The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน
“รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ ๖”
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Onanong Pongklang, 2019-11-28 04:53:29

รายงานผลการพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ ๖”

รายงานผลการพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน
“รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ ๖”
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการรายงานผลการพานักเรยี นเขา้ รว่ มกิจกรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทติ ย์ตก ณ แหลมผกั เบยี้ คร้งั ที่ ๖”
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

รายงานผลการพานักเรียนเข้าร่วมกจิ กรรมงาน
“รบั ลม ชมนก พระอาทติ ย์ตก ณ แหลมผกั เบย้ี คร้ังท่ี ๖”

วนั ท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โครงการศกึ ษาวจิ ยั และพฒั นาส่งิ แวดล้อมแหลมผกั เบี้ย

อนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ จงั หวดั เพชรบุรี

โดย

นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง
ตาแหนง่ ครู

โรงเรียนโสตศกึ ษาเทพรตั น์ จังหวดั ประจวบคีรีขนั ธ์
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการรายงานผลการพานกั เรียนเขา้ รว่ มกจิ กรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทติ ยต์ ก ณ แหลมผักเบีย้ คร้งั ท่ี ๖”
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหนง่ ครู

บันทึกข้อความ

สว่ นราชการ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ วันท่ี 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ท่ี ........../๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพานกั เรียนเข้ารว่ มกิจกรรมงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตยต์ ก ณ แหลมผักเบ้ีย ครั้งที่ ๖”

เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรียนโสตศกึ ษาเทพรัตน์

ตามคาส่ังท่ี 245/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ข้าพเจ้านางสาวอรอนงค์
พงษ์กลาง ตาแหนง่ ครู พรอ้ มคณะครแู ละนกั เรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๕-๖ จานวน 10 คน เดนิ ทางพานกั เรียน

ไปเข้ารว่ มกิจกรรมงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครงั้ ท่ี ๖” ณ โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบย้ี อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จงั หวัดเพชรบุรี ในวันท่ี 8 พฤศจกิ ายน พ.ศ.๒๕๖

2 รวมเป็นเวลาเดินทางไปราชการ ๑ วนั และอนุมัติให้ใช้งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
คร้ังนจี้ านวน 3,120 บาท (สามพันหนึ่งรอ้ ยย่สี ิบบาทถ้วน)

บดั น้ี การปฏิบัตหิ น้าที่ราชการทไ่ี ด้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบรอ้ ยแล้ว ขา้ พเจ้าขอรายงานผลการ

พานกั เรียนเข้าร่วมกจิ กรรมงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตยต์ ก ณ แหลมผกั เบีย้ ครง้ั ท่ี ๖” ดงั เอกสารทแี่ นบมา
พรอ้ มน้ี

๑) รายงานผลการพานักเรยี นเข้ารว่ มกิจกรรมงาน “รับลม ชมนก พระอาทติ ยต์ ก ณ
แหลมผักเบีย้ ครง้ั ที่ ๖”

2) บนั ทกึ ผลการทศั นศึกษาของนักเรียน

3) แบบขออนุญาตผู้บงั คบั บัญชาพานกั เรยี นไปนอกสถานศกึ ษา พรอ้ มรายช่ือนักเรยี น
4) แบบรายงานผลการพานกั เรียนไปนอกสถานท่ี

5) คาสง่ั อนุมัตใิ ห้ข้าราชการครู และนกั ศกึ ษาแลกเปลยี่ นวัฒนธรรม (เอเอฟเอส) เดนิ ทางไป
ราชการ ตามคาส่ังโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ที่ ๑๖๘/๒๕๖๒

6) หนังสอื ที่ คผร. 001-043/2562 เร่อื ง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน “รับลม ชมนก

พระอาทติ ยต์ ก ณ แหลมผักเบย้ี ครัง้ ที่ ๖”
ข้าพเจ้า จะนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะหรืออื่นๆ ที่ได้รับในการพา

นกั เรยี นเข้ารว่ มกจิ กรรมงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตยต์ ก ณ แหลมผักเบี้ย ครัง้ ท่ี ๖” ในครัง้ นี้ มาเพื่อพัฒนา
งานของหนว่ ยงาน ดงั นี้

นาความรู้ท่ีได้จากการพานักเรียนทัศนศึกษาในงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ

แหลมผกั เบี้ย คร้งั ที่ ๖” ณ โครงการศกึ ษาวจิ ัยและพัฒนาสิง่ แวดลอ้ มแหลมผกั เบี้ย อันเน่อื งมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเพชรบุรี ท้ังจากการศึกษาวิธีการบาบัดน้าเสีย การกาจัดขยะอินทรีย์ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้

ธรรมชาติป่าชายเลน มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับครูและ
นักเรียน เกดิ ความสนุกสนาน เกิดความร้ใู หม่ ความคิดริเรม่ิ สร้างสรรค์ และพัฒนาสงิ่ ใหม่ให้เกดิ ขนึ้ ได้

การเผยแพรค่ วามรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และอ่ืนๆ แกผ่ ทู้ ่ีเกี่ยวขอ้ ง คอื

นาความรู้ที่ได้จากการพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลม
ผักเบี้ย ครั้งที่ ๖” ไปขยายผลในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้แก่เพ่ือนร่วมงานและบุคลากรภายใน

สถานศึกษาและนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน ให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
พฒั นากระบวนการคดิ ให้มากยงิ่ ข้นึ

รายงานผลการรายงานผลการพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผกั เบยี้ ครงั้ ท่ี ๖”
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหน่ง ครู

จงึ เรยี นมาเพือ่ โปรดทราบ ลงชอื่ ......................................................... ผรู้ ายงาน
(นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง)
ความเหน็ หวั หนา้ กลมุ่ บรหิ ารงานบุคคล ตาแหน่ง ครู
…………...……………………………......………………
…………...……………………………......……………… ความเหน็ หวั หน้ากล่มุ บริหารวชิ าการ
…………...……………………………......……………… …………...……………………………......………………
ลงชอื่ ............................................................. …………...……………………………......………………
…………...……………………………......………………
(นางขวัญแพร สทิ ธนิ นทว์ รกลุ )
ตาแหนง่ ครูชานาญการพเิ ศษ ลงชื่อ .............................................................
(นางแสงเดอื น ตรีนันทวนั )
ตาแหนง่ ครชู านาญการพิเศษ

ความเหน็ หัวหนา้ กลมุ่ บริหารทัว่ ไป คาสงั่ ผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา
…………...……………………………......……………… …………...……………………………......………………
…………...……………………………......……………… …………...……………………………......………………
…………...……………………………......……………… …………...……………………………......………………

ลงชอื่ ............................................................. ลงช่อื .............................................................
(นางสาวทพิ วรรณ วงษาลาภ) (นางวราภรณ์ จึงสวด)ี
ตาแหนง่ ครูชานาญการ
ผอู้ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรตั น์

รายงานผลการรายงานผลการพานกั เรยี นเข้ารว่ มกจิ กรรมงาน “รับลม ชมนก พระอาทติ ย์ตก ณ แหลมผกั เบ้ีย ครัง้ ท่ี ๖”
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหน่ง ครู

รายงานผลการปฏิบัติหน้าทรี่ าชการ

รายงานการอบรม/สมั มนา/ประชุม ท่ีไดร้ บั มอบหมายในการเข้ารว่ ม
เรื่อง/หัวข้อ รายงานผลการพานกั เรียนเขา้ ร่วมกิจกรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทติ ยต์ ก

ณ แหลมผักเบีย้ ครั้งท่ี ๖”
วนั ที่ 8 พฤศจกิ ายน พ.ศ.๒๕๖๒
สถานท่ี ณ โครงการศกึ ษาวิจัยและพัฒนาสง่ิ แวดลอ้ มแหลมผักเบี้ย อันเนอ่ื งมาจากพระราชดาริ

จงั หวัดเพชรบรุ ี
กจิ กรรมโซนพื้นที่โครงการ

๑. ชมนิทรรศการวทิ ยาศาสตร์ การบาบัดน้าเสียและกาจัดขยะดว้ ยวิธีธรรมชาติชว่ ยธรรมชาติตามแนว
พระราชดาริ

๒. ชมนทิ รรศการและฐานกจิ กรรมใหค้ วามรูเ้ ร่อื งนก โดย BCST, มูลนธิ ิธรรมชาติศึกษา, สวนสตั ว์โคราช
และ อพวช.

๓. ขึ้นรถชมวิว เพ่อื เข้าชมภายในพื้นที่โครงการฯ เทคโนโลยกี ารบาบดั น้าเสยี และกาจัดขยะดว้ ยวธิ ี
ธรรมชาตชิ ว่ ยธรรมชาติตามแนวพระราชดาริ และเสน้ ทางศกึ ษาธรรมชาติป่าชายเลน
**********************************************

รายงานผลการรายงานผลการพานกั เรียนเข้าร่วมกจิ กรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทติ ย์ตก ณ แหลมผกั เบยี้ ครัง้ ท่ี ๖”
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหน่ง ครู

ภาพกจิ กรรม

การพานกั เรยี นเข้ารว่ มกจิ กรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทติ ยต์ ก ณ แหลมผักเบ้ีย คร้ังท่ี ๖”
วนั ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

ณ โครงการศกึ ษาวิจัยและพัฒนาสงิ่ แวดลอ้ มแหลมผกั เบยี้ อันเน่ืองมาจากพระราชดาริ จังหวดั เพชรบุรี

รายงานผลการรายงานผลการพานักเรยี นเขา้ ร่วมกิจกรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทติ ย์ตก ณ แหลมผักเบ้ีย ครัง้ ท่ี ๖”
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

รายงานผลการรายงานผลการพานักเรยี นเขา้ รว่ มกิจกรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทติ ย์ตก ณ แหลมผกั เบยี้ คร้งั ที่ ๖”
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

รายงานผลการรายงานผลการพานักเรยี นเขา้ รว่ มกิจกรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทติ ย์ตก ณ แหลมผกั เบยี้ คร้งั ที่ ๖”
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

รายงานผลการรายงานผลการพานักเรยี นเขา้ รว่ มกิจกรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทติ ย์ตก ณ แหลมผกั เบยี้ คร้งั ที่ ๖”
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

รายงานผลการรายงานผลการพานักเรยี นเขา้ รว่ มกิจกรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทติ ย์ตก ณ แหลมผกั เบยี้ คร้งั ที่ ๖”
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

ผลการบนั ทึกกิจกรรมของนกั เรยี น

รายงานผลการรายงานผลการพานักเรยี นเข้ารว่ มกจิ กรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบีย้ ครง้ั ท่ี ๖”
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหนง่ ครู

รายงานผลการรายงานผลการพานักเรยี นเขา้ รว่ มกิจกรรมงาน “รบั ลม ชมนก พระอาทติ ย์ตก ณ แหลมผกั เบยี้ คร้งั ที่ ๖”
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู


Click to View FlipBook Version