The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
เรื่อง กระป๋องหรรษา ปริศนาแห่งวงล้อ มังกรพ้นไฟ
โดย
1. เด็กหญิงอัจราพร ออเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เด็กหญิงธนัญญา พรหมช่วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุตพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษา
1. นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา
2. นางสาวพรทิพย์ หนิยุหน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by admin, 2021-03-21 10:48:54

รายงานการแสดงวิทยาศาสตร์ "กระป๋องหรรษา ปริศนาแห่งวงล้อ มังกรพ้นไฟ"

รายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
เรื่อง กระป๋องหรรษา ปริศนาแห่งวงล้อ มังกรพ้นไฟ
โดย
1. เด็กหญิงอัจราพร ออเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เด็กหญิงธนัญญา พรหมช่วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุตพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษา
1. นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา
2. นางสาวพรทิพย์ หนิยุหน

รายงานการแสดงทางวทิ ยาศาสตร์ (Science Show)

เรื่อง กระปอ๋ งหรรษา ปรศิ นาแห่งวงลอ้ มังกรพน้ ไฟ

โดย

1. เดก็ หญิงอจั ราพร ออเอก ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 6
2. เด็กหญงิ ธนญั ญา พรหมชว่ ย ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 5
3. เด็กหญงิ ชตุ กิ าญจน์ สตุ พันธ์ ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 6

ครูทป่ี รกึ ษา
1. นายอนศุ กั ดิ์ วงศม์ สู า
2. นางสาวพรทพิ ย์ หนยิ หุ นุ๊

โรงเรยี นบ้านท่าเรอื สานกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาภูเก็ต
รายงานฉบับนี้เป็นสว่ นประกอบของการแขง่ ขนั การแสดงทางวทิ ยาศาสตร์

ระดับชนั้ ป.4-6
เนอื่ งในงานศิลปหัตถกรรมนักเรยี น คร้ังท่ี 68 วนั ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

รายงานการแสดงทางวทิ ยาศาสตร์ (Science Show)

ผู้ทาการแสดง

โดย 1. เดก็ หญิงอัจราพร ออเอก ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 6

2. เดก็ หญงิ ธนัญญา พรหมช่วย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5

3. เด็กหญงิ ชตุ ิกาญจน์ สุตพนั ธ์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 6

1. มูลเหตจุ งู ใจ

ในการเรียนวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ เปน็ กิจกรรมท่คี รเู ปดิ โอกาสให้นักเรียนได้นาความคดิ สร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทาง

วทิ ยาศาสตรไ์ ปใช้ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ แกป้ ญั หา และประดิษฐ์คดิ ค้นด้วยตนเอง ลองผดิ ลองถูก

โดยนาหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้กับกิจกรรม ที่เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ เป็นการศึกษาเรื่องใดเร่ือง

หนึ่งท่ีเราสนใจ โดยมีการวางแผนเพอ่ื เสรมิ ทักษะภายใต้การแนะนาปรึกษาและการดูแลของครู เมื่อฝึก

จนชานาญสามารถนาไปแสดงเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณก์ ับเพือ่ น ๆ ไดท้ งั้ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทง้ั ความสนุกสนาน และไดฝ้ ึกพูดกล้าแสดงออกในทช่ี มุ ชน

ในการแสดงทางวิทยาศาสตรค์ รัง้ นี้

1. เพ่ือตอ้ งการตอบข้อสงสยั เกย่ี วกับเรื่องจดุ ศนู ย์ถว่ งของวัตถุในลกั ษณะต้ังเอยี ง

2. เพ่ือตอ้ งการตอบขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการเคล่ือนทแี่ บบวงกลม

3. เพอ่ื ตอ้ งการตอบขอ้ สงสยั การเกดิ ปฏกิ ริ ยิ าเคมขี องสารทีน่ ามาใช้ในการทดลอง

4. เพ่ือฝกึ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการนาเสนอในทสี่ าธารณชน

2. เนอ้ื หาโดยย่อ
การทดลองชดุ ท่ี 1 กระปอ๋ งหรรษา
วัสดุ/อุปกรณ์

1. กระป๋องนา้ อดั ลม 3 ใบ
2. นา้ เปล่า

ข้นั ตอนการทา
1. ใส่น้าลงในกระปอ๋ งสีแดงเศษสามสว่ นสีข่ องกระปอ๋ ง กระปอ๋ งสีเขียวเศษหนงึ่ สว่ นส่ี

ของกระปอ๋ งและกระปอ๋ งสเี หลืองเศษสองส่วนสี่ของกระป๋อง
2. นากระปอ่ งทงั้ สามสีมาตั้งเอียงให้มมี มุ ขนาด 45 องศา
3. สังเกตสิ่งทีเ่ กิดขน้ึ

การนาหลักการวิทยาศาสตร์เขา้ มาใช้

ฐานรอง ฐานรอง ฐานรอง

จุดศูนย์ถ่วง หรอื ท่เี รียกว่า Center of gravity หรอื จดุ CG ซ่งึ หมายถงึ จดุ ศูนยร์ วมของ
น้าหนกั ของวตั ถุ การทีก่ ระป๋องสแี ดงและกระป๋องสเี หลืองน้ันไม่สามารถตั้งเอยี งไดก้ ็เปน็ เพราะวา่ เรา
ไดใ้ ส่นา้ ลงในกระปอ๋ งโดยท่ีกระปอ๋ งสแี ดงใสน่ ้าลงไปเศษสามสว่ นสข่ี องกระป๋อง และกระป๋องสเี หลอื งใส่
นา้ ลงไปเศษสองส่วนส่ีของกระปอ๋ ง เมื่อเราต้ังกระปอ๋ งให้เอียง มผี ลทาให้จดุ ศูนย์ถ่วงของกระป๋องอยู่สงู
เมอ่ื เอียงกระป๋องจดุ ศูนยถ์ ว่ งกจ็ ะเลยออกมานอกฐานของกระป๋อง มีผลทาใหก้ ระป๋องทั้งสองสีไมส่ ามารถ
ตั้งเอยี งได้

สว่ นกระป๋องสเี ขยี ว เราไดใ้ สน่ า้ ลงไปเศษหนง่ึ ส่วนสข่ี องกระป๋อง และเมอ่ื ต้งั กระปอ๋ งเอยี ง พบว่า
จดุ ศนู ยถ์ ว่ งของกระปอ๋ งอยตู่ า่ และไม่เลยออกนอกฐานของกระป๋อง มีผลทาใหก้ ระปอ๋ งสเี ขยี วสามารถตง้ั
เอยี งและไมล่ ม้
การนาความรไู้ ปประยุกต์ใช้

1. การสร้างหอเอนเมืองปซิ ่า
หอเอนเมืองปซิ า่ ตัง้ อยใู่ นพื้นที่ท่ีพน้ื ดนิ เป็นทรายมีลกั ษณะตง้ั เอยี งแต่ไม่ล้มลงมา ก็เป็นเพราะว่า
เม่ือเราลากจากจุดศูนย์กลางของหอเอน ณ จุดศูนย์กลางน้ีลงมาที่ฐานของหอเอน พบว่า เส้นต้ังฉาก
ณ จุดศูนย์กลางของหอเอนไมไ่ ด้เลยออกนอกฐานของหอเอน จึงมีผลทาให้หอเอนเมืองปิซ่าเอียงแต่ไม่
ล้ม

2. การประดิษฐ์ตกุ๊ ตาล้มลกุ
ถ้าไม่มีวัตถุที่น้าหนักอยู่ในฐานของตุ๊กตาจุดศูนย์ถ่วงก็จะอยู่กลางลาตัว ความถ่วงท่ีกระทาต่อ
ส่วนหัวและฐานเท่ากนั จะมีผลทาให้ตุ๊กตานอนล้มลง แต่ถ้าใส่วัตถุที่มีน้าหนักลงในตุ๊กตาจุดศูนย์ถ่วงจะ
อยู่ที่ฐานของต๊กุ ตาความถ่วงจะอยู่ทฐ่ี านของต๊กุ ตาจึงทาใหต้ กุ๊ ตาต้งั ขึน้
3. การประดษิ ฐโ์ มบายสาหรับแขวน
การทดลองชุดท่ี 2 เรื่อง ปริศนาแห่งวงล้อ
วัสดุ อปุ กรณ์

1. ลกู โปง่
2. ลกู ปงิ ปอง
3. เครือ่ งเปาลม
4. กระบอกสูบลูกโป่ง
5. รถจักรยาน
ขัน้ ตอนการทา
การทดลอท่ี 2.1 ปรศิ นาแหง่ วงลอ้

1.ปล่อยลูกปิงปองลงบนลอ้ จักรยาน สงั เกตผลทเ่ี กิดขึ้น
2. ปลอ่ ยลูกปงิ ปองลงบนลอ้ จกั รยานทกี่ าลงั หมุนและสงั เกตผลท่ีเกิดข้นึ
การทดลองที่ 2.2 วงล้อลูกโป่ง
1. เป่าลูกโป่งให้มขี นาดท่ีเทา่ กนั แลว้ นามาตดิ เปน็ วงกลม
2. ใชเ้ ครอื่ งเป่าลมเป่าไปท่ีลูกโป่ง แลว้ สังเกตการเคล่อื นท่ีของลูกโป่ง
การทดลองที่ 2.3 ลอ้ มหศั จรรย์
1. ตัง้ ล้อจักรยานในแนวด่งิ
2. หมนุ ล้อจักรยานใหห้ มนุ แล้วปลอ่ ย สังเกตการเคล่ือที่ของล้อจกั รยาน

การนาหลักการวทิ ยาศาสตร์เขา้ มาใช้

ลูกปงิ ปองกระทบกับล้อจักรยานมกี ารเคลอ่ื นทใี่ นแนวดิ่ง
ลูกปิงปองกระทบกบั ล้อจักรยานท่ีกาลงั หมนุ

วงล้อลูกโปง่

v

ภาพ 1 การเคลอื่ นทแี่ บบวงกลม
ที่มา https://sites.google.com/site/sci30113a59/

a

ขณะที่เราปล่อยลูกปิงปองไปกระทบกับล้อจักรยาน ลูกปิงจะมีการการเคล่ือนที่ในแนวด่ิง
เปน็ ไปตามกฏการเคลือ่ นทขี่ องเซอรไ์ อแซคนิวตนั ทก่ี ล่าวว่า “ แรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกริ ิยา ”

ในขณะเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าเม่ือเราหมุนล้อจักรยานและปล่อยลูกปิงปองไปกระทบกับล้อจกั
ยานท่กี าลงั หมุน มผี ลทาให้ลกู ปงิ ปองเคลอื่ นท่ไี ปข้างหน้า และเมือ่ เราดกู ารเคลอื่ นที่ของลอ้ จักรยานกับ
วงลอ้ ลกู โปง่ จะเหน็ ได้ว่าอุปกรณ์ท้ังสองมีการเคลือ่ นท่ีแบบวงกลมเหมือนกนั โดยที่การเคลื่อนท่ขี องวัตถุ
เปน็ วงกลมรอบศูนยก์ ลาง เกิดขน้ึ เนอื่ งจากวัตถุที่กาลังเคลื่อนท่ีจะเดินทางเป็นเสน้ ตรงเสมอ แตข่ ณะนั้นมี
แรงดงึ วัตถุเขา้ สศู่ ูนย์กลางของวงกลม เรยี กว่า แรงเข้าสู่ศนู ย์กลางการเคล่ือนที่

การนาความรไู้ ปประยกุ ตใ์ ช้
1. เครือ่ งเล่นชนิดต่างๆ เชน่ ชิงชา้ สวรรค์ ม้าหมุน รถไฟเหาะ
2. การเคลอ่ื นท่ขี องดาวเทยี มรอบโลก
3. การโคจรของดวงจนั ทรร์ อบโลก

ภาพ 2 ชงิ ชา้ สวรรค์ ภาพ 3 มา้ หมุน
https://www.google.com/search https://www.google.com/search

ภาพ 4 การโคจรของดวงจนั ทรร์ อบโลก ภาพ 5 การโคจรของดาวเทยี มรอบโลก
https://www.google.com/search? https://www.google.com/search

การทดลองชดุ ท่ี 3 เรื่อง มังกรพน้ ไฟ
วัสดอุ ปุ กรณ์
1. ครมี เทียม
2. แป้งทาตวั
3. สายยาง ยาว 30 เซนตเิ มตร
4. ตะเกยี งแอลกอฮอล์
5. แทน่ วาง
6. ปนื ยิงแก๊ส

ขัน้ ตอนการทดลอง
1. นาครมี เทยี มใส่ลงในสายยางพอประมาณ
2. ใชป้ ืนยิงแก๊สจุดไฟทีต่ ะเกยี งแอลกอฮอล์
3. เปา่ สายยางไปท่เี ปลวไฟ สังเกตสิ่งทีเ่ กดิ ขน้ึ

การนาหลกัการวิทยาศาสตร์เขา้ มาใช้
ครีมเทียมมีองค์ประกอบหลักคือ ไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรคาร์บอนทาให้ติดไฟเมื่อผงสีขาวสัมผัส

กบั ความร้อนและออกซิเจน กจ็ ะทาใหต้ ดิ ไฟได้
ไขมันทรานส์ เป็นกรดไขมนั ที่เกิดจากกระบวนการแปรรปู กรดไขมันไม่อ่มิ ตัวโดย จะมีการเตมิ

ไฮโดรเจนลงไป เราเรียกกระบวนการน้วี า่ ไฮโดรจิเนชน่ั เชน่ การทามนั ปาล์ม การทานา้ มนั ถว่ั เหลอื ง
การนาความรู้ไปประยกุ ต์ใช้

1. การนาไขมนั ทรานส์มาใช้เป็นผสมของอาหารหลายชนิด เช่น การทามนั ปาล์ม การทาน้ามัน
ถั่วเหลอื ง การทาเบเกอรี่ ขนมปัง โดนทั เปน็ ต้น

2. การได้ทราบถึงภัยอันตรายท่ีส่งผลต่อร่างกายจากการรับประทานอาหารที่มี ผสมของ
ไขมนั ทรานส์
การท่ีเรารับประทานอาหารท่ีมีส่วนผสมของไขมันทรานส์มาก มันจะส่งผลต่อการทางานของเอนไซม์
ภายในร่างกายคือ จะเพิม่ ระดบั ไขมันเลว และลดไขมันดี ในเสน้ เลอื ด ซง่ึ นาไปสโู่ รคหลอดเลือด โรคหัวใจ
รวมถงึ โรคเบาหวานและมีผลต่อการทางานของตับ

3. การปอ้ งกันดูแลสุขภาพของตนเองจากการรับประทานอาหารทีม่ ีไขมนั ทรานส์

บรรณานกุ รม

การเคลอื่ นทีแ่ บบวงกลม. [ระบบออนไลน์]. แหลง่ ทม่ี า https://rectilinearmotion.wordpress.com
สืบคน้ เมื่อ (25 กรกฎาคม 2561)

จดุ ศนู ย์ถ่วง. [ระบบออนไลน์]. แหล่งทมี่ า
https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/kung/cg&cm/cg.htm

สืบค้นเมือ่ (25 กรกฎาคม 2561)
สานักงานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีแหง่ ชาติ. 2558. “ไขมันทรานซ์ (trans fat).”

[ระบบออนไลน]์ . แหล่งทม่ี า www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/1788-trans-fat

(25 กรกฎาคม 2561)

ภาพชงิ ช้าสวรรค์. [ระบบออนไลน์]. แหลง่ ท่มี า https://www.google.com/search
สืบค้นเมอื่ (26 กรกฎาคม 2561)

ภาพมา้ หมนุ . [ระบบออนไลน์]. แหลง่ ทม่ี า https://www.google.com/search
สบื ค้นเมอ่ื (26 กรกฎาคม 2561)

ภาพการโคจรของดวงจนั ทร์รอบโลก. [ระบบออนไลน์]. แหลง่ ทมี่ า https://www.google.com/search
สบื คน้ เม่ือ (26 กรกฎาคม 2561)

ภาพการโคจรของดาวเทียมรอบโลก. ระบบออนไลน์]. แหลง่ ทีม่ า https://www.google.com/search
สืบคน้ เมื่อ (26 กรกฎาคม 2561)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Sfaturi
Next Book
ช้อดีและข้อเสียของการใช้โทรศัพท์มือถือ รอบส่งจริง