The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Pengurusan SKAM3 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SEKOLAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH (3) Moe, 2019-12-20 21:01:24

SPS2020

Buku Pengurusan SKAM3 2020

Keywords: bps skam3,bps,skam3

ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM Bertepatan dengan moto sekolah
SEJAHTERA. “Sepakat Sehaluan Mencipta Kecemerlangan”
maka buku pengurusan ini akan dapat menjadi
Alhamdulillah, marilah kita sama-sama rujukan dan panduan guru-guru dalam
memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur merancang kerja-kerja, sama ada rutin PdPc atau
kehadrat Allah S.W.T kerana dengan izinnya kerja-kerja developmental. Kerja-kerja yang
buku pengurusan sekolah 2020 dapat terancang dan tersusun rapi sudah tentu
diedarkan kepada semua guru. Semoga menghasilkan sesuatu yang berkualiti dan
buku pengurusan ini menjadi lambang sebenarnya inilah ciri-ciri pendidikan bertaraf
komitmen kita dengan profesion keguruan dunia yang dihasratkan oleh Negara kita.
dan seterusnya meletakkan guru-guru SK
Alam Megah (3) ke arah budaya kerja yang Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan
berkualiti terima kasih kepada barisan pentadbir dan
AJK buku pengurusan yang telah
Saya mengambil kesempatan ini untuk bertungkus lumus menyediakan dan
mengucapkan selamat bertugas pada menyiapkan kandungan buku pengurusan dan
tahun 2020 kepada semua guru dan warga takwim persekolahan 2020.
SK ALam Megah (3), mudah-mudahan pada
tahun ini kita dapat memperbaharui dan Akhir kata, jadikanlah setiap apa yang kita
meningkatkan azam kita untuk terus lakukan sebagai satu amal ibadah yang
mendidik dan melaksanakan kerja-kerja mendapat ganjaran pahala di sisi Allah
yang diamanahkan dengan penuh rasa S.W.T. Amalan yang sedemikian sudah
tanggungjawab. Sesuai dengan sabda Nabi tentu memerlukan keikhlasan dan tidak
Muhammad S.A.W yang bermaksud: mengharapkan pujian serta sanjungan
manusia. Hakikat ini, sekiranya dapat kita
“Sesungguhnya orang yang paling berjaya hayati dan realisasikan, Insya Allah sudah
ialah orang yang hari ini lebih baik daripada tentu akan lahir pendidik atau murobbi
semalam dan orang yang gagal adalah orang yang cemerlang.
yang hari ini lebih teruk daripada semalam,
manakala orang yang terpedaya adalah orang Sekian, terima kasih dan selamat bertugas.
yang hari ini sama dengan hari semalam”

(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) “SEPAKAT SEHALUAN MENCIPTA
KECEMERLANGAN”

.............................................................
ZATUL BAZAMAH BINTI ABU BAKAR
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Alam Megah (3)

MAKLUMAT PERIBADI GURU

Nama No. Polisi Telefon (R)
Alamat Faksimili
Tel. Bimbit
Telefon (P) No. Passport
No. Kad Pengenalan No. Kad Kredit
No. Akaun Bank No. Pendaftaran Kereta
No. KWSP
No. Cukai Pendapatan Tarikh Tamat
Insuran
Insuran Peribadi No. Ahli Tarikh Tamat
Insuran Perubatan
Insuran Kediaman No. Gaji
Insuran Kereta No. SSP
Ahli Persatuan Tarikh Pengesahan Pertama
Tarikh Pengesahan Kedua
KENYATAAN PERKHIDMATAN Tarikh Bersara Wajib
No. Fail Jabatan Pelajaran
No. Fail Kementerian Pelajaran
Tarikh Lantikan Pertama
Tarikh Lantikan Kedua
Tarikh Kenaikan Gaji
No. Rujukan Pinjaman Perumahan
No. Rujukan Pinjaman Kereta
Tarikh Pengisytiharan Harta Terakhir

NO TELEFON PENTING
Sekiranya berlaku kecemasan, sila hubungi
Nama
Alamat
No. Telefon

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi

individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayan

mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

MOTO SEKOLAH “Kualiti Minda Intelek”

PIAGAM SEKOLAH

Kami warga SKAM3 dengan penuh tekad
dan iltizam berikrar dan berjanji akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk:

Melaksanakan dasar pendidikan melalui
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Menyediakan prasarana pendidikan
yang kondusif supaya suasana
pembelajaran dan pengajaran menjadi
lebih berkesan.

Memastikan setiap murid mencapai
tahap pendidikan yang maksimum.

Melahirkan individu yang berpotensi,
progresif dan penyayang.

Mewujudkan budaya sekolah ke arah
masyarakat berdisplin, berdikari,
penyayang, harmonis dan patriotik.

Memberi perkhidmatan yang cekap,
sistematik, kemaskini dan mesra.

TONGGAK DUA BELAS (12)

Menghargai Masa Kewajipan Menjalankan Tugas

Menepati masa, menyengerakan tugas, mempunyai Sentiasa bertangungjawab terhadap tugas yang
perancangan waktu, bijak menguruskan masa yang diberi, tekun dan sabar menjalankan tugas, boleh di
diberi, menumpukan masa kepada kerja produktif, harap untuk menyempurnakan tugas,
menetapkan target date & menyelesaikan tugas mementingkan kualiti, bersikap professional dan
dalam masa yang ditetapkan. cekap, cepat, cermat dan berdisiplin, inisiatif.

Ketekunan Membawa Kejayaan Pengaruh Teladan

Gigih, rajin, tekun, sabar, berdisiplin, cekal dan Bermoral dan berakhlak tinggi, tertib dan beradap
bersemangat dalam melaksanakan sesuatu sepanjang masa, rajin dan kuat kerja, amanah dan
tugas yang diarahkan walaupun menghadapi bertanggungjawab, berbudi mulia serta
banyak rintangan, bercita-cita tinggi, sanggup merendahkan diri, gemar dan cintakan ilmu yang
berkorban. bermanfaat.

Nikmat Mencipta Peningkatan Bakat

Berani mencuba, sentiasa mencari idea baru Memberi dorongan terhadap kreativiti, memberi
dalam menyelesaikan masalah, gembira melihat pengiktirafan kepada usaha-usaha orginal,
wujudnya idea dan kaedah baru dalam mengalakkan pencambahan fikiran, memberi
pentadbiran, sentiasa dalam cabaran galakan kepada pemikiran baru, berani mencuba
intelektual, merasa puas kerana sesuatu idea idea-idea baru, mengenal dan memupuk bakat yang
atau cadangan dapat dilaksanakan dan ada, menyediakan persekitaran yang dapat
dimanfaatkan. melahirkan idea-idea baru.

Kemuliaan Kesederhanaan Keutamaan Kesabaran

Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan, Tenang menghadapi masalah rumit, mempunyai
perhitungan jauh, tahan menerima cabaran, tidak
tidak membazir dalam perbelanjaan pejabat, putus asa, pemaaf dan berhemah tinggi, cermat
dalam tutur kata.
merendah diri, mesra dalam pergaulan, tidak

memperagakan kemewahan, sedia

menerima cadangan dan nasihat.

Ketinggian Peribadi Kekuatan Sifat Baik Hati

Tertib dan baik budi bicara, berilmu dan Pemaaf dan berhemah tinggi, ikhlas dan
berpengetahuan luas, berlumba-lumba membuat bertimbang rasa, simpati kepada kesusahan dan
kebajikan, bersopan-santun dan sederhana dalam masalah orang lain, pemurah dalam usaha
kelakuan, bekerjasama dan saling hormat- kebajikan, ramah, berbudi mulia, berkerjasama,
menghormati, bertanggungjawab, bersih dari sifat dan boleh menerima teguran.
dengki.

Kebijaksanaan Berhemat Keseronokan Bekerja

Berhati-hati apabila berbelanja, mengadakan Menganggap kerja sebagai ibadat, mempunyai
sistem kewangan yang berkesan, tidak membazir inisiatif sendiri, menghasilkan sesuatu yang
harta kerajaan datangnya dari rakyat, berfaedah, sedia memberi kerjasama.
bertanggungjawab ke atas setiap perbelanjaan,
tahu membezakan antara keperluan dengan
kemewahan.

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013-2025

3 GELOMBANG GELOMBANG 1 (2013-2015) GELOMBANG 2 (2016-2020) GELOMBANG 3 (2021-2025)

Mengubah sistem dengan memberi Mempercepatkan peningkatan Menganjak ke arah kecemerlangan
sokongan kepada guru dan memberi kemajuan sistem. melalui peningkatan tadbir urus
fokus kepada kemahiran teras. kendiri.

6 ASPIRASI MURID 5 TERAS ASPIRASI SISTEM
PENDIDIKAN NEGARA
PENGETAHUAN

KEMAHIRAN BERFIKIR AKSES KUALITI EKUITI
KEMAHIRAN MEMIMPIN 02
01 03

KEMAHIRAN DWIBAHASA PERPADUAN KECEKAPAN
ETIKA DAN KEROHANIAN
IDENTITI NASIONAL 04 05

9 BIDANG KEUTAMAAN

BIDANG 1 BIDANG 2 BIDANG 3

Memartabatkan profesion keguruan Meningkatkan kualiti Meningkatkan kualiti sekolah
kepimpinan sekolah
BIDANG 4 BIDANG 6
BIDANG 5
Memantapkan kualiti kurikulum Mengukuhkan penglibatan ibubapa,
dan pentaksiran Meningkatkan penguasaan sektor swasta dan masyarakat sebagai
pelbagai bahasa
BIDANG 7 rakan kongsi dalam pendidikan
BIDANG 8
Meningkatkan kesediaan murid BIDANG 9
untuk merebut peluang dalam Memperbaiki kecekapan dan
keberkesanan pengurusan Membina kemampuan serta
pendidikan tinggi dan keupayaan sistem penyampaian
pasaran kerja sumber
pendidikan

SEKOLAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH (3)

Pra PELAN KEDUDUKAN KELAS DAN BILIK KHAS 2020
Sekolah
T3 T2 T1 T1 T2 T3
Garaj Tangga
Basikal Blok Pentadbiran

Tangga Tds G (L) Bilik Muzik Bilik Guru BL T3
Tds G (P) SB T2
Pen.Khas Tds G (L) Bilik Operasi Bilik Urusetia Pejabat Bilik TEL Pusat Akses Makmal Komputer 1 Makmal Komputer 2 Kantin T1
Tds G (P) Thn 6 Peperiksaan Mesyuarat SB Pengawas
5 Utarid 6 Utarid Tds PKS (L) Kedai Laluan Bilik Bilik BL Bilik
Bilik Bilik Buku Ilmu Pemulihan Kesihatan APD
Tds PKS (P) SB
Kaunseling SPBT

5 Zuhrah 6 Musytari Pen.Khas Tiang Bendera

Tempat Letak 5 Bumi 6 Bumi 6 Zuhrah Blok Ilmiah Dataran Kejat Dewan Budiman Pusat Sumber Dewan Berbumbung Padang Sekolah

Blok Multimedia

5 Musytari 3 Zuhrah 3 Musytari Pentas 3 Utarid

Blok Intelek Stor SB BL SB BL
Stor SB

T1 5 Neptun 3 Bumi 3 Neptun BL 11 1 1 1 Bengkel Tds T1

SB Neptun Musytari Bumi Zuhrah Utarid Stor PJ K.Hidup ML

BL 22 2 2 2 Bilik Tds Bilik

T2 SB Neptun Musytari Bumi Zuhrah Utarid j-QAF Persalinan T2

MP

T3 Tangga BL 4 4 4 4 4 Makmal Makmal T3
SB Neptun Musytari Bumi Zuhrah Utarid Sains 1 Sains 2

Tempat Letak Basikal

BL Bilik Elektrik
SB Salur Bomba
Tds G Tandas GuruISI KANDUNGAN 1
2
Sesi Persekolahan & Cuti Perayaan 2020 3
Hari Kelepasan Am Persekutuan Dan Negeri Selangor 2020 16
Takwim Sekolah Tahun 2020 18
Senarai Nama Guru SKAM3 2020 19
Senarai Nama Staf Sokongan SKAM3 2020 22
Senarai Perjawatan Guru 2020 23
Dasar & Objektif Sekolah 24
10 Prinsip Sekolah Cemerlang 33
Panduan Am Dan Etika 34
Waktu Persekolahan 2020 38
Pengurusan Dan Pentadbiran 50
Jadual Guru Bertugas Mingguan 73
Unit Kurikulum 86
Unit Hal Ehwal Murid 105
Unit Ko-Kurikulum
Unit Pendidikan Khas

SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

1 MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
CUTI PERTENGAHAN 2 JAN 2020 13 MAC 2020 HARI MINGGU

PENGGAL 1 49 11
1
14 MAC 2020 22 MAC 2020 9 1
CUTI PERTENGAHAN
TAHUN 23 MAC 2020 22 MEI 2020 40 9
2
23 MEI 2020 7 JUN 2020 16 2
CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 1 8 JUN 2020 24 JULAI 2020 35 7
1
25 JULAI 2020 2 OGOS 2020 9 1
CUTI AKHIR TAHUN
3 OGOS 2020 20 NOV 2020 74 16

21 NOV 2020 31 DIS 2020 41 6

CUTI PERAYAAN 2020

PERAYAAN TARIKH CUTI TARIKH CUTI YANG
DIPERUNTUKKAN OLEH

KPM

TAHUN BARU CINA 25 JAN 2020 ( SABTU ) 23 JAN 2020 ( KHAMIS )
26 JAN 2020 ( AHAD ) 24 JAN 2020 ( JUMAAT )

24 MEI 2020 ( AHAD ) 21 MEI 2020 ( KHAMIS )
HARI RAYA AIDILFITRI 25 MEI 2020 (ISNIN) 22 MEI 2020 ( JUMAAT )

HARI DEEPAVALI 14 NOV 2020 ( AHAD ) 13 NOV 2020 ( JUMAAT )
16 NOV 2020 ( ISNIN )

1

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN &
NEGERI SELANGOR 2020

CUTI TARIKH HARI
Tahun Baru 2020 1 Jan Rabu
Tahun Baru Cina 25 - 26 Jan Sabtu – Ahad
Cuti Tahun Baru Cina 27 Jan Isnin
Hari Thaipusam 8 Feb Sabtu
Hari Pekerja 1 Mei Jumaat
Hari Wesak 7 Mei Khamis
Hari Nuzul Al-Quran 10 Mei Ahad
Cuti Nuzul Al-Quran 11 Mei Isnin
Hari Raya Aidilfitri 24 - 25 Mei Ahad – Isnin
Hari Keputeraan YDP Agong 6 Jun Sabtu
Hari Raya Haji 31 Jul Jumaat
Awal Muharram 20 Ogos Khamis
Hari Kebangsaan 31 Ogos Isnin
Hari Malaysia 16 Sep Rabu
Maulidur Rasul 29 Okt Khamis
Hari Deepavali 14 Nov Sabtu
Hari Keputeraan Sultan Selangor 11 Dis Jumaat
Hari Krismas 25 Dis Jumaat

2

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

DISEMBER 2019

TARIKH HARI MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
1 SABTU MESY. GURU BIL. 1 MESY. PEND. KHAS BIL. 1
1 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
2 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
3 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
4 RABU CUTI AKHIR TAHUN
5 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
6 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
7 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
8 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
9 ISNIN PENYEDIAAN TAKWIM, JAWATANKUASA KURI, HEM, KOKO & PENDIDIKAN KHAS 2020
10 SELASA PENYEDIAAN TAKWIM, JAWATANKUASA KURI, HEM, KOKO & PENDIDIKAN KHAS 2020
11 RABU HARI KEPUTRAAN SULTAN SELANGOR
12 KHAMIS PENYEDIAAN TAKWIM, JAWATANKUASA KURI, HEM, KOKO & PENDIDIKAN KHAS 2020
13 JUMAAT PENYEDIAAN TAKWIM, JAWATANKUASA KURI, HEM, KOKO & PENDIDIKAN KHAS 2020
14 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
15 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
16 ISNIN PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN SEKOLAH
17 SELASA PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN SEKOLAH
18 RABU PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN SEKOLAH
19 KHAMIS PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN SEKOLAH
20 JUMAAT PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN SEKOLAH
21 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
22 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
23 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
24 SELASA MESYUARAT PENGURUSAN BIL. 1
25 RABU
26 KHAMIS HARI KRISMAS
27 JUMAAT
28 SABTU MESY. KURIKULUM BIL. 1 PERSEDIAAN HARI ORIENTASI TAHUN 1 2020
29 AHAD HARI ORIENTASI TAHUN 1 2020
30 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN MESY. KOKURIKULUM BIL. 1
31 SELASA
MESY. HEM BIL. 1

3

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

JANUARI 2020

TARIKH HARI MINGGU MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
1 RABU AKADEMIK TAKLIMAT PENDAFTARAN KOKU THN 4
2 KHAMIS 1 MESY. PANITIA BIL. 1 CUTI SEMPENA TAHUN BARU 2020 ORIENTASI DAN TRANSISI TAHUN 1
3 JUMAAT 1 TAKLIMAT PEMUAFAKATAN T 6 ORIENTASI DAN TRANSISI TAHUN 1
4 SABTU PROGRAM TRANSISI TAHUN 1
5 AHAD 11 MESY. PANITIA BIL. 1 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1
6 ISNIN MESY. PANITIA BIL. 1
7 SELASA MOTIVASI TAHUN 6 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 MESYUARAT AGUNG RUMAH SUKAN PROGRAM URUS DIRI
MESY. ASET & KEWANGAN BIL. 1 MOTIVASI TAHUN 6 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 PROGRAM URUS DIRI
8 RABU 22 MOTIVASI TAHUN 6 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1
9 KHAMIS PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 PROGRAM URUS DIRI
10 JUMAAT UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 PROGRAM URUS DIRI
UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 PROGRAM URUS DIRI
11 SABTU UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 MESYUARAT BADAN PERMUAFAKATAN PPKI
UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1
12 AHAD 33 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 LATIHAN ROAD RUN 1
13 ISNIN 44 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 LATIHAN ROAD RUN 2
14 SELASA 55 PROGRAM TRANSISI TAHUN 1
15 RABU ROAD RUN
16 KHAMIS
17 JUMAAT WATIKAH PERLANTIKAN PENGAWAS
18 SABTU
19 AHAD CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA (PERUNTUKAN KPM)
20 ISNIN CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA (PERUNTUKAN KPM)
21 SELASA
22 RABU CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA
23 KHAMIS CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA
24 JUMAAT
25 SABTU LAPORAN UNIT HEM KE PPD
26 AHAD
27 ISNIN
28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS
31 JUMAAT

4

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

FEBRUARI 2020

TARIKH HARI MINGGU MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
AKADEMIK LATIHAN SUKAN 1/KOKO 3 SMART SOLAT 1
1 SABTU 5 MESY. PENGURUSAN BIL. 2 THAIPUSAM LATIHAN SUKAN 2/KOKO 4
2 AHAD 6 5 TAKLIMAT MESY AGUNG PIBG LATIHAN SUKAN 3/KOKO 5
3 ISNIN 6 MING. PANITIA BAHASA MELAYU LATIHAN SUKAN 4/KOKO 6
4 SELASA 7 MESY. GURU BIL. 2 SERAHN DRAF SOALAN FORMATIF
5 RABU 7 SERAHN DRAF SOALAN FORMATIF
6 KHAMIS 8 SERAHN DRAF SOALAN FORMATIF
7 JUMAAT 9 8 SERAHN DRAF SOALAN FORMATIF
8 SABTU
9 AHAD 9
10 ISNIN
11 SELASA LAPORAN UNIT HEM KE PPD

12 RABU

13 KHAMIS
14 JUMAAT
15
16 SABTU
17 AHAD
18 ISNIN
19 SELASA
20 RABU
21 KHAMIS
22 JUMAAT
23 SABTU
24 AHAD
25 ISNIN
26 SELASA
27 RABU
28 KHAMIS
29 JUMAAT
SABTU

5

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

MAC 2020

TARIKH HARI MINGGU MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
AKADEMIK MESY. KURI BIL. 2 LATIHAN SUKAN TAHUNAN/KOKO 7 LAWATAN PPKI
1 AHAD 9 MINGGU PANITIA BI
2 ISNIN 10 9 TAKLIMAT KCJ 1 SUKANTARA
3 SELASA 10 UJIAN FORMATIF 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 SUKANTARA
4 RABU 11 UJIAN FORMATIF 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 KEJOHANAN SUKANEKA
5 KHAMIS 11 UJIAN FORMATIF 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 RAPTAI SUKAN TAHUNAN
6 JUMAAT 12 PELAPORAN PENTAKSIRAN F 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN
7 SABTU 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
8 AHAD 13 13 MOTIVASI TAHUN 6 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 KOKO 8
9 ISNIN 14 MOTIVASI TAHUN 6 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
10 SELASA MOTIVASI TAHUN 6 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 KEM KEPIMPINAN
11 RABU MOTIVASI TAHUN 6 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
12 KHAMIS KEM CEMERLANG JAWI 1
13 JUMAAT TEKNIK MENJAWAB UPSR 1 LAPORAN UNIT HEM KE PPD
14 SABTU TEKNIK MENJAWAB UPSR 1
15 AHAD
16 ISNIN
17 SELASA
18 RABU

19 KHAMIS

20 JUMAAT
21 SABTU
22 AHAD
23 ISNIN
24 SELASA
25 RABU
26 KHAMIS
27
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD
31 ISNIN
SELASA

6

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

APRIL 2020

TARIKH HARI MINGGU MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
AKADEMIK MESY. PENGURUSAN BIL. 3 KOKO 9 KEM PENGAKAP
1 RABU 14 TEKNIK MENJAWAB UPSR 1
15 13 MESY. PANITIA BIL 2 TEKNIK MENJAWAB UPSR 1 KOKO 10
2 KHAMIS
3 JUMAAT 16 14 MESY. PANITIA BIL 2 SERAHAN DRAF SOALAN SUMATIF 1 MESY. UNIT HEM BIL 2 KOKO 11
4 17 MESY. ASET & KEWANGAN BIL. 2 SERAHAN DRAF SOALAN SUMATIF 1 PERKHEMAHAN
5 SABTU 18 15 SERAHAN DRAF SOALAN SUMATIF 1 BADAN BERUNIFORM
6 AHAD SERAHAN DRAF SOALAN SUMATIF 1
7 ISNIN 16 SKAM 3
8 SELASA 17 MINGGU PANITIA MATEMATIK KOKO 12
RABU
9 MINGGU PANITIA SAINS
10 KHAMIS
11 JUMAAT AWAL RAMADAN 1441H
12
13 SABTU LAPORAN UNIT HEM KE PPD
14 AHAD
15 ISNIN
16 SELASA
17 RABU
18 KHAMIS
19 JUMAAT
20 SABTU
21 AHAD
22 ISNIN
23 SELASA
24 RABU
25 KHAMIS
26 JUMAAT
27 SABTU
28 AHAD
29 ISNIN
30 SELASA
RABU
KHAMIS

7

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

MEI 2020

TARIKH HARI MINGGU MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
AKADEMIK MESY. PENGURUSAN BIL. 4
1 JUMAAT 18 HARI PEKERJA
2 SABTU 19 17
3 AHAD 18 PEPERIKSAAN PERTGHN TAHUN HARI WESAK
4 ISNIN 20 PEPERIKSAAN PERTGHN TAHUN
5 SELASA 19 PEPERIKSAAN PERTGHN TAHUN HARI NUZUL QURAN
6 RABU 21 PEPERIKSAAN PERTGHN TAHUN CUTI SEMPENA NUZUL QURAN
7 KHAMIS 20 PEPERIKSAAN PERTGHN TAHUN
8 22
9 JUMAAT LAPORAN UNIT HEM KE PPD
10 SABTU CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (PERUNTUKAN KPM)
11 AHAD CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (PERUNTUKAN KPM)
12 ISNIN
13 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN
14 RABU HARI RAYA AIDILFITRI
15 KHAMIS HARI RAYA AIDILFITRI
16
17 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
18 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
19 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN
20 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
21 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN
22 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23 KHAMIS
24
25 JUMAAT
26 SABTU
27 AHAD
28 ISNIN
29 SELASA
30 RABU
31 KHAMIS

JUMAAT
SABTU
AHAD

8

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

JUN 2020

TARIKH HARI MINGGU MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
AKADEMIK
1 ISNIN 23 MESY. PENGURUSAN BIL. 5 CUTI PERTENGAHAN TAHUN KOKO 13
2 SELASA 21 MESY. GURU BIL. 3 CUTI PERTENGAHAN TAHUN KOKO 14
3 RABU 24 22 TAKLIMAT KBS 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN LAWATAN SAMBIL BELAJAR KOKO
4 KHAMIS 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
5 JUMAAT 25 24 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
6 SABTU 26 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
7 AHAD 27 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
8 ISNIN
9 SELASA LAPORAN UNIT HEM KE PPD
10 RABU
11 KHAMIS MINGGU PANITIA B. ARAB
12 JUMAAT
13 SABTU LAPORAN UNIT HEM KE PPD
14 AHAD
15 ISNIN MINGGU PANITIA PEND ISLAM
16 SELASA MINGGU PANITIA PEN MORAL
17 RABU
18 KHAMIS KEM BESTARI SOLAT 1
19 JUMAAT
20 SABTU LAPORAN UNIT HEM KE PPD
21 AHAD
22 ISNIN
23 SELASA
24 RABU
25 KHAMIS
26 JUMAAT
27 SABTU
28 AHAD
29 ISNIN
30 SELASA

9

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

JULAI 2020

TARIKH HARI MINGGU MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
AKADEMIK KOKO 15 SAMBUTAN HARI LAHIR PPKI
1 RABU 27 MESY. KURI BIL. 3 MINGGU PANITIA SENI & MUZIK
2 KHAMIS 28 24 MESY. PANITIA BIL. 3 KOKO 16
3 JUMAAT 29 MESY ASET & KEWANGAN BIL 3 PEPERIKSAAN PCUBAAN UPSR
4 SABTU 25 PEPERIKSAAN PCUBAAN UPSR KOKO 17
30 PEPERIKSAAN PCUBAAN UPSR
5 AHAD 31 26 PEPERIKSAAN PCUBAAN UPSR KOKO 18
6 ISNIN
7 SELASA 27
8 RABU
9 KHAMIS LAPORAN UNIT HEM KE PPD
10 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
11 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
12 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
13 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
14 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
15 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
16 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
17 JUMAAT
18 SABTU
19 AHAD
20 ISNIN
21 SELASA
22 RABU
23 KHAMIS
24 JUMAAT
25 SABTU
26 AHAD
27 ISNIN
28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS
31 JUMAAT

10

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

OGOS 2020

TARIKH HARI MINGGU MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
AKADMEIK KOKO 19
1 SABTU 31 TAKL. HARI BTEMU PELANGGAN MINGGU PANITIA SEJARAH SMART SOLAT 2
2 AHAD 32 28 MESY. PEGURUSAN BIL. 6 SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN
3 ISNIN MESY. UNIT HEM BIL. 3 KOKO 20 MINGGU PENDIDIKAN KHAS
4 SELASA 33 29 HARI BERTEMU PELANGGAN KOKO 21 MINGGU PENDIDIKAN KHAS
5 RABU MINGGU PANITIA RBT MINGGU PENDIDIKAN KHAS
6 KHAMIS 34 30 MINGGU PENDIDIKAN KHAS
7 JUMAAT MINGGU PENDIDIKAN KHAS
8 SABTU 35 31
9 AHAD 36 MINGGU PANITIA TMK AWAL MUHARAM 1442H
10 ISNIN 32
11 SELASA LAPORAN UNIT HEM KE PPD
12 RABU HARI KEBANGSAAN 2020
13 KHAMIS
14 JUMAAT
15 SABTU
16 AHAD
17 ISNIN
18 SELASA
19 RABU
20 KHAMIS
21 JUMAAT
22 SABTU
23 AHAD
24 ISNIN
25 SELASA
26 RABU
27 KHAMIS
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD
31 ISNIN

11

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

SEPTEMBER 2020

TARIKH HARI MINGGU MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
1 SABTU AKADEMIK MESY. GURU BIL. 4
1 SELASA 31
2 RABU 30 MESY. KURI BIL. 4
3 KHAMIS TAKLIMAT KBS 2
4 JUMAAT 36 32
5 SABTU
6 AHAD UPSR KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG
7 ISNIN UPSR
8 SELASA 37 33
9 RABU UPSR

10 KHAMIS MINGGU PANITIA PJK
11 JUMAAT SERAHAN DRAF SUMATIF 2
12
13 SABTU HARI MALAYSIA
14 AHAD
15 ISNIN 38 34
16 SELASA
RABU 39 35 KEM BESTARI SOLAT 2 KOKO 22
17 40 36 SAMBUTAN HARI MALAYSIA
KHAMIS
18 LAPORAN UNIT HEM KE PPD
19 JUMAAT
20 SABTU
21 AHAD
22 ISNIN
23 SELASA
24 RABU
25 KHAMIS
26
27 JUMAAT
28 SABTU
29 AHAD
30 ISNIN
SELASA
RABU

12

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

OKTOBER 2020

TARIKH HARI MINGGU MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
AKADEMIK MESY. PANITIA BIL. 4 KARNIVAL KOKO/KOKO 23
1 KHAMIS 40
2 JUMAAT 41 36 MESY. PENGURUSAN BIL. 7 MINGGU CETAKAN UJIAN SUMATIF 2 BULAN SUKAN NEGARA
3 37 MESY ASET & KEWANGAN BIL 4
4 SABTU 42 JOGATHON SKAM 3
5 AHAD 38 MESY. UNIT HEM BIL. 4
6 ISNIN 43
7 SELASA 44 39 PELAPORAN PENTAKSIRAN T 6 F2
8 RABU
9 KHAMIS 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
10 JUMAAT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
11 SABTU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
12 AHAD PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
13 ISNIN
14 SELASA MAULIDUR RASUL
15 RABU LAPORAN UNIT HEM KE PPD
16 KHAMIS
17 JUMAAT
18 SABTU
19 AHAD
20 ISNIN
21 SELASA
22 RABU
23 KHAMIS
24 JUMAAT
25 SABTU
26 AHAD
27 ISNIN
28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS
31 JUMAAT
SABTU

13

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

NOVEMBER 2020

TARIKH HARI MINGGU MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
AKADEMIK MESY. PENGURUSAN BIL. 8 MAJLIS GRADUASI PPKI
1 AHAD 44 PELAPORN PENTAKSIRN SEK F 3
2 ISNIN 45 40
3 SELASA RAPTAI HARI KANAK-KANAK
4 RABU 46 41 HARI KANAK-KANAK 2020
5 KHAMIS
6 JUMAAT 47 TAKLI HARI GRADUASI DAN HAC RAPTAI HAC
7 SABTU RAPTAI HAC
8 AHAD 48 42 HARI APRESIASI THN 6
9 ISNIN 49
10 SELASA CUTI HARI DEEPAVALI ( PERUNTUKAN KPM)
11 RABU HARI DEEPAVALI
12 KHAMIS HARI DEEPAVALI
13 JUMAAT
14 SABTU CUTI HARI DEEPAVALI ( PERUNTUKAN KPM)
15 AHAD
16 ISNIN 43 HARI ANUGERAH CEMERLANG & APRESIASI PRA SEKOLAH
17 SELASA PENGURUSAN PELAPORAN DAN SERAH TUGAS & HARI NAIK DARJAH 2021
18 RABU
19 KHAMIS PERSEDIAAN PENUTUPAN SEKOLAH AKHIR TAHUN 2020
20 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
21 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
22 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
23 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
24 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
25 RABU CUTI AKHIR TAHUN
26 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
27 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
28 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
29 AHAD
30 ISNIN PENYEDIAAN TAKWIM, JAWATANKUASA KURI, HEM, KOKO & PENDIDIKAN KHAS 2021

14

TAKWIM SK ALAM MEGAH (3) TAHUN 2020

DISEMBER 2020

TARIKH HARI MINGGU PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
49 MESYUARAT PEND. KHAS BIL 1
1 SELASA 50 MESY. PENGURUSAN BIL. 1 PENYEDIAAN TAKWIM, JAWATANKUASA KURI, HEM, KOKO & PENDIDIKAN KHAS 2021
2 RABU 51 MESYUARAT GURU BIL 1 PENYEDIAAN TAKWIM, JAWATANKUASA KURI, HEM, KOKO & PENDIDIKAN KHAS 2021
3 KHAMIS PENYEDIAAN TAKWIM, JAWATANKUASA KURI, HEM, KOKO & PENDIDIKAN KHAS 2021
4 JUMAAT 52 PENYEDIAAN TAKWIM, JAWATANKUASA KURI, HEM, KOKO & PENDIDIKAN KHAS 2021
5 SABTU 53
6 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
7 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
8 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
9 RABU CUTI AKHIR TAHUN
10 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
11 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
12 SABTU HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR
13 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
14 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
15 SELASA PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2021
16 RABU PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2021
17 KHAMIS PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2021
18 JUMAAT PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2021
19 SABTU PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2021
20 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
21 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
22 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
23 RABU CUTI AKHIR TAHUN
24 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN
25 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
26 SABTU CUTI PERAYAAN HARI NATAL
27 AHAD CUTI AKHIR TAHUN
28 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
29 SELASA
30 RABU MESYUARAT KURI BIL 1 CUTI AKHIR TAHUN
31 KHAMIS MESYUARAT HEM BIL 1
MESYUARAT KOKO BIL 1

15

SENARAI NAMA GURU SKAM(3) 2020

BIL NAMA JAWATAN
1 ZATUL BAZAMAH BT ABU BAKAR GURU BESAR
2 NORAIMI BT ZAKARIA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
3 AHMAD NASRUDDIN BIN MOHAMED PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
4 HUZAM HELMI BIN HAMZAH PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
5 YUSLIZA BT MAD YUSUF PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS
6 NIS SHAHIDA BT MOHMAD 1 UTARID/P.PENY. TH 1
7 NUR AZELIA BT RAZALI 1 ZUHRAH / PENY. TH.1
8 SHARIFAH NADIA BT ASMUNI 1 BUMI / KEBAJIKAN MURID
9 NOOR UMAIZAH BINTI LIMAN 1 MUSYTARI / KANTIN SEKOLAH

10 KOMATHY A/P SURYARAO 1 NEPTUN
11 ROSLINAWATI BT SEMAN 2 UTARID / PENY. TH 2
12 ISMA AYU BT ISHAK 2 ZUHRAH
13 NOOR SHAHIDA BT ABD RAHMAN 2 BUMI / KEBERSIHAN DAN KECERIAAN
14 NUR AFIFAH BT OMOR 2 MUSYTARI / P. PENY. TH 2
15 THILAGAH A/P MADIALAGAM 2 NEPTUN
16 MUHAMMAD NAZRI BIN YUSUF 3 UTARID / 3K
17 NOR KAMILAH BINTI ISMAIL 3 ZUHRAH / PENY. TH 3
18 NOR MUZAHAR B MUSA
3 BUMI / MY PORTFOLIO / BENCANA ALAM
19 FATIN NUR AFIFAH BT MOHAMAD NOR / ASET
20 SITI SALBANI BT JUSOH 3 MUSYTARI/ P. PENY. TH 3
21 KHAIRUL ANUAR B AHMAD 3 NEPTUN / RELIF / JADUAL / MURID CICIR
22 INTAN RUSYAILAH BT DOLLAH 4 UTARID / SU LADAP
23 NURISMA BT IBRAHIM 4 ZUHRAH / GURU SPBT / PENY. TH 4
24 NOOR ELIANA BT HUSIN 4 BUMI / GURU PENGAWAS / P. PENY. TH 4
25 NOR YASARAH BT MOHD NAIM 4 MUSYTARI / KP PEND. SENI
26 ROHANA BT AWANG 4 NEPTUN
27 KAMSIAH BT MD KUNDOR
28 NOR AZMA BT MD 5 UTARID / PENY.TH 5
29 MOHD AL-QASSIM BIN OSMAN 5 ZUHRAH/ P. PENY. TH 5
30 MESNAN BIN SUPA’AD 5 BUMI
31 RITA SARVINA BT MUHMAD ROZI 5 MUSYTARI / KP BAHASA ARAB
32 AZIRA BT ARIFFIN 5 NEPTUN
33 SUJAIHAH BT ABDUL SHUKOR 6 UTARID /SPSK
34 KHAIRUDDIN BIN ISHAK 6 ZUHRAH / PENY. TH 6 / REKOD DAN FAIL
35 JANNATI BT SAFFIN 6 BUMI / P. PENY. TH 6
36 SITI NAIRUSNIZI BT CHE AHMED 6 MUSYTARI
37 SALEHATUN BIN SALEH BEND. PIBG
SU KURIKULUM/ JADUAL/RELIF
38 MOHD WIZAN BIN ZAKARIA SU HEM / JADUAL / RELIF / PENDAFTARAN
39 FAIRODEE B MOHAMOOD MURID
40 SITI HAWA BT OMAR SU KOKU
41 ROHA BT LANI SU SUKAN / PENYELENGGARAAN
42 SHAIPULBAHRI B SHAMSUDIN SUP AWAM
43 NOR KHADIJAH BT MOHD ALI PBS
44 NUR HANANI BT ISMIL SUP DALAMAN
SU PIBG
PEMULIHAN / JADUAL / RELIF

16

45 SITI KAMARIAH BT SUHUT@SO'OD GURU DATA / JADUAL / RELIF
46 SHARIFAH LAILA BT SYED ISMAIL KP BM
47 VALARMATHI A/P LOKARASAN KP BI
48 NORRULHUDA BT MUHTARDZO KP MATEMATIK
49 PARVATHY DEVI A/P SANNASY KP SAINS
50 JAMIL B AWAB KP SEJARAH
51 NOR FADILAH BT MUSTAPA KP PEND. MUZIK
52 NORSHILLA BT MINHAT KP PJK
53 HARLELY EZREN BT MOHD HAMIDI KP PI
54 K. ARIVINTTHAN A/L KRISHNAN KP PEND. MORAL / BHS TAMIL
55 NORDINA BT ABDUL RASHID KP RBT
56 MUHAMMAD FADLI BIN PAKAIR KP TMK / GURU PENY. BESTARI / JADUAL
57 ZATIL FARA BT MOHAMED NOOR GURU MEDIA
58 ZURIDAH BT HAMZAH DISIPLIN
59 WAN ZAHARAH BT WAN ABDULLAH KESIHATAN & DENGGI / AJK ANTI DADAH
60 NURUNADIRAH BT HAMID GURU SPBT/ /GM1M
61 NADIA HANIM BT JANURI SU GCR
62 MUHAMAD HASNUL HAKIM BIN ROSLAN SU PEMBANGUNAN
63 PUNITHA A/P PARAMASIVAN GURU B&K/ PROGRAM ANTI DADAH
64 HEMA MALATY A/P EKAMBORAM B&K
65 MOHD AZWAL B AB DERANI PRA SEKOLAH
66 ROHAYA BT HASHIM PRA SEKOLAH
67 WAN FAIZAH BT WAN AB RAHMAN KSSRPK / PBS PPKI
68 AMMAR FIKRI BIN ABU KASIM KP PI PPKI
69 NOOR AZRA BT ABU TALIB GCR PPKI
70 SITI FADHLIHA BT RAZALI SU KURI PPKI
71 NUR AISHAH BT ROSDI BENDAHARI / PLC / EPSA/ SPBT PPKI
72 ROZILAH BT ABDUL RAHIM E-RPI PPKI
73 ZURIATI BT HASSAN RMT PPKI
74 ROSLINA BT ZI SU HEM PPKI
75 NOOR AZRINA BT IBRAHIM SU / JADUAL PPKI
76 ZAFIRAH BT NONG SINGAH SU KOKU/LADAP PPKI
77 NURUL MUNA BT DAUD PBD PPKI
78 NUR IDAYU BT ABDULLAH PSS PPKI
79 NURUL AMIRAH BT ABDUL RAZAK

17

SENARAI NAMA STAF SOKONGAN SKAM(3) 2020

BIL NAMA JAWATAN

1 FARIDAH BINTI HUSSIN KETUA KERANI
2 ZAIBIDATUL BTMOHAMAD PEMBANTU TADBIR
3 NOR AZLIYANA BT ABD WAHAB PEMBANTU TADBIR
4 ATIAH BT HAWARI PEMBANTU OPERASI
5 MUHAMMAD FAIDZRUL B KASSIM JURUTEKNIK KOMPUTER
6 KHAIROL BARIAH BT AB LATIFF PPM PRA
7 NOORFARIZATULAZLIZA BT MOHD ROZI PPM PRA
8 SURAYA BT MUSTAPAI@ MUSTAFFA PPM PEND. KHAS
9 NOR IDAYU BT MD YUSUFF PPM PEND. KHAS
10 NORHAFIZA BT SAMSUDIN PPM PEND. KHAS
11 AZLINA BT MAT HASAN PPM PEND. KHAS
12 JASLINA BT JALI PPM PEND. KHAS
13 SHAFARINA BT MOHAMAD RASHID PPM PEND. KHAS
14 NORHAFIZAH BT IBRAHIM PPM PEND. KHAS

18

SENARAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MENGIKUT PERJAWATAN & PANGKAT
2020

BIL NAMA JAWATAN GRED OPSYEN

1 ZATUL BAZAMAH BT ABU BAKAR Guru Besar DG 42 PENGAJIAN
MELAYU
2 NORAIMI BT ZAKARIA PK Pentadbiran DG 42 PENGAJIAN
AHMAD NASRUDDIN BIN PK Hal Ehwal Murid MELAYU
PK Kokurikulum DG 42
3 BAHASA ARAB
MOHAMED DG 42
SEJARAH /
4 HUZAM HELMI BIN HAMZAH DG 44 SAINS
DC 41 PENDIDIKAN
5 YUSLIZA BT MAD YUSUF PK Pendidikan Khas DG 44 KHAS
Guru Penolong Agama DG 42 BAHASA ARAB
6 AMMAR FIKRI BIN ABU KASSIM Guru Akademik Biasa DG41 BAHASA
Guru Akademik Biasa DG 44 INGGERIS
7 AZIRA BT ARIFFIN Guru Penolong Agama DG 42 PJ/PK
Guru Penolong Agama DG 44
8 FAIRODEE B MOHAMOOD Guru Bimbingan DG 44 GURU INTERIM
Guru Akademik Biasa DG 42
9 FATIN NUR AFIFAH BT MOHAMAD Guru Penolong Agama DG 44 j-QAF/PAI
NOR Guru Akademik Biasa DG 41 PENG. BAHASA
Guru Penolong Agama DG 44 TAMIL
10 HARLELY EZREN BT MOHD HAMIDI Guru Akademik Biasa DG 42 MATEMATIK
Guru Akademik Biasa DG 42 j-QAF/PAI
11 HEMA MALATY A/P EKAMBORAM Guru Penolong Agama DG 44 BM / PJ
Guru Akademik Biasa DG 44 j-QAF/PAI
12 INTAN RUSYAILAH BT DOLLAH Guru Akademik Biasa DG 41 BAHASA TAMIL
13 ISMA AYU BT ISHAK Guru Penolong Agama DG 41 BAHASA
14 JAMIL BIN AWAB Guru Penolong Agama DG 42 MELAYU
15 JANNATI BT SAFFIN Guru Penolong Agama DC 41 PEND.ISLAM
16 K. ARIVINTTHAN A/L KRISHNAN Guru Prasekolah DG 44 BM / PJK
Guru Penolong Agama DG 44 KH / PSV
17 KAMSIAH BT MD KUNDOR Guru Akademik Biasa DG 41 PAI
Guru Penolong Agama j-QAF/PAI
18 KHAIRUDIN BIN ISHAK Guru Penolong Agama j-QAF/BAHASA
19 KHAIRUL ANUAR BIN AHMAD ARAB
20 KOMATHY AP SURYARAO PRA BM
21 MESNAN BIN SUPA’AD
22 MOHD WIZAN BIN ZAKARIA BAHASA ARAB

23 MOHD AL-QASSIM BIN OSMAN MATEMATIK
PAI
24 MOHD AZWAL BIN AB DERANI j-QAF/BAHASA
25 MUHAMAD HASNUL HAKIM BIN ARAB

ROSLAN
26 MUHAMMAD FADLI BIN PAKAIR
27 MUHAMMAD NAZRI BIN YUSOF

28 NADIA HANIM BT JANURI

19

BIL NAMA JAWATAN GRED OPSYEN

29 NIS SHAHIDA BT MOHMAD Guru Akademik Biasa DG 41 PEMULIHAN
30 NOOR AZRA BT ABU TALIB Guru PPKI (Pembelajaran) DG 44 PEND. KHAS
31 NOOR AZRINA BT IBRAHIM Guru PPKI (Pembelajaran) DG 44 PEND. KHAS
32 NOOR ELIANA BT HUSIN Guru Akademik Biasa DG 44 KH / PSV
33 NOOR SHAHIDA BT ABD RAHMAN Guru Penolong Agama DG 41 j-QAF/PAI
34 NOOR UMAIZAH BT LIMAN Guru Akademik Biasa DG 44
35 NOR AZMA BT MD Guru Akademik Biasa DG 44 MATEMATIK
36 NOR FADILAH BT MUSTAPA Guru Akademik Biasa DG 42 BH / KT
37 NOR KAMILAH BT ISMAIL Guru Penolong Agama DG 44 MUZIK
j-QAF/BAHASA
38 NOR KHADIJAH BT MOHD ALI Guru Akademik Biasa DG 44 ARAB
BAHASA
39 NOR MUZAHAR BIN MUSA Guru Akademik Biasa DG 44 MELAYU
40 NOR YASARAH BT MOHD NAIM Guru Penolong Agama DG41 BI
GURU INTERIM
41 NORDINA BT ABDUL RASHID Guru Akademik Biasa DG 44 KH / PSV /
SAINS
42 NORRULHUDA BT MOHTARDZO Guru Akademik Biasa DG 44 MATEMATIK
43 NORSHILLA BT MINHAT Guru Akademik Biasa DG 44 PJ
44 NUR AFIFAH BT OMOR Guru Akademik Biasa DG 41
45 NUR AISHAH BINTI ROSDI Guru PPKI (Pembelajaran) DG 44 SAINS / PJ
46 NUR AZELIA BINTI RAZALI Guru Akademik Biasa DG 41 PEND. KHAS
47 NUR HANANI BINTI ISMIL Guru Akademik Biasa DG 44 PEMULIHAN
48 NUR IDAYU BINTI ABDULLAH Guru Akademik Biasa DG 44 PEMULIHAN
49 NURISMA BINTI IBRAHIM Guru Akademik Biasa DG 42 PEND. KHAS
50 NURUL MUNA BINTI DAUD Guru PPKI (Pembelajaran) DG 41 BI
PEND. KHAS
51 NURUNADIRAH BINTI HAMID Guru Penolong Agama DG 41 j-QAF/BAHASA
ARAB
52 PARVATHY DEVI A/P SANNASY Guru Akademik Biasa DG 44 SAINS / BI
GURU
53 PUNITHA A/P PARAMASIVAN Guru Bimbingan DG41 BIMBINGAN
SAINS / KH
54 RITA SARVINA BINTI MUHD ROZI Guru Akademik Biasa DG 42
55 ROHA BINTI LANI Guru Akademik Biasa DG 42 MATEMATIK
56 ROHANA BINTI AWANG Guru Akademik Biasa DG 44 SAINS
57 ROHAYA BINTI HASHIM Guru Prasekolah DG 44 PPAK
58 ROSLINA BINTI ZI Guru PPKI (Pembelajaran) DG 44
P.AWAL KNK
59 ROSLINAWATI BINTI SEMAN Guru Penolong Agama DG 41 j-QAF/BAHASA
ARAB
60 ROZILAH BINTI ABD RAHIM Guru PPKI (Pembelajaran) DG 44 PEND. KHAS
j-QAF/BAHASA
61 SALEHATUN BINTI SALEH Guru Penolong Agama DG 44 ARAB

20

BIL NAMA JAWATAN GRED OPSYEN

62 SHARIFAH LAILA BINTI SYED ISMAIL Guru Akademik Biasa DG 42 BM
DG 41 PENG.
63 SHAIPULBAHRI BIN SHAMSUDIN Guru Akademik Biasa DG 44 INGGERIS
DG 44 j-QAF/PAI
64 SHARIFAH NADIA BINTI ASMUNI Guru Penolong Agama DG 42
Guru PPKI (Pembelajaran) DG 44 PEND. KHAS
65 SITI FADLIHA BINTI RAZALI Guru Akademik Biasa SAINS / BM
Guru Akademik Biasa DG 41 MATEMATIK /
66 SITI HAWA BINTI OMAR PJ
Guru Penolong Agama DG 44 j-QAF/BAHASA
67 SITI KAMARIAH BINTI SUHUD DG 44 ARAB
@SO’OD DG 41 BAHASA MELAYU
DG 44 BI
68 SITI NAIRUSNIZI BINTI CHE AHMED
BAHASA TAMIL
69 SITI SALBANI BINTI JUSOH Guru Akademik Biasa
Guru Akademik Biasa BI
70 SUJAIHAH BINTI ABDUL SHUKOR Guru Akademik Biasa
Guru Akademik Biasa
71 THILAGAH A/P MADIALIGAM Guru PPKI (Pembelajaran)

72 VALARMATHI AP LOKARASAN Guru Akademik Biasa
Guru PPKI (Pembelajaran)
WAN FAIZAH BINTI WAN AB DG 44 PEND. KHAS
73

RAHMAN

74 WAN ZAHARAH BINTI WAN DG 34 MATEMATIK
ABDULLAH DG 44
DG 42 PEND. KHAS
75 ZAFIRAH BINTI NONG SINGAH DG 44 SAINS /
DG 44 MATEMATIK
76 ZATIL FARA BINTI MOHAMED Guru Akademik Biasa DG 41 PEND. KHAS
MATEMATIK /
77 ZURIATI BINTI HASSAN Guru PPKI (Pembelajaran) BI
MATE / PJ / BI
78 ZURIDAH BINTI HAMZAH Guru Akademik Biasa

79 NURUL AMIRAH BINTI ABDUL RAZAK Guru Akademik Biasa

21

DASAR SEKOLAH

Mendedahkan murid dengan ilmu dan kemahiran terkini sebagai persediaan untuk
menghadapi saingan global dan era dunia tanpa sempadan.
Menyediakan P&P yang berkesan dan berkualiti, dimana setiap murid mendapat apa
yang sepatutnya diterima serta mengadakan sistem peperiksaan yang adil, tepat
dan telus tanpa sebarang diskriminasi.
Memberi keutamaan kepada kecemerlangan akademik disamping melatih murid
agar berdisiplin, bersopan-santun, berakhlak mulia. Memupuk bakat kepimpinan,
aktif dan sentiasa cergas dan ceria.
Melaksanakan dan mematuhi semua arahan kementerian dan jabatan pelajaran
berdasarkan surat pekeliling, akta. Arahan perbendaharaan atau perintah Am.
Menyertai semua aktiviti dan program ko-akademik dan kokurikulum dengan satu
sasaran cemerlang dalam apa yang disertai.
Menyediakan kelas dan persekitaran sekolah yang bersih, ceria, selamat dan
kondusif untuk keselesaan semua warga sekolah.
Memupuk semangat cintakan sekolah dan kerja sepasukan dalam kalangan warga
sekolah. Setiap masalah yang wujud dalam kalangan warga sekolah akan segara
diambil tindakan dan dicari jalan penyelesaian.
Memastikan semua perbelanjaan disalurkan untuk kemudahan dan kecemerlangan
murid dan sekolah, serta memastikan pengurusan akaun sekolah sentiasa berada
pada tahap bersih.

OBJEKTIF SEKOLAH

Meningkatkan prestasi akademik dalam peperiksaan PBS dan UPSR.
Menanam semangat cintakan sekolah.
Memelihara keadaan harmoni, bersatu padu dan bekerjasama dalam kalangan
warga sekolah.
Mewujudkan murid yang peka kepada perubahan dan keperluan semasa.
Mewujudkan dan memelihara suasana sekolah yang sihat, ceria dan
menyeronokkan.

22

10 PRINSIP SEKOLAH CEMERLANG

Mempercayai dan mengkaji semua murid boleh belajar, diajar dan mencapai
kemajuan.
Mempercayai dan mengakui bahawa sekolah adalah kunci utama kejayaan murid.
Pembangunan kemajuan sekolah memerlukan falsafah, matlamat, objektif dan
dasar sekolah.
Pembangunan dan kemajuan dalam sekolah merupakan usaha mewujudkan satu
budaya sekolah yang positif.
Pengelolaan dan pengurusan bilik darjah yang berkesan. ASPEK penting
meningkatkan pencapaian akademik.
Penyelesaian masalah sekolah harus ditumpukan kepada punca-punca yang
menyebabkan timbulnya masalah.
Pembangunan kemajuan sekolah perlu dilaksanakan atas DASAR usaha sama dan
bukan semata-mata usaha Guru Besar sahaja.
Maklum balas yang berterusan merupakan MEKANISME penting pelaksanaan
pembangunan kemajuan dalam sekolah.
Mempercayai dan mengakui bahawa ibu bapa dan masyarakat sekitar mempunyai
pelbagai kemahiran dan sumber tenaga yang dapat membantu pihak sekolah.
Kemajuan sesebuah sekolah memerlukan Guru Besar yang mempunyai kepimpinan
yang berkesan.

23

PANDUAN AM DAN ETIKA

PENDAHULUAN

Di bawah ini diperturunkan beberapa Garis Panduan penting tentang beberapa perkara
tertentu di bidang pentadbiran dan pengajaran. Diharapkan kerjasama, prihatin dan
tindakbalas guru dan staf sokongan bersama-sama melaksanakan, menyelaras,
menyempurnakan dan mengendalikannya dengan tujuan supaya jentera pentadbiran dan
pengelolaan sekolah ini akan berjalan dengan teratur, kemas dan licin. Dengan matlamat ini,
maka ‘PANDUAN TUGAS DAN ETIKA GURU & STAF SOKONGAN‘ ini digubal dan disarankan
kepada guru dan staf sokongan sebagai panduan dan tindakan.

BAHAGIAN A: PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
PERINTAH AM

Selaku penjawat awam guru adalah tertakluk kepada arahan yang terdapat dalam
Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga
mematuhi Perintah Am tersebut ( sila rujuk Bahagian C ).

Guru dan staf sokongan sekolah adalah dinasihati membaca, memahami dan
mentafsir dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.

Guru-guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Islam, Falsafah SMKA serta Visi, Misi, Falsafah, Matlamat,
Objektif dan Piagam Pelanggan Sekolah.

SIKAP GURU & STAF SOKONGAN SEKOLAH
Sikap baik guru & staf sokongan sekolah membantu dalam membina iklim sekolah yang baik.
Antara lain, ‘sikap baik’ ini dapat dilihat dalam perkara-perkara seperti berikut:
Menepati Masa

Sekurang-kurangnya telah menghadiri diri 10 minit sebelum masa yang ditentukan
untuk memulakan sebarang tugas di sekolah. Memulakan tugas pengajaran dalam 5 minit
loceng berbunyi / masanya. Sesuatu tugas yang diberi diselesaikan dalam tempoh yang
ditetapkan tanpa perlu diingat-ingatkan dalam jangka masa yang ditetapkan.
Pakaian

Guru dan staf sokongan WAJIB mematuhi Surat Pekeliling Bil.6/1995 ( rujuk salinan
surat pekeliling yang dilampirkan ).

Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan
masyarakat timur.

24

Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak
dibenarkan bagi guru perempuan.

Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang
sesuai.

Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu, Guru perempuan juga
dikehendaki memakai sepatu (kasut sarung / bukan sandal) supaya kelihatan lebih kemas dan
rasmi.

Semua guru hendaklah memakai pakaian batik pada setiap hari Khamis.
Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai yang sesuai.
Guru perempuan: seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja
sukan, baju trek, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
Guru lelaki: seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. Kemeja T, kemeja sukan,
baju trek atau jersi , kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari
persekolahan, majlis rasmi di sekolah atau di luar sekolah.
Rambut/ Misai / Janggut
Guru & staf sokongan lelaki di sekolah hendaklah mematuhi garis panduan
Kementerian Pelajaran Malaysia dalam hal ini dan sentiasa menjadi teladan yang baik kepada
semua murid.
Merokok
Guru & staf sokongan tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah. SEKOLAH
ADALAH KAWASAN LARANGAN MEROKOK.
Waktu Bertugas
Waktu rasmi persekolahan adalah seperti yang tercatat dalam jadual waktu
persekolahan.
Semua guru wajib berada di dalam kawasan sekolah sepanjang waktu persekolahan
kecuali menjalankan tugas rasmi di luar sekolah.
Semua guru hendaklah sampai dan berada di sekolah seperti berikut :-

*Sesi pagi - sebelum 7.20 - 1.40 petang
Guru Bertugas Mingguan dikehendaki berada di sekolah

*Sesi pagi - jam 7.00 pagi – 2.00 petang
Waktu balik bagi guru bertugas mingguan adalah selepas tamat sesi persekolahan.

25

Semua guru dan staf sokongan WAJIB merakamkan masa tiba ke sekolah dan masa balik
pada sistem kehadiran yang disediakan serta menulis kehadiran di dalam buku kedatangan
yang sedia ada.

Keluar Dari Kawasan Sekolah Semasa Bertugas
Guru dan Staf sokongan TIDAK dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah semasa

waktu bertugas kecuali mendapat kebenaran daripada Guru Besar.
Guru-guru yang mendapat arahan daripada JPN / PPD / KPM / LEMBAGA

PEPERIKSAAN MALAYSIA / MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA dimestikan memaklumkan
kepada Guru Besar terlebih dahulu.

Bagi urusan tidak rasmi , Guru dan Staf sokongan dikehendaki mengisi Buku
Kebenaran Keluar dan dapatkan tandatangan Guru Besar / Penolong Kanan Pentadbiran.

Guru dan Staf sokongan yang telah dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah juga
dikehendaki mencatatkan pada Sistem Kehadiran bagi merakamkan waktu keluar dan waktu
kembali semula ke sekolah.

Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta mendapatkan guru ganti /
memberikan tugasan kepada kelas yang ditinggalkan dan hendaklah memaklumkan kepada
Guru Besar / Penolong Kanan Pentadbiran.

Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu sekolah kecuali
dalam keadaan kecemasan.

Kedatangan
Rakaman “ Sistem Kehadiran adalah dokumen penting yang untuk membuat

penilaian ‘Prestasi Tahunan’.
Guru-guru yang hadir untuk kegiatan kokurikulum dan kelas-kelas tuisyen juga

dikehendaki menandatangani Buku Kehadiran Kokurikulum.
Tidak hadir bertugas tanpa Kenyataan:
o Guru atau staf sokongan yang tidak hadir ke sekolah atau bertugas tanpa
kenyataan yang munasabah akan dipotong gajinya mengikut peruntukan
dalam Perintah Am.
o Guru atau staf sokongan yang pada zahirnya hadir ke sekolah atau bertugas
tetapi tidak menjalankan tugasnya juga boleh dianggap ’tidak menjalankan
tugas’ dan diambil tindakan memotong gaji pada hari berkenaan.

26

Kehadiran Mesyuarat/ Program Rasmi Sekolah/ Kursus Dalaman
Guru WAJIB hadir semua mesyuarat dan program rasmi sekolah.
Guru yang tidak hadir hendaklah mendapat kebenaran daripada Guru Besar dengan
permohonan secara rasmi. Bukti tidak dapat hadir hendaklah disertakan.
Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja.

CUTI
Cuti Rehat / Penggal
Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24
Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti
rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi separuh daripada
jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar
biasa.
Cuti Rehat Khas (CRK)

Cuti Sambilan tidak lebih daripada tujuh (7) hari yang diberi kepada Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun
1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh (10) hari dalam satu tahun
kalender ; dan
Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya
tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Rehat
bagi pegawai yang layak.
Cuti ini layak kepada semua guru termasuk Guru Sandaran Terlatih dan Guru
Kontrak.
Kelulusan diberikan oleh Guru Besar dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan
pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan
yang melayakkan dalam tahun berkenaan (rujuk Perintah Am 1 (ix) Bab C ).

Cuti Sakit
Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi dua hari berturut-turut
hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam
setahun.
Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan
dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

27

Cuti Keluar Negara
Semua guru yang bercuti keluar Negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan borang
permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.
Cuti Khas – Isteri bersalin
Diberikan selama (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam
lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan
kepada lima (5) kali dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.
Cuti Tanpa Rekod
Cuti Tanpa Rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa, cuti latihan
pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan/persatuan, latihan
syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan, mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil
bahagian sukan, tugas khas perubatan.
Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat
Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama (3) hari sebagai cuti
tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah : suami atau isteri , anak-anak, ibu dan
bapa kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan kelepasan am. Kelulusannya tertakluk
kepada kepentingan perkhidmatan.
Jenis-jenis Cuti atas sebab perubatan

Cuti sakit
o Cuti sakit lanjutan ( Cuti separuh gaji 90 hari dengan perakuan Lembaga
Perubatan bahawa pegawai ada harapan sembuh )

Cuti pemulihan dan cuti kerantina
o ( Pegawai dalam perjalanan balik ke Malaysia dari luar Negara di tahan di
mana-mana stesen kerantina oleh pihak berkuasa kesihatan pelabuhan
atau lapangan terbang atau di dalam sebuah kapal / kapal terbang yang ada
berlaku wabak penyakit merebak )

Cuti bersalin
Cuti kecederaan ( cedera semasa menjalankan tugas )
Cuti tibi, kusta dan barah

Perhimpunan Mingguan
Guru-guru dikehendaki menghadiri perhimpunan Mingguan sekolah pada masa dan
hari yang ditetapkan.
Guru-guru bersama-sama murid menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor
dan lagu sekolah serta membaca Ikrar.

28

Melakukan Kerja Luar

Penjawat Awam tidak dibenarkan melakukan kerja luar kecuali dengan mematuhi Perintah
Am Bab ‘D’ seperti berikut:

Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
Tidak dilakukan semasa waktu pejabat.
Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam.
Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan
jabatan.
Berkaitan dengan menjalankan kelas tuisyen , guru-guru dingatkan bahawa tindakan
tersebut melanggar Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550) subseksyen 79 (i) dan
subseksyen 132 (g) dimana boleh didenda tidak melebihi RM 30,000 ( Ringgit
Malaysia : Tiga Puluh Ribu ) atau tidak lebih dua tahun penjara atau kedua-duanya
sekali.

Buku Rekod Mengajar ( Fail )

Buku Persediaan Mengajar adalah dokumen rasmi dan harta kerajaan. Semua
butiran hendaklah dilengkapkan dengan teliti, kemas dan betul.
Fail / Buku ini hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Penolong Kanan / pada
setiap minggu mengikut jadual untuk disemak dan ditandatangani.
Jika peraturan ini tidak dipatuhi , guru boleh dikenakan denda tidak melebihi lima
ribu ringgit ( RM 5,000 )mengikut Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Peraturan-
Peraturan Pendidikan ( Kurikulum Kebangsaan 1997 ) PUA /531 / 97.

Jadual Waktu Mengajar

Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan.
Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa
kebenaran.
Guru Kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untu dipamerkan
dalam kelas sendiri.

Bilik Guru

Sebuah jawatankuasa dilantik untuk menguruskan segala hal yang berkaitan dengan
bilik guru.
Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas.
Masa tersebut hendaklah dianggap ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free
period’. Masa tersebut sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan
dengan pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah
sahaja. Sebarang aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan
di bilik guru.
Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak menganggu ketenteraman orang lain.

29

Guru tidak digalakkan membenarkan murid berada di bilik guru.
Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru,
termasuk keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru.
Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik guru hendaklah memastikan semua
komputer, lampu, kipas, air-cond dipadamkan dan semua pintu dikunci.

Keahlian Kelab Guru / PIBG
Semua guru/staf secara automatik menjadi ahli Kelab Bilik Guru dan PIBG sekolah

Pelawat / Jurujual
Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar / Penolong Kanan
terlebih dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma /
syarikat atau jurujual kecuali dengan kebenaran Guru Besar .( rujuk Lampiran E )

Urusan Dengan PPD / Jabatan Pendidikan Negeri
Guru dan staf sokongan tidak digalakkan pergi ke Jabatan Pelajaran Daerah (PPD)
atau Jabatan Pelajaran Selangor untuk urusan peribadi kecuali jika diarahkan
berbuat demikian.

Arahan & Pekeliling
Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar hendaklah dibaca
dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.
Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di
dalam fail khas.

Telefon
Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru dan staf
sokongan sekolah tidak dibenarkan menggunakan telefon sekolah untuk urusan
peribadi.
Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa P & P di dalam bilik darjah dan
semasa mesyuarat.

Kunci Bilik-bilik Khas
Semua kunci mesti disimpan di pejabat, guru yang menggunakan kunci hendaklah
mengisi Buku Rekod Peminjaman di pejabat.
Guru-guru yang berhak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat
kebenaran daripada Guru Besar dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di
pejabat sekolah.

30

SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 HARI MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN 19
2 20 11
02. 01. 2020 31. 01.2020 10 1
49 9
01. 02. 2020 29. 02. 2020 2
9 7
01. 03. 2020 13. 03. 2020 7 1
22
JUMLAH HARI 11 16
40 6
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
16
14. 03. 2020 22. 03. 2020 17
18
23. 03. 2020 31. 03. 2020 35

01. 04. 2020 30. 04. 2020 9
19
01. 05. 2020 22. 05. 2020 21
21
JUMLAH HARI 13
74
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
41
23. 05. 2020 07. 06. 2020

08. 06. 2020 30. 06. 2020

01. 07. 2020 24. 07. 2020

JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25. 07. 2020 02. 08. 2020

03. 08.2020 31. 08.2020

01. 09. 2020 30. 09. 2020

01. 10. 2020 31. 10. 2020

01. 11. 2020 20. 11. 2020

JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN

21. 11. 2020 31. 12. 2020

CUTI PERAYAAN 2020

PERAYAAN CUTI PERAYAAN CUTI YANG DIPERUNTUKKAN
TAHUN BARU CINA 25. 01. 2020 (Sabtu) 23. 01. 2020 (Khamis)
HARI RAYA AIDILFITRI 26. 01. 2020 (Ahad) 24. 01. 2020 (Jumaat)
HARI DEEPAVALI 24. 05. 2020 (Ahad) 21. 05. 2020 (Khamis)
25. 05. 2020 (Isnin) 22. 05. 2020 (Jumaat)
14. 11. 2020 (Sabtu) 13. 11. 2020 (Jumaat)
16. 11. 2020 (Isnin)

CATATAN :
Perayaan Hari Raya Aidilfiri: 24 & 25 Mei 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Perayaan Hari Raya Qurban: 31 Julai dan 1 Ogos (Dalam Cuti Pertengahan Penggal 2)

31

HARI PELEPASAN AM PERSEKUTUAN & NEGERI SELANGOR 2020

HARI KELEPASAN TARIKH HARI
RABU
TAHUN BARU 2020 1 JAN 2020 SABTU-AHAD
SABTU
TAHUN BARU CINA 25 – 26 JAN 2020 JUMAAT
KHAMIS
THAIPUSAM 08 FEB 2020 AHAD
AHAD - ISNIN
HARI PEKERJA 01 MEI 2020 SABTU
JUMAAT
HARI WESAK 7 MEI 2020 KHAMIS
ISNIN
NUZUL QURAN 10 MEI 2020 RABU
KHAMIS
HARI RAYA AIDILFIRI 24 – 25 MEI 2020 SABTU
JUMAAT
HARI KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN AGONG 6 JUN 2020 JUMAAT

HARI RAYA QURBAN 31 JULAI 2020

AWAL MUHARAM 20 OGOS 2020

HARI KEBANGSAAN 31 OGOS 2020

HARI MALAYSIA 16 SEPT 2020

MAULIDUR RASUL 29 OKT 2020

HARI DEEPAVALI 14 NOV 2020

HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR 11 DIS 2020

HARI KRISMAS 25 DIS 2020

32

WAKTU PERSEKOLAHAN 2020

HARI MASA KELAS
Isnin 7.40 pagi - 12.00 tengah hari Prasekolah
Selasa 7.40 pagi - 1.00 petang Kelas Khas
Rabu 7.40 pagi - 01.00 petang Tahun 1 - 3
Khamis 7.40 pagi - 01.30 petang Tahun 4 - 6
Jumaat 7.40 pagi - 12.00 tengah hari Prasekolah
7.40 pagi - 1.00 petang Kelas Khas
7.40 pagi - 01.00 petang Tahun 1 - 3
7.40 pagi - 01.30 petang Tahun 4 - 6
7.40 pagi - 12.00 tengah hari Prasekolah
7.40 pagi - 1.00 petang Kelas Khas
7.40 pagi - 01.00 petang Tahun 1 - 3
7.40 pagi - 01.00 petang Tahun 4 - 6
7.40 pagi - 12.00 tengah hari Prasekolah
7.40 pagi - 1.00 petang Kelas Khas
7.40 pagi - 01.00 petang Tahun 1 - 3
7.40 pagi - 01.00 petang Tahun 4 - 6
7.40 pagi - 12.00 tengah hari Prasekolah
7.40 pagi - 12.00 tengah hari Kelas Khas
7.40 pagi - 12.00 tengah hari Tahun 1 - 6

33CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH 3

GURU BESAR
ZATULGBUARZUAMBEASHARBINTI ABU BAKAR

PIBG

PenolongGKuraunaPnenPoelnotnagdbKiraannan& Kurikulum Penolong KGanuarnu HPeanloElhowngalKManuarnid PenolongGKuarnuaPneKnoklounrgikKulaunman PPeennoolloonnggKKaannaann Pendidikan Khas
PenNtaodrbairmani B&t KZaukriakruialum Ahmad NaHsrEudMdin bin Mohamed Huzam KHoeklmuriikbuinluHmamzah PendiYduiksalinzaKbhiansti Mad Yusuf

Kurikulum Pentadbiran Sukan Permainan Kurikulum
Tahunan
Panitia Peperiksaan Disiplin Dan Kantin Projek Khas Bola sepak KoKurikulum
& Penilaian Pengawas Bola Jaring
Bahasa Bahasa Kewangan Pentadbiran SPBT Badan Sepak takraw Hal Ehwal
Malaysia Inggeris Jadual Waktu Penyeliaan Projek Khas Uniform Badminton Murid Murid
Jadual Ganti Bekalan Guru Keselamatan Pengakap
Sains Matematik RMT Dan PBSM Kelab & Projek Khas
Kelas Statistik / Perkembangan Program Kesihatan Tunas Puteri Persatuan
Pen. Islam P. Moral Tambahan Data Staff Susu Sekolah Puteri Islam
Bangunan & B. Malaysia
P. Seni P. Muzik Pusat Sumber Perancangan Maklumat Kebersihan Selenggaraan Lawatan B. Inggeris
/Pembangunan Guru & Keceriaan Pendaftaran / Matematik
Sejarah Rekabentuk Perpustakaan Sekolah Rekod Sains
Pemulihan &Teknologi Bilik APD Bimbingan & Kebajikan Pen. Islam
Bahasa Tamil BBM Pengurusan Kaunseling Kebudayaan
P.Jasmani Staff Pejabat
Tek Maklumat Pencegahan MSS
& Komunikasi Projek Khas dadah

Pra sekolah Inventori

PENGURUSAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Zatul Bazamah binti Abu Bakar (Guru Besar)
Pn. Noraimi bt Zakaria (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1: En. Ahmad Nasruddin bin Mohamed (PK Hal Ehwal
Murid)
Naib Pengerusi 2: En. Huzam Helmi bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Cik Yusliza bt Mad Yusuf (PK Pendidikan
Naib Pengerusi 3: Khas)
Naib Pengerusi 4: Pn Faridah bt Hussin (Ketua Kerani )
Pn. Zaibidatul bt Mohamad (Pembantu Tadbir)
Ahli Jawatankuasa:

Tugas

Mengadakan mesyuarat pengurusan secara berkala sekurang-kurangnya 2 bulan
sekali.
Membincangkan perkara yang melibatkan pentadbiran, pengurusan dan perjalanan
sekolah secara menyeluruh.
Menyediakan format, modul dan formula dalam menyampaikan SPI kepada semua
kaki tangan sekolah.
Mempastikan semua peralatan pejabat dan kelengkapan P&P ada serta mencukupi.
Merancang dan melaksanakan Program Penggunaan/Pembangunan/Keceriaan
Bangunan dan Fizikal sekolah.
Merancang dan menyelia perkembangan staf setiap masa secara berkala dan
direkodkan.

JAWATANKUASA KEWANGAN, ASET & AKAUN SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Zatul Bazamah binti Abu Bakar (Guru Besar)
Pn. Noraimi bt Zakaria (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : En. Ahmad Nasruddin bin Mohamed (PK Hal Ehwal
Murid)
Naib Pengerusi 2 : En. Huzam Helmi bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Cik Yusliza bt Mad Yusuf (PK Pendidikan
Naib Pengerusi 3 : Khas)
Naib Pengerusi 4 : En. Nor Muzahar bin Musa
Ketua-ketua Panitia
Ketua : Ketua-ketua Unit

Ahli Jawatankuasa:

Tugas

Membaca dan memahami SPI yang berkaitan Pengurusan Kewangan dan
Perakaunan Sekolah.
Menyediakan perancangan pembelian barangan keperluan sekolah dengan cermat.
Menyediakan Buku Tunai Kerajaan/SUWA dan Wang Panjar sekolah.
Menyemak dan menandatangani Penyata Kewangan dalam Buku Tunai
Kerajaan/SUWA/ Panjar Wang Runcit dan Buku Subdiari.
Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun.

34

JAWATANKUASA PEMANTAUAN, PENCERAPAN & PENYELIAAN

Pengerusi : Pn. Zatul Bazamah binti Abu Bakar (Guru Besar)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Noraimi bt Zakaria (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 2 : En. Ahmad Nasruddin bin Mohamed (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 3 : En. Huzam Helmi bin Hamzah (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 4 : Cik Yusliza bt Mad Yusuf (PK Pendidikan Khas)

Tugas

Menyelia dan menilai P&P di sekolah.
Memimpin guru dan staf sekolah secara berterusan dan direkodkan.
Berbincang dengan guru setiap kali selepas mencerap atau menyelia.
Mengemukakan nama calon guru dan kakitangan yang layak markah prestasi
cemerlang.
Mendorong dan menasihati guru dan kakitangan kea rah prestasi cemerlang.

JAWATANKUASA SKPMg2 SEKOLAH (JKSS)

Pengerusi : Pn. Zatul Bazamah binti Abu Bakar (Guru Besar)
Pn. Noraimi bt Zakaria (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : En. Ahmad Nasruddin bin Mohamed (PK Hal Ehwal
Murid)
Naib Pengerusi 2 : En. Huzam Helmi bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Cik Yusliza bt Mad Yusuf (PK Pendidikan
Naib Pengerusi 3 : Khas)
Naib Pengerusi 4 : Pn Faridah bt Hussin (Ketua Kerani)
Pn. Zaibidatul bt Mohamad (Pembantu Tadbir)
Setiausaha : Pasukan Pelaksana Standard (PPS)

:

Ahli Jawatankuasa:

Tugas
Menilai dan membuat penanda aras sekolah mengikut justifikasi KPM.
Berbincang dan memutuskan skala sekolah.

35

JAWATANKUASA PBPPP

Pengerusi : Pn. Zatul Bazamah binti Abu Bakar (Guru Besar)
Pn. Noraimi bt Zakaria (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : En. Ahmad Nasruddin bin Mohamed (PK Hal Ehwal
Murid)
Naib Pengerusi 2 : (PK Kokurikulum)
(PK Pendidikan
Naib Pengerusi 3 : En. Huzam Helmi bin Hamzah Khas)
Naib Pengerusi 4 : Cik Yusliza bt Mad Yusuf (Ketua Kerani)
(Pembantu Tadbir)
Setiausaha : Pn Faridah bt Hussin
: Pn. Zaibidatul bt Mohamad

Tugas
Menilai dan membuat penanda aras sekolah mengikut justifikasi KPM.
Berbincang dan memutuskan prestasi guru-guru dan kakitangan sekolah.

JAWATANKUASA MESYUARAT GURU

Pengerusi : Pn. Zatul Bazamah binti Abu Bakar (Guru Besar)
Pn. Noraimi bt Zakaria (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : En. Ahmad Nasruddin bin Mohamed (PK Hal Ehwal
Murid)
Naib Pengerusi 2 : En. Huzam Helmi bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Cik Yusliza bt Mad Yusuf (PK Pendidikan
Naib Pengerusi 3 : Khas)
Naib Pengerusi 4 :

S/U Mesyuarat Guru 1 : Pn. Nur Hanani bt Ismil
S/U Mesyuarat Guru 2 : Pn. Nur Hanani bt Ismil
S/U Mesyuarat Guru 3 : Pn. Nur Afifah bt Omor
S/U Mesyuarat Guru 4 : Pn. Nis Shahida bt Mohmad
S/U Dialog Prestasi : Pn. Siti Nairusnizi bt Che Ahmed
: Pn. Salehatun bin Saleh
: En. Mohd Wizan bin Zakaria

36

JAWATANKUASA TATATERTIB & PENILAIAN PRESTASI

Pengerusi : Pn. Zatul Bazamah binti Abu Bakar (Guru Besar)
Pn. Noraimi bt Zakaria (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : En. Ahmad Nasruddin bin Mohamed (PK Hal Ehwal
Murid)
Naib Pengerusi 2 : (PK Kokurikulum)
(PK Pendidikan
Naib Pengerusi 3 : En. Huzam Helmi bin Hamzah Khas)
Naib Pengerusi 4 : Cik Yusliza bt Mad Yusuf

Tugas

Bermesyuarat dan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan jawatan kuasa.
Mencari dan menyelesaikan isu berkaitan dengan segera.
Menyediakan laporan mengikut justifikasi.

JAWATANKUASA LATIHAN PERSONEL DAN PERKEMBANGAN STAF

Pengerusi : Pn. Zatul Bazamah binti Abu Bakar (Guru Besar)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Noraimi bt Zakaria (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 2 : En. Ahmad Nasruddin bin Mohamed (PK Hal Ehwal

Murid)

Naib Pengerusi 3 : En. Huzam Helmi bin Hamzah (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 4 :
Cik Yusliza bt Mad Yusuf (PK Pendidikan

Khas)

Setiausaha : En. Khairul Anuar bin Ahmad
Ahli Jawatankuasa
: Pn. Siti Nairusnizi bt Che Ahmed

Pn. Salehatun bt Saleh

En. Mohd Wizan bin Zakaria

Pn. Nur Aishah bt Rosdi

Ketua Panitia Mata Pelajaran

Guru Pusat Sumber

Guru Bimbingan

Guru Tugas-tugas Khas

Ketua Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)

Tugas

Merancang dan menyediakan aktiviti perkembangan staf mengikut keperluan
semasa.
Menggalakkan percambahan fikiran, idea, perkongsian maklumat, budaya ilmu serta
peningkatan potensi diri.
Merancang kursus kesedaran / motivasi kendiri guru.
Merekodkan dan melabelkan guru mengikut potensi diri.

37


Click to View FlipBook Version