The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสืออาหารเกาหลี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sala123zaza, 2021-03-29 14:21:22

หนังสืออาหารเกาหลี

หนังสืออาหารเกาหลี

KoOrReE한a국AnN음식fFoOoOdD

by Nuchjaree AreerobPr머e리fa말ce

หนังสอื อิเล็กทรอนิกสเ์ ล่มนี จัดทาํ ขนึ โดยมวี ตั ถปุ ระสงค์เพอื ให้รูใ้ นเรอื ง
อาหารเกาหลี ประกอบไปด้วยเนือหาสว่ นสาํ คัญ คือ อาหารเกาหลี

เนืองจาก "อาหาร" เปนการนําเสนอวฒั นธรรมด้านการทานของคนเกาหลี
และเปนทนี ิยมรบั ประทานกันมากทงั คนเกาหลีและคนไทย

ในหนังสอื จะมเี นือหาจะมที งั อาหารคาว และเครอื งดืมค่กู ับการทานอาหาร
ทางผจู้ ัดทาํ หวงั เปนอยา่ งยงิ วา่ หนังสอื อิเล็กทรอนิกสเ์ ล่มนี จะเปน
ประโยชน์ และความรูใ้ นด้านอาหารเกาหลีสาํ หรบั ผอู้ ่านทกุ คน

นุชจรยี ์ อารรี อบ
ผจู้ ัดทาํ

มนี าคม 2564Con내t용ents 01

บทนํา 02
อาหารเกาหลี 03
15
- อาหาร
- เครอื งดืมบ소ท개นํา

สาธารณรฐั เกาหลี นอกจากจะมสี ถานทที อ่ งเทยี วทสี วยงามเปนอันดับต้น ๆ
ของเอเชยี แล้ว ทนี ียงั อาหารเกาหลี เปนอาหารประจําชาติของชาวเกาหลีใน
ประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ อาหารเกาหลีทเี ปนทรี ูจ้ ักกันดีทสี ดุ คือกิมจิ

ซงึ เปนผกั ดองทเี ปนเอกลักษณ์ของชาวเกาหลี

การรบั ประทานอาหารของชาวเกาหลีจะจัดอาหารขนึ โต๊ะพรอ้ มกันทกุ อยา่ ง
한정식เรยี กวา่ "ฮันจ็องชกิ " (
) โดยในหนึงสาํ รบั ประกอบด้วย ขา้ ว ซุป และ

กิมจิเปนหลัก นอกจากนันมกี ับขา้ วทที กุ คนกินรว่ มกัน และบนั ซนั ซงึ เปน

เครอื งเคียงจานเล็ก ๆ จํานวนบนั ซนั จะมากหรอื น้อยขนึ กับฐานะทางสงั คม

สว่ นใหญส่ ามญั ชนมี 3 อยา่ ง ถ้าเปนเชอื พระวงศอ์ าจมถี ึง 12 อยา่ ง

เครอื งเคียงเหล่านีได้แก่ ผกั ลวก ผกั นึง และอาหารทะเลแห้ง

อุปกรณ์ทใี ชใ้ นการกินอาหารของชาวเกาหลี ได้แก่ ชามหินใบใหญท่ เี ก็บ
ความรอ้ นได้ดีใชใ้ สอ่ าหารรอ้ น ชามโลหะสาํ หรบั อาหารเยน็ ชอ้ นด้ามยาว

และตะเกียบโลหะ

อาหา한ร국เก음า식หลี

อาหาร

김치กมิ จิ
김밥คมิ บบั
삼겹살ซัมกยอบซลั
해물탕แฮมลู ทัง
비빔밥บิบิมบับ
삼계탕ซมั เกทงั
해물파전แฮมลุ พาจอน
떡볶이ตอ กโบกี
간장게장คนั จังเคจงั
그것은 본다มนั ดู
육개장ยุกเกจัง

เครอ่ื งดื่ม

소주โซจู
막골 리มกั กอลลี

อาหารคาว

김치กมิ จิ

เปนเมนูทดี เู หมอื นจะงา่ ย แต่หา “กิมจิ” ทอี รอ่ ยๆ และมรี สชาติแบบออรจิ ิ
นัลยากมาก ผกั ดองทใี ชพ้ รกิ ปน นาตาล เกลือ และขงิ ไปหมกั กับผกั
สาํ หรบั ใครทไี ปเกาหลี บอกเลยวา่ จะต้องเจอแต่กิมจิกันจนเอียนอยา่ ง

แน่นอน เพราะวา่ กิมจิ ถือเปนเครอื งเคียงหนึงทขี าดไมไ่ ด้เลย สาํ หรบั คน
เกาหลี นอกจากจะเปนกับแกล้มหลักแล้วนัน ยงั มเี มนูกิมจิหลายๆ เมนูทถี กู
นํามาปรุง และดัดแปลงเปนอาหารอยา่ งอืน เปรยี บเสมอื นคนไทยชอบกิน

พรกิ นาปลายงั ไง คนเกาหลีก็ขาดกิมจิไมไ่ ด้ประมาณนันเลยแหละ

04

김밥คมิ บบั

หลายคนอาจจะค้นุ ชนิ และค้นุ ตากับเมนูอาหารเกาหลีเมนูนีเปนอยา่ งดี
“คิมบบั (kimbup)” เพราะวา่ เปนอาหารทรี บั ประทานงา่ ย และทาํ ได้
งา่ ย จึงไมแ่ ปลกใจเลยวา่ ทาํ ไมคนเกาหลีสว่ นใหญจ่ ึงนิยมกินคิมบบั
หรอื พกคิมบบั ใสห่ ่อขา้ วไปกินทที าํ งาน หรอื ทโี รงเรยี น ดเู ผนิ ๆ แล้ว

คิมบบั ดหู น้าตาคล้ายกับซูชิ เพราะคนเกาหลีมกั จะห่อใสไ่ วต้ รงกัน มว้ น
ด้วยขา้ ว และสาหรา่ ย จากนันตัดเปนชนิ พอดีคํา โดยสว่ นใหญแ่ ล้วด้าน
ในใสข่ องคิมบบั มกั จะเปนแตงกวา ไมก่ ็แครอท ผกั โขม ไขเ่ จียว หรอื วา่

ปูอัด และแฮม เปนต้น

05

삼겹살ซมั กยอบซัล

หากเอ่ยถึงชอื เมนู “ซมั กยอบซลั (Samgyeopsal)” หลายคนก็อาจ
จะงง แต่ถ้าหากบอกวา่ เปนเมนูหมยู า่ งเกาหลี หลายคนอาจจะรอ้ ง
อ๋อ ซงึ เมนูนี อันทจี รงิ แล้วก็สามารถหากินไปทวั ไปในเกาหลี เพราะ
เปนเมนูทที งั คนเกาหลีเอง และนักทอ่ งเทยี วก็ให้ความนิยมกันเปน
จํานวนมาก โดยปกติแล้วเนือยา่ งเกาหลีก็จะหลายรูปแบบ ทงั หมู
สามชนั เนือยา่ ง และหมยู า่ ง มกั นิยมกินค่กู ับเครอื งเคียงต่างๆ เพอื

เพมิ รสชาติให้กลมกล่อมมากยงิ ขนึ

06

해물탕แฮมลู ทัง

คงจะดีไมใ่ ชน่ ้อย ถ้าหากใครได้ไปเทยี วเกาหลีในชว่ งฤดหู นาว แล้วได้
ลองกิน “แฮมลู ทงั (Haemultang)” ซุปรวมมติ รทะเล ทเี ปนเหมอื นสตวู ์
แต่วา่ จะเน้นทรี สชาติเผด็ รอ้ น กินแล้วชว่ ยเพมิ ความอบอุ่นให้กับรา่ งกาย
ได้เปนอยา่ งดี หลักๆ แล้วภายในซุปจะเน้นทอี าหารทะเลเปนหลัก เปน
ซุปทไี ด้กินยามอากาศหนาวๆ จะชว่ ยเพมิ ความอบอุ่น และทาํ ให้รา่ งกาย
ผลิตความรอ้ นได้ดีมาก จะกินค่กู ับเสน้ บะหมี อุด้ง หรอื กินกับขา้ วสวย

รอ้ นๆ ก็อรอ่ ยไมแ่ พก้ ัน

07

비빔밥บบิ ิมบับ

ใครๆ ก็ชอบกิน “บบิ มิ บบั ” เปนอีกหนึงอาหารเกาหลียอดนิยมทคี นไทยนิยม
กินมากทสี ดุ อีกหนึงเมนู บบิ มิ บบั หรอื วา่ เมนูขา้ วยาํ เกาหลี เพราะนอกจากจะ
อรอ่ ย มรี สชาติถกู ปากคนไทยแล้วนัน ยงั เหมาะกับคนทคี มุ นาหนักเปนอยา่ ง
ยงิ เนืองจากสว่ นผสมหลักๆ ของขา้ วยาํ บบิ มิ บบั จะล้วนแต่มสี ว่ นผสมของผกั
เปนสว่ นใหญ่ ถ้าใครชอบรบั ประทานเนือสตั ว์ ก็สามารถใสเ่ นือหมู หรอื เนือววั
ลงไปได้ วธิ กี ารรบั ประทานจะต้องคลกุ เคล้าสว่ นผสมทงั หมดให้เขา้ กัน เพอื

ให้ซอส และสว่ นผสมทงั หมดเขา้ กันดี เพอื รสชาติทกี ลมกล่อมมากยงิ ขนึ

08

삼계탕ซมั เกทัง

อยากบาํ รุงกําลังกันสกั หน่อย ก็ต้องกิน “ไก่ต๋นุ โสม” เมนูอาหารเกาหลีทนี ิยม
รบั ประทานกันในชว่ งฤดหู นาว เพอื ชว่ ยทาํ ให้รา่ งกายอบอุ่น และแขง็ แรง
ถือวา่ เปนอาหารเกาหลีอีกหนึงเมนู ทเี หมาะกับคนทชี อบอาหารเพอื สขุ ภาพ

เนืองจากวา่ เมนูไก่ต๋นุ เกาหลีนี จะมสี ว่ นผสมของสมนุ ไพรมากมายทถี กู ใสล่ ง
ไปในหมอ้ ซุป ไมใ่ ชแ่ ค่เพยี งโสมเกาหลีเทา่ นัน นอกจากนันยงั มคี วามเชอื วา่
สว่ นผสมของไก่ต๋นุ โสมยงั ชว่ ยให้รา่ งกายแขง็ แรงยนื ยาว ราวกับโสมพนั ป

09

해물파전แฮมุลพาจอน

เปนเมนูทเี ชอื วา่ ชนื ชอบกันทงั เด็ก และผใู้ หญอ่ ยา่ งแน่นอน กับ “แฮมลุ พา
จอน (Haemulpajeon)” เปนพซิ ซา่ เกาหลีซฟี ดู ทคี วามโดดเด่นอยูท่ กี าร
ทอดแปงให้บางกรอบ ไมอ่ มนามนั ใสต่ ้นหอมกําลังดี และมสี ว่ นประกอบ
หลักเปนซฟี ดู ต่างๆ ทถี กู ใสล่ งไปในแปงอยา่ งลงตัว คนทชี อบกินของทอด
กรอบ หรอื วา่ ชอบกินแปงทอดในลักษณะนี รบั รองวา่ ชอบแน่นอน ยงิ กิน
รอ้ นๆ จะนํามากินเปนของกินเล่น หรอื วา่ กินพรอ้ มกับขา้ วสวยรอ้ นๆ ก็ฟน

10

떡볶이ตอกโบกี

คนสว่ นใหญค่ งจะรูจ้ ักเมนูอาหารเกาหลีเมนูนีกันดีอยูไ่ มใ่ ชน่ ้อย “ต๊อกโบกี”
เพราะเปนเมนูทดี เู หมอื นจะธรรมดา แต่อรอ่ ยมาก คนทอี ยากกินต๊อกโบกี
ก็สามารถซอื แปงต๊อกโบกี สาํ เรจ็ รูปมาต้มกินได้ไมย่ าก เพราะสว่ นผสมที
สาํ คัญของต๊อกโบกี คือแปงทเี หนียวนุ่มกําลังดี ไมเ่ หนียวนุ่มมากเกินไป ถ้า
หากใครทไี ปเกาหลี ก็สามารถหาต๊อกโบกีรอ้ นๆ กินได้ตามรา้ นทวั ไป หรอื วา่

ตลาดนัดทมี ขี ายอาหารสตรที ฟดู ก็จะมตี ็อกโบกีขายด้วยเชน่ กัน

11

간장게장คันจงั เคจงั

ปฎิเสธไมไ่ ด้เลยวา่ เมนูเกาหลี “คันจังเคจัง (Kun Jang Ke Jang)” นัน
กําลังได้รบั ความนิยมกันอยูใ่ นตอนนี เพราะวา่ เมนูนีก็คือ เมนูปูดองซอี ิว
ทเี ปนทชี นื ชอบของใครหลายๆ คนนันเอง ความโดดเด่นของเมนูนีก็ไมม่ ี
อะไรมาก แค่เน้นทเี นือปูสดๆ ทถี กู นํามาดองกับซอสซอี ิวเกาหลีรสชาติ
กลมกล่อม สาํ หรบั บางรา้ นในเกาหลี ก็จะนิยมใสพ่ รกิ ลงไป เพอื เพมิ ความ
เผด็ เล็กน้อย คนเกาหลีจะนิยมกินปูดองซอี ิวกับขา้ วสวยรอ้ นๆ และนิยมนํา
ขา้ วสวยลงไปคลกุ ในกระดองปู เพอื คลกุ เคล้าให้เขา้ กับไขป่ ูหวานๆ มนั ๆ

12

มันดู 그것은 본다

ชอื อาจจะฟงดแู ปลก แต่ทวา่ “มนั ด”ู ก็คือเมนูเกียวในแบบฉบบั ของเกาหลี
นันเอง เปนเกียวทสี ว่ นใหญแ่ ล้วจะถกู นําไปนึง ใครชอบกินเกียวบอกเลย

วา่ ไปเกาหลีแล้วต้องห้ามพลาด เพราะวา่ มนั ดู นีเองก็เปนเมนูทขี ายดี
และมใี ห้สงั ตามรา้ นอาหารเกาหลีทวั ๆ ไป เชอื กันวา่ เมนูมนั ดนู ี ถกู นําเขา้
มาในเกาหลีตังแต่ชว่ งราชวงศโ์ ครยอ จากชาวมองโกล ด้านในจะสอดใส่
เปนเนือหมู หรอื วา่ เนือววั ก็ได้ แล้วแต่ตามใจชอบ อาจจะผสมผกั ต่างๆ

และพรกิ ไทย เพอื ให้มกี ลินหอม

13

육개장ยกุ เกจัง

ขอปดทา้ ยด้วยเมนูอาหารเกาหลีสดุ เผด็ รอ้ นอีกหนึงเมนู “ยุกเกจัง ”
เปนซุปอีกหนึงเมนูทนี ิยมกินกันตอนชว่ งฤดหู นาว เพอื ชว่ ยทาํ ให้รา่ งกาย
อบอุ่น เพราะซุปนีมรี สชาติทเี ผด็ รอ้ น เปนรสชาติเด่น สว่ นใหญม่ กั จะใส่
เนือววั ลงไป และผกั ต่างๆ หรอื ถ้าหากใครทอี ยากกินเมนูซุปนีเปนหลัก

ก็สามารถเติมเสน้ บะหมี หรอื เสน้ ก๋วยเตียวลงไปในซุปได้เชน่ กัน

14

เครื่องด่มื

소주โซจู

เปนเครอื งดืมแอลกอฮอล์เกิดจากการผสมของขา้ วจ้าว ขา้ วสาลี
ขา้ วบารเ์ ลย์ และมนั ฝรงั ผา่ นกระบวนการหมกั บม่ แบบดังเดิมของคนเกาหลี

โซจมู สี ใี ส มหี ลายรสชาติให้เลือกดืม มกั จะดืมค่กู ับหมยู า่ งเกาหลีแต่จรงิ ๆ
แล้วสามมารถดืมค่ไู ด้กับทกุ อยา่ ง

16

막골 리มักกอลลี

เปนเหล้าสาโทพนื เมอื งชนิดหนึงของเกาหลี ได้จากการนําเมล็ด ขา้ วเจ้า
ขา้ วเหนียว ขา้ วสาลี หรอื ขา้ วบารเ์ ลยท์ หี ุงสกุ แล้วมาหมกั กับสา่ เหล้าและ
” นูรุก ” ลกู แปงของเกาหลี สาโททไี ด้จะมสี ขี าวนวลคล้ายนานม มรี สหวาน
และมปี รมิ าณแอลกอฮอล์ประมาณรอ้ ยละ 6–8 % ตามธรรมเนียมเดิมจะใช้
ขา้ วเจ้าในการทาํ มกั กอลลี แต่ก็มหี ลายสตู รทใี ชข้ า้ วสาลีหรอื ขา้ วบารเ์ ลย์
แทน แต่บางยหี ้อจะแต่งกลินรสขา้ วโพด เกาลัด แอปเปล และผลิตภัณฑอ์ ืน ๆ

17

15

อนั นยองฮาเซโย! วนั นี้จะมาแนะนาํ อาหารเกาหลีท่ี
นิยมกนั สาํ หรบั คออาหารเกาหลเี ตรยี มเฮไดเลย

คอนเฟร มเมนเู หลา น้ไี ดเลย #สายกนิ หามพลาด
เด็ดขาด รอชมกนั นะคะ
#ความอรอ ยที่ตอ งลอง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Direktori Sektor Pelaburan MARA 2021
Next Book
3 HF_Trykt produkt dokumentation