The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานสื่อสิ่งพิมพ์-2 ศิรภัสสร (4)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sirapatsorn Porak, 2020-02-20 00:28:49

งานสื่อสิ่งพิมพ์-2 ศิรภัสสร (4)

งานสื่อสิ่งพิมพ์-2 ศิรภัสสร (4)

60

หาดบางเสร่

บางเสร่ ตำบลเลก็ ๆติดชายฝัง่ ทะเล ตง้ั อย่ใู นอำเภอสตั หบี จังหวัดชลบรุ ี เป็นหมูบ่ ้านชาวประมงทีช่ าวบา้ นส่วนใหญย่ งั คงใช้ชีวติ กันแบบเรยี บง่ายดว้ ยการประกอบอาชีพประมงเป็น
หลัก เมอ่ื เทียบกบั สถานที่ท่องเท่ยี วอน่ื ในโซนชลบุรี ท่ีนอ่ี าจไมม่ ีชื่อเสยี งเท่าพัทยา หรอื ข้นึ ชอ่ื เท่าชายหาดตา่ งๆในอำเภอสัตหีบ ท่บี รรยากาศจะค่อนข้างคกึ คัก วนุ่ วาย คลาคลำ่ ไป
ดว้ ยนกั ทอ่ งเท่ียว แต่ถา้ มาทีบ่ างเสร่ จะไดพ้ บกับอกี มุมหนง่ึ ของการเทีย่ วทะเลท่ีเงียบสงบ บรรยากาศค่อนข้างเปน็ มติ ร ปจั จบุ ัน บางเสร่ เริ่มกลายเปน็ จุดท่องเท่ยี วท่ีหลายคนเริ่ม
รูจ้ กั มากขนึ้ ทำใหเ้ รม่ิ มีที่พักรมิ ทะเลท่เี หมาะสำหรบั มาพักผอ่ น ปลอ่ ยใจนงั่ ชิวริมทะเลอยหู่ ลายแห่ง

59

มิโมซา่ พทั ยา

a มิโมซา่ พทั ยา สถานท่ีท่องเท่ียวสุดเกอ๋ กี หนงของพทั ยา ภายใตแ้ นวคิด ” The City of Love เมืองเเห่งความรกั ” โดยสร้าง จำลองแบบกล่ินไอสถาบัตยกรรมเมือง
โบราณของฝร่ังเศสโดดเด่นดว้ ยสีสนั สดใส บ่งบอกความเปน็ เอกลักษณ์แห่งเดียวในเมืองพัทยา โอบลอ้ มดว้ ย บรรยากาศอันแสนโรเเมนติก และยงเป็นศูนยร์ วมสนิ ค้า
ท่มี เี อกลกั ษณ์ โดดเด่น ร้านอาหารไทย อาหารนานาชาตหิ ลากหลายชนิด ทีพ่ ร้อมใหบ้ ริการ อยา่ งครบครัน

58

เมืองนำ้ แขง็ พทั ยา

อลงั การงานสร้างกับเมืองนำ้ แข็งแหง่ แรกของพทั ยา ท่ีสะท้อนความเป็นสยามมหานครแหง่ ศลิ ปะ และสถาปัตยกรรม พบประสบการณ์ความเย็นสุดมหศั จรรย์ แห่งโดมนำ้ แขง็ ทใ่ี หญ่
ท่ีสุดในอาเซียน ด้วยอณุ หภมู ิ -10 องศา ภายในโดมมี บารน์ ำ้ แข็ง พร้อมเครื่องด่มื สุดพเิ ศษในอุณหภูมเิ ย็นฉ่ำ ภายนอกพบกับประตกิ รรมทรายขาวในสวนสวยท่ีสามารถมาเดนิ เลน่
พร้อมเกบ็ ภาพความประทบั ใจจากสวนประตมิ ากรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งศลิ ปะจากไทยและระดับสากล

57

อุทยานบัวเฉลมิ พระเกยี รติ จ.สกลนคร

อุทยานบวั เฉลมิ พระเกียรติ ต้ังอยู่ตรงขา้ มกับบงึ หนองหาน อำเภอเมือง จงั หวัดสกลนคร ตั้งอย่ใู กลๆ้ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงั หวัดสกลนคร
สร้างขนึ้ เมอ่ื ปี พ.ศ.2553 เพ่อื เป็นแหลง่ รวบรวมบัวพันธตุ์ ่างๆ และรองรับการประชมุ วิชาการบัวนานาชาตปิ ี พ.ศ.2553 ทจ่ี ดั ขึน้ ที่วทิ ยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดั สกลนคร
นอกจากน้ียงั เปน็ สถานท่ีศึกษาคน้ คว้า ของนิสิต นักศกึ ษา และประชาชนท่ัวไป รวมทัง้ ยงั เปน็ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเปน็ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหมข่ องจงั หวัดสกลนคร ความ
โดดเดน่ ของอุทยานบวั คือ มบี งึ บวั ขนาดใหญท่ ีต่ ้งั อยู่ด้านหนา้ ทางเขา้ มีสะพานไม้สีแดงทอดยาวเช่ือมต่อกันสำหรบั เดินชม ดอกบัวรอบสระ มศี าลาชมวิวกลางบงึ บัวสำหรับ
พกั ผ่อนหย่อนใจ น่ังชมบวั รับลมเยน็ นบั เป็นอทุ ยานบัวทใ่ี หญทีส่ ดุ ของประเทศ

56

วัดพระธาตเุ ชิงชุม จ.สกลนคร

ตั้งอยูถ่ นนเจริญเมอื ง อำเภอเมอื ง จังหวดั สกลนคร ในวัดพระธาตเุ ชงิ ชุมวรวหิ าร ปูชนยี สถานสำคัญคู่บา้ นค่เู มอื งสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้
พระธาตุเชงิ ชมุ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอนั ศกั ดิส์ ิทธิ์ เปน็ ที่เคารพนับถอื และเปน็ ศนู ย์รวมจิตใจของพทุ ธศาสนกิ ชนในจังหวัดสกลนคร ยอด
ฉตั รเหนือองค์พระธาตทุ ำด้วยทองคำบรสิ ทุ ธ์ิ หนัก 247 บาท ภายในมรี อยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับตง้ั แตพ่ ระกกสุ ันทะ พระโกนาคม พระกสั สะปะ
และพระโคดม วัดพระธาตุเชิงชมุ นับเป็นดินแดนอนั ศกั ด์สิ ิทธิ์ ดงั คำกล่าวทวี่ า่ “จะมคี รั้งไหนทไี่ ด้อานสิ งสม์ ากไปกว่าการไดม้ าบูชา พระธาตุท่สี ร้าง
ครอบรอยพระบาทแหง่ พระพทุ ธเจ้าถงึ 4 พระองค์” เชอ่ื กนั ว่าอานสิ งส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชมุ นน้ั จะกอ่ ให้เกดิ ความ เป็นสริ ิมงคลสงู สุดแก่ตนเอง
และครอบครวั ใหม้ ีความเจริญรุ่งเรือง แคลว้ คลาดปราศจากอันตราย

55

วัดถ้ำเสือ จ.กาญจนบุรี

วดั ถำ้ เสือ ตง้ั อยู่ อ.ท่ามว่ ง จ.กาญจนบรุ ี ส่ิงทส่ี ะดดุ สายตาของนกั ท่องเที่ยวทม่ี าเที่ยวชมวดั เพ่อื กราบนมัสการพระธาตุ ก็คอื ความใหญ่โตกว้างขวาง ของวัด และ
พระพุทธรูปปางประทานพรท่ใี หญ่ที่สุดของจังหวดั กาญจนบุรตี วั องค์ พระสวยงามประดับ ดว้ ยโมเสคสีทองทั้งองค์ นอกจากน้ยี ังมีพระเจดีย์เกศแกว้ ปราสาท องค์พระเจดยี ์
เป็นสอี ฐิ ท้งั องค์ แบง่ เป็นช้นั ต่าง ๆ หลายชนั้ แต่ละชนั้ จะ ประดิษฐาน พระพุทธรูป มากมาย จนถึงชน้ั บนสดุ เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารรี กิ ธาตทุ อ่ี ญั เชญิ มา จาก
ประเทศ อินเดยี และยงั มีวิหารต่าง ๆ ใหเ้ ข้าไปสกั การะพระพุทธรูปและชน่ื ชมความงดงามของจติ รกรรมฝาผนงั ภายใน

54

สะพานข้ามแมน่ ำ้ แคว จ.กาญจนบุรี

สะพานข้ามแมน่ ้ำแคว ตั้งอยทู่ ี่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจงั หวดั กาญจนบุรี เป็นสถานทีท่ างประวัตศิ าสตรท์ ่สี ำคญั ยิ่งแหง่ หนึง่ เป็นสะพานทสี่ ำคัญทส่ี ุดของ
เสน้ ทางรถไฟสายมรณะสรา้ งข้นึ สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายหลงั สงครามสน้ิ สุดลง เม่ือปพี .ศ. 2489จนสามารถใชง้ านไดด้ งั เดิม ปจั จบุ นั มีการยกยอ่ งใหส้ ะพาน
ขา้ มแม่นำ้ แคว เปน็ สัญลักษณ์แห่งสนั ติภาพ และกลายเปน็ แหล่งทอ่ งเท่ียวที่สำคญั จนเรียกวา่ เปน็ สัญลกั ษณ์ของกาญจนบุรี

53

วดั ใหญ่ชยั มงคล จ.พระนครศรอี ยุธยา

วัดใหญช่ ยั มงคล เดมิ ชื่อ "วดั ปา่ แก้ว" หรอื "วัดเจ้าไท" ต้งั อยู่ทางทศิ ตะวนั ออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร ปจั จบุ นั เป็นพ้ืนที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยธุ ยา จดุ เด่นของวัดไดแ้ ก่เจดียอ์ งค์ใหญท่ ี่เชอ่ื กนั ว่า ได้รบั การปฏสิ งั ขรณข์ ึ้นใหม่ในสมยั สมเดจ็ พระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มกี ารค้นพบชยั มงคลคาถาบรรจุอยู่
ภายในพระอโุ บสถ เป็นทป่ี ระดษิ ฐานพระพทุ ธชัยมงคล พระประธานทเี่ ปน็ สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธ์ิของวดั นอกจากนแ้ี ล้ว ภายในวัดยังเปน็ ท่ีประดษิ ฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่
ก่อสร้างแลว้ เสร็จในปี พ.ศ. 2544 อกี ดว้ ย

52

วดั พระธาตเุ ขาน้อย

สำหรบั วนั น้ีเราจะพาไปชมวิวทสี่ วยทส่ี ุดของจังหวัดนา่ น พร้อมนมัสการองค์พระใหญค่ ่บู า้ นคเู่ มอื งน่าน ที่ “วดั พระธาตุเขาน้อย” วัดพระธาตเุ ขาน้อยต้งั อยใู่ น ตำบลไชยสถาน องคพ์ ระธาตุตงั้ อยู่
บนยอดดอยเขาน้อยซ่ึงอยดู่ ้านตะวนั ตกของตัวเมอื งน่านซง่ึ สูงจากระดับนำ้ ทะเลประมาณ 240 ม. คะ่ สนั นษิ ฐานว่ามอี ายรุ ุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตแุ ช่แห้ง ท่นี เ่ี ปน็ จดุ ชมวิวเมืองนา่ นท่สี วยงาม
แบบ 360 องศา

51

ภชู ี้ฟา้ จ.เชียงราย

ภชู ้ฟี า้ เปน็ ยอดเขาสงู ท่สี ดุ ในเทอื กเขาดอยผาหม่น ตดิ ชายแดนไทย-ลาว คะ่ ตงั้ อย่ใู นอำเภอเทงิ จงั หวดั เชียงราย ด้วยความมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของลกั ษณะหนา้ ผาปลายยอดแหลม เปน็
แนวยาวที่ชไี้ ปบนฟ้าทางฝงั่ ประเทศลาว จงึ เปน็ ท่มี าของช่อื เรียกว่า “ภชู ้ฟี า้ ” นน่ั เอง

50

พญาคันคาก จ.ยโสธร

ลมื เมอรไ์ ลออ้ นสิงคโปรไ์ ปไดเ้ ลย! เพราะวันนีเ้ มอื งไทยเรามีแลนดม์ าร์คแหง่ ใหม่ พพิ ิธภัณฑพ์ ญาคันคาก สดุ ยง่ิ ใหญร่ มิ แมน่ ้ำทวนใน จ.ยโสธร เปน็ ตึกพพิ ิธภณั ฑร์ ูปคางคก ความสงู 19 เมตร หรอื
เท่ากบั ตกึ 5 ชั้น

สำหรบั ชาวอสี าน คางคกเปน็ สัตว์ที่แสดงถึงความอดุ มสมบรู ณข์ องธรรมชาติ และเปน็ ตำนานความเช่อื เกย่ี วกบั ประเพณบี ญุ บง้ั ไฟที่มมี าชา้ นาน จงึ เปน็ ท่มี าของแลนดม์ ารค์ แห่งใหม่ ที่ใครไปเทย่ี ว
ยโสธรก็ตอ้ งแวะไปเช็คอิน

49

พระธาตศุ รสี องรัก

พระธาตศุ รสี องรัก น้นั ถือเปน็ สญั ลกั ษณ์ และตราประจำจังหวัดเลย อยู่ในวัดพระธาตุศรสี องรกั ซึง่ เป็นวดั ที่ไมม่ ีพระภิกษุพำนกั อยู่ สรา้ งขึน้ ในสมัยสมเดจ็ พระมหาจักรพรรดิ สมัยกรุงศรีอยธุ ยา
และพระเจา้ ไชยเชษฐาธิราช กรงุ ศรีสตั นาคนหตุ (เวียงจันทร)์ ในปพี .ศ. 2103 เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาทางพระราชไมตรแี สดงความสัมพันธอ์ นั ดตี ่อกันนนั่ เอง

48

เกาะไมท้ อ่ น จ.ภเู ก็ต

Honeymoon Island หรอื เกาะไมท้ ่อน เกาะส่วนตวั ทม่ี องจากดา้ นบนอากาศลงมาแลว้ จะเหน็ เป็นรูปท่อนไม้ จงึ เปน็ ที่มาของเกาะไม้ทอ่ นนั่นเอง ด้วยความที่เปน็ เกาะสว่ นตวั เลยทำให้
นักท่องเทย่ี วท่ีมาเท่ยี วพกั ผอ่ นท่นี ี่ต่อวันมไี ม่มากนัก ความอุดมสมบรู ณ์ของธรรมชาตเิ ลยมใี หเ้ หน็ อย่างน้แี หละค่ะ

47

ซากุระ อา่ งขาง

ตอ้ งบอกวา่ หนึ่งปีมแี คค่ รัง้ เดียวเท่านั้นกบั การอวดโฉมของซากุระญี่ปุ่น ทไ่ี มต่ ้องบนิ ไปไกลก็สามารถเทีย่ วชมกนั ไดท้ ่ี สถานเี กษตรหลวงอ่างขาง ตน้ ซากุระญ่ปี ุน่ และ เชอรี่ (Cherry Blossom)
ซ่ึงมลู นธิ ิโครงการหลวงได้นำเขา้ มาปลกู ทงั้ จากญ่ีปนุ่ และไต้หวนั น้นั บานสะพรั่งสชี มพสู วยไปทง้ั อ่างขางกว่า 5,000 ตน้ แลว้ คะ่ นักท่องเทย่ี วสามารถเดนิ ชมได้ตามจุดต่างๆ ได้

46

หมเู่ กาะกำ จ.ลำปาง

หม่เู กาะกำ นนั้ เป็นหมเู่ กาะที่อยใู่ นพน้ื ท่ขี องอทุ ยานแห่งชาตแิ หลมสน ที่นี่เป็นหมู่เกาะทม่ี คี วามสวยงาม นำ้ ทะเลใส และหาดทรายขาว เปน็ จดุ ดำน้ำตน้ื , เลน่ นำ้ ของเหล่านกั ทอ่ งเท่ียวอีกแหง่ หน่งึ
คะ่ ซงึ่ สามารถไปเท่ียวทน่ี ี่ได้ด้วยโปรแกรมนำเท่ยี วหมเู่ กาะกำแบบไปเช้าเย็นกลบั สามารถเช่าเหมาเรือหางยาวของชาวบ้าน ตดิ ตอ่ ขอเชา่ เรือไดท้ ช่ี มเรอื นำเทีย่ วค่ะ

45

วดั เฉลิมพระเกียรตพิ ระจอมเกล้าราชานสุ รณ์ จ.ลำปาง

อกี หน่งึ Unseen Thailand ท่ไี ม่ควรพลาด วัดเฉลิมพระเกยี รตพิ ระจอมเกล้าราชานสุ รณ์ หรือ วดั พระบาทป่ผู าแดง ในอำเภอแจ้ห่ม จงั หวดั ลำปาง วดั แห่งน้ตี ั้งอยูบ่ นยอดเขา หรือดอยปยู่ กั ษ์ ใน
พนื้ ทเี่ ขตหา้ มล่าสัตวป์ ่าดอยพระบาท มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ และมเี จดียต์ ง้ั อยูบ่ นยอดเขาเป็นเอกลักษณ์ท่โี ดดเด่น

44

น้ำพุรอ้ นฝาง จ.เชยี งใหม่

นำ้ พรุ อ้ นฝาง ต้ังอยู่ในอทุ ยานแหง่ ชาตดิ อยผา้ ห่มปก ซงึ่ มีความอดุ มสมบรู ณ์ทางธรรมชาติมาก บ่อน้ำพรุ อ้ นมีมากกว่า 50 บอ่ กระจายไปทวั่ พน้ื ที่ และมีขนาดใหญเ่ ล็กแตกตา่ งกันไป อุณหภมู สิ งู
ประมาณ 90 องศาเซลเซยี ส มบี ริการบ่อแช่นำ้ แรอ่ าบนำ้ แรแ่ บบสว่ นตัว อณุ หภมู ิอ่นุ พอดชี ว่ ยให้สบายตวั และดตี อ่ ผิวพรรณ นอกจากน้ียงั มบี ่อตม้ ไขไ่ ว้ให้อม่ิ อร่อยกนั อกี ด้วย

43

เกาะตาชัย จ.พงั งา

เกาะตาชยั ขน้ึ ชือ่ เร่อื งหาดทรายขาวราวคอฟฟ่เี มต เป็นทเ่ี ทย่ี วนยิ มมากๆ ในไมก่ ี่ปีมานคี้ ่ะ เกาะตาชัยเปน็ สว่ นหนง่ึ ของอทุ ยานแหง่ ชาติหมู่เกาะสิมลิ นั ทางอทุ ยานฯ เพ่งิ เปิดให้นกั ทอ่ งเท่ยี วได้มี
โอกาสเข้าไปยลโฉมได้ไมน่ าน อีกอยา่ งคอื เกาะตาชยั นัน้ จะมชี ว่ งปิดเกาะใหธ้ รรมชาติได้ฟนื้ ฟใู นช่วงเดยี วกนั กบั เกาะสมิ ลิ ัน จงึ ทำให้ทุกคร้งั ทไ่ี ด้ไปเทย่ี วเราจะมีโอกาสสมั ผสั ความงามทีส่ มบูรณ์
แบบอยเู่ สมอ

42

ตกึ ชโิ นโปตกุ สี เมอื งเก่า จ.ภูเกต็

ใครวา่ ภูเกต็ ทะเลสวยอยา่ งเดยี ว ขอเถียงคอเป็นเอน็ เลยค่ะว่าไมจ่ รงิ๊ ไมจ่ รงิ เพราะนอกจากทะเลสวย น้ำใส หมเู่ กาะตา่ งๆ แล้ว ในตัวเมอื งภูเก็ตเขากม็ ีของดีท่ีหาชมท่ไี หนไดย้ ากอย่ดู ้วยเหมอื นกนั
นนั่ กค็ อื “เมอื งเก่าภเู ก็ต ตกึ ชิโนโปตุกีส” หลากหลายสสี นั เพราะฉะนน้ั ใครท่กี ำลงั จะไปเทีย่ วภเู ก็ต ขอใหไ้ ปเดนิ เลน่ ชลิ ล์ในเมอื งดสู ักคร้งั

41

ฟาร์มแกะพทั ยา จ.ชลบุรี

ฟาร์มแกะพทั ยา ตง้ั อยกู่ อ่ นเขา้ พัทยา ในอำเภอบางละมงุ ตรงข้ามกบั โรงเรียนนานาชาติ the regent school สงั เกตง่ายๆ คือเม่อื ชบั รถมาทางเสน้ มอเตอรเ์ วยว์ ง่ิ ตรงเข้าสู่ บางละมุง by pass
ขับวนไปกจ็ ะเจอโรงเรียนนานาชาติ สสี ม้ เด่นตระหง่าน หลงั จากน้ันกไ็ ปกลับรถจะเจอปา้ ย Pattaya Sheep Farm ฟาร์มแกะพทั ยา ทางเข้าจะเป็นถนนลูกรัง ขับเขา้ มานิดเดียวกจ็ ะเจอทท่ี ำ
การของฟาร์มสีแดงเด่น อยดู่ า้ นหนา้ เสียเงินค่าเข้าชมคนละ 60 บาท สำหรับเด็กทท่ี ีความสูงไมเ่ กิน 110 ซม. ไม่เสียค่าบตั รผา่ นประตู สามารถนำบตั รไปแลกหญา้ สำหรบั ใหอ้ าหารได้

40

สวนสัตว์ จ.ศรสี ะเกษ

ปัจจบุ ันทางสวนสตั วศ์ รีสะเกษ มีพันธุ์สตั วป์ า่ ทงั้ หมดหลายสายพันธ์ุ แบ่งไดด้ ังนี้ - สตั วป์ กี สวยงามจำนวน 39 ชนิดพนั ธ์ุ มีประมาณ 1,000 ตวั ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ ไกฟ่ ้าหลัง
ขาว ไก่ฟา้ หลังเทา ไก่ฟา้ จนั ทบูรณ์ ไก่จกุ นกยูงไทย นกยูงอินเดยี ฯลฯ - สตั ว์เล้ียงลูกด้วยนม จำนวน 27 ชนดิ พันธ์ุ มปี ระมาณ 200 ตัว - สัตวเ์ ลื้อยคลาน/สตั วค์ รึ่งบกครง่ึ น้ำ
จำนวน 6 ชนดิ พนั ธุ์ มีประมาณ 100 ตัว ได้แก่ จระเข้ เต่า ฯลฯ นกั ท่องเท่ียวทีเ่ ขา้ มาชมสวนสมเดจ็ ศรนี ครนิ ทร์และสวนสตั วเ์ ฉลีย่ ต่อปีอยู่ประมาณ 500,000 คน เฉพาะค่าเขา้
ชมสวนสัตว์ทำรายได้เป็นอันดับสองรองจากสวนสตั ว์โคราชซ่ึงเปน็ สวนสตั วท์ ใ่ี หญท่ ่สี ุดในภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื สวนสัตว์เปิดทำการทุกวนั ต้ังแตเ่ วลา 08.00 น. – 18.00 น.
อัตราคา่ เข้าชชม เดก็ 10 บาท ผ้ใู หญ่ 15 บาท

39

สวนสัตว์ จ.นครราชสมี า

สวนสตั ว์นครราชสมี า ซาฟารอี ีสาน ดว้ ยพ้นื ที่ท้ังหมด 545 ไร่ มกี ารแสดงสัตว์ปา่ นานาชนดิ อย่ใู นความดูแลทัง้ หมดประมาณ 1,800 ตวั เน่ืองจากสภาพภูมอิ ากาศเหมาะสม
ตามหลกั ภมู ิศาสตร์ การนำสตั ว์จากแอฟรกิ ามาจดั แสดงได้แก่ "The Big Five" 5สตั ว์ผยู้ ิง่ ใหญ่แหง่ ทงุ่ หญ้าแอฟริกา ได้แกส่ งิ โต เสอื ดาว-เสอื ดำ ชา้ งแอฟริกา แรดขาว ควายปา่
แอฟริกา นอกจากนนั้ ยังมยี รี าฟ ม้าลาย กลุ่มแอนติโลป ครอบครวั ลิงซมิ แปนซีใหญ่ทส่ี ุด การแสดงแมวนำ้ มหาวทิ ยาลัยแมวนำ้ แหง่ แรกในประเทศไทย อาคารสตั ว์หากนิ
กลางคืน สตั ว์สะเทนิ นำ้ สะเทินบก ศนู ย์ประชุมสมั มนา บ้านพักริมสระนำ้ คา่ ยลูกเสอื รูปแบบการบรหิ ารประกอบดว้ ยฝา่ ยบรหิ ารงานทัว่ ไป บำรงุ สัตว์ อนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพ
สตั ว์ วางแผนและประชาสัมพนั ธ์ การศึกษา และพฒั นาสวนสตั ว์

38

พทั ยาน้อย จ.อุบลราชธานี

พทั ยาน้อย หรอื ทะเลอสี านใต้ ต้ังอยู่ ณ บรเิ วณชายหาดอา่ งเกบ็ นำ้ เขอ่ื นสริ นิ ธร ต.คนั ไร่ อ.สิรนิ ธร จ.อุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 60 กโิ ลเมตร ที่นี้
มคี วามสวยงามเหมือนกับทะเลทกุ อย่าง ต่างกันแคเ่ พยี งเป็นนำ้จดื ไมใ่ ช่น้ำเคม็ ดังท่ไี ดก้ ลา่ วไปในข้างต้น สภาพแวดลอ้ มถูกตกแตง่ ด้วยเม็ดทรายละเอียด บรเิ วณโดยรอบมีการ
ปลกู ตน้ ปาล์มแซมกับต้นมะพร้าว และปลกู ตน้ ทานตะวนั ตามพน้ื ทีช่ ายหาด บรรยากาศโดยรอบจงึ คล้ายคลงึ กบั หาดทรายริมทะเล นักทอ่ งเทย่ี วทมี่ าทีน่ ้จี ะร้สู กึ เหมือนไปได้
เทย่ี วทะเลจริง ๆ มเี สยี งคลนื่ กระทบฝง่ั เสยี งสายลมพดั ไหวยอดต้นมะพร้าว ซง่ึ ไมม่ คี วามแตกต่างจากทะเลเลย และท่นี ย้ี ังมเี ครือ่ งเลน่ ต่างไวค้ อยบรกิ าร ทั้ง บานาน่าโบ๊ท เจต็
สกี และห่วงยาง เมอ่ื เลน่ นำ้ จนเหน่ือยอยากหาอะไรรบั ประทาน บริเวณชายหาดก็มแี พร้านอาหารต้ังเรียงรายใหท้ านเข้ารบั ประทานกันใหอ้ รอ่ ย

37

1

บงั้ ไฟพญานาค จ.หนองคาย

บั้งไฟพญานาค ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าพิศวง มนต์ขลงั แห่งความมหศั จรรยใ์ นดนิ แดนแห่งพระพทุ ธศาสนา ในวนั ออกพรรษา ขนึ้ 15 คำ่ เดือน 11 ลกู ไฟสชี มพพู วยพุ่ง
ขึ้นจากลำน้ำโขง สอู่ ากาศสูงประมาณ 20-30 เมตร แล้วหายไป ทา่ มกลางความเชื่อและความนับถือพญานาคสบื เน่อื งกันมา ตั้งแต่บรรพบรุ ุษยาวนานนบั พันปี

36

กุง้ เดินขบวน แห่งอบุ ลราชธานี

กุ้งเดนิ ขบวสดุ ท่ึงกับขบวนปรากฏการณก์ งุ้ เดินขบวน ตลอดเดือนกันยายนของทุกปี ในชว่ งเวลากลางคืน บรเิ วณนำ้ ตกแก่งลำดวน อ.น้ำยนื จ.อุบลราชธานี จะปรากฏเหตุการณ์
มหัศจรรย์ เมื่อบรรดากงุ้ น้ำจืดขนาดเล็ก หรือกุ้งฝอยนบั ลา้ นๆ ตวั ต่างพากนั พรอ้ มใจเดินพาเหรด บนพลาญหนิ ลานพันรู ระยะทางประมาณ 30 เมตร เพือ่ หลบความรนุ แรง
ของกระแสนำ้ ท่ีไหลเชยี่ วของนำ้ ตกแกง่ ลำดวน มุ่งหน้าสูย่ อดเขาสูง “สามเหลยี่ มมรกต” ไปยงั แหล่งต้นนำ้ เพอื่ ไปวางไข่ และผสมพันธุ์ ที่ต้นนำ้ บนเทือกเขาพนมดงรักน แห่ง
อบุ ล

35

วนอุทยานนำ้ ตกบา๋ หลวง จ.ขอนแก่น

วนอทุ ยานนำ้ ตกบ๋าหลวง ตงั้ อยูใ่ นพนื้ ที่ปา่ สงวนแหง่ ชาติป่าดงมลู ซงึ่ เปน็ นำ้ ตกท่ยี งั คงความอุดมสมบูรณอ์ ยู่มาก นอกจากการเลน่ นำ้ ทน่ี ำ้ ตกแล้วเพ่อื นๆ ยังสามารถศึกษาธรรมชาตไิ ดอ้ กี ดว้ ย
นำ้ ตกที่นีค่ ่อนข้างไหลแรง ดังนนั้ นักทอ่ งเที่ยวทีช่ อบความต่ืนเต้น และท้าทายจะมคี วามสนุกสนานไปกับการกระโดดนำ้ จากดา้ นบนลงมาสู่ดา้ นล่างกนั เลยทีเดยี ว

34

มอหนิ ขาว จ.ชยั ภมู ิ

มอหนิ ขาวต้ังอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา โดยมอหินขาวได้รบั การขนามนามวา่ เป็น “สโตนเฮนจ์เมอื งไทย” เน่อื งจากมีเสาหินต้งั อยูค่ ลา้ ยกับสโตนเฮนจ์ในประเทศอังกฤษ
ในช่วงฤดฝู นหากเพ่ือนๆ มาเท่ยี วทีน่ ่กี ็จะได้พบกับธรรมชาตอิ นั สวยงามและเขยี วชอุม่ นักท่องเทย่ี วหลายๆ คนนิยมมากางเตน้ ท์นอนนบั ดาวท่ีนี่เพราะเปน็ จุดชมดาวทส่ี วย
ทอ้ งฟา้ โปร่ง และมีอากาศเยน็ สบาย

33

แกง่ คดุ คู้ จ.เลย

แกง่ คุดคู้ เปน็ อีกหน่งึ จุดชมววิ ธรรมชาตทิ สี่ วยงามของ จ.เลย และสามารถมองเหน็ ววิ ประเทศลาวได้ด้วย เราสามารถไปเดินเลน่ ป่นั จกั รยาน กนิ ลม ชมวิวรมิ โขง ทานอาหาร
หรอื จะล่องเรอื หางยาวชิวๆ กส็ ามารถทำได้ ช่วงเวลาท่เี หมาะสมกบั การมาเทย่ี วท่ีนกี่ ็คือเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมก่งคดุ คู้ จ.เลย

32

อทุ ยานแห่งชาตแิ ก่งตะนะ จ.อุบลราชธานี

อทุ ยานแห่งชาตแิ ก่งตะนะ เปน็ บรเิ วณท่ีมแี ม่น้ำมลู และแมน่ ำ้ โขงไหลผ่าน เป็นสถานทท่ี ี่เพื่อนๆ สามารถชมววิ แม่น้ำโขงไดอ้ ย่างฟนิ ๆ โดยอุทยานแหง่ ชาตแิ ก่งตะนะมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวใหเ้ ราได้เที่ยวหลายแหง่ อาทิ “ดอนตะนะ” ดอนทขี่ วางแม่น้ำมูล มีสะพานแขวนขา้ มเกาะ มีหาดทรายให้เดนิ เล่น เหมาะแกก่ ารพกั ผ่อนเปน็ อยา่ งมาก หรือ “แกง่ ตะ
นะ” ซงึ่ เปน็ แก่งกลางแมน่ ำ้ มูลท่ีใหญ่ทสี่ ุด มีหลุมหินทม่ี ีปลาอาศยั อยู่เปน็ จำนวนมากให้เราไดช้ ม หากเพือ่ นๆ ตอ้ งการไปเท่ียวที่อทุ ยานแห่งชาติแก่งตะนะ แนะนำให้ไปในเดือน
พฤศจกิ ายน – มิถุนายน

31

อทุ ยานแห่งชาติผาแตม้ จ.อบุ ลราชธานี

อทุ ยานแห่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความอดุ มสมบูรณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพันธ์ไุ มด้ อกต่างๆ ทีม่ สี ภาพป่าทีอ่ ุดมสมบูรณ์ มสี ตั ว์ป่านานาชนิดให้เรา
ได้ชม โดยอทุ ยานแห่งชาตผิ าแต้มประกอบไปด้วยภผู าต่างๆ มากมาย อาทิ ภูผาขาม ภผู าเมย ภูผาเจก็ ภูผาสรอ้ ย ภยู า่ แพะ ผาชะนะได ฯลฯ รวมไปถึงเป็นแหลง่ ตน้ น้ำลำธาร
ของหลายๆ หว้ ย โดยบรเิ วณผาแต้มจะมีจดุ กางเต้นท์และท่พี กั ต่างๆ มีภาพเขยี นสสี ำคญั ทางประวตั ศิ าสตรอ์ ายุมากกวา่ 3,000 ปีให้เราได้ชมอกี ด้วยงชาตผิ าแต้ม

30

พระธาตนุ คร

พระธาตนุ คร พระธาตปุ ระจำวนั เกดิ ของคนเกดิ วันเสาร์ ประดิษฐานท่ีวดั มหาธาตุ ถ.สุนทรวจิ ิตร อ.เมือง บรเิ วณริมฝ่งั โขง ภายในองค์ พระธาตบรรจพุ ระอรหนั ตสารีริกธาตุ
พรอ้ มกับองคพ์ ระพทุ ธรูปทองคำ และของมคี ่าต่างๆ ท่ีประชาชนผูม้ จี ติ ศรัทธาได้ถวายผูท้ ไ่ี ป นมัสการพระธาตแุ ห่งนี้จะไดร้ บั อานสิ งส์ เสริมบญุ บารมี และมีอำนาจวาสนา เป็น
เจา้ คนนายคน

29

พระธาตุเรณูนคร

ประดษิ ฐานอยวู่ ดั พระธาตเุ รณู ณ บา้ นเรณูนคร องค์พระธาตจุ ำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี ขนาดเลก็ กวา่ สร้างเม่อื ปี พ. ศ. 2461 โดยพระอปุ ัชฌายอ์ ินภมู ิโย
สงู 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มซี ุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็น โพรงบรรจพุ ระไตรปฎิ ก พระพุทธรปู ทองคำ พระพทุ ธรูปเงนิ ของมคี า่ และเครอ่ื งกกธุ ภณั ฑ์ของพระยาและเจา้
เมือง พระธาตุเรณู พระธาตปุ ระจำวนั จันทรเ์ ชอ่ื กันว่าผู้ทไ่ี ปนมัสการจะไดร้ บั อานสิ งส์ ส่งผลให้มวี รรณะงดงาม ผดุ ผอ่ งดังแสงจันทร์ นอกจากนี้ภาย ในโบสถย์ ังประดษิ ฐาน
พระองคแ์ สน ซ่งึ เปน็ พระพุทธรูปทองคำศลิ ปะแบบลาว ปางสมาธิ พระคูบ่ า้ นของอำเภอเรณนู คร มีพุทธ ลักษณะสวยงามมาก

28

พระธาตพุ นม นครพนม

พระธาตุพนม เป็นพระธาตปุ ระจำปีเกิดของปีวอกและผ้ทู ่ีเกดิ วนั อาทติ ย์ พระธาตพุ นมไมเ่ พียงแตเ่ ป็นศนู ยร์ วมจิตใจของชาวนครพนม เทา่ นั้น พระธาตุพนม ยังเปน็ ท่เี คารพ
ของชาวไทยภาคอน่ื ๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถา้ ใครไดม้ านมัสการพระธาตุครบ 7 ครัง้ จะถอื ว่าเป็น “ลกู พระธาตุ” เปน็ สิรมิ งคลแกช่ ีวิตและจะมคี วามเจริญรุ่งเรอื ง หรอื
แมแ้ ต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 คร้งั ก็ถอื เป็นมงคลแกช่ วี ิตแลว้

27

จมิ ทอมป์สันฟาร์ม นครราชสมี า

จิมทอมป์สนั ฟารม์ ตง้ั อยูใ่ นอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บนพน้ื ทก่ี วา่ 600 ไรเ่ ปน็ สถานท่ที อ่ งเที่ยวทางเกษตรซ่ึงเปิด ใหเ้ ขา้ ชมในเดือนธนั วาคม-มกราคม ของทุกปีให้
บคุ คลทวั่ ไปท่หี ลงใหลในธรรมชาติไดช้ นื่ ชม บรรยากาศอันงดงามและ เรียนรู้ ประสบการณด์ า้ นการเกษตร พร้อมเรยี นรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพชื ผัก และดอกไมส้ ี
สวยสดนานาชนดิ รวมถึงเลอื กซ้อื ไม้ดอกไม้ประดับและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษซ่งึ ปลูกดว้ ยความเอาใจใสจ่ ากเหลา่ เกษตรกรของจิม ทอมป์สนั ฟารม์ ทีม่ ี
เจตนารมณท์ จี่ ะอนุรกั ษ์ และถ่ายทอดมรดกทางวฒั นธรรมอนั ทรงคณุ คา่ ของชาวไทย เช้อื สายลาวซึ่งอาศัยอยู่ทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

26

อำเภอปากช่อง นครราชสมี า

อีกหนึง่ อำเภอทอ่ งเที่ยวใกลก้ รุงในจังหวัดนครราชสมี า คงหนไี ม่พน้ อำเภอปากช่อง ทีเ่ ทีย่ วง่าย และสะดวกสบาย มสี ถานทท่ี ่องเท่ียวหลากหลาย มีสภาพแวดลอ้ มและสภาพ
อากาศท่ียังเปน็ ธรรมชาติ และเป็นทต่ี ั้งของอุทยานยอดฮิต อย่างอทุ ยานแหง่ ชาติเขาใหญ่ ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่ งฟาร์มตา่ งๆ เชน่ ฟารม์ องุ่น ฟาร์มเห็ด หรอื จะเทยี่ วแบบชิค
ชิค มีสไตล์ ทส่ี ามารถไปเทีย่ วแบบไปเช้าเยน็ กลับหรอื พกั ผอ่ นคา้ งคืน 1 วัน เพือ่ สูดอากาศบริสทุ ธิ์ พักผ่อนในรสี อร์ทแบบมสี ไตล์ที่มีใหเ้ ลอื กมากมาย

25

เพลา เพลนิ บุรีรัมย์

ดอกไมแ้ ละพันธุ์ไมส้ วยใช่ว่าจะมีให้ชมอยู่แตใ่ นภาคเหนือ แต่ดนิ แดนอีสานบา้ นเราก็มใี ห้ชมเหมอื นกัน ท่ี เพ ลา เพลนิ จงั หวดั บุรีรัมย์ ซง่ึ เปดิ เป็นแหล่งศกึ ษาเรียนรไู้ ปที่มา
พรอ้ มกบั ความสนกุ และบันเทงิ ให้เราได้รืน่ รมย์ชมดอกไมต้ ามฤดกู าลหลากสสี ัน รวมทั้งพันธ์ุไม้สวยงามตา่ งๆ ที่อทุ ยานไมด้ อกเพ ลา เพลนิ ซึ่งจดั แสดงในโรงเรือนทัง้ 6 หลงั
อุทยานไม้ดอกแห่งน้ี ยังถอื วา่ เปน็ อทุ ยานไม้ดอกแห่งแรกในเขตพน้ื ท่ีภาคอีสานใต้อีกดว้ ย

24

สนามไอ-โมบาย

สนามไอ-โมบาย(i-Mobile Stadium) หรอื ช่อื อยา่ งไม่เปน็ ทางการว่า ธนั เดอรค์ าสเซิลสเตเดยี ม Thunder Castle Stadium) ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมอื ง จังหวัดบุรีรมั ย์ เปน็ สนาม
กฬี าทีส่ ร้างข้นึ เพอื่ ใชเ้ ป็นสนามเหยา้ ของสโมสรฟุตบอลบุรรี มั ย์ยไู นเต็ด ทีมฟุตบอล ทีก่ ำลังฮอตสดุ ๆในขณะน้ี สนามแห่งมีความจุ 32,600 ท่ีน่ัง สนามไอ-โมบาย ถือไดว้ า่ เปน็
แหลง่ ทอ่ งเท่ยี วดึงดูดผู้คนทง้ั ใน และจังหวัด ใกล้เคยี งรวมถงึ แฟนบอลทุกเพศทุกวัยให้มาทน่ี ่ี เพ่อื ชมสนามฟุตบอลท่สี วยงามและได้มาตราฐานระดับโลก โดยเปิดให้กบั บุคคลที่
สนใจเข้าชมฟรี เพื่อส่งเสรมิ การท่องเท่ียวในจังหวดั บรุ รี มั ย์

23

ปราสาทเมืองต่ำ

ปราสาทเมืองต่ำ ตัง้ อยู่ในบริเวณบ้านโคกเมอื ง ตำบลจรเขม้ าก อำเภอประโคนชัย จงั หวัดบรุ รี มั ย์ ปราสาทหนิ เมืองต่ำมีรปู แบบที่แตกต่างจากปราสาทแห่งอ่ืนๆ ทจี่ ะมีปรางค์
องคใ์ หญ่ตรงกลางและล้อมรอบดว้ ยปรางค์ขนาดเล็กกวา่ ท้ัง 4 มุม ลกั ษณะเปน็ กลมุ่ ปราสาทอิฐ 5 องค์ ต้งั อยบู่ นศิลาแลง อันเดยี วกัน เรียงเป็น 2 แถวตามแนวทศิ เหนอื ใต้ เปน็
อีกหนง่ึ ปราสาทหนิ ในบุรรี ัมย์ทีม่ ีสถาปตั ยกรรมทีง่ ดงาม นอกจากน้ีวัสดุส่วนหน่ึงจากโบราณสถาน และโบราณวตั ถุของปราสาทเมอื งตำ่ พระบาทสมเดจ็ พระปรมินทรมหาภมู ิ

พลอดลุ ยเดช ไดท้ รงนำมา เป็นสว่ นประกอบในการทำพระเคร่ือง ทเ่ี รยี กวา่ “พระสมเด็จจิตรลดา” อีกดว้ ย

22

ปราสาทหนิ พนมรงุ้ บุรีรมั ย์

อทุ ยานประวตั ศิ าสตรพ์ นมรงุ้ หรือปราสาทหนิ พนมร้งุ เป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มชี ื่อเสยี งมากที่สุด สร้างขนึ้ โดยมรี ปู แบบของศิลปะเขมรโบราณทีม่ ีความงดงาม
มากท่สี ุดแห่งหนึ่ง ความงดงามและความยงิ่ ใหญ่ของปราสาทแห่งนีป้ รากฏใหเ้ ห็นไดใ้ นรูปของงานสถาปัตยกรรม การจำหลักลวดลายการเลอื กทำเลท่ีตัง้ บนยอดเขามแี ผนผงั
ตามแนวแกนทมี่ ีองคป์ ระกอบของสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ เปน็ สถานที่ทอ่ งเทีย่ วที่สำคัญทส่ี ดุ แหง่ หนึ่งของจังหวัดบรุ ีรัมยแ์ ละ ถือเป็นสญั ลักษณท์ ส่ี ำคญั ของจงั หวดั บุรรี ัมย์

21

พระธาตนุ าดูน

พระธาตุนาดนู ตงั้ อยู่ท่ี บ้านนาดนู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นับเป็นสถานทส่ี ำคัญทางพระพทุ ธศาสนาคู่บ้านคูเ่ มืองของ ชาวมหาสารคาม เป็นปชู นียสถานทสี่ รา้ ง
ข้นึ เพื่อสิริมงคลแก่ภมู ิภาค พ้นื ที่โดยรอบได้ถกู พัฒนาเพอื่ เป็นศนู ยก์ ลางส่งเสริมกิจการ พระพทุ ธศาสนาและศิลปะวฒั นธรรม ของภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื จงึ เรยี กขานว่าเปน็
“พทุ ธมณฑลอสี าน” รอบองคพ์ ระธาตมุ ีบริเวณ กวา้ งขวาง จดั แต่งเป็นสวนรุกขชาติ ปลกู ตน้ ไม้ในพทุ ธประวัติ พระธาตนุ าดูน เปน็ เขตที่มีการขุดพบหลกั ฐานทาง
ประวตั ศิ าสตร์ โบราณคดีทแี่ สดงถงึ ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

20

วดั บรู พาภิราม

วดั บรู พาภริ าม ตั้งอยู่ที่ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมอื ง ในเขตเทศบาลเมือง มีพระพทุ ธรูปปางประทานพรทส่ี งู ทีส่ ดุ ในประเทศไทยคอื พระพุทธรตั นมงคลมหามนุ ี หรอื หลวงพ่อ
ใหญ่ประทบั ยืนเดน่ เป็นสง่ามองเหน็ ได้จากระยะไกล เปน็ ท่เี คารพเล่ือมใสของชาวร้อยเอ็ด นอกจากนอี้ งคพ์ ระเจ้าใหญ่ยังเปน็ สญั ลกั ษณป์ ระจำจังหวดั ตามคำขวัญของเมอื ง
รอ้ ยเอด็ ว่า “สิบเอ็ดประตงู าม เรอื งนามพระสงู ใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บญุ ผะเหวดประเพณี มหาเจดยี ์ไชยมงคลงามนา่ ยลบึงพระลานชัย เขตกวา้ งไกลทงุ่ กลุ า โลกลือชาข้าวหอม
มะลิ”

19

พระเจดยี ม์ หามงคลบวั

ต้ังอย่ใู น ต.หนองแวง อ.เมือง สรา้ งเพ่อื เป็นอนสุ รณข์ องพระธรรมวสิ ุทธิมงคล หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน แห่งวัดปา่ บา้ นตาด สำหรบั เผยแพร่ธรรมะและปฏบิ ตั ธิ รรมของ
พทุ ธศาสนกิ ชนทเ่ี ล่อื มใสศรัทธาในหลวงตามหาบวั เจดยี ์สที องอันโดดเด่นกลางสวนสวย ซง่ึ มกี ารออกแบบไว้เปน็ อยา่ งดี มสี ระน้ำไว้ดา้ นหน้าและดา้ นขา้ งเจดีย์ ทำใหเ้ กิดภาพ
สะท้อนของเจดียบ์ นผวิ น้ำ เจดียม์ ีความสูงพอดีและมีความเด่น เพราะอยบู่ ริเวณกลางทุ่งนา ทำใหส้ ามารถมองเห็นมาจากทไ่ี กลๆได้ พื้นท่ีของเจดีย์กว้างใหญท่ ำให้ไมเ่ กิดความ
แออดั ร่มรืน่ สมกบั เป็นสถานทแ่ี ห่งพลงั ศรัทธาของชาวพทุ ธเปน็ อยา่ งดี

18

วดั ป่ากงุ ร้อยเอ็ด

เจดีย์หินทราย วดั ป่ากงุ หรือวัดประชาคมวนาราม ต้งั อยใู่ น อ.ศรสี มเด็จ จ.รอ้ ยเอด็ สิ่งมหัศจรรยท์ ่ีสวยงามเป็นมเี จดีย์ขนาดใหญ่ ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทยนบั เปน็ แหล่งท่องเท่ียวทางศาสนสถานที่สวยงาม และยิ่งใหญ่ โดยจำลองแบบการก่อสร้างมาจากบโุ รพทุ โธ ประเทศอนิ โดนเี ซีย

17

พระเจดียม์ งิ่ มงคล ร้อยเอ็ด

มหาเจดียข์ นาดใหญ่ที่วจิ ิตรพิสดาร ใชศ้ ิลปกรรมร่วมสมยั ระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกนั ระหวา่ งพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสรา้ งถึง
ปจั จุบันกว่า 3,000 ลา้ นบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวโิ ร” ซ่ึงเปน็ ศษิ ย์พระอาจารย์ม่นั ภรู ทิ ัตโต พระมหาเจดียช์ ยั มงคล ออกแบบโดยกรมศิลปากรเป็นสี
ขาวตกแต่งลวดลาย ตระการตาดว้ ย สที องเหลอื งอรา่ ม รายล้อมดว้ ยเจดยี อ์ งคเ์ ล็กทัง้ 8 ทิศ รวมยอดทองคำ ภายในองคพ์ ระมหาเจดียเ์ หมอื นอยู่บนวิมานแดนสวรรค์

16

ถำ้ เอราวณั

ถำ้ เอราวัณ หรอื ถ้ำชา้ ง ตั้งอยใู่ นตำบลวังทอง หนงึ่ สถานที่ท่องเที่ยวท่สี วยงามของหนองบัวลำภู เปน็ ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเขาชาวบ้านเรยี กเขานีว้ ่า “ผาถ้ำชา้ ง”
เน่อื งจากลักษณะเหมอื นกับช้างหมอบ ภายในแบ่งเปน็ โถงถำ้ เล็ก ๆ งดงามด้วยหินงอกหินย้อยและหินทม่ี รี ปู ทรงแปลกตา โดยเฉพาะหนิ รูปพญาชา้ งน่ังคกุ เข่า บรเิ วณปากถ้ำ
เอราวัณมขี นาดกว้างใหญ่ มีพระพุทธรปู องคใ์ หญ่ ชาวบ้านเรียกวา่ พระพุทธชัยศรมี หามนุ ีศรีโลกนาถ พระพทุ ธรปู คบู่ า้ นคูเ่ มอื งของชาวหนองบัวลำภูประดษิ ฐานอยู่ มองเหน็ ได้
แตไ่ กล

15

ภทู อก บึงกาฬ

ภูทอก เป็นที่ตง้ั ของวัดเจติยาศรวี ิหาร (วดั ภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบา้ นคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บงึ จุดเดน่ ของภทู อกก็คือ สะพานไมแ้ ละบันไดข้นึ ชมทัศนยี ภาพรอบ ๆ ภทู อก
ใช้เพียงแรงงานคนสร้างเป็นบรรไดเวยี นไปมารอบภทู อกทีส่ ามารถชมวิวไดต้ ลอดทาง มที ้ังหมด 7 ชน้ั ใช้เวลาในการกอ่ สรา้ งนานถงึ 5 ปเี ต็ม นักทอ่ งเทีย่ วสามารถเดินชมแบบ
สะพานเวยี น รอบเขาซ่ึงจะไดเ้ ห็น มุมมองทีแ่ ตกตา่ งไปเร่ือย ๆ

14

เชยี งคาน

เชยี งคาน เมอื งเลก็ ริมแมน่ ้ำโขงสุดชายแดนไทย เปน็ อำเภอหน่ึงในจังหวัดเลย ท่คี งยงั คงไวซ้ ่งึ วฒั นธรรม ขนบประเพณี การใช้ชวี ิตแบบเรยี บง่าย กับภาพบ้านเก่าๆท่เี รยี งราย
ตดิ กนั อยู่รมิ ถนนชายโขง ดึงดูดใจ ใหน้ กั ทอ่ งเท่ียวหลายต่อหลายรุ่นตา่ งหล่งั ไหลเดนิ ทางกนั มาท่นี ี่ กิจกรมทเ่ี ชียงคานมีทัง้ ร่วมตกั บาตรขา้ วเหนยี วในยามเช้ากบั ชาวบา้ น ปั่น
จักรยานเรียบโขง ชมวดั วาอาราม และทะเลหมอกภูทอก ชาวบ้านที่นี่มนี ้ำใจและเปน็ มติ ร ไมว่ ่าจะเดนิ ผา่ นไปยังบา้ นหลังใดก็จะเห็นประตบู า้ นเปิดกวา้ งรบั แขกหรือเพ่ือนบ้าน
ใกล้เคยี งเสมอ13

ภเู รอื จ.เลย

อทุ ยานแห่งชาติภูเรอื ดินแดนที่หนาวสดุ ในแดนสยาม มีพนื้ ทคี่ รอบคลุมทอ้ งที่อำเภอภูเรอื และอำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย อาณาเขตด้านทิศเหนืออยู่ตดิ กบั ประเทศลาว รูปพรรณ
สนั ฐานของภเู รอื มรี ปู รา่ งลักษณะเหมือนเรือใหญบ่ นยอดดอยสูง เป็นภผู าสีสนั สะดดุ ตา หินบางกอ้ นมีลักษณะเหมอื นถูกปั้นแต่งไว้ ยอดภเู รอื เป็นจุดชมพระอาทติ ย์ขนึ้ และสาย
หมอกบางยามเชา้ ทส่ี วยงาม สามารถมองเหน็ วิวภเู ขาทส่ี ลับซับซอ้ นและสวยงาม หากมาในช่วงฤดหู นาวเรายงั ไดพ้ บกบั ทุ่งดอกคริตส์มาสสแี ดงท่ีบานสะพร่ังงดงามอยู่ตรงทาง
ขน้ึ ภูเรอื

12

นาแห้ว จ.เลย

นาแหว้ คอื อำเภอทคี่ วามเจรญิ ของเทคโนโลยี ไมส่ ามารถเข้ามากลืนกนิ ความเรยี บง่ายของที่นี่ให้หายไปได้ เป็นอำเภอท่รี ู้สกึ วา่ ถา้ จดุ มุ่งหมายการท่องเท่ยี วของเราไมไ่ ด้
เรยี กรอ้ งอะไรมากมาย มาเพ่อื ให้ไดเ้ หน็ วฒั นธรรม การดำรงชีวิตที่แตกต่าง มาซึมซับธรรมชาติ อากาศบรสิ ทุ ธ์ิ กแ็ พคกระเปา๋ มาเทย่ี วกันไดเ้ ลย รบั รองไดว้ ่ามาแล้วจะไม่แห้ว
แนน่ อน


Click to View FlipBook Version