The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จัดทำโดยงานหลักสูตร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suphajit.chan, 2019-11-12 02:34:50

สรุปหลักสูตร

จัดทำโดยงานหลักสูตร

สรปุ การดาเนนิ งานพัฒนา
หลักสูตรสถานศกึ ษา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรยี นการสอน
1. วธิ ีการพัฒนาหลกั สูตรสถานศึกษาและกระบวนการจดั การเรยี นการสอน
ในการจัดทาหลักสตู รโรงเรยี นวัชรวิทยาไดด้ าเนนิ การพัฒนาตามระบบการเรียนรู้ซ่งึ มีการวางระบบ

(PDCA) ตามวงจรเดมมิง่ โดยเขยี นเปน็ แผนผัง Flow Chart ซง่ึ มีกระบวนการและวธิ กี ารมาตรฐานตาม
แผนภาพท่ี 2

แผนภาพท่ี 2 กระบวนการมาตรฐานของระบบเรียนรู้

จาก Flow Chart การพฒั นาระบบการเรียนรู้มกี ารดาเนนิ งานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA
ทมี พัฒนาคณุ ภาพได้วางระบบโดยเรม่ิ จากคณะครูศกึ ษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช
2551 โรงเรียนได้แต่งต้งั คณะกรรมการพัฒนาหลักสตู รของโรงเรยี น คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสตู รของ
กลมุ่ สาระฯ และจดั ทา/พัฒนาหลกั สตู รและระเบียบการวดั ผลประเมินผลของโรงเรยี น โดยเรม่ิ จากการ
วางแผนพัฒนาครูให้มีความรเู้ กีย่ วกับการจดั ทาหลักสูตร ดาเนนิ การพัฒนาครใู นการจัดทาหลักสตู ร หลงั จาก
นัน้ ดาเนนิ การจดั ทาหลกั สูตรสถานศกึ ษาและระเบยี บการวดั ผลประเมนิ ผล โดย กาหนดโครงสรา้ งหลกั สูตรสถานศกึ ษา

วเิ .คราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วดั ของกลุ่มสาระ กาหนดสาระการเรียนรู้ และผลการเรยี นรู้ จัดทาคาอธบิ ายรายวิชา จดั ทาหนว่ ย
การเรยี นรู้ จดั ทาระเบียบการวัดผล ประเมินผล และอัตราสว่ นคะแนนระหวา่ งภาค/ปี : ปลายภาค/ปลายปี

จากนัน้ ครูผสู้ อนนาหลกั สูตรไปวางแผนจดั ทาแผนการจัดการเรียนรู้ วเิ คราะห์ผ้เู รียน จดั กิจกรรม
การเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรยี นรทู้ เ่ี นน้ ผู้เรียนเปน็ สาคัญ มีการนเิ ทศภายในโดยสมาชิกในกล่มุ สาระฯ
ผลัดเปล่ียนกนั นิเทศการจดั การเรียนการสอนและมีการนิเทศการสอนโดยคณะกรรมการนเิ ทศภายในที่
โรงเรยี นได้แตง่ ต้งั ข้นึ อย่างน้อยภาคเรยี นละ 1 ครง้ั วดั ผลประเมนิ ผลและสรปุ ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นรายงาน
ให้ผูบ้ รหิ ารรับทราบตามลาดับ

สาหรับการดาเนินงานพฒั นาหลกั สตู รสถานศกึ ษาในช่วงปีการศึกษา 2559-2562 นั้น

1. มีการประชุมร่วมกันในกลุ่มบรหิ ารงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตู รกลมุ่ สาระฯ

ทุกกลมุ่ ให้มกี ารปรับปรุงหลกั สตู รใหท้ ันต่อการเปลีย่ นแปลงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
เชน่ เพม่ิ วชิ าหน้าทพ่ี ลเมือง จัดกิจกรรมลดเวลาเรยี นเพิ่มเวลารู้ บรู ณาการสาระการเรยี นรู้อาเซยี น
สาระท้องถ่ิน หรือเศรษฐกิจพอเพยี งเป็นตน้

2. มีการจัดอบรมครใู ห้มคี วามรู้เกีย่ วกบั การพฒั นาการจดั การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

จัดอบรมเป็นเวลา 2 วนั คอื วันท่ี 8-9 ตลุ าคม 2559 โดยมเี นื้อหาทีเ่ กย่ี วข้องดงั นี้
- มาตรฐานดา้ นการจดั การศึกษามาตรฐานท่ี 7 ดา้ นครผู ้สู อนซ่งึ มที ัง้ หมด 9 ตวั บง่ ช้ี
- การบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ และ 5 STEPS ลงสู่
แผนการจดั การเรียนรู้

3. มีโครงการอบรมปฏิบตั ิการพัฒนาหลกั สูตรและแผนการจัดการเรยี นรู้ ระยะเวลาในการ

จัดอบรม 2 วัน คอื วันท่ี 3-4 เมษายน 2560 เพ่ือใหค้ รูทุกคนได้มสี ว่ นร่วมในการพฒั นาหลกั สตู รและ
จดั ทาแผนการจัดการเรยี นรอู้ ย่างถกู ต้อง โดยมีเนื้อหาที่เก่ยี วข้องดงั นี้

- การพฒั นาหลักสตู รกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิเคราะหม์ าตรฐาน/ตวั ช้ีวัด ปรับปรงุ
คาอธบิ ายรายวิชา ปรับปรงุ โครงสรา้ งหนว่ ยรายวิชา ออกแบบแผนการจดั การเรียนรู้
ตามตวั ชี้วดั โดยการบรู ณาการสาระฯ ทอ้ งถิ่น สาระฯ อาเซยี น และเศรษฐกจิ พอเพยี ง
ลงในหลกั สตู รแต่ละรายวชิ า และพิมพ์แก้ไขตน้ ฉบับหลักสตู รกล่มุ สาระฯ ให้เรยี บร้อย

- ปฏิบัตกิ ารจดั ทาและพัฒนาแผนการจดั การเรยี นรู้ การบูรณาการสาระฯ ท้องถิน่
สาระฯ อาเซยี น และเศรษฐกิจพอเพยี ง และ 5 STEPS

4. มโี ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒั นาหลักสตู รสถานศึกษา ฉบบั ปรับปรุง 2561 ระยะเวลาการ
อบรม 2 วนั คือวันท่ี 21-22 มนี าคม 2561 ณ หอ้ งประชุมพลู เขียว โรงเรยี นวัชรวทิ ยา เนน้ การ
สร้างความเขา้ ใจการปรับหลักสตู รแกนกลางการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีมีการปรับปรุง
มาตรฐานและตวั ชีว้ ัดในกลุ่มสาระฯการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศกึ ษาในสว่ น
สาระภมู ศิ าสตร์

5. การเพิ่มหลกั สูตรต้านทุจรติ ลงสกู่ ารจดั การเรียนรู้ โดยครูดวงดาว บดีรัฐและครนู ิสรา วงษ์บญุ มาก เข้า
รว่ มประชมุ หลกั สตู รต้านทุจริตกบั ปปช. จัดโดย สพม 41. และได้นามาเผยแพร่สคู่ รผู สู้ อนท้งั โรงเรยี น
ในวาระการประชมุ ประจาเดอื นของคณะครูทั้งหมด และไดเ้ รม่ิ ดาเนินการออกแบบบันทึกต่างๆ และ
ใหค้ รจู ัดการเรยี นการสอนสนู่ ักเรียนในคาบโฮมรูม

6. มกี ารอบรมปฎบิ ตั กิ ารแลกเปลี่ยนเรยี นรู้บรู ณาการสแู่ ผนการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
วันท่ี 8 ตลุ าคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชมุ โรงเรียนวัชรวทิ ยา เป็นการแลกเปลยี่ นเรียนรแู้ ละ
ทบทวนในเร่ืองต่อไปนี้
- การจดั การเรยี นรู้ใน ศ. 21
- ทบทวนระบบเรียนรขู้ องโรงเรียนวัชรวทิ ยา
- ทบทวนการพัฒนาหลักสูตร+องคป์ ระกอบของหลักสตู ร+การปรบั หลักสูตร
กลมุ่ สาระตา่ งๆ
- องค์ประกอบของแผนการจดั การเรียนรู้
- ทาแบบประเมินทบทวนระบบเรยี นรู้
- แนวทางการบูรณาการเร่ืองต่างๆ ตามนโยบายลงสหู่ ลักสูตรและแผนการ
- จดั การเรยี นรู้ เช่น สาระทอ้ งถิน่ สาระอาเซยี น สาระเศรษฐกจิ พอเพยี ง
พระบรมราโชบาย 5STEPS Active Learning ทกั ษะชีวิต ฯลฯ

- สือ่ การสอนและการรายงานสื่อ

- ระเบียบวดั ผล +บนั ทึกหลังสอน+การวเิ คราะหจ์ ุดเนน้ +วิเคราะห์ผู้เรียน+

แผนการวัดผล

- การวจิ ยั เพ่ือพฒั นาการเรยี นการสอน
- ผลการประเมนิ แผนการจดั การเรียนร้+ู ข้อเสนอแนะจากการตรวจแผนแตล่ ะกล่มุ สาระ

2. ผลการพัฒนา
หลกั สตู รและและกระบวนการจดั การเรยี นการสอนโรงเรยี นวัชรวิทยา ไดม้ กี ารพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสตู รสถานศกึ ษามีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน ชมุ ชน ทอ้ งถิน่ โรงเรยี นไดด้ าเนินการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
เปน็ ระบบโดยมโี ครงการพฒั นาหลักสูตรโรงเรยี นอยา่ งต่อเนื่อง มีการแตง่ ต้งั คณะกรรมการพฒั นาหลกั สูตร
ระดบั โรงเรยี นและคณะอนุกรรมการพฒั นาหลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พฒั นาหลกั สูตร มคี ณะกรรมการสถานศึกษา ผแู้ ทนชุมชนและผปู้ กครองเครอื ขา่ ย มีส่วนร่วมในการพัฒนา/
อนมุ ตั ิหลกั สูตร โรงเรยี นได้นากรอบสาระการเรยี นรทู้ ้องถนิ่ ของเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาเข้ามาจดั สอดแทรกกบั สาระ
พน้ื ฐานร่วมกับสาระการเรียนรูแ้ กนกลางฯ

หลักสตู รของโรงเรียนตอบสนองตามเปา้ หมาย วิสยั ทัศน์ และจุดเนน้ ของหลกั สูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพนื้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551 มีการจัดรายวิชาพ้ืนฐานครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร มกี ารจดั รายวชิ า
เพิม่ เติมทหี่ ลากหลาย สอดคล้องกบั ทอ้ งถน่ิ และความต้องการของผเู้ รียน

มกี ารจัดกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียนทสี่ ง่ เสรมิ และตอบสนองความตอ้ งการความถนัดความสามารถและ
ความสนใจของผเู้ รยี น โรงเรยี นจัดกจิ กรรมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร มีท้ังกิจกรรมชุมนมุ /ชมรม
กจิ กรรมแนะแนว และกจิ กรรมลูกเสือ – เนตรนารี รวมท้ังกิจกรรมเพื่อสงั คมและสาธารณประโยชน์

มกี ารนเิ ทศ กากบั ติดตาม ดูแลการใช้หลกั สตู รให้เกิดประสิทธิภาพ มกี ารพัฒนาและปรับปรงุ หลักสตู ร
อยเู่ สมอ โดยจดั ให้มกี ารนเิ ทศภายในท้ังการนเิ ทศแผนการจัดการเรยี นรู้ และการนิเทศการจดั การเรียนการ
สอนในช้ันเรียน มกี ารนาผลการนเิ ทศไปใชเ้ ป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการจดั การเรียนการสอนเพ่อื
พัฒนาคุณภาพของผ้เู รยี นอย่างตอ่ เนื่อง

การจาแนกหลักสตู ร/แผนการเรยี นของโรงเรียนมีดังนี้

ตารางท่ี 1 การจาแนกหลกั สูตร/แผนการเรียน ชอ่ งทางการสง่ มอบ

หลกั สตู ร / แผนการเรียน ระดบั ม. ตน้ ระดบั ม. ปลาย

1. หลักสูตรโรงเรียนวัชรวิทยา ตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน 1 2 3 4 56
พุทธศกั ราช 2551สาหรับนกั เรียนห้องเรียนปกติ
✔✔✔✔✔✔
2. แผนการเรยี นสาหรับผมู้ ีความสามารถพิเศษ
2.1 โครงการโรงเรียนสองภาษา (English Program) ✔✔✔
2.2 โครงการส่งเสรมิ อจั ฉรยิ ภาพทาง วิทยาศาสตร์- คณติ ศาสตร์-
ภาษาองั กฤษและเทคโนโลย(ี E-SMAT) ✔✔✔✔✔✔
2.3. หลกั สูตรสาหรับหอ้ งเรยี นพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน้
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ✔✔✔
2.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP-SMAT ✔✔✔✔✔✔

จากตารางที่ 1 การจดั การศึกษาทส่ี นองความต้องการของผู้เรยี น มีรายวชิ าและกิจกรรมที่
หลากหลายใหผ้ เู้ รียนไดเ้ ลอื กเรียนตามความสนใจ สอดคล้องกบั หลกั สูตรแกนกลางและสถานการณ์ปัจจบุ ัน
ซึ่งการจัดหลักสูตรของโรงเรียนมีดังนี้

ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาตอนตน้
กลุ่มท่ี 1 หลักสตู รสาหรบั หอ้ งเรียนปกติ
กลุ่มท่ี 2 หลักสูตรสาหรบั หอ้ งเรียนพเิ ศษ ไดแ้ ก่ EP, E-SMAT และ สสวท.

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มท่ี 1 หลักสตู รสาหรับหอ้ งเรยี นปกติ ได้แก่ แผนการเรียนวิทย์–คณติ , แผนการเรียน

ศลิ ป์– คานวณ และแผนการเรยี นศลิ ป์–ภาษาจนี
กล่มุ ท่ี 2 หลกั สตู รสาหรบั ห้องเรียนพเิ ศษ ได้แก่ EP-SMAT และ E-SMAT


Click to View FlipBook Version