The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tananpon imou, 2020-02-18 01:29:18

งานช่าง

การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ้มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี และเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน

คานา

การนาความรู้พืน้ ฐานของประเภทงานช่างและวิธีการทางานกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี เช่น งานออกแบบเขียนแบบ งานไม้ งานปนู งานโลหะ งาน
ไฟฟ้ า งานเคร่ืองยนต์ งานเคลือบผิวชิน้ งาน

สารบญั หน้า
1
เร่ือง 2
งานออกแบบงานเขียนออกแบบ 3
งานไม้ 4
งานปูน 5
งานโลหะ 6
งานไฟฟ้ า 7
งานเคร่ืองยนต์
งานเคลือบผวิ ชิน้ งาน

งานออกแบบงานเขยี นออกแบบ

งานเขียนแบบ เป็นการถ่ายทอดจนิ ตนาการ ความคดิ สรา้ งสรรค์ ของวศิ วกรหรือนักออกแบบ
ใหอ้ อกมาเป็นรูปเป็นรา่ งบนกระดาษ รูปร่างที่เกดิ ขน้ึ จากการลากเส้นหลาย ๆอยา่ ง เชน่ เส้นดง่ิ
เสน้ โคง้ เสน้ เอียง เสน้ นอน มาประกอบกนั เกดิ เปน็ รปู ร่างเรียกว่า แบบ หรือ แบบงาน
สามารถนาไปสร้างผลติ ภณั ฑต์ ่างๆ เช่น ส่งิ ของอุปกรณ์ เครอ่ื งมอื เครื่องใช้ เคร่อื งจกั รต่างๆ
เป็นตน้

1

งานไม้

งานไมเ้ ปน็ งานช่างทใ่ี ชฝ้ ีมือและความคดิ สรา้ งสรรค์ ช่างไมต้ อ้ งมีความอดทน ขยนั มีความ
รบั ผิดชอบสงู สามารถนาทรพั ยากรธรรมชาตทิ ี่เปน็ ไมม้ าประดิษฐ์ส่งิ ของตา่ ง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมทง้ั นจี้ ะตอ้ งมีทกั ษะในการใชเ้ ครอื่ งมือและวัสดุ จงึ จะสามารถปฏบิ ัติได้ทั้งชายและหญงิ
เช่น การซอ่ มบารงุ รักษาเฟอร์นเิ จอร์หรือสว่ นประกอบของอาคารบ้านเรอื น เป็นตน้

2

งานปนู

งานปนู เป็นงานชา่ งที่ต้องใชศ้ ิลปะ ทักษะและกระบวนการทางช่าง เพื่อสร้างหรือผลิตและ
ปรับปรุงชนิ้ งานใหเ้ สรจ็ ภายในกาหนดเวลาการแขง็ ตัวของปูนซเี มนต์และวัสดุผสม เช่น งานปูน
โครงสรา้ ง งานกอ่ อฐิ ฉาบปูน การป้ันลวดลายปนู การซอ่ มแซมรอยแตกร้าวของผนังอาคาร
เปน็ ต้น งานปนู มีความสาคัญกับการกอ่ สร้างเป็นอยา่ งมาก เพราะใชง้ านต่าง ๆ เหล่านั้นมคี วาม
คงทนยาวนาน งานปนู จาแนกตามลักษณะของงาน

3

งานโลหะ

งานโลหะเปน็ งานทีต่ ้องอาศยั ทักษะ แรงกาย ความอดทน ความประณีตและบางครง้ั ตอ้ งใช้
เทคนคิ วิธีการ และประสบการณใ์ นการทางานค่อนขา้ งสูง ผลงานจึงจะมคี ุณภาพและมีความ
ปลอดภยั ในการทางานสว่ นประกอบของอาคารบ้านเรอื น อปุ กรณ์เครอ่ื งใช้ภายในบา้ นหลายชนดิ
ทาดว้ ยโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนประกอบ เชน่ รางนา้ ลูกกรง ประตู หมอ้ กระทะ ถังน้า เครื่อง
เรือน เป็นตน้

4

งานไฟฟ้ า

ไฟฟา้ เป็นพลังงานทมี่ คี วามสาคญั ตอ่ มนษุ ยม์ ากทีส่ ดุ พลังงานหนึ่ง สงั เกตได้จากสิ่งของ
เครือ่ งใช้ เครอื่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยพลงั งานไฟฟา้ แทบทัง้ สิน้ ไฟฟา้
นอกจากจะมีประโยชนอ์ ย่างมากแล้ว ยังมีอันตรายอยา่ งมากดว้ ย การศกึ ษาเรือ่ งงานไฟฟา้ จึงมี
จดุ ประสงคห์ ลกั ในการป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากงานไฟฟ้า และสามารถนาพลงั งานไฟฟา้ ไปใช้
ประโยชนใ์ นข้ันพ้นื ฐานได้

5

งานเคร่ืองยนต์

เป็นงานที่ตอ้ งอาศัยความรู้ ความสามารถในการซอ่ มแซมและบารุงรกั ษายายนต์ ดังนนั้
จงึ ต้องมกี ารเรยี นรูใ้ นเรื่องของเครื่องยนต์เป็นหลัก ในปจั จุบันยานยนตท์ ี่นยิ มใช้ ได้แก่ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ซึง่ จะมคี า่ ใช้จา่ ยในการใชง้ านและการดูแลรักษามาก การยดื อายกุ ารใชง้ าน
การดูแลตรวจเช็คจะชว่ ยลดค่าใช้จา่ ยและอุบัตเิ หตุจากการใช้งานของเครอ่ื งยนต์ได้

6

งานเคลือบผิวชนิ้ งาน

งานเคลือบผิวเปน็ ช้ินงานที่ตอ้ งอาศัยความรทู้ างศลิ ปะและทกั ษะกระบวนการใน
การตกแต่งผิวชนิ้ งาน ซ่งึ จดั เปน็ ข้ันตอนสดุ ทา้ ยของการสร้างหรือผลิตชิ้นงาน ทาให้ชนิ้ งานมี
ความสวยงามเหมาะสมกับประโยชนใ์ ช้สอย มคี ณุ คา่ และเป็นท่ตี ้องการของผู้บริโภคมากยงิ่ ขึ้น ใน
การเคลือบผวิ ชิน้ งานผ้ปู ฏิบัตงิ านจะตอ้ งศกึ ษาและทาความเขา้ ใจเกย่ี วกับวิธีการเคลอื บผวิ ชนิ้ งาน
ของวสั ดุแต่ละประเภท วงึ่ มคี วามแตกต่างกัน รู้จักเลือกใชเ้ คร่ืองมอื วัสดุและอปุ กรณไ์ ด้อย่าง
เหมาะสม เพอ่ื ใหไ้ ด้ช้ินงานทีม่ ีความสวยงาม คงทนและสามารถใช้สอยได้อย่างคุ้มคา่

7

รปู ภาพ

ท่ีมา

https://sites.google.com/site/lxngngngngngngng/bth-thi3---
prapheth-khxng-ngan-chang/3-1---prapheth-khxng-ngan-chang-
phun-than-1

https://issaratech.wordpress.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0
%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B
8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%
97%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86/

ผจู้ ดั ทา
เดก็ ชายอาทติ ย์ ทองเมืองหลวง เลขท่ี8
เดก็ ชายภาสกร อยู่บา้ นแพ้ว เลขท่ี5

ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1
เสนอ

ครู ธนนั ภร อิม่ อยู่
โรงเรียนวดั ทบั กระดาน
สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาสุพรรณบรุ ี เขต 2


Click to View FlipBook Version