The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สป.กษ. ปีงบประมาณ 2560

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sumeth Penrang, 2020-01-30 23:32:52

คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สป.กษ. ปีงบประมาณ 2560

คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สป.กษ. ปีงบประมาณ 2560

คมู่ ือ

นโยบายการกากับดแู ลองค์การท่ีดี

สานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560

รฐั สงั คมและ ผปู้ ฏิบัติงาน
สง่ิ แวดล้อม
ผู้รบั บริการ
และผมู้ สี ว่ นได้

สว่ นเสีย

องค์การ

สานักพัฒนาระบบบรหิ าร

หมวดที่ ๑ สารบญั หน้า

หมวดท่ี ๒ ทัว่ ไป 1
หมวดที่ ๓ ๑.๑ ข้อมลู องค์การ 1
หมวดที่ ๔ 1
- วสิ ัยทัศน์ 1
- พันธกิจ 1
- เป้าประสงค์ 1
- วัฒนธรรมองคก์ ารและค่านิยม 3
- โครงสรา้ งองค์การ 4
- คณะทางานด้านการกากบั ดูแลองค์การท่ีดี
๑.๒ หลักการ แนวคดิ และวตั ถปุ ระสงค์ในการจดั ทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

นโยบายการกากับดแู ลองคก์ ารทดี่ ี 7
- นโยบายการกากบั ดูแลองค์การที่ดดี า้ นรฐั สังคม และสง่ิ แวดล้อม 7
- นโยบายการกากบั ดูแลองค์การที่ดดี ้านผู้รับบริการและผู้มีสว่ นไดส้ ว่ นเสีย 7
- นโยบายการกากบั ดูแลองค์การท่ดี ดี ้านองค์การ 8
- นโยบายการกากบั ดูแลองค์การที่ดดี า้ นผปู้ ฏิบตั งิ าน

แนวทางการสง่ เสรมิ และผลกั ดันการปฏบิ ตั ิตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี 9

การดาเนินงานและมาตรการโครงการตามนโยบายการกากบั ดแู ลองค์การท่ีดี 10
๔.๑ ขนั้ ตอนการดาเนนิ งาน 15
๔.๒ แผนปฏิบตั ิการตามนโยบายการกากับดแู ลองค์การที่ดีของสานกั งานปลดั กระทรวง
18
เกษตรและสหกรณ์ ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕60
๔.๓ รายละเอียดมาตรการ/โครงการตามนโยบายและตัวช้ีวดั

ภาคผนวก 47
ภาคผนวก ก คาสง่ั คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 51
ภาคผนวก ข แบบฟอรม์ การรายงานผลการดาเนนิ งานตามมาตรการ/โครงการและตวั ชว้ี ดั 53
แบบฟอรม์ รายงานผลการดาเนนิ การตามแผนสือ่ สารประชาสัมพันธ์

นโยบายการกากับดูแลดูแลองค์การท่ีดี ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวดท่ี ๑
บททั่วไป

ข้อมูลองคก์ ร

วสิ ัยทัศน์
องคก์ รสมรรถนะสงู ในการอานวยการและสนับสนนุ การพัฒนาการเกษตรและสหกรณอ์ ยา่ งบูรณาการ

สผู่ ลสัมฤทธ์เิ พิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

พันธกิจ
1. พฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลผุ ลตามแนวทางปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
2. กากับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ

และประสิทธผิ ลการทางานมากข้นึ รวมทง้ั การสร้างพน้ื ฐานระบบการบริหารจดั การทด่ี ีของกระทรวง
3. พฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทกุ ระดับอยา่ งเปน็ ระบบ
4. พฒั นาและสนับสนุนการประชาสัมพนั ธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็น

ท่ีร้จู กั อยา่ งกวา้ งขวาง
5. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและ

มีประสิทธิภาพพัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพและ
ประสทิ ธิผล

เป้าประสงค์
1. เกษตรกรในจงั หวดั ชายแดนภาคใตไ้ ด้รบั การพัฒนาและส่งเสรมิ อาชพี ดา้ นการเกษตร
2. พฒั นาและเสริมสรา้ งความเขม้ แข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกดิ ความคลอ่ งตัว
4. พัฒนาและส่งเสรมิ ใหเ้ กษตรกรมศี ักยภาพในการทาการเกษตรอยา่ งยั่งยนื

วัฒนธรรมองคก์ าร
มคี ุณธรรม รบั ผิดชอบร่วมกนั พรอ้ มรับการเปล่ียนแปลง สร้างสรรค์

คา่ นิยม
ซื่อสัตย์ พฒั นาตนเองอยา่ งต่อเน่อื ง รับฟงั ความคิดเห็น ม่งุ ผลสมั ฤทธ์ิ

โครงสร้างองค์การ๑
๑. บทบาทอานาจหนา้ ท่ี
สานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์แปลงนโยบาย

ของกระทรวงเป็นแผนปฏบิ ตั ิ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงท่ีมิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กากับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติ

๑ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมือ่ วนั ที่ 28 ธันวาคม 2552 แก้ไขเพมิ่ เตมิ (ฉบบั ที่ 3) พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนั ท่ี 9 พฤษภาคม 2556 และแก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกจิ จานเุ บกษา เม่อื วันท่ี 27 มิถนุ ายน 2556 ตามลาดับ

นโยบายการกากับดแู ลดแู ลองค์การที่ดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ราชการของสว่ นราชการในสงั กดั กระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมี
อานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสาหรับใช้ในการกาหนดนโยบาย
เปา้ หมาย และผลสมั ฤทธิข์ องกระทรวง

(๒) พฒั นายทุ ธศาสตรก์ ารบริหารของกระทรวง
(๓) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัตริ าชการ โครงการ และโครงการพเิ ศษ
(๔) ดาเนินการและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวกับกิจการด้านการเกษตร
ตา่ งประเทศ
(๕) ดาเนนิ การเก่ยี วกบั การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวง
(๖) กาหนดยุทธศาสตร์การพฒั นาและพัฒนาบคุ ลากรของกระทรวง
(๗) ดาเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมาย
อน่ื ทีเ่ กีย่ วขอ้ ง
(๘) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมท้ัง
ประชาสมั พนั ธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลสารนิเทศด้านการเกษตร
(๙) ดาเนนิ การบริหารกองทุนเพ่อื ชว่ ยเหลือเกษตรกรและรับเรอ่ื งร้องเรียน
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
หรอื ตามทกี่ ระทรวงหรอื คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๒. การแบ่งส่วนราชการ
๒.๑ ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) กองกลาง
(๒) กองการเจ้าหนา้ ท่ี
(๓) กองเกษตรสารนเิ ทศ
(๔) กองคลัง
(๕) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยนื
(๖) ศนู ยเ์ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร
(๗) สถาบันเกษตราธิการ
(๘) สานักกฎหมาย
(๙) สานักการเกษตรต่างประเทศ
(๑๐) สานกั งานทป่ี รึกษาการเกษตรตา่ งประเทศ
(๑๑) สานักตรวจราชการ
(๑๒) สานักตรวจสอบภายใน
(๑๓) สานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลอื เกษตรกรและรับเร่ืองรอ้ งเรยี น
(๑๔) สานกั แผนงานและโครงการพเิ ศษ
(๑๕) สานักพัฒนาระบบบรหิ าร
(16) กองบรหิ ารงานกองทนุ สงเคราะหเ์ กษตรกร๒

๒ คาส่งั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ี 662/2556 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 เรอื่ ง การจดั ต้ังกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

นโยบายการกากบั ดแู ลดูแลองค์การท่ีดี ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(17) กองประสานงานโครงการพระราชดาริ๓
(18) สานักงานเลขานุการคณะกรรมการสง่ เสริมและพฒั นาระบบเกษตรพันธสัญญาท่ีเป็นธรรม๔
๒.๒ ราชการบรหิ ารสว่ นภมู ิภาค
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั 76 จงั หวัด

สานกั งานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนยป์ ฏบิ ตั ิการต่อตา้ นการทจุ ริต

สว่ นกลาง สว่ นภูมิภาค

๑) กองกลาง ๑) สานกั งานเกษตรและสหกรณจ์ งั หวดั ๗6 จังหวัด

๒) กองการเจ้าหน้าที่

๓) กองเกษตรสารนเิ ทศ

๔) กองคลัง

๕) กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมย่ังยนื

๖) ศูนยเ์ ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๗) สถาบันเกษตราธิการ

๘) สานกั กฎหมาย

๙) สานกั การเกษตรตา่ งประเทศ

๑๐) สานักงานทปี่ รกึ ษาการเกษตรต่างประเทศ

๑๑) สานักตรวจราชการ

๑๒) สานักตรวจสอบภายใน

๑๓) สานักบริหารกองทุนเพื่อชว่ ยเหลอื เกษตรกรและรบั เรอ่ื งร้องเรียน

๑๔) สานกั แผนงานและโครงการพิเศษ

๑๕) สานักพฒั นาระบบบรหิ าร

16) กองประสานงานโครงการพระราชดาริ
17) กองบริหารงานกองทนุ สงเคราะหเ์ กษตรกร
(18) สานกั งานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิ และพฒั นาระบบเกษตรพนั ธสญั ญาที่เปน็ ธรรม

คณะทางานด้านการกากับดแู ลองค์การทด่ี ี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสานักงานปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาหน้าท่ีจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การท่ีดี และผลักดันให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม โดยกาหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นระบบ และต้องทบทวนและ

๓ คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1029/2557 ลงวนั ท่ี 27 ตลุ าคม 2557 เรื่อง การจดั ตงั้ กองประสานงานโครงการพระราชดาริ
๔ คาส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ี 484/2559 ลงวนั ที่ 23 มิถนุ ายน 2559 เรอื่ ง การจัดต้งั สานกั งานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิ และ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาท่ีเป็นธรรม

นโยบายการกากบั ดแู ลดแู ลองคก์ ารท่ีดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารเป็นรองประธาน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี
สานกั พฒั นาระบบบรหิ ารเป็นเลขานกุ าร

หลักการ แนวคดิ และวตั ถปุ ระสงคใ์ นการจัดทานโยบายการกากบั ดูแลองคก์ ารท่ีดี

หลกั การและแนวคดิ
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การท่ีดีของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นับเป็น

การสนองตอบตอ่ แนวคดิ ธรรมาภิบาล ซง่ึ โดยมีภาพรวม ดงั น้ี
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้าท่ีของชนชาวไทย มาตรา

๗๔ กาหนดให้ “บคุ คลผเู้ ปน็ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เจา้ หนา้ ทอี่ ืน่ ของรฐั มีหน้าท่ีดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และ
ในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหน่ึงต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง….”
และมาตรา ๗๘ (๔) (๕) รัฐตอ้ งดาเนินการตามแนวนโยบายดา้ นการบรหิ ารราชการแผน่ ดิน ดังตอ่ ไปน้ี

(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยม่งุ เนน้ การพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ

(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพื่อให้การจัดทาและการให้บริการสาธารณะ
เปน็ ไปอย่างรวดเรว็ มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานงึ ถึงการมสี ่วนรว่ มของประชาชน

๒. การกาหนดให้มกี ารจดั ทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีน้ี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนาหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดนิ ของไทย ดงั เจตนารมณท์ ีป่ รากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ มุ่งเนน้ ใหส้ ว่ นราชการใช้วิธีการบริหารกจิ การบ้านเมอื งที่ดมี าเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการ กล่าวคอื

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคมุ้ คา่ ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน การลดภารกจิ และยุบเลิกหน่วยงาน
ทีไ่ ม่จาเป็น การกระจายภารกจิ และทรัพยากรให้แก่ท้องถนิ่ การกระจายอานาจตดั สนิ ใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมผี รู้ บั ผิดชอบต่อผลงาน

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องคานึงถึง
หลกั การตามวรรคหน่ึง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมนิ ผลการปฏบิ ัตงิ าน ทงั้ น้ี ตามความเหมาะสมของภารกิจ

เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์
และวธิ ีการในการปฏบิ ัติราชการและการสง่ั การให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏบิ ัตกิ ็ได้”

3. สานกั งาน ก.พ.ร. ไดด้ าเนินโครงการพัฒนาคณุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับต้ังแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

นโยบายการกากบั ดูแลดูแลองคก์ ารที่ดี ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ให้ส่วนราชการต่างๆ นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานท่ีมีผล
การปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซ่ึงในเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐั หมวด ๑ การนาองคก์ ารนน้ั สว่ นหน่ึงได้ให้ความสาคญั กับหัวข้อการนาองคก์ ร เพ่ือให้ส่วนราชการ
มีการกากบั ดแู ลตนเองท่ดี โี ดยดาเนนิ การด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศชาติ และหัวขอ้ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดาเนินการอยา่ งมีจริยธรรมรวมท้ังต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อสงั คมด้วยการส่งเสริมให้บคุ ลากรในองคก์ ารเปน็ ท้ังคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตน
ตอ่ เพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกยี รติซงึ่ กนั และกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ
บุคลากรในองค์การต้องมีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นๆ ผู้บริหารควรมีการกาหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม รวมกับการรักษา
ปกปอ้ งไม่ให้องคก์ ารดาเนนิ การในทางที่มีความเส่ยี งต่อศักดศ์ิ รหี รือส่งิ ไม่ดีใดๆ

4. ขอ้ สั่งการของหัวหน้ารักษาความสงบแหง่ ชาติ ในคราวประชมุ เมอื่ วนั ท่ี 13 สิงหาคม 2557 ให้ทุก
ส่วนราชการใช้หลกั การบรหิ ารกจิ การบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ
ใหบ้ ังเกดิ ผลเปน็ รปู ธรรม

5. มาตรการปฏริ ูประบบราชการ จานวน 8 มาตรการ ดงั นี้
1) การสรา้ งความเช่อื ม่ันศรทั ธาในการให้บรกิ ารประชาชน โดยยดึ ประชาชนเปน็ ศูนยก์ ลาง
2) การพัฒนาองค์กรใหม้ ีขดี สมรรถนะสงู และทนั สมยั เน้นความเป็นมืออาชีพคลอ่ งตัว
3) การเพ่ิมประสทิ ธิภาพการบรหิ ารทรพั ยากรภาครัฐให้เกดิ ประโยชนส์ ูงสดุ ลดความสน้ิ เปลอื ง
4) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบรู ณาการทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และทอ้ งถ่ิน
5) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน

และประชาชน
6) การยกระดบั ความโปร่งใสบนพนื้ ฐานระเบยี บกฎหมายและยดึ หลกั ธรรมาภบิ าล
7) การขยายผลโครงการภายใตร้ ่มพระบารมี
8) การสร้างความพรอ้ มของระบบราชการไทย เพือ่ เข้าสกู่ ารเป็นประชาคมอาเซยี น

6. คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติ
บัญญัตแิ หง่ ชาติ (เม่อื วันศกุ รท์ ี่ 12 กนั ยายน 2557) ประกอบดว้ ย 10 ข้อ ดังน้ี

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตั รยิ ์
2) การรักษาความมนั่ คงของรฐั และการตา่ งประเทศ
3) การลดความเหลอื่ มลา้ ของสังคมและสร้างโอกาสการเขา้ ถึงบริการของรฐั
4) การศกึ ษาและเรยี นรู้ การทะนบุ ารุงศาสนา ศลิ ปะวฒั นธรรม
5) การยกระดบั คณุ ภาพบรกิ ารด้านสาธารณสุข และสขุ ภาพของประชาชน
6) การเพ่ิมศกั ยภาพทางเศรษฐกจิ ของประเทศ
7) การสง่ เสรมิ บทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
9) การรกั ษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรา้ งสมดลุ ระหว่างการอนรุ กั ษก์ ับการใช้
10) ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นโยบายการกากบั ดูแลดแู ลองคก์ ารที่ดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

11) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤตมิ ชิ อบในภาครัฐ

วตั ถปุ ระสงคใ์ นการจัดทานโยบายการกากบั ดแู ลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สาคัญเพ่ือให้บรรลุ
วตั ถปุ ระสงคด์ งั ต่อไปน้ี

1. เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปฏิบัติและตดิ ตามผลได้อยา่ งเป็นรปู ธรรม

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสานักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ เพือ่ มิให้เกดิ การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อ
รัฐ สังคม ส่ิงแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

3. เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ ประชาชน
ท่วั ไป และผู้มีส่วนได้สว่ นเสยี ทั้งภายในและภายนอกองคก์ าร

นโยบายการกากบั ดแู ลดูแลองคก์ ารที่ดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวดท่ี ๒
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

เพ่อื แสดงความมุ่งม่นั ต่อการบรหิ ารราชการตามแนวธรรมาภิบาล สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไดก้ าหนดนโยบายการกากบั ดแู ลองค์การท่ีดีประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายดา้ นรฐั สังคมและสง่ิ แวดลอ้ ม นโยบายด้านผรู้ ับบริการและผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสยี นโยบายด้านองคก์ าร และ
นโยบายด้านผู้ปฏบิ ัตงิ าน

๑. นโยบายดา้ นรัฐ สังคมและสิง่ แวดลอ้ ม
นโยบายหลกั
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมผลักดันการดาเนินงานที่มี

ความสาคญั และเป็นประโยชน์ตอ่ สงั คมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบตั ิ
สร้างกลไกการกากับดูแลการดาเนินการตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

และเปน็ ประโยชนต์ ่อสังคมและสงิ่ แวดลอ้ ม

๒. นโยบายดา้ นผ้รู บั บริการ และผู้มสี ว่ นไดส้ ่วนเสยี
นโยบายหลัก
ส่งเสริม สนับสนนุ กระบวนการให้บริการที่มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย โปร่งใส และสุจริต

โดยนาเทคโนโลยที ่ที นั สมัยมาประยกุ ต์ใช้เพอ่ื ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและ
ผู้มสี ่วนไดส้ ่วนเสีย

แนวทางปฏิบตั ิ
1. ผลักดันการใช้เทคโนโลยดี ิจทิ ัลในการพัฒนาและปรับปรงุ การให้บริการด้านการเกษตรต่างๆ

สาหรบั ผู้รับบรกิ ารและผมู้ สี ่วนไดส้ ว่ นเสีย
2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้การดาเนินงานสามารถตอบสนอง

ความตอ้ งการของผรู้ ับบรกิ ารและผมู้ สี ่วนได้สว่ นเสีย

๓. นโยบายดา้ นองคก์ าร
นโยบายหลัก
ส่งเสรมิ ใหเ้ กดิ ความปลอดภยั ของสานกั งาน
แนวทางปฏบิ ัติ
จัดทาแนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยด้านข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สิน และ

การเกดิ ภาวะฉุกเฉนิ ในกรณตี า่ งๆ

นโยบายหลกั
ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนดาเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการและจัดให้มีระบบการกากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
โดยมงุ่ เน้นถึงผลสมั ฤทธิ์ของเป้าหมายและความสอดคล้องกับหลักธรรมาภบิ าลของการบรหิ ารกจิ การบ้านเมืองทดี่ ี

นโยบายการกากับดูแลดูแลองค์การท่ีดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางปฏบิ ัติ
1. จัดทาแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัด รวมทั้ง มีกระบวนการกากับ ดูแล

ตดิ ตามประเมนิ ผล ตรวจสอบผลการปฏิบัตงิ านทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพในทกุ ข้นั ตอนการดาเนนิ งาน
2. จัดทาแนวทางการส่งเสริม ผลักดัน และสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ของการบริหารกจิ การบา้ นเมืองที่ดี

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบตั งิ าน
นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และส่งเสริม

กระบวนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร รวมทั้ง การสร้างบรรยากาศในการทางาน
ทีม่ ุ่งส่งเสรมิ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีคุณภาพชวี ติ ท่ดี ี และเกิดแรงจงู ใจในการปฏบิ ตั ิงาน

แนวทางปฏบิ ัติ
1. จัดทาแผนพฒั นาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ

ในดา้ นตา่ งๆเพอื่ รองรับภารกิจหน้าทขี่ องหนว่ ยงาน
2. ให้ความสาคัญกับการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทางาน เพ่ือส่งเสริม

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร รวมท้ัง การสร้าง
แรงจูงใจในการทางาน เพ่อื ใหบ้ ุคลากรเกดิ ความรกั และผกู พนั ต่อองค์กร

3. จัดทาแนวทางการเติบโตของสายอาชีพและเปดิ เผยใหท้ ราบโดยท่วั กัน

นโยบายการกากับดูแลดแู ลองค์การท่ีดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวดที่ ๓
แนวทางส่งเสริมและผลกั ดันการปฏิบัตติ ามนโยบายการกากับดูแลองค์การทีด่ ี

เพ่อื ใหก้ ารปฏิบตั ิงานมผี ลดตี ามนโยบายการกากับดูแลองค์การท่ีดีของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงกาหนดหลักปฏบิ ตั ิท่สี าคญั ดังน้ี

๑. สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและ
มีความเข้าใจเกย่ี วกบั นโยบายการกากับดแู ลองค์การทีด่ ีอยา่ งทวั่ ถึง

๒. สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้ทุกคน มัน่ ใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องทา
ความเข้าใจยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้
บุคลากรของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใด กระทาการใดๆ ทีข่ ัดตอ่ นโยบายฉบบั น้ี

๓. สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริต
ถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับน้ี ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณี
ท่ีไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลท่ีให้นั้นให้ถือปฏิบัติ
เป็นข้อมูลลับ ท้ังน้ี ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชน้ั ให้ปฏิบัติใหส้ อดคล้องกับแนวทางปฏบิ ัติตามนโยบายการกากับดแู ลองค์การทีด่ ฉี บบั นี้

๔. นโยบายการกากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๕. สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การท่ีดีตามตัวชี้วัดท่ีกาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง
อยา่ งสม่าเสมอ

๖. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย
การกากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ท่ี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สานักพัฒนาระบบบริหาร) โทร. ๐๒-๒๘๐-๕๑๑๓

นโยบายการกากับดูแลดแู ลองคก์ ารท่ีดี ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวดที่ ๔
การดาเนนิ งานและมาตรการโครงการตามนโยบายการกากับดูแลองคก์ ารท่ีดี

สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดข้ันตอนการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การท่ีดีเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้สว่ นราชการดาเนินการ ดังนี้

 กาหนดผรู้ ับผดิ ชอบ : อาจจัดต้งั ในรูปคณะทางาน
 ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ : จัดการประชุมคณะทางานเพ่ือทาความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา
วัตถปุ ระสงค์ ความสาคญั และประโยชน์ รวมถึงวธิ ีการจัดทานโยบายการกากับดแู ลองคก์ ารทด่ี ี
 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์การ : ทบทวนทิศทางขององค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และคา่ นยิ มหลัก เพ่ือเปน็ พ้นื ฐานในการกาหนดนโยบายได้อยา่ งสอดคล้อง
 กาหนดร่างนโยบายหลัก 4 ด้าน : คณะทางานพิจารณากาหนดร่างนโยบายตามกรอบนโยบาย
การกากบั ดแู ลองคก์ ารท่ดี ี 4 นโยบายหลกั
 กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ : ภายใต้นโยบายหลกั 4 ด้าน
 ขออนุมัติและประกาศใช้ : โดยเสนอหวั หน้าส่วนราชการใหค้ วามเห็นชอบและอนุมัตินโยบาย
 การนาไปปฏิบัติให้เกิดผล : โดยการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบ และจัดทาโครงการ
เพื่อรองรบั นโยบาย
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ของ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการประชุมช้ีแจงทาความเข้าใจในการประชุมคณะทางาน
พัฒนาระบบราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 และคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งท่ี 1/2560 รวมทั้งสานักแผนงานและโครงการ
พิเศษ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และโครงสร้างองค์การ เพ่ือจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
2560 ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. ข้นั ตอนการดาเนินงาน
1) การทบทวนนโยบายการกากับดแู ลองค์การทดี่ ี
1.1) จัดทายกรา่ งนโยบาย
หน่วยงานท่ีทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวทางการดาเนินงาน โดยยึด

หลักการ แนวคิดและวัตถุประสงค์ ตามคู่มือการดาเนินนโยบายประกอบกับการพิจารณาแนวคิดตามหลักธรรมภิบาล
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กรและแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี รวมท้งั พจิ ารณาผลการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองคก์ ารที่ดี และข้อเสนอแนะในปี
ทผ่ี ่านมาร่วมด้วย

1.2) ประชุมคณะกรรมการ
จัดประชมุ คณะทางานพัฒนาระบบราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

คณะกรรมการพฒั นาระบบราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือชี้แจงทาความเข้าใจ พิจารณา
กาหนดทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การท่ีดี แนวทางการปฏิบัติ กาหนดมาตรการ/โครงการ
ระบบการส่ือสารประชาสมั พันธแ์ ละระบบการติดตามประเมินผล

นโยบายการกากบั ดูแลดูแลองค์การท่ีดี ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.3) จดั ทาแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปี
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการจัดทายกร่างแผนปฏิบัติการประจาปีของการดาเนิน

นโยบายการกากับดูแลองค์การท่ีดีเสนอคณะทางานพัฒนาระบบราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาแผนปฏิบัติการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การท่ีดี การกาหนดวิธีการช่องทางการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการส่ือสาร รวมทั้งระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินนโยบาย และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบตั ิงานขององค์กรในการดาเนนิ งานรองรบั นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

1.4) จดั ทานโยบายการกากับดแู ลองค์การทด่ี ี รายละเอียดมาตรการ/โครงการรองรบั นโยบาย
และตวั ชี้วัด

หน่วยงานที่ทาหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการจัดทานโยบายและประกาศเจตนารมณ์เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศเพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจัดทารายละเอียดมาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบาย พร้อมกับรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการ/
โครงการ

2) สอ่ื สารนโยบายกากับดแู ลองค์การท่ีดี
๒.๑) สอื่ สารและประชาสมั พนั ธต์ ามชอ่ งทางตา่ งๆ

 จัดทาใบลงนามรับทราบนโยบาย
ผบู้ รหิ ารระดบั สูงและระดบั กอง/สานักลงนามรบั ทราบในใบลงนามรบั ทราบนโยบาย

 แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบุคลากร
ภายในหนว่ ยงาน

หน่วยงานท่ีทาหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการจัดทาบันทึกแจ้งเวียนนโยบายการกากับดูแล
องค์การท่ีดี ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยให้ทุกหน่วยงานสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบและ
ถือปฏิบัติดว้ ย

 จัดทาค่มู อื การดาเนินนโยบาย
หนว่ ยงานทท่ี าหนา้ ทฝี่ า่ ยเลขานกุ ารจดั ทาคู่มือการดาเนนิ นโยบายการกากับดูแลองค์การ

ที่ดี เพ่อื ใหห้ น่วยงานในสังกดั ใชเ้ ป็นแนวทางประกอบการดาเนินงานใหเ้ ปน็ ไปในทิศทางเดยี วกนั

 เผยแพรล่ งเว็บไซต์และระบบอินทราเนต็ ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่นโยบายการกากับดูแลองค์การท่ีดี

ลงเว็บไซต์และระบบอินทราเน็ตของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับบุคลากรภายในสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 จดั ทาแผ่นพับประชาสัมพนั ธ์
กองเกษตรสารนิเทศจัดทาแผน่ พับหรอื จดั ทาสื่อกราฟฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ณ ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และทุกสานัก/กอง ในสังกัด
สป.กษ. สาหรบั ในการกระจายไปสู่ระดบั บคุ คล เพื่อเผยแพรป่ ระชาสัมพันธใ์ ห้ทั่วถึงท้งั องค์กร

นโยบายการกากบั ดูแลดแู ลองคก์ ารท่ีดี ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒.๒) ประเมินผลการสอ่ื สารประชาสมั พนั ธ์นโยบาย

 ออกแบบและสารวจขอ้ มูล
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใน

ช่องทางต่างๆ และออกแบบแบบสอบถาม สาหรับประเมินผลการสื่อสารโดยสารวจการรับรู้และเข้าใจของ
บคุ ลากรทีม่ ีต่อนโยบายการกากบั ดูแลองค์การทด่ี ี รวมทง้ั ประเมินผลการดาเนินนโยบาย

 วิเคราะห์ ประเมนิ ผลและจดั ทาสรปุ ผลพรอ้ มขอ้ เสนอแนะ
หน่วยงานท่ีทาหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการรวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะห์และประมวลผล

ขอ้ มูลในเชิงพรรณนาและสถติ ิ รวมทั้งจัดทาสรปุ ผลพรอ้ มข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เพื่อพิจารณาและใชเ้ ปน็ ข้อมูลประกอบในการปรับปรงุ นโยบายและการสอื่ สารประชาสัมพันธน์ โยบายต่อไป

3) หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบดาเนนิ การตามกิจกรรมในมาตรการ/โครงการ

หนว่ ยงาน มาตรการ/โครงการ
1. กองกลาง
2. กองการเจ้าหน้าที่  โครงการจดั ทาแผนรองรับภัยพิบัตแิ ละภาวะฉุกเฉินของ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร
 โครงการพัฒนาและสง่ เสรมิ จิตสานกึ ดา้ นคุณธรรม
4. สถาบันเกษตราธิการ จรยิ ธรรม
5. สานกั กฎหมาย
6. สานักบรหิ ารกองทนุ เพ่อื ชว่ ยเหลือ  โครงการจดั ทาแผนปฏบิ ัติการ Action Plan ประจาปี
๒๕๖๐ ตามแผนกลยทุ ธก์ ารบริหารและพฒั นาทรพั ยากร
เกษตรกรและรบั เร่ืองรอ้ งเรยี น บุคคล ประจาปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของสานักงาน
7. สานกั พฒั นาระบบบริหาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแนวทาง HR
Scorecard

 โครงการสรา้ งความรู้ความเข้าใจต่อเสน้ ทาง
ความกา้ วหนา้ ในอาชีพ

 โครงการศูนย์ปฏิบตั ิการข้อมูลกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (MOC)

 โครงการการปรบั ปรุงเวบ็ ไซต์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

 โครงการการจดั ทาแผนพฒั นาระบบเกษตรดิจทิ ลั ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Digital Agriculture)

 โครงการ Smart Officer

 โครงการการเตรียมการใหเ้ ป็นไปตามรฐั ธรรมนูญฉบบั
ใหม่

 โครงการบรหิ ารจดั การขอ้ มูลเพ่ือกากับติดตามการ
ดาเนินงานกองทนุ หมนุ เวียนฯ

 โครงการใบไม้สเี ขยี ว (Green for HOPE # 2)

นโยบายการกากับดูแลดแู ลองคก์ ารที่ดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๔) การติดตามรายงานผลการดาเนนิ งาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการ/โครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามมาตรการ/

โครงการและตัวช้ีวัด ให้สานักพัฒนาระบบบริหารทราบในรอบ 6 เดือน (ภายใน วันที่ 10 เมษายน 2560)
และ ๑๒ เดอื น (วนั ท่ี 10 ตุลาคม 2560)

หน่วยงานที่ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการจัดทาสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการ
พฒั นาระบบราชการพิจารณาเพอื่ เสนอหัวหนา้ สว่ นราชการต่อไป

5) รายงานสรุปผลและขอ้ เสนอแนะ
๕.๑) รายงานผลการดาเนนิ งานตอ่ คณะกรรมการพฒั นาระบบราชการและหัวหน้าสว่ นราชการ
๕.๒) วิเคราะห์ สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายเสนอหัวหน้า

สว่ นราชการ

นโยบายการกากับดแู ลดูแลองค์การท่ีดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นโยบายการกากับดแู ลดูแลองค์การท่ีดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นโยบายการกากับดแู ลดูแลองค์การท่ีดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นโยบายการกากับดแู ลดูแลองค์การท่ีดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นโยบายการกากับดแู ลดแู ลองค์การท่ีดี ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. มาตรการ/โครงการตามนโยบายและตัวชว้ี ดั
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกมาตรการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 11 มาตรการ/โครงการ ตามมติการประชุมครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันท่ี
7 กุมภาพันธ์ 2560 มีรายละเอยี ดดังนี้

3.1 ด้านรัฐ สงั คมและสง่ิ แวดล้อม
1) โครงการการเตรียมการใหเ้ ป็นไปตามรฐั ธรรมนูญฉบบั ใหม่
ตวั ชว้ี ัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนนิ การตามขน้ั ตอนทก่ี าหนด
2) โครงการใบไมส้ เี ขยี ว (Green for HOPE # 2)
ตวั ชี้วัด : จานวนหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. (สานัก/กอง) ท่ีดาเนินกิจกรรมโครงการใบไม้
สเี ขยี ว (Green for HOPE # 2)

3.2 ดา้ นผูร้ ับบรกิ ารและผมู้ ีสว่ นไดส้ ่วนเสยี
1) โครงการศูนยป์ ฏิบตั ิการข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOC)
ตวั ชี้วดั : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการจัดทาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (MOC)
2) โครงการการปรับปรุงเวบ็ ไซตก์ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตัวชวี้ ดั : ระดบั ความสาเรจ็ ของการพฒั นาระบบเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.3 ดา้ นองคก์ าร
1) โครงการจัดทาแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ตวั ชวี้ ัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจัดทาแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) โครงการการจัดทาแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Digital
Agriculture)
ตัวชว้ี ดั : ระดบั ความสาเร็จของการดาเนินงานกิจกรรมแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (Digital Agriculture)
3) โครงการพฒั นาและส่งเสริมจิตสานกึ ด้านคณุ ธรรมจรยิ ธรรม
ตวั ชี้วัด : รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนนิ การตามแผนป้องกันปราบปรามการทจุ ริต
4) โครงการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อกากับติดตามการดาเนนิ งานกองทุนหมนุ เวียนฯ
ตวั ช้ีวดั : ระดับความสาเรจ็ ในการดาเนนิ งานตามแผนบริหารจัดการขอ้ มลู ฯ ทกี่ าหนด

3.4 ดา้ นผปู้ ฏิบตั ิงาน
1) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ Action Plan ประจาปี ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
และพฒั นาทรัพยากรบุคคล ประจาปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตามแนวทาง HR Scorecard
ตัวช้ีวดั : ร้อยละระดับความสาเร็จในการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ประจาปี ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ
สานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแนวทาง HR Scorecard

นโยบายการกากบั ดแู ลดูแลองค์การท่ีดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2) โครงการ Smart Officer
ตัวชี้วดั : ร้อยละของจานวนผูผ้ า่ นการฝกึ อบรมหลกั สูตร Smart Officer

3) โครงการสร้างความร้คู วามเขา้ ใจตอ่ เสน้ ทางความกา้ วหน้าในอาชีพ
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละการรบั รู้และเข้าใจตอ่ เส้นทางความกา้ วหน้าในอาชีพ

นโยบายการกากับดูแลดูแลองค์การที่ดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นโยบายด้านรัฐ สงั คมและสงิ่ แวดลอ้ ม

นโยบายหลัก
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมผลักดัน

การดาเนินงานท่ีมีความสาคญั และเปน็ ประโยชนต์ อ่ สงั คมและส่ิงแวดล้อม
แนวทางปฏบิ ัติ

สร้างกลไกการกากับดูแลการดาเนินการตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล และเป็นประโยชนต์ อ่ สงั คมและส่งิ แวดลอ้ ม
มาตรการ/โครงการ

 โครงการการเตรยี มการให้เปน็ ไปตามรัฐธรรมนญู ฉบับใหม่
 โครงการใบไม้สีเขยี ว (Green for HOPE # 2)

นโยบายการกากบั ดแู ลดแู ลองคก์ ารที่ดี ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการการเตรียมการใหเ้ ป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

1. ช่ือมาตรการ/โครงการ : โครงการการเตรียมการใหเ้ ป็นไปตามรฐั ธรรมนญู ฉบับใหม่
หลักธรรมมาภบิ าล : หลกั นิติธรรม (Rule of Law)

2. หลกั การและเหตุผล
เน่ืองจากจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยฉบับใหม่ในเวลาอันใกล้น้ี โดยที่

รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีบทบัญญัติท่ีกาหนดให้รัฐบาลต้องดาเนินการออกกฎหมาย และต้องลงมือปฏิบัติใน
เรื่องต่างๆ ซ่ึงหลายเร่ืองมีกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการที่ชัดเจน รัฐบาลจึงกาหนดให้หน่วยงานที่
รบั ผิดชอบดาเนนิ การใหเ้ ป็นไปตามบทบัญญตั ิของรฐั ธรรมนญู โดยใหม้ กี ารรายงานและตดิ ตามการดาเนนิ การ

3. วัตถปุ ระสงค์
เพ่ือเตรยี มการและกากบั ติดตามใหห้ น่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบใน

การดาเนินการในเรอ่ื งตา่ งๆ ใหป้ ฏิบัติใหเ้ ปน็ ไปตามบทบัญญัติของรฐั ธรรมนูญ โดยให้เสรจ็ ทันเวลาท่ีกาหนด

4. หนว่ ยงานดาเนนิ การ
หน่วยงานรบั ผดิ ชอบหลกั : สานกั กฎหมาย
หนว่ ยงานสนบั สนุน : -

5. แผนการดาเนินงาน

กจิ กรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินงาน หนว่ ยงานรับผดิ ชอบ
ธ.ค.59 สกม.
1. จดั ประชุมหน่วยงานในสงั กดั กษ. เพ่ือทาความ สกม.
เขา้ ใจในแนวทางการดาเนนิ การ ธ.ค.59 – ม.ค.60
สกม.
2. ประสานเพ่ือรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ก.พ.60 – ม.ี ค.60 สกม.
ท่จี ะต้องเป็นผู้รับผดิ ชอบดาเนินการในเรอื่ งตา่ งๆ เพอ่ื
จดั ทาเป็นข้อมูลภาพรวมในการดาเนนิ การของ ทุกเดือน สกม.
กระทรวง (นับแตร่ ฐั ธรรมนูญ

3. จดั ประชมุ หนว่ ยงานทเี่ กี่ยวข้องเพือ่ จดั ทากฎหมาย ประกาศใช้)
และการดาเนินการโดยวิธกี ารอนื่ นอกจากกฎหมาย
ทกุ 3 เดือน
4. ติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานในสงั กดั ทรี่ ับผดิ ชอบ (นับแตร่ ฐั ธรรมนญู
ดาเนินการในเรื่องต่างๆ จัดสง่ รายงานตามแบบที่
กระทรวงยุติธรรมกาหนดมายัง สกม. เพ่อื สป.กษ. ประกาศใช้)
รวบรวมจดั สง่ ให้กระทรวงยตุ ิธรรมทุกวนั ท่ี 30 ของ
เดือน ตามกรอบการดาเนนิ การในแตล่ ะเรื่อง

5. รายงานผลการดาเนนิ การในภาพรวมให้
ปลดั กระทรวงฯ ทราบทุก 3 เดอื น

นโยบายการกากบั ดูแลดแู ลองค์การท่ีดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6. ตวั ชีว้ ัดความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ/โครงการ

6.1 ชือ่ ตวั ชว้ี ดั : ระดับความสาเร็จของการดาเนนิ การตามข้นั ตอนที่กาหนด

6.2 คาอธบิ าย : วัดจากความสาเรจ็ ของการดาเนนิ การในแต่ละขน้ั ตอน

6.3 เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน :

ขน้ั ตอนท่ี 1 ทาแล้วเสร็จ ได้ 1 คะแนน

ขน้ั ตอนท่ี 2 ทาแลว้ เสรจ็ ได้ 2 คะแนน

ขั้นตอนที่ 3 ทาแล้วเสรจ็ ได้ 3 คะแนน

ข้ันตอนท่ี 4 ทาแลว้ เสรจ็ ได้ 4 คะแนน

ข้ันตอนท่ี 5 ทาแล้วเสร็จ ได้ 5 คะแนน

6.4 ผรู้ บั ผิดชอบ

ผู้กากบั ดูแลตวั ชี้วัด : นายโอภาส เทยี่ งงามดี เบอร์ตดิ ต่อ : 02-2803923

ผจู้ ดั เกบ็ ข้อมลู : นางสาวสริ ริ ตั น์ ม่วงนอ้ ย เบอรต์ ดิ ต่อ : 02-2803923

นโยบายการกากบั ดูแลดแู ลองค์การที่ดี ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการใบไมส้ เี ขียว (Green for HOPE # 2)

๑. ช่ือมาตรการ/โครงการ : โครงการใบไม้สเี ขียว (Green for HOPE # 2)
หลักธรรมาภบิ าล : หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)

๒. หลกั การและเหตุผล
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม “โครงการใบไม้สีเขียว (Green for HOPE)” มาตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือปลูกฝัง
จิตสานึกในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานสานั กงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกคนเพื่อใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์การอย่างชาญฉลาดและเกิดความคุ้มค่า
มากที่สุด โดยได้จัดกาหนดกิจกรรมการรณรงค์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานท่ีเป็น
ประโยชนต์ ่อสิ่งแวดล้อม เชน่ จดั ทาแผน่ พับ โปสเตอร์ เอกสารความรู้ แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. และ
จัดตั้งถงั ขยะแยกประเภทบริเวณอาคารใน สป.กษ. ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดการต่อยอด
และขยายผลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คงอยู่ จึงควรดาเนินกิจกรรมโครงการใบไม้สีเขียว
(Green for HOPE # 2) เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในหน่วยงานสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณใ์ หเ้ กิดความยง่ั ยนื

๓. วตั ถุประสงค์
๑. เพ่ือสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึง

ความสาคญั และคุณประโยชนข์ องการรกั ษาสิ่งแวดล้อม
๒. เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกัน

ดาเนินการอนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม

๔. หนว่ ยงานดาเนินการ
หน่วยงานรบั ผิดชอบหลัก : สานกั พัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานสนับสนนุ : สานัก/กอง ในสังกดั สป.กษ.

๕. แผนการดาเนนิ งาน ระยะเวลา หนว่ ยงาน
ดาเนินงาน รับผดิ ชอบ
กิจกรรม/ข้นั ตอน
ก.พ. 60 สานัก/กอง ใน
1. ทกุ สานกั /กองคดั เลือกกจิ กรรมการอนุรักษ์ สงั กัด สป.กษ.
ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม จานวน 3 กจิ กรรม
โดยแจ้งให้สานักพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือน
กมุ ภาพันธ์ 2560
- ใชถ้ งุ ผ้าแทนถุงพลาสติก
- ลดการใช้กลอ่ งโฟม
- Car Pool ทางเดยี วกันไปดว้ ยกัน
- การคัดแยกขยะตามประเภททเี่ หมาะสม
- เกบ็ ห่วงกระป๋อง ไส้ลกู แม็ก เพ่ือบรจิ าคทาขาเทียม
- ฯลฯ

นโยบายการกากบั ดแู ลดแู ลองคก์ ารที่ดี ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรม/ขัน้ ตอน ระยะเวลา หนว่ ยงาน
ดาเนินงาน รบั ผดิ ชอบ
2. ผอู้ านวยการทุกสานัก/กอง ส่งเสรมิ และผลักดนั ให้ทา ก.พ. – มี.ค. 60 สานกั /กอง ใน
กจิ กรรม เช่น การส่ังการในหน่วยงาน มอบหมาย สงั กัด สป.กษ.
ผู้รับผิดชอบหลกั แจง้ เวียนสื่อสารประชาสมั พนั ธภ์ ายใน ม.ี ค. – ก.ย. 60
หนว่ ยงาน เป็นต้น สานัก/กอง ใน
10 เม.ย. 60 สงั กดั สป.กษ.
3. ทกุ สานัก/กอง มกี ารส่ือสารประชาสัมพันธ์ผลการ 10 ต.ค. 60
ดาเนินงานและภาพกจิ กรรมผ่านสอ่ื ออนไลน์ เช่น สานัก/กอง ใน
Facebook ของหน่วยงาน, Facebook : วฒั นธรรม สังกัด สป.กษ.
องค์การ สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้

4. ทกุ สานกั /กอง รวบรวมและติดตามผลการดาเนนิ งาน
กจิ กรรมอนุรกั ษ์ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม โดย
รายงานผลการดาเนนิ งานและภาพกจิ กรรม รอบ 6
เดือน และ 12เดือน ให้สานักพัฒนาระบบบรหิ าร ตาม
แบบฟอรม์ ท่ีกาหนด

๖. ตวั ชีว้ ดั ความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ/โครงการ
๖.๑ ตวั ชี้วัด : จานวนหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. (สานัก/กอง) ท่ีดาเนินกิจกรรมโครงการใบไม้สีเขียว

(Green for HOPE # 2)
๖.๒ คาอธิบาย : เป็นการวัดจานวนสานัก/กองในสังกัด สป.กษ. ท่ีสามารถดาเนินงานกิจกรรมตาม

ขนั้ ตอนที่กาหนดได้ทุกขัน้ ตอนของโครงการใบไม้สเี ขยี ว (Green for HOPE # 2)
6.3 เกณฑ์การให้คะแนน : จานวนสานกั /กองในสังกัด สป.กษ. ทสี่ ามารถดาเนินงานตามข้ันตอนท่ี

กาหนดได้ทกุ ขน้ั ตอนของโครงการใบไม้สีเขยี ว (Green for HOPE # 2)

ระดับ 1 2 3 4 5
จานวนหน่วยงาน 13 14 15 16 17

6.4 ผรู้ บั ผดิ ชอบ
ผ้กู ากับดแู ลตวั ชี้วดั : ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบรหิ าร
ผ้จู ดั เก็บตัวช้ีวัด : นางสาวนฤมล อดเิ รกโชตกิ ลุ เบอรต์ ดิ ต่อ : ๐๒ ๒๘๑๕๙๕๕ ต่อ 325
นางสาวกนั ยารตั น์ นาคกูล เบอร์ตดิ ต่อ : ๐๒ ๒๘๑๕๙๕๕ ตอ่ 185
นางสาวจิตรประไพ ผนั ผล เบอรต์ ิดต่อ : ๐๒ ๒๘๑๕๙๕๕ ต่อ 185

นโยบายการกากับดแู ลดูแลองค์การที่ดี ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นโยบายด้านผ้รู ับบริการ และผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี

นโยบายหลกั
ส่งเสรมิ สนบั สนุน กระบวนการใหบ้ ริการท่ีมีความรวดเรว็ สะดวก ทันสมัย

โปรง่ ใส และสุจริต โดยนาเทคโนโลยที ีท่ นั สมยั มาประยุกต์ใช้เพอ่ื ตอบสนองความต้องการ
และสรา้ งความพึงพอใจตอ่ ผู้รับบรกิ ารและผ้มู สี ่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ

1. ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้าน
การเกษตรตา่ งๆ สาหรบั ผูร้ บั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพ่ือให้การดาเนินงาน
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รบั บริการและผ้มู สี ่วนไดส้ ว่ นเสีย
มาตรการ/โครงการ

 โครงการศูนย์ปฏิบตั ิการข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOC)
 โครงการการปรบั ปรุงเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นโยบายการกากับดูแลดแู ลองค์การที่ดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการศูนย์ปฏิบัติการขอ้ มูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOC)

1. ชื่อมาตรการ/โครงการ : ศูนยป์ ฏิบตั ิการข้อมลู กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOC)
หลกั ธรรมาภบิ าล : หลักการตอบสนอง (Responsiveness)

2. หลกั การและเหตผุ ล
ดว้ ยรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กาหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับสินค้า

เกษตรสู่ความม่ันคง ซึ่งประกอบด้วยนโยบายที่สาคัญหลายด้าน อาทิ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ เป็นต้น อีกทั้ง ได้เน้นย้าให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันทางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้มี
ความก้าวหน้าและเห็นผลเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารจึงทาการเช่ือมโยงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่อื ใช้เปน็ ข้อมลู สนบั สนนุ ประกอบการตัดสินใจของผบู้ รหิ ารตามนโยบายสาคัญทไี่ ดก้ าหนดข้นึ

3. วตั ถุประสงค์
เช่ือมโยงข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาไว้ ณ จุดเดียว เพื่อใช้

เป็นขอ้ มลู สนบั สนุนประกอบการตัดสินใจของผบู้ ริหาร

4. หนว่ ยงานดาเนินการ
หน่วยงานรับผดิ ชอบหลกั : ศนู ยเ์ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
หน่วยงานสนับสนุน : -

5. แผนการดาเนนิ การ ระยะเวลา หน่วยงาน
ดาเนินงาน รับผิดชอบ
กจิ กรรม/ข้ันตอน
ม.ค. 60 ศทส.
1. จดั ทารายการขอ้ มลู ของหนว่ ยงานในสงั กัดทมี่ ีการเชื่อมโยงมายงั
ศูนยป์ ฏบิ ัติการกระทรวง ม.ค. 60
ก.พ. 60
2. ตรวจสอบสถานะของการปรับปรุงขอ้ มูลของแต่ละหน่วยงาน
3. ประชุมหารือหน่วยงานในสังกัดเพื่อจดั ทาข้อมลู สาคัญท่ีจะเชอ่ื มโยง ม.ี ค. – มิ.ย. 60
ม.ี ค. – ม.ิ ย. 60
มายังศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง
4. ตรวจสอบ ติดตามการปรบั ปรุงขอ้ มูลของแตล่ ะหนว่ ยงาน
5. สรุปผลการปรบั ปรงุ และการเชอื่ มโยงขอ้ มูลรายงานต่อผูบ้ ริหาร

6. ตวั ชว้ี ดั ความสาเร็จของการดาเนนิ งานตามาตรการ/โครงการ
6.1 ชื่อตัวชีว้ ัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการจดั ทาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (MOC)
6.2 คาอธิบาย : การดาเนินงานในการเช่ือมโยงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ พรอ้ มทัง้ ตรวจสอบและตดิ ตามการปรับปรงุ ขอ้ มลู ที่นามาเชือ่ มโยงใหม้ ีความถูกต้อง

นโยบายการกากับดูแลดูแลองคก์ ารท่ีดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6.3 เกณฑก์ ารให้คะแนน : ระดับความสาเร็จของข้ันตอนปฏบิ ตั ิงาน

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

1 1. จดั ทารายการขอ้ มลู ของหนว่ ยงานในสังกัดท่ีมีการเชื่อมโยงมายงั ศูนย์ปฏิบัตกิ าร

กระทรวง

2 2. ตรวจสอบสถานะของการปรับปรงุ ข้อมลู ของแตล่ ะหน่วยงาน

3 3. ประชุมหารือหน่วยงานในสังกัดเพื่อจดั ทาข้อมูลสาคญั ที่จะเชื่อมโยงมายังศนู ย์

ปฏิบัตกิ ารกระทรวง

4 4. ตรวจสอบ ตดิ ตามการปรับปรงุ ขอ้ มลู ของแต่ละหน่วยงาน

5 5. สรุปผลการปรบั ปรงุ และการเช่ือมโยงข้อมลู รายงานต่อผู้บริหาร

6.4 ผ้รู ับผดิ ชอบ
ผ้กู ากับดูแลตวั ชีว้ ดั : นายศริ ชิ ัย เออ้ื บุญกนก เบอร์ตดิ ต่อ : 02-281-5955 ต่อ 360
ผูจ้ ัดเก็บขอ้ มลู : น.ส.ยพุ าพร พชั ราพนิ จิ จัย เบอร์ตดิ ต่อ : 02-281-5955 ตอ่ 363
ผู้จัดเกบ็ ขอ้ มลู : นายกนก โลหะปิยะพรรณ เบอรต์ ิดต่อ : 02-281-5955 ต่อ 362

นโยบายการกากบั ดแู ลดูแลองค์การท่ีดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการการปรับปรุงเวบ็ ไซตก์ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. ชื่อมาตรการ/โครงการ : การปรบั ปรงุ เวบ็ ไซตก์ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักธรรมาภบิ าล : หลกั การตอบสนอง (Responsiveness)

2. หลักการและเหตผุ ล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความจาเป็นต้องดาเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสนองนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัด พัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์
ของทุกหน่วยงานราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ครอบคลุม หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และรับบริการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วอย่างเท่าเทียม จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ฯ อันจะทาให้สามารถ
ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนท่ัวไปจนไปถึงเกษตรกรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนภารกิจท่ีรับผิดชอบของ
หนว่ ยงานใหม้ ีประสิทธภิ าพมากยง่ิ ขน้ึ

3. วัตถปุ ระสงค์
1. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์สาหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐาน

เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) รวมถึงการเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web
Accessibility) ตามขอ้ กาหนดเบ้ืองต้นของ Web Content Accessibility Guideline 2.0 (WCAG 2.0) โดยมี
การนาเทคโนโลยใี หม่ๆ มาปรับใช้ใหเ้ ป็นประโยชนต์ ่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานและประชาชนท่ัวไป
ผ่านระบบเครอื ขา่ ย Internet และรองรับการทางานบนระบบ Smart Phone และ Smart Devices ได้

2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สาหรับการบริหารจัดการเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ให้
สามารถปรับปรงุ แกไ้ ขไดอ้ ย่างสะดวก รวดเรว็ และมคี วามยืดหยนุ่ ในการปรบั เปล่ยี นรปู แบบการแสดงผลต่างๆได้

3. เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยมีรูปแบบการนาเสนอข้อมูลท่ีเข้าถึงได้
งา่ ย รวดเร็ว ไมซ่ บั ซ้อน และมีความยืดหยุน่ สามารถรองรับการพัฒนาด้านข้อมลู ในอนาคต

4. หนว่ ยงานดาเนนิ การ
หน่วยงานรับผิดชอบหลกั : ศนู ยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร
หนว่ ยงานสนับสนุน : -

5. แผนการดาเนนิ การ ระยะเวลา หนว่ ยงาน
ดาเนินงาน รบั ผิดชอบ
กิจกรรม/ขน้ั ตอน ต.ค.- พ.ย. 59
ศทส.
1. สารวจความต้องการดา้ นโครงสร้าง เนอ้ื หา ข้อมูล และรปู แบบ ต.ค.- พ.ย. 59
การนาเสนอบนเว็บไซต์จากหนว่ ยงานทเี่ กย่ี วข้อง
2. ศกึ ษา รวบรวม วเิ คราะห์ คดั แยก คัดกรอง โครงสร้างเนอ้ื หา ธ.ค. 59
ภายในเวบ็ ไซตเ์ ดมิ และสอบถามขอ้ มูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ ง ม.ค. – ก.พ.60
3. วเิ คราะห์ ออกแบบ โครงสร้างเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซตใ์ หม่
4. พัฒนาเวบ็ ไซต์และระบบบรหิ ารจัดการเวบ็ ไซต์

(Website Administration)

นโยบายการกากบั ดูแลดูแลองคก์ ารที่ดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กจิ กรรม/ขนั้ ตอน ระยะเวลา หน่วยงาน
ดาเนินงาน รับผดิ ชอบ

5. โอนย้ายข้อมูลทมี่ ีอย่เู ดิม และนาเขา้ ขอ้ มลู ใหม่เขา้ สู่ระบบเว็บไซต์ ม.ค. – ก.พ.60

6. จดั ทาคู่มอื การใชง้ าน ม.ค. – ก.พ.60

7. ฝึกอบรมใชง้ านระบบทัง้ ในส่วนกลางและ ส่วนภูมภิ าค ม.ี ค. 60

8. ประเมนิ ผลการฝึกอบรม เม.ย. 60

6. ตัวชว้ี ดั ความสาเร็จของการดาเนินงานตามาตรการ/โครงการ
6.1 ช่อื ตัวชี้วัด : ระดับความสาเรจ็ ของการพัฒนาระบบเว็บไซตก์ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6.2 คาอธิบาย : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ

การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมถึงการฝึกอบรมผู้ใช้งานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้
สามารถนาเขา้ ขอ้ มลู บนเว็บไซตใ์ นส่วนทร่ี บั ผิดชอบได้ ซึ่งจะตอ้ งดาเนนิ การตามกจิ กรรมให้แลว้ เสรจ็ ทกุ กจิ กรรม

6.3 เกณฑก์ ารให้คะแนน : ระดับความสาเรจ็ ของขน้ั ตอนปฏิบตั งิ าน

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 1. สารวจความตอ้ งการด้านโครงสร้าง เนอื้ หา ข้อมลู และรปู แบบการนาเสนอ
บนเวบ็ ไซต์จากหนว่ ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ ง
2 2. ศึกษา รวบรวม วเิ คราะห์ คดั แยก คัดกรอง โครงสร้างเน้อื หาภายในเวบ็ ไซต์
เดมิ และสอบถามข้อมลู จากหน่วยงานท่ีเก่ยี วข้อง
3 3. วิเคราะห์ ออกแบบ โครงสรา้ งเน้ือหาข้อมูลของเว็บไซตใ์ หม่
4 4. พัฒนาเวบ็ ไซต์และระบบบริหารจดั การเว็บไซต์
5
(Website Administration)
5. โอนย้ายข้อมูลทีม่ ีอยเู่ ดิม และนาเขา้ ข้อมูลใหม่เขา้ สู่ระบบเว็บไซต์
6. จัดทาคู่มือการใชง้ าน
7. ฝกึ อบรมใชง้ านระบบทั้งในสว่ นกลางและ สว่ นภูมิภาค
8. ประเมินผลการฝึกอบรม

6.4 ผูร้ บั ผดิ ชอบ
ผู้กากบั ดแู ลตัวชีว้ ัด : นายศิรชิ ัย เอื้อบุญกนก เบอร์ติดต่อ : 02-281-5955 ต่อ 360
ผ้จู ัดเกบ็ ข้อมูล : นายกนก โลหะปยิ ะพรรณ เบอร์ตดิ ต่อ : 02-281-5955 ต่อ 362

นโยบายการกากบั ดูแลดแู ลองค์การท่ีดี ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นโยบายด้านองคก์ าร

นโยบายหลกั
สง่ เสรมิ ใหเ้ กิดความปลอดภยั ของสานกั งาน

แนวทางปฏิบตั ิ
จัดทาแนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยด้านข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทรัพย์สนิ และการเกิดภาวะฉกุ เฉินในกรณตี ่างๆ
นโยบายหลกั

ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนดาเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนและสอดคล้อง
ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจัดให้มีระบบการกากับ ดูแล ติดตาม
ประเมนิ ผล ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน โดยม่งุ เน้นถงึ ผลสมั ฤทธขิ์ องเป้าหมายและความ
สอดคลอ้ งกบั หลกั ธรรมาภบิ าลของการบรหิ ารกิจการบา้ นเมืองทด่ี ี
แนวทางปฏิบตั ิ

1. จัดทาแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัด รวมท้ัง มีกระบวนการ
กากับ ดูแล ติดตามประเมินผล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพใน
ทกุ ข้ันตอนการดาเนนิ งาน

2. จดั ทาแนวทางการสง่ เสรมิ ผลักดัน และสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกจิ การบ้านเมอื งท่ดี ี
มาตรการ/โครงการ

 โครงการจัดทาแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของสานักงาน
ปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 โครงการการจัดทาแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (Digital Agriculture)

 โครงการพัฒนาและสง่ เสรมิ จติ สานกึ ดา้ นคณุ ธรรมจริยธรรม
 โครงการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานกองทุน
หมนุ เวยี นฯ

นโยบายการกากบั ดูแลดแู ลองค์การที่ดี ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 31
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการจัดทาแผนรองรับภัยพบิ ัติและภาวะฉกุ เฉนิ ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. ชื่อมาตรการ/โครงการ : จดั ทาแผนรองรับภยั พบิ ัตแิ ละภาวะฉุกเฉินของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

หลักธรรมาภบิ าล : หลกั ประสทิ ธผิ ล (Effectiveness) และหลกั ประสิทธิภาพ (Efficiency)

3. หลักการและเหตุผล
การเตรียมความพร้อมตามแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นการนาหลักการและแนวคิดจากแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นแผนแม่บท (Master
Plan) ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ และเป็นเคร่ืองมือในการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและสามารถ
สร้างมาตรฐานของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เกิดขึ้น ผนวกกับเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) กาหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนและมี
ผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ในการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่าง
ต่อเนอ่ื งและมปี ระสทิ ธภิ าพ

3. วตั ถปุ ระสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางปฏบิ ัติในการป้องกันภัยด้านข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สิน และการเกิด

ภาวะฉกุ เฉนิ ในกรณตี า่ ง ๆ ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. เพ่ือให้สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางในการเตรียมความพร้อม และบริหาร

จดั การและกอบก้กู ระบวนการทางานใหส้ ามารถกลับมาดาเนินการได้ตามปกติ รวมท้ังส่งมอบบริการให้ผู้รับบริการ
ไดอ้ ยา่ งตอ่ เนือ่ ง

3. เพือ่ สง่ เสริมใหเ้ กิดความปลอดภัยของบคุ ลากรและสานักงานในสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

4. หนว่ ยงานดาเนนิ การ
หน่วยงานรบั ผดิ ชอบหลกั : กองกลาง
หน่วยงานสนบั สนนุ : ทกุ หนว่ ยงานในสังกัดสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. แผนการดาเนินการ ระยะเวลา หนว่ ยงาน
ดาเนินงาน รับผิดชอบ
กิจกรรม ม.ค.60 ฝ่ายอาคารสถานท่ีฯ

1. จดั ทาร่างประชุมคณะทางานเพอ่ื ทบทวนแผนรองรับภยั พิบตั แิ ละ ก.พ. - ม.ี ค. 60 ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ
ภาวะฉุกเฉิน
2. ประชมุ คณะทางานเพ่อื ทบทวนแผนรองรับภยั พบิ ตั แิ ละภาวะ ม.ค. - ก.พ. 60 ฝ่ายอาคารสถานท่ฯี
ฉุกเฉนิ ม.ค. - ก.พ. 60 ฝา่ ยอาคารสถานที่ฯ
3. จดั ทาปา้ ยจดุ รวมพลและธงฉกุ เฉิน
4. ตรวจสอบถงั ดับเพลงิ พร้อมอุปกรณแ์ ละการบรรจุนา้ ยาดบั เพลิง
ใหม่

นโยบายการกากับดูแลดแู ลองคก์ ารท่ีดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 32
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กจิ กรรม ระยะเวลา หนว่ ยงาน
ดาเนินงาน รับผิดชอบ
5. รณรงค์การป้องกนั อัคคีภยั และปรับปรุงฐานขอ้ มลู เบอร์โทรศพั ท์
หนว่ ยงาน โดยตดิ ประกาศตามจดุ สาคัญและแจง้ เวียนหนว่ ยงาน มี.ค. - กย. 60 ฝา่ ยอาคารสถานที่ฯ
6. จัดให้มกี ารฝกึ ซอ้ มเมอื่ เกดิ เหตฉุ ุกเฉนิ (อคั คีภัย)
7. สรปุ ผลการดาเนนิ งานแผนรองรับภยั พิบตั ิ พ.ค. - กย. 60 ฝา่ ยอาคารสถานทฯี่
ก.ย. 60 ฝา่ ยอาคารสถานทีฯ่

6. ตัวชว้ี ดั ความสาเรจ็ ของการดาเนนิ งานตามมาตรการ/โครงการ

6.1 ชือ่ ตวั ชว้ี ัด : ระดับความสาเรจ็ ของการดาเนินงานจัดทาแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของ

สานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6.2 คาอธิบาย : การเตรียมความพร้อมตามแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน คือ ระบบแผน

สารองทสี่ ่วนราชการจดั ทาขึ้น เพื่อใหส้ ่วนราชการสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ

เช่น สาธารณภัย การจลาจล ความปลอดภัย เป็นต้น และเป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้แผนพัฒนาองค์การท่ี

ดาเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

6.3 เกณฑก์ ารให้คะแนน :

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานจดั ทาแผนรองรบั ภยั พิบัตแิ ละภาวะฉุกเฉนิ ของสานกั งาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวดั ข้ันตอนการดาเนินงาน ระดบั 1 – 5 ดังนี้

ระดบั กจิ กรรม ระยะเวลา

1 1. จดั ทาร่างประชุมคณะทางานเพอื่ ทบทวนแผนรองรบั ภยั พบิ ตั แิ ละภาวะฉุกเฉนิ ม.ค. 60
2. ประชมุ คณะทางานเพอ่ื ทบทวนแผนรองรับภยั พบิ ัตแิ ละภาวะฉกุ เฉิน ก.พ.-ม.ี ค. 60

2 3. จัดทาปา้ ยจดุ รวมพลและธงฉุกเฉิน ม.ค.-ก.พ. 60

3 4. ตรวจสอบถงั ดบั เพลงิ พร้อมอุปกรณแ์ ละการบรรจนุ า้ ยาดบั เพลงิ ใหม่ ม.ค.-ก.พ. 60

4 5. รณรงคก์ ารปอ้ งกันอคั คีภัยและปรับปรงุ ฐานข้อมูลเบอรโ์ ทรศัพท์หน่วยงาน โดย มี.ค.-กย. 60
ตดิ ประกาศตามจุดสาคญั และแจง้ เวียนหน่วยงาน

5 6. จัดให้มีการฝึกซ้อมเม่ือเกิดเหตุฉกุ เฉิน(อคั คภี ัย) พ.ค.-กย. 60
7. สรปุ ผลการดาเนินงานแผนรองรบั ภัยพบิ ตั ิ ก.ย. 60

6.4 ผรู้ ับผดิ ชอบ
ผ้กู ากบั ดูแลตวั ชี้วดั : นางพรทิพา แกว้ ชนะ เบอร์ตดิ ต่อ 282
ผจู้ ดั เก็บขอ้ มูล : นายอรา่ ม ปทมุ ากร เบอรต์ ิดต่อ 130

นโยบายการกากับดูแลดูแลองคก์ ารท่ีดี ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 33
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการการจดั ทาแผนพฒั นาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Digital Agriculture)

1. ช่ือมาตรการ/โครงการ : การจัดทาแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Digital
Agriculture)

หลักธรรมาภบิ าล : หลักประสิทธผิ ล (Effectiveness) และหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

2. หลักการและเหตุผล
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือเป็นกลไกสาคัญในการขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งในรายละเอียดของมติดังกล่าว มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี

1) “... 3. ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนาแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และแผนปฏิบัติ
การท่ีจะจัดขึ้น ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปพิจารณาประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปขี องหน่วยงานให้สอดคล้องกัน...”

2) “… 4. ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานที่เกย่ี วขอ้ งจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ท่ีให้ทุกกระทรวง
ทบวง และหน่วยงานอิสระ จัดทาแผนแมบ่ ทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยจัดทาแผน 3 ปี และปรับ
ทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจาทุกปี ... ”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร (ศทส.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานท่ีเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ข้างต้น เห็นควรเร่งจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว

3. วตั ถุประสงค์
เพื่อจดั ทาแผนพฒั นาระบบเกษตรดจิ ิทลั ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2560-2564

4. หนว่ ยงานดาเนินการ
หน่วยงานรับผดิ ชอบหลัก : ศูนยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร
หนว่ ยงานสนับสนุน : -

5. แผนการดาเนินการ ระยะเวลา หนว่ ยงาน
ดาเนนิ งาน รบั ผดิ ชอบ
กจิ กรรม/ขั้นตอน
ต.ค. 59 ศทส.
1. ทบทวนภารกิจของ กษ. และนโยบาย ยทุ ธศาสตรท์ ่เี กี่ยวข้อง -
2.วิเคราะห์ปัจจยั แวดล้อมต่อการพฒั นาเทคโนโลยสี ารสนเทศ
และการสื่อสารของ กษ. ก.ย. 60

นโยบายการกากับดูแลดูแลองค์การท่ีดี ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หนว่ ยงาน
ดาเนนิ งาน รบั ผดิ ชอบ
3. วิเคราะห์แนวทางการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศสนบั สนุนภารกจิ กษ.
4. วเิ คราะห์และสังเคราะหข์ ้อมลู เพื่อจัดทารา่ งแผนพฒั นาระบบ
เกษตรดิจทิ ลั
5. นาเสนอรา่ งแผนพฒั นาระบบเกษตรดจิ ิทลั ต่อคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กษ. เพ่ือขอความเหน็ ชอบในหลกั การ
6. นาเสนอเพ่ือรับฟงั ความคิดเหน็ จากผู้มสี ่วนไดส้ ว่ นเสยี
7. นาเสนอคณะกรรมเทคโนโลยสี ารสนเทศ กษ. เพื่อขอความเห็นชอบ
8. หวั หน้าสว่ นราชการเห็นชอบ/อนุมตั ใิ ห้มีผลบังคับใช้

6. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของการดาเนนิ งานตามาตรการ/โครงการ
6.1 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานกิจกรรมแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (Digital Agriculture)
6.2 คาอธิบาย : การจัดทาแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะปี

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
6.3 เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับความสาเร็จของขัน้ ตอนปฏิบัติงาน

ระดบั คะแนน เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน
1 1. ทบทวนภารกจิ ของ กษ. และนโยบาย ยทุ ธศาสตรท์ ่เี ก่ียวขอ้ ง
2.วิเคราะห์ปจั จยั แวดล้อมต่อการพฒั นาเทคโนโลยสี ารสนเทศ
2 และการส่ือสารของ กษ.
3. วเิ คราะหแ์ นวทางการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศสนับสนุนภารกิจ กษ.
3 4. วเิ คราหแ์ ละสังเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ จดั ทารา่ งแผนพฒั นาระบบ
เกษตรดจิ ิทัล
4 5. นาเสนอรา่ งแผนพัฒนาระบบเกษตรดจิ ิทัลต่อคณะกรรมการ
5 เทคโนโลยสี ารสนเทศ กษ. เพ่ือขอความเหน็ ชอบในหลักการ

6. นาเสนอเพอื่ รับฟงั ความคิดเหน็ จากผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสยี
7. นาเสนอคณะกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กษ. เพื่อขอความเห็นชอบ
8. หวั หน้าส่วนราชการเหน็ ชอบ/อนุมตั ใิ ห้มีผลบงั คับใช้

6.4 ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้กากับดูแลตวั ชีว้ ัด : นายศริ ชิ ัย เอ้อื บุญกนก เบอรต์ ดิ ต่อ : 02-281-5955 ต่อ 360
ผู้จัดเกบ็ ข้อมลู : นางลลติ า สีพนมวนั เบอรต์ ดิ ต่อ : 02-281-5955 ต่อ 361
ผูจ้ ดั เก็บขอ้ มูล : นายกนก โลหะปยิ ะพรรณ เบอรต์ ิดต่อ : 02-281-5955 ตอ่ 362

นโยบายการกากับดแู ลดูแลองคก์ ารท่ีดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาและส่งเสรมิ จติ สานกึ ด้านคณุ ธรรมจริยธรรม

1. ช่อื มาตรการ/โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสรมิ จิตสานึกดา้ นคณุ ธรรมจริยธรรม
หลักธรรมาภบิ าล : หลกั นติ ธิ รรม (Rule of Law)

2. หลักการและเหตผุ ล
ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ

และความผาสุกของประชาชน ท้ังยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต่อเน่ืองตามมาก่อให้เกิดสภาวะการถดถอย
ของเจรญิ เตบิ โตทางเศรษฐกจิ ปัญหาสังคมที่เพ่ิมมากย่ิงข้ึนเพราะขาดปัจจัยในการแก้ปัญหา การเกิดปัญหาเลือก
ปฏิบัติและให้อภิสิทธิ์แก่บุคคลท่ีเอ้ือผลประโยชน์ในภาครัฐ นอกจากน้ี การทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมอัน
เป็นปฏิปกั ษ์ต่อหลกั ธรรมาภบิ าลหลกั การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ หี ลกั นิติรัฐและหลักนิติธรรมอันเป็นหลักการ
สาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ
ตามข้อเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐ
นาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
แปลงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนในระยะท่ี ๒ แล้ว (พ.ศ. ๒๕๕๖ -
๒๕๖๐) ประกอบกบั รฐั บาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มนี โยบายด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซ่ึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้สนองรับนโยบาย ดังกล่าวให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติงานโดยปราศจากคอรัปชั่น โปร่งใสทั้งด้านการบริหารเงินงบประมาณ และ
โปร่งใสในการให้ข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชา เกษตรกรและประชาชน สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตระหนักถึงความสาคัญของภัยปัญหาการทุจริตดังกล่าว และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี ๒๕๕๘ -
๒๕๖๑ ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ
สานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณด์ า้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการทจุ รติ ทีเ่ ห็นผลเป็นรปู ธรรมยิง่ ขึน้

3. วตั ถปุ ระสงค์
๑. เพอ่ื เสรมิ จิตสานกึ ให้แก่บุคลากรในการปฏบิ ตั ิงานตามหนา้ ทดี่ ้วยหลกั ธรรมาภิบาล รวมทั้งประพฤติ

ปฏบิ ตั ติ นตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
๒. เพือ่ สร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤตมิ ิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี

4. หนว่ ยงานดาเนินการ
หนว่ ยงานรบั ผดิ ชอบหลกั : กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานสนับสนุน : ทกุ หนว่ ยงาน

นโยบายการกากับดแู ลดแู ลองค์การที่ดี ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 36
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

5. แผนการดาเนนิ การ ระยะเวลาดาเนนิ งาน หน่วยงานรับผิดชอบ

กิจกรรม/ข้ันตอน ต.ค. 5๙ - ก.ย. ๖๐ กองการเจ้าหน้าท่ีและ
ต.ค. 5๙ - ก.ย. ๖๐ หนว่ ยงานที่เกยี่ วข้อง
โครงการพฒั นาและสง่ เสรมิ จิตสานึกดา้ นคุณธรรม และ
จริยธรรมสาหรับบุคลากร สป.กษ. มีการดาเนินกิจกรรม ต.ค. 5๙ - ก.ย. ๖๐ กองการเจา้ หน้าที่และ
ดังน้ี ต.ค. 5๙ - ก.ย. ๖๐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต.ค. 5๙ - ก.ย. ๖๐
1. สง่ เสริมและสนับสนุนกจิ กรรม เพอื่ สรา้ งความ ต.ค. 5๙ - ก.ย. ๖๐ กองการเจ้าหนา้ ท่ีและ
ตระหนักในการป้องกนั และปราบปรามการทจุ ริตใน ต.ค. 5๙ - ก.ย. ๖๐ หนว่ ยงานที่เกี่ยวข้อง
รปู แบบต่างๆ ต.ค. 5๙ - ก.ย. ๖๐ กองการเจา้ หน้าท่ีและ
ต.ค. 5๙ - ก.ย. ๖๐ หนว่ ยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสรมิ และสนบั สนุนการเผยแพร่องคค์ วามรู้ กองการเจา้ หนา้ ท่ีและ
เกยี่ วกบั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งและกจิ กรรมการ หนว่ ยงานทเ่ี กี่ยวข้อง
ประยกุ ต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งในการ
ปฏบิ ตั งิ าน กองการเจา้ หน้าที่และ
หนว่ ยงานท่ีเกีย่ วข้อง
3. สง่ เสริมการใหค้ วามรเู้ ฉพาะทางสรา้ งความเปน็
มืออาชีพดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการทุจริต กองการเจา้ หน้าที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สรา้ งเคร่ืองมอื /มาตรการในการปอ้ งกนั และ กองการเจา้ หน้าท่ีและ
ติดตามสถานการณ์การทจุ ริตในหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองการเจ้าหน้าท่ีและ
5. ประสานความรว่ มมือทางดา้ นข้อมูลขา่ วสารและ หนว่ ยงานทเ่ี ก่ยี วข้อง
การปฏิบัตงิ านด้านการปอ้ งกันและปราบปรามการ
ทุจริตระหวา่ งหนว่ ยงานในสงั กัด

6. ผลักดนั ใหม้ ีการปฏบิ ตั ติ ามแนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและการบงั คบั ใชก้ ฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

7. ส่งเสริมและสนบั สนนุ กิจกรรมแลกเปลย่ี นเรียนรู้
ดา้ นการป้องกนั และปราบปรามการทุจริต

8. พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสใหม้ ีความ
หลากหลายและปลอดภัย

9. ส่งเสริมและสนับสนนุ การเผยแพรข่ ้อมลู ขา่ วสาร
ด้านการป้องกนั และปราบปรามการทุจริต

6. ตวั ชีว้ ัดความสาเรจ็ ของการดาเนนิ งานตามาตรการ/โครงการ
6.1 ชือ่ ตัวชว้ี ัด : รอ้ ยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทจุ ริต
6.2 คาอธิบาย : เปน็ การวดั ผลการดาเนินการตามแผนป้องกนั และปราบปรามการทจุ รติ
6.3 เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ กจิ กรรม ร้อยละ

1 จดั กจิ กรรมตามแผนแล้วเสร็จ จานวน 5 กจิ กรรม 60

2 จัดกจิ กรรมตามแผนแล้วเสร็จ จานวน 6 กิจกรรม 70

3 จดั กจิ กรรมตามแผนแลว้ เสร็จ จานวน 7 กิจกรรม 80

นโยบายการกากับดแู ลดแู ลองคก์ ารที่ดี ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 37
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระดบั กจิ กรรม รอ้ ยละ
4 จดั กิจกรรมตามแผนแลว้ เสร็จ จานวน 8 กิจกรรม 90

5 จดั กจิ กรรมตามแผนแล้วเสรจ็ จานวน 9 กิจกรรม 100

6.4 ผู้รับผดิ ชอบ เบอรต์ ดิ ตอ่ : 02-281-1132
ผูก้ ากบั ดแู ลตวั ชีว้ ดั : ผอู้ านวยการกองการเจ้าหนา้ ท่ี
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล : น.ส.อรพร วงศ์แสงเอย่ี ม
นายชยั ภทั ร เกษมณี

นโยบายการกากบั ดแู ลดแู ลองคก์ ารที่ดี ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 38
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการบริหารจัดการข้อมูลเพอ่ื กากบั ติดตามการดาเนนิ งานกองทนุ หมนุ เวียนฯ

๑. ช่ือมาตรการ/โครงการ : บริหารจัดการข้อมูลเพ่ือกากับตดิ ตามการดาเนินงานกองทุนหมนุ เวียนฯ
หลักธรรมาภบิ าล : หลกั ประสทิ ธิผล (Effectiveness) และหลกั ประสิทธภิ าพ (Efficiency)

๒. หลักการและเหตุผล
กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนในกากับดูแลของสานักบริหารกองทุนเ พ่ือ

ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (สกร.) สานักงานปลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้จัดทาบันทึก
ขอ้ ตกลงกับกรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน
ของกองทนุ หมนุ เวียน ด้านท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เป็นตัวชี้วัดร่วมและทุนหมุนเวียนทุกทุนจะต้อง
ดาเนินการ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ซึ่งในตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ ได้กาหนดเกณฑ์
ให้ดาเนินการ 2 ประเด็นหลัก คือ 1. การดาเนินงานตามแผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
และ 2. การบริหารจดั การสารสนเทศ

กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้ดาเนินการตามเกณฑ์ท่ีกาหนดและ
การจัดทาแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจาปีบัญชี 2560 และพบปัญหาการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การสารสนเทศในปีบัญชี 2559 ในกิจกรรมจัดทาฐานข้อมูลของกองทุนหมุนเวียนฯ เน่ืองจากแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย
มีภารกิจต่างกัน มีการจัดเก็บข้อมูลและทาข้อมูลไปใช้แตกต่างกัน ขาดการศึกษาปัญหาและการรวบรวมข้อมูล
ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบแยกส่วน พร้อมท้ังไม่มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านน้ีโดยตรง จึงไม่สามารถดาเนิน
กจิ กรรมนี้ได้สาเร็จ และผลจากการทบทวนและพจิ ารณากองทุนหมนุ เวยี นเพือ่ การกู้ยมื แก่เกษตรกรและผู้ยากจน
สานักบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเห็นว่าฐานข้อมูลในปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบแยกส่วนของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย และรายละเอียดการจัดเก็บยังไม่ครอบคลุมซึ่งต้องพัฒนาและปรับปรุง
ระบบข้อมูลต่างๆ โดยควรกาหนดแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้กาหนดโครงการบริหารจัดการข้อมูล
เพือ่ กากบั ตดิ ตามการดาเนินงานกองทุนหมนุ เวียนฯ เพอื่ สนับสนนุ นโยบายการกากับดูแลองค์การท่ีดีในมาตรการ
ด้านองคก์ ารของ สป.กษ.

๓. วัตถปุ ระสงค์
1. เพ่ือจัดการฐานข้อมูลท่ีจาเป็นในการกากับติดตามการดาเนินงานของกองทุนหมุนเวียนฯอย่างเป็น

ระบบ
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลในการกากับดูแลด้านการบริหารงานกองทุนหมุนเวียนฯให้มี

ความสะดวกตอ่ การใชป้ ระโยชน์มากยิ่งข้ึน

๔. หนว่ ยงานดาเนนิ การ
หน่วยงานรับผดิ ชอบหลกั : สานักบรหิ ารกองทนุ เพ่อื ชว่ ยเหลอื เกษตรกรและผยู้ ากจน
หน่วยงานสนบั สนุน : ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สาร

๕. แผนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนนิ งาน หนว่ ยงาน
ม.ค. 60 รบั ผดิ ชอบ
กจิ กรรม/ขน้ั ตอน
สกร.
1. จัดต้งั คณะทางานการบริหารจดั การสารสนเทศของ
กองทนุ หมุนเวยี นเพ่ือการกูย้ ืมแก่เกษตรกรและ ผูย้ ากจน

นโยบายการกากบั ดแู ลดูแลองค์การท่ีดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 39
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กจิ กรรม/ขัน้ ตอน ระยะเวลาดาเนินงาน หนว่ ยงาน
รับผิดชอบ
2. จดั ประชุมคณะทางานเพ่ือกาหนดแนวทางในพัฒนาระบบ ม.ค. - ก.พ. 60
สารสนเทศของกองทนุ หมุนเวยี นเพอื่ การกู้ยืมแก่เกษตรกร สกร.
และผู้ยากจน ก.พ. - ม.ี ค. 60
เม.ย. - ก.ค. 60 สกร.
3. ศึกษาปญั หาการปฏบิ ตั ิและความต้องการด้านระบบ ส.ค. - ก.ย. 60
สารสนเทศ สกร./ศทส.

4. จัดทาขั้นตอนการปฏบิ ตั ิงาน/รายละเอียดของระบบ สกร./ศทส.
สารสนเทศและการเช่ือมโยงข้อมลู

5. จัดทาแนวทางและแผนปฏิบัตกิ ารด้านระบบสารสนเทศใน
อนาคต

๖. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนนิ การตามมาตรการ/โครงการ
๖.๑ ตัวชีว้ ดั : ระดับความสาเร็จในการดาเนนิ งานตามแผนบรหิ ารจดั การข้อมลู ฯที่กาหนด
๖.๒ คาอธบิ าย : พิจารณาจากผลการดาเนนิ งานตามขั้นตอนการบริหารจดั การขอ้ มลู ฯ ตัง้ แต่ขั้นตอนที่

1 ถงึ ขัน้ ตอนท่ี 5
6.3 เกณฑก์ ารให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขัน้ ของความสาเร็จ (Milestone) แบง่ เกณฑ์การใหค้ ะแนนเปน็ 5 ระดับ

พิจารณาจากความกา้ วหนา้ ของขน้ั ตอนการดาเนินงานตามแผนงานแตล่ ะระดับ ดงั นี้

ระดบั เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน

1 จัดตัง้ คณะทางานการบริหารจดั การสารสนเทศของกองทนุ หมุนเวียนเพื่อการก้ยู ืมแก่เกษตรกร
และผูย้ ากจน

2 จดั ประชุมคณะทางานเพือ่ กาหนดแนวทางในพฒั นาระบบสารสนเทศของกองทนุ หมนุ เวยี น
เพ่ือการกยู้ ืมแก่เกษตรกรและผยู้ ากจน

3 ศกึ ษาปัญหาการปฏบิ ตั ิและความตอ้ งการดา้ นระบบสารสนเทศ

4 จัดทาข้ันตอนการปฏิบัตงิ าน /รายละเอียดของระบบสารสนเทศและการเช่อื มโยงข้อมลู

5 จดั ทาแนวทางและแผนปฏิบตั ิการด้านระบบสารสนเทศในอนาคต

6.4 ผรู้ บั ผดิ ชอบ :

ผ้กู ากับดแู ลตัวชีว้ ัด : ผู้อานวยการสานักบริหารกองทุนฯ เบอรต์ ดิ ต่อ :02 - 2803920

ผจู้ ดั เกบ็ ขอ้ มลู : นางสาวปิยพร สุขวนชิ เบอร์ตดิ ต่อ :02 - 2807753 (329)

นางสาวจารกั ษ์ เจรญิ สขุ เบอรต์ ิดต่อ : 02 - 2803914 (270)

นโยบายการกากบั ดูแลดูแลองค์การที่ดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 40
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นโยบายดา้ นผู้ปฏิบตั งิ าน

นโยบายหลัก
ให้ความสาคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง และส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
องคก์ ร รวมท้งั การสร้างบรรยากาศในการทางานที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ
ชีวติ ทดี่ ี และเกดิ แรงจงู ใจในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบตั ิ

1. จัดทาแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้าง
บคุ ลากรใหม้ ศี กั ยภาพในดา้ นต่างๆเพอ่ื รองรับภารกิจหน้าที่ของหนว่ ยงาน

2. ให้ความสาคัญกับการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทางาน เพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการพั ฒนาและ
ปรับปรุงองค์กร รวมท้ัง การสร้างแรงจูงใจในการทางาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก
และผูกพันต่อองคก์ ร

3. จดั ทาแนวทางการเตบิ โตของสายอาชีพและเปิดเผยให้ทราบโดยทวั่ กนั
มาตรการ/โครงการ

 โครงการจัดทาแผนปฏบิ ัตกิ าร Action Plan ประจาปี ๒๕๖๐ ตามแผนกล
ยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของสานักงาน
ปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแนวทาง HR Scorecard

 โครงการ Smart Officer
 โครงการสรา้ งความรคู้ วามเขา้ ใจตอ่ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

นโยบายการกากับดแู ลดูแลองค์การที่ดี ของสานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการจัดทาแผนปฏบิ ตั กิ าร Action Plan ประจาปี ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
และพัฒนาทรพั ยากรบคุ คล ประจาปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามแนวทาง HR Scorecard

1. ชื่อมาตรการ/โครงการ : โครงการจดั ทาแผนปฏบิ ัตกิ าร Action Plan ประจาปี ๒๕๖๐ ตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามแนวทาง HR Scorecard

หลักธรรมาภิบาล : หลกั การตอบสนอง (Responsiveness)

2. หลกั การและเหตุผล
ตามท่ี สานักงาน ก.พ. ได้มีการนาการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล (Human

Resource Scorecard) มาประยุกต์ใช้ในส่วนราชการ เพ่ือต้องการให้ส่วนราชการทราบถึงสมรรถนะในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง โดยได้ดาเนินการศึกษาและได้กาหนดกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไว้ ๕ มิติ คือ มิติความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบคุ คล มิตปิ ระสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากร
บคุ คล และมติ ิสดุ ท้าย คอื มติ คิ ณุ ภาพชีวติ และความสมดุลระหวา่ งชีวิตและการทางาน ดงั น้นั สานักงาน ก.พ. จึง
ไดส้ ง่ เสริมใหส้ ่วนราชการจดั ทาแผนกลยทุ ธก์ ารบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะท่ีเป็นส่วนราชการระดับกรม จึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ และประจาปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ และ
แผนปัจจุบัน ประจาปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ตามแนวทาง HR Scorecard และนาไปสู่การปฏิบัติ พร้อมสรุปและ
รายงานผลการดาเนินการไปยงั สานกั งาน ก.พ.

สาหรับแผนกลยทุ ธ์ดา้ นการบรหิ ารทรัพยากรบุคคล ได้มีการรวมในส่วนของการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เข้าไว้ด้วยกัน และมีการทบทวนแผนทุกปีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมท้ังได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ Action Plan
ประจาปี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. วตั ถุประสงค์
๑. เพอ่ื ใหก้ ารดาเนนิ การด้านการบรหิ ารและทรัพยากรบุคคลเกดิ ประสิทธภิ าพและประสทิ ธผิ ล
๒. เพ่อื สรา้ งการมีสว่ นร่วมของบคุ ลากรในสังกัด สป.กษ. ต่อการดาเนินการด้านการบริหารและพัฒนา

ทรพั ยากรบุคคล

4. หนว่ ยงานดาเนนิ การ
หน่วยงานรับผดิ ชอบหลกั : กองการเจา้ หน้าที่
หนว่ ยงานสนบั สนนุ : สถาบันเกษตราธิการ

นโยบายการกากบั ดูแลดแู ลองคก์ ารที่ดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 42
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

5. แผนการดาเนนิ การ

กจิ กรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนนิ งาน กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจา้ หน้าที่
1. ทบทวน ข้อมูล ประกอบการจดั ทารา่ งแผนปฏบิ ัติการ ต.ค. 5๙ - ธ.ค. ๖๐ กองการเจ้าหนา้ ที่
กองการเจา้ หนา้ ท่ี
(Action Plan) ประจาปี ๒๕๖๐ กองการเจ้าหนา้ ท่ี

2. เสนอคณะทางาน/คณะกรรมการเพื่อพิจารณา รา่ ง ม.ค. 5๙ - ก.พ. ๖๐

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี 2560

3. เสนอรา่ งแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ประจาปี มี.ค. ๖๐

2560 ตอ่ ผูบ้ รหิ าร เพ่ือขอความเห็นชอบ

4. นาแผนปฏบิ ตั ิการ (Action Plan) ประจาปี 2560 มี.ค. - เม.ย. ๖๐

สูก่ ารปฏบิ ัติ พร้อมท้งั เผยแพร่ประชาสมั พนั ธ์

5. ตดิ ตามผล โดยจดั ทาสรุปรายงานการดาเนนิ การตาม เม.ย. - ก.ย. ๖๐

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี 2560

6. ตัวชวี้ ัดความสาเร็จของการดาเนนิ งานตามาตรการ/โรงการ
6.1 ช่ือตัวชว้ี ดั : รอ้ ยละระดับความสาเร็จในการดาเนนิ การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan)

ประจาปี ๒๕๖๐ ตามแผนกลยทุ ธก์ ารบรหิ ารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตามแนวทาง HR Scorecard

6.2 คาอธิบาย : เป็นการวดั ผลความสาเร็จการดาเนนิ การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ประจาปี ๒๕๖๐ ตามแผนกลยทุ ธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสานกั งานปลดั กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตามแนวทาง HR Scorecard

6.3 เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดบั ๑ ทบทวน ข้อมูล ประกอบการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี
๒๕๖๐
ระดับ ๒ เสนอคณะทางาน/คณะกรรมการ เพ่ือพจิ ารณา รา่ งแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan)
ประจาปี ๒๕๖๐
ระดบั ๓ เสนอรา่ งแผนปฏบิ ตั กิ าร (Action Plan) ประจาปี ๒๕๖๐ ต่อผู้บรหิ าร เพื่อขอความ
เหน็ ชอบ
ระดับ ๔ นาแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ประจาปี ๒๕๖๐ สู่การปฏบิ ตั ิ พรอ้ มทั้งเผยแพร่
ประชาสมั พันธ์
ระดับ ๕ ตดิ ตามผล โดยจัดทาสรปุ รายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan)
ประจาปี ๒๕๖๐

6.4 ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้กากับดูแลตวั ชี้วดั : ผู้อานวยการกองการเจ้าหนา้ ที่
ผ้จู ดั เก็บขอ้ มลู : นายกุลพล รตั นโสภณ เบอรต์ ิดต่อ : 02-281-1132
น.ส.กันยารัตน์ เศวตนันทิกลุ

นโยบายการกากับดแู ลดูแลองคก์ ารที่ดี ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 43
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมหลกั สูตร Smart Officer ปีงบประมาณ ๒๕60

1. ช่ือมาตรการ/โครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer ปงี บประมาณ ๒๕60
หลกั ธรรมาภิบาล : หลักประสิทธผิ ล (Effectiveness) และหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

2. หลักการและเหตุผล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบายและ

แนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกาหนดนโยบาย
ทสี่ าคัญ คือ การลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรและภาคเกษตรไทย โดยมี Smart
Officer เปน็ สว่ นขับเคล่อื นนโยบายดงั กล่าวสูก่ ารปฏิบัติ

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างคลังสมอง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้สามารถเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ จาเป็น
ต้องพัฒนาบคุ ลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น Smart Officer ตรงตามสมรรถนะความสามารถ 7
ลักษณะ ได้แก่ 1) ความเชี่ยวชาญ/ความรู้/ภาษา 2) ภาวะผู้นา/คุณธรรม/จริยธรรม 3) จิตอาสา/บริการ
4) ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต 5) ทางานเป็นทีม 6) เก่งคิด/เก่งปฏิบัติ และ 7) ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่
การปฏิบัติได้

ดังน้ัน สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ จึงได้จัดทาโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตร “Smart Officer” เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านผู้นายุคใหม่ท่ีทันสมัย รวมทั้งต้องมี
อุดมการณ์ และจิตสานึกการเป็นข้าราชการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกับ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ท้ังยังสามารถปรับตัวกับบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีศักยภาพในการ
เปน็ Smart Officer เพอ่ื รองรับทศิ ทางการพฒั นาประเทศ ในการกา้ วเขา้ สู่ “ประเทศไทย 4.0”

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้และเข้าใจ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และขบั เคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกจิ ของหนว่ ยงานได้อยา่ งชัดเจน
3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทภาวะผู้นายุคใหม่ท่ีทันสมัย หลักการ

บริหาร การวางแผน การนาเสนอ ประชาสัมพนั ธ์ การพฒั นาบุคลิกภาพ และการบริการที่ดี
3.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปลูกฝังอุดมการณ์ และสร้างจิตสานึกให้กับข้าราชการระดับต้น

ในการเปน็ ขา้ ราชการที่ดี

4. หนว่ ยงานดาเนินการ
หนว่ ยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบนั เกษตราธกิ าร

5. แผนการดาเนนิ การ ระยะเวลาดาเนนิ งาน หนว่ ยงานรบั ผิดชอบ
กจิ กรรม/ขัน้ ตอน ต.ค. 59 สถาบันเกษตราธิการ
พ.ย. 59
1) กาหนดแผนการดาเนินงานและขอความเห็นชอบ พ.ย. 59
2) จัดทารายละเอยี ดโครงการ
3) ขออนุมตั ิโครงการและงบประมาณ ธ.ค. 59 – ก.ค. 60
4) ดาเนนิ การตามแผนจัดฝึกอบรม ธ.ค. 59 – ก.ค. 60
5) ประเมินผลการฝึกอบรม

นโยบายการกากับดูแลดูแลองค์การท่ีดี ของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 44
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6. ตัวช้ีวดั ความสาเร็จของการดาเนินงานตามาตรการ/โครงการ
6.1 ชือ่ ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจานวนผผู้ ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer
6.2 คาอธิบาย : ผู้ผ่านการฝึกอบรมพิจารณาจาก การประเมินผลหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม

หลกั สตู ร Smart Officer ดว้ ยแบบทดสอบ โดยผผู้ า่ นการฝึกอบรมต้องไดค้ ะแนน รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป

สตู รการคานวณ : ร้อยละของจานวนผู้ผา่ นการฝกึ อบรมหลักสูตร Smart Officer
= จานวนข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer X 100

จานวนข้าราชการท้ังหมดที่เข้ารับการอบรม
6.3 เกณฑก์ ารให้คะแนน :

ระดบั คะแนน ร้อยละ

1 65

2 70

3 75

4 80

5 85

6.4 ผูร้ บั ผดิ ชอบ

ผกู้ ากบั ดูแลตวั ชว้ี ดั : ผู้อานวยการสถาบันเกษตราธิการ เบอรต์ ิดตอ่ : 0 2940 5593 ตอ่ 100

ผูจ้ ดั เกบ็ ขอ้ มูล : น.ส.ศิรวิ รรณ เครือเลก็ เบอรต์ ดิ ต่อ : 0 2940 5593 ต่อ 131

นายยุทธภมู ิ ประสมทรัพย์ เบอรต์ ิดต่อ : 0 2940 5593 ตอ่ 150

นโยบายการกากบั ดแู ลดูแลองคก์ ารท่ีดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 45
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการสร้างความรู้ความเขา้ ใจต่อเส้นทางความก้าวหนา้ ในอาชีพ

1. ชื่อมาตรการ/โครงการ : โครงการสร้างความรูค้ วามเขา้ ใจตอ่ เส้นทางความกา้ วหนา้ ในอาชีพ
หลักธรรมาภิบาล : หลกั การตอบสนอง (Responsiveness) และหลกั ความโปรง่ ใส (Transparency)

2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงาน ก.พ. ได้ให้นโยบายและแนวทางการดาเนินการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

ให้แก่ส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินการตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของ สานักงาน ก.พ. ที่ดาเนินการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และประกาศให้

ทราบท่ัวกัน โดยให้กองการเจ้าหน้าท่ี สป.กษ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการ ดังกล่าว โดยได้กาหนด
ตาแหนง่ เป้าหมายเสน้ ทางความก้าวหนา้ ในอาชพี คือ ตาแหน่งผูอ้ านวยการ ระดบั ตน้ และผู้อานวยการ ระดับสูง
ซ่ึงดาเนินการผ่านกลไกกระบวนการต่างแล้ว ท้ังนี้ อยู่ระหว่างการให้ความเห็นชอบต่อประกาศการใช้เส้นทาง
ความก้าวหนา้ ในอาชีพ

3. วัตถปุ ระสงค์
๑. เพ่ือเปน็ การสรา้ งการรบั รู้และเสรมิ สร้างขวญั และกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของขา้ ราชการ
๒. เพื่อสรา้ งความโปรง่ ใสเป็นธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเปน็ การพัฒนา

ระบบ
๓. เพ่ือสรา้ งกระบวนการสรรหาบุคคล เพ่ือเขา้ สู่ตาแหนง่ อยา่ งมีประสทิ ธิภาพและประสิทธิผลของ

สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. หนว่ ยงานดาเนนิ การ
หนว่ ยงานรับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าท่ี
หนว่ ยงานสนบั สนนุ : ทุกหน่วยงาน

5. แผนการดาเนินการ ระยะเวลาดาเนนิ งาน หนว่ ยงาน
ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ รบั ผดิ ชอบ
กิจกรรม/ขนั้ ตอน ต.ค. 5๙ - ก.ย. ๖๐ กองการเจ้าหนา้ ท่ี
กองการเจ้าหน้าท่ี
1. ดาเนนิ การเสนอเสน้ ทางความกา้ วหนา้ ในอาชีพให้ ก.ค. - ส.ค. ๖๐ กองการเจ้าหน้าท่ี
ผู้บรหิ ารใหค้ วามเห็นชอบ
ส.ค. ๖๐ กองการเจา้ หนา้ ที่
2. ดาเนินการเผยแพร่เสน้ ทางความก้าวหนา้ ในอาชพี ให้ ก.ย. ๖๐ กองการเจา้ หน้าที่
ขา้ ราชการ ในสงั กัด สป.กษ. ทราบ

3. จัดทาแบบสารวจการรับรู้และเขา้ ใจต่อเสน้ ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ ของข้าราชการในสังกัด
สป.กษ.

4. ประมวลผลแบบสารวจการรับรแู้ ละเขา้ ใจต่อเส้นทาง
ความกา้ วหน้าในอาชีพ ของข้าราชการในสงั กดั สป.กษ.

5. สรุปผลการรบั รแู้ ละเขา้ ใจตอ่ เส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชพี ของข้าราชการในสงั กดั สป.กษ.

นโยบายการกากับดแู ลดูแลองคก์ ารที่ดี ของสานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 46
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6. ตัวช้วี ดั ความสาเร็จของการดาเนนิ งานตามาตรการ/โรงการ

6.1 ช่อื ตวั ช้วี ัด : ร้อยละการรับรูแ้ ละเข้าใจต่อเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

6.2 คาอธิบาย : เป็นการวัดผลการดาเนนิ การจากการสารวจการรบั รแู้ ละเขา้ ใจของข้าราชการใน

สังกัด สป.กษ. ต่อเส้นทางความกา้ วหน้าในอาชพี

6.3 เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดบั ๑ ร้อยละ ๖๐

ระดบั ๒ รอ้ ยละ ๖๒.๕

ระดับ ๓ ร้อยละ ๖๕

ระดับ ๔ ร้อยละ ๖๗.๕

ระดบั ๕ รอ้ ยละ ๗๐

6.4 ผู้รบั ผิดชอบ

ผกู้ ากบั ดูแลตวั ชว้ี ดั : ผอู้ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี

ผู้จัดเกบ็ ข้อมูล : กลุ พล รัตนโสภณ เบอรต์ ดิ ต่อ : 02-281-๔๑๖๘

น.ส.กนั ยารตั น์ เศวตนันทกิ ลุ


Click to View FlipBook Version