The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

POPS จดหมายข่าว สป.กษ. ISSUE NO.35-2019-Challenge Yourself ไม่ท้าทาย ไม่เปลี่ยนแปลง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sumeth Penrang, 2020-01-30 22:57:24

POPS จดหมายข่าว สป.กษ. ISSUE NO.35-2019-Challenge Yourself ไม่ท้าทาย ไม่เปลี่ยนแปลง

POPS จดหมายข่าว สป.กษ. ISSUE NO.35-2019-Challenge Yourself ไม่ท้าทาย ไม่เปลี่ยนแปลง

วารสารสำ�นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ISSUE NO. 35 2019

CHALLENGE

Yourself ไมท่ า้ ทาย
ไมเ่ ปลย่ี นแปลง

Photo by Leio McLaren (@leiomclaren) on Unsplash

ทรงพระเจรญิ

วนั เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

พระบาทสมเดจ็ พระวชริ เกลา้ เจ้าอยู่หวั

28 กรกฎาคม 2562

ด้วยเกลา้ ดว้ ยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุ ทธเจ้า

คณะผจู้ ดั ทำ� วารสารสำ� นกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“พระบารมปี กเกล้า ชาวประชาร่มเย็น” เป็นธรรมดาหากเราจะรู้สึกวิตก
กงั วลกบั การเปลยี่ นแปลงตา่ งๆ ทเ่ี ขา้ มา
โครงการกอ่ สรา้ งฝายบา้ นเขาแดงพัฒนา อนั เนอื่ งมาจากพระราชดำ� ริ ในชีวติ ทั้งเรอื่ งสว่ นตวั และการทำ� งาน
เนอื่ งจากเปน็ สง่ิ ทไี่ มเ่ คยมปี ระสบการณ์
พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รกั ษา และตอ่ ยอด และครองแผ่นดิน มากอ่ น การเตรียมตัวใหพ้ รอ้ มรบั การ
โดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แหง่ อาณาราษฎรตลอดไป” เมื่อวนั ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Prompt to
พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรรามาธบิ ดศี รสี นิ ทรมหาวชริ าลงกรณ มหศิ รภมู พิ ลราชวรางกรู Change) จะท�ำให้เราก้าวเข้าสู่การ
กติ สิ ริ สิ มบรู ณอดลุ ยเดช สยามนิ ทราธเิ บศรราชวโรดม บรมนาถบพติ ร พระวชริ เกลา้ เจา้ อยหู่ วั เปลย่ี นแปลงนนั้ อยา่ งมน่ั ใจ โจทยท์ ย่ี าก
ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล และท้าทายความสามารถอาจจะต้อง
อดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร ดว้ ยทรงสบื สาน รกั ษาและต่อยอดพระราชกรณียกจิ ใช้ทั้งพลังกายและพลังใจสูง แต่เมื่อ
ทท่ี รงทำ� เพอ่ื ประโยชนส์ ขุ ของอาณาประชาราษฎรท์ ว่ั ทกุ ภมู ภิ าค ผา่ นโครงการพระราชดำ� ริ ก้าวผ่านมาได้ เราจะพบความคุม้ ค่าใน
หลายด้าน โดยโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเน่ืองมาจากพระราชด�ำริ การเปล่ียนแปลงพฒั นาเป็นอกี คนหน่งึ
ต.ทับชา้ ง อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ี เปน็ โครงการหนงึ่ ทพ่ี ระองค์ทรงสนพระทัยและหว่ งใยตอ่ ในเวอรช์ นั ทเ่ี ราอาจคดิ ไมถ่ งึ วา่ จะเปน็ ได้
ประชาชนท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน้�ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค รวมถึงน้�ำในการท�ำ ลองกล้าเปิดรับโอกาสอันท้าทายใหม่ๆ
เกษตรกรรมเพาะปลกู มนั สำ� ปะหลงั ลำ� ไย ขา้ วโพด และการเลย้ี งโคนม โดยเฉพาะชว่ งฤดแู ลง้ กนั ดนู ะคะ...

เมอื่ ทรงทราบถงึ ความเดอื ดรอ้ นทกุ ขย์ ากอยา่ งยาวนานของราษฎรในพน้ื ทบ่ี า้ นเขาแดง
พัฒนา จึงพระราชทานความช่วยเหลือ โดยทรงให้ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอนั เนอ่ื งมาจากพระราชด�ำริ (สำ� นกั งาน กปร.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน และจงั หวดั จนั ทบรุ ี รว่ มกนั ดำ� เนนิ การใหค้ วามชว่ ยเหลอื
เกย่ี วกบั แหลง่ นำ�้ ในพน้ื ท่ี ดว้ ยการกอ่ สรา้ งฝายทดนำ้� ในบรเิ วณคลองตาโนด ชว่ ยใหร้ าษฎร
ในพ้นื ท่ีหม่ทู ี่ 17 บ้านเขาแดงพฒั นาและหมูบ่ ้านใกลเ้ คียง มีแหลง่ น้�ำเพอ่ื การเกษตรและ
กจิ การเลยี้ งโคนมทงั้ ในฤดฝู นและฤดแู ลง้ โดยมพี นื้ ทร่ี บั ประโยชนถ์ งึ 2,000 ไร่ มปี รมิ าณนำ้�
เพ่ิมส�ำหรับใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 444,200 ลูกบาศก์เมตร โครงการก่อสร้างฝายนี้
สง่ ผลใหร้ าษฎรมชี วี ติ ความเปน็ อยทู่ ดี่ ขี นึ้ มรี ายไดเ้ พมิ่ มากขน้ึ เนอ่ื งจากมแี หลง่ นำ้� เพยี งพอ
นบั เปน็ พระมหากรณุ าธคิ ณุ อนั ลน้ พน้ ทท่ี รงมตี อ่ ปวงชนชาวไทย นำ� ไปสกู่ ารมคี ณุ ภาพชวี ติ ทดี่ ี
และสามารถประกอบอาชีพได้อยา่ งยง่ั ยนื ตลอดไป

2

CHECK POINT

แอปพลเิ คชนั ทนี่ กั วงิ่ และนกั ลา่ รางวลั ตอ้ งมี

ชว่ งเวลา 2-3 ปที ผี่ า่ นมา ไดม้ โี ครงการวง่ิ เกดิ ขนึ้ มากมาย น้�ำดื่ม บัตรชมภาพยนตร์ โค้ดรหัสส่วนลดผ่านแอปพลิเคชัน
โดยเฉพาะโครงการ “กา้ วคนละกา้ ว” ของพต่ี นู ศลิ ปนิ นกั รอ้ ง ทเี่ ปน็ รา้ นคา้ พนั ธมติ ร ซงึ่ การสะสมกา้ วเดนิ หรอื วงิ่ 1,000 กา้ ว
ชื่อดังท่ีเรารู้จักเป็นอย่างดี ช่วยปลุกกระแสการว่ิงให้เกิดข้ึน จะมีค่าเท่ากับ 1 บาท อีกท้ังยังสามารถน�ำก้าวเดินท่ีสะสมได้
ในวงกว้าง ไม่วา่ จะเปน็ เด็ก เยาวชน ผสู้ งู อายุ ต่างหนั มาวิ่ง ไปร่วมบริจาคให้กับโครงการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อร่วมแบ่งปัน
หรือออกก�ำลังกาย ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น แต่ก็มีคนไทยอกี ใหก้ บั คนในสังคมได้อีกดว้ ย ผู้ทสี่ นใจแอปพลิเคชันนี้ สามารถ
จำ� นวนมากทยี่ งั ตอ้ งการแรงจงู ใจหรอื แรงกระตนุ้ ใหอ้ อกกำ� ลงั กาย ดาวนโ์ หลดเข้าใชง้ านแอปพลิเคชัน Check Point ได้ที่ iOS
ดว้ ยขอ้ อา้ งเหตผุ ลมากมาย เชน่ การออกกำ� ลงั กายจะตอ้ งไปท่ี และ Android โดยกรอกช่ือผู้เข้าใช้งานและ e-mail หรือ
ฟติ เนส หรอื ไปสวนสาธารณะเท่านน้ั จึงเป็นจุดเรมิ่ ต้นให้เกดิ Facebook เพือ่ ท�ำการล็อกอนิ เขา้ ใชง้ านแอปพลเิ คชนั ได้ทันที
นวัตกรรมท่ีประยุกต์เรื่องของการออกก�ำลังกายกับไอเดีย
สร้างแรงจูงใจผ่านแอปพลิเคชันท่ีมีชื่อว่า “Check Point หวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้พวกเรา ได้มีการเร่ิมต้นหันมา
ออกก�ำลังกาย” โดยสามารถเดินหรือวิ่งในสถานที่ไดก็ได้ ออกก�ำลังกายเพ่ิมมากขึ้น ไม่จ�ำกัดเฉพาะการวิ่งหรือเดิน
ไม่จ�ำกัดว่าจะเป็น ที่บ้าน ที่ท�ำงาน หรือห้างสรรพสินค้า การแกว่งแขนหรือขยับขาไปมาก็ถือเป็นการออกก�ำลังกาย
กส็ ามารถเดนิ หรอื วงิ่ ออกกำ� ลงั กาย เพอ่ื สะสมกา้ วของการเดนิ ได้ ได้แล้วเชน่ กนั ท้ังน้ี ยงั มกี ารออกกำ� ลงั กายในรปู แบบอื่นตา่ งๆ
ไวส้ ำ� หรบั แลกคปู องสว่ นลดราคา ไมว่ า่ จะเปน็ รายการคา่ อาหาร มากมาย เพอ่ื เสรมิ สรา้ งรา่ งกายแขง็ แรง สง่ ผลดตี อ่ การทำ� งาน
ทม่ี ีประสิทธภิ าพเพ่มิ มากข้นึ นน่ั เอง

3

CHALLENGE เปดิ รบั ความทา้ ทาย

Yourself แลว้ พบคณุ คนใหมท่ เี่ ปลยี่ นแปลง

“หากมนั ไม่ท้าทายคณุ มันก็ไม่สามารถเปล่ยี นคณุ ได”้

คำ� กล่าวนิรนามท่ีหลายคนอาจเคยผ่านตาจากแหลง่ ต่างๆ นัน้ เปน็ ประโยคท่ชี วนคิด เราทกุ คนอยากเปน็ เราในแบบท่ดี ขี ้นึ ต้องการ
ท�ำส่ิงที่ฝันให้ส�ำเร็จ แต่มันจะเป็นไปได้ยากหากเรายังคงปฏิบัติตัวแบบเดิม ปล่อยให้ปัญหาเดิมเกิดข้ึนซ�้ำๆ โดยไม่หาทางออกใหม่ๆ
ไม่ยอมเหน่อื ยเพ่ิมข้นึ แต่อยากไดผ้ ลลัพธ์ที่มากขึ้น ดังน้นั การท้าทายตนเองให้ไดฝ้ ึกฝนท�ำส่งิ ทย่ี ากหรอื หดั ลองสิ่งใหมท่ ่แี ตกต่างออกไป
จงึ เปน็ การฝกึ ฝนพัฒนาตนเองใหพ้ ร้อมรับการเปลยี่ นแปลง (Prompt to Change) อันจะสง่ ผลดีต่อทั้งตวั เรา ผลงาน และองคก์ รด้วย

ท�ำส่ิงท้าทายแล้วไดอ้ ะไร? 1. ท้าทายความขี้เกียจ ด้วยกฎ 3 วินาที
ความขี้เกียจ คือ ตัวการส�ำคัญซ่ึงท�ำให้ตัวเราไม่
• ได้ดึงศักยภาพท่ีซ่อนอยู่ออกมา เราจะไม่มีวันรู้ว่า เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน จากหนังสือ The Game โดย
เราท�ำไดห้ รอื ไม่ จนกระท่ังเราลงมอื ท�ำมัน การท�ำสิง่ ท่ยี าก Neil Strauss กลา่ วถงึ วธิ กี ารจบี ผหู้ ญงิ วา่ เมอ่ื รสู้ กึ ชอบใครใหเ้ ขา้
และทา้ ทายขนึ้ จะทำ� ให้เรารถู้ ึงศกั ยภาพทแ่ี ทจ้ ริงของตนเอง ไปท�ำความร้จู ักภายใน 3 วนิ าทเี พ่ือสานต่อ ซงึ่ กฎ 3 วนิ าทีนี้
ว่าท�ำอะไรได้บา้ ง สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�ำวันได้ เช่น เมื่อได้รับ
มอบหมายงานชน้ิ หน่งึ มา ให้เราตัดสนิ ใจภายใน 3 วนิ าที วา่
• ไดพ้ ฒั นาตวั เอง หลายคนกลวั ความลม้ เหลวหากตอ้ ง จะลงมอื ทำ� ทนั ที อาจจะไมไ่ ดห้ มายถงึ ตอ้ งทำ� ใหส้ ำ� เรจ็ ทงั้ ชนิ้ งาน
ท�ำสิ่งใหม่ๆ แต่ไม่ว่าจะส�ำเร็จหรือไม่ สิ่งหนึ่งท่ีเราจะได้รับ นะคะ แต่ตอ้ งท�ำอะไรสักอย่างกบั มันให้ได้ อย่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ
แน่นอน คือ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้ดีย่ิงขึ้น อาจเป็นการหยิบกระดาษมาจดขั้นตอนว่าจะท�ำอะไร อย่างไร
หลุดจากความกลัวเดมิ ๆ เมอ่ื ไหร่ กับงานนบ้ี า้ ง เปน็ การวางแผนเบอ้ื งตน้ ทำ� ให้มองเห็น
ความสำ� เรจ็ อยา่ งคร่าวๆ และไม่ถูกลืมเม่ือมงี านใหม่เข้ามา หรือ
• ไดด้ ดั นสิ ยั และฝกึ จติ ใจใหม้ คี วามอดทน เรอ่ื งทย่ี าก แม้กระทั่งการเลิกนิสัยวางข้าวของระเกะระกะแล้วต้องมานั่งเซ็ง
และท้าทายย่อมไม่ส�ำเร็จได้ง่าย ระหว่างทางย่อมพบสิ่งท่ี กับสภาพแวดล้อมท่ีแสนจะรก ด้วยการจัดเก็บสิ่งของที่เราน�ำ
ไม่ถูกใจ กลัว ยาก ร�ำคาญ การเปิดรับโอกาสแห่งความ ออกมาให้กลับไปอยู่ที่เดิมทันทีหลัง 3 วินาทีเมื่อใช้งานเสร็จ
ทา้ ทาย ไมว่ า่ ผลลพั ธจ์ ะออกมาอยา่ งไร เราจะกลายเปน็ คนทมี่ ี เรอ่ื งเลก็ ๆ นอ้ ยๆ และดเู หมอื นงา่ ยดายทเ่ี รามองขา้ มและไมไ่ ดท้ ำ�
ความอดทน มีสติ รับฟังตัวเองและความคิดเห็นของผู้อ่ืน จรงิ จงั อาจจะเปลยี่ นหลายอยา่ งให้ดขี ึน้ ภายใน 3 วนิ าทีกไ็ ด้
มีประสบการณเ์ พิม่ มากขนึ้

• ได้ชีวิตอย่างท่ีอยากได้ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ไม่ได้หมายความถึงการเปลี่ยนตัวตนจนอึดอัดหรือสูญเสีย
ความเปน็ ตวั ของตวั เองไปโดยสนิ้ เชงิ แตห่ มายถงึ การ “ปรบั ”
และ “เปลย่ี น” บางสงิ่ ทางความคดิ การปฏบิ ตั จิ ากกรอบเดมิ
ซึ่งจะท�ำใหช้ วี ติ เราเปน็ ไปในทางทด่ี ยี ่ิงขน้ึ

จะท้าทายตนเองอยา่ งไร?

มหี ลายความทา้ ทายซง่ึ เรามองวา่ เป็นเรื่องเล็กนอ้ ย แต่
หากลงมือท�ำอาจท�ำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ
POPS แนะน�ำ 4 ความท้าทายนี้ ใหล้ องเร่ิมกนั ดูคะ่

4

2. ทา้ ทายความกลัว 3. ท้าทายชวี ิตที่ตดิ อยใู่ นกรอบ
ดว้ ยการเรยี นรสู้ ่งิ ใหมๆ่
ด้วยการลองทำ� สิ่งท่ีกลัว อยากมีชีวิตแบบนั้นแบบน้ี แต่ปัจจุบันยังคงใช้ชีวิต
เราทุกคนต้องมีความกลัวเรื่องอะไรบ้างสักหนึ่งอย่าง ทั้งวิธีคิดและปฏิบัติแบบเดิมอยู่ก็ยากท่ีจะเปล่ียนไปมีชีวิตในแบบ
รวบรวมความกล้าแล้วลองลงมือท�ำมันสักครั้ง อาจจะพบว่ามัน ท่ตี ้องการได้ ลองตั้งเป้าหมายใหต้ ัวเองวา่ ในแต่ละเดือนเราจะทำ�
ไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดก็เป็นได้ เช่น กลัวการพูดใน สงิ่ ทไ่ี มเ่ คยทำ� และอยากทำ� 1 อยา่ ง เชน่ ฝกึ ทำ� อาหาร เรมิ่ หดั เลน่
ท่ีชุมชน ซึ่งในสังคมการท�ำงานไม่วันใดก็วันหนึ่งเราต้องได้รับ ดนตรี ไปเทย่ี วสถานทท่ี ไ่ี มเ่ คยไป หรอื การเรยี นภาษาตา่ งประเทศ
มอบหมายใหเ้ ปน็ ผนู้ ำ� เสนองานตอ่ ทป่ี ระชมุ ขอใหเ้ ปดิ ใจรบั โอกาส เพมิ่ เตมิ ถอื เปน็ ความทา้ ทายหนงึ่ นอกจากจะไดท้ กั ษะทเี่ พม่ิ ขนึ้ แลว้
แหง่ ความท้าทายนี้ ดว้ ยการเอาเวลาที่น่งั กลัวมาเตรียมตวั ศึกษา เราอาจได้ใช้จรงิ หรือภาษานัน้ จะน�ำเราไปสคู่ วามสนใจอืน่ ๆ ซ่งึ
ขอ้ มลู ใหด้ ี ซอ้ มพดู ใหเ้ พอ่ื นกลมุ่ เลก็ ดู ทำ� สไลดป์ ระกอบการนำ� เสนอ จะเปน็ ประโยชน์ในอนาคตอกี ดว้ ย
เพอ่ื ชว่ ยใหม้ น่ั ใจ เมอ่ื เราปลดลอ็ กความกลวั นน้ั ไดแ้ ลว้ อาจจะทำ� ให้
หันกลับมาสนใจท่ีจะฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ใครจะรู้ 4. ท้าทายความยากดว้ ยการ
คณุ อาจเปน็ นักพูดทดี่ ีท่ีสดุ คนหนึง่ ขององค์กรกเ็ ป็นไดค้ ะ่ ท�ำส่ิงที่งา่ ยที่สดุ ในดีกรคี วามยาก
หากทกี่ ลา่ วมานนั้ ยากเกนิ ไป กใ็ หเ้ รม่ิ ตน้ จากสง่ิ ทงี่ า่ ยทส่ี ดุ
ในความยาก (อย่าเพ่งิ ขมวดค้วิ นะคะ) คือ การฝกึ ฝนบังคับจิตใจ
ใหท้ ำ� สง่ิ ดๆี กบั ตวั เราเองวนั ละเลก็ ละนอ้ ย เชน่ อา่ นหนงั สอื ใหจ้ บ
เดอื นละ 1 เลม่ กนิ นำ�้ หวานสปั ดาหล์ ะแค่ 1 แกว้ ไมโ่ พสตค์ วามเหน็
ด้านลบหรือขอ้ ความหดห่ใู จลงโซเชียล เดนิ วันละ 10,000 กา้ ว
หรอื แมก้ ระทง่ั การออมเงนิ วนั ละ 10 บาท อ่านแลว้ เหมือนง่าย
ใช่ไหมคะ แต่ส่วนใหญ่เราก็ยังปล่อยปละละเลย เพราะคิดว่า
มนั งา่ ย เดย๋ี วคอ่ ยทำ� ลองเรม่ิ ทา้ ทายตวั เองดว้ ยการลงมอื ทำ� จรงิ จงั
กันดูสักตงั้ ค่ะ
อย่ารอให้ใครมาท้าทายเรา เราต้องชิงท้าทายตัวเองก่อน
เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดียิ่งข้ึนในแบบฉบับท่ีเราอยากเป็น
โลกหมนุ ไปอยา่ งรวดเรว็ หากปรบั ไมท่ นั ยงั คงเดนิ ทางเดมิ ไมอ่ อก
จากกรอบหรือโซนอันคุ้นเคยของตนเองก็จะไม่เกิดการพัฒนา
เมอ่ื เตรยี มตวั มาดี กไ็ มม่ คี วามทา้ ทายใดทเ่ี ราจะรบั มอื ไมไ่ ด้ ถงึ จะ
สหู้ นกั จนสะบกั สะบอม หรอื ถงึ ขน้ั สดุ ทา้ ยตอ้ งยกธงขาวขอยอมแพ้
แตเ่ ชอื่ เถอะคะ่ วา่ ...เราจะภาคภมู ใิ จทเ่ี ปลย่ี นแปลง หรอื ปรบั เปลย่ี น
วิธีคิดและจิตใจของตนเองให้ฝ่าฟันมาได้ ขอแสดงความยินดี
ลว่ งหนา้ กบั คณุ คนใหม่ ท่ีเปดิ รับความท้าทายทกุ คนคะ่

* ขอบคณุ ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Unsplash โดย Alexa Williams, Brandon Wallace, Kal Visuals, Blaz Photo, Stanislav Kondratiev 5

ยำ� ปลากระปอ๋ ง

เมนแู ซบ่ จด๊ี โดนใจ

5. ขงิ ออ่ นซอย 6. ต้นหอมซอย
7. ใบสะระแหน ่ 8. พรกิ ขีห้ นู
9. น้ำ� มะนาว 10. น�ำ้ ปลา

คอลัมน์ Good Food is Good Mood ของอรอ่ ย เมนูเดด็ วธิ ที ำ�
เกษตรชวนชิม ชวนมาท�ำเมนูย�ำรสเด็ดกันค่ะ วิธีท�ำก็แสนจะง่าย 1. ผสมพริกข้ีหนู น�้ำปลา มะนาว คลุกเคล้าให้เข้ากัน
อยา่ ง เมนยู ำ� ปลากระปอ๋ ง หรอื ยำ� ปลาซารด์ นี ในซอสมะเขอื เทศ เปน็ ปรุงรสตามใจชอบ พกั ไว้
อาหารชนดิ หนง่ึ ทมี่ รี สชาตเิ ผด็ เปรย้ี วจด๊ี จา๊ ด แซบ่ โดนใจ ชาว POPS 2. น�ำปลากระป๋อง หรือปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ
หลายคนอยา่ งแนน่ อน เรยี กไดว้ า่ คกึ คกั ครกึ ครน้ื กระปรกี้ ระเปรา่ ตะไครซ้ อย หอมแดง ขงิ ออ่ น ตน้ หอม ลงในชาม หรอื
ไปเลยคะ่ อา่ งผสม จากนน้ั ราดนำ้� ยำ� คลกุ เคลา้ ใหเ้ ขา้ กนั อกี ครง้ั
3. ตกั ใสจ่ าน ตกแตง่ ใหส้ วยงามดว้ ยใบมะกรดู ใบสะระแหน่
เนอ้ื ปลาแมคเคอเรลหรอื ปลาท ู มสี ารอาหารหลกั จำ� พวกโปรตนี
สูงมาก ย่อยได้ง่าย ท�ำให้ร่างกายสามารถน�ำโปรตีนไปใช้งานได้ เคล็ดลบั
อย่างรวดเร็ว เพื่อซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อ นอกจากน้ียังมี การล้างปลาก่อนน�ำไปบริโภคอาจช่วยลดปริมาณโซเดียม
กรดอะมโิ นทีจ่ ำ� เปน็ ต่อรา่ งกายสงู หลายชนดิ อกี ท้ัง EPA & DHA ได้นิดหนอ่ ย
กรดไขมนั ทด่ี มี คี ณุ สมบตั ปิ อ้ งกนั โรคความดนั โลหติ สงู และโรคหวั ใจ
และ DHA เป็นกรดไขมันท่ีร่างกายคนไม่สามารถสร้างเองได้ ถึงเมนูน้ีจะแซ่บจี๊ดโดนใจมาก แต่แนะน�ำชาว POPS
กรดไขมนั ชนดิ น้เี ป็นส่วนประกอบทีส่ �ำคัญของเซลล์สมองถึง 65% ไม่ควรกนิ ติดตอ่ กันเป็นเวลานาน หรอื บอ่ ยจนเกนิ ไป เพราะ
กรดไขมนั โอเมกา้ 3 ชว่ ยปอ้ งกนั หวั ใจเตน้ ผดิ จงั หวะ ปอ้ งกนั การกอ่ ตวั ปลากระปอ๋ ง ปรมิ าณ 85 กรมั จะมปี รมิ าณโซเดยี มสว่ นเกนิ
ของล่มิ เลือดในหลอดเลือด และธาตุอาหารอย่างไอโอดนี อีกด้วย ผสมอยมู่ ากกวา่ 300 มิลลกิ รัม (คดิ เป็น 1 ใน 7 ของ
ปริมาณทตี่ ้องการในแต่ละวัน) 
เมนยู ำ� ปลากระปอ๋ ง จงึ เปน็ หนงึ่ ในอาหารทที่ ำ� งา่ ย มคี ณุ คา่ ทาง
โภชนาการสงู และรสชาตอิ รอ่ ย วตั ถดุ บิ หางา่ ย กนิ กบั ขา้ วสวยรอ้ นๆ
หรือผักกาดหอม

เครื่องปรงุ 2. ตะไครซ้ อยละเอยี ด
1. ปลากระป๋อง 4. หอมแดงซอย
3. ใบมะกรดู หน่ั ฝอย

6

เปลยี่ น ปรบั เพื่อรับสุข

การที่จะต้องท�ำงานเดิมๆ ในสถานที่เดิมๆ การพบเจอแต่ส่ิงเดิมๆ ซ�้ำไปมาทุกวัน ปัจจัยแวดล้อมรอบตัวเหล่านี้อาจจะส่งผลให้
เราขาดความกระตือรอื ร้น บางคร้ังแสดงออกเปน็ ความเฉอ่ื ยชา การเฉยเมย ถา้ วันหนงึ่ เราเกดิ ความรูส้ กึ เหล่าน้ขี นึ้ มาสะสมเร่อื ยๆ
อาจสง่ ผลกระทบใหไ้ ฟในการทำ� งานมอดดบั ลงเขา้ สกั วนั ซง่ึ คงไมด่ แี นๆ่ คะ่ ลองลกุ ขนึ้ มาทา้ ทายตวั เองเลก็ ๆ ดว้ ยการ “เปลย่ี น” หรอื
“ปรบั ” อะไรบางอย่างดู แมเ้ พียงเร่อื งเล็กนอ้ ย แต่ไมแ่ น่ว่า บางทีคณุ อาจจะพบความสุขจากการเปลยี่ นแปลงน้กี เ็ ป็นได้

เปล่ยี นลุค ปรับรูปลักษณภ์ ายนอก สงิ่ แวดล้อมรอบตัว

• ทรงผม ลองเลอื กทรงผมใหมๆ่ ให้เขา้ กบั ลองมองไปรอบๆ สงิ่ ทอี่ ยใู่ กลต้ วั เราทพี่ บเหน็
ใบหนา้ ของเรา สาวๆ ผมยาวตรงสลวย ลองดดั เปน็ และต้องใช้เวลาอยู่ด้วยทุกวันก็คือ โต๊ะท�ำงาน
ลอนหรอื ตัดส้ัน กลบั ไปเป็นวัยใสกันสกั หนอ่ ย ส่วน ลองจัดโต๊ะท�ำงานดูใหม่ สิ่งไหนที่ไม่ใช้แล้ว
หนุ่มๆ ผมสั้นก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แนะน�ำ ก็เก็บทิ้งไปซะ จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
ทรงไถขา้ ง (Skin Fade Style) กนั ไปเลยคะ่ รบั รอง เรียบรอ้ ย หรอื ลองหาตน้ ไมน้ ่ารกั ๆ มาวางให้
ว่าหล่อเฟี้ยว หรือจะลองเปลี่ยนสีผมดูก็ดีนะคะ เกิดความสบายตา น�ำรูปภาพสวยๆ หรือ
คนรอบข้างอาจจะร้องว้าวววว!! นี่ใครเนีย่ รปู ภาพบคุ คลทเ่ี ราปลม้ื มาวางใกลๆ้ พอมองไป
เรากจ็ ะเกดิ รอยยม้ิ มแี รงใจในการทำ� งานขน้ึ มา
• เสื้อผ้า ลองปรับเปลี่ยนสไตล์การ อีกเป็นกองเลยละค่ะ
แต่งตัวใหม่ ผู้หญิงจากที่ชอบใส่กางเกงมา
ทำ� งานเพราะความคลอ่ งตวั ลองหยบิ กระโปรง ไม่ว่าเราจะเปล่ียนแปลงตัวเองจากภายนอก
หวานๆ มาสวมดู ส่วนผู้ชายท่ีสวมเสื้อเช้ิต มากมายแค่ไหน ส่ิงส�ำคัญที่สุดก็ยังเป็นการ
เพือ่ ความสขุ ุม กอ็ าจลดมาดเข้มลงสกั นดิ แล้ว เปลยี่ นแปลงจากภายในของเรา ทง้ั จติ ใจ ความคดิ
หยบิ สชี มพหู รอื สโี ทนออ่ นมาใสใ่ นบางวนั จะได้ และทัศนคติ ลองฝึกมองสิ่งต่างๆ ในแง่บวก
มีความสดใสกับเขาบ้างก็ได้นะคะ ขอบคุณในความโชคดีของทุกวันที่เรายังมี
ลมหายใจ มงี านทำ� มเี งนิ ใช้ มเี พอ่ื นทด่ี ี หรอื
เปลย่ี นสถานทีร่ บั ประทานอาหาร แมก้ ระทง่ั มปี ญั หาอปุ สรรคใหไ้ ดแ้ กไ้ ข ใชส้ ติ และ
ประสบการณอ์ ยา่ งตนื่ เตน้ ถา้ เรามคี วามสขุ ในใจ
เรื่องอาหารถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับเราชาว POPS เลยก็ว่าได้ การต้อง ท้ังจากการปรับเปล่ียนทั้งภายในและภายนอก
รบั ประทานอาหารเดมิ ๆ มนั อาจจำ� เจ ลองออกไปหารา้ นอาหารใหมๆ่ เดนิ ทอดนอ่ ง แลว้ รบั รองวา่ ความกระตอื รอื รน้ และความสขุ
ออกไปตามทางท่ีไม่เคยไป (แต่ควบคุมอย่าให้เกินเวลาพักนะคะ) เราอาจจะเจอ ในการทำ� งานจะตามมาอยา่ งแนน่ อน สๆู้ นะคะ
ร้านอาหารรสชาติดีๆ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กับการเดินเล่นหาร้านอาหาร ชาว POPS ทกุ คน เปน็ กำ� ลงั ใจใหค้ ะ่
สร้างบรรยากาศต่ืนเตน้ ใหก้ ับชีวติ ไดอ้ ีกแบบก็ได้

7

ขบั เคลื่อนนโยบายเกษตร

นายอนนั ต์ สวุ รรณรตั น์ ปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างความเปลีย่ นแปลง
มอบนโยบายการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ รบั ฟงั ผลการด�ำเนินงานและ ครง้ั ใหญ่ด้วยนิสัยแค่ 1%
ขอ้ คิดเห็น เพือ่ รว่ มกนั พฒั นางานในพื้นที่ จากเกษตรและสหกรณ์ The Power of Habit
จังหวดั ทว่ั ประเทศ ในการประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการ เรื่อง “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของส�ำนักงานปลัด ผูเ้ ขียน: Charles Duhigg
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ ผแู้ ปล: พรเลิศ อิฐฐ์
คอนเวนชั่น กรงุ เทพฯ วโิ รจน์ ภัทรทีปกร
ส�ำนกั พมิ พ์: วเี ลิร์น
“ส้ม” ผลไม้สร้างความสดชน่ื
“สง่ิ ไมส่ ำ� คญั ทที่ ำ� อยทู่ กุ วนั อาจเปน็ จดุ พลกิ ผนั ของชวี ติ คณุ ”
“สม้ ” เปน็ ไมย้ นื ตน้ ขนาดกลาง มนี บั รอ้ ยชนดิ แตพ่ นั ธท์ุ นี่ ยิ มปลกู Charles Duhigg จะพาเราไปรจู้ กั การทำ� งานของสมอง แลว้ จะ
ในประเทศไทย ไดแ้ ก่ สม้ เกลยี้ ง สม้ จกุ สม้ เชง้ สม้ เขยี วหวาน สม้ จดี๊ ท�ำให้เรารู้จักนิสัยของตัวเอง ว่าเราควรจะเลือกเปลี่ยนนิสัย
และสม้ โอ โดยทวั่ ไปผลสม้ มรี สเปรย้ี วอมหวาน มแี รธ่ าตแุ ละวติ ามนิ ในดา้ นใด และทำ� การวเิ คราะหว์ า่ ถา้ อยากประสบความสำ� เรจ็
มากมาย โดยเฉพาะแคลเซียม โพแทสเซียม วิตามนิ เอ วิตามนิ ซี เพิ่มมากข้นึ เราจะต้องเปล่ยี นนิสัยของเราอยา่ งไร
สามารถรบั ประทานผลส้มสดหรอื คั้นน�้ำแชเ่ ย็นๆ ก็ชว่ ยสรา้ งความ
สดชน่ื ใหก้ บั รา่ งกาย มสี รรพคณุ ชว่ ยยอ่ ยอาหาร เนอ้ื สม้ สามารถนำ� ในหนงั สอื ยกตวั อยา่ งการทดลองตดิ เครอ่ื งวดั คลนื่ สมอง
มาบำ� รงุ ผวิ หนา้ ได้ สว่ นเปลอื กสม้ นำ� ไปตากแหง้ ใชจ้ ดุ ไฟ ทำ� ใหเ้ กดิ เอาไวใ้ นหัวของหนูตวั หน่ึงทอี่ ย่ใู นเขาวงกตรปู ตวั ที (T) โดยมี
กลน่ิ หอม อกี ทงั้ ไลย่ งุ อนั เปน็ พาหะนำ� โรครา้ ยมาสรู่ า่ งกายได้ ขณะที่ ชอ็ กโกแลตวางไวท้ ปี่ ลายดา้ นหนงึ่ เมอื่ หนเู ดนิ ไปจนถงึ ทางแยก
ใบสม้ ยงั มนี ำ้� มนั หอมระเหยมากเปน็ พเิ ศษ หากนำ� ใบขน้ึ สอ่ งกบั แดด คลื่นสมองก็จะเกิดการท�ำงาน มันต้องคิดว่าจะไปทางซ้าย
จะเหน็ จุดเล็กๆ กระจายอยทู่ ัว่ ซึ่งจดุ เหล่าน้นั คือ แหลง่ ของนำ�้ มนั หรอื ขวาดี จากนนั้ ได้ท�ำการทดลองซ้�ำอีกครัง้ โดยในครัง้ นี้
อนั มีสรรพคณุ ชว่ ยผ่อนคลายความเครยี ดได้เปน็ อยา่ งดี ได้วางช็อกโกแลตไวท้ างซ้าย แล้วจึงปล่อยหนไู ป พอถึงทาง
แยกหนจู ะวง่ิ ไปทางซ้ายอยา่ งทีไ่ มต่ อ้ งคดิ อะไรเยอะ จากการ
ทดลองซ�้ำหลายครั้ง สังเกตได้ว่าคลื่นสมองของหนูท�ำงาน
น้อยลง พอถึงทางแยกหนูจะเล้ียวซ้ายโดยอัตโนมัติจนติด
เป็นนิสัย แม้จะน�ำช็อกโกแลตออกแล้วก็ตาม เช่นเดียวกัน
กับตัวเรา ถ้าวันน้ีได้ก�ำหนดอะไรบางอย่างจนเป็นนิสัย
“นิสยั ” น้ีเองจะเปน็ เครื่องทนุ่ แรงท่ีลดการท�ำงานของสมอง
ท�ำให้เราตอบสนองสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติจนกลายเป็นกิจวัตร
สังเกตตัวเองดูว่าคุณท�ำอะไรจนติดเป็นนิสัย แล้วลอง
เปลย่ี นแปลงมนั ไปเพยี งแค่ 1% กจ็ ะสามารถสรา้ งความสำ� เรจ็
ให้กบั ตวั คณุ ได้

กองบรรณาธกิ าร POPS : กองเกษตรสารนเิ ทศ สำ� นกั งานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ถ.ราชดำ� เนนิ นอก แขวงบา้ นพานถม เขตพระนคร กทม. 10200
Tel. 0-2281-2505 Fax. 0-2281-9416

e-mail : [email protected] Website : www.opsmoac.go.th


Click to View FlipBook Version