The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลดำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Onanong Pongklang, 2019-11-28 05:04:11

รายงานผลดำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานผลดำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

โรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรัตน์ จงั หวดั ประจวบครี ีขนั ธ์

รายงานผลดาเนนิ กจิ กรรม สบื สานวฒั นธรรมประเพณลี อยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

โรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรตั น์ จังหวดั ประจวบครี ีขนั ธ์

รายงานผลดาเนนิ กจิ กรรมสบื สานวฒั นธรรมประเพณลี อยกระทง
ประจาปีการศึกษา 2562

จัดทาโดย
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง

ตาแหนง่ ครู

โรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรัตน์
สังกัดสานกั บริหารงานการศกึ ษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธกิ าร

รายงานผลดาเนนิ กจิ กรรม สบื สานวฒั นธรรมประเพณีลอยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหนง่ ครู

โรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรตั น์ จังหวดั ประจวบครี ีขนั ธ์

บนั ทึกขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรยี นโสตศึกษาเทพรตั น์ จงั หวัดประจวบครี ีขนั ธ์

ท่ี............/๒๕๖๒ วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรอื่ ง รายงานผลการดาเนินกจิ กรรมสืบสานวฒั นธรรมประเพณีลอยกระทง ประจาปกี ารศึกษา 2562

เรียน ผ้อู านวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรตั น์

ตามที่โรงเรยี นโสตศึกษาเทพรัตนไ์ ด้มอบหมายให้ข้าพเจ้า นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง
ครู และคณะ ได้ปฏบิ ตั ิหน้าท่ีผูร้ บั ผิดชอบการดาเนนิ กจิ กรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจาปี

การศกึ ษา 2562 โดยมวี ัตถปุ ระสงค์ คือ
1. เพ่อื สรา้ งเสรมิ สนบั สนุนให้นักเรียน ครแู ละบุคลากร ตระหนักถึงความสามคั คี เหน็ คณุ ค่าของ

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณขี องไทย

2. เพอื่ สง่ เสรมิ ใหเ้ กิดการมีส่วนรว่ มในการอนรุ กั ษ์และฟื้นฟปู ระเพณีอันดงี ามของไทย
3. เพอ่ื ใหน้ กั เรยี นเห็นคุณคา่ ของการมสี ว่ นร่วมอนรุ กั ษ์สิ่งแวดลอ้ มในชุมชน

4. เพอ่ื สร้างเสริมสนับสนนุ ใหน้ ักเรยี นมีทกั ษะงานชา่ งฝมี ือในการประดิษฐก์ ระทงโดยใชว้ สั ดุ
พ้นื บา้ น

บัดนี้กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจาปีการศึกษา 2562 ได้ดาเนินงาน
เสรจ็ ส้ินเรยี บร้อยแลว้ จงึ ขอสง่ รายงานผลการดาเนินงาน รายละเอยี ดดงั เอกสารแนบ

จงึ เรยี นมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่อื ……………………………………………………
(นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง)
ตาแหน่ง ครู

ความเหน็ หัวหนา้ กลมุ่ บรหิ ารทวั่ ไป คาสัง่ ผู้อานวยการสถานศกึ ษา
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

ลงช่อื .............................................................. ลงช่อื ...............................................................
(นางสาวทพิ วรรณ วงษาลาภ) (นางวราภรณ์ จึงสุวดี)
ครูชานาญการ
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

รายงานผลดาเนินกจิ กรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณลี อยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหนง่ ครู

โรงเรียนโสตศกึ ษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

สรปุ รายงานผลการประเมนิ กิจกรรม
โรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรัตน์ อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครี ขี ันธ์

ปงี บประมาณ 2563

1. ข้อมลู เบอ้ื งตน้
1.1 โครงการ สายธารแหง่ ความดี ตามวถิ ีชวี ติ เศรษฐกจิ พอเพยี ง
กจิ กรรม สบื สานวฒั นธรรมประเพณีลอยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562
1.2 งบประมาณที่ได้รบั อนมุ ัตติ ามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปงี บประมาณ 2562
จานวน 3,000.- บาท งบประมาณที่ใช้จา่ ยจริง จานวน 2,246.- บาท
1.3 สอดคลอ้ งมาตรฐานการศึกษา
ระดับ ปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
การศึกษาข้นั พนื้ ฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผเู้ รียน
1.4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สศศ.

ข้อที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิ ารจดั การศึกษาเพ่อื คนพิการและผ้ดู ้อยโอกาส

1.5 สอดคล้องกบั จดุ เนน้ สถานศึกษา

ขอ้ ที่ 1 พัฒนาผ้เู รยี นมคี ุณภาพเตม็ ศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษขั้นพืน้ ฐาน
1.6 ผู้รบั ผิดชอบกิจกรรม

นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง
1.7 ระยะเวลาดาเนนิ การ 11 พฤศจกิ ายน 2562
1.8 หลกั การและเหตผุ ล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนแสงเทียนท่ีส่องสว่างให้เห็นหนทาง ที่จะก้าวเดินต่อไป
ของแต่ละบุคคล ชุมชน และของประเทศชาติ โดยเปน็ แนวทางที่เน้นการเจริญเติบโตที่ค่อยๆ พัฒนาข้ึนตาม
ศกั ยภาพทมี่ อี ยูจ่ รงิ อยา่ งมีเหตุมีผล เป็นขั้นเปน็ ตอนดว้ ยความม่นั คง และเตรยี มพร้อมดว้ ยความไม่ประมาทใน
การรับมือกับความเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน ท้ังทางบวกและทางลบ นับเป็นกระบวนการมุ่งสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง กระทรวงศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าในภารกิจดังกล่าว จึงมีนโยบายสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เร่ืองเศรษฐกจิ พอเพียง โดยอัญเชิญมาใช้เป็นหลกั ในการพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองได้ คนส่วนใหญ่พอมี พอกนิ พอใช้ พออยู่ ในการดาเนนิ ชีวิต โดยใช้หลกั ความ
พอประมาณ การคานึงถึงความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว และมีคุณธรรมกากับความรู้เป็นกรอบในการ
ดารงชีวิต และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้กับ
นกั เรียน โดยการจดั กิจกรรมส่งเสริมทง้ั ในหลักสูตรและนอกหลักสตู ร เน้นการปลูกฝังให้นกั เรียนรู้จกั อนุรกั ษ์
ศลิ ปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีสาคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณี
อนั ดขี องท้องถ่นิ และเป็นการพัฒนาคณุ ธรรมจรยิ ธรรม
งานกิจกรรมนักเรียน จึงจัดทาโครงการสายธารแห่งความดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
กิจกรรม วันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์ กิจกรรมสบื สานวฒั นธรรมประเพณี กิจกรรมปลูก
ปา่ ชายเลน และกิจกรรมเดก็ โสตจิตอาสาเพือ่ สงั คม
เพื่อให้นักเรียนสามารถพ่ึงตนเองได้ พอมี พอกิน พอใช้ พออยู่ ในการดาเนินชีวิต โดยใช้หลักความ
พอประมาณ การคานึงถึงความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว และมีคุณธรรมกากับความรู้เป็นกรอบในการ
ดารงชีวิต และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้

รายงานผลดาเนินกิจกรรม สบื สานวฒั นธรรมประเพณลี อยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหน่ง ครู

โรงเรยี นโสตศึกษาเทพรัตน์ จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์

แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองที่
ชื่นชอบนกั เรียนได้ความรูแ้ ละมีความสนกุ สนาน เป็นแบบอย่างท่ดี ีทท่ี กุ คนต้องปฏบิ ัตยิ ดึ ถือ

1.9 วัตถปุ ระสงค์
1. เพอ่ื ให้นกั เรียน ครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาเหน็ ความสาคัญ มีสว่ นร่วมในกจิ กรรมของ

วนั สาคัญต่างๆ ได้รู้จกั และอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนยี มต่างๆ ของชาติ
2. เพ่อื ให้นักเรยี น ครแู ละบุคลากรทางการศึกษามีความรูแ้ ละทกั ษะพ้นื ฐานในการดารงชวี ิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
1.10. กลุม่ เป้าหมาย
1. นักเรียน จานวน 110 คน
2. ครูและบุคลากรทางการศกึ ษา จานวน 43 คน
1.11 ผลผลติ โครงการ (Output)
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสาคัญ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัน

สาคญั ต่างๆ ได้รู้จกั และอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนยี มตา่ งๆ ของชาติ
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.12 ผลลพั ธโ์ ครงการ (Outcome)
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ และมีส่วนร่วมใน

กจิ กรรมของวนั สาคญั ตา่ งๆ ไดร้ จู้ กั และอนรุ ักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนยี มตา่ งๆ ของชาติ
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
1.13 ตัวชี้วดั ความสาเสรจ็ ของโครงการ
เชิงปรมิ าณ
1. นกั เรยี น จานวน 110 คน
2. ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา จานวน 43 คน
เชิงคณุ ภาพ
1. ร้อยละของนักเรยี น ครูและบคุ ลากรทางการศึกษาเข้ารว่ มกจิ กรรมวันสาคัญ และมีส่วนรว่ ม

ในกิจกรรมของวันสาคัญต่างๆ ไดร้ ูจ้ กั และอนรุ กั ษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนยี มต่างๆ ของชาติ รอ้ ยละ 80
2. ร้อยละของนกั เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะพน้ื ฐานในการ

ดารงชวี ิตตาม แนวปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง รอ้ ยละ 80

รายงานผลดาเนนิ กจิ กรรม สบื สานวฒั นธรรมประเพณีลอยกระทง ประจาปกี ารศกึ ษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

โรงเรยี นโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวดั ประจวบคีรีขนั ธ์

2. ข้นั ตอนและการดาเนนิ งาน ระยะเวลาดาเนนิ งาน ผู้รบั ผิดชอบ
2.1 การดาเนนิ งาน
ก.ย. 62 น.ส.ทิพวรรณ วงษาลาภ
ท่ี ขนั้ ตอน/วธิ ีการดาเนินการ น.ส.สชุ าดา กจิ หวา่ ง
1 ขั้นวางแผน (Plan) 11 พ.ย.62 น.ส.ธนาภรณ์ อินจาปา
5 ธ.ค.62 น.ส.อรอนงค์ พงษ์กลาง
1.1 จดั ทารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนออนมุ ัติ นายจติ รชัย ชูกศุ ล
1.2 จัดทาคาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดาเนินงาน 27 ธ.ค.62 นายบรรลอื ศักดิ์ แสงราม
1.3ประชุมคณะกรรมการเพอ่ื วางแผนการดาเนินงาน ม.ค. 63 นายชนะชัย ยอดสิงห์
2 ขน้ั ดาเนินการ (Do) 8 ก.พ.63 น.ส.นิลบุ ล เวบ้านแพ้ว
1. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 6 พ.ค. 63 น.ส.ณฐั ตญา ครุฑสงิ ห์
2. กจิ กรรมวนั คล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี 9 วัน 3 มิ.ย. 63
ชาติ และวันพอ่ แห่งชาติ ม.ิ ย. 63 น.ส.ทพิ วรรณ วงษาลาภ
3. กิจกรรมสง่ ท้ายปีเกา่ ตอ้ นรบั ปีใหม่ ม.ิ ย. 63
4. กจิ กรรมวนั เด็กแห่งชาติ 4-5 ก.ค. 63 น.ส.ทิพวรรณ วงษาลาภ
5. กจิ กรรมวนั มาฆบชู า 28 ก.ค.63
6. กิจกรรมวันวสิ าขบูชา 12 ส.ค. 63
7. กจิ กรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชนิ ี พ.ย.62-ก.ย.63
8. กิจกรรมวนั ไหวค้ รู
9. กิจกรรมเลือกต้งั คณะกรรมการนักเรียน พ.ย.62 – ก.ย.63
10. กจิ กรรมวันอาสาฬหบชู าและเข้าพรรษา
11. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รชั กาลที่ 10 ก.ย. 63
12. กจิ กรรมวันแม่แหง่ ชาติ
13. กิจกรรมเดก็ โสตจติ อาสาเพ่ือสงั คม
14. กจิ กรรมยมิ้ ไหว้ ทกั ทายด้วยรัก
3 ขน้ั การตรวจสอบและประเมนิ ผล (Check)
3.1 ประชุมประเมินการดาเนนิ งาน เดือนละ 1 ครั้ง
3.2 ประเมนิ ผลการดาเนินการดว้ ยการสอบถาม
3.3 วเิ คราะหผ์ ลการประเมนิ และสรุปผลการประเมิน
4 ขั้นปรับปรงุ แก้ไข (Action)
การสรปุ รายงานผลโครงการเพ่อื เปน็ รายงานนาเสนอ
ฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ งตามลาดบั

2.2 การติดตามประเมินผล

วธิ กี าร เคร่อื งมือ ระยะเวลา

- สัมภาษณ์ -แบบสมั ภาษณ์ -ระหวา่ งการดาเนินงาน
- รายงาน -เอกสารรายงาน -หลังการดาเนินงาน

รายงานผลดาเนนิ กจิ กรรม สบื สานวฒั นธรรมประเพณลี อยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหนง่ ครู

โรงเรยี นโสตศึกษาเทพรัตน์ จงั หวดั ประจวบคีรขี นั ธ์

2.3 ผลที่คาดวา่ จะได้รบั
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของวันสาคญั ต่างๆ ได้รจู้ ักและอนรุ ักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
3. ผลการดาเนินงาน

3.1ผลการประเมินโดยใชแ้ บบสอบถาม / แบบสงั เกต
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ได้มีส่วนร่วมในการ

ดาเนินกจิ กรรมสบื สานวฒั นธรรมประเพณีลอยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562 โดยมีวตั ถุประสงคใ์ นการจัด
กิจกรรม เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากร ตระหนักถึงความสามัคคี เห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย, เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ประเพณีอันดีงามของไทย, เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
และเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะงานช่างฝีมือในการประดิษฐ์กระทงโดยใช้วัสดุพื้นบ้าน โดย
นกั เรียน ครู และบคุ ลากรทางการศึกษาไดด้ าเนนิ กิจกรรมบรรลุตามวัตถปุ ระสงค์

3.2 ผลการดาเนินงาน (ตามวัตถุประสงค)์
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของวันสาคัญตา่ งๆ ได้ร้จู ักและอนรุ ักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการดารงชีวิตตาม

แนวปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
3.3 ผลการดาเนนิ งาน (ตามเปา้ หมาย)
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญและมี

สว่ นรว่ มในกิจกรรมของวนั สาคญั ตา่ งๆ ได้รูจ้ ักและอนุรกั ษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมตา่ งๆ ของชาติ
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ

ดารงชวี ติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

รายงานผลดาเนินกิจกรรม สบื สานวฒั นธรรมประเพณลี อยกระทง ประจาปกี ารศึกษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหนง่ ครู

โรงเรยี นโสตศึกษาเทพรตั น์ จังหวดั ประจวบคีรีขนั ธ์

4. สรุปผลและขอ้ เสนอแนะ

4.1 สรปุ ผลโดยภาพรวม

ข้อ รายการ ระดบั คณุ ภาพ 5
1234

1 ผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมบรรลุวตั ถปุ ระสงคเ์ พยี งใด 

2 ผลสาเร็จของงาน/โครงการ/กจิ กรรมตามเปา้ หมายด้านปริมาณ 

3 ผลสาเร็จของงาน/โครงการ/กจิ กรรมตามเปา้ หมายดา้ นคุณภาพ 

4 การดาเนินงาน/โครงการมีความเหมาะสมในงบประมาณท่ไี ดร้ ับและวัสดุอุปกรณท์ ใ่ี ช้ใน 
30
การปฏิบัติงาน

5 ขัน้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน/โครงการ/กิจกรรมดาเนนิ ไปตามระยะเวลาทกี่ าหนดและไดร้ ับ

ความรว่ มมือจากผู้ร่วมงาน

6 โดยภาพรวมผลสมั ฤทธ์ิของงาน/กจิ กรรม/โครงการอยู่ในระดบั ใด

รวม

ระดับคะแนนเฉล่ีย ( ผลรวมคะแนน 6 ) 5

สรุปผลการประเมินภาพรวมของกจิ กรรม/งาน/โครงการ ( ) ปรับปรงุ ( ) พอใช้ ( )ดี ( ) ดีมาก () ดีเยีย่ ม

ขอ้ เสนอสาหรบั การดาเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป

() ควรดาเนินการตอ่ ( ) ควรดาเนนิ การต่อแตต่ อ้ งปรบั ปรงุ ( ) ยกเลิกการดาเนินงานในปีต่อไป

เกณฑ์การประเมนิ ความหมาย ต้องปรบั ปรงุ
ระดบั คุณภาพ 1 : การดาเนินงานปฏบิ ตั ิได้ 0-20% ความหมาย พอใช้
ระดบั คณุ ภาพ 2 : การดาเนินงานปฏิบตั ไิ ด้ 20.01-40.00 %
ความหมาย เปน็ ที่นา่ พอใจระดบั ดี
ระดับคุณภาพ 3 : การดาเนินงานปฏบิ ตั ไิ ด้ 40.01-60.00 % ความหมาย เปน็ ท่ีน่าพอใจระดับดีมาก
ระดับคณุ ภาพ 4 : การดาเนินงานปฏิบตั ิได้ 60.01-80.00 % ความหมาย เป็นท่ีน่าพอใจระดับดเี ย่ียม
ระดับคุณภาพ 5 : การดาเนินงานปฏิบัติได้ 80.01-100.00%

4.2 ข้อเสนอแนะเพอื่ ดาเนินงานครงั้ ต่อไป

ปัญหาและอปุ สรรค สภาพปัญหา อปุ สรรค การแกไ้ ขปญั หา/แนวทางแกไ้ ข
และขอ้ เสนอแนะ
1. ดา้ นบุคลากร - -
2. ด้านงบประมาณ / ค่าใชจ้ ่าย - -
3. ดา้ นวสั ดุ อปุ กรณ์ - -
4. การประสานงานและการบริการ - -

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงาน
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง
ตาแหน่ง ครู

รายงานผลดาเนินกิจกรรม สบื สานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจาปกี ารศึกษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง ตาแหน่ง ครู

โรงเรยี นโสตศึกษาเทพรตั น์ จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์

ภาพกจิ กรรมสบื สานวฒั นธรรมประเพณีลอยกระทง ประจาปกี ารศกึ ษา 2562
วันจนั ทร์ ท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรตั น์

รายงานผลดาเนนิ กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณลี อยกระทง ประจาปกี ารศึกษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

โรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรัตน์ จงั หวดั ประจวบครี ีขนั ธ์

รายงานผลดาเนนิ กจิ กรรม สบื สานวฒั นธรรมประเพณลี อยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

โรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรัตน์ จงั หวดั ประจวบครี ีขนั ธ์

รายงานผลดาเนนิ กจิ กรรม สบื สานวฒั นธรรมประเพณลี อยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

โรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรัตน์ จงั หวดั ประจวบครี ีขนั ธ์

รายงานผลดาเนนิ กจิ กรรม สบื สานวฒั นธรรมประเพณลี อยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

โรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรัตน์ จงั หวดั ประจวบครี ีขนั ธ์

รายงานผลดาเนนิ กจิ กรรม สบื สานวฒั นธรรมประเพณลี อยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู

โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตั น์ จงั หวดั ประจวบคีรขี นั ธ์

ภาคผนวก

รายงานผลดาเนินกจิ กรรม สืบสานวฒั นธรรมประเพณีลอยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหนง่ ครู

โรงเรยี นโสตศกึ ษาเทพรัตน์ จงั หวดั ประจวบครี ีขนั ธ์

รายงานผลดาเนนิ กจิ กรรม สบื สานวฒั นธรรมประเพณลี อยกระทง ประจาปีการศกึ ษา 2562
นางสาวอรอนงค์ พงษก์ ลาง ตาแหน่ง ครู


Click to View FlipBook Version