The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นิทานพื้นบ้านเรื่องตำนานเมืองจะนะ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sirichom.nire, 2021-12-16 01:26:38

นิทานพื้นบ้านเรื่องตำนานเมืองจะนะ

นิทานพื้นบ้านเรื่องตำนานเมืองจะนะ

E-Book

นทิ านพนื้ บา้ น
เรื่อง

ตานานเมืองจะนะ

คานา ตอนที่ 1
นิทานพ้ืนบา้ นเป็นนิทานตานานที่ส่วนใหญ่แลว้ สงครามเมืองจะนะ
มาจากเรื่องจริงในสมัยก่อนที่เล่าต่อ ๆ กันมา เพ่ือให้
ลูกหลานรุ่นหลงั ไดร้ ู้ถึงประวตั ิความเป็นมาของถิ่นเกิด 2
การนาเอานิทานไปเล่าเร่ืองประกอบคาสอนใหเ้ ด็ก ๆ ได้
ฟังย่อมจะเป็ นเครื่องทาให้เพลิดเพลินและเสริมความรู้
แบ่งเบาภาระท่ีจะตอ้ งสอนเน้ือหาอย่างเดียว นอกจากน้ี
นิทานแต่ละเร่ืองยงั ให้ข้อเท็จจริงและช่วยเสริมทักษะ
ดา้ นการฟัง พูด อ่าน เขียน การใชภ้ าษาที่ถูกตอ้ ง เป็นการ
เพ่ิมทกั ษะในด้านการคิด การมองเห็น การจินตนาการ
และการทาตามเย่ยี งอยา่ งอนั ดี ดว้ ยการศึกษาเร่ืองนิทาน
จึงเป็ นปัจจยั ให้เกิดความรู้ท้งั ทางทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิ
ดว้ ยท้งั สองทาง หากเกิดความผิดพลาดประการใดก็ขอ
อภยั มา ณ โอกาสน้ีดว้ ย

1

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้ เมืองจะนะเป็นเมืองข้ึนของเมืองพทั ลุง และเป็นเมืองท่ีมีการสู้รบสกดั ก้นั หวั เมืองของมลายอู ยตู่ ลอด
ต่อมาเมื่อสงขลาได้แยกตวั ออกมา เมืองจะนะจึงไปข้ึนอยู่กบั เมืองแห่งน้ีข้ึนช่ือ เร่ืองทาการรบสงคราม และ "เมืองจะนะ" เป็น
เมืองสงขลา โดยมีฐานะเป็นเมืองหนา้ ด่านทางตอนใต้ เมืองแห่งสมรภูมิการรบ โดยท่ีต้งั ของเมืองจะนะ ณ ขณะน้นั คือ
"นาทว"ี

34

เมืองจะนะมีการผลดั เปล่ียนเจา้ เมืองอยตู่ ลอด ส่งผลใหเ้ กิด ประกอบกบั สงครามจากภายนอก ซ่ึงทางกองทพั จะนะเอง ได้
สงครามภายใน เพื่อแยง่ ชิงกนั ข้ึนครองบา้ นเมือง มีการยกทพั ไปรวมกบั เมืองสงขลาอยหู่ ลายคร้ัง

56

เพือ่ ไปช่วยกรุงศรีอยธุ ยาทาสงครามกบั พม่า แต่ในทา้ ยท่ีสุด จนไดร้ ับความเสียหาย เมืองท้งั เมืองถูกเผาทาลายเป็ นเถา้ ถ่าน
กองทพั จากรัฐปัตตานี กไ็ ดเ้ ดินทพั บุกเขา้ โจมตีเมืองจะนะ นบั วา่ เป็นการสูญเสียคร้ังใหญ่ของเมืองจะนะกว็ า่ ได้

78

เมืองจะนะจึงจาเป็ นตอ้ งทาการฟ้ื นฟูบูรณะเมืองข้ึนมาใหม่ เมืองจะนะจึงไม่ค่อยจะมีความสงบสุขเท่าไหร่นกั มีการยา้ ยเมือง
แต่ไม่ทนั จะไดท้ าอะไรก็ถูกเมืองสงขลามิตรสหายหักหลงั อยบู่ ่อยคร้ัง เจา้ เมืองผลดั เปล่ียนไม่ซ้าหนา้

โดยสงขลาแสวงหาผลประโยชนจ์ ากจะนะที่กาลงั อ่อนแอ

9 10

แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเมืองจะนะยงั คงยนื หยดั เป็นเมืองไดอ้ ยู่ คือการรู้จกั เมืองจะนะ ในช่วงแรกต้งั อยบู่ ริเวณ "วงั คาโต๊ะ" หรือ "วงั โต"้
อ่อนขอ้ และรู้จกั การปรับตวั ตามสถานการณ์นน่ั เอง ณ อาเภอนาทวใี นปัจจุบนั ต่อมาไดย้ า้ ยไปอยทู่ ี่ปลกั จะนะ

11 12

และยา้ ยต่อไป อยใู่ นเมือง ตรงบริเวณตาบลป่ าชิง จากน้นั ยา้ ยไป เมื่อเปล่ียนการปกครองใหม่ อาเภอจะนะกไ็ ปต้งั ท่ีท่ีวา่ การอาเภอ
ต้งั ที่ตาบลจะโหนง นาทวี แต่การคมนาคมไม่สะดวกจึงยา้ ยมาต้งั ท่ีตาบลบา้ นนา

13 14

พร้อมเปล่ียนช่ือเป็นอาเภอบา้ นนา แต่ไปพอ้ งกบั อาเภอหน่ึงใน คาขวญั เมืองจะนะ
จงั หวดั นครนายก จึงไดเ้ ปลี่ยนช่ือเป็นอาเภอจะนะตามเดิม นกเขาชวาเสียง สาเนียงสะกอม
วฒั นธรรมหล่อหลอม ออมทรัพยเ์ ด่นดงั

15 16

วิทยาลยั ชุมชนสงขลา จดั ทาโดย
อาจารย์ทป่ี รึกษา 1.นางสาวนารอน๊ะ หมดั มนั รหสั นกั ศกึ ษา 6219012420019
2.นางสาวพชั ริดา คงยนุ ุย้ รหสั นกั ศึกษา 6219012420027
อาจารยป์ าริชาต ชูสุวรรณ 3.นางสาวศริ ิโฉม หนิเร่ รหสั นกั ศกึ ษา 6219012420037
รายวชิ า ปว 0120 การฝึกประสบการณ์ 4.นางสาวอรจิรา สิงหาด รหสั นกั ศึกษา 6219012420042
5.นางสาวอารีนา แกว้ สมุท รหสั นกั ศกึ ษา 6219012420046
17
สาขาวชิ าการศึกษาปฐมวยั ช้นั ปี ที่ 3 หอ้ ง 1
ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศกึ ษา 2564

18


Click to View FlipBook Version