The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ห้องเรียนพิเศษ วัชรวิทยา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suphajit.chan, 2019-11-15 07:07:21

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ วัชรวิทยา

สารบญั หน้า

แผนผงั การบรหิ ารงานกลุ่มงานห้องเรยี นพิเศษ 1
บคุ ลากรกลมุ่ งานหอ้ งเรยี นพเิ ศษ 2
คณะกรรมการกลมุ่ งานหอ้ งเรียน English Program 3
คณะกรรมการกลุม่ งานห้องเรียน E-SMAT 3
คณะกรรมการกลมุ่ งานโครงการหอ้ งเรียน วทิ ยาศาสตร์ 3
คณะกรรมการกล่มุ งานโครงการภาษาจีน 3
ขอบข่ายงานห้องเรียนพิเศษEnglish Program 4
งานโครงการห้องเรียน E-SMAT 4
งานโครงการห้องเรยี น วิทยาศาสตร์ 4
งานโครงการห้องเรยี น ภาษาจนี 4
งานหอ้ งเรยี นพิเศษวทิ ยาศาสตร์ ตามแนวทาง สอวน.และ สสวท.
5
เป้าหมาย 5
พันธกจิ 5
วิสยั ทัศน์ 5
หลกั สตู ร 6
Flow chart กระบวนการทางาน โครงการห้องเรยี นวทิ ยาศาสตร์ 7
โครงการ กจิ กรรม ส่งเสริมนักเรียนหอ้ งเรยี นวทิ ยาศาสตร์

แผนผังการบริหารงานห้องเรียนพิเศษ
ผ้อู านวยการโรงเรียน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผปู้ กครองและครโู รงเรียนวชั รวทิ ยา

รองผ้อู านวยการกลมุ่ บริหารงานวิชาการ

หวั หนา้ งานหอ้ งเรียนพเิ ศษ

หวั หนา้ งานโครงการ หัวหน้างานโครงการ หัวหน้างานโครงการ หวั หนา้ งานโครงการ
English Program E-SMAT สสวท. ภาษาจนี

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

English Program E-SMAT สสวท. ภาษาจีน

แผนผังบคุ ลากรการบริหารงานหอ้ งเรียนพิเศษ

ผอู้ านวยการ
โรงเรียน

นายไพชยนต์ ศรมี ว่ ง
ผอู้ านวยการโรงเรยี น

รองผู้อานวยการ
โรงเรยี น

นายวเิ ชยี ร ยอดนลิ
รองผอู้ านวยการกลมุ่ บรหิ ารงานวิชาการ

Ep E-SMAT สสวท. ภาษาจีน

นางปานจนั ทร์ ภวู ิชิต นางสาวมาลยั ฟองนวิ้ นางอรษา อภิรมยว์ ิไลชยั นางสาวญาดา สงฆว์ ฒั นะ
หวั หนา้ งานโครงการ EP หวั หนา้ งานโครงการ E-SMAT หวั หนา้ งานโครงการ สสวท.
หวั หนา้ งานโครงการ จีน

คณะกรรมการกลมุ่ งานโครงการหอ้ งเรยี นพเิ ศษ

1 งานโครงการห้องเรียนสองภาษา
1. นางปานจนั ทร์ ภวู ชิ ิต
2. นางสมทรง พันธ์ศรี
3. นางสาวมาลยั ฟองนิ้ว
4. นายพงศธร เชยี งสที อง
5. นายสุรศกั ดิ์ โพธบ์ิ ัลลังค์
6. นายเจรญิ พิลึก
7. นายภูวดล ยิม้ ประดิษฐ์
8. นายธรี วทิ ย์ เนยี มโภคะ
9. นายวนัช อมั พาผล
10. นางสาวสริ นี าฎ ช่ืนบุญชู

2 งานโครงการห้องเรียนE-SMAT
1 นางสาวมาลัย ฟองน้ิว
2 นางอรษา อภริ มยว์ ไิ ลชยั
3 นายสรุ ศกั ดิ์ โพธิ์บลั ลงั ค์
4 นางรตั นา สะสม
5 นายพงศธร เชยี งสีทอง

3 งานโครงการห้องเรียนวทิ ยาศาสตร์
1 นางอรษา อภิรมยว์ ไิ ลชัย
2 นางสาวมาลัย ฟองนว้ิ
3 นายสุรศักด์ิ โพธิบ์ ลั ลงั ค์
4 นางภัคจริ า กิตตสิ ิรบิ ัณฑิต
5 นายชูเกียรติ สุยะลังกา
6 นายพงศธร เชียงสีทอง

4 งานโครงการภาษาจีน
1 นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ
2 นางสาวกาญจนา สายทอง
3 นางสาวสตุ าภทั ร์ กระสานต์ิครี ี

ขอบข่ายงานห้องเรียนพิเศษ

1. งานโครงการห้องเรยี นสองภาษา
ควบคมุ การดูแลการจัดทาแผนงาน/โครงการในงานโครงการหอ้ งเรียนสองภาษา
ควบคุมดูแลการจดั กาและจัดจา้ งครูชาวตา่ งชาติ
ควบคุมดูแลหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการห้องเรียนสองภาษา
ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดทาเอกสารงานธุรการโครงการห้องเรยี นสองภาษา
ควบคมุ ดูแลและประสานงานการจัดหาตาราเรียนและเอกสารประกอบการเรยี นการสอน

2. งานโครงการห้องเรยี น E-SMAT
ควบคมุ การดแู ลการจัดทาแผนงาน/โครงการในงานโครงการห้องเรยี นE-SMAT
ควบคุมดูแลหลักสูตรการเรยี นการสอน ตามโครงการห้องเรยี นE-SMAT
ควบคุมดแู ลการจดั กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามโครงการห้องเรยี น E-SMAT
ควบคมุ ดูแลและประสานงานการทาบัญชีรายรับ รายจา่ ย โครงการห้องเรียนE-SMAT
ควบคมุ ดูแลและประสานงานการจัดหาตาราเรยี นและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

3. งานโครงการห้องเรียน วทิ ยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.

ควบคุมการดแู ลการจัดทาแผนงาน/โครงการในงานโครงการหอ้ งเรียนวทิ ยาศาสตร์
ควบคมุ ดูแลหลกั สูตรการเรยี นการสอน ตามโครงการห้องเรยี นวทิ ยาศาสตร์
ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ นักเรยี นตามโครงการห้องเรียน วิทยาศาสตร์
ควบคุมดแู ลและประสานงานการทาบัญชีรายรบั รายจ่าย โครงการห้องเรยี นวิทยาศาสตร์
ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดหาตาราเรยี นและเอกสารประกอบการเรยี นการสอน

4. งานโครงการห้องเรียน ภาษาจีน
ควบคมุ การดแู ลการจัดทาแผนงาน/โครงการในงานโครงการห้องเรียนภาษาจนี
ควบคุมดแู ลหลกั สตู รการเรียนการสอน ตามโครงการห้องเรียนภาษาจีน
ควบคุมดูแลการจัดกจิ กรรมส่งเสรมิ นักเรียนตามโครงการห้องเรยี น ภาษาจนี
ควบคมุ ดแู ลและประสานงานการทาบญั ชรี ายรับ รายจา่ ย โครงการห้องเรียนภาษาจนี
ควบคุมดูแลและประสานงานการจดั หาตาราเรยี นและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

งานโครงการห้องเรียนพิเศษวทิ ยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.

วสิ ยั ทัศน์ พนั ธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทศั น์

พัฒนาผ้เู รยี นสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์และเทคโนโลยีตามศักยภาพ เปน็ บคุ คลที่มี
คณุ ภาพและมสี ว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม

พนั ธกิจ
1. จัดหลักสตู รเพ่อื พฒั นาผู้เรยี นสูค่ วามเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. จัดกจิ กรรมเสรมิ หลักสตู รเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. สง่ เสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกบั หนว่ ยงานทุกระดับ
4. จดั กจิ กรรมเสรมิ สรา้ งดา้ นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม สร้างจิตสานกึ ทดี่ ี ให้ผูเ้ รยี นเป็นคนดี ดารงชีวิตอยใู่ น
สงั คมได้อย่างมคี วามสขุ

เป้าประสงค์
1. ให้นกั เรยี นคิดเป็น ทาเปน็ เรียนรู้ดว้ ยตนเอง โดยใชท้ กั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ไขปญั หา สามารถนาความรไู้ ปใช้ในชีวิตประจาวนั ได้
2. มคี วามเปน็ เลิศทางดา้ นวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จดั การเรียนร้ไู ดอ้ ยา่ งเปน็ ระบบ
และมปี ระสทิ ธิภาพ
3. ได้เขา้ รว่ มกิจกรรมทางวชิ าการ เผยแพรผ่ ลงานกับหน่วยงานทุกระดับ
4. มคี ณุ ธรรม จริยธรรมและจิตสานึกทด่ี ี

Flow Chart ของกระบวนการทางาน โครงการหอ้ งเรยี น สสวท.

ศึกษาขอบข่าย วตั ถปุ ระสงค์ เป้าหมาย 1) รว่ มประชมุ ศึกษานโยบาย การจัดการเรียน
ของห้องเรียนพเิ ศษ โครงการ สสวท. การสอนห้องเรยี นพเิ ศษ โครงการ สสวท.
2) วเิ คราะห์ความต้องการของท้องถิ่น 3)
โรงเรียนวางแผนจัดห้องเรยี นพเิ ศษ สสวท.

สารวจความต้องการของชมุ ชน นักเรียน ผปู้ กครอง 1) วางแผนการสารวจข้อมูล
ผูม้ ีส่วนไดส้ ว่ นเสยี ตอ่ โครงการห้องเรียนพเิ ศษ สสวท. 2) สารวจความตอ้ งการของผู้มสี ่วนไดส้ ่วนเสีย
3) วิเคราะห์ขอ้ มูล 4 ) ประเมินผลการสารวจความ
ตอ้ งการของผมู้ สี ่วนได้เสยี

วางแผนจัดกจิ กรรมงานห้องเรียนพเิ ศษ โครงการ สสวท. 1) ศกึ ษานโยบายการจดั การเรียนการสอนของ
ห้องเรียนพิเศษ สสวท. 2) เขียนโครงการงาน
จัดทาหลกั สูตรของหอ้ งเรยี นพเิ ศษ สสวท. หอ้ งเรยี นพเิ ศษ สสวท. 3) แต่งตง้ั คณะกรรมการ
รบั ผิดชอบ 4) วิเคราะห์ความสอดคลอ้ งของ
จดั กจิ กรรมการเรียนการสอน โครงการกับนโยบาย
โครงการหอ้ งเรียนพิเศษ สสวท.
1) วางแผนการจัดทาหลักสตู ร 2) กาหนดโครงสร้าง
บรรลผุ ลของ ไมผ่ า่ น หลกั สูตร 3) ตรวจสอบ ทบทวนหลักสตู ร 4) พัฒนา
หอ้ งเรียนพเิ ศษ ปรบั ปรุงหลักสูตร

1) วางแผนจัดกิจกรรมตามโครงการ สสวท. 2) จัด
กจิ กรรมตามโครงการ 3) ประเมนิ ผลการจัดกจิ กรรม
4) พัฒนาปรับปรุงใหน้ กั เรยี นมีคุณสมบัติตามโครงการ
ห้องเรยี นพเิ ศษ สสวท.

ปรบั ปรุง แกไ้ ข
และพฒั นา

ผา่ น 1) วางแผนการนิเทศ 2) แต่งต้ัง
นิเทศ กากบั ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการ 3) นเิ ทศงานห้องเรียนพเิ ศษ
4) วิเคราะห์ ประเมนิ ผล 5) สรุปผล
รายงานเพื่อพัฒนา

สรปุ รายงานผล และพัฒนาอย่างตอ่ เนื่อง

คา่ ยพัฒนาทกั ษะทางวทิ ยาศาสตร์ 1 ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 E-SMAT

คา่ ยพัฒนาทกั ษะทางวทิ ยาศาสตร์ 2 ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 E-SMAT

คา่ ยพัฒนาทกั ษะทางวทิ ยาศาสตร์ 3 ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 E-SMAT

คา่ ยพัฒนาทกั ษะทางวทิ ยาศาสตร์ 4 ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 E-SMAT

คา่ ยพฒั นาทกั ษะทางปฏบิ ัตกิ ารเคมี ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5 E-SMAT

คา่ ยพฒั นาทกั ษะทางปฏบิ ตั ิการฟสิ ิกส์ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 E-SMAT

กจิ กรรมสง่ เสรมิ ศกั ยภาพผู้เรียนวชิ าปฏิบตั ิการเคมี
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 5 E-SMAT

กจิ กรรมสง่ เสรมิ ศักยภาพผู้เรยี นวชิ าปฏิบัตกิ ารวทิ ยาศาสตร์
ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้ E-SMAT
Click to View FlipBook Version