The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นิทานพื้นบ้านตำนานเมืองจะนะ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sirichom.nire, 2021-12-23 02:30:03

นิทานพื้นบ้านตำนานเมืองจะนะ

นิทานพื้นบ้านตำนานเมืองจะนะ

ณ บำ้ นป่ำชิง ในถน่ิ แดนจะนะ เปน็
หม่บู ้ำนหนงึ่ ที่ตง้ั อยู่ทำงทิศตะวันตกของ
เมืองจะนะ ตั้งมำประมำณ 400 กวำ่ ปี
มำแลว้

ครั้งนั้นเจ้ำเมืองรัฐไทรบุรี
เป็นผู้ยงิ่ ใหญค่ รองเมืองอยู่
ในขณะน้ัน

คิดแย่งเมอื งขึน้ กับเมืองสงิ หรำนคร
(เมอื งสงขลำ) จึงได้ยกกองทัพมำ
โจมตเี มอื งสิงหรำนคร

เมือ่ เมอื งสงิ หรำนคร (เมืองสงขลำ)
รบั ทรำบข่ำว จงึ ไดม้ ำจัดคูค่ำยไว้
คอยรับมือกับขำ้ ศึกจำกรฐั ไทรบรุ ี

และไดต้ อ่ ส้กู บั รฐั ไทรบรุ ที ่บี ้ำนปำ่ ชงิ

กำรศึกครงั้ นั้น รัฐไทรบุรี
แพ้สงครำม

และบำ้ นปำ่ ชงิ จงึ เปน็ ค่ำยศกึ ของกำร
ต่อสู้ท่มี ีช่ือเสยี งโดง่ ดงั มำกในสมยั
นนั้ จำกคำร่ำลือถงึ ชอ่ื เสียงของบ้ำน
ปำ่ ชงิ วำ่ เปน็ คำ่ ยศกึ ท่ไี ดร้ บั ชยั ชนะ

จงึ ไดม้ ีผู้คนคอ่ ย ๆ อพยพเขำ้ มำ
ตั้งถ่นิ ฐำนบ้ำนเรือนเป็นหมบู่ ำ้ น

จำกเดมิ ซงึ่ เคยรกร้ำงวำ่ งเปลำ่ เป็น
ปำ่ ทึบ ก็กลำยเป็นหมบู่ ้ำนท่ใี หญโ่ ต

มกี ำรจบั จองทดี่ ินต้ังบ้ำนเรือน
อยอู่ ำศัยกันหำ่ ง ๆ
มกี ำรบุกเบิกทำไร่บำ้ ง ทำนำทำสวนบำ้ ง

มกี ำรเดินทำงไปมำหำสูก่ นั
โดยมเี สน้ ทำงซง่ึ เปล่ยี วมำกเพียง
เสน้ ทำงเดียว

เม่ือนำของมีคำ่ หรือทรพั ยส์ ิน
ขำ้ วของติดตวั ไปเพอ่ื แลกเปลย่ี น
และจำหน่ำย ก็จะต้องคอยระวงั
โจรผรู้ ำ้ ยทคี่ อยปล้นสะดมแย่งชิง
อยู่เสมอ ๆ

61

จนกระทั่งเป็นท่เี ลื่องลอื วำ่ บรเิ วณน้ี
เป็นทำงแยง่ ชงิ ปลน้ สะดมของเหลำ่
โจรผู้ร้ำย

62

และเรยี กติดปำกกนั วำ่
“ปำ่ ชงิ ” มำจนถงึ ปัจจุบนั

63

คำขวัญ

ปันจักสีลตั ลือนำม งำมล้ำกรงนก
มรดกสองวฒั นธรรม นอ้ มนำเศรษฐกจิ พอเพียง

64

วทิ ยาลยั ชุมชนสงขลา

อาจารย์ทปี่ รึกษา
อาจารยป์ าริชาต ชูสุวรรณ
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
รายวชิ า ปว 0120 การฝึกประสบการณ์

65

จัดทาโดย
1.นางสาวนารอน๊ะ หมดั มนั รหสั นกั ศึกษา 6219012420019
2.นางสาวพชั ริดา คงยนุ ุย้ รหสั นกั ศึกษา 6219012420027
3.นางสาวศิริโฉม หนิเร่ รหสั นกั ศึกษา 6219012420037
4.นางสาวอรจิรา สิงหาด รหสั นกั ศึกษา 6219012420042
5.นางสาวอารีนา แกว้ สมุท รหสั นกั ศึกษา 6219012420046

สาขาวชิ าการศึกษาปฐมวยั ช้นั ปี ที่ 3 หอ้ ง 1
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

66


Click to View FlipBook Version
Previous Book
9 ครูมีแผนบูรณาการ
Next Book
Berlibur Kepantai