The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suphajit.chan, 2019-12-02 17:51:41

นักคิดทางการเมือง

เรียนวันที่3/12/62

นักการเมอื งรนุ่ ใหมก่ ับแนวคิดการเมือง

เอ็มมานูเอล มาครง

สถานะ ประธานาธิบดฝี ร่ังเศส
เขาเป็ นประธานธิบดีฝรัง่ เศสท่ีมีอายุนอ้ ยท่ีสุดของฝรัง่ เศส
โดยประธานาธิบดีมาครง ชนะการเลอื กตง้ั ดว้ ยคะแนนเสียงถล่ม
ทลายในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2017 เป็นผูส้ มคั รฝ่ายเสรีนิยมสาย
กลาง เป็นหวั หนา้ พรรคการเมอื งช่อื พรรค 'อองมารช์ ' (พรรคเดนิ หนา้ )
ซ่งึ เป็นพรรคการเมอื งขนาดเลก็ ในกระแสการเมอื งท่ปี ระชาชนกาลงั
เบอ่ื หน่ายบรรดาพรรคการเมอื งใหญ่ๆ
แนวคิดทางการเมอื ง นโยบายทางการเมอื ง
- เนน้ แนวคิดเสรีนิยม เขาจะเนน้ การปฏริ ูปเศรษฐกิจและระบบการว่างงาน หนุนตลาดเสรี สนบั สนุนและปฏิรูป
EU, UN และองคก์ รความร่วมมอื ระหวา่ งประเทศต่าง ๆ รวมถงึ แนวคดิ ใจกวา้ งในการรบั ผูอ้ พยพดว้ ย

จสั ตนิ ทรูโด

สถานะ นายกรัฐมนตรแี คนาดาสมัยท่ี 2

เขาสงั กดั พรรค ‘เทยี รส์ อง’ ซง่ึ เป็นพรรคลเิ บอรลั และมแี นวคดิ ‘เสรนี ิยม’
เขาถกู ขนานนามว่าเป็น "ความหวงั ใหม่" และสรา้ งความประทบั ใจใหก้ บั
คนทวั่ โลกมาแลว้ ดว้ ยการเขา้ ร่วมขบวน Gay Pride กบั ชาว LGBTQ
เม่ือกลางปีท่ีผ่านมา และเขาก็มีนโยบายพหุวฒั นธรรมของทรูโดซ่ึง
ประกาศตวั เป็นเฟมนิ ิสต์

เซบาสเตยี น เคิร์ซ

สถานะ นายกรฐั มนตรอี อสเตรีย
เซบาสเตียน เคริ ซ์ คอื ผูน้ ารฐั บาลทอ่ี ายุนอ้ ยทส่ี ุดในโลกหลงั จาก

นาพรรคประชาชนออสเตรยี (Austrian People’s Party) ซง่ึ เป็น
พรรคอนุรกั ษนิยมชนะการเลอื กตง้ั ในเดอื นตลุ าคม 2017 ดว้ ยวยั
เพยี ง 31 ปี

นโยบายของเขาท่ีเรียกคะแนนจากผูม้ ีสิทธิเลือกตงั้ แนวคิด
อนุรกั ษนิยมและฝ่ ายขวาก็คือคามนั่ ท่ีว่าจะปิดเสน้ ทางอพยพไปยงั
ยุโรป, ลดสวสั ดิการผูล้ ้ีภยั และผูล้ ้ีภยั จะไดร้ บั สวสั ดิการต่าง ๆ
กต็ ่อเมอ่ื อาศยั อยูใ่ นออสเตรยี ได้ 5 ปี

ยาซนิ ดา อาร์เดิร์น

สถานะ นายกรฐั มนตรีหญงิ นิวซีแลนด์
แนวคิดหรอื นโยบายทางการเมือง

อารเ์ ดิรน์ ประกาศตวั เป็นฝ่ ายซา้ ยและเฟมินิสตอ์ ย่างเปิดเผย
และมาพรอ้ มกบั นโยบายท่ีน่าสนใจอย่างเช่นการจดั ประชามติเร่ือง
การใชก้ ญั ชาอย่างถูกกฎหมาย การจดั การผูเ้ สพยาจากมมุ มองของ
ปญั หาสุขภาพมากกว่าปญั หาอาชญากรรม การศึกษาฟรีจนถึงระดบั
มหาวิทยาลยั การเก็บภาษผี ูม้ รี ายไดส้ ูงเพ่อื นามาสนบั สนุนนโยบาย
สาธารณะอย่างเช่นการศึกษาและหลกั ประกนั สุขภาพ

รวมถงึ การใหค้ วามสาคญั กบั นโยบายสง่ิ แวดลอ้ มและสภาวะโลกรอ้ น นอกจากนน้ั อารเ์ ดริ น์ ยงั สนบั สนุนการทาแทง้
ถกู กฎหมาย สทิ ธขิ องชนพ้นื เมอื งเมารี ความเท่าเทียมและสิทธขิ องผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ แต่เมอ่ื พดู ถงึ การ
เปิดรบั ผูอ้ พยพ อารเ์ ดริ น์ เสนอใหล้ ดจานวนผูอ้ พยพลงโดยใหเ้หตผุ ลว่านิวซแี ลนดอ์ าจจะไมม่ โี ครงสรา้ งพ้นื ฐานเพยี ง
พอทจ่ี ะสนบั สนุนศกั ยภาพของทงั้ ประชากรนิวซแี ลนดแ์ ละผูอ้ พยพไดใ้ นเวลาเดยี วกนั

บักจิโอ เหลยี ง และ เหยา ไหว ชงิ

สถานะ ถกู ศาลตัดสิทธิจ์ ากการเปน็ ส.ส.
บกั จิโอ เหลยี ง และเหยา ไหว-ชิง คือว่าท่ี ส.ส.รุ่นใหม่จากพรรค
Youngspiration โดยมีจุดยืนของเขาชัดเจน คือตอ้ งการให้
ฮ่องกงมสี ทิ ธ์มิ เี สยี ง สามารถกาหนดอนาคตของตวั เองได้ อย่างไร
ก็ตามทง้ั 2 คนถึงแมจ้ ะชนะเลือกต้ังไดแ้ ต่สุดทา้ ย ถูกศาลสูง
ฮ่องกงตดั สิทธ์ิการเป็น ส.ส. เพราะเห็นว่า ไม่มคี ุณสมบตั ิเพียง
พอทจ่ี ะดารงตาแหน่ง

กิจกรรม EMPOWER POLITICAL SCIENCE
ใหน้ กั เรียนเลอื กศึกษาบุคคลท่ชี ่ืนชอบในทางรฐั ศาสตรม์ า 1 คน พรอ้ มทง้ั บอกส่งิ ท่เี ขาไดท้ าหรือสรา้ งความเปลย่ี นแปลง
ใหก้ บั สงั คมผ่านการนาเสนอผ่านรูปแบบหนงั สอื พมิ พ์

นกั คดิ / นกั เคล่ือนไหวทางการเมือง
ผเู้ ปลีย่ นแปลงสงั คม

เนลสนั เเมนเดลา (1918-2013) อบั ราฮมั ลินคอลน์ (1809-1865)
นักเคล่ือนไหวเพ่ือต่อตา้ นการเหยียดผิวในประเทศ อบั ราฮมั ลินคอลน์ ประธานาธิบดีคนท่ี 16 ของ
สหรัฐอเมริกา เป็ นผูท้ ่ีไดร้ ับการยกย่องว่า เป็ น
แอฟริกาใต้ ต่อมาก็ไดก้ ลายเป็นประธานาธิบดคี นแรกของ ประธานาธิบดที ย่ี ง่ิ ใหญ่ทส่ี ุดคนหน่ึงของสหรฐั อเมริกา
แอฟรกิ าใตท้ ไ่ี ดร้ บั เลอื กตง้ั ตามกระบวนการทางประชาธปิ ไตย มีบทบาทสาคญั ในการยุติสงครามกลางเมือง (Civil
อย่างถกู ตอ้ ง War) นอกจากน้ีเขายังนาทางไปสู่การเลิกทาส
สรา้ งความมงั่ คงแขง็ แกร่งใหก้ บั รฐั บาลกลาง ตลอดจน
เขาไดร้ บั รางวลั ต่าง ๆ มากกว่า 250 รางวลั ตลอดช่วงเวลา ส่งเสรมิ การเศรษฐกจิ และการเงนิ ใหท้ นั สมยั อกี ดว้ ย
4 ทศวรรษ รางวลั ท่ีสาคญั ท่ีสุดคือ รางวัลโนเบลสาขา
สนั ตภิ าพ ประจาปี 1993 เช เกวารา (1928-1965)
รูจ้ ักในนาม “เช” เป็ นนักปฏิวัติลทั ธิมาร์กซ์
อด็อลฟ ฮติ เลอร์
ฮติ เลอรเ์ ป็นทร่ี ูจ้ กั ในฐานะผูน้ าเผดจ็ การของเยอรมนั นี นายแพทย์ นกั เขียน ผูน้ านกั รบกองโจร นกั การทูต
ผูโ้ หดเห้ยี มภายใตก้ ารปกครองแบบสงั คมนยิ ม และยงั และนกั ทฤษฎกี ารทหารชาวอารเ์ จนตนิ า ในฐานะทเ่ี ป็น
เป็นผูส้ งั่ สงั หารชาวยวิ กว่า 1.6 ลา้ นคน ณ ค่ายกกั กนั บคุ คลสาคญั คนหน่ึงจากการปฏวิ ตั คิ ิวบา ภาพใบหนา้
เอาชวติ ซ์ บางคนบอกวา่ เขาโหดเห้ยี ม เผดจ็ การ และ ของเขากลายเป็นสญั ลกั ษณ์ทพ่ี บทวั่ ไปของวฒั นธรรม
ไรค้ วามปราณีเกนิ ไป แต่บางคนก็ชอบในความรกั ชาติ ต่อตา้ นและการกบฏ และเป็นตราตน้ แบบทร่ี ูจ้ กั กนั เป็น
และความสามารถในดา้ นวาทะศิลป์ของเขาท่สี ามารถ สากลภายในวฒั นธรรมสมยั นิยม
โนม้ นา้ วใจคนได้

มหาตมา คานธี เหมา เจอ๋ ตง
มหาตมา คานธีเป็นเป็นผูน้ า และนกั การเมอื งทม่ี ี เหมา เจอ๋ ตง เป็นผูก้ ่อตงั้ พรรคคอมมวิ นิสตแ์ ห่ง

ช่ือเสยี งชาวอนิ เดยี และศาสนาฮนิ ดู ท่านไดส้ รา้ งแรง ประเทศจนี และทาใหจ้ นี เปลย่ี นระบอบการปกครองมา
บนั ดาลใจใหก้ บั นกั ต่อสูร้ ่นุ แลว้ ร่นุ เลา่ และยงั ไดร้ บั การ เป็นแบบคอมมวิ นิสตจ์ นถงึ ปจั จบุ นั
ขนานนามใหเ้ป็น “บดิ าแหง่ ประชาชาต”ิ ของอนิ เดยี
นอกจากน้ีเขายงั ช่วยในการหนุนเศรษฐกิจของจนี
นอกจากน้ียงั มีบทบาทสาคญั ในการปลดปล่อย ทาใหก้ ลายเป็นท่ีรูจ้ กั ในประชาคมโลกเช่นทุกวนั น้ี
ประชาชนชาวอนิ เดียใหพ้ น้ จากการข่มเหงตามวถิ ที าง วสิ ยั ทศั นข์ องประธานเหมา ทาใหป้ ระเทศจนี กลายเป็น
แหง่ อหงิ สา และหลกั สตั ยาเคราห์ ประเทศมหาอานาจจากฝงั่ เอเชยี เช่นปจั จบุ นั

มาร์ตนิ ลเู ทอรค์ ิง จเู นียร์ อองซาน ซจู ี
เป็นศาสนาจารย์ และนกั ปฏิวตั ิเพ่อื สิทธิมนุษยชน นักต่อสูเ้ พ่ือเรียกรอ้ งประชาธิปไตยแห่งเมียนมา
ชาวอเมรกิ นั ทต่ี ่อสูเ้พอ่ื ความเท่าเทยี มทางเช้อื ชาติ และ เจา้ ของรางวลั โนเบล สาขาสนั ติภาพ และยงั เป็นผูท้ ่ี
สิทธิพลเมืองโดยไม่ใชก้ าลงั และการนองเลือด UNESCO ยกใหเ้ ป็นสญั ลกั ษณ์แห่งการต่อตา้ นการ
เช่นเดยี วกบั มหาตมะ คานธี หลงั จากการต่อสูเ้ขากไ็ ด้ กดข่โี ดยสนั ติ ในทกุ วนั น้ีออง ซาน ซู จี อยู่ในฐานะ
แสดงใหท้ กุ คนเหน็ ว่าเมอ่ื ทกุ คนเท่าเทยี มกนั ประเทศก็ หวั หนา้ พรรคสนั นิบาตแหง่ ชาตเิ พอ่ื ประชาธปิ ไตย
จะมกี ารพฒั นาทด่ี ขี ้นึ ดว้ ยความกลา้ หาญ อดทน และ
ตง้ั ใจท่ีจะสูเ้ พ่ือส่ิงท่ีถูกตอ้ ง ทาใหเ้ ขาไดส้ รา้ งแรง
บนั ดาลใจใหค้ นมากมายทวั่ โลก

งานเดย่ี ว (10 คะแนน ) กาหนดส่งจันทรท์ ี่ 9 ธ.ค.2562
ก่อนขนึ้ คาบเรียนท่ี 1 เซน็ ชอ่ื ส่งทโ่ี ตะ๊ ครู

** ส่งชา้ หลงั จากขึน้ คาบเรยี นท่ี 1 หกั ช่วั โมงละ 1 คะแนน หายไปไมส่ ่งงานเลยตามมาส่งวนั
ต่อมาหกั 5 คะแนน ส่งตรงเวลาไดค้ ะแนนความตรงต่อเวลา 2 คะแนน

กิจกรรม EMPOWER POLITICAL SCIENCE
ตวัใอหยน้ า่ กั งเชริน้ียงนาเนลหอื นกงั ศสึกอื ษพาิมบพุคค์ ควลามทร่ชี ู้ ่ืนชอบในทางรฐั ศาสตรม์ า 1 คน พรอ้ มทง้ั บอกส่งิ ท่เี ขาไดท้ าหรือสรา้ งความเปล่ยี นแปลง
ใหก้ บั สงั คมผา่ นการนาเสนอผา่ นรูปแบบหนงั สอื พมิ พ์

**ตวั อยา่ งชนิ้ งานหนังสอื พิมพค์ วามรู้ (เลอื กบุคคลและเขียนอธิบายออกแบบเอง ทาลงกระดาษขนาด A 4 )


Click to View FlipBook Version