑๐.๑ เขยี นพยญั ชนะ ป.๑ / ๑
๑๐.๒ เขยี นคำ ท ๔.๑
ป.๑ / ๑

ท ๒.๑
ป.๑ / ๑

หนว่ ยการ ชื่อหนว่ ย เนื้อหา รหสั ตวั เวลา
เรยี นร้ทู ี่ การเรยี นรู้ (สาระการเรยี นรู)้ ชว้ี ัด (ชั่วโมง)

๑๒ พดู เพราะ ๑. รจู้ กั คำ นำเรื่อง ท ๔.๑ ๑๐
๑.๑ สะกดคำ ป.๑ / ๑
๑.๒ บอกความหมายของคำ ท ๔.๑
ป.๑ / ๒
๒. การอ่าน บทอา่ น ท ๑.๑
๒.๑ การอา่ นออกเสยี ง ป.๑ / ๑
๓. การอา่ นวิเคราะหค์ ำ ท ๑.๑
๓.๑ การอ่านออกเสยี ง ป.๑ / ๑
๔. การอา่ นพยญั ชนะและสระ ท ๑.๑
๔.๑ การอา่ นพยญั ชนะ ป.๑ / ๑
๔.๒ การอ่านสระ ท ๔.๑
ป.๑ / ๑
๕. รปู และเสียงวรรณยกุ ต์ ท ๑.๑
๕.๑ การอา่ นคำ ป.๑ / ๑
๕.๒ การผันวรรณยกุ ต์ ท ๔.๑
ป.๑ / ๑
๖. การอา่ นสะกดคำ ท ๑.๑
๖.๑ การอ่านแจกลูกสะกดคำ ป.๑ / ๑
ท ๔.๑
๗. อา่ นคลอ่ ง ร้องเลน่ ป.๑ / ๑
๗.๑ อ่านคำที่คล้องจอง ท ๑.๑
๘. ชวนทำ ชวนคดิ ป.๑ / ๑
๘.๑ บอกความหมายของเครอ่ื งหมาย ท ๑.๑
หรือสัญลกั ษณ์สำคญั ป.๑ / ๗
๙. การอา่ นทบทวน
๙.๑ ฝึกอ่านทบทวน ท ๑.๑
ป.๑ / ๑
๑๐. ฝึกเขยี น ท ๔.๑
๑๐.๑ เขยี นพยญั ชนะ ป.๑ / ๑
๑๐.๒ เขยี นคำ ท ๒.๑
ป.๑ / ๑

หนว่ ยการ ชื่อหน่วย เนือ้ หา รหสั ตัว เวลา
เรยี นรู้ท่ี การเรียนรู้ (สาระการเรียนรู)้ ชีว้ ัด (ชัว่ โมง)

๑๓ เรารัก ๑. การอ่านบทรอ้ งเล่น ท ๕.๑ ๑๐
เมืองไทย
๑.๑ บทร้องเลน่ “ เรา รัก เมืองไทย” ป.๑ / ๑

๒. บทร้อยกรอง ท ๕.๑
๒.๑ บทรอ้ ยกรอง ป.๑ / ๑
๒.๒ คำคลอ้ งจอง
๓. คำคลอ้ งจอง ท ๕.๑
๓.๑ บทร้อยกรอง ป.๑ / ๑
๓.๒ คำคลอ้ งจอง
๔. การทอ่ งอาขยาน ท ๕.๑
๔.๑ บทอาขยาน “ รัก เมืองไทย” ป.๑ / ๑
๕. การอ่านบทร้อยกรอง ท ๑.๑
๕.๑ คำคล้องจอง ป.๑ / ๑
๕.๒ การอา่ นบทร้อยกรอง ท ๕.๑
ป.๑ / ๑
๖. การอา่ น เขียน เรยี น รอ้ งเลน่ ท ๑.๑
๖.๑ การอา่ นบทร้องเลน่ ป.๑ / ๑
๖.๒ การพูดเปน็ จังหวะ
๗. การอา่ นและสนทนา ท ๓.๑
๗.๑ การฝึกอา่ นและสนทนา ป.๑ / ๓
๘. การอ่านหนังสือตามความสนใจ ท ๑.๑
๘.๑ การอา่ นหนงั สอื ตามความสนใจ ป.๑ / ๖
ป.๑ / ๘

๙. การอา่ นและดูแลหนังสือดูแลหนงั สือ ท ๑.๑
๙.๑ การอา่ นและการดแู ลหนังสอื ป.๑ / ๖

๑๐. เด็กน่ารกั ท ๓.๑
๑๐.๑ การอ่านข้อความ ป.๑ / ๕
๑๐.๒ การทำคนเป็นเด็กดี

หนว่ ยการ ชอ่ื หน่วย เนอ้ื หา รหสั ตัว เวลา
เรยี นร้ทู ี่ การเรยี นรู้ (สาระการเรยี นรู)้ ชว้ี ัด (ชั่วโมง)

๑๔ เกอื บไป ๑. ร้จู กั คำ นำเร่อื ง ท ๔.๑ ๑๐
๑.๑ สะกดคำ ป.๑ / ๑
๑.๒ บอกความหมายของคำ ท ๔.๑
ป.๑ / ๒
๒. การอา่ น บทอา่ น ท ๑.๑
๒.๑ การอ่านออกเสยี ง ป.๑ / ๑
๓. การอา่ นวเิ คราะหค์ ำ ท ๑.๑
๓.๑ การอ่านออกเสียง ป.๑ / ๑
๔. การอา่ นพยญั ชนะและสระ ท ๑.๑
๔.๑ การอ่านพยญั ชนะ ป.๑ / ๑
๔.๒ การอา่ นสระ ท ๔.๑
ป.๑ / ๑
๕. รูปและเสียงวรรณยกุ ต์ ท ๑.๑
๕.๑ การอ่านคำ ป.๑ / ๑
๕.๒ การผนั วรรณยกุ ต์ ท ๔.๑
ป.๑ / ๑
๖. การอา่ นสะกดคำ ท ๑.๑
๖.๑ การอา่ นแจกลูกสะกดคำ ป.๑ / ๑
ท ๔.๑
๗. อ่านคลอ่ ง ร้องเลน่ ป.๑ / ๑
๗.๑ อ่านคำที่คล้องจอง ท ๑.๑
๘. ชวนทำ ชวนคดิ ป.๑ / ๑
๘.๑ บอกความหมายของเครือ่ งหมาย ท ๑.๑
หรือสญั ลักษณ์สำคญั ป.๑ / ๗
๙. การอ่านทบทวน
๙.๑ ฝึกอ่านทบทวน ท ๑.๑
ป.๑ / ๑
๑๐. ฝกึ เขียน ท ๔.๑
๑๐.๑ เขียนพยัญชนะ ป.๑ / ๑
๑๐.๒ เขียนคำ ท ๒.๑
ป.๑ / ๑

หนว่ ยการ ชอ่ื หนว่ ย เน้อื หา รหสั ตวั เวลา
เรยี นร้ทู ่ี การเรียนรู้ (สาระการเรยี นร้)ู ช้ีวัด (ช่ัวโมง)

๑๕ ตั้งไขล่ ม้ ๑. การอ่านบทร้องเลน่ ท ๕.๑ ๑๐
ตม้ ไขก่ นิ ๑.๑ บทรอ้ งเล่น “ ตง้ั ไข่ ลม้ ตม้ ไข่ ป.๑ / ๑
กิน”
ท ๕.๑
๒. บทร้อยกรอง ป.๑ / ๑
๒.๑ บทร้อยกรอง
๒.๒ คำคลอ้ งจอง ท ๕.๑
๓. คำคล้องจอง ป.๑ / ๑
๓.๑ บทรอ้ ยกรอง
๓.๒ คำคลอ้ งจอง ท ๕.๑
๔. การทอ่ งอาขยาน ป.๑ / ๑
๔.๑ บทอาขยาน “ ตั้งเอ๋ย ตั้งไข่ ”
ท ๑.๑
๕. การอ่านบทรอ้ ยกรอง ป.๑ / ๑
๕.๑ คำคล้องจอง ท ๕.๑
๕.๒ การอ่านบทร้อยกรอง ป.๑ / ๑
ท ๑.๑
๖. การอ่าน เขยี น เรียน รอ้ งเลน่ ป.๑ / ๑
๖.๑ การอ่านบทรอ้ งเล่น
๖.๒ การพูดเปน็ จงั หวะ ท ๓.๑
๗. การอ่านและสนทนา ป.๑ / ๓
๗.๑ การฝึกอา่ นและสนทนา ท ๓.๑
๘. แตง่ เรือ่ งจากรูปภาพ ป.๑ / ๒
๘.๑ อา่ นและแตง่ เร่อื ง ท ๓.๑
๙. การพูดเล่าเร่อื ง ป.๑ / ๒
๙.๑ อา่ นและพูดเล่าเรือ่ ง
ท ๒.๑
๑๐. คำบอกรูปร่าง ป.๑ / ๒
๑๐.๑ ความหมายของคำ
๑๐.๒ คำทใี่ ชบ้ อกรปู ร่าง

หนว่ ยการ ช่ือหนว่ ย เนอื้ หา รหสั ตัว เวลา
เรยี นรู้ท่ี การเรียนรู้ (สาระการเรยี นรู้) ชว้ี ัด (ชวั่ โมง)

๑๖ เพ่ือนร้ใู จ ๑. รจู้ ักคำ นำเร่อื ง ท ๔.๑ ๑๐
๑.๑ สะกดคำ ป.๑ / ๑
๑.๒ บอกความหมายของคำ ท ๔.๑
ป.๑ / ๒
๒. การอา่ น บทอ่าน ท ๑.๑
๒.๑ การอา่ นออกเสยี ง ป.๑ / ๑
๓. การอา่ นวเิ คราะหค์ ำ ท ๑.๑
๓.๑ การอา่ นออกเสยี ง ป.๑ / ๑
๔. การอา่ นพยญั ชนะและสระ ท ๑.๑
๔.๑ การอ่านพยญั ชนะ ป.๑ / ๑
๔.๒ การอา่ นสระ ท ๔.๑
ป.๑ / ๑
๕. รปู และเสียงวรรณยุกต์ ท ๑.๑
๕.๑ การอ่านคำ ป.๑ / ๑
๕.๒ การผันวรรณยกุ ต์ ท ๔.๑
ป.๑ / ๑
๖. การอ่านสะกดคำ ท ๑.๑
๖.๑ การอ่านแจกลกู สะกดคำ ป.๑ / ๑
ท ๔.๑
๗. อ่านคลอ่ ง รอ้ งเลน่ ป.๑ / ๑
๗.๑ อา่ นคำท่ีคลอ้ งจอง ท ๑.๑
๘. ชวนทำ ชวนคดิ ป.๑ / ๑
๘.๑ บอกความหมายของเครือ่ งหมาย ท ๑.๑
หรือสญั ลักษณส์ ำคญั ป.๑ / ๗
๙. การอา่ นทบทวน
๙.๑ ฝกึ อ่านทบทวน ท ๑.๑
ป.๑ / ๑
๑๐. ฝกึ เขยี น ท ๔.๑
๑๐.๑ เขยี นพยัญชนะ ป.๑ / ๑
๑๐.๒ เขียนคำ ท ๒.๑
ป.๑ / ๑

หนว่ ยการ ช่อื หน่วย เนอื้ หา รหัสตัว เวลา
เรยี นรู้ท่ี การเรยี นรู้ (สาระการเรยี นร)ู้ ชวี้ ัด (ชว่ั โมง)

๑๗ แมวเหมยี ว ๑. การอ่านบทร้องเลน่ ท ๕.๑ ๑๐
๑.๑ บทร้องเลน่ “ บ้านฉนั มเี พอื่ น” ป.๑ / ๑

๒. บทร้อยกรอง ท ๕.๑
๒.๑ บทร้อยกรอง ป.๑ / ๑
๒.๒ คำคล้องจอง

๓. คำคลอ้ งจอง ท ๕.๑
๓.๑ บทร้อยกรอง ป.๑ / ๑
๓.๒ คำคลอ้ งจอง

๔. การทอ่ งอาขยาน ท ๕.๑
๔.๑ บทอาขยาน “ แมว เอย๋ แมว ป.๑ / ๑
เหมียว ”

๕. การอา่ นบทร้อยกรอง ท ๑.๑
๕.๑ คำคลอ้ งจอง ป.๑ / ๑
๕.๒ การอา่ นบทร้อยกรอง ท ๕.๑
ป.๑ / ๑

๖. ชวนกนั ประดษิ ฐ์ ท ๑.๑
๖.๑ การประดิษฐห์ น้ากากแมว ป.๑ / ๗

๗. การอ่านและสนทนา ท ๓.๑
๗.๑ การฝกึ อา่ นและสนทนา ป.๑ / ๓

๘. มา เรา มา ร้องเพลง กัน ท ๑.๑
๘.๑ การอ่าน เนื้อเพลง ป.๑ / ๑

๘.๒ การรอ้ งเพลง

๙. การพดู เล่าเร่อื ง ท ๓.๑
๙.๑ การอา่ นและพดู เล่าเรอื่ ง ป.๑ / ๒

๑๐. ต้งั คำถาม และตอบคำถามจากเร่อื ง ท ๑.๑

๑๐.๑ ตัง้ คำถาม และตอบคำถาม ป.๑ / ๓

หนว่ ยการ ช่ือหน่วย เนื้อหา รหสั ตัว เวลา
เรยี นรู้ท่ี การเรียนรู้ (สาระการเรียนรู)้ ชวี้ ัด (ช่ัวโมง)

๑๘ ๑. รจู้ ักคำ นำเร่ือง ท ๔.๑ ๑๐
๑.๑ สะกดคำ ป.๑ / ๑
๑.๒ บอกความหมายของคำ ท ๔.๑
ป.๑ / ๒
๒. การอา่ น บทอา่ น
๒.๑ การอ่านออกเสยี ง ท ๑.๑
ป.๑ / ๑
๓. การอา่ นวเิ คราะหค์ ำ
๓.๑ การอา่ นออกเสียง ท ๑.๑
ป.๑ / ๑
๔. การอา่ นพยญั ชนะและสระ
๔.๑ การอา่ นพยญั ชนะ ท ๑.๑
๔.๒ การอา่ นสระ ป.๑ / ๑
ท ๔.๑
ชา้ งน้อยน่ารัก ๕. รปู และเสยี งวรรณยกุ ต์ ป.๑ / ๑
๕.๑ การอ่านคำ ท ๑.๑
๕.๒ การผันวรรณยกุ ต์ ป.๑ / ๑
ท ๔.๑
๖. การอา่ นสะกดคำ ป.๑ / ๑
๖.๑ การอ่านแจกลกู สะกดคำ ท ๑.๑
ป.๑ / ๑
๗. อา่ นคลอ่ ง ร้องเล่น ท ๔.๑
๗.๑ อา่ นคำทคี่ ลอ้ งจอง ป.๑ / ๑
ท ๑.๑
๘. ชวนทำ ชวนคิด ป.๑ / ๑
๘.๑ บอกความหมายของเครอ่ื งหมาย
หรอื สญั ลกั ษณ์สำคญั ท ๑.๑
ป.๑ / ๗
๙. การอ่านทบทวน
๙.๑ ฝกึ อ่านทบทวน ท ๑.๑
ป.๑ / ๑
๑๐. ฝึกเขียน ท ๔.๑
๑๐.๑ เขยี นพยัญชนะ ป.๑ / ๑
๑๐.๒ เขยี นคำ ท ๒.๑
ป.๑ / ๑

หนว่ ยการ ชอื่ หน่วย เนอ้ื หา รหัสตวั เวลา
เรยี นร้ทู ี่ การเรียนรู้ (สาระการเรยี นรู้) ชว้ี ัด (ชวั่ โมง)

๑๙ ๑. การอา่ นออกเสียง ท ๑.๑ ๑๐
๑.๑ การอา่ นออกเสียง “ กระตา่ ย กบั ป.๑ / ๑
เตา่ ”

๒. การอา่ นนิทาน ท ๑.๑
๒.๑ การอา่ นนิทานเรอื่ ง “ กระต่ายกบั ป. ๑ / ๓
เตา่ ” ท ๕.๑
๒.๒ ขอ้ คดิ จากเร่อื งที่อ่าน ป. ๑ / ๑

๓. การต้งั คำถาม และตอบคำถามจาก ท ๑.๑
เร่อื งทอ่ี า่ น ป. ๑ / ๓
๓.๑ การต้งั คำถาม และตอบคำถาม

๔. การแสดงบทบาทสมมตุ ิ ท ๕.๑
๔.๑ แสดงบทบาทสมมตุ ิ ป. ๑ / ๑

กระตา่ ยกบั เตา่ ๕. เขยี นประโยคจากรูปภาพ ท ๒.๑
๕.๑ เขียนประโยคจากรปู ภาพ ป. ๑ / ๒

๖. การแสดงความคดิ เหน็ ท ๓.๑
๖.๑ การแสดงความคิดเหน็ ในนทิ าน “ ป.๑ / ๓
กระตา่ ยกบั เต่า ”

๗. การเล่าเรอ่ื ง ท ๓.๑
๗.๑ การอ่านและพูดเลา่ เรื่อง ป.๑ / ๒

๘. การอา่ น เขียน เรยี น รอ้ งเล่น ท ๑.๑
๘.๑ การอ่านบทรอ้ งเล่น ป.๑ / ๑

๘.๒ การพูดเปน็ จงั หวะ

๙. ปริศนาคำทาย ท ๕.๑
๙.๑ ปริศนาคำทาย ป.๑ / ๑

๑๐. คำบอกรปู ร่าง ท ๒.๑
๑๐.๑ ความหมายของคำ ป.๑ / ๒
๑๐.๒ คำทีใ่ ช้บอกรูปรา่ ง

หนว่ ยการ ช่ือหน่วย เนือ้ หา รหัสตวั เวลา
เรยี นร้ทู ่ี การเรยี นรู้ (สาระการเรยี นรู้)
ช้ีวดั (ชั่วโมง)
๒๐
๑. รู้จกั คำ นำเรือ่ ง ท ๔.๑
๑.๑ สะกดคำ ป.๑ / ๑
๑.๒ บอกความหมายของคำ ท ๔.๑
ป.๑ / ๒

๒. การอ่าน บทอ่าน ท ๑.๑
๒.๑ การอ่านออกเสียง ป.๑ / ๑

๓. การอ่านวิเคราะหค์ ำ ท ๑.๑
๓.๑ การอ่านออกเสยี ง ป.๑ / ๑

๔. การอา่ นพยญั ชนะและสระ ท ๑.๑
๔.๑ การอา่ นพยญั ชนะ ป.๑ / ๑
๔.๒ การอา่ นสระ ท ๔.๑
ป.๑ / ๑
๕. รูปและเสียงวรรณยุกต์ ๑๐
๕.๑ การอา่ นคำ ท ๑.๑
วันสงกรานต์ ๕.๒ การผันวรรณยกุ ต์ ป.๑ / ๑
ท ๔.๑
๖. การอ่านสะกดคำ ป.๑ / ๑
๖.๑ การอา่ นแจกลูกสะกดคำ
ท ๑.๑
๗. อา่ นคล่อง ร้องเลน่ ป.๑ / ๑
๗.๑ อา่ นคำท่คี ลอ้ งจอง ท ๔.๑
ป.๑ / ๑

ท ๑.๑
ป.๑ / ๑

๘. ชวนทำ ชวนคดิ ท ๑.๑
๘.๑ บอกความหมายของเคร่ืองหมาย ป.๑ / ๗

หรือสญั ลกั ษณส์ ำคญั

๙. การอ่านทบทวน ท ๑.๑
๙.๑ ฝกึ อ่านทบทวน ป.๑ / ๑
ท ๔.๑
๑๐. ฝกึ เขยี น ป.๑ / ๑
๑๐.๑ เขยี นพยัญชนะ
๑๐.๒ เขยี นคำ ท ๒.๑
ป.๑ / ๑

รวมชว่ั โมงตลอดปกี ารศึกษา ๒๐๐


Click to View FlipBook Version