The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครู ด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Onanong Pongklang, 2019-11-28 04:47:41

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครู ด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครู ด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

รายงานผลการเขา้ ร่วมอบรมหลักสตู รการฝกึ อบรมครดู า้ นการสอนคนพิการ พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหน่ง ครู

รายงานผลการเขา้ ร่วมอบรมหลักสตู รการฝกึ อบรมครู
ด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครง้ั ท่ี ๑

ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ระหวา่ งวันท่ี ๑๕ - ๒๗ ตลุ าคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรยี นโสตศึกษาจงั หวดั นครปฐม

โดย

นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง
ตาแหนง่ ครู

โรงเรยี นโสตศึกษาเทพรัตน์ จงั หวดั ประจวบคีรขี นั ธ์
สงั กัดสานกั บริหารงานการศกึ ษาพิเศษ

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

รายงานผลการเขา้ ร่วมอบรมหลักสตู รการฝึกอบรมครดู า้ นการสอนคนพิการ พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑ คร้ังที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหน่ง ครู

บนั ทกึ ข้อความ

สว่ นราชการ โรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรัตน์ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ท่ี ........./๒๕๖๒

เรอ่ื ง รายงานผลการเขา้ รว่ มอบรมหลักสตู รการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพกิ าร พุทธศกั ราช ๒๕๖๑
ครัง้ ที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรยี น ผอู้ านวยการโรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรัตน์

ตามคาส่ังที่ 231/2562 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ข้าพเจ้านางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง
ตาแหน่ง ครู และคณะ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑

คร้งั ที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจงั หวัดนครปฐม ระหว่างวันท่ี 15 - 27 พฤษภาคม ๒๕๖๒
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน รวมเป็นเวลาเดินทางไปราชการ ๑๔ วนั

บัดนี้ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงาน
ผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดงั เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๑) คาสั่งที่ 231/2562 เร่อื ง อนุมัตใิ ห้ขา้ ราชการครูเดินทางไปราชการ
ลงวนั ที่ 14 ตุลาคม ๒๕๖๒

๒) บันทกึ ขอ้ ความขออนุมัติเดินทางไปราชการ
๓) หนงั สอื ที่ ศธ ๐๔007/ว4187 เรื่อง ประชาสมั พันธก์ ารรบั สมคั รสอบคัดเลอื กเพื่อเขา้ รบั การ

อบรมหลกั สูตรการฝกึ อบรมครดู า้ นการสอนคนพิการ พทุ ธศกั ราช 2561

ลงวนั ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
4) ประกาศสานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน เร่อื ง รายช่ือผูผ้ ่านการสอบคดั เลอื ก

บคุ คลเข้ารับการฝกึ อบรมครดู ้านการสอนคนพกิ าร พุทธศักราช 2561 คร้ังที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2562
5) ภาพผลการเข้าร่วมอบรมหลกั สตู รการฝกึ อบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ครงั้ ท่ี ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
6) ผลการบันทึกการเขา้ ร่วมอบรมหลักสตู รการฝึกอบรมครดู ้านการสอนคนพกิ าร พุทธศักราช

๒๕๖๑ ครัง้ ท่ี ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้าพเจ้า จะนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะหรืออื่นๆ ที่ได้รับในเข้า
ร่วมอบรมคร้ังน้ี มาเพื่อพฒั นางานของหนว่ ยงาน ดังนี้

ข้าพเจา้ ได้รับความร้เู กี่ยวกับแนวทางการปฏบิ ัตติ นในการจดั การเรยี นการสอนสาหรับผู้พกิ าร
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินท้ังหลักการพื้นฐานการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาคน

พิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กิจกรรมฟ้ืนฟู
ศกั ยภาพคนพกิ ารหรือผเู้ รยี นท่ีมคี วามตอ้ งการจาเป็นพิเศษ วิจัยในช้ันเรียน การจัดการศึกษาสาหรับบคุ ลที่มี
ความบกพร่องท้ัง 9 ประเภท และการจัดการศึกษาแบบเรยี นรวม ซงึ่ สามารถนาความรู้เหล่าน้ีมาปรับใช้ได้ใน

โรงเรียน เพ่ือจดั การศกึ ษาให้ผ้เู รียนเกดิ การเรียนรู้และสามารถบรู ณาการความรู้ทเ่ี หมาะสมกับผู้เรียนทม่ี ีความ
ต้องการจาเปน็ พเิ ศษ

รายงานผลการเข้ารว่ มอบรมหลักสตู รการฝกึ อบรมครดู ้านการสอนคนพกิ าร พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑ ครง้ั ที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหนง่ ครู

เอกสารท่ีได้รบั จากการไปราชการการอบรม มีดังตอ่ ไปน้ี คอื
ไฟล์เอกสารสาหรับศึกษาด้วยตนเองประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ
พุทธศกั ราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เลม่ 1 คู่มอื ใช้ชดุ เอกสารศกึ ษาดว้ ยตนเอง
เล่ม 2 หลกั การพนื้ ฐานการศกึ ษาพิเศษ
เล่ม 3 การจดั การศกึ ษาคนพิการหรือผู้เรียนท่ีมีความต้องการจาเปน็ พิเศษ
เลม่ 4 แผนการจดั การศกึ ษาเฉพาะบุคคล
เลม่ 5 กิจกรรมฟื้นฟศู กั ยภาพคนพกิ ารหรือผู้เรยี นท่ีมีความตอ้ งการจาเป็นพเิ ศษ
เล่ม 6 วิจัยในช้ันเรยี น
เลม่ 7 การจัดการศกึ ษาสาหรับบคุ ลทม่ี ีความบกพร่องทางการเห็น
เลม่ 8 การจัดการศึกษาสาหรับบคุ คลที่มคี วามบกพร่องทางการไดย้ นิ
เล่ม 9 การจดั การศกึ ษาสาหรับบคุ คลที่มคี วามบกพร่องทางสติปญั ญา
เล่ม 10 การจัดการศึกษาสาหรบั บุคคลทม่ี คี วามบกพรอ่ งทางรา่ งกายหรอื การเคล่อื นไหวหรอื สุขภาพ
เล่ม 11 การจัดการศกึ ษาสาหรับบคุ ลที่มีความบกพรอ่ งทางการเรยี นรู้
เล่ม 12 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลท่ีมคี วามบกพรอ่ งทางการพูดและภาษา
เลม่ 13 การจดั การศกึ ษาสาหรบั ุบุคคลทมี่ คี วามบกพร่องทางพฤตกิ รรมหรืออารมณ์
เลม่ 14 การจัดการศึกษาสาหรบั บคุ คลออทสิ ติก
เลม่ 15 การจัดการศกึ ษาสาหรบั บุคคลพิการซอ้ น
เล่ม 16 การจัดการศึกษาแบบเรยี นรวม

การเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และอ่ืนๆ แกผ่ ูท้ เี่ กีย่ วข้อง คอื
สามารถนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ
พุทธศักราช ๒๕๖๑ คร้ังที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2 เผยแพรแ่ ก่ครูผู้สอนในโรงเรยี นได้ทกุ คน ท้ังเรื่องหลกั การ
พ้นื ฐานการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาคนพิการหรือผู้เรียนท่ีมีความต้องการจาเป็นพเิ ศษ แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กจิ กรรมฟ้ืนฟศู ักยภาพคนพิการหรอื ผเู้ รียนท่ีมีความตอ้ งการจาเป็นพิเศษ วจิ ัยในช้ัน
เรียน การจัดการศึกษาสาหรับบุคลท่ีมีความบกพร่องทั้ง 9 ประเภท และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
นอกจากน้ียงั สามารถนาความรเู้ ข้ามาจัดกิจกรรมการเรยี นการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความบกพรอ่ งทางการ
ได้ยนิ ในรายวิชาวทิ ยาศาสตรต์ อ่ ไปได้

จึงเรียนมาเพอ่ื โปรดทราบ

ลงช่ือ......................................................ผรู้ ายงาน
(นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง)
ตาแหนง่ ครู

รายงานผลการเขา้ รว่ มอบรมหลกั สูตรการฝกึ อบรมครดู ้านการสอนคนพิการ พุทธศกั ราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหนง่ ครู

ความเห็นหัวหน้ากล่มุ บรหิ ารงานบคุ คล คาส่ังผ้อู านวยการสถานศึกษา
…………...……………………………......……………… …………...……………………………......………………
…………...……………………………......……………… …………...……………………………......………………
…………...……………………………......……………… …………...……………………………......………………

ลงช่อื ............................................................. ลงชอ่ื .............................................................
(นางขวญั แพร สทิ ธนิ นท์วรกุล) (นางวราภรณ์ จงึ สวด)ี
ตาแหนง่ ครูชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรัตน์

หมายเหตุ ๑. แนบสาเนาประกาศนียบตั ร หนงั สอื สาคัญ หรอื หนงั สือรับรองการเข้ารบั การฝกึ อบรม/สัมมนา

ประชมุ ทางวชิ าการและเอกสารท่เี กยี่ วขอ้ งกบั การฝกึ อบรม/สัมมนา/ประชมุ ทางวิชาการ
ไปกบั รายงานฉบับน้ดี ว้ ย
๒. ส่งรายงานพรอ้ มท้งั เอกสารทเ่ี กยี่ วขอ้ งใหผ้ บู้ ังคบั บญั ชาตามลาดบั ข้ัน ภายใน ๗ วนั

หลงั สน้ิ สุดการ ฝึกอบรม , ศกึ ษาหรือดงู าน , ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารหรือการสมั มนา

รายงานผลการเขา้ ร่วมอบรมหลกั สตู รการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศกั ราช ๒๕๖๑ คร้งั ที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

ภาพกจิ กรรมการเขา้ ร่วมอบรมหลักสตู รการฝกึ อบรมครูดา้ นการสอนคนพกิ าร
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครง้ั ที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่างวนั ที่ 15 - 27 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ โรงเรยี นโสตศกึ ษาจังหวัดนครปฐม

รายงานผลการเข้ารว่ มอบรมหลกั สตู รการฝกึ อบรมครดู า้ นการสอนคนพิการ พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหน่ง ครู

รายงานผลการเขา้ ร่วมอบรมหลักสตู รการฝกึ อบรมครดู า้ นการสอนคนพิการ พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหน่ง ครู

รายงานผลการเขา้ ร่วมอบรมหลักสตู รการฝกึ อบรมครดู า้ นการสอนคนพิการ พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหน่ง ครู

ผลการบันทึกการเขา้ ร่วมอบรมหลกั สตู รการฝกึ อบรมครูด้านการสอนคนพกิ าร
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครัง้ ท่ี ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการเข้ารว่ มอบรมหลกั สตู รการฝึกอบรมครูดา้ นการสอนคนพกิ าร พุทธศกั ราช ๒๕๖๑ ครัง้ ที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหน่ง ครู

รายงานผลการเขา้ ร่วมอบรมหลักสตู รการฝกึ อบรมครดู า้ นการสอนคนพิการ พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหน่ง ครู


Click to View FlipBook Version