The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tiwatip Piboon, 2019-10-24 04:06:10

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2562
ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 3
กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี และเทคโนโลยี
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ง23131 เวลา 14 ช่ัวโมง
เวลา 2 ชวั่ โมง
หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่อื ง เทคโนโลยีสารสนเทศสมยั ใหม่
แผนการเรยี นรู้ เรอื่ ง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร

มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ ใจ เหน็ คุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยสี ารสนเทศในการสบื คน้ ข้อมูล
การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปญั หา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธภิ าพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานในรปู แบบที่เหมาะสมกับลกั ษณะงาน

2. สาระสาคัญ

ผเู้ รยี นรับทราบลกั ษณะการจดั กิจกรรมการเรยี นการสอนของครผู ู้สอนรวมไปถึง เกณฑก์ ารวัดและ
ประเมินผล การวดั ความรพู้ นื้ ฐานกอ่ นการเรยี นรู้ ขอ้ ปฏิบัติตนและกฎระเบียบในการใชห้ ้องปฏบิ ตั ิการ
คอมพิวเตอร์

และเรียนรเู้ ก่ยี วกบั ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ้เู รยี นตอ้ งเข้าใจความหมายและสามารถ
อธบิ ายถงึ ความหมายของเทคโนโลยสี ารสนเทศได้ โดยกระบวนการเรยี นรู้ทผ่ี ู้เรียนรู้จกั ศกึ ษาค้นควา้ ข้อมลู ผา่ น
ระบบอินเทอร์เนต็

3. จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

3.1 ด้านความรู้ (Knowledge)
3.1.1 นกั เรยี นสามารถบอกขอบขา่ ยการเรยี นรรู้ ายวิชา ง23131 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ได้
3.1.2 นกั เรยี นเขา้ ใจและสามารถอธบิ ายเก่ยี วกับลักษณะการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอน

เกณฑ์การวัดและประเมนิ ผลได้
3.1.3 นักเรยี นสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

3.2 ดา้ นทักษะ (Process)
3.2.1 นกั เรียนปฏิบตั ิตามขอ้ ตกลงในการเรียนรายวชิ า ง23131 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ได้
3.2.2 นกั เรยี นสามารถสืบคน้ ข้อมลู เรอ่ื ง เทคโนโลยสี ารสนเทศ ผา่ นระบบอินเทอรเ์ นต็ ได้

3.3 ดา้ นคณุ ลกั ษณะ (Attitude)
3.3.1 นกั เรียนมคี วามมุ่งม่นั ในการทางาน
3.3.2 นักเรียนมสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น

4. สาระการเรียนรู้

4.1 ความหมายของเทคโนโลยสี ารสนเทศ
4.2 ขอบขา่ ยการเรยี นรูร้ ายวชิ า ง23131 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
4.3 ลกั ษณะการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑก์ ารวัดและประเมนิ ผล
4.4 กฎระเบียบและขอ้ ตกลงรว่ มกันในการปฏบิ ตั ิตนในหอ้ งปฏบิ ัตกิ ารคอมพวิ เตอร์

5. คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์

5.1 มีวินัย
5.2 ใฝเ่ รยี นรู้
5.3 ม่งุ มัน่ ในการทางาน

6. กระบวนการจดั การเรยี นรู้

ขั้นนาเข้าส่บู ทเรยี น
1. ครพู ดู คยุ แนะนาตนเองและทาความร้จู กั กบั นกั เรยี นเพ่อื สร้างความค้นุ เคย โดยการให้นกั เรียน
แนะนาตัวเองพรอ้ มบอกอาชพี ท่ีตัวเองใฝ่ฝัน และเพอ่ื สารวจจานวนนกั เรยี นที่ ขาด ลา มาสาย จากการแนะนา
ตัวของนกั เรียนดว้ ย
2. ครูพานักเรยี นเล่นเกมบิงโก (Bingo) โดยนาคาศพั ทใ์ นเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสมยั ใหม่มาใช้

เพือ่ ใหน้ ักเรียนคุ้นเคยกบั คาศพั ท์ต่างๆในบทเรยี นและเกิดความสนุกสนานกอ่ นการเขา้ สู่บทเรยี น เรื่อง ระบบ
บอกตาแหนง่ โดยครูแจกกระดาษที่เป็นช่องวา่ งจานวน 12 ช่อง ใหน้ กั เรยี นคนละ 1 แผน่ จากนนั้ ใหน้ กั เรียน

เลอื กคาศัพท์ที่ครูกาหนดให้ท่ีหนา้ จอโปรเจ็คเตอร์ เขยี นลงในชอ่ งว่างใหค้ รบทุกชอ่ ง โดยครจู ะจบั สลาก
คาศัพท์ขน้ึ มาครัง้ ละ 1 คา ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมายบนคาศพั ท์ในกระดาษที่แจกให้ ถา้ ในกระดาษมีคาศัพท์ท่ี

ครูจบั ได้ ทาซา้ กนั ไปเร่ือยๆ ใครสามารถวางได้ตามแนวทกี่ าหนด คือ แนวตัง้ แนวนอน แนวทแยง ได้เป็นคน

แรกถอื วา่ เป็นผูช้ นะ
ขนั้ สอน

1. ครแู จกเอกสารคาอธบิ ายรายวิชาให้นักเรยี นทราบถงึ ชือ่ รายวิชา สาระการเรียนรู้ จดุ ประสงคก์ าร
เรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพอ่ื ใหน้ ักเรียนทาความเข้าใจเกย่ี วกบั แนวทางการเรยี น

การสอนประจารายวิชา ง23131 เทคโนโลยสี ารสนเทศ 3
2. ครูอธิบายกฎระเบียบและการปฏิบัติตนในห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรใ์ หน้ กั เรยี นทราบ

3. ครูตงั้ คาถามกระตุ้นความคิดนกั เรียน โดยถามนักเรียนว่าถา้ พูดถงึ เทคโนโลยีสารสนเทศแลว้
นกั เรยี นนึกถงึ อะไรบ้าง

4. นักเรยี นแต่ละคนรว่ มกันอภิปรายตามความคิดของตนเอง

5. ครูให้นกั เรียนแต่ละคนสืบค้นข้อมลู เกีย่ วกับความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผา่ นระบบ
อินเทอร์เน็ต แล้วสรุปความร้ทู ่ีได้ลงในสมดุ

6. ครใู ห้นักเรียนรับชมวดิ โี อ เรอ่ื ง MTS Internet Baby จากน้นั ครูให้นักเรียนแตล่ ะคนทาใบงาน
ท่ี 1.1 เรอื่ ง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ครูสมุ่ ตัวแทนนักเรียน 4-5 คน ออกมาอธิบายคาตอบของใบงานทหี่ น้าชน้ั เรยี น โดยครคู อย
ตรวจสอบความถูกตอ้ งและอธบิ ายเพิ่มเตมิ ในสว่ นท่มี ีความสาคัญ

ข้ันสรปุ
1. ครแู ละนกั เรียนรว่ มกนั สรุปเก่ยี วกบั เร่อื ง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอ้ มกบั ครู

ยกตวั อยา่ งประกอบ เพอ่ื ใหเ้ ข้าใจเนื้อหามากยง่ิ ข้ึน โดยใช้สอ่ื นาเสนอ (Google Slides) เร่อื ง ความหมายของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ครใู ห้คาชมเชยนกั เรียนท่ตี ัง้ ใจเรยี น หลงั จากเรียนเสรจ็ แล้วให้นกั เรียนไปทบทวนเนอื้ หาทไ่ี ดเ้ รียนรู้

ไปในเร่อื ง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ส่อื /แหล่งการเรยี นรู้

1. ใบงานท่ี 1.1 เร่อื ง ความหมายของเทคโนโลยสี ารสนเทศ
2. Google App for Education (Google Slides)
3. Google App for Education (Google Sites)
4. วิดีโอ เรื่อง MTS Internet Baby
5. แหล่งการเรยี นรจู้ ากเว็บไซต์ เก่ียวกับเรื่อง เทคโนโลยสี ารสนเทศ เช่น
https://sites.google.com/site/loryeng2/khwam-hmay-khxng-thekhnoloyi-sarsnthes
http://flukeloveskb.blogspot.com/2012/06/1.html
6. สบื ค้นขอ้ มูลผ่านระบบอนิ เทอร์เนต็
7. ห้องปฏบิ ตั กิ ารคอมพิวเตอร์

8. การวัดผลและประเมนิ ผล

หลกั ฐานการเรยี นรู้ วิธีการ เครื่องมอื เกณฑ์
(ชน้ิ งาน/ภาระงาน)
ใบงานที่ 1.1 ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง ความหมาย รอ้ ยละ 80 ผา่ นเกณฑ์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการสงั เกตพฤติกรรม สงั เกตพฤตกิ รรมการ
การทางานรายบคุ คล ทางานรายบคุ คล แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ทางานรายบุคคล

ใบงานที่ 1.1
เรอื่ ง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาช้แี จง : ใหน้ กั เรยี นตอบคาถามตอ่ ไปน้ี

1. อธบิ ายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................…
..............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................

2. นกั เรยี นมีขอ้ คิดเห็นอยา่ งไร จากการรับชมวิดโี อ เรือ่ ง MTS Internet Baby
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................

เฉลยใบงานที่ 1.1
เรอ่ื ง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยสี ารสนเทศ
ตอบ การนาความรูท้ างด้านวทิ ยาศาสตรม์ าประยุกตใ์ ชเ้ พื่อเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ความถกู ตอ้ ง ความแม่นยา
และความรวดเรว็ ทนั ตอ่ การนามาใช้ประโยชนไ์ ด้ โดยอาศยั เทคโนโลยีทางดา้ นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยดี า้ น
เครือข่ายโทรคมนาคมและการส่ือสาร

2. นักเรยี นมีขอ้ คิดเห็นอย่างไร จากการรบั ชมวิดโี อ เรอ่ื ง MTS Internet Baby
ตอบ ความกา้ วหน้าในดา้ นเทคโนโลยใี นปัจจบุ นั เกดิ ข้ึนอยา่ งไม่หยุดยงั้ ทาให้สังคมโลกทกุ วันนีใ้ ห้ความสาคัญ
กบั การนาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนงึ่ ในชวี ติ ประจาวัน เขา้ มาเกี่ยวขอ้ งกบั เด็กในทกุ รูปแบบ พ่อแม่
ผปู้ กครองและครู ตอ้ งปพู ้ืนฐานให้เด็กสามารถดารงชวี ิตไดอ้ ยา่ งมคี วามสุขในโลกยคุ ดิจทิ ัลและใช้เทคโนโลยี
อยา่ งชาญฉลาด โดยเข้าใจธรรมชาตกิ ารใชง้ านทั้งประโยชนแ์ ละพิษภยั เพ่ือให้มีภูมคิ ้มุ กนั รจู้ ักปอ้ งกนั ตนเอง
รูจ้ กั ตงั้ คาถามต่อสง่ิ ต่างๆ ทาให้เกดิ พฤตกิ รรมท่ีเหมาะสม สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชนต์ ่อการ
ดาเนินชีวติ ทั้งของตนเอง ครอบครัวและสังคมตอ่ ไปในอนาคต

แบบประเมินใบงานท่ี 1.1 เร่อื ง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็น ระดบั คุณภาพ นา้ หนกั
การประเมนิ คะแนน
ดมี าก ดี กาลงั พฒั นา ต้องปรบั ปรุง
1. อธิบาย (4) (1) (4)
ความหมายของ (3) (2)
เทคโนโลยี สามารถอธบิ าย ไม่สามารถอธิบาย
สารสนเทศ ความหมายของ สามารถอธิบาย สามารถอธบิ าย ความหมายของ
เทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ ย่าง ความหมายของ ความหมายของ สารสนเทศได้
ถกู ตอ้ งสมบรู ณ์
ทกุ ประเด็น เทคโนโลยี เทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ ย่าง สารสนเทศได้

ถกู ตอ้ งสมบูรณ์ ถกู ต้องสมบรู ณ์

เกอื บทกุ ประเดน็ น้อยมาก

2. นักเรยี นมี สามารถให้ สามารถให้ สามารถให้ ไมส่ ามารถให้
ขอ้ คดิ เหน็ อย่างไร
จากวิดีโอ เร่ือง ขอ้ คดิ เหน็ ไดอ้ ย่าง ข้อคิดเหน็ ได้เกือบ ข้อคดิ เห็นได้ ขอ้ คดิ เห็นได้
MTS Internet
Baby สมบรู ณ์ตรงประเดน็ สมบรู ณต์ รงประเดน็ สมบูรณต์ รงประเด็น

น้อยมาก


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การสร้างชั้นหนังสือ-E
Next Book
Lessonplan 1