The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2557

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chatreewr chatreewr, 2019-11-12 00:53:07

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2557

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2557

Keywords: สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2557 โรงเรียนวัชรวิทยา

คำนำ

สำรสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยำ ปีกำรศึกษำ 2557 ฉบับน้ี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบสำหรับนำไปใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงบริหำรงำนใน
โรงเรียน โดยนำมำแสดงในรูปของข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือให้สะดวกต่อกำรศึกษำข้อมูลและใช้งำนนอกจำกน้ัน
ยงั เป็นเอกสำรแนะนำโรงเรยี นในภำพรวมอยำ่ งกวำ้ งๆ ด้วย ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับควำมร่วมมืออย่ำง
ดียิง่ จำกผเู้ กยี่ วขอ้ งทกุ ฝำ่ ย จึงขอขอบคณุ ไว้ ณ โอกำสนี้

หวังเป็นอยำ่ งย่ิงว่ำ เอกสำรสำรสนเทศของโรงเรียนวชั รวิทยำ ฉบับนี้ จะเปน็ ประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัตงิ ำนของทุกฝ่ำย รวมทั้งผู้ท่มี ีควำมสนใจข้อมูลทำงกำรศกึ ษำของโรงเรียนวัชรวทิ ยำ

งำนสำรสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยำ
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
http://www.wr.ac.th
http://www.facebook.com/watcharawittaya
โทรศพั ท์ 055 711 901
โทรสำร 055 716 817

สารบญั

หนา้
ตอนที่ 1 ข้อมลู สารสนเทศพื้นฐาน................................................................................... 1
ตอนท่ี 2 ขอ้ มูลสารสนเทศเพ่อื การบรหิ ารสถานศกึ ษา...................................................... 32
ตอนท่ี 3 สารสนเทศผลงาน..................……………………………………………………………………. 52

ภาคผนวก............................................................................................................ 69

สารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงเรียนวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 1

1.ข้อมลู สารสนเทศพนื้ ฐาน .

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2557 2

ประวัติและความเปน็ มา

โรงเรียนวัชรวทิ ยา อาเภอเมอื ง จงั หวัดกาแพงเพชรเป็นโรงเรียนมัธยมศกึ ษาสงั กัดกรมสามัญศกึ ษา
กระทรวงศึกษาธกิ าร จดั การเรยี นการสอนแบบสหศกึ ษา โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธกิ ารเรื่อง ตั้งโรงเรียน
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิ ารไดป้ ระกาศจดั ต้ังข้นึ เม่ือวันท่ี 26 เดอื นพฤษภาคม พ.ศ.2521 ในระยะแรกไดใ้ ช้อาคาร
สถานท่ขี องโรงเรยี นวดั คยู าง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จงั หวัดกาแพงเพชรเป็นสถานทเ่ี รียนโดยมีนายสมรวม
พูลเขียว อาจารย์ใหญโ่ รงเรียนวัดคยู าง มารกั ษาการในตาแหนง่ ครูใหญ่โรงเรียนวชั รวทิ ยาอกี ตาแหน่งหนึ่ง ไดร้ ับ
โอนนักเรยี นมัธยมศึกษามัธยมศกึ ษาจากโรงเรียนวดั คูยาง จานวนนักเรียน 580 คน ครู- อาจารย์ 17 คน
นกั การภารโรง 2 คน โรงเรียนวชั รวิทยา ต้งั อยเู่ ลขที่ 93 ถนนเทศบาล 2 ตาบลในเมอื ง อาเภอเมอื ง จงั หวดั
กาแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 055-711901 หมายเลขโทรสาร 055-716817 อีเมล์ http://www.wr.ac.th มี
เนือ้ ทีท่ ้ังหมด 44 ไร่ 1 งาน 83 7/10 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2522 กรมสามญั ศึกษา ไดจ้ ดั หาที่ดนิ
จานวน 44 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา เปน็ ท่ตี งั้
โรงเรยี นวชั รวิทยา โดยมผี ู้บริจาคทดี่ ินจานวน 20 ไร่
คอื นางชะอุ้ม มาลนี ้อย 15 ไร่ นายปิยะ เพชรพรรณ
5 ไร่ สมทบกบั บริษทั กาแพงเพชรคา้ ไมจ้ ากัด โดย นาย
สุเทพ จนั ทราวิโรจน์ จัดซอื้ ทดี่ ินเพิ่มอีก 25 ไร่ และ
กรมสามัญศึกษาไดจ้ ดั สรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร
ชวั่ คราว แบบ 204 จานวน 8 ห้องเรยี น ในปนี ี้โรงเรยี น
จดั แผนชน้ั เรยี นเป็น 8 - 6 /5 - 3 รวม 22 หอ้ งเรียน
นักเรยี น 839 คน

ปี พ.ศ. 2523 ไดย้ ้ายนักเรียนจานวน 26 หอ้ งเรียน นักเรยี น 891 คน จากโรงเรียนวัดคูยาง มาเรยี นใน
สถานที่ต้ังโรงเรียนวัชรวิทยาในปัจจบุ นั ตั้งแตว่ นั พฤหสั บดีที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2523 และไดร้ ับงบประมาณ
ก่อสรา้ งอาคารชว่ั คราวแบบโครงเหล็กถอดไดจ้ านวน 8 หอ้ งเรียน บา้ นพักครู แบบ 202 ก จานวน 1 หลัง และ
หอ้ งน้า - หอ้ งสว้ ม จานวน 3 หลงั เนื่องจากอาคารเรยี นไม่เพียงพอ ทางโรงเรยี นจึงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 6
ห้องเรยี น ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 1 หลงั โดยใชเ้ งินบารงุ การศึกษาก่อสร้างอาคารดังกล่าว และเงิน
บริจาคเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บนา้ ฝน 2 บ่อ

ปี พ.ศ. 2559 มีนักเรียนจานวน 1,833 คน ข้าราชการครู จานวน 90 คน นับรวมครแู ละบุคลากรทางการ
ศกึ ษาทง้ั หมด 112 คน จัดชั้นเรยี นเป็น 9-9-10/ 7-7-6 รวม 48 ห้องเรยี น

ทะเบียนบา้ นโรงเรียนวัชรวิทยา

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศึกษา 2557 3

ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน ตราโรงเรียน “ วชริ าวธุ ”
สญั ลักษณ์เปน็ รูปวชริ าวุธ ลอ้ มรอบด้วยช่อื โรงเรียนและปรัชญา
ความหมายของตราประจาโรงเรียน วชิราวธุ คือ อาวุธของพระอินทร์เป็นรปู ตรสี ามง่าม

ซึ่งแทนสายฟ้าฟาดบังเกิดเปน็ แสงสว่างอนั เจิดจา้ เปรียบเสมือนความรู้
คือแสงสว่างแห่งปัญญา เราชาววชั รวทิ ยาจึงเป็นผู้มีปญั ญาแขง็ แกร่งประดุจเพชร

ตราโรงเรียนวัชรวิทยาเน่ืองในโอกาส ครบรอบ 30 ปี โรงเรียนวชั รวิทยา
ปรชั ญาโรงเรียน “ สจจฺ เว อมตาวาจา ”

ทางไปสู่เกียรติศักดิ์อยู่ทคี่ วามซือ่ สัตยแ์ ละจริงใจตอ่ กัน

พระพุทธวิสุทธโิ มลีศรีวัชรินทร์
พระพทุ ธรูปประจาโรงเรยี น
คติพจน์
ชอ่ื เสียงดี ดนตรีดัง กีฬาเด่น เน้นความรู้ เชิดชจู รยิ ะ

สีประจาโรงเรียน ฟา้ - ชมพู
สฟี า้ เป็นสปี ระจาวนั เกิดของโรงเรียน คือวันศุกร์ ท่ี 26 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2521 หมายถงึ ความร่มเย็น กวา้ งขวาง สูงสง่ และกว้างไกล
สชี มพู เปน็ สีคู่มิตรกับสีฟา้ หมายถึง ความรกั สุภาพ บริสุทธิ์ และนุ่มนวล
อักษรย่อ ว.ร.
เอกลักษณ์ โรงเรียนสองภาษา
อตั ลักษณ์ “นกั เรียนดี คือ ศักดิศ์ รีวัชรวิทยา”
ตน้ ไม้ประจาโรงเรียน ต้นสตั ตบรรณ

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 4

แผนท่โี รงเรยี น

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2557 5

ขอ้ มูลผบู้ ริหาร

1) ผ้อู านวยการโรงเรียน นายจานง อนิ ทพงษ์
วฒุ ิการศึกษาสูงสดุ การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บรหิ ารการศกึ ษา
โทรศพั ท์ 089-5636310 e-mail : [email protected]
ดารงตาแหนง่ ทโ่ี รงเรียนนต้ี ้ังแต่ 9 ธันวาคม 2554 จนถึงปจั จุบัน เป็นเวลา 4 ปี 4 เดอื น

2) รองผู้อานวยการโรงเรยี น 4 คน
2.1 นางสิริวรรณ ตนั ตสิ ันตสิ ม

วุฒกิ ารศกึ ษาสงู สุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บรหิ ารการศกึ ษา
โทรศัพท์ 086-2029368 e-mail : [email protected]
รับผดิ ชอบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

2.2 นายวเิ ชียร ยอดนิล
วฒุ ิการศึกษาสูงสดุ การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บรหิ ารการศึกษา
โทรศัพท์ 088-2861782 e-mail : [email protected]
รับผดิ ชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ

2.3 ดร.สรุ พล พมิ พ์สอน
วฒุ กิ ารศกึ ษาสูงสดุ ดษุ ฎบี ัณฑติ สาขา ยุทธศาสตรก์ ารบรหิ ารและการพฒั นา
โทรศพั ท์ 086-6745868 e-mail : [email protected] รับผิดชอบกลมุ่ บรหิ ารงานบคุ คล

2.4 นายประหยัด สริ กิ รรณะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบณั ฑิต สาขา บริหารการศกึ ษา
โทรศพั ท์ 089-8586773 e-mail : [email protected]
รับผิดชอบกลมุ่ บริหารงานทั่วไป

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2557 6

วสิ ัยทศั น์
ม่งุ ม่ันพัฒนาผเู้ รียนสู่มาตรฐานสากล โดยการจัดการเรียนรู้ การบรหิ ารจัดการด้วยระบบคุณภาพและความ

ร่วมมือของภาคีเครือข่าย

พนั ธกจิ
1.สง่ เสริมและพัฒนาผู้เรยี นให้มีคณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.และเกณฑโ์ รงเรยี นมาตรฐานสากล
2.ส่งเสรมิ และพัฒนาครูให้เปน็ ไปตามมาตรฐานวชิ าชพี ครูสู่มาตรฐานสากล
3.พฒั นาการบรหิ ารจัดการด้วยระบบคณุ ภาพเพ่ือความเป็นเลศิ โดยเน้นหลักการกระจายอานาจส่กู ารเป็น

โรงเรียนมาตรฐานสากล
4.สง่ เสริมให้ชุมชนมสี ่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เปา้ ประสงค์
1.นกั เรียนได้เรียนรู้อย่างมคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.และเกณฑโ์ รงเรยี นมาตรฐานสากล
2.ครแู ละบุคลากรทางการศึกษาไดร้ ับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสมู่ าตรฐานสากล
3.โรงเรียนมกี ารบริหารจดั การด้วยระบบคุณภาพ
4.สถานศกึ ษาเปน็ ทยี่ อมรับของชุมชน

กลยุทธ์
1.ผูเ้ รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรยี นมาตรฐานสากล
2.ครแู ละบุคลากรมคี ุณภาพตามมาตรฐานวชิ าชพี สู่มาตรฐานสากล
3.การบริหารจัดการด้วยระบบคณุ ภาพสมู่ าตรฐานสากล
4.ชมุ ชนเข้มแขง็ โรงเรียนก้าวไกล

โครงการ
กลยุทธท์ ี่ 1 ผู้เรยี นมคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึ ษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการ 1.1 พฒั นาผู้เรียนให้สขุ ภาวะทดี่ ีและมสี ุนทรียภาพ
โครงการ 1.2 พฒั นาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคา่ นิยมท่ีพึงประสงค์
โครงการ 1.3 พฒั นาผู้เรียนใหม้ ที กั ษะในการแสวงหาความรดู้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒั นาตนเอง
อยา่ งต่อเน่ือง
โครงการ 1.4 พฒั นาผเู้ รียนให้มคี วาม สามารถในการคดิ อย่างเปน็ ระบบ คิดสรา้ งสรรค์ตดั สินใจใน
การแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
โครงการ 1.5 พฒั นาผเู้ รียนใหม้ ีความรู้และทักษะทจ่ี าเป็นตามหลักสูตร
โครงการ 1.6 พัฒนาผ้เู รียนให้มีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรว่ มกับผู้อืน่ ได้
และมีเจตคติทีด่ ีต่ออาชพี สจุ ริต
โครงการ 1.7 พฒั นาผเู้ รียนใหม้ ีคณุ ภาพบรรลุเป้าหมายตามวสิ ยั ทัศน์ ปรชั ญา และจุดเนน้ ทกี่ าหนด

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2557 7

กลยุทธท์ ี่ 2 ครูและบคุ ลากรมคี ณุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
โครงการ 2.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครสู ู่มาตรฐานสากลให้ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่ งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสทิ ธิผล

กลยุทธ์ท่ี 3 การบริหารจัดการดว้ ยระบบคณุ ภาพสู่มาตรฐานสากล
โครงการ3.1 พัฒนาระบบการบรหิ ารจัดการสู่การเปน็ โรงเรียนมาตรฐานสากลตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพละเกิดประสิทธผิ ล
โครงการ 3.2 พฒั นาสถานศึกษาให้มีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผเู้ รยี นอยา่ งรอบด้าน
โครงการ 3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มี การจดั การสภาพแวดลอ้ มและการบริการทส่ี ่งเสรมิ ให้ผูเ้ รียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
โครงการ 3.4 พฒั นาสถานศึกษาใหม้ ีการประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกาหนดใน
กฎกระทรวง
โครงการ 3.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒั นา
ส่งเสริมสถานศึกษาใหย้ กระดับคุณภาพสูงข้นึ

กลยุทธท์ ่ี 4 ชุมชนเข้มแข็งโรงเรียนกา้ วไกล
โครงการ 4.1 ส่งเสริม คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชมุ ชนปฏบิ ัติงานตามบทบาทตาม
หน้าที่อย่างมีประสิทธภิ าพและเกิดประสิทธผิ ล
โครงการ 4.2 การสร้าง ส่งเสริมและสนับสนนุ ใหส้ ถานศึกษาเปน็ สังคมแหง่ การเรยี นรู้

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงเรียนวชั รวิทยา ปีการศึกษา 2557 8

คณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พื้นฐานโรงเรยี นวชั รวิทยา

1.พระเทพปรยิ ัติ กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ จิ ากองค์กรศาสนา

2.พระครูศรวี ชิรสนุ ทร กรรมการผทู้ รงคุณวุฒจิ ากองคก์ รศาสนา

3.นายประเทือง เกตุอ่า ประธานกรรมการผ้ทู รงคุณวฒุ ิ

4.นายพิทักษ์ มหบุญพาชยั รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.นายชยั วัฒน์ ศุภอรรถพานชิ รองประธานกรรมการตัวแทนศิษย์เกา่

6.นางลักษณา จงมีความสุข รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ

7.นายเสริมศักดิ์ อย่สู ุขเจริญ กรรมการผูท้ รงคณุ วฒุ ิ

8.นางอรทิพย์ เรอื งกลุ กรรมการผู้ทรงคณุ วุฒิ

9.นายพวิ ัฒน์วงศ์ สงั คง กรรมการตวั แทนผู้ปกครอง

10.นายวริ ิยะ พลบั ผล กรรมการตวั แทนครู

11.นายเฉลมิ ศักดิ์ เพชรเฉดิ ฉนิ กรรมการตวั แทนองคก์ รท้องถิ่น

12.นางสาวสพุ ิส ไทพาณชิ ย์ กรรมการผูท้ รงคณุ วุฒิ

13.นายสนุ ทร ไตรรตั นว์ ฒุ ิปัญญา กรรมการตวั แทนองคก์ รท้องถ่ิน

14.นางนายนพรตั น์ คาสีสงั ข์ กรรมการตวั แทนผู้ปกครอง

15.นายจานง อนิ ทพงษ์ กรรมการและเลขานุการ

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศึกษา 2557 9

ทาเนียบผูบ้ รหิ ารโรงเรยี นวัชรวิทยา

พ.ศ.2519 - พ.ศ.2533 นายสมรวม พูลเขยี ว
พ.ศ.2533 – พ.ศ.2535 นายบุญเพ็ญ ทองช่วย
พ.ศ.2535 – พ.ศ.2536 นายสมพล ตันตสิ นั ตสิ ม
พ.ศ.2536 – พ.ศ.2543 นายสมปอง สมนักพงษ์
พ.ศ.2543 – พ.ศ.2553 นายอานวย อภชิ าติตรากลู
พ.ศ.2553 – พ.ศ.2554 นายศุภชาติ บดีรัฐ
พ.ศ.2554 – ปจั จบุ ัน นายจานง อินทพงษ์

ฝา่ ยบริหารโรงเรยี นวัชรวิทยา

1.นายจานง อินทพงษ์ ผอู้ านวยการโรงเรียน

2.นางสิรวิ รรณ ตันติสนั ติสม รองผอู้ านวยการกลมุ่ บรหิ ารงานธุรการ

3.นายวเิ ชยี ร ยอดนลิ รองผอู้ านวยการกล่มุ บรหิ ารงานวชิ าการ

4.นายสรุ พล พิมพ์สอน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิ ารงานกิจการนักเรียน

5.นายประหยัด สริ ิกรรณะ รองผ้อู านวยการกล่มุ บริหารงานท่ัวไป

6.นายวิริยะ พลบั ผล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุ คล

7.นายแสน ถอสวุ รรณ หัวหนา้ กลุ่มงานบรกิ าร

8.นายสุนทร บญุ มี หน้าหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 10

โครงสรา้ งการบรหิ ารงานโรงเรยี นวัชรวิทยา

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรียนวชั รวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2557 11

วสิ ัยทศั น์ พนั ธกิจ เป้าหมาย อตั ลักษณ์ และเอกลกั ษณข์ องสถานศกึ ษา
วสิ ยั ทัศน์
มงุ่ มน่ั พัฒนาผู้เรยี นสู่มาตรฐานสากล โดยการจัดการเรยี นรู้ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและ

ความรว่ มมือของภาคีเครือข่าย
พนั ธกจิ
1. สง่ เสริมและพัฒนาผเู้ รยี นให้มคี ณุ ภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรยี น

มาตรฐานสากล
2. ส่งเสรมิ และพัฒนาครูใหเ้ ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสมู่ าตรฐานสากล
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพ่ือความเป็นเลศิ โดยเน้นหลกั การกระจายอานาจสู่การเป็น

โรงเรยี นมาตรฐานสากล
4. สง่ เสริมให้ชมุ ชนมสี ่วนร่วมในการจดั การศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรยี นได้เรยี นรู้อย่างมคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑโ์ รงเรียนมาตรฐานสากล
2. ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาได้รบั การพฒั นาตามมาตรฐานวิชาชีพครสู มู่ าตรฐานสากล
3. โรงเรยี นมกี ารบรหิ ารงานจัดการด้วยระบบคณุ ภาพ
4. สถานศกึ ษาเป็นทยี่ อมรบั ของชุมชน

อัตลักษณ์ของสถานศกึ ษา ไดแ้ ก่ นกั เรยี นดี คือ ศกั ดิ์ศรขี องวชั รวทิ ยา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ไดแ้ ก่ โรงเรียนสองภาษา

แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการจัดการศกึ ษาของสถานศึกษา
1. ด้านผเู้ รียน
1.1 นกั เรยี นมีความรู้และทักษะพืน้ ฐานเพียงพอต่อการศึกษาต่อ และมีศักยภาพเป็นพลโลก
1.2 นกั เรียนมีทักษะดา้ นการคดิ วเิ คราะห์ การแกป้ ัญหาและการจัดการอยา่ งเป็นระบบและรว่ มมือกบั ผ้อู น่ื ได้
1.3 นักเรียนได้เรียนรูใ้ นสงิ่ ท่ีตนเองสนใจหรือมีความถนดั และนาไปใชใ้ นการพัฒนาคุณภาพชวี ิต
1.4 นกั เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวชิ าชพี
2. ด้านบคุ ลากร
2.1 บุคลากรมคี วามรู้ ทกั ษะและความสามารถในการปฏบิ ัตงิ าน
2.2 บุคลากรมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2.3 บุคลากรทางานรว่ มกันเป็นทมี ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
3. ดา้ นบรหิ ารจดั การ
3.1 ผ้บู ริหารและบคุ ลากร สามารถใชร้ ะบบสารสนเทศในการพัฒนางานให้มปี ระสทิ ธภิ าพมากขึ้น
3.2 โรงเรียนมกี ารบริหารจดั การดว้ ยระบบคณุ ภาพและมแี นวทางการบรหิ ารที่ชดั เจน
3.3 มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และนามาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
3.4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกดิ ประสิทธิผลสงู สดุ

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2557 12

ความรว่ มมือระหวา่ งโรงเรียนและชมุ ชน
4.1 โรงเรียนเปน็ ศูนยก์ ลางของชมุ ชนในการบรกิ ารขา่ วสาร ขอ้ มูล แหลง่ ความรู้ และเป็นสถานท่ีสาหรับ

จดั กิจกรรมดา้ นตา่ งๆ ของชมุ ชน
4.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รบั การสนบั สนนุ ทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชน
4.3 โรงเรยี น ชุมชน องค์กรท้องถิน่ และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนในการจดั แนวทางการศึกษา

และพัฒนาการศึกษารว่ มกัน
4. กลยุทธก์ ารพฒั นาคณุ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึ ษา

กลยทุ ธท์ ี่ 1 ผ้เู รียนมคี ุณภาพตามเกณฑม์ าตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรยี นมาตรฐานสากล
โครงการ 1.1 พฒั นาผเู้ รียนให้สุขภาวะท่ดี ีและมสี นุ ทรยี ภาพ
โครงการ 1.2 พฒั นาผ้เู รียนให้มคี ุณธรรมจรยิ ธรรม และคา่ นิยมที่พงึ ประสงค์
โครงการ 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทกั ษะในการแสวงหาความรดู้ ว้ ยตนเอง รกั การเรียนรู้และพฒั นาตนเอง
อย่างต่อเนอื่ ง
โครงการ 1.4 พัฒนาผ้เู รียนให้มคี วาม สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสนิ ใจในการ
แก้ปญั หาไดอ้ ยา่ งสมเหตสุ มผล
โครงการ 1.5 พฒั นาผูเ้ รียนให้มคี วามรแู้ ละทกั ษะท่ีจาเป็นตามหลักสูตร
โครงการ 1.6 พฒั นาผู้เรียนให้มที กั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรว่ มกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติทดี่ ีต่ออาชพี สุจรติ
โครงการ 1.7 พฒั นาผู้เรยี นให้มีคุณภาพบรรลเุ ป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรชั ญา และจดุ เน้นทกี่ าหนด
** พัฒนาผ้เู รยี นให้มคี วามพรอ้ มสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธท์ ่ี 2 ครแู ละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวชิ าชพี
โครงการ 2.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูสู่มาตรฐานสากลใหป้ ฏิบตั ิงานตามบทบาทหนา้ ทอี่ ยา่ งมี
ประสทิ ธิภาพ และเกิดประสทิ ธผิ ล
กลยทุ ธท์ ่ี 3 การบริหารจัดการด้วยระบบคณุ ภาพสูม่ าตรฐานสากล
โครงการ 3.1 พฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การสกู่ ารเป็นโรงเรยี นมาตรฐานสากลตามบทบาทหนา้ ทอี่ ย่างมี
ประสทิ ธิภาพละเกดิ ประสิทธผิ ล
โครงการ 3.2 พัฒนาสถานศกึ ษาให้มีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพ
ผู้เรียนอยา่ งรอบด้าน
โครงการ 3.3 พฒั นาสถานศกึ ษาให้มีการจดั การสภาพแวดล้อมและการบริการทส่ี ง่ เสริมใหผ้ ูเ้ รียนพฒั นา
เต็มศกั ยภาพ
โครงการ 3.4 พัฒนาสถานศึกษาใหม้ ีการประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกาหนดในกฎกระทรวง
โครงการ 3.5 ส่งเสรมิ การจดั กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏริ ปู การศึกษาเพ่ือพัฒนาสง่ เสริม
สถานศึกษาให้ยกระดบั คณุ ภาพสูงข้ึน
กลยทุ ธ์ท่ี 4 ชมุ ชนเขม้ แขง็ โรงเรียนกา้ วไกล
โครงการ 4.1 ส่งเสริม คณะกรรมการสถานศึกษาและผ้ปู กครอง ชุมชนปฏบิ ัติงานตามบทบาทตามหน้าที่
อย่างมปี ระสทิ ธิภาพและเกิดประสิทธผิ ล
โครงการ 4.2 การสรา้ ง ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสงั คมแห่งการเรียนรู้

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 13

แหลง่ เรยี นรู้ ภมู ปิ ญั ญาท้องถิ่น
1) หอ้ งสมุดมขี นาด 320 ตารางเมตร จานวนหนงั สอื ในห้องสมดุ 27,560 เลม่
การสืบค้นหนงั สือและการยืม-คืน ใชร้ ะบบ openBiblio

จานวนนกั เรยี นทใ่ี ช้ห้องสมุดในปกี ารศึกษาทรี่ ายงาน เฉล่ยี 1,806 คนต่อวนั

คิดเป็นร้อยละ 94.11 ของนักเรยี นท้งั หมด
2) หอ้ งปฏบิ ตั กิ าร

ห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ จานวน 9 หอ้ ง

ห้องปฏบิ ัตกิ ารคอมพวิ เตอร์ จานวน 4 ห้อง

หอ้ งปฏิบตั กิ ารชา่ ง จานวน 1 หอ้ ง
หอ้ งคหกรรม จานวน 1 ห้อง

ห้องศลิ ปะ จานวน 1 หอ้ ง

ห้องดนตรี จานวน 2 ห้อง

3) คอมพิวเตอร์ จานวน 500 เครื่อง

ใช้เพื่อการเรยี นการสอน 300 เครอ่ื ง
ใช้เพอื่ สืบคน้ ขอ้ มูลทางอนิ เทอรเ์ นต็ 140 เคร่ือง
จานวนนักเรียนท่สี ืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต็ ในปีการศึกษาทร่ี ายงาน

เฉลย่ี 250 คน ต่อวนั คดิ เปน็ รอ้ ยละ 13.12 ของนักเรยี นทั้งหมด

ใช้เพอ่ื การบรหิ ารจัดการ 60 เคร่อื ง

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2557 14

โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึ ษา
โรงเรียนวชั รวิทยา จัดสอนตามตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกั ราช 2551

โรงเรยี นได้จดั สดั ส่วนสาระการเรยี นรู้และเวลาเรยี น ดงั แสดงในตารางต่อไปน้ี

ช้ันมัธยมศกึ ษาตอนตน้

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน ชวั่ โมง/สัปดาห์
ม.1 ม.2 ม.3

1. ภาษาไทย 333

2. คณิตศาสตร์ 333

3. วิทยาศาสตร์ 333

4. สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 4 4

5. สขุ ศึกษาและพลศึกษา 222

6. ศลิ ปะ 222

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 222

8. ภาษาตา่ งประเทศ 333

9. กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน 333

10. สาระเพมิ่ เตมิ 688

รวมเวลาเรียน ชั่วโมง/สปั ดาห์ 31 33 33

รวมเวลาเรียน ช่วั โมง/ภาค 620 660 660

รวมเวลาเรียน ชั่วโมง/ปี 1,240 1,320 1,320

แผนการเรยี นรู้ / จดุ เนน้ การพัฒนาผู้เรยี นทตี่ อ้ งการเนน้ เป็นพเิ ศษ คือ เน้นการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

สาระเพิม่ เตมิ ที่จัด คอื

ม.1 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาตา่ งประเทศ วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์

ม.2 กลุ่มสาระการเรยี นรู้ สังคมศึกษา ฯ ภาษาต่างประเทศ วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์

ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี ฯ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์

หมายเหตุ สาระการเรยี นร้เู พิ่มเตมิ จัดให้นกั เรยี นไดเ้ รยี นตามโปรแกรมวิชาของแต่ละห้อง

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงเรียนวชั รวิทยา ปีการศึกษา 2557 15

ชนั้ มัธยมศกึ ษาตอนปลาย

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ เวลาเรยี น ช่ัวโมง/สัปดาห์

1. ภาษาไทย ม.4 ม.5 ม.6
2. คณติ ศาสตร์ 222
3. วทิ ยาศาสตร์ 222
4. สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม 222
5. สุขศึกษาและพลศกึ ษา 333
6. ศลิ ปะ 111
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 111
8. ภาษาต่างประเทศ 111
9. กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น 222
10. สาระเพมิ่ เติม 333
รวมเวลาเรียน ชว่ั โมง/สัปดาห์ 14 14 14
รวมเวลาเรยี น ชวั่ โมง/ภาค 31 31 31
รวมเวลาเรียน ชัว่ โมง/ปี 620 620 620
1,240 1,240 1,240

แผนการเรียนรู้ / จดุ เนน้ การพัฒนาผ้เู รยี นทีต่ ้องการเนน้ เป็นพเิ ศษ คือ เนน้ การเรยี นรู้วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
สาระเพ่มิ เติมท่จี ดั คือ
ม.4 กลมุ่ สาระการเรียนรกู้ ารงานอาชีพฯ ศลิ ปะ สงั คมศึกษา ฯ วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
ม.5 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี ฯ ศลิ ปะ สงั คมศกึ ษา ฯ วิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
ม.6 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี ฯ สงั คมศึกษา ฯ ภาษาองั กฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศทจี่ ัดสอน คือ ภาษาองั กฤษ และภาษาจีน
หมายเหตุ สาระการเรยี นรูเ้ พิ่มเติมจัดให้นักเรียนได้เรียนตามโปรแกรมวิชาของแตล่ ะห้อง

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร โรงเรียนวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 16

ขอ้ มูลงบประมาณ

งบประมาณ (รบั -จ่าย)

รายรบั จานวน/บาท รายจา่ ย จานวน/บาท
10,370,100
เงินงบประมาณ 8,834,480 งบดาเนนิ การ/เงินเดือน-คา่ จ้าง 13,977,180

เงินนอกงบประมาณ 6,535,800 งบพฒั นาคุณภาพการจดั การศกึ ษา 24,347,280

เงินอื่นๆ(ระบ)ุ 8,977,000 งบอ่ืนๆ(ระบ)ุ

รวมรายรับ 24,347,280 รวมรายจ่าย

งบดาเนินการ/เงินเดอื น เงนิ ค่าจ้าง คิดเปน็ ร้อยละ 42.59 ของรายรับ

งบพฒั นาคุณภาพการจดั การศึกษา คิดเปน็ ร้อยละ 57.41 ของรายรับ

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 17
ข้อมูลสภาพชมุ ชนโดยรวม

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรยี นมีลักษณะเป็นสงั คมเมอื งในเขตเทศบาล บรเิ วณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรยี น ไดแ้ ก่ โรงเรียนประถมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ตลาด รา้ นคา้ ธนาคาร รสี อรท์ อาชีพหลักของ
ชุมชน คอื ค้าขาย รับจา้ ง ส่วนใหญน่ บั ถอื ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่วั ไป คือ
ประเพณีนบพระเล่นเพลง

2) ผ้ปู กครองสว่ นใหญ่ จบการศึกษาระดบั ปรญิ ญา อาชพี หลกั คอื รับจ้างและค้าขาย ส่วนใหญน่ ับถือ
ศาสนาพทุ ธ

3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนอยใู่ กล้แหล่งเรยี นรู้ในชุมชนประกอบดว้ ย อุทยานประวตั ิศาสตร์ วดั ห้องสมุด

ประชาชน พพิ ธิ ภัณฑ์ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏกาแพงเพชร และไดร้ ับการสง่ เสรมิ และความรว่ มมอื จากชุมชนและ
ผู้ปกครอง แต่ก็มีห้างสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ รา้ นเกมส์ และ รสี อร์ทต้ังอยรู่ อบๆ โรงเรียน

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบรหิ าร โรงเรียนวชั รวิทยา ปกี ารศึกษา 2557 18

แหล่งเรยี นรู้ภายในโรงเรยี น สถิติการใช้จานวนคร้งั /ปี

แหลง่ เรยี นรู้ภายใน 16
13
ชือ่ แหลง่ เรยี นรู้ 209
281
1. ศูนยก์ ารเรียนรพู้ ลงั งานทดแทน 52
2. ศนู ยก์ ารเรยี นรู้ธรณวี ิทยา 20
3. หอ้ ง Resource Center 65
4. ห้องสมุดโรงเรยี น 27
5. ศนู ย์เศรษฐกิจพอเพยี ง 20
6. ห้องจรยิ ธรรม 10
7. ห้องประวตั ิศาสตร์ 10
8. หอ้ งมัลติมเี ดีย 30
9. หอ้ งพกั ครภู าษาจนี 20
10. หอ้ งสมุดกลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ 20
11. ห้องเรยี นรพู้ รมแดน
12. หอ้ งปฎบิ ัติการคอมพวิ เตอร์ 1
13. โรงอาหาร
14. เรอื นเพาะชา

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2557 19

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถติ ิการใช้
จานวนคร้ัง/ปี
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
18
ช่อื แหล่งเรยี นรู้ 1
26
1. มหาวทิ ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 20
2. อทุ ยานแหง่ ชาติคลองลาน 8
3. สถาบันภาษาอังกฤษ ERIC/ PEER Center 1
4. ศนู ย์พัฒนาการศึกษาของครไู ทยในต่างประเทศ 40
5. TESOL สมาคมครูสอนภาษาองั กฤษแห่งประเทศไทย 10
6. ศูนยว์ ัฒธรรมแห่งประเทศไทย กทม. 42
7. อุทยานประวัติศาสตร์ จ.กาแพงเพชร 6
8. วัด แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิ่น 1
9. หอ้ งสมุดประชาชน 40
10. บ่อน้าพรุ ้อนพระร่วง กาแพงเพชร 5
11. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพยี ง สนามบนิ สุโขทัย 4
12. ตลาด หา้ งสรรพสินคา้ ต่างๆ 1
13. ห้องสมุดประชาธปิ ไตย กกต.จงั หวัดกาแพงเพชร 1
14. สาธารณสขุ จังหวดั โรงพยาบาลกาแพงเพชร 1
15. อุทยานประวัติศาตรส์ โุ ขทัย 1
16. พพิ ธิ ภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์เกาะเสือ จ.กาแพงเพชร 1
17. สถานรอี ตุ ุนยิ มวทิ ยา จ.กาแพงเพชร
18. องค์การพิพธภณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์แหง่ ชาติ (อพวช.)
19. อทุ ยานรงั สรรคน์ วัตกรรมอวกาศ

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบรหิ าร โรงเรียนวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 20

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภมู ิปญั ญาทอ้ งถน่ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปราชญช์ าวบา้ น/ภมู ปิ ัญญาท้องถ่นิ ผทู้ รงคณุ วุฒทิ ่สี ถานศกึ ษาเชญิ มาให้ความรู้แก่ครู นกั เรียน
ในปีการศึกษาทีร่ ายงาน

1. ผศ.อนชุ า เกตุเจรญิ ใหค้ วามรู้เร่อื ง ภาวะโลกร้อน
สถติ ิการใหค้ วามรใู้ นโรงเรียนแหง่ นี้ จานวน 1 ครัง้ /ปี

2. นายเลเกยี เขยี วเกดิ ใหค้ วามรเู้ รื่อง ธรณีวิทยาในท้องถิ่น
สถติ ิการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จานวน 2 ครัง้ /ปี

3. รศ.ดร.พรรณี บัวโต ให้ความรเู้ ร่ือง English Program, Worldclass Standard School,
CLT, CLIL, EFL, ESL...etc สถิตกิ ารให้ความรใู้ นโรงเรยี นแห่งนี้ จานวน 4 ครัง้ /ปี

4. นายศภุ วฒั น์ คพู าณชิ ย์ ให้ความรู้เรอ่ื ง กฎหมายทป่ี ระชาชนควรรู้
สถิตกิ ารให้ความรใู้ นโรงเรียนแหง่ นี้ จานวน 2 คร้งั /ปี

5. นายเลเกีย เขียวเกิด ใหค้ วามรเู้ รอื่ ง สารสนเทศทางภมู ิศาสตร์
สถิติการใหค้ วามรู้ในโรงเรียนแหง่ นี้ จานวน 2 ครัง้ /ปี

6. ผศ.ดร.วษิ ณุ บัวเทศ ให้ความร้เู รอ่ื ง โซลารเ์ ซลลแ์ ละการใชป้ ระโยชน์ สถติ ิการให้ความรู้ใน
โรงเรยี นแห่งน้ี จานวน 1 คร้งั /ปี

7. นางศิราพร กล่ินเฟ่อื ง ใหค้ วามร้เู รือ่ ง เทคนิคการตกแต่ง ดัดแปลงเสอ้ื ผ้า
สถติ ิการใหค้ วามรใู้ นโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 7 ครง้ั /ปี

8. กานนั จาปี ชาเวียง ใหค้ วามรเู้ รอ่ื ง การทาไม้กวาดดอกหญา้
สถิติการให้ความรใู้ นโรงเรยี นแหง่ น้ี จานวน 2 ครัง้ /ปี

9. นายโชคชัย คาไทย ใหค้ วามร้เู ร่ือง การทากระยาสารท
สถิตกิ ารใหค้ วามรใู้ นโรงเรียนแหง่ นี้ จานวน 3 ครั้ง/ปี

10. นายอาทติ ย์ วงั นาค ให้ความรเู้ รือ่ ง การสานตะกรา้ เชอื กฟาง
สถติ ิการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่ นี้ จานวน 4 ครั้ง/ปี

11. นายสนั ติ อภัยราช ใหค้ วามรูเ้ รอื่ ง การพดู
สถติ ิการให้ความรู้ในโรงเรยี นแหง่ น้ี จานวน 1 คร้ัง/ปี

12. นายสนอม ทับทิมเทศ ใหค้ วามรเู้ รอื่ ง การผลติ สนิ คา้ ในชมุ ชน
สถติ ิการใหค้ วามรู้ในโรงเรียนแหง่ น้ี จานวน 1 ครัง้ /ปี

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2557 21

ผลการจดั การเรียนรู้ตามหลักสตู รสถานศกึ ษา

ระดับการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุ ระดบั ชน้ั (ม.1-ม.6)ปกี ารศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ จานวนที่ 0 ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 3.5 4 จานวน รอ้ ยละ
เขา้ สอบ จานวนนกั เรียนที่มผี ลการเรยี นรู้ นร.ท่ไี ด้ นร.ทไี่ ด้
ภาษาไทย 7 68 39 ระดับ 3 ระดบั 3
คณิตศาสตร์ 388 7 1 1.5 2 2.5 3 60 58 ขึ้นไป ขน้ึ ไป
วทิ ยาศาสตร์ 388 9 59 59
สังคมศกึ ษา ฯ 388 1 18 25 65 88 79 106 97 185 47.74
สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 388 1 17 31 51 79 88 102 124 205 52.90
388 6 43 37 53 63 66 51 110 184 47.48
ศิลปะ 388 3 27 11 23 45 80 61 182
การงานอาชพี ฯ 388 1 0 15 27 43 88 66 120 283 72.90
ภาษาตา่ งประเทศ 388 59 18 32 41 73 314 81.03
รายวชิ าเพิ่มเตมิ ...... 18 10 29 37 51 233 60.13
16 28 41 60 59 293 75.48
244 62.97

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ จานวนที่ ชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จานวน รอ้ ยละ
เขา้ สอบ 0 จานวนนกั เรียนทมี่ ผี ลการเรียนรู้ นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ภาษาไทย ระดับ 3 ระดับ 3
คณติ ศาสตร์ 395 18 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขนึ้ ไป ขึน้ ไป
วิทยาศาสตร์ 395 51
สังคมศกึ ษา ฯ 395 16 25 27 48 66 73 58 82 212 53.54
สขุ ศึกษาและพลศึกษา 395 4 14 33 44 54 65 56 81 201 50.76
395 4 32 26 36 54 62 64 107 232 58.73
ศิลปะ 395 15 5 5 13 22 54 80 214 347 87.85
การงานอาชพี ฯ 395 4 2 7 19 51 112 111 91 314 79.37
ภาษาตา่ งประเทศ 395 7 34 17 27 35 54 64 151 269 67.97
รายวชิ าเพิม่ เตมิ ...... 29 20 31 52 69 49 143 261 65.95
31 43 62 63 63 49 78
190 47.97

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 22

ช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ 3 จานวน รอ้ ยละ

จานวนที่ จานวนนกั เรียนทีม่ ผี ลการเรยี นรู้ นร.ทีไ่ ด้ นร.ที่ได้
เข้าสอบ
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ระดบั 3
383 ข้นึ ไป ขึ้นไป
ภาษาไทย 383 46
คณิตศาสตร์ 383 20 56 42 41 43 48 48 61 156 40.65
วิทยาศาสตร์ 383 16
สงั คมศึกษา ฯ 383 16 38 29 37 63 77 52 68 196 51.24
สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 383 15
383 8 23 3 9 20 75 93 147 314 81.96
ศลิ ปะ 383 16
การงานอาชพี ฯ 12 16 26 40 61 63 51 112 225 58.69
ภาษาตา่ งประเทศ
รายวิชาเพิ่มเตมิ ...... 6 85 20 28 61 61 195 318 83.14

16 15 29 33 64 83 137 284 74.12

21 16 19 22 47 76 167 290 75.69

33 31 38 36 52 63 120 234 61.05

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จานวน รอ้ ยละ

จานวนที่ จานวนนกั เรียนที่มีผลการเรียนรู้ นร.ทไี่ ด้ นร.ทีไ่ ด้
เข้าสอบ
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดบั 3 ระดบั 3
216 ข้นึ ไป ขึน้ ไป
ภาษาไทย 216 4
คณิตศาสตร์ 216 4 2 2 12 19 34 48 96 178 82.37
วิทยาศาสตร์ 216 4
สงั คมศึกษา ฯ 216 5 27 14 27 23 33 22 67 122 56.48
สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 216 2
216 1 8 10 25 39 42 42 48 131 60.79
ศลิ ปะ 216 2
การงานอาชพี ฯ 2 4 7 14 17 37 61 73 171 78.94
ภาษาตา่ งประเทศ
รายวิชาเพ่มิ เติม...... 0 0 0 0 23 37 156 215 99.31

0 0 2 5 13 29 167 209 96.53

8 13 17 13 26 31 107 164 75.69

47 34 38 30 26 13 27 66 30.25

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปกี ารศึกษา 2557 23

ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 5 จานวน ร้อยละ

จานวนท่ี จานวนนกั เรียนทม่ี ผี ลการเรยี นรู้ นร.ท่ีได้ นร.ทไ่ี ด้
เขา้ สอบ
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดบั 3 ระดับ 3
291 ขึน้ ไป ขึน้ ไป
ภาษาไทย 291 3
คณิตศาสตร์ 291 3 2 2 8 10 36 82 148 266 91.39
วิทยาศาสตร์ 291 2
สงั คมศึกษา ฯ 291 3 1 5 24 41 56 49 114 218 74.91
สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 291 1
291 2 3 0 3 5 9 57 215 280 96.05
ศลิ ปะ 291 8
การงานอาชพี ฯ 5 7 6 11 17 28 51 171 249 85.57
ภาษาตา่ งประเทศ
รายวิชาเพิม่ เติม...... 1 0 2 10 47 91 137 276 94.85

2 2 9 15 40 67 155 262 89.86

6 6 10 6 17 26 214 257 88.14

35 54 49 44 35 29 42 106 36.25

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 6 จานวน รอ้ ยละ

จานวนท่ี จานวนนกั เรยี นทม่ี ีผลการเรยี นรู้ นร.ที่ได้ นร.ท่ีได้
เขา้ สอบ
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดบั 3 ระดับ 3
221 ขน้ึ ไป ขึ้นไป
ภาษาไทย 221 1
คณิตศาสตร์ 221 1 1 4 5 23 50 73 64 187 84.62
วิทยาศาสตร์ 221 1
สงั คมศกึ ษา ฯ 221 1 2 7 14 14 27 44 113 184 83.26
สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 221 1
221 1 0 0 18 15 30 41 117 188 84.84
ศิลปะ 221 1
การงานอาชพี ฯ 2 0 0 4 9 17 40 151 207 93.67
ภาษาตา่ งประเทศ
รายวิชาเพม่ิ เตมิ ...... 0 0 0 0 4 4 213 220 99.55

0 1 1 1 2 10 206 217 98.19

0 0 0 4 16 42 159 216 97.74

8 6 51 58 42 27 30 98 44.34

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2557 24

ผลการประเมินคณุ ภาพการศึกษา ระดับชาติ

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3

สาระวิชา จานวน คะแนน ส่วนเบีย่ งเบน เฉลีย่ ร้อย จานวนรอ้ ยละของนกั เรยี นที่ได้ระดบั

คน เฉลี่ย มาตรฐาน ละ ปรบั ปรงุ พอใช้ ดี

คณิตศาสตร์ 378 32.68 11.31
7.90
ภาษาไทย 378 37.72 11.81
9.99
วทิ ยาศาสตร์ 378 44.08
8.89
สงั คมศกึ ษา ศาสนาและ 378 49.56
8.63
วฒั นธรรม 10.33
9.86
สขุ ศึกษาและ 378 64.15

พลศึกษา

ศลิ ปะ 377 46.31

การงานอาชพี ฯ 377 50.03

ภาษาองั กฤษ 378 28.74

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

จานวน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน เฉล่ียรอ้ ย จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้

สาระวิชา ระดบั
คน เฉลีย่ มาตรฐาน ละ ปรับปรุง พอใช้
ดี

คณิตศาสตร์ 220 24.32 13.27
220 59.13 10.06
ภาษาไทย 220 36.45 8.67
วทิ ยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ 220 38.15 7.25
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและ 220 55.80 8.75
พลศึกษา
ศลิ ปะ 220 38.14 6.73
การงานอาชพี ฯ 220 54.48 10.28
ภาษาองั กฤษ 220 25.09 9.52

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2557 25

ผลการประเมนิ คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์

ระดับชัน้ จานวน นร. จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบั คณุ ภาพ
ทั้งหมด
มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 (คุณลักษณะอนั พึงประสงค์)
มธั ยมศึกษาปที ี่ 2 388
มัธยมศึกษาปที ี่ 3 395 ดเี ย่ียม ดี ผา่ น ไมผ่ ่าน
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 384
มัธยมศึกษาปที ี่ 5 216 357 30 1 0
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 292
221 340 51 4 0
รวม 1896
เฉลยี่ รอ้ ยละ 266 101 17 0

210 4 2 0

237 52 3 0

207 13 1 0

1617 251 28 0

85.28 13.24 1.48 0

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศึกษา 2557 26

ผลการประเมนิ การอา่ น คิดวิเคราะห์ และเขยี น

ระดบั ชั้น จานวน นร. จานวน/รอ้ ยละของนักเรียนตามระดับคณุ ภาพ
ท้งั หมด
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 (การอ่านคดิ วิเคราะห์ และเขยี น)
มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 388
มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 395 ดเี ยย่ี ม ดี ผา่ น ไม่ผ่าน
มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 384
มัธยมศกึ ษาปีที่ 5 216 310 75 4 0
มธั ยมศึกษาปที ี่ 6 292
221 331 51 13 0
รวม 1896
เฉล่ยี รอ้ ยละ 257 108 19 0

201 14 1 0

225 53 14 0

206 14 0 0

1530 315 51 0

80.70 16.61 2.69 0

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41

ผลการประเมนิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 27

ระดับชนั้ จานวน นร. จานวน/ร้อยละของนักเรยี นตามระดบั คณุ ภาพ
ทง้ั หมด (กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น)
มธั ยมศึกษาปีที่ 1
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 388 ผ่าน ไมผ่ ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 395
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 384 388 0
มัธยมศึกษาปที ี่ 5 216 395 0
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 292 384 0
221 216 0
รวม 1896 292 0
เฉลี่ยรอ้ ยละ 221 0
1896 0
100 0

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2557 28

ผลการประเมินคณุ ภาพภายในรอบปที ่ีผ่านมา

การประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานการศึกษาระดบั การศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน ผลการประเมิน ผลการตดิ ตาม

ดา้ นคุณภาพผูเ้ รียน ตนเองของ ตรวจสอบโดย
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรยี นมสี ุขภาวะท่ีดแี ละมสี ุนทรียภาพ
สถานศกึ ษา ผทู้ รงคุณวฒุ ิ
มาตรฐานท่ี 2 ผเู้ รียนมีคุณธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นยิ ม ท่ีพึงประสงค์
4.80
มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรยี นมีทกั ษะในการแสวงหาความร้ดู ว้ ยตนเอง รกั การเรยี นรู้ และพฒั นาตนเอง 4.89
อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง
4.42
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรยี นมคี วามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คดิ สรา้ งสรรค์ ตดั สินใจ แกป้ ัญหาได้
อยา่ งมีสติ สมเหตุผล 4.48

มาตรฐานท่ี 5 ผ้เู รยี นมีความรู้และทกั ษะทจ่ี าเปน็ ตามหลกั สูตร 4.15
4.67
มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมที กั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกบั ผู้อ่ืนได้ และมเี จตคตทิ ่ี
ดตี อ่ อาชพี สจุ ริต 9.65
8.60
ดา้ นการจดั การศึกษา 5.00
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าท่อี ยา่ งมปี ระสิทธภิ าพและเกดิ ประสิทธผิ ล
10.00
มาตรฐานท่ี 8 ผูบ้ ริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหนา้ ทอ่ี ยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.00
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศกึ ษา และผปู้ กครอง ชมุ ชนปฏบิ ตั ิงานตามบทบาทหนา้ ท่ีอยา่ งมี
ประสทิ ธภิ าพและเกดิ ประสิทธผิ ล 4.90

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดั หลักสูตร กระบวนการเรยี นรู้ และกจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพ 10.00
ผ้เู รยี นอย่างรอบด้าน
5.00
มาตรฐานท่ี 11 สถานศกึ ษามกี ารจัดสภาพแวดลอ้ มและการบรกิ ารทส่ี ่งเสริมให้ผู้เรยี นพัฒนา 5.00
เตม็ ศกั ยภาพ

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษาตามทกี่ าหนดใน
กฎกระทรวง

ด้านคณุ ภาพการสรา้ งสังคมแหง่ การเรยี นรู้

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสรมิ สนบั สนนุ ใหส้ ถานศึกษาเปน็ สังคมแหง่ การ
เรียนรู้

มาตรฐานดา้ นอตั ลกั ษณข์ องสถานศกึ ษา
มาตรฐานที่ 14 การพฒั นาสถานศกึ ษาใหบ้ รรลเุ ปา้ หมายตามวิสยั ทศั น์ ปรัชญา และจดุ เน้น

ทกี่ าหนดขึ้น
มาตรฐานดา้ นมาตรการสง่ เสรมิ
มาตรฐานที่ 15 การจดั กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏริ ปู การศกึ ษาเพื่อพัฒนา

และส่งเสรมิ สถานศึกษาใหย้ กระดับคณุ ภาพสงู ข้นึ

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 29

ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายนอกรอบสาม

กลุม่ ตวั บง่ ชี้ ระดบั การศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน : มัธยมศึกษา นา้ หนกั คะแนน ระดบั
(คะแนน) ทไี่ ด้ คณุ ภาพ
กลุม่ ตวั บง่ ชพี้ ้ืนฐาน
10.00 9.69 ดมี าก
ตวั บ่งชีท้ ี่ 1 ผ้เู รยี นมีสขุ ภาพกายและสขุ ภาพจิตทด่ี ี 10.00 9.10 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผูเ้ รยี นมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรมและคา่ นยิ มทีพ่ งึ ประสงค์ 10.00 9.00 ดีมาก
ตวั บ่งชที้ ่ี 3 ผเู้ รียนมคี วามใฝ่รู้ และเรยี นรูอ้ ยา่ งต่อเนอื่ ง 10.00 9.15 ดมี าก
ตวั บง่ ชี้ท่ี 4 ผเู้ รยี นคิดเป็น ทาเปน็ 20.00 9.64 พอใช้
ตวั บ่งชี้ท่ี 5 ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นของผู้เรยี น 10.00 10.00 ดีมาก
ตวั บ่งชท้ี ี่ 6 ประสิทธผิ ลของการจดั การเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผู้เรยี นเปน็ สาคญั 5.00 5.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสทิ ธิภาพของการบรหิ ารจดั การและการพฒั นาสถานศกึ ษา
ตัวบง่ ช้ที ี่ 8 พฒั นาการของการประกนั คุณภาพภายในโดยสถานศกึ ษา 5.00 4.94 ดมี าก

และต้นสงั กัด 5.00 5.00 ดมี าก
5.00 5.00 ดมี าก
กลุ่มตัวบง่ ช้อี ตั ลักษณ์
5.00 5.00 ดีมาก
ตัวบ่งชท้ี ่ี 9 ผลการพัฒนาใหบ้ รรลุตามปรชั ญา ปณิธาน พันธกจิ และ
วัตถปุ ระสงค์ของการจัดต้ังสถานศกึ ษา 5.00 5.00 ดีมาก

ตัวบง่ ชที้ ่ี 10 ผลการพัฒนาตามจดุ เนน้ และจดุ เดน่ ท่สี ง่ ผลสะทอ้ น 100.00 86.52 ดี
เปน็ เอกลักษณข์ องสถานศึกษา

กลมุ่ ตวั บ่งชมี้ าตรการส่งเสริม
ตวั บง่ ชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพเิ ศษเพอ่ื สง่ เสรมิ บทบาท

ของสถานศึกษา
ตวั บ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสรมิ พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบั มาตรฐาน

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทส่ี อดคลอ้ งกบั
แนวทางการปฏริ ปู การศกึ ษา

คะแนนรวม

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตวั บ่งช้ี ตง้ั แต่ 80 คะแนนขึน้ ไป  ใช่  ไมใ่ ช่
สถานศึกษามีตวั บง่ ช้ที ไ่ี ดร้ ะดบั ดขี ้นึ ไป 10 ตวั บง่ ชี้ จากทงั้ หมด 12 ตัวบ่งช้ี  ใช่  ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มตี วั บ่งชใี้ ดทมี่ ีระดบั คุณภาพตอ้ งปรับปรุง หรอื ตอ้ งปรับปรุงเรง่ ดว่ น  ใช่  ไม่ใช่

สรปุ ผลการจดั การศึกษาระดบั การศึกษาขั้นพ้นื ฐานของสถานศกึ ษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศกึ ษา  ไมส่ มควรรับรองมาตรฐานการศกึ ษา

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรียนวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 30

จุดเด่น
1. ผูเ้ รยี นมีความกล้า สามารถแสดงออกได้อยา่ งเหมาะสม ทางานรว่ มกนั ไดอ้ ย่างมีความสุข
2. ผูเ้ รยี นส่วนใหญ่มนี า้ หนักสว่ นสงู และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และไม่มปี ัญหาทางเพศ ยาเสพติดและ

ส่ิงมอมเมา มสี นุ ทรยี ภาพด้านศลิ ปะดนตรีกฬี าและนนั ทนาการในเกณฑด์ ีมากมีคุณธรรมจริยธรรมและคา่ นยิ มทีพ่ ึง
ประสงค์

3. ครูมคี ุณภาพสงู มีความมงุ่ ม่ันในการพัฒนาดา้ นวิชาการ มีความขยนั มุง่ มัน่ อทุ ิศตนพ่ือพัฒนาการเรยี น
การสอนและผู้เรยี น ใฝห่ าความรใู้ นการพฒั นาตนเองและสามารถใชเ้ ทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง เสยี สละและมี
ความสามัคคี

4. สถานศึกษามกี ารบรหิ ารจดั การทมี่ ีประสิทธภิ าพ ทั้งด้านบรหิ ารวชิ าการ และการพฒั นาสถานที่ให้เปน็
แหล่งเรยี นรู้ ผู้บริหารเปน็ ผู้มวี สิ ัยทัศน์และบริหารงานแบบมสี ว่ นร่วม

5. สถานศึกษานาเทคโนโลยีทท่ี นั สมยั มาใชใ้ นการบรหิ ารจดั การเพ่ือใหเ้ กิดความสะดวกรวดเรว็ มีความถกู
ต้องเทย่ี งตรงสงู จัดทา“วัชรวทิ ยาสารสนเทศออนไลน์”ประกอบด้วย Website, ในสว่ นโปรแกรมได้แก่ โปรแกรม
SMS, E-mail และ Face book เพ่ือสื่อสารถงึ บุคลากรท้ังหมดในสถานศึกษาและเครอื ข่ายผู้ปกครอง

6. โรงเรียน EP เป็นจุดเด่นที่เสรมิ สร้างใหช้ ุมชนมีความนิยมศรทั ธา
จดุ ควรพัฒนา

1. ผ้เู รยี นควรพฒั นาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนใหส้ ูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์
ภาษาไทย วทิ ยาศาสตร์ และภาษา ตา่ งประเทศ

2. การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมแบบบูรณาการรว่ มกันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่ งๆ ทัง้ ครชู าว
ไทยและชาวตา่ งชาติ และมีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

3.ควรทาการวิจยั เพือ่ นาผลมาพฒั นาการเรยี นการสอนและงานวจิ ยั ทางการศึกษา งานวจิ ยั พัฒนาระบบงาน
งานวิจัยแผนงานและโครงการ

4. ควรนาผลการประเมินมาวเิ คราะห์เพือ่ ปรบั ปรุงกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนอ่ื ง

ขอ้ เสนอแนะเพอ่ื พฒั นามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวธิ กี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

1. มาตรฐานด้านผลการจดั การศกึ ษา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตา่ กวา่ เกณฑ์ ควรไดร้ ับการพัฒนาอยา่ งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการ

เรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองั กฤษ และภาษาไทย

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศึกษา 2557 31

2. มาตรฐานดา้ นการบรหิ ารจดั การศกึ ษา
1) การรักษาระดบั คุณภาพในการจดั การศึกษา ใหม้ คี ุณภาพมาตรฐานและยกระดบั ใหส้ ูงขน้ึ เพ่ือไปสู่

มาตรฐานระดับสากล ตามแนวทางการปฏิรปู การศกึ ษา
3. มาตรฐานดา้ นการจดั การเรียนการสอนทีเ่ นน้ ผู้เรยี นเปน็ สาคัญ
-
4. มาตรฐานด้านการประกันคณุ ภาพภายใน
1) ควรนาผลการประเมนิ มาวเิ คราะห์ เพื่อพฒั นาการเรยี นการสอนอยา่ งต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพ

ให้สูงขน้ึ เพ่ือไปสู่มาตรฐานระดบั สากล ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึ ษา

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2557 32

2.ขอ้ มลู สารสนเทศเพอ่ื การบริหารสถานศึกษา .

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 33
ขอ้ มูลสารสนเทศนักเรียน
สถติ จิ านวนนกั เรียน (ข้อมลู ณ วันที่ 10 มถิ นุ ายน)

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/07-khxmul-nakreiyn

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศึกษา 2557 34

คะแนนโอเนต็ ช้นั ม.3 โรงเรยี นวัชรวิทยา

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/onet-m3

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศึกษา 2557 35

คะแนนโอเนต็ ช้นั ม.6 โรงเรยี นวัชรวิทยา

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/onet-m6

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบรหิ าร โรงเรียนวชั รวิทยา ปีการศึกษา 2557 36

การมคี ุณลักษณะเปน็ ลูกทด่ี ี

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/luk-thi-di

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2557 37

การเปน็ นักเรยี นทด่ี ี

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/nakreiyn-thi-di

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบริหาร โรงเรียนวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 38

สรปุ ร้อยละนักเรียนท่ีมนี ้าหนักส่วนสงู ตามเกณฑ์มาตรฐาน

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/na-hnak-laea-swn-sung

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2557 39

นักเรียนท่ีมบี ันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ งสม่าเสมอ

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/subkhn-thekhnoloyi-xyang-smasemx

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 40

การใช้บริหารห้องพยาบาล

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/kar-chi-hxng-phyabal

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศกึ ษา 2557 41

สมรรถภาพทางกายของนักเรียน

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/canwn-nakreiyn-smrrthphaph

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร โรงเรียนวชั รวิทยา ปกี ารศึกษา 2557 42

นกั เรยี นที่ออกกลางคนั

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/nakreiyn-xxk-klang-khan

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2557 43
ขอ้ มลู สารสนเทศครู

จานวนข้าราชการครู (ใช้ข้อมลู ณ วนั ที่ 10 มถิ ุนายน )

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/06-khxmul-khru-laea-bukhlakr

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2557 44

ชว่ั โมงการอบรมพัฒนาของข้าราชการครู

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-phathna-tnxeng

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2557 45

รอ้ ยละของความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยขี องครู

คาอธิบาย
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยขี องครมู ีแนวโนม้ เพ่ิมขึน้ เรื่อยๆ

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-thekhnoloyi-sxn

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2557 46

รอ้ ยละของครทู ส่ี อนตามวชิ าเอก

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/khru-sxn-tam-wicha-xek

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2557 47

ร้อยละของครูทีส่ อนตามความถนดั

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/khru-sxn-trng-xek

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41


Click to View FlipBook Version