The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2559

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chatreewr chatreewr, 2019-11-12 00:35:29

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2559

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนปี2559

Keywords: สารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา 2559

คำนำ

สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรโรงเรียนวัชรวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2559 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจำเป็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบสำหรับนำไปใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
บริหำรงำนภำยในโรงเรียนโดยนำมำจดั แสดงในรปู ของข้อมลู สำรสนเทศเพื่อให้สะดวกต่อกำรศึกษำข้อมูลและ
ใชง้ ำนนอกจำกนนั้ ยังเปน็ เอกสำรแนะนำโรงเรยี นในภำพรวมอยำ่ งกว้ำงๆ ด้วย นอกจำกน้ีงำนสำรสนเทศยังได้
จัดทำขอ้ มูลสำรสนเทศในระบบออนไลน์ซ่ึงอยู่ภำยในเว็บไซต์ของโรงเรียนวัชรวิทยำ http://www.wr.ac.th
หรือสำมำรถเรียกได้โดยตรงจำก gg.gg/wrinfo ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งจำก
ผู้เกยี่ วขอ้ งทุกฝำ่ ย จึงขอขอบคณุ ไว้ ณ โอกำสนี้

หวงั เป็นอยำ่ งยงิ่ วำ่ เอกสำรสำรสนเทศของโรงเรยี นวัชรวทิ ยำ ฉบับน้ี จะเปน็ ประโยชน์
ต่อกำรปฏบิ ตั ิงำนของทุกฝำ่ ย รวมท้งั ผู้ท่ีมีควำมสนใจข้อมลู ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนวัชรวิทยำ

งำนสำรสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยำ

งำนสำรสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยำ
อำเภอเมือง จงั หวดั กำแพงเพชร
http://www.wr.ac.th เลือกงำนสำรสนเทศ
หรอื gg.gg/wrinfo
โทรศัพท์ 055 711 901
โทรสำร 055 716 817

สารบญั

หนา้
ตอนที่ 1 ข้อมลู สารสนเทศพื้นฐาน................................................................................... 1
ตอนท่ี 2 ขอ้ มูลสารสนเทศเพ่อื การบรหิ ารสถานศกึ ษา...................................................... 29
ตอนท่ี 3 สารสนเทศผลงาน..................……………………………………………………………………. 51

ภาคผนวก............................................................................................................ 58

สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2559 1

1.ข้อมลู สารสนเทศพืน้ ฐาน .

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2559 2

ประวัติและความเป็นมา

โรงเรยี นวัชรวิทยา อาเภอเมือง จงั หวัดกาแพงเพชรเปน็ โรงเรยี นมธั ยมศกึ ษาสงั กัดกรมสามญั ศกึ ษา
กระทรวงศึกษาธกิ าร จดั การเรียนการสอนแบบสหศึกษา โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธกิ ารเรอื่ ง ต้ังโรงเรยี น
รัฐบาล กระทรวงศกึ ษาธกิ ารได้ประกาศจดั ตั้งข้นึ เม่ือวันท่ี 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2521 ในระยะแรกไดใ้ ช้อาคาร
สถานท่ขี องโรงเรยี นวดั คูยาง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวดั กาแพงเพชรเปน็ สถานทเี่ รียนโดยมีนายสมรวม
พูลเขียว อาจารยใ์ หญโ่ รงเรยี นวดั คยู าง มารกั ษาการในตาแหน่งครใู หญ่โรงเรยี นวัชรวทิ ยาอกี ตาแหน่งหนงึ่ ไดร้ บั
โอนนักเรยี นมธั ยมศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรยี นวดั คูยาง จานวนนักเรยี น 580 คน ครู- อาจารย์ 17 คน
นกั การภารโรง 2 คน โรงเรียนวัชรวิทยา ต้ังอยเู่ ลขที่ 93 ถนนเทศบาล 2 ตาบลในเมอื ง อาเภอเมือง จงั หวัด
กาแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 055-711901 หมายเลขโทรสาร 055-716817 อีเมล์ http://www.wr.ac.th มี
เนือ้ ทีท่ ้ังหมด 44 ไร่ 1 งาน 83 7/10 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2522 กรมสามญั ศึกษา ไดจ้ ดั หาที่ดิน
จานวน 44 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา เป็นทต่ี ัง้
โรงเรยี นวชั รวทิ ยา โดยมผี บู้ รจิ าคทดี่ ินจานวน 20 ไร่
คอื นางชะอุ้ม มาลนี ้อย 15 ไร่ นายปยิ ะ เพชรพรรณ
5 ไร่ สมทบกับบริษทั กาแพงเพชรคา้ ไมจ้ ากัด โดย นาย
สุเทพ จนั ทราวโิ รจน์ จดั ซอ้ื ทด่ี นิ เพมิ่ อกี 25 ไร่ และ
กรมสามัญศึกษาไดจ้ ดั สรรงบประมาณก่อสรา้ งอาคาร
ชวั่ คราว แบบ 204 จานวน 8 ห้องเรยี น ในปีนี้โรงเรยี น
จดั แผนชน้ั เรียนเป็น 8 - 6 /5 - 3 รวม 22 หอ้ งเรียน
นักเรยี น 839 คน

ปี พ.ศ. 2523 ได้ย้ายนักเรียนจานวน 26 หอ้ งเรียน นักเรียน 891 คน จากโรงเรยี นวดั คูยาง มาเรยี นใน
สถานที่ต้ังโรงเรยี นวัชรวิทยาในปัจจุบัน ตั้งแตว่ ันพฤหัสบดีที่ 21 เดอื นสิงหาคม พ.ศ.2523 และไดร้ ับงบประมาณ
ก่อสรา้ งอาคารช่ัวคราวแบบโครงเหล็กถอดไดจ้ านวน 8 หอ้ งเรยี น บา้ นพักครู แบบ 202 ก จานวน 1 หลัง และ
หอ้ งน้า - หอ้ งสว้ ม จานวน 3 หลงั เน่ืองจากอาคารเรยี นไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 6
ห้องเรยี น ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 1 หลงั โดยใชเ้ งินบารงุ การศึกษาก่อสรา้ งอาคารดังกล่าว และเงิน
บริจาคเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน้าฝน 2 บ่อ

ปี พ.ศ. 2559 มนี ักเรียนจานวน 1,833 คน ข้าราชการครู จานวน 90 คน นบั รวมครูและบุคลากรทางการ
ศกึ ษาทง้ั หมด 112 คน จดั ชน้ั เรียนเป็น 9-9-10/ 7-7-6 รวม 48 ห้องเรยี น

ทะเบียนบ้านโรงเรียนวัชรวิทยา

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2559 3

ตราสัญลกั ษณ์ประจาโรงเรียน ตราโรงเรียน “ วชิราวุธ ”
สญั ลักษณ์เปน็ รปู วชิราวุธ ลอ้ มรอบด้วยช่อื โรงเรียนและปรชั ญา
ความหมายของตราประจาโรงเรียน วชิราวธุ คือ อาวธุ ของพระอินทร์เป็นรูปตรสี ามง่าม

ซ่ึงแทนสายฟ้าฟาดบังเกิดเป็นแสงสว่างอนั เจิดจา้ เปรียบเสมือนความรู้
คอื แสงสว่างแห่งปัญญา เราชาววชั รวิทยาจึงเปน็ ผู้มีปัญญาแข็งแกร่งประดุจเพชร

ตราโรงเรียนวชั รวทิ ยาเน่ืองในโอกาส ครบรอบ 30 ปี โรงเรียนวัชรวทิ ยา
ปรชั ญาโรงเรียน “ สจฺจเว อมตาวาจา ”

ทางไปสู่เกียรติศักดิ์อยู่ทค่ี วามซอื่ สตั ย์และจรงิ ใจต่อกัน

พระพุทธวสิ ุทธิโมลีศรีวชั รนิ ทร์
พระพทุ ธรูปประจาโรงเรยี น
คติพจน์
ช่ือเสียงดี ดนตรีดัง กีฬาเด่น เน้นความรู้ เชิดชูจรยิ ะ

สปี ระจาโรงเรียน ฟ้า - ชมพู
สฟี า้ เปน็ สปี ระจาวนั เกดิ ของโรงเรียน คือวันศุกร์ ท่ี 26 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2521 หมายถงึ ความร่มเยน็ กว้างขวาง สูงสง่ และกว้างไกล
สีชมพู เป็นสคี ู่มติ รกับสีฟา้ หมายถึง ความรัก สุภาพ บริสทุ ธิ์ และนุ่มนวล
อักษรย่อ ว.ร.
เอกลักษณ์ โรงเรียนสองภาษา
อตั ลักษณ์ “นกั เรยี นดี คือ ศกั ด์ิศรีวชั รวิทยา”
ตน้ ไม้ประจาโรงเรียน ตน้ สตั ตบรรณ

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2559 4

วสิ ัยทศั น์
ม่งุ ม่ันพัฒนาผูเ้ รียนสู่มาตรฐานสากล โดยการจัดการเรียนรู้ การบรหิ ารจัดการด้วยระบบคุณภาพและความ

ร่วมมือของภาคเี ครือข่าย

พนั ธกจิ
1.สง่ เสรมิ และพัฒนาผู้เรยี นให้มคี ณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.และเกณฑ์โรงเรยี นมาตรฐานสากล
2.ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เปน็ ไปตามมาตรฐานวิชาชพี ครูสู่มาตรฐานสากล
3.พฒั นาการบริหารจัดการด้วยระบบคณุ ภาพเพ่ือความเป็นเลศิ โดยเน้นหลักการกระจายอานาจสู่การเป็น

โรงเรียนมาตรฐานสากล
4.สง่ เสรมิ ให้ชมุ ชนมสี ่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เปา้ ประสงค์
1.นกั เรยี นได้เรียนรู้อย่างมคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.และเกณฑโ์ รงเรียนมาตรฐานสากล
2.ครแู ละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒั นาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล
3.โรงเรยี นมีการบริหารจดั การดว้ ยระบบคุณภาพ
4.สถานศึกษาเปน็ ที่ยอมรับของชุมชน

กลยุทธ์
1.ผูเ้ รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑโ์ รงเรียนมาตรฐานสากล
2.ครแู ละบุคลากรมคี ุณภาพตามมาตรฐานวชิ าชีพสู่มาตรฐานสากล
3.การบริหารจัดการด้วยระบบคณุ ภาพสมู่ าตรฐานสากล
4.ชมุ ชนเข้มแข็งโรงเรียนก้าวไกล

โครงการ
กลยุทธท์ ่ี 1 ผูเ้ รยี นมคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึ ษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการ 1.1 พฒั นาผู้เรียนใหส้ ุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
โครงการ 1.2 พฒั นาผู้เรียนใหม้ คี ุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์
โครงการ 1.3 พฒั นาผูเ้ รียนใหม้ ที กั ษะในการแสวงหาความร้ดู ้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒั นาตนเอง
อยา่ งต่อเน่ือง
โครงการ 1.4 พฒั นาผเู้ รียนให้มีความ สามารถในการคดิ อย่างเป็นระบบ คิดสรา้ งสรรคต์ ดั สินใจใน
การแก้ปัญหาได้อยา่ งสมเหตุสมผล
โครงการ 1.5 พฒั นาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้และทักษะที่จาเปน็ ตามหลักสูตร
โครงการ 1.6 พัฒนาผเู้ รียนให้มที ักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกบั ผู้อืน่ ได้
และมีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจรติ
โครงการ 1.7 พฒั นาผเู้ รียนใหม้ ีคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามวสิ ัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นทกี่ าหนด

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2559 5

กลยุทธท์ ่ี 2 ครูและบุคลากรมคี ณุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
โครงการ 2.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครสู ู่มาตรฐานสากลให้ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกดิ ประสทิ ธิผล

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการดว้ ยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
โครงการ3.1 พฒั นาระบบการบรหิ ารจัดการสู่การเป็นโรงเรยี นมาตรฐานสากลตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธภิ าพละเกิดประสิทธิผล
โครงการ 3.2 พัฒนาสถานศึกษาใหม้ ีการจัดการหลกั สูตร กระบวนการเรยี นรู้และกิจกรรมพฒั นา
คุณภาพผเู้ รียนอยา่ งรอบดา้ น
โครงการ 3.3 พัฒนาสถานศึกษาใหม้ ี การจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่ เสริมใหผ้ ้เู รียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
โครงการ 3.4 พัฒนาสถานศึกษาใหม้ ีการประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
โครงการ 3.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุ เนน้ แนวทางการปฏริ ูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขน้ึ

กลยุทธท์ ี่ 4 ชุมชนเข้มแข็งโรงเรียนก้าวไกล
โครงการ 4.1 ส่งเสริม คณะกรรมการสถานศึกษาและผปู้ กครอง ชมุ ชนปฏบิ ัติงานตามบทบาทตาม
หน้าที่อย่างมีประสทิ ธิภาพและเกิดประสิทธผิ ล
โครงการ 4.2 การสร้าง ส่งเสรมิ และสนับสนนุ ให้สถานศึกษาเปน็ สังคมแห่งการเรียนรู้

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2559 6

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้นื ฐานโรงเรยี นวชั รวิทยา

1.พระเทพปรยิ ัติ กรรมการผ้ทู รงคุณวุฒิจากองค์กรศาสนา

2.พระครูศรวี ชิรสนุ ทร กรรมการผู้ทรงคณุ วุฒจิ ากองคก์ รศาสนา

3.นายประเทือง เกตุอ่า ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ

4.นายพิทักษ์ มหบญุ พาชยั รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.นายชยั วัฒน์ ศุภอรรถพานชิ รองประธานกรรมการตวั แทนศิษยเ์ ก่า

6.นางลกั ษณา จงมคี วามสุข รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ

7.นายเสริมศกั ดิ์ อยูส่ ขุ เจริญ กรรมการผ้ทู รงคุณวุฒิ

8.นางอรทิพย์ เรอื งกลุ กรรมการผูท้ รงคณุ วุฒิ

9.นายพวิ ัฒน์วงศ์ สงั คง กรรมการตวั แทนผู้ปกครอง

10.นายวริ ิยะ พลับผล กรรมการตัวแทนครู

11.นายเฉลมิ ศักดิ์ เพชรเฉดิ ฉนิ กรรมการตัวแทนองค์กรท้องถ่ิน

12.นางสาวสพุ ิส ไทพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคณุ วฒุ ิ

13.นายสนุ ทร ไตรรตั น์วุฒปิ ญั ญา กรรมการตวั แทนองคก์ รท้องถ่นิ

14.นางนายนพรตั น์ คาสสี ังข์ กรรมการตัวแทนผปู้ กครอง

15.นายจานง อนิ ทพงษ์ กรรมการและเลขานุการ

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2559 7

ทาเนียบผูบ้ รหิ ารโรงเรียนวัชรวทิ ยา

พ.ศ.2519 - พ.ศ.2533 นายสมรวม พูลเขยี ว
พ.ศ.2533 – พ.ศ.2535 นายบุญเพ็ญ ทองชว่ ย
พ.ศ.2535 – พ.ศ.2536 นายสมพล ตนั ติสันตสิ ม
พ.ศ.2536 – พ.ศ.2543 นายสมปอง สมนักพงษ์
พ.ศ.2543 – พ.ศ.2553 นายอานวย อภิชาติตรากูล
พ.ศ.2553 – พ.ศ.2554 นายศุภชาติ บดีรฐั
พ.ศ.2554 – ปจั จุบนั นายจานง อนิ ทพงษ์

ฝา่ ยบริหารโรงเรยี นวัชรวิทยา

1.นายจานง อินทพงษ์ ผอู้ านวยการโรงเรียน

2.นางสิรวิ รรณ ตนั ตสิ นั ตสิ ม รองผอู้ านวยการกลุ่มบรหิ ารงานธรุ การ

3.นายวเิ ชยี ร ยอดนิล รองผ้อู านวยการกลุ่มบรหิ ารงานวิชาการ

4.นายสรุ พล พิมพส์ อน รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานกจิ การนักเรยี น

5.นายประหยัด สิรกิ รรณะ รองผ้อู านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

6.นายวิริยะ พลบั ผล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

7.นายแสน ถอสวุ รรณ หวั หน้ากลุ่มงานบรกิ าร

8.นายสุนทร บุญมี หนา้ หน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบริหาร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศึกษา 2559 8

โครงสรา้ งการบรหิ ารงานโรงเรยี นวัชรวิทยา

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรียนวชั รวิทยา ปกี ารศึกษา 2559 9

โครงสร้างหลกั สูตรสถานศึกษา
โรงเรยี นวชั รวิทยา จัดสอนตามตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โรงเรียนไดจ้ ัดสัดสว่ นสาระการเรียนรู้และเวลาเรยี น ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ชัน้ มธั ยมศึกษาตอนต้น

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน ชว่ั โมง/สัปดาห์
ม.1 ม.2 ม.3

1. ภาษาไทย 333

2. คณิตศาสตร์ 333

3. วทิ ยาศาสตร์ 333

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 4 4

5. สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 222

6. ศลิ ปะ 222

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 222

8. ภาษาตา่ งประเทศ 333

9. กิจกรรมพัฒนาผ้เู รียน 333

10. สาระเพิม่ เติม 688

รวมเวลาเรียน ชว่ั โมง/สปั ดาห์ 31 33 33

รวมเวลาเรียน ชว่ั โมง/ภาค 620 660 660

รวมเวลาเรียน ช่ัวโมง/ปี 1,240 1,320 1,320

แผนการเรยี นรู้ / จุดเนน้ การพฒั นาผู้เรียนที่ต้องการเนน้ เป็นพิเศษ คอื เนน้ การเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์-

คณติ ศาสตร์ และภาษาองั กฤษ

สาระเพมิ่ เตมิ ทจ่ี ดั คอื

ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ วทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ม.2 กลุ่มสาระการเรยี นรู้ สงั คมศึกษา ฯ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์

ม.3 กลมุ่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ วทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

หมายเหตุ สาระการเรยี นรู้เพ่ิมเติมจัดใหน้ กั เรียนได้เรียนตามโปรแกรมวิชาของแตล่ ะห้อง

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2559 10

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน ชวั่ โมง/สัปดาห์

1. ภาษาไทย ม.4 ม.5 ม.6
2. คณติ ศาสตร์ 222
3. วทิ ยาศาสตร์ 222
4. สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม 222
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 333
6. ศลิ ปะ 111
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 111
8. ภาษาต่างประเทศ 111
9. กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน 222
10. สาระเพมิ่ เติม 333
รวมเวลาเรียน ชวั่ โมง/สปั ดาห์ 14 14 14
รวมเวลาเรยี น ชว่ั โมง/ภาค 31 31 31
รวมเวลาเรียน ช่วั โมง/ปี 620 620 620
1,240 1,240 1,240

แผนการเรียนรู้ / จุดเนน้ การพัฒนาผเู้ รียนทีต่ ้องการเน้นเปน็ พิเศษ คอื เนน้ การเรยี นร้วู ทิ ยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ และภาษาองั กฤษ
สาระเพ่มิ เติมที่จดั คือ
ม.4 กลุม่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพฯ ศิลปะ สังคมศกึ ษา ฯ วิทยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
ม.5 กลุ่มสาระการเรียนรกู้ ารงานอาชพี ฯ ศลิ ปะ สงั คมศกึ ษา ฯ วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ ภาษาตา่ งประเทศ
ภาษาไทย
ม.6 กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี ฯ สงั คมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศทจ่ี ดั สอน คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
หมายเหตุ สาระการเรียนรูเ้ พมิ่ เตมิ จัดใหน้ กั เรียนได้เรยี นตามโปรแกรมวิชาของแต่ละห้อง

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2559 11

ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายในรอบปีทีผ่ า่ นมา การประเมนิ คุณภาพภายใน

มาตรฐานการศึกษาระดบั การศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน ผลการประเมิน ผลการติดตาม

ดา้ นคณุ ภาพผู้เรียน ตนเองของ ตรวจสอบโดย
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรยี นมีสขุ ภาวะทด่ี ีและมีสุนทรียภาพ
สถานศกึ ษา หนว่ ยงานต้นสงั กดั
มาตรฐานที่ 2 ผเู้ รยี นมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยม ท่ีพงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรยี นมีทกั ษะในการแสวงหาความร้ดู ว้ ยตนเอง รกั การเรยี นรู้ และพฒั นาตนเอง ดเี ยย่ี ม ดี
ดเี ยย่ี ม ดีเยย่ี ม
อยา่ งตอ่ เนอื่ ง ดีเยย่ี ม ดเี ยย่ี ม
มาตรฐานที่ 4 ผเู้ รยี นมคี วามสามารถในการคิดอยา่ งเป็นระบบ คดิ สรา้ งสรรค์ ตัดสินใจ แกป้ ัญหาได้
ดเี ยีย่ ม ดีเยยี่ ม
อยา่ งมสี ติ สมเหตุผล
ดเี ยย่ี ม ดมี าก
มาตรฐานท่ี 5 ผเู้ รยี นมคี วามรู้และทักษะท่ีจาเป็นตามหลักสูตร
ดเี ย่ียม ดเี ยี่ยม
มาตรฐานท่ี 6 ผเู้ รยี นมีทกั ษะในการทางาน รกั การทางาน สามารถทางานร่วมกบั ผู้อืน่ ได้ และมเี จตคติท่ี
ดตี ่ออาชีพสุจรติ ดเี ยี่ยม พอใช้
ดเี ยย่ี ม ดีเยี่ยม
ด้านการจัดการศึกษา ดีเยย่ี ม ดีเยี่ยม
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏบิ ตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ยา่ งมีประสิทธภิ าพและเกดิ ประสิทธผิ ล ดเี ยย่ี ม ดีเยี่ยม
ดีเยีย่ ม ดเี ยย่ี ม
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏบิ ตั ิงานตามบทบาทหนา้ ทอ่ี ยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพและเกดิ ประสทิ ธิผล ดเี ยี่ยม ดเี ย่ียม
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศกึ ษา และผปู้ กครอง ชมุ ชนปฏบิ ัติงานตามบทบาทหนา้ ท่ีอยา่ งมี
ดีเยี่ยม ดี
ประสทิ ธภิ าพและเกิดประสทิ ธผิ ล
มาตรฐานที่ 10 สถานศกึ ษามีการจัดหลกั สตู ร กระบวนการเรยี นรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุ ภาพ ดีเยี่ยม ดีเยย่ี ม
ดเี ยี่ยม ดีเยยี่ ม
ผเู้ รยี นอย่างรอบดา้ น
มาตรฐานท่ี 11 สถานศกึ ษามกี ารจดั สภาพแวดล้อมและการบรกิ ารที่ส่งเสริมใหผ้ ู้เรยี นพัฒนา

เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษาตามทกี่ าหนดใน

กฎกระทรวง
ดา้ นคณุ ภาพการสรา้ งสังคมแหง่ การเรยี นรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสรา้ ง ส่งเสริม สนบั สนุน ใหส้ ถานศกึ ษาเป็นสงั คมแห่งการ

เรียนรู้
มาตรฐานดา้ นอตั ลกั ษณข์ องสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพฒั นาสถานศึกษาให้บรรลเุ ป้าหมายตามวสิ ยั ทศั น์ ปรชั ญา และจุดเน้น

ทีก่ าหนดขึน้
มาตรฐานด้านมาตรการสง่ เสรมิ
มาตรฐานที่ 15 การจดั กจิ กรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏริ ปู การศกึ ษาเพ่อื พฒั นา

และส่งเสริมสถานศึกษาใหย้ กระดับคณุ ภาพสูงขึน้

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2559 12

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม นา้ หนกั คะแนน ระดับ
(คะแนน) ที่ได้ คุณภาพ
กลมุ่ ตวั บง่ ชี้ ระดบั การศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน : มัธยมศึกษา
10.00 9.69 ดมี าก
กลุ่มตัวบ่งช้ีพนื้ ฐาน 10.00 9.10 ดมี าก
10.00 9.00 ดีมาก
ตัวบง่ ช้ที ี่ 1 ผเู้ รยี นมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจติ ทด่ี ี 10.00 9.15 ดมี าก
ตวั บง่ ชี้ท่ี 2 ผ้เู รยี นมีคณุ ธรรม จริยธรรมและค่านยิ มท่พี ึงประสงค์ 20.00 9.64 พอใช้
ตวั บง่ ชที้ ี่ 3 ผเู้ รียนมคี วามใฝร่ ู้ และเรียนร้อู ย่างตอ่ เนื่อง 10.00 10.00 ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผเู้ รยี นคดิ เป็น ทาเปน็ 5.00 5.00 ดมี าก
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นของผ้เู รียน
ตัวบง่ ชท้ี ี่ 6 ประสทิ ธผิ ลของการจดั การเรยี นการสอนท่ีเนน้ ผู้เรยี นเปน็ สาคัญ 5.00 4.94 ดมี าก
ตัวบง่ ช้ที ่ี 7 ประสิทธิภาพของการบรหิ ารจดั การและการพฒั นาสถานศึกษา
ตวั บง่ ชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกนั คณุ ภาพภายในโดยสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก
5.00 5.00 ดีมาก
และต้นสังกัด
5.00 5.00 ดมี าก
กล่มุ ตวั บง่ ชอี้ ตั ลักษณ์
5.00 5.00 ดีมาก
ตวั บ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุ ามปรชั ญา ปณธิ าน พันธกิจ และ
วตั ถปุ ระสงคข์ องการจดั ต้งั สถานศกึ ษา 100.00 86.52 ดี

ตวั บง่ ชท้ี ่ี 10 ผลการพัฒนาตามจดุ เนน้ และจดุ เดน่ ท่ีส่งผลสะทอ้ น
เปน็ เอกลกั ษณ์ของสถานศึกษา

กลมุ่ ตัวบ่งชมี้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ่ี 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสรมิ บทบาท

ของสถานศกึ ษา
ตวั บง่ ชท้ี ี่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกึ ษาเพอื่ ยกระดบั มาตรฐาน

รกั ษามาตรฐาน และพัฒนาสคู่ วามเป็นเลิศ ทส่ี อดคลอ้ งกบั
แนวทางการปฏิรปู การศกึ ษา

คะแนนรวม

สถานศึกษามผี ลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตงั้ แต่ 80 คะแนนขนึ้ ไป  ใช่  ไมใ่ ช่
สถานศกึ ษามตี ัวบ่งชที้ ไี่ ด้ระดบั ดขี ้ึนไป 10 ตวั บง่ ช้ี จากทงั้ หมด 12 ตวั บง่ ชี้  ใช่  ไมใ่ ช่
สถานศึกษาไมม่ ีตวั บ่งชใ้ี ดทม่ี ีระดบั คุณภาพตอ้ งปรบั ปรงุ หรอื ต้องปรับปรุงเรง่ ด่วน  ใช่  ไมใ่ ช่

สรปุ ผลการจัดการศึกษาระดบั การศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมส่ มควรรบั รองมาตรฐานการศกึ ษา

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศกึ ษา 2559 13

จดุ เด่น
1. ผเู้ รียนมีความกลา้ สามารถแสดงออกไดอ้ ย่างเหมาะสม ทางานร่วมกันได้อยา่ งมีความสุข
2. ผู้เรียนสว่ นใหญม่ ีน้าหนกั ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และไม่มีปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและ

ส่งิ มอมเมา มีสนุ ทรียภาพดา้ นศลิ ปะดนตรีกฬี าและนันทนาการในเกณฑด์ ีมากมีคณุ ธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ
ประสงค์

3. ครูมคี ณุ ภาพสูง มีความม่งุ ม่ันในการพฒั นาด้านวิชาการ มีความขยนั มงุ่ ม่นั อุทิศตนพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและผ้เู รียน ใฝห่ าความรใู้ นการพัฒนาตนเองและสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง เสยี สละและมี
ความสามัคคี

4. สถานศกึ ษามีการบรหิ ารจดั การทม่ี ีประสทิ ธิภาพ ท้ังดา้ นบริหารวิชาการ และการพฒั นาสถานท่ีใหเ้ ปน็
แหล่งเรียนรู้ ผ้บู รหิ ารเปน็ ผมู้ วี สิ ยั ทัศน์และบรหิ ารงานแบบมีสว่ นร่วม

5. สถานศกึ ษานาเทคโนโลยีท่ที นั สมยั มาใชใ้ นการบริหารจดั การเพื่อใหเ้ กิดความสะดวกรวดเรว็ มคี วามถูก
ตอ้ งเทยี่ งตรงสงู จดั ทา“วัชรวทิ ยาสารสนเทศออนไลน์”ประกอบดว้ ย Website, ในส่วนโปรแกรมได้แก่ โปรแกรม
SMS, E-mail และ Face book เพื่อสื่อสารถึงบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษาและเครอื ข่ายผปู้ กครอง

6. โรงเรียน EP เปน็ จดุ เดน่ ท่ีเสริมสรา้ งใหช้ ุมชนมคี วามนิยมศรทั ธา
จุดควรพัฒนา

1. ผู้เรยี นควรพัฒนาเพ่อื ยกระดับผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนให้สูงขน้ึ โดยเฉพาะกลมุ่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ภาษาไทย วทิ ยาศาสตร์ และภาษา ตา่ งประเทศ

2. การจัดการเรยี นการสอนทีเ่ นน้ การมีส่วนรว่ มแบบบูรณาการรว่ มกนั ของกลุม่ สาระการเรียนรู้ตา่ งๆ ท้ังครูชาว
ไทยและชาวต่างชาติ และมีการนิเทศ ตดิ ตามอย่างต่อเน่ือง

3.ควรทาการวจิ ยั เพ่ือนาผลมาพัฒนาการเรยี นการสอนและงานวจิ ยั ทางการศึกษา งานวิจยั พฒั นาระบบงาน
งานวิจัยแผนงานและโครงการ

4. ควรนาผลการประเมนิ มาวเิ คราะห์เพื่อปรบั ปรงุ กระบวนการเรยี นการสอนอย่างต่อเนือ่ ง

ขอ้ เสนอแนะเพอ่ื พัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศกึ ษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวา่ ด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวธิ กี ารประกนั คณุ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

1. มาตรฐานด้านผลการจดั การศึกษา
1) ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ ควรไดร้ ับการพฒั นาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการ

เรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
2. มาตรฐานดา้ นการบริหารจัดการศึกษา
1) การรักษาระดับคณุ ภาพในการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับใหส้ ูงขึน้ เพ่ือไปสู่

มาตรฐานระดบั สากล ตามแนวทางการปฏริ ูปการศกึ ษา
3. มาตรฐานด้านการจดั การเรยี นการสอนทีเ่ นน้ ผูเ้ รยี นเป็นสาคัญ
-
4. มาตรฐานด้านการประกนั คุณภาพภายใน
1) ควรนาผลการประเมนิ มาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยา่ งต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพ

ใหส้ งู ขึ้นเพื่อไปสู่มาตรฐานระดบั สากล ตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษา

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2559 14

วสิ ัยทศั น์ พนั ธกิจ เป้าหมาย อตั ลักษณ์ และเอกลักษณข์ องสถานศึกษา
วสิ ยั ทัศน์
มงุ่ มน่ั พัฒนาผู้เรยี นสู่มาตรฐานสากล โดยการจดั การเรยี นรู้ การบรหิ ารจดั การด้วยระบบคุณภาพและ

ความรว่ มมือของภาคีเครือข่าย
พนั ธกจิ
1. สง่ เสริมและพัฒนาผเู้ รยี นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรยี น

มาตรฐานสากล
2. ส่งเสรมิ และพัฒนาครูใหเ้ ป็นไปตามมาตรฐานวชิ าชพี ครสู ู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลศิ โดยเน้นหลักการกระจายอานาจสูก่ ารเป็น

โรงเรยี นมาตรฐานสากล
4. สง่ เสริมให้ชมุ ชนมสี ่วนร่วมในการจดั การศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรยี นได้เรยี นรู้อย่างมคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑโ์ รงเรียนมาตรฐานสากล
2. ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาได้รบั การพฒั นาตามมาตรฐานวิชาชพี ครสู ูม่ าตรฐานสากล
3. โรงเรยี นมกี ารบรหิ ารงานจัดการดว้ ยระบบคุณภาพ
4. สถานศกึ ษาเป็นทยี่ อมรบั ของชุมชน

อัตลักษณ์ของสถานศกึ ษา ไดแ้ ก่ นักเรยี นดี คอื ศักด์ศิ รีของวัชรวิทยา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ไดแ้ ก่ โรงเรียนสองภาษา

แนวทางการพัฒนาคณุ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ด้านผเู้ รียน
1.1 นกั เรยี นมีความรู้และทักษะพื้นฐานเพยี งพอตอ่ การศึกษาตอ่ และมศี ักยภาพเปน็ พลโลก
1.2 นกั เรียนมีทักษะดา้ นการคดิ วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการอย่างเป็นระบบและรว่ มมือกบั ผ้อู น่ื ได้
1.3 นักเรียนได้เรียนรูใ้ นส่ิงท่ตี นเองสนใจหรือมีความถนัด และนาไปใช้ในการพฒั นาคณุ ภาพชีวติ
1.4 นกั เรียนมคี ุณธรรม จริยธรรม และมจี รรยาบรรณในวชิ าชพี
2. ดา้ นบคุ ลากร
2.1 บุคลากรมคี วามรู้ ทกั ษะและความสามารถในการปฏบิ ัติงาน
2.2 บุคลากรมคี ุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวชิ าชพี
2.3 บุคลากรทางานรว่ มกันเป็นทมี ในการพฒั นาคุณภาพทางการศึกษา
3. ด้านบรหิ ารจดั การ
3.1 ผ้บู ริหารและบคุ ลากร สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนางานให้มปี ระสทิ ธภิ าพมากขน้ึ
3.2 โรงเรียนมกี ารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและมแี นวทางการบรหิ ารทช่ี ดั เจน
3.3 มีการนิเทศ กากับ ตดิ ตาม และนามาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
3.4 การบริหารจัดการมีประสิทธภิ าพและเกดิ ประสิทธผิ ลสงู สุด

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2559 15

ความรว่ มมือระหว่างโรงเรียนและชมุ ชน
4.1 โรงเรยี นเป็นศนู ย์กลางของชมุ ชนในการบรกิ ารข่าวสาร ข้อมลู แหลง่ ความรู้ และเปน็ สถานท่ีสาหรับ

จดั กิจกรรมดา้ นตา่ งๆ ของชุมชน
4.2 การจดั การศึกษาของโรงเรยี นได้รับการสนับสนนุ ทรัพยากรทางการศึกษาจากชมุ ชน
4.3 โรงเรียน ชุมชน องค์กรท้องถ่นิ และคณะกรรมการสถานศกึ ษามสี ่วนในการจดั แนวทางการศึกษา

และพัฒนาการศึกษาร่วมกนั
4. กลยุทธก์ ารพฒั นาคุณภาพการจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษา

กลยทุ ธท์ ่ี 1 ผ้เู รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์ าตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑโ์ รงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการ 1.1 พัฒนาผ้เู รยี นให้สขุ ภาวะที่ดแี ละมสี นุ ทรยี ภาพ
โครงการ 1.2 พฒั นาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจรยิ ธรรม และคา่ นิยมท่พี ึงประสงค์
โครงการ 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทกั ษะในการแสวงหาความรดู้ ้วยตนเอง รกั การเรยี นร้แู ละพฒั นาตนเอง
อย่างต่อเนอื่ ง
โครงการ 1.4 พัฒนาผู้เรยี นให้มคี วาม สามารถในการคิดอย่างเปน็ ระบบ คดิ สรา้ งสรรคต์ ัดสินใจในการ
แก้ปญั หาไดอ้ ยา่ งสมเหตสุ มผล
โครงการ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรูแ้ ละทักษะทจี่ าเป็นตามหลักสูตร
โครงการ 1.6 พฒั นาผู้เรยี นให้มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานรว่ มกับผู้อนื่ ไดแ้ ละมี
เจตคติทดี่ ีต่ออาชีพสุจริต
โครงการ 1.7 พัฒนาผเู้ รยี นให้มคี ณุ ภาพบรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทศั น์ ปรชั ญา และจดุ เน้นท่ีกาหนด
** พัฒนาผ้เู รยี นให้มคี วามพรอ้ มสู่ประชาคมอาเซยี น
กลยุทธ์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศกึ ษามีคณุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ 2.1 ส่งเสริมพฒั นาศักยภาพครสู มู่ าตรฐานสากลให้ปฏบิ ัตงิ านตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสทิ ธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
กลยทุ ธ์ที่ 3 การบรหิ ารจดั การด้วยระบบคณุ ภาพสู่มาตรฐานสากล
โครงการ 3.1 พฒั นาระบบการบริหารจัดการสกู่ ารเปน็ โรงเรยี นมาตรฐานสากลตามบทบาทหนา้ ที่อย่างมี
ประสทิ ธิภาพละเกดิ ประสทิ ธผิ ล
โครงการ 3.2 พฒั นาสถานศกึ ษาใหม้ ีการจดั การหลักสูตร กระบวนการเรยี นร้แู ละกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอยา่ งรอบด้าน
โครงการ 3.3 พัฒนาสถานศกึ ษาให้มีการจดั การสภาพแวดล้อมและการบรกิ ารที่สง่ เสรมิ ให้ผู้เรยี นพัฒนา
เต็มศกั ยภาพ
โครงการ 3.4 พฒั นาสถานศึกษาใหม้ ีการประกันคุณภาพภายในสถานศกึ ษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
โครงการ 3.5 สง่ เสริมการจดั กจิ กรรมตามนโยบาย จดุ เน้น แนวทางการปฏริ ปู การศึกษาเพ่อื พัฒนาส่งเสรมิ
สถานศึกษาให้ยกระดบั คุณภาพสูงขึ้น
กลยทุ ธท์ ่ี 4 ชุมชนเข้มแข็งโรงเรยี นก้าวไกล
โครงการ 4.1 สง่ เสรมิ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชมุ ชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทตามหนา้ ที่
อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพและเกิดประสิทธิผล
โครงการ 4.2 การสรา้ ง ส่งเสริมและสนับสนุนใหส้ ถานศึกษาเปน็ สงั คมแหง่ การเรียนรู้

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2559 16

สรปุ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา (ข้อมูลปีการศึกษา 2558 )

มาตรฐาน/ตวั บง่ ช้ี ค่าน้าหนัก คะแนนทไ่ี ด้ เทียบระดับคณุ ภาพ ความหมาย

ด้านที่ 1 มาตรฐานดา้ นคุณภาพผู้เรยี น 30.00 27.04 5 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 ผเู้ รยี นมีสุขภาวะทีด่ ี และมสี ุนทรียภาพ ดเี ย่ยี ม
5.00 4.60 5

1.1 มสี ขุ นิสัยในการดแู ลสขุ ภาพและออกกาลงั กาย สมา่ เสมอ 0.50 0.45 5 ดีเยย่ี ม

1.2 มนี า้ หนกั สว่ นสูง และมสี มรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 0.50 0.47 5 ดเี ยี่ยม

มาตรฐาน

1.3 ปอ้ งกันตนเองจากสิง่ เสพติดใหโ้ ทษและหลกี เลย่ี งตนเอง 1.00 0.95 5 ดีเยี่ยม
จากสภาวะที่เส่ียงตอ่ ความรุนแรง โรค ภัย อบุ ัตเิ หตุ

และปัญหาทางเพศ

1.4 เหน็ คณุ คา่ ในตนเอง มีความมนั่ ใจ กล้าแสดงออกอยา่ ง 1.00 0.90 5 ดีเยีย่ ม

เหมาะสม

1.5 มีมนษุ ยสมั พนั ธ์ท่ดี แี ละใหเ้ กียรตผิ อู้ น่ื 1.00 0.93 5 ดเี ย่ียม

1.6 สรา้ งผลงานจากเข้ารว่ มกจิ กรรมด้านศลิ ปะ ดนตรี/ 1.00 0.90 5 ดีเย่ยี ม

นาฏศิลป์ กฬี า/นันทนาการ ตามจินตนาการ

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมคี ณุ ธรรม จริยธรรม และคา่ นยิ มท่พี ึง 5.00 4.87 5 ดเี ยยี่ ม

ประสงค์

2.1 มีคณุ ลกั ษณะทีพ่ ึงประสงค์ตามหลักสตู ร 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม
2.2 เอื้ออาทรผอู้ ่นื และกตัญญกู ตเวทีตอ่ ผู้มพี ระคุณ 1.00 0.97 5 ดีเยยี่ ม

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตา่ ง 1.00 0.97 5 ดเี ยี่ยม
2.4 ตระหนัก รูค้ ุณค่า รว่ มอนุรกั ษ์และพัฒนาส่งิ แวดลอ้ ม 1.00 0.93 5 ดีเยีย่ ม

มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรยี นมีทักษะในการแสวงหาความร้ดู ้วย 5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม
2.00 1.84 5 ดีเยี่ยม
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง ดเี ยย่ี ม
ตอ่ เน่อื ง ดีเยย่ี ม
3.1 มีนสิ ยั รกั การอา่ นและแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองจากห้องสมดุ

แหล่งเรยี นรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว

3.2 มที ักษะในการอา่ น ฟงั ดู พดู เขียน 1.00 0.91 5
และตงั้ คาถามเพ่ือคน้ คว้าหาความรูเ้ พ่มิ เติม 1.00 0.88 5

3.3 เรียนรูร้ ่วมกนั เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคดิ เห็นเพ่อื การเรยี นรู้ระหว่างกนั

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2559 17

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คา่ น้าหนกั คะแนนทไ่ี ด้ เทยี บระดับคณุ ภาพ ความหมาย

ดา้ นท่ี 1 มาตรฐานดา้ นคณุ ภาพผูเ้ รยี น 30.00 27.04 5 ดเี ยีย่ ม
3.4 ใช้เทคโนโลยใี นการเรยี นรแู้ ละนานาเสนอผลงาน 0.97
1.00 5 ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ 4 ผ้เู รยี นมคี วามสามารถในการคดิ อย่างเป็น 5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม
ระบบ คิดสรา้ งสรรค์ ตดั สนิ ใจแก้ปญั หาไดอ้ ยา่ งมีสติ 2.00 1.89 5 ดีเยย่ี ม
สมเหตุผล 1.00 0.90 5 ดีเยย่ี ม

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองที่อา่ น ฟงั และดู และส่อื สารโดยการ
พูดหรือเขยี นตามความคิดของตนเอง

4.2 นาเสนอวธิ ีคดิ วิธีแก้ปญั หาดว้ ยภาษาหรือวธิ กี ารของตนเอง

4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดั สินใจแก้ปัญหาโดยมี 1.00 0.90 5 ดเี ยย่ี ม
เหตุผลประกอบ 5 ดเี ยย่ี ม

4.4 ความคดิ รเิ ริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ 1.00 0.91

มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รยี นมคี วามรู้และทักษะท่ีจาเป็นตามหลักสตู ร 5.00 3.79 4 ดีมาก

5.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุม่ สาระ เปน็ ไปตาม 1.00 0.75 4 ดี
เกณฑ์
0.83 5 ดีเย่ยี ม
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคญั ตามหลักสตู ร เป็นไปตาม 1.00 ดีเยี่ยม
เกณฑ์ 1.99 5
2.00 ปรับปรงุ
5.3 ผลการประเมนิ การอ่าน คดิ วเิ คราะห์ และเขยี น เป็นไปตาม 0.22 1 ดเี ยีย่ ม
เกณฑ์ 1.00 4.60
5.00 5 ดีเยยี่ ม
5.4 ผลการทดสอบระดบั ชาติ เปน็ ไปตามเกณฑ์ 1.84 ดีเยี่ยม
2.00 0.92 5
มาตรฐานท่ี 6 ผเู้ รียนมีทักษะในการงาน รกั การ 1.00 5 ดีเยย่ี ม
ทางาน สามารถทางานรว่ มกับผู้อืน่ ได้ และมีเจตคติ 0.92 ดเี ย่ียม
ทีด่ ีต่ออาชีพสจุ รติ 0.92 5
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ 5

6.2 ทางานอยา่ งมีความสุข มุ่งมนั่ พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง

6.3 ทางานร่วมกับผอู้ นื่ ได้ 1.00
1.00
6.4 มคี วามรู้สกึ ท่ีดตี ่ออาชพี สจุ รติ และหาความรเู้ กยี่ วกบั อาชพี
ทต่ี นเองสนใจ

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพน้ื ที่การศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปีการศกึ ษา 2559 18

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คา่ น้าหนัก คะแนนทไี่ ด้ เทยี บระดบั คณุ ภาพ ความหมาย

ดา้ นที่ 1 มาตรฐานดา้ นคุณภาพผู้เรียน 30.00 27.04 5 ดเี ยยี่ ม
ดา้ นท่ี 2 มาตรฐานดา้ นการจัดการศกึ ษา 47.33
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏบิ ตั ิงานตามบทบาทหนา้ ทีอ่ ยา่ งมี 50.00 9.93 5 ดีเย่ยี ม
10.00 5 ดเี ยี่ยม
ประสทิ ธภิ าพและเกิดประสทิ ธผิ ล

7.1 ครมู กี ารกาหนดเป้าหมายคุณภาพผเู้ รยี นทัง้ ดา้ น 1.00 0.99 5 ดเี ยย่ี ม
1.00 0.99 5 ดีเย่ยี ม
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคณุ ลกั ษณะท่ี 2.00 1.98 5 ดเี ยี่ยม
พึงประสงค์ 1.00 0.99 5 ดเี ย่ียม
7.2 ครมู กี ารวเิ คราะหผ์ ู้เรยี นเปน็ รายบุคคล และใช้ข้อมลู ในการ
วางแผนการจัดการเรยี นรเู้ พ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียน

7.3 ครอู อกแบบและการจดั การเรยี นรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่ ง

บุคคลและพฒั นาการทางสติปญั ญา

7.4 ครใู ชส้ อื่ และเทคโนโลยที ี่เหมาะสมผนวกกบั การนาบรบิ ทและ
ภมู ิปญั ญาของทอ้ งถ่ินมาบรู ณาการในการจดั การเรยี นรู้

7.5 ครมู กี ารวัดและประเมนิ ผลท่มี ุ่งเน้น 1.00 0.99 5 ดเี ยย่ี ม
การพฒั นาการเรียนรู้ของผู้เรยี น
ด้วยวิธกี ารท่ีหลากหลาย 1.00 1.00 5 ดเี ย่ียม
1.00 0.99 5 ดเี ยี่ยม
7.6 ครใู หค้ าแนะนา คาปรึกษา และแกไ้ ขปัญหาใหแ้ กผ่ เู้ รียนทง้ั 1.00 1.00 5 ดเี ย่ียม
ด้านการเรียนและคณุ ภาพชวี ติ ดว้ ยความเสมอภาค 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม
คา่ น้าหนกั ความหมาย
7.7 ครมู กี ารศึกษา วจิ ยั และพฒั นาการจดั การเรียนรู้ในวิชาที่ 10.00 คะแนนทไี่ ด้ เทียบระดบั คณุ ภาพ ดีเยี่ยม
ตนรับผดิ ชอบ และใชผ้ ลในการปรบั การสอน 1.00 ดเี ยย่ี ม
2.00 8.80 5 ดีเยี่ยม
7.8 ครปู ระพฤตปิ ฏิบัติตนเปน็ แบบอยา่ งท่ดี ี และเป็นสมาชกิ ท่ีดี 1.00 5
ของสถานศกึ ษา 2.00 1.60 5 ดีเยย่ี ม
2.00 ดเี ยี่ยม
7.9 ครจู ดั การเรยี นการสอนตามวิชาทไี่ ดร้ บั มอบหมายเต็มเวลา 1.00 1.60 5 ดีเย่ยี ม
เต็มความสามารถ 1.60 5
1.00 5
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 8 ผบู้ ริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ ท่อี ยา่ งมี
ประสทิ ธิภาพและเกดิ ประสทิ ธิผล

8.1 ผูบ้ ริหารมวี สิ ยั ทัศน์ ภาวะผ้นู า และความคดิ รเิ ริม่ ทเี่ นน้ การ
พัฒนาผู้เรียน

8.2 ผบู้ รหิ ารใช้หลักการบรหิ ารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ขอ้ มูลผล
การประเมินหรือผลการวิจยั เป็นฐานคดิ ทง้ั ด้านวิชาการ
และการจดั การ

8.3 ผู้บรหิ ารสามารถบรหิ ารจดั การการศกึ ษาให้
บรรลุเปา้ หมายตามทก่ี าหนดไวใ้ นแผนปฏบิ ตั กิ าร
8.4 ผู้บรหิ ารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุ ลากรให้พร้อมรับ

การกระจายอานาจ

8.5 นักเรยี น ผูป้ กครอง และชมุ ชนพงึ พอใจผลการบรหิ ารการ
จัดการศึกษา

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2559 19

8.6 ผ้บู ริหารใหค้ าแนะนา คาปรึกษาทางวชิ าการและเอาใจใส่ 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม
การจดั การศกึ ษาเต็มศักยภาพและเตม็ เวลา 5.00 5.00 5 ดเี ยี่ยม

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชน 2.00 2.00 5 ดเี ยย่ี ม
ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหนา้ ท่ีอย่างมปี ระสิทธิภาพและเกดิ 1.00 1.00 5 ดเี ยีย่ ม
ประสทิ ธิผล
2.00 2.00 5 ดเี ยย่ี ม
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละปฏิบัตหิ นา้ ที่ตามที่ 10.00 10.00 5 ดเี ยย่ี ม
ระเบยี บกาหนด
2.00 2.00 5 ดเี ยย่ี ม
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากบั ตดิ ตาม ดแู ล และ 2.00 5 ดเี ยย่ี ม
ขับเคล่ือนการดาเนนิ งานของสถานศึกษาใหบ้ รรลผุ ล 1.00 5 ดีเยี่ยม
สาเรจ็ ตามเปา้ หมาย
1.00 5 ดีเยี่ยม
9.3 ผูป้ กครองและชมุ ชนเขา้ มามสี ว่ นร่วมในการพฒั นา 2.00 5 ดเี ยี่ยม
สถานศึกษา 2.00 5 ดีเยย่ี ม
8.60 5 ดเี ย่ียม
มาตรฐานท่ี 10 สถานศกึ ษามีการจัดหลกั สูตร กระบวนการ 3.20 5 ดีเยี่ยม

เรียนรู้ และกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รียนอยา่ งรอบ 2.40 5 ดเี ยี่ยม
ดา้ น 3.00 5 ดเี ยี่ยม
10.1 หลักสตู รสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้ งกับท้องถ่ิน
5.00 5 ดีเยี่ยม
10.2 จัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรยี นตาม 2.00 1.00 5 ดเี ยย่ี ม
ความถนัดความสามารถ และความสนใจ 1.00

10.3 จัดกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี นที่สง่ เสรมิ และตอบสนองความ 1.00
ต้องการ ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของ 2.00
ผเู้ รยี น 2.00
10.00
10.4 สนับสนุนใหค้ รูจัดกระบวนการเรยี นรู้ทีใ่ ห้ผู้เรยี นไดล้ งมือ 4.00
ปฏบิ ัตจิ รงิ จนสรุปความรไู้ ดด้ ว้ ยตนเอง
3.00
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไป 3.00
ปรบั ปรุงการเรียนการสอนอย่างสมา่ เสมอ
5.00
10.6 จดั ระบบดูแลชว่ ยเหลือผเู้ รียนทม่ี ี 1.00
ประสิทธภิ าพและครอบคลุมถงึ ผูเ้ รยี นทุกคน

มาตรฐานที่ 11 สถานศกึ ษามกี ารจดั สภาพแวดล้อมและการบรกิ าร
ท่ีสง่ เสรมิ ใหผ้ เู้ รยี นพัฒนาเตม็ ศักยภาพ

11.1 ห้องเรยี น หอ้ งปฏบิ ัติการ อาคารเรยี นม่นั คง สะอาดและ

ปลอดภยั มีสงิ่ อานวยความสะดวก พอเพยี ง อยูใ่ นสภาพ
ใช้การได้ดสี ภาพแวดลอ้ มรม่ รืน่ และมแี หลง่ เรียนรู้
สาหรบั ผู้เรยี น
11.2 จัดโครงการ กจิ กรรมท่สี ่งเสริมสุขภาพอนามยั และความ
ปลอดภยั ของผูเ้ รยี น

11.3 จัดห้องสมดุ ทใ่ี ห้บริการสอื่ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เออ้ื ใหผ้ ้เู รียนเรียนรดู้ ว้ ยตนเองและหรือเรยี นรแู้ บบมี
สว่ นรว่ ม

มาตรฐานที่ 12 สถานศกึ ษามีการประกนั คณุ ภาพภายในของ
สถานศึกษาตามทก่ี าหนดในกฎกระทรวง

12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2559 20

มาตรฐาน/ตวั บ่งชี้ ค่านา้ หนกั คะแนนท่ไี ด้ เทียบระดับ ความหมาย
คุณภาพ ดเี ยี่ยม
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพฒั นาการจัดการศกึ ษาของ 1.00 1.00
สถานศกึ ษาทมี่ ุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 5 ดเี ยย่ี ม
ของสถานศึกษา 1.00 1.00 ดีเยย่ี ม
0.50 0.50 5 ดเี ยยี่ ม
12.3 จัดระบบขอ้ มูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ 0.50 0.50 5 ดเี ยี่ยม
ในการบรหิ ารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศกึ ษา 1.00 1.00 5 ดเี ยย่ี ม
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 10.00 10.00 5
ภายในตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา 5
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่ งต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปที ี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน
ด้านที่ 3 มาตรฐานดา้ นการสรา้ งสังคมแหง่ การเรยี นรู้

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสรมิ สนบั สนนุ ให้ 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม

สถานศึกษาเปน็ สงั คมแหง่ การเรยี นรู้

13.1 มกี ารสร้างและพฒั นาแหล่งเรียนร้ภู ายในสถานศกึ ษาและ 5.00 5.00 5 ดีเยย่ี ม
ใชป้ ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทง้ั ภายในและภายนอก 5.00 5.00 5 ดีเยย่ี ม
4.90 5 ดีเยย่ี ม
สถานศกึ ษา เพ่อื พฒั นา การเรยี นรู้ของผเู้ รียนและ 5 ดีเย่ยี ม
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทงั้ ผ้ทู ี่เกี่ยวขอ้ ง

13.2 มกี ารแลกเปลย่ี นเรยี นรรู้ ะหวา่ งบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากบั ครอบครวั ชุมชน
และองคก์ รทเ่ี กี่ยวขอ้ ง

ดา้ นท่ี 4 มาตรฐานดา้ นอัตลกั ษณ์ของสถานศกึ ษา 5.00

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศกึ ษาให้บรรลเุ ป้าหมาย 5.00 4.90

ตามวสิ ยั ทศั น์ ปรัชญาและจุดเน้นท่กี าหนดขึน้

14.1 จัดโครงการ กจิ กรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้ รียนบรรลุตาม 3.00 3.00 5 ดเี ยี่ยม
เป้าหมายวสิ ยั ทศั น์ ปรัชญา และจดุ เน้นของ
สถานศึกษา ค่านา้ หนกั คะแนนทไี่ ด้ เทียบระดับ ความหมาย
คณุ ภาพ ดเี ยย่ี ม
มาตรฐาน/ตวั บง่ ช้ี 2.00 1.90 ดีเยี่ยม
5.00 5.00 5 ดเี ยีย่ ม
14.2 ผลการดาเนินงานสง่ เสริมให้ผูเ้ รยี นบรรลุตามเปา้ หมาย
วิสัยทศั น์ ปรัชญา และจุดเนน้ ของสถานศึกษา 5

ด้านท่ี 5 มาตรฐานดา้ นมาตรการสง่ เสรมิ

มาตรฐานท่ี 15 การจดั กจิ กรรมตามนโยบาย จดุ เนน้ แนว 5.00 5.00 5

ทางการปฏริ ปู การศึกษาเพอื่ พฒั นาและสง่ เสรมิ
สถานศกึ ษาให้ยกระดบั คณุ ภาพสูงขึ้น

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวชั รวิทยา ปกี ารศึกษา 2559 21

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพอ่ื ตอบสนองนโยบาย 3.00 3.00 5 ดเี ย่ยี ม
จดุ เน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 2.00 2.00 5 ดเี ยีย่ ม
100.00 94.29 5 ดเี ยยี่ ม
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปา้ หมายและพฒั นาดีขึ้นกวา่ ท่ี
ผ่านมา

ค่าเฉล่ียรวม

สรปุ ผลภาพรวมของสถานศกึ ษา คะแนนท่ีได้ 94.29

ระดบั คุณภาพ  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  ระดับ 4 ระดบั 5
(ปรับปรุง) (พอใช)้ (ดี) (ดีมาก) (ดีเย่ียม)

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบริหาร โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปีการศึกษา 2559 22

ผลการจดั การเรยี นรตู้ ามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน
ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุ ระดับช้นั (ม.1-ม.6) ปีการศกึ ษา 2558

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ จานวนท่ี 0 ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 จานวน รอ้ ยละ
เข้าสอบ จานวนนกั เรียนทีม่ ผี ลการเรยี นรู้ นร.ที่ได้ นร.ท่ไี ด้
ภาษาไทย 0 ระดบั 3 ระดบั 3
คณิตศาสตร์ 386 1 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขึ้นไป ขึ้นไป
วทิ ยาศาสตร์ 386 1
สังคมศึกษา ฯ 386 1 4 8 32 84 95 85 79 259 67
สุขศึกษาและพลศึกษา 386 0 16 67 63 80 62 56 73 191 49
386 3 44 27 43 54 71 73 72
ศิลปะ 386 0 3 6 16 28 49 110 173 216 56
การงานอาชพี ฯ 386 0 1 2 6 19 124 93 143 332 86
ภาษาตา่ งประเทศ 386 30 10 25 25 54 68 172 360 93
รายวิชาเพิม่ เตมิ ...... 17 13 20 27 57 71 182 294 76
47 29 44 40 52 55 120 310 80
227 59

ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 2 จานวน ร้อยละ

จานวนท่ี จานวนนกั เรยี นทม่ี ีผลการเรยี นรู้ นร.ทไ่ี ด้ นร.ทไี่ ด้
เขา้ สอบ 0
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ระดบั 3
376 2 ขึ้นไป ข้ึนไป
ภาษาไทย 376 14
คณติ ศาสตร์ 376 7 22 28 53 61 95 66 51 212 56
วทิ ยาศาสตร์ 376 2
สงั คมศึกษา ฯ 376 0 56 39 57 28 61 40 52 153 41
สุขศกึ ษาและพลศึกษา 376 4
376 7 32 27 49 34 83 48 99 230 61
ศิลปะ 376 0
การงานอาชพี ฯ 9 9 35 31 53 65 175 293 78
ภาษาตา่ งประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม...... 1 2 7 13 60 74 220 354 94

13 14 17 37 59 71 164 294 78

16 19 33 50 71 73 110 254 68

36 30 60 64 79 42 67 188 50

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2559 23

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ จานวนที่ 0 ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 3.5 4 จานวน ร้อยละ
เขา้ สอบ จานวนนกั เรยี นที่มีผลการเรียนรู้ นร.ทไี่ ด้ นร.ท่ไี ด้
ภาษาไทย 3 72 102 ระดบั 3 ระดับ 3
คณิตศาสตร์ 380 1 1 1.5 2 2.5 3 40 72 ข้ึนไป ขน้ึ ไป
วิทยาศาสตร์ 380 1 88 166
สงั คมศึกษา ฯ 380 1 41 28 38 38 59 71 160 233 61
สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 380 0 54 50 58 55 52 77 228 164 43
380 0 19 13 16 27 51 77 219 305 80
ศลิ ปะ 380 1 5 8 24 46 67 73 186 298 78
การงานอาชพี ฯ 380 1 8 3 7 14 45 65 149
ภาษาตา่ งประเทศ 380 3 4 9 20 49 350 92
รายวิชาเพิ่มเตมิ ...... 20 10 21 24 46 345 91
24 15 22 39 66 305 80
280 74

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ จานวนที่ 0 ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 4 จานวน ร้อยละ
เขา้ สอบ จานวนนกั เรยี นท่มี ีผลการเรียนรู้ นร.ท่ีได้ นร.ที่ได้
ภาษาไทย 1 ระดับ 3 ระดับ 3
คณิตศาสตร์ 262 1 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ขน้ึ ไป ขึ้นไป
วิทยาศาสตร์ 262 1
สงั คมศึกษา ฯ 262 1 1 4 12 32 63 70 81 214 82
สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 262 2 26 48 57 41 37 18 36 91 35
262 2 9 15 35 58 59 52 34 145 55
ศลิ ปะ 262 1 0 1 1 3 11 36 211 258 98
การงานอาชพี ฯ 262 1 0 0 0 0 18 129 114 261 99
ภาษาตา่ งประเทศ 262 1 1 3 6 9 14 228 251 96
รายวิชาเพ่มิ เติม...... 1 1 6 13 36 72 133
55 43 45 39 27 22 33 241 92
82 31

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปีการศึกษา 2559 24

ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 5 จานวน รอ้ ยละ

จานวนที่ จานวนนกั เรียนทีม่ ผี ลการเรียนรู้ นร.ทไ่ี ด้ นร.ทีไ่ ด้
เขา้ สอบ
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ระดับ 3 ระดบั 3
213 ขึ้นไป ข้นึ ไป
ภาษาไทย 213 1
คณิตศาสตร์ 213 1 1 1 3 14 53 55 86 194 91
วิทยาศาสตร์ 213 1
สงั คมศึกษา ฯ 213 1 9 11 15 16 42 38 82 162 76
สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา 213 1
213 2 2 3 6 8 27 49 117 193 91
ศลิ ปะ 213 1
การงานอาชพี ฯ 1 8 8 25 23 39 34 76 149 70
ภาษาตา่ งประเทศ
รายวิชาเพิ่มเตมิ ...... 0 1 5 13 18 48 127 193 91

1 6 8 12 31 62 91 184 86

5 7 10 6 10 23 152 185 87

6 8 15 19 32 30 104 166 78

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ จานวนที่ 0 ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 3.5 4 จานวน รอ้ ยละ
เขา้ สอบ จานวนนกั เรยี นทม่ี ผี ลการเรยี นรู้ นร.ท่ีได้ นร.ท่ไี ด้
ภาษาไทย 0 64 134 ระดับ 3 ระดบั 3
คณิตศาสตร์ 288 0 1 1.5 2 2.5 3 46 116 ขน้ึ ไป ขึ้นไป
วิทยาศาสตร์ 288 0 60 170
สงั คมศึกษา ฯ 288 0 6 5 8 22 50 24 251 248 86
สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา 288 0 15 18 24 31 40 22 250 202 70
288 0 1 0 6 11 42 36 178 272 94
ศลิ ปะ 288 0 22227 29 219 282 98
การงานอาชพี ฯ 288 0 0 0 0 3 13 44 41 285 99
ภาษาตา่ งประเทศ 288 9 7 12 17 30 244 85
รายวิชาเพ่มิ เตมิ ...... 8 2 1 4 28 276 96
3 9 31 80 81 166 58

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2559 25

ผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษา ระดับชาติ

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3

สาระวชิ า จานวน คะแนน ส่วนเบยี่ งเบน เฉลี่ยรอ้ ย จานวนร้อยละของนักเรยี นทไ่ี ด้ระดบั

คน เฉลยี่ มาตรฐาน ละ ปรบั ปรงุ พอใช้ ดี

คณติ ศาสตร์ 378 40.35 16.16

ภาษาไทย 378 44.04 8.59
วิทยาศาสตร์ 377 41.94 13.96

สงั คมศกึ ษา ศาสนาและ 378 50.65 12.41

วฒั นธรรม -

สุขศกึ ษาและ -- -
-
พลศกึ ษา 13.53

ศลิ ปะ - -

การงานอาชพี ฯ --

ภาษาอังกฤษ 378 35.26

ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 6

จานวน คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน เฉลีย่ รอ้ ย จานวนร้อยละของนกั เรียนที่ได้

สาระวิชา ระดบั
คน เฉล่ีย มาตรฐาน ละ ปรับปรุง พอใช้
ดี

คณิตศาสตร์ 286 31.46 14.01
286 58.63 13.46
ภาษาไทย 286 36.00 9.09
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ 286 41.47 7.33
วฒั นธรรม
สุขศกึ ษาและ - - -
พลศกึ ษา
ศลิ ปะ - - -
การงานอาชพี ฯ - - -
ภาษาองั กฤษ 286 28.00 11.92

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2559 26

ผลการประเมินคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

ระดับชัน้ จานวน นร. จานวน/รอ้ ยละของนักเรยี นตามระดบั คณุ ภาพ
ทั้งหมด
(คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค)์

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 387 95 5 0 0
มธั ยมศึกษาปที ่ี 2 377
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 380 89 11 0 0
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 263
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5 212 87 13 0 0
มัธยมศึกษาปที ่ี 6 288
1,907 95 5 0 0
รวม
เฉลยี่ รอ้ ยละ 95 5 0 0

86 14 0 0

547 53 0 0

91.17 8.83 0 0

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2559 27

ผลการประเมนิ การอ่าน คดิ วเิ คราะห์ และเขยี น

ระดับชนั้ จานวน นร. จานวน/รอ้ ยละของนกั เรยี นตามระดับคณุ ภาพ
ท้ังหมด
(การอา่ นคดิ วเิ คราะห์ และเขยี น)

ดเี ยย่ี ม ดี ผา่ น ไมผ่ ่าน

มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 387 89 9 2 0

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 377 87 13 0 0

มัธยมศึกษาปที ่ี 3 380 80 20 0 0

มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 263 91 9 0 0

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5 212 91 9 0 0

มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 288 84 16 0 0

รวม 1,907 522 76 0 0

เฉล่ยี ร้อยละ 87.00 12.67 0.33 0

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41

ผลการประเมินกิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2559 28

ระดับช้นั จานวน นร. จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคณุ ภาพ
ทง้ั หมด (กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน)

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 387 ผา่ น ไมผ่ า่ น
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 377
มัธยมศึกษาปีที่ 3 380 387
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 263 377
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5 212 380
มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 288 263
1,907 212
รวม 288
1,907
เฉลย่ี ร้อยละ 100

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปกี ารศกึ ษา 2559 29

2.ขอ้ มลู สารสนเทศเพอ่ื การบริหารสถานศกึ ษา .

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปีการศกึ ษา 2559 30
ขอ้ มูลสารสนเทศนักเรียน
สถติ จิ านวนนกั เรียน (ข้อมลู ณ วันที่ 10 มถิ นุ ายน)

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/07-khxmul-nakreiyn

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2559 31

คะแนนโอเนต็ ช้นั ม.3 โรงเรยี นวัชรวิทยา

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/onet-m3

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2559 32

คะแนนโอเนต็ ช้นั ม.6 โรงเรยี นวัชรวิทยา

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/onet-m6

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปีการศึกษา 2559 33

การมคี ุณลักษณะเปน็ ลูกทด่ี ี

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/luk-thi-di

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2559 34

การเปน็ นักเรยี นทด่ี ี

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/nakreiyn-thi-di

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบริหาร โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2559 35

สรปุ ร้อยละนกั เรียนท่ีมนี ้าหนักส่วนสงู ตามเกณฑ์มาตรฐาน

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/na-hnak-laea-swn-sung

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอ่ื การบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2559 36

ขอ้ มูลจานวนนกั เรยี น ปกี ารศกึ ษา 2558 (ข้อมลู ณ วนั ที่ 10 ม.ิ ย.2558) จงั หวดั กาแพงเพชร
https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/peri-yn-theiyb

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2559 37

นักเรยี นท่ีมบี นั ทกึ การเรียนรู้จากการอา่ นและการสบื คน้ จากเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ งสมา่ เสมอ

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/subkhn-thekhnoloyi-xyang-
smasemx

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2559 38

การใช้บริหารห้องพยาบาล

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/kar-chi-hxng-phyabal

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศึกษา 2559 39

สมรรถภาพทางกายของนักเรียน

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/canwn-nakreiyn-smrrthphaph

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวิทยา สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปกี ารศึกษา 2559 40

นกั เรียนที่ออกกลางคัน

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/nakreiyn-xxk-klang-khan

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรยี นวชั รวิทยา ปกี ารศึกษา 2559 41
ขอ้ มลู สารสนเทศครู

จานวนข้าราชการครู (ใช้ข้อมลู ณ วนั ที่ 10 มิถนุ ายน )

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/06-khxmul-khru-laea-bukhlakr

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบรหิ าร โรงเรียนวัชรวิทยา ปกี ารศกึ ษา 2559 42

ชว่ั โมงการอบรมพัฒนาของข้าราชการครู

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-phathna-tnxeng

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2559 43

ร้อยละของความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีของครู

คาอธบิ าย
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยขี องครูมีแนวโนม้ เพม่ิ ข้ึนเร่ือยๆ

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-thekhnoloyi-sxn

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา สานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพื่อการบรหิ าร โรงเรยี นวชั รวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2559 44

ร้อยละของครูทสี่ อนตามวชิ าเอก

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/khru-sxn-tam-wicha-xek

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41

สารสนเทศเพือ่ การบรหิ าร โรงเรยี นวัชรวทิ ยา ปีการศึกษา 2559 45

ร้อยละของครูที่สอนตามความถนัด

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/900-periyb-theiyb/khru-sxn-trng-xek

งานสารสนเทศ โรงเรียนวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพอื่ การบริหาร โรงเรียนวัชรวทิ ยา ปกี ารศึกษา 2559 46

ขา้ ราชการจาแนกตามช่วงอายุ

https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/khru-xayu-rachkar

งานสารสนเทศ โรงเรยี นวัชรวทิ ยา สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 41

สารสนเทศเพ่อื การบริหาร โรงเรียนวชั รวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2559 47

อตั ราส่วนครู กับ นกั เรียน

งานสารสนเทศ โรงเรียนวชั รวิทยา สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ecard 3_1
Next Book
งานวิจัยการศึกษา