The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chatreewr chatreewr, 2019-11-23 01:22:02

รายงานผลการปฏิบัติงาน 2562

รายงานผลการปฏิบัติงาน

1รายงานการปฏิบตั งิ านในหน้าท่ี นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

รายงานการปฏบิ ตั ิงานในหน้าท่ี ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2562
ของนายชาตรี ศรีม่วงวงค์

บทนา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นภาระงานของครูท่ีต้องรับผิดชอบให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีท้ังความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
พัฒนาคนใหม้ ีความสมดุล โดยยดึ หลักผเู้ รยี นสาคัญทส่ี ุด ทุกคนมีความสามารถในการเรยี นรู้และพัฒนาตนเอง
ส่งเสรมิ ใหผ้ เู้ รียนพัฒนาความธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 หมวด 4 เร่ือง แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ข้อ 4 แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของคุณธรรม
จริยธรรม โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดาเนินการ คือ การจัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุลกัน รวมท้ังให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ี
ดีงาม และคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ เป็นคนเก่ง มีสมรรถภาพในการดาเนินชีวิต มีความสุขบนพื้นฐานความ
เป็นไทย เป็นผู้ท่ีมีความสามารถพึ่งตนเองได้ ครูผู้สอนนอกจากจะมีหน้าท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนแล้ว ยังต้องดูแลนักเรียนตามบทบาทครูท่ีปรึกษา รวมทั้งรับผิดชอบงานพิเศษอ่ืนๆ
อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนดาเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการปฏบิ ัติงาน

1. เพื่อใหก้ ารจัดการเรยี นรู้ให้แกผ่ ้เู รยี นเป็นไปตามจดุ มุ่งหมายของหลกั สูตร
2. เพื่อให้งานการจัดการศึกษาประสบผลสาเร็จตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ของโรงเรยี น กลุม่ สาระการเรียนรู้ กลมุ่ งานและงานโรงเรียน
3. เพื่อปลกู ฝังคุณธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยมอนั พงึ ประสงคใ์ ห้กับผู้เรยี น

เป้าหมายการปฏบิ ัติงาน

1. เพื่อให้การจดั กิจกรรมการเรยี นรูใ้ ห้แก่ผู้เรยี นเป็นไปตามจดุ หมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน พ.ศ.2551 และหลกั สูตรถานศึกษา มุ่งพฒั นาผ้เู รียนแบบองคร์ วม เป็นคนดี มีความรู้
ความสามารถ และดารงชวี ติ อยใู่ นสงั คมได้อย่างมคี วามสุข

2. เพอื่ จัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ ใหผ้ ู้เรยี น มคี วามคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสานึก ในการ
ใช้พลังงาน ทรพั ยากรและสง่ิ แวดลอ้ มในการทางาน เพ่อื การดารงชวี ิตและครอบครวั

3. เพอื่ จัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ ใหผ้ เู้ รียน มที ักษะ กระบวนการทางาน และการจัดการ การทางานเป็น
กลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปญั หาในการทางาน รกั การทางาน และมีเจตคติทีด่ ตี อ่ งาน

4. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริตมีคุณธรรมมีเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ และเหน็ แนวทางในการประกอบอาชพี สุจริต

2รายงานการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ นายชาตรี ศรมี ่วงวงค์

สรปุ ภาระงาน ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2559

1. งานการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ ได้ปฏบิ ัตหิ น้าท่ี ดังนี้

ภาคเรยี นที่ 2 ปี 2559

ที่ รหสั วชิ า รายวิชา ช้นั /หอ้ ง จานวน รวม

ชั่วโมง/ 12
2
สัปดาห์ 6
20
1. ว30201 ฟิสิกส์2 ม.4/1,2,3,7 3

2. ว20222 พลงั งานทดแทนกับการใชป้ ระโยชน์ ม.3/8 2

3. ว33102 วทิ ยาศาสตรพ์ นื้ ฐาน ม.4/1,2,3,7 2

รวม

2. งานกิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียน

2.1 กิจกรรมแนะแนว ชั้น -

2.2 กิจกรรมนกั เรยี น

กิจกรรมลูกเสอื /เนตรนารี ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 1

กจิ กรรมผู้บาเพญ็ ประโยชน์ ชน้ั -

กิจกรรมชุมนมุ นักประดิษฐน์ ้อย ม.ตน้ -ม.ปลาย

2.3 กจิ กรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 4/1

3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียน

ทาหน้าที่ครทู ปี่ รึกษาชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 4/1

จานวนนกั เรียน 41 คน (นักเรียนชาย 7 คน นักเรียนหญงิ 34 คน)

ดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการวทิ ยาศาสตร์ 5 ห้อง 431

หน้าท่ีครูเวรประจาวนั ครูเวรประจาวันพฤหสั บดี

ดูแลเขตพนื้ ทรี่ บั ผดิ ชอบ(ระบุ) -

4. งานพเิ ศษ (งานอ่นื ท่ไี ด้รับมอบหมาย)

4.1 งานสารสนเทศ ทาหน้าที่ หัวหน้างานสารสนเทศ

3รายงานการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ที่ นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

ผลการปฏิบัติงานภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2559

ข้าพเจ้า ขอรายงานการปฏิบัติหนา้ ท่ี ในภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดงั ตอ่ ไปนี้

สว่ นที่ 1

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชื่อ นายชาตรี ศรมี ่วงวงค์ กล่มุ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
วชิ าทสี่ อน ฟสิ ิกส์2 ชน้ั ม.4 /วทิ ยาศาสตรพ์ ืน้ ฐาน ช้ันม.4 / พลังงานทดแทนเพ่อื การใชป้ ระโยชน์ ชั้น ม.3
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2559
1.การเตรยี มและการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

1.1 ได้จดั ทาแผนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้

ลา จานวน จานวน จานวนแผน หลักฐาน
ดบั ชั่วโมง หนว่ ยการ ทั้งหมด
รายการ ทงั้ หมด เรยี นรู้

1 แผนการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ 60 4 12 แฟ้มแผนการ

รหัสวิชา ว30202 ช่อื วิชา ฟิสกิ ส์2 จดั การเรียนรู้

1.2 รายการส่อื – เอกสารประกอบการสอนท่ีจัดทา – จัดหาเพอ่ื ประกอบการเรียนการสอน

ลาดับ ประเภทสอ่ื จานวน ใช้สอนเร่ือง หลักฐาน

1 เว็บไซตส์ อน 1 หนว่ ยที่ 1 งานและพลงั งาน เว็บไซต์

หนว่ ย หนว่ ยที่ 2 โมเมนตัมและการชน gg.gg/chatree-teach

หน่วยท่ี 3 การเคลอ่ื นท่แี บบหมุน

หนว่ ยท่ี 4 สภาพสมดลุ และสภาพยืดหยุ่น

2 Power point 12 หน่วยท่ี 1 งานและพลังงาน เว็บไซต์

หนว่ ย หน่วยท่ี 2 โมเมนตมั และการชน gg.gg/chatree-teach

หน่วยที่ 3 การเคล่ือนที่แบบหมุน

หน่วยที่ 4 สภาพสมดลุ และสภาพยดื หยนุ่

3 ใบงาน,แบบฝึกหัด 12 หน่วยที่ 1 งานและพลงั งาน เว็บไซต์

ชิ้น หน่วยท่ี 2 โมเมนตมั และการชน gg.gg/chatree-teach

หน่วยท่ี 3 การเคลอื่ นทแ่ี บบหมุน

หน่วยที่ 4 สภาพสมดลุ และสภาพยืดหย่นุ

4 แบบทดสอบ 4 หนว่ ย หน่วยท่ี 1 งานและพลงั งาน เว็บไซต์

ออนไลน์ หนว่ ยท่ี 2 โมเมนตมั และการชน gg.gg/chatree-teach

หนว่ ยท่ี 3 การเคลื่อนท่ีแบบหมุน

หน่วยที่ 4 สภาพสมดลุ และสภาพยืดหย่นุ

4รายงานการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

1.3.รายงานวิจยั ในชนั้ เรยี น

ลาดับ ชือ่ ผลงานวิจยั จานวน แก้ปัญหาเร่ือง หลักฐาน

1 การพัฒนาผลสมั ฤทธิ์ 1 หนว่ ยท่ี 4 เวบ็ ไซต์
ทางการเรยี นของ สภาพสมดลุ และสภาพยดื หยุ่น gg.gg/chatree-teach
นักเรียนวิชาฟสิ กิ ส์

เร่ือง สภาพสมดลุ และ
สภาพยดื หย่นุ ของ
นักเรยี นช้ันมัธยมศึกษา

ปที ่ี 4
โดยใช้กระบวนการ
จดั การเรียนรู้แบบ

Virtual Active
Learning

1.4 สอนแทน ….. คาบ จานวนคาบ สอนแทนครู หลักฐาน
ว.ด.ป. รายวิชาที่สอนแทน .................... ………………………. ………………..
................. .............................................. .................... ………………………. ………………..
................. .............................................. ....................

รวม

1.5 สอนซอ่ มเสรมิ นกั เรยี น 5 คาบ จานวนนกั เรียน 41 คน

ว.ด.ป. รายวิชาท่ซี ่อมเสริม เรอ่ื ง จานวน จานวนนักเรียน หลกั ฐาน

คาบ

20 ธค.59 ฟิสกิ ส์ 2 โมเมนตมั และการดล 3 42 เวบ็ ไซต์

gg.gg/chatre

e-teach

17 กพ.60 ฟิสกิ ส์ 2 มอลดลู สั ของงยัง 3 41 เวบ็ ไซต์

gg.gg/chatre

e-teach

25 กพ.60 ฟสิ ิกส์ ฟิสกิ ส์ สาหรบั O-NET 3 80 เวบ็ ไซต์

เตรียมสอบ O-NET ม.6 gg.gg/chatre

e-teach

รวม 9 163

5รายงานการปฏบิ ัติงานในหนา้ ท่ี นายชาตรี ศรมี ่วงวงค์

1.6 ประเมนิ ผลการเรยี น วิธี ได้แก่
1) แบบทดสอบประจาแผนการจัดการเรียนรู้
2) แบบทดสอบวัดผลกลางภาค–ปลายภาค
3) ผลงาน/ชนิ้ งาน/รายงาน
1.7 การใช้แหลง่ เรยี นรู้ ได้แก่
1) เวบ็ ไซต์ gg.gg/chatree-teach
2) ห้องสมุดโรงเรยี น
3) สืบคน้ ขอ้ มูลจากอินเตอรเ์ นต
3) แหลง่ เรยี นรู้ในโรงเรยี น ได้แก่ ศนู ยก์ ารเรยี นร้ธู รณีวทิ ยา และศูนยก์ ารเรยี นรู้พลงั งานทดแทน
1.8 งานกจิ กรรมเสริมวิชาการ
1) จดั กจิ กรรมเสริมความรวู้ ิชาท่ีสอนอะไรบ้าง (นอกเวลาสอน)

วนั เดอื น ปี รายการปฏบิ ตั ิ จานวนคาบ หลักฐาน

20 ธค.59 สอนเสรมิ วชิ าฟสิ ิกส์ นกั เรียนช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 ช่ัวโมง บนั ทกึ ข้อความ

ภาพถา่ ย

เว็บไซต์

gg.gg/chatree-teach

กันยายน คา่ ยวิทยาศาสตร์ สสวท. ชน้ั ม.3/8 18 ชั่วโมง คาสง่ั
2560
ภาพถา่ ย
11 กมุ ภาพนั ธ์ กิจกรรมค่ายพัฒนาทกั ษะทางวทิ ยาศาสตร์
2560 วชิ าปฏบิ ัตกิ ารเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 E-SMAT เว็บไซต์

gg.gg/chatree-teach

1 วัน รายงานผลการจัดกิจกรรม

คา่ ยฯ

ภาพถา่ ยกจิ กรรม

เว็บไซต์

gg.gg/chatree-teach

20 กมุ ภาพันธ์ กจิ กรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรเู้ ชิงวทิ ยาศาสตร์ 2 ช่ัวโ ภาพถ่ายกิจกรรม
2560 ในทอ้ งถน่ิ รายวชิ าวิทยาศาสตรพ์ นื้ ฐาน ว21102
ณ สถานอี ตุ ุนยิ มวทิ ยา จังหวัดกาแพงเพชร มง เว็บไซต์

3 มีนาคม กจิ กรรมค่ายพฒั นาทกั ษะทางวทิ ยาศาสตร์ 2 gg.gg/chatree-teach
2560 ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 1 E-SMAT และ Education Hub
1 วนั รายงานผลการจดั กิจกรรม

ภาพถ่ายกจิ กรรม

เวบ็ ไซต์

gg.gg/chatree-teach

6รายงานการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ที่ นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

2) การส่งเสริมกิจกรรมแข่งขนั นกั เรียน

ว.ด.ป. รายการแข่งขัน หนว่ ยงานทจ่ี ัด รางวลั ทไ่ี ดร้ บั หลกั ฐาน

18 สิงหาคม ประกวดสิง่ ประดษิ ฐว์ ิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ ภาพถา่ ย
2559 โล่รางวัล
ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย ภาคเหนอื เข้ารอบ 10 ภาพถ่าย
19 สงิ หาคม ทมี ภาคเหนือ เอกสาร
2559 เรือ่ ง งูลม มหาวิทยาลยั นเรศวร เขา้ แขง่ ขนั
รอบรอง ภาพถ่าย
กันยายน แข่งขันจรวดขวดนา้ รอบคัดเลอื ก ศูนยว์ ิทยาศาสตร์ ชนะเลศิ เอกสาร
2559 ระดบั ประเทศ ภาพถ่าย
กนั ยายน ระดับประเทศ คร้ังท่ี 15 ภาคเหนือ ชนะเลิศ เอกสาร
2559 ไดเ้ ปน็ ตัวแทน
มหาวทิ ยาลัยนเรศวร
ไดล้ าดับที่ 28
รว่ มกับองค์การ

พิพธิ ภัณฑว์ ทิ ยาศาสตร์

แห่งชาติ (อ.พ.ว.ช.)

ประกวดสิ่งประดษิ ฐว์ ทิ ยาสาสตร์ระดบั สานักงานเขตพนื้ ที่

มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย การศกึ ษามัธยมศึกษา

เขต 41

แขง่ ขันจรวดขวดนา้ รอบรองชนะเลิศ องค์การพิพิธภณั ฑ์

ระดบั ประเทศ ครั้งท่ี 15 วิทยาศาสตรแ์ ห่งชาติ

(อ.พ.ว.ช.)

7รายงานการปฏบิ ัติงานในหน้าท่ี นายชาตรี ศรมี ่วงวงค์

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2559

รหสั วิชา/รายวชิ า 4 3.5 จานวนนักเรียนที่ได้รบั ผลการเรียน(คน) ค่าสถิติ
3 2.5 2 1.5 1 0
ว30202 ฟสิ ิกส์2 106 28 ร มส รวม คา่ เฉล่ยี SD
ว20222 พลังงาน 21 - - - - -
ทดแทนกบั การใช้ 34 - - - 155 3.77 0.36
ประโยชน์ - - - - --
ว20222 วทิ ยาศาสตร์ 155 - 4.00 0.00
พน้ื ฐาน 295 28 - - - - --
21 0 0 0 0 0 - - 34 4.00 0.00
รวม
0.0 - - 155 3.92 0.23
คิดเป็นร้อยละ 85.76 8.14 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 344 98.12

0.0 0.0 100.
0 0 00

จานวนนกั เรยี นทผ่ี า่ นเกณฑ์รอ้ ยละ 100 คน

จานวนนักเรียนทไ่ี ม่ผา่ นเกณฑ์รอ้ ยละ - คน

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยี บค่าเฉลีย่ และสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานการสอน

ค่าส ิถ ิต

8รายงานการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ นายชาตรี ศรมี ่วงวงค์

แผนภูมแิ สดงการเปรยี บเทยี บรอ้ ยละผลการเรียนของนกั เรียน

ร้อยละ

3. ผลการประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2559

รหัสวิชา/รายวชิ า จานวนคุณภาพของนักเรยี น(คน) รวม

0123 155
34
ว30202 ฟิสิกส์2 - - - 155 155
344
ว20222 พลังงานทดแทนกบั การใช้ประโยชน์ - - - 34
100
ว20222 วทิ ยาศาสตรพ์ ้นื ฐาน - - - 155

รวม 0 0 0 344

คิดเป็นรอ้ ยละ 0.00 0.00 0.00 100

รอ้ ยละของผเู้ รียนทีไ่ ดร้ ะดับคณุ ภาพ 2 - 3 100 100

*** 3 หมายถึง ดีเย่ียม ***2 หมายถึง ดี *** 1 หมายถึง ผ่าน *** 0 หมายถงึ ไมผ่ า่ น

9รายงานการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ นายชาตรี ศรมี ่วงวงค์

4. ผลการประเมิน การอา่ น คดิ วเิ คราะห์ เขยี น

ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2559

รหัสวิชา/รายวิชา จานวนคุณภาพของนกั เรยี น(คน) รวม

0123 155
34
ว30202 ฟิสิกส์2 - - - 155 155
344
ว20222 พลังงานทดแทนกบั การใชป้ ระโยชน์ - - - 34
100
ว20222 วทิ ยาศาสตร์พน้ื ฐาน - - - 155 100

รวม 0 0 0 344

คิดเปน็ รอ้ ยละ 0.00 0.00 0.00 100

รอ้ ยละของผเู้ รยี นที่ได้ระดบั คุณภาพ 2 - 3 100

*** 3 หมายถึง ดีเยี่ยม ***2 หมายถึง ดี *** 1 หมายถึง ผา่ น *** 0 หมายถงึ ไมผ่ า่ น

10รายงานการปฏบิ ัติงานในหนา้ ท่ี นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

ส่วนท่ี 2

สรุปผลการปฏิบตั ิงานกจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน

ชือ่ นายชาตรี ศรีม่วงค์

ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2559

1.กิจกรรมแนะแนว

1.1.จัดทาแผนการเรยี นรู้/โครงสรา้ งการสอน

ไดจ้ ดั ทาโครงสร้างการสอน จานวน -

ได้จดั ทาแผนการเรียนรู้ จานวน - แผน

1.2 ใชส้ ่อื /วสั ดุ-อุปกรณ์/เอกสาร จานวน 1 เรื่อง

ลาดบั ประเภทของสือ่ จานวน ใชส้ อนเร่อื ง หลักฐาน

1 แบบประเมินบุคลิกนักเรียน 1 รู้จักตนเอง เอกสารประกอบ
เวบ็ ไซต์
gg.gg/chatree-
teach

1.3 จัดกจิ กรรมแนะแนวนกั เรียนชั้น ม. - คาบท่ี - วนั -

1.4 ผลการประเมินการเข้าร่วมกจิ กรรมแนะแนวตามทก่ี าหนดไวใ้ นหลกั สูตร

นกั เรยี น จานวนนักเรยี น ผลการประเมนิ การแก้ไขปัญหา หลักฐาน
-
ช้ัน ทงั้ หมด(คน) ผา่ น(คน) ไม่ผ่าน(คน) นักเรียนทไี่ ม่ผ่าน

ชาย หญิง ชาย หญงิ

- - -- - - -

11รายงานการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

2.กจิ กรรมนักเรยี น

2.1 กิจกรรมลูกเสอื /เนตรนารี

2.1.1 การสอนกิจกรรม

เป็นผนู้ ากลุ่ม/ผ้กู ากบั กิจกรรม ลูกเสือ –เนตรนารี

ระดับชั้น มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 เนอ้ื หาทส่ี อน การบรรจเุ ครอ่ื งหลัง

2.1.2 การแต่งเคร่ืองแบบ

แต่งเครื่องแบบ 18 คร้งั /ภาคเรียน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100

2.1.3 จัดทาแผนการเรียนรู้/โครงสร้างการสอน

ได้จดั ทาโครงสร้างการสอน จานวน -

ไดจ้ ดั ทาแผนการเรียนรู้ จานวน - แผน

2.1.4ใชส้ ่อื /วัสด-ุ อุปกรณ์/เอกสาร จานวน 2 เรอื่ ง

ลาดบั ประเภทของสอื่ จานวน ใชส้ อนเรือ่ ง หลกั ฐาน

1 ใบความรู้ เร่ืองการบรรจุเคร่ืองหลัง 1 การบรรจุเครอื่ งหลงั เอกสารประกอบ
เวบ็ ไซต์
2 แบบทดสอบ เร่ืองการบรรจุเครือ่ งหลัง 1 การบรรจุเครื่องหลงั
gg.gg/chatree-
teach

เอกสารประกอบ
เวบ็ ไซต์
gg.gg/chatree-
teach

2.1.5 ผลการประเมนิ การเขา้ ร่วมกจิ กรรมลกู เสือ/เนตรนารี ตามท่ีกาหนดไวใ้ นหลักสตู ร

นักเรียนชัน้ จานวนนกั เรียน ผลการประเมนิ การแก้ไขปญั หา หลักฐาน

ท้ังหมด(คน) ผ่าน(คน) ไม่ผ่าน(คน) นักเรยี นทไี่ ม่ผ่าน

ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษา 363 137 226 - รายงานกิจกรรม

ปที ี่ 1 ลกู เสือ

12รายงานการปฏบิ ตั งิ านในหน้าที่ นายชาตรี ศรมี ่วงวงค์

2.2 กจิ กรรมผบู้ าเพ็ญประโยชน์

2.2.1 การสอนกจิ กรรม

เป็นผูน้ ากล่มุ /ผกู้ ากบั กจิ กรรม -

ระดับชั้น ม. - เนื้อหาทสี่ อน -

2.2.2 การแต่งเครื่องแบบ

แตง่ เครอื่ งแบบ - ครั้ง/ภาคเรยี น คิดเปน็ ร้อยละ -

2.2.3 จดั ทาแผนการเรียนรู้/โครงสรา้ งการสอน

ไดจ้ ัดทาโครงสรา้ งการสอน จานวน -

ได้จัดทาแผนการเรยี นรู้ จานวน - แผน

2.2.4ใช้ส่อื /วัสด-ุ อุปกรณ์/เอกสาร จานวน - เร่อื ง

ลาดบั ประเภทของสอ่ื จานวน ใชส้ อนเร่ือง หลกั ฐาน
-
-- --

2.2.5 ผลการประเมินการเขา้ ร่วมกิจกรรมผ้บู าเพ็ญประโยชน์ ตามทก่ี าหนดไว้ในหลักสูตร

นักเรียน จานวนนกั เรยี น ผลการประเมิน การแก้ไขปญั หา หลักฐาน
-
ชั้น ทงั้ หมด(คน) ผ่าน(คน) ไม่ผา่ น(คน) นักเรียนที่ไม่ผา่ น

ชาย หญิง ชาย หญงิ

- - -- - - -

13รายงานการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

2.3 กิจกรรมชมุ นุม

2.3.1 การสอนกิจกรรม

เป็นครูท่ีปรึกษาชมุ นุม นกั ประดิษฐน์ อ้ ย ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย

จานวนนกั เรียนท่รี ับผิดชอบ 10 คน

2.3 2 จัดทาโครงการกิจกรรมชมุ นุมรว่ มกบั นกั เรียน จานวน 2 โครงการ

2.3.3ใช้ส่อื /วัสด-ุ อุปกรณ์/เอกสาร จานวน 2 เร่อื ง

ลาดบั ประเภทของสือ่ จานวน ใช้สอนเรื่อง หลกั ฐาน

1. วดี ิทัศนส์ ร้างแรงจูงใจในการประดิษฐ์ 1 ชดุ การเป็นนกั ประดษิ ฐ์ ภาพถ่าย
เวบ็ ไซต์
2. สิง่ ประดษิ ฐ์จากแรงบนั ดาลใจ 1 ชุด ความคดิ สรา้ งสรรค์ gg.gg/chatree-
ในการแก้ปัญหา ในการประดษิ ฐ์ teach

ชิ้นงานประดษิ ฐ์
ภาพถา่ ย
เวบ็ ไซต์
gg.gg/chatree-
teach

2.3.4 ผลการประเมนิ การเข้าร่วมกจิ กรรมชุมนมุ นกั ประดิษฐน์ อ้ ย ระดับ ม.ตน้ และม.ปลาย

ตามที่กาหนดไว้ในหลกั สูตร

นกั เรียน จานวนนกั เรยี น ผลการประเมนิ การแก้ไขปัญหา หลกั ฐาน

ชั้น ท้ังหมด(คน) ผา่ น(คน) ไม่ผ่าน(คน) นักเรยี นทไี่ ม่ผา่ น

ชาย หญงิ ชาย หญงิ

ม.2 6 6 - - - - เลม่ รายงานการ

จดั กจิ กรรมชุมนมุ

ม.5 4 - 4 - - -

14รายงานการปฏบิ ตั งิ านในหน้าท่ี นายชาตรี ศรมี ่วงวงค์

3. กจิ กรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

3.1 การสอนกิจกรรม

นกั เรยี นชั้น มัธยมศกึ ษาปีที่ 4/1 จานวนนกั เรียนท่รี ับผิดชอบ 41 คน

3.2 จดั ทาโครงการกจิ กรรมร่วมกับนักเรียน จานวน 3 โครงการ

3.3 ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามที่กาหนดไวใ้ นหลักสตู ร

นักเรียน จานวนนกั เรยี น ผลการประเมิน การแก้ไขปญั หา หลักฐาน

ช้นั ทั้งหมด(คน) ผา่ น(คน) ไมผ่ า่ น(คน) นักเรยี นที่ไม่ผ่าน

ชาย หญงิ ชาย หญงิ

ม. 4/1 41 7 34 - - - รายงานผลการจัด

กิจกรรมเพอ่ื

สาธารณประโยชน์

15รายงานการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

ส่วนที่ 3

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านระบบดูแลช่วยเหลอื นกั เรยี น

ช่อื นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ ท่ีปรกึ ษา ห้อง ม.4/1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

1.การรจู้ กั นักเรียนเปน็ รายบคุ คล

ผลการปฏิบตั งิ านท้ังปรมิ าณและคุณภาพ หลักฐาน

1.1 เปน็ ทีป่ รึกษานักเรียนม.4/1 จานวน 41 คน คาส่งั ร.ร.ที่ ..../..

1.2 จดั ทาประวัตนิ กั เรยี นจานวน 41 คน ทเ่ี รยี บรอ้ ยคดิ เปน็ ร้อยละ 100 แฟม้ ระเบียน

สะสม

1.3 เยย่ี มบา้ นนักเรยี นเสรจ็ สิ้นแลว้ จานวน 41 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 100 พบสภาพปัญหาของนักเรียน แฟม้ เย่ียมบ้าน

ดา้ น ฐานะ(ยากจน) ได้ให้ความช่วยเหลอื ( อยา่ งไร ) จดั ทาทะเบียน ,ขอรับทุนการศึกษา นกั เรยี น

เกดิ ผลลพั ธ์ / ประสิทธผิ ล( เช่นไร ) นกั เรยี นได้รบั ทนุ ไปใชจ้ ่ายในการเรียน

1.4 ให้คาปรึกษาเบื้องตน้ แก่นักเรียน จานวน 41 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 100 บันทกึ กจิ กรรม

ผลลัพธ์ นักเรยี นสามารถแกไ้ ขปัญหาและข้อสงสัยของนกั เรียนได้ โฮมรูม

1.5 จดั กิจกรรมโฮมรมู จานวน 18 ครัง้ /ภาคเรียน บนั ทึกกิจกรรม

ผลลัพธข์ องการจัดกิจกรรมโฮมรูม นักเรียนมีพฒั นาการ นกั เรียนช้ัน ม.4/1 ส่วนใหญ่ไม่มี โฮมรมู

ปัญหาในการเรียน มีผลการเรยี นอยู่ในเกณฑ์ดีถงึ ดเี ยีย่ ม มคี ุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์

และคา่ นยิ ม 12 ประการ

1.6 ประเมินพฤติกรรม SDQ นักเรยี น 41 คน แฟม้ รายงานผล

ผลลพั ธ์จากการประเมินพฤติกรรม SDQ ไดช้ ว่ ยเหลือนกั เรียนอย่างไร การประเมิน SDQ

สามารถป้องกนั และแกไ้ ขปญั หาที่อาจเกดิ ขึ้นกบั นักเรยี นได้ นกั เรียนชัน้ ม.4/1 จานวน 1 คน

มปี ัญหาดา้ นพฤตกิ รรมที่ไม่พงึ ประสงค์ (ดาเนนิ การแกไ้ ขแล้ว)

1.7 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) นกั เรียน 41 คน แฟ้มรายงานผล

ผลลัพธจ์ ากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) ได้ช่วยเหลอื นกั เรยี นอย่างไร การประเมิน EQ

นามาเปน็ ข้อมูลในการสง่ เสริมและพัฒนานกั เรียนให้มีความฉลาดทางอารมณ์ดียงิ่ ขึ้น

1.8 ตรวจเช็คนักเรียนในแถวตอนเชา้ และดูแลความเรียบร้อยสปั ดาหล์ ะ 5 วนั เลม่ เชค็ ชอ่ื

ผลลพั ธ์จากการตรวจเชค็ นกั เรยี นในแถวตอนเชา้ นักเรยี นได้พฒั นาด้านใด นกั เรยี น

ป้องกันและแก้ไขปัญหานกั เรียนท่ีมาสายและตดิ ตามการมาเรยี นของนักเรียนได้

1.9 ประสานสัมพันธก์ ับผู้ปกครอง จานวน 8 คร้งั ประสานสัมพันธ์(อย่างไร) 1. ภาพถ่าย

ประสานผปู้ กครองในวนั ประชุมผู้ปกครองช้นั เรยี น จานวน 2 ครัง้ , ประสานผ้ปู กครอง เรอื่ ง กิจกรรม

การทาบุญปีใหม่และงานเล้ียงปใี หม่ จานวน 1 ครงั้ , ประสานผ้ปู กครองเรอ่ื งค่ายคุณธรรมจริยธรรม 2. ภาพประชมุ

ค่านิยม 12 ประการ ช้นั ม.4 จานวน 1 คร้งั ประสานผู้ปกครองแจ้งเรอ่ื งทัศนศกึ ษาแหลง่ เรยี นรู้ ผปู้ กครอง

จานวน 1 ครง้ั , ประสานผู้ปกครองเรือ่ งการศึกษาต่อช้ัน ม.4 จานวน 2 ครั้ง, เยี่ยมบ้านนักเรยี น 3. รายงานผลการ

เนอื่ งในวันครู จานวน 1 ครัง้ ประชุมผู้ปกครอง

1.10 ดแู ลนกั เรียนท่ีมีลกั ษณะไม่พึงประสงค์ ( หนีเรยี น , มาสาย ,ทะเลาะวิวาท ,

ลกั ขโมย ,ชู้สาว ,เท่ียวเตร่ , ผมผิดระเบยี บ ฯลฯ ) จานวน - คน

16รายงานการปฏิบัติงานในหน้าท่ี นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

แนวทางการแก้ไข นกั เรียนในชั้น ม.4/1 ไม่มีลกั ษณะไมพ่ ึงประสงค์ดังทกี่ ล่าวมา สมดุ บนั ทึกความดี
1.11 การตดิ ตามตรวจสมดุ บันทึกความดีของนักเรยี นใหเ้ ป็นปจั จบุ นั จานวน 41 คน
1.12 การติดตามตรวจสมดุ บันทกึ รักการอ่าน จานวน 41 คน สมดุ บนั ทึกรักการ
อ่าน
1.13 การติดตามตรวจสมุดบันทกึ รายรบั – รายจ่าย จานวน 44 คน
สมุดบนั ทกึ รายรบั
1.14 การศกึ ษานกั เรียนรายกรณี ( Case study ) จานวน – คน – รายจา่ ย

นกั เรียนชั้น ม.4/1
ไมม่ ปี ัญหาจงึ ไมม่ ี
การศึกษานกั เรยี น

รายกรณี

17รายงานการปฏบิ ัติงานในหนา้ ที่ นายชาตรี ศรมี ่วงวงค์

2.การคัดกรองนักเรียน หลกั ฐาน
ผลการปฏิบตั ิงานทงั้ ปริมาณและคุณภาพ แฟ้มรายงานผล
การประเมิน SDQ
2.1วิเคราะห์ข้อมลู คัดกรองนักเรยี น ออกเปน็ 4 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การคดั กรอง/แบบประเมิน SDQ
แยกนักเรยี นได้เป็น แฟม้ ผลการคดั
- กลุม่ ที่มคี วามต้องการพเิ ศษ จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ - กรองนักเรยี น
- กลุ่มปกติ จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 82.92 แฟ้มผลการคดั
- กลุ่มเสย่ี งแต่ละด้าน จานวน 7 คน คดิ เป็นร้อยละ 17.07 กรองนักเรียน
- กล่มุ มีปญั หา / ชว่ ยเหลอื ( แต่ละด้าน จานวน - คน คดิ เป็นร้อยละ -
- อน่ื ๆ
2.2ไดส้ รปุ รายงานผลการคดั กรอง นักเรยี นชนั้ ม. 4/1 ส่งเปน็ รปู เล่ม จานวน 1 เลม่ เรียบรอ้ ยแลว้

2.3 ได้สรปุ รายงานผลการให้คาปรกึ ษาเบ้ืองตน้ หรอื ชว่ ยเหลือให้แกน่ ักเรยี นกล่มุ เส่ียง และกลุ่มมีปัญหา
( กลมุ่ ช่วยเหลือ ) เปน็ รายบคุ คลพรอ้ มแนบความรู้สึกของนักเรียนทไี่ ด้รับความชว่ ยเหลอื สง่ เป็นรูปเล่ม
จานวน 1 เลม่ เรียบร้อยแลว้

18รายงานการปฏิบัติงานในหน้าท่ี นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

3.การสง่ เสริมนักเรยี น (สาหรับนักเรยี นทุกกลมุ่ )

ผลการปฏิบตั งิ านทั้งปรมิ าณและคุณภาพ หลกั ฐาน

โดยการจดั กิจกรรม (คร้งั /ภาคเรียน)(ใหร้ ะบุ) 1. บันทกึ การ

- จดั ประชมุ ผู้ปกครองชัน้ เรยี น ( Classroom meeting ) จานวน 2 ครง้ั ประชุม

- ประชมุ เครือข่ายผูป้ กครองของหอ้ งเรยี น จานวน 1 ครง้ั ผู้ปกครอง

จัดกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น 2. ภาพถา่ ย

- เขา้ ร่วมประชมุ อบรมประจาสัปดาห์ จานวน 18 ครง้ั 3. การตวิ สอบ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ ต่าง ๆ ให้นักเรยี น จานวน 1 คร้ัง นักเรียน

- ร่วมจัดกิจกรรมสนับสนนุ งานสัมพนั ธ์ชุมชน จานวน 1 ครง้ั 4. ค่าคุณธรรม

- เขา้ รว่ มกจิ กรรมวันสาคญั ตา่ ง ๆ จานวน 1 คร้งั จรยิ ธรรม

- จดั กิจกรรมส่งเสรมิ ให้นกั เรยี นมีลักษณะอนั พงึ ประสงค์ของโรงเรียน จานวน 1 ครง้ั ค่านยิ ม 12

- จดั กจิ กรรมรักษาความสะอาดของห้องเรียน จานวน 8 ครง้ั ประการ ม. 3

- กิจกรรมพฒั นารกั ษาความสะอาดของพ้ืนที่ทร่ี บั ผดิ ชอบ จานวน 3 คร้งั 5. ภาพถ่ายทา

- อ่ืนๆ ความสะอาด

และผลลพั ธท์ ่ีเกิดขนึ้ กับนกั เรียนในการจัดกจิ กรรมในแตล่ ะกจิ กรรม (พรอ้ มหลักฐานการรายงาน หอ้ งเรยี น
ผลการจัดกจิ กรรม เช่น รายงานการโฮมรมู , รายงานการจัดประชุมผปู้ กครองช้นั เรียน , รายงานการ 6. กจิ กรรมจิต
อาสา ม.4/1
จัดกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น)

19รายงานการปฏบิ ัติงานในหน้าที่ นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

4.การปอ้ งกันและช่วยเหลือนกั เรยี น ( จาเป็นอย่างมากสาหรบั นักเรียนกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมีปญั หา )

ผลการปฏบิ ัตงิ านท้ังปรมิ าณและคณุ ภาพ หลกั ฐาน

โดยการจัดกิจกรรม (ครั้ง/ภาคเรียน) (ใหร้ ะบุ)

- จดั ทามาตรการช่วยเหลอื นกั เรยี น 1. บนั ทึกกิจกรรม

- ใหค้ าปรกึ ษาเบ้ืองตน้ โฮมรมู

- ประสานงานกบั ผเู้ กยี่ วข้องเพื่อจดั กจิ กรรม สาหรบั ปอ้ งกันและชว่ ยเหลือแก้ไขปญั หา 2. แฟม้ ส่งเสรมิ

 กิจกรรมในห้องเรียน พฒั นา ปอ้ งกนั

 กจิ กรรมเสรมิ หลกั สตู ร และแก้ไขปัญหา

-  กจิ กรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน พฤติกรรมนกั เรียน
- ปกี ารศึกษา 2559
-  กิจกรรมซ่อมเสรมิ ช้ัน ม.4/1
3.กิจกรรมอบรม
 กจิ กรรมส่ือสารกับผูป้ กครอง ประจาสัปดาห์
กิจกรรมอบรมประจาสัปดาห์ ชัน้ ม.4 วันพุธ
ศึกษาเฉพาะกรณี ( Case study ) คาบที่ 8
อ่ืนๆ
และผลลัพธ์ท่เี กดิ ขนึ้ กับนักเรยี นในการจัดกิจกรรมในแตล่ ะกิจกรรม (พร้อมหลกั ฐานการรายงานผล

การจัดกิจกรรม )

20รายงานการปฏบิ ตั ิงานในหน้าท่ี นายชาตรี ศรมี ่วงวงค์

5.การส่งต่อนกั เรียน( สง่ ตอ่ ภายใน,ส่งต่อภายนอก) หลกั ฐาน

ผลการปฏบิ ตั งิ านทัง้ ปรมิ าณและคุณภาพ นกั เรยี นชัน้
ม.4/1 จานวน 1
- ประสานงานและบันทึกการส่งต่อไปยงั ครูทีเ่ กี่ยวข้องในการชว่ ยเหลือนกั เรียน จานวน - คน คิด คนมีพฤติกรรม
เป็นรอ้ ยละ - ทีต่ อ้ งดาเนิน
ช่วยเหลือและ
- ติดตามการช่วยเหลือจากผเู้ กี่ยวข้อง จานวน - คน คดิ เป็นรอ้ ยละ - สง่ ต่อและได้
- ประสานงานและบันทกึ การส่งนกั เรียนไปยังผู้เชีย่ วชาญภายนอก จานวน 1 คน ดาเนนิ การแล้ว

คดิ เปน็ ร้อยละ 2.43
- ผลสมั ฤทธท์ิ ่ีเกิดข้นึ ในการได้รับความชว่ ยเหลอื จากการส่งต่อ -

21รายงานการปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

สว่ นท่ี 4 หลกั ฐาน

สรปุ ผลงานและคุณลักษณะการปฏบิ ตั งิ านสนบั สนุน
ชอื่ นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

1.งานพิเศษท่ปี ฏบิ ัติ งานสารสนเทศ กลมุ่ งานนโยบายและแผน กลมุ่ บรหิ ารงานงบประมาณ

ผลการปฏบิ ัตงิ านทั้งปริมาณและคุณภาพ

หน้าที่/รายการปฏบิ ตั ิ ผลงาน

1.บริหารจัดการระบบสารสนเทศ 1.พัฒนาเวบ็ ไซต์ระบบงานสารสนเทศ
โรงเรยี นวชั รวิทยา จนมีฐานข้อมูลพ้นื ฐานเพื่อการใช้งาน
อย่างสมบรู ณ์และครบถว้ น
2. ดแู ลบรหิ ารจัดการระบบฐานขอ้ มลู นักเรยี น เวบ็ ไซต์งาน
รายบคุ คล DMC สารสนเทศ
3.ดแู ลและบรหิ ารจัดการระบบ SMS โรงเรียน
วัชรวิทยา
4.ดูแลและบริหารจัดการระบบเกยี รตบิ ตั ร
โรงเรยี นวัชรวทิ ยา
5.ประสานงานกับหน่วยงานภายในโรงเรยี นเพือ่
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศระดบั รงเรยี นเพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจของฝา่ ยบริหาร
6.เผยแพรก่ ารปฏิบตั ิงานใหก้ ับหนว่ ยงานตา่ งๆ
ท่ขี อศกึ ษาดูงาน

( ในตารางให้อธบิ ายถงึ งานท่ีปฏบิ ัตงิ านประจาในฝ่ายต่างๆ ด้านปรมิ าณ ว่าปฏบิ ัติอะไรบ้าง

และให้อธิบายถึงคุณภาพของงานท่ีได้ปฏบิ ตั ิในแตล่ ะขอ้ )

การให้ระดับเกณฑ์มาตรฐาน
จากการปฏบิ ัตหิ น้าที่ ผลการประเมินอยใู่ นระดับ(ให้ทาเครอื่ งหมาย  ลงใน เพียง

ช่องเดียว และระบรุ ายละเอียดระดับเกณฑ์มาตรฐานท่เี ลือกลงในช่องว่าง)
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 1.ปฏบิ ัติงานตามที่ได้รบั มอบหมายเปน็ ปกติ
 ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน 2.นอกจากข้อ 1 แลว้ ยงั มคี ู่มือการปฏบิ ัติงานทีร่ ับผิดชอบ
ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน 3.นอกจากข้อ 2 แล้วยงั มนี วตั กรรม/วิธีการใหม่ ๆ มาใชป้ ฏบิ ัติงาน
ระดับเกณฑ์มาตรฐาน 4.นอกจากข้อ 3 แล้วยงั มรี ายงานผลการดาเนินงานทีป่ ฏบิ ตั ิ
ระดับเกณฑม์ าตรฐาน 5.นอกจากข้อ 4 แลว้ ยงั มีการเผยแพร่ผลการปฏิบตั งิ าน

22รายงานการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

2. งานอน่ื ๆท่ีไดร้ ับมอบหมายดว้ ยคาสั่ง (ให้ระบุ) หลักฐาน
ผลการปฏิบัติงานทงั้ ปรมิ าณและคณุ ภาพ
คาสั่งโรงเรียน
หนา้ ท่ี/รายการปฏิบตั ิ ผลงาน เลขท่คี าสั่ง วัชรวิทยา

1. สอนในรายวิชาฟสิ ิกส์2, รายวชิ า สอนในรายวชิ าฟสิ ิกส์2 จานวน 12 269 /2559

วทิ ยาศาสตร์พ้นื ฐาน, รายวิชา คาบ/สปั ดาห์ โดยบรู ณาการกับ

พลังงานทดแทนกบั การใช้ประโยชน์ รายวชิ าวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

สอนรายวิชาพลังงานทดแทนกับ

การใชป้ ระโยชน์ จานวน 2 คาบ/

สปั ดาห์

ลกู เสือ –เนตรนารี จานวน 1

คาบ/สปั ดาห์

กจิ กรรมชมุ นมุ จานวน 1 คาบ/

สัปดาห์

กจิ กรรมโฮมรูม จานวน 1 คาบ/

สัปดาหก์ จิ กรรมประชุม จานวน 1

คาบ/สัปดาห์

รวมทงั้ หมด 18 คาบ/ภาคเรียน

2. ครทู ่ปี รกึ ษากจิ กรรมชมุ นุม/ ครูท่ปี รกึ ษากิจกรรมชมุ นมุ นัก 273 /2559

ชมรม ประจาปีการศกึ ษา 2559 ประดษิ ฐน์ อ้ ย ม.ตน้ และม.ปลาย

3. ผบู้ งั คบั บัญชาลกู เสอื –เนตรนารี ผกู้ ากบั ลูกเสือ –เนตรนารี 272 /2559

ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2559 ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 1 กอง 4

4. คณะกรรมการการจัดกจิ กรรม กากับตดิ ตามผลการเรียนนักเรียน 274 / 2559

นกั เรยี นช้นั ม.4

5. คณะกรรมการจัดประชมุ จดั ประชุมผู้ปกครองช้นั เรยี น 275 /2559

ผปู้ กครองชน้ั เรียน (Classroom ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 4/1 วนั ที่ 5

meeting) ภาคเรยี นท่ี 1 ปี พฤศจิกายน 2559

การศกึ ษา 2559

6. คณะกรรมการจัดงานทาบุญถวาย กรรมการระดบั ชั้น ม. 4 290 /2559

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุ ยเดช

7. ปฏบิ ตั หิ น้าทีเ่ น่อื งในวนั สมเด็จ ควบคุมดูแลลูกเสือ – เนตรนารี 298 /2559

พระมหาธีราชเจ้า ประจาปี 2559 ชัน้ ม.3 ในการฝกึ ซอ้ มและดาเนนิ

กจิ กรรม

8. คณะกรรมการจัดการแขง่ ขนั กีฬา คณะกรรมการสีเขยี ว ดาเนินการ 301/ 2559

–กรีฑาภายใน วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 – 2

ธนั วาคม 2559

23รายงานการปฏิบัติงานในหน้าท่ี นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

9. ปฏิบัติหน้าทเ่ี วรประจาวัน ดาเนนิ การดแู ลหนา้ ประตโู รงเรยี น 317 /2559
พฤหสั บดี ทกุ วนั พฤหสั บดี เวลา 08.20-
10.00 น.
10.รบั ผดิ ชอบดูแลศูนย์การเรียนรู้
พลงั งานทดแทน ดูแลและบริหารจดั การ ใหบ้ ริการ
จดั กิจกรรมทีส่ นบั สนนุ การเรียนรู้
11. คณะกรรมการดาเนินการ เกีย่ วกพลงั งานทดแทน และ
กิจกรรมเดินทางไกลและและ พลงั งานจากโซลาร์เซลล์
ทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ–เนตรนารี
ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 1 ปี 1. ดาเนนิ กิจกรรมฐานความ
การศกึ ษา 2559 สามคั คี
2. ฝ่ายอานวยการกจิ กรรม ตรวจ
การทาอาหารของลูกเสือ – เนตร
นารี

12. คณะกรรมการดาเนนิ การสอบ กรรมการควบคุมการสอบ ชน้ั 318 /2559
วดั ผลกลางภาคเรียนท่ี 2 ปี ม .4/1 ควบคมุ ดูแลการสอบให้
การศึกษา 2559 เปน็ ไปตามระเบยี บการวดั ผลของ
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร และรวบรวม
กระดาษคาตอบ และข้อสอบที่
สอบเสรจ็ แล้วส่งกรรมการรบั –ส่ง
ข้อสอบ เมอ่ื วันท่ี 27, 29 ธนั วาคม
2559

13. ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่เวรรกั ษาการณ์ ปฏิบัติหนา้ ทเี่ วรรกั ษาการณ์ 323 /2560
กลางคนื
14. คณะกรรมการจดั กจิ กรรมคา่ ย กลางวนั วันเสาร์ที่ 19 พศฤจิ
บรู ณาการส่งเสริมคุณธรรม
จรยิ ธรรมและค่านิยม 12 ประการ กายน 2559

15. คณะกรรมการดาเนินการ กากับดูแลการจดั กจิ กรรมในแต่ละ 5 /2560
โครงการตวิ O-NET ปีการศึกษา
ฐานกิจกรรม จดั เตรยี มอาหารและ

เครอ่ื งด่ืม จัดเตรยี มเอกสารรับ

ลงทะเบียนนักเรียนและผ้ปู กครอง

และทาแบบประเมนิ ราบรวมและ

สรุปผลการประเมนิ ดาเนิน

กิจกรรมเสรจ็ ส้นิ เมื่อวนั ท่ี 25

มกราคม 2560

ดาเนนิ การตวิ O-NET ชัน้ 10/ 2560

มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 วชิ าฟสิ ิกส์ วนั ท่ี

24รายงานการปฏิบัติงานในหนา้ ที่ นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

2559 22 ก.พ. 2559

16. ที่ปรึกษากจิ กรรมการส่อื สาร เป็นครทู ี่ปรึกษากจิ กรรม 20/2560

และนาเสนอ IS2 การผลิตกระถางตน้ ไม้รกั ษโ์ ลก

17. คณะกรรมการประเมินโรงเรียน รบั ผดิ ชอบให้ข้อมูลของครตู ่อ 25/ 2560

สุจริตพระราชทาน ด้านความ คณะกรรมการ

โปรง่ ใส

18. คณะกรรมการจัดกจิ กรรม ครทู ปี่ รึกษาช้ัน ม.4/1 ดาเนินการ 28/ 2560

ห้องเรยี นสีขาว ประจาภาคเรยี นท่ี 2 หอ้ งเรยี นสีขาว มอบหมายหน้าที่

ปีการศกึ ษา 2559 ความรบั ผดิ ชอบ 4 ฝา่ ยใหน้ กั เรียน

แกนนาช่วยเหลอื เพ่ือน ดาเนินการ

ประเมินวันที่ 22 ก.พ. 2560 เป็น

ทีเ่ รยี บร้อย

19. กรรมการสอบวดั ผลปลายภาค กรรมการควบคุมการสอบ ช้ัน 38/ 2560

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ม .3/9 ควบคุม ดูแลการสอบให้

เป็นไปตามระเบียบการวัดผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ และรวบรวม

กระดาษคาตอบ และข้อสอบท่ี

สอบเสร็จแล้วส่งกรรมการรับ – ส่ง

ขอ้ สอบ ดาเนินการเม่ือวันท่ี 20 -

21 ก.พ. 2560

20. คณะกรรมการดาเนินกจิ กรรม จัดกิจกรรมค่ายสสวท.ให้กับ 28/2560

ค่าย สสวท. 5 นักเรยี นโครงการ สสวท. วนั ท่ี 22-

24 กนั ยายน 2559

21. คณะกรรมการดาเนนิ กจิ กรรม ใหค้ าปรึกษา สนับสนุนแก้ไข 54/2560

คา่ ยพัฒนาทักษะทางวทิ ยาศาสตร์ 2 ปัญหาและประสานงาน เปน็

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 1 E-SMAT และ วทิ ยากรใหค้ วามรู้และดแู ล

Education Hub นกั เรยี นขณะฝกึ ปฏิบตั ิ ดาเนินการ

เสร็จสิน้ เม่ือวนั ที่ 3 มี.ค. 2560

22.คณะกรรมการดาเนินกิจกรรม ให้คาปรึกษา และอานวยความ 42/2560

ค่ายพฒั นาทักษะทางคณติ ศาสตร์ สะดวกในการจัดกจิ กรรมให้

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 กจิ กรรมดาเนนิ การไปดว้ ยความ

เรียบรอ้ ย เมื่อวนั ท่ี 25 ก.พ. 2560

25รายงานการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ท่ี นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

4.งานอน่ื ๆ ท่ีอาสาปฏบิ ัติ (ถ้ามี ใหร้ ะบุ) หลักฐาน
ผลการปฏบิ ตั ิงานทัง้ ปริมาณและคณุ ภาพ
รูปภาพ
หน้าท่ี/รายการปฏิบัติ ผลงาน เอกสาร
1.ฝกึ ฝนและนานกั เรียนเข้ารว่ มการแขง่ ขนั
กจิ กรรมศิลปหตั ถกรรมนักเรียน ระดบั ได้เป็นตวั แทนในการแขง่ ขนั ส่ิงประดิษฐ์
จังหวดั ทางวิทยาศาสตรร์ ะดบั มธั ยมศกึ ษาตอน
2.ฝกึ ฝนและนานักเรียนเขา้ รว่ มการแข่งขนั ปลาย ณ จงั หวัดลาปาง
สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ ประจาปี 2559
ได้รบั รางวัลชนะเลิศสงิ่ ประดิษฐท์ าง
3.ฝึกฝนและนานักเรียนเข้ารว่ มการแขง่ ขัน วิทยาศาสตรร์ ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จรวดขวดน้าระดับประเทศครั้งท่ี 15 ได้รบั เงินรางวัล 3,00 บาทพร้อมโลร่ างวลั

ได้รบั คัดเลือกเปน็ 1 ใน 10 ทีมของ
ตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันรอบรอง
ชนะเลิศระดับประเทศ

26รายงานการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ นายชาตรี ศรมี ่วงวงค์

สว่ นท่ี 5

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงานด้านคุณธรรมจรยิ ธรรม

ช่ือ นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ กลุม่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์

ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2559

ข้อมูลส่วนตัว

1.ขา้ พเจ้า นายชาตรี ศรีมว่ งวงค์ อายุ 42 ปี วุฒิ กศ.ม.

2.ปจั จุบันเป็นขา้ ราชการตาแหนง่ ครู อันดบั คศ. 2 ข้ัน บาท

ตาแหนง่ เลขที่ อายุราชการ 20 ปี

3.การพัฒนาตนเอง ( ในครึ่งปีทผ่ี า่ นมา 1 ต.ค. 59 ถงึ 31 ม.ี ค. 60 เชน่ อบรม ศึกษาดงู าน เปน็ วทิ ยากร)

ที่ อบรม / ศกึ ษาดงู าน/วทิ ยากร วัน เดือน เร่อื ง สถานท่ี หน่วยงานท่จี ดั

ปี

1. อบรมการพฒั นาการใช้สถติ ิเพ่ือ 3 ตุลาคม อบรมการพัฒนาการใช้ โรงเรียนวชั รวิทยา งานวจิ ยั และ

การวิจยั โดยใช้เทคโนโลยี 2559 สถิติเพ่ือการวิจัยโดยใช้ พัฒนาการเรียน

เทคโนโลยี การสอน โรงเรียน

วัชรวทิ ยา

2. อบรมปฏิบตั ิการพัฒนาการ 8 -9 - การประกนั คุณภาพ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา กลุ่มบรหิ ารงาน

จัดการเรยี นการสอนสู่ศตวรรษ ตลุ าคม (มาตรฐานท่ี 7 ดา้ น วชิ าการ โรงเรยี น

ที่ 21 2559 ครผู สู้ อน) วัชรวิทยา

- สะเต็มศึกษา (STEM)

- แผนบูรณาการ

(เศรษฐกจิ พอเพยี ง,

อาเซยี น, ทอ้ งถิน่ )

- 5 STEPS

8. วิทยากรค่ายพฒั นาทักษะทาง 6 – 8 วทิ ยากรฐาน โรงเรียนวชั รวทิ ยา โครงการ

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ ละ มีนาคม วิทยาศาสตร์ หอ้ งเรียนพิเศษ

คอมพวิ เตอร์ ค่าย 2 คา่ ย 4 2560 วนั ที่ 6 มีนาคม 2560 สสวท.

และคา่ ย 6 ปกี ารศึกษา 2560

27รายงานการปฏิบัตงิ านในหนา้ ท่ี นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

4.การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สามารถใชค้ อมพิวเตอร์ โปรแกรม  Microsoft word  Excell  Power point อยใู่ นระดับ

ดมี าก

 โปรแกรมอื่น ๆ(ให้ระบุ) การสร้างเวบ็ ไซตด์ ว้ ย google site อยู่ในระดบั ดมี าก

โปรแกรมอ่ืน ๆ(ใหร้ ะบุ) การใช้ google app เพ่ือการสอน อยใู่ นระดบั ดี

โปรแกรมอื่น ๆ(ให้ระบุ) Adobe Photoshop อย่ใู นระดับ ดี

5.ผลงานทางวชิ าการหรือผลงานดีเดน่ ในรอบครึง่ ปี ( อาทิ สื่อ , นวตั กรรม , งานวิจยั ฯลฯ )
1) Best Practice โรงเรียนสจุ ริต ชอ่ื “ความร้สู สู่ ิง่ ประดิษฐ์”
2) รายงานการวจิ ยั เรอ่ื ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาฟิสิกส์

เรือ่ ง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยนุ่ ของนักเรียนช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 4 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
Virtual Active Learning

6.รางวลั ท่ีได้รับ ( 2 ปี ย้อนหลงั ต้ังแต่ 25 มี.ค.58 ถงึ 24 มี.ค.60 )

ท่ี รายการ หนว่ ยงานที่จัด

1 ครทู ี่ปรึกษานกั เรียนเขา้ แข่งขันจรวดขวดน้า ระดบั ประเทศรอบรอง องค์การพิพิธภัณฑว์ ทิ ยาศาสตรแ์ หง่ ชาติ

ชนะเลิศ ครั้งที่ 15 ประจาปี 2559

2 ทีป่ รึกษาส่ิงประดิษฐท์ างวทิ ยาศาสตร์รางวลั ชนะเลิศ ระดับ.ม.ปลาย ศูนยว์ ิทยาศาสตรภ์ าคเหนือตอนล่าง

และอาชีวศึกษา เร่ือง งูลม รับเงินรางวัลและโล่รางวลั มหาวทิ ยาลัยนเรศวร

3 ทป่ี รึกษาส่ิงประดิษฐท์ างวทิ ยาศาสตรร์ ะดับ ม.ปลายงานศิลปหตั ถกรรม สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้

นกั เรยี น ประจาปี 2559 เขา้ แขง่ ขันระดบั ภาคเหนือ ที่จังหวดั ลาปาง พื้นฐาน

4 ท่ปี รึกษาโครงการส่งิ ประดษิ ฐ์จากเศษวสั ดเุ หลือใช้ เรือ่ ง เคร่อื งไล่ สานกั งานพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของ

นกพริ าบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวลั และโลร่ างวัลจากผู้ว่า มนุษยจ์ ังหวัดกาแพงเพชร

ราชการจงั หวดั กาแพงเพชร

28รายงานการปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ท่ี นายชาตรี ศรมี ว่ งวงค์

7. ผลการปฏบิ ัตงิ านเกย่ี วกับวนิ ัยและจรรจาบรรณครู

ท่ี งานทป่ี ฏบิ ัติ ผลการปฏิบัตงิ านทั้งปรมิ าณและคณุ ภาพ

1 1.1 การปฏบิ ตั ิราชการ 1. การลาโรงเรียนจานวน 1 คร้งั 1 วัน

2. การขาดอยู่เวรยาม - ครั้ง (กลางวนั /กลางคนื )

3. การขาดประชุมโรงเรียน - ครัง้

1.2 การรักษาวนิ ัย 1. การถูกลงโทษทางวนิ ัย - ครงั้ เร่ือง -

2. การถูกวา่ กล่าวตักเตือนด้วยวาจา - ครง้ั เรื่อง -

1.3 การประพฤติตนเป็นแบบอยา่ งทีด่ ี 1. การแตง่ การตามระเบยี บของโรงเรยี น แต่งกายชดุ ขา้ ราชการใน

วนั จนั ทร์เปน็ ประจาอย่างสม่าเสมอ

2. กิรยิ ามารยาท ดี วาจาสภุ าพ

3. การใหบ้ ริการผูม้ าติดต่อ ให้บริการด้วยความเต็มใจ ด้วยวาจา

สุภาพ

1.4 การรกั ษาความสามัคคี 1. การให้ความช่วยเหลอื ผูอ้ ่ืน ด้วยความเต็มใจ
1.5 การเสยี สละและอทุ ิศเวลา 2. มคี วามสามัคคีกบั เพอื่ นร่วมงานเป็นอยา่ งดี

1.6 การมนี ้าใจใฝบ่ ริการ 1. เขา้ สอน หรอื เร่ิมทางานเป็นไปตามเวลาที่กาหนด
2. ผลงานยงั บังเกดิ ผลดตี ่อราชการและสว่ นรวม อยา่ งมี
1.7 การมมี นุษยสมั พันธแ์ ละสุขภาพจิต ประสทิ ธิภาพและเกิดประสิทธผิ ล
1.8 ความสามารถในการแสวงหาความรู้และ
สร้างองค์ความรเู้ พ่ือพัฒนางาน 1. ใหบ้ ริการ การต้อนรับ ทักทาย ผู้มาใช้บริการ ดว้ ยรอยย้ิมและ
1.9 มีคณุ ธรรม จริยธรรมวชิ าชพี ครู ให้บรกิ ารด้วยความเต็มใจ
2. ใหบ้ ริการงานในหนา้ ท่ีของตนเอง อยา่ งเต็มความสามารถ
1.10 การมีจติ สานึกท่ดี ีด้านสิ่งแวดลอ้ ม
1. ความสามารถทางานร่วมกับผอู้ นื่ ได้เปน็ อย่างดี

1 : การศึกษาหาความรู้ตามท่ีโรงเรยี นจัดใหแ้ ลว้ นามาประยุกต์
ใชใ้ นงานจนบังเกิดผล สามารถขยายผลใหผ้ ูอ้ ื่นได้ และก่อใหเ้ กดิ
ผลดีกบั โรงเรียนและนกั เรียน

1.สามารถปรับปรงุ ตน เพอื่ รับสถานการณ์ท่ีเปลยี่ นแปลง มอง
โลกในแงด่ ี ปรบั ตวั ได้ ร้เู ท่าทันต่อการเปลย่ี นแปลง สามารถ
นาคุณธรรมทางศาสนามาใช้ในควบคุมตนเอง ไดเ้ ปน็ อยา่ งดี

1. การสอดแทรกงานสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนและ
การอบรมนักเรียน ใหค้ วามร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอยา่ งดีใน
การปลกุ จิตสานกึ ของนักเรียน ครู และบุคลากรอืน่ ในการ
อนุรักษ์สงิ่ แวดลอ้ ม ความสะอาดของโรงเรียน เม่อื เห็นขยะใน
โรงเรยี นก็เก็บนาไปทิ้งลงในถงั ขยะ ทาใหเ้ ปน็ ตัวอยา่ งแก่นกั เรียน
เพื่อให้นักเรียนไดป้ ฏิบตั ติ าม


Click to View FlipBook Version