The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norziaton twin sis, 2019-12-31 23:46:52

rpt bm thn 6, 2020

rpt bm thn 6

Keywords: rpt bm thn 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

SK(P) METHODIST

440-B JLN TENGKERA, 75200, MELAKA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU

Disediakan Oleh: TAHUN 6, 2020 Disahkan Oleh:

(NORZIATON HAMID) Disemak Oleh:
Guru Mata Pelajaran
0 (MADURA UDIN NIAH BAHARI) (LOH CHEE CHEONG)
Tahun 4 Ketua Panitia Guru Besar

Page 0

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

1
Page 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

Tema 1 : 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan Nilai murni : Kasih sayang
ISTIMEWANYA menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut jenis ayat dan ragam Ilmu : Pendidikan moral
KELUARGAKU abjad, suku kata, perkataan , ayat dengan struktur binaan ayat KP: Interpersonal
frasa dan ayat dengan betul. yang betul dan tepat. Strategi P&P:
Tajuk 1 : KB - Mengecam
Bakat Istimewa 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat
perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan Nilai murni : Tanggungjawab
MINGGU 1,2 daripada pelbagai sumber berimbuhan dalam bahan Ilmu : Bimbingan dan Kaunseling
dengan sebutan yang betul. bacaan prosa dan puisi dengan KP: Verbal -linguistik
sebutan yang betul. Strategi P&P:
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 KB – Menjana idea
perkataan, frasa, dan ayat 4.1.1 Menulis teks prosa dan puisi
secara meknis (menyalin) secara mekanis dengan betul dan Nilai murni : Kesungguhan
dengan betul dan kemas. kemas. Ilmu : Pendidikan Seni Visual
KP: Visual-ruang
4.1 Menyebut dan memahami Menyebut dan memahami seni Strategi P&P:
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu dengan melahirkan KB – Menjana idea
nyanyian secara didik hibur imaginasi melalui penghasilan
karya sastera Nilai murni : Kasih sayang
5.1 Memahami dan 5.1.1 Ilmu : Pendidikan moral
Memahami dan menggunakan KP: Interpersonal
menggunakan golongan kata pelbagai kata nama am dan Strategi P&P:
penjodoh bilangan mengikut KB – Mengecam
dengan betul mengikut konteks dengan betul.
Nilai murni :Hormat menghormati
konteks Ilmu : Sosiobudaya
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Mengecam

PKJR 1.1 Kenderaaan persendirian, HP PKJR BAM m/s 1

Pengangkutan kenderaan awam, kenderaan 1.1.6 Membandingkan masa dan jarak Aktiviti 1

Darat berat dan jentera. berhenti kenderaan serta

menceritakan faktor yang

menghalang pandangan

pemandu

2

Page 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan Nilai murni : Hormat-
memberikan respon terhadap memberikan respons terhadap sesuatu menghormati
Tema 1 : sesuatu arahan, soalan, dan arahan berdasarkan ayat perintah Ilmu : Sosiobudaya
ISTIMEWANYA pesanan uyang didengar dalam pelbagai situasi dengan betul. KP: Interpersonal
KELUARGAKU dengan betul. Strategi P&P:
Membaca sesuatu bahan yang KB - Mengecam
MINGGU 3 Tajuk 2 : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 mengandungi pelbagai jenis ayat dan
Satu Keluarga Dua bacaan dengan lancer, sebutan ragam ayat secara mekanis. Nilai murni : Kasih sayang
yang jelas dan intonasi yang Ilmu : Sosiobudaya
Budaya betul. Menulis teks prosa dan puisi secara KP: Interpersonal
mekanis (menyalin) dalam bentuk Strategi P&P:
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.7 tulisan berangkai dengan betul dan KB – Mengecam
perkataan, frasa, dan ayat kemas.
secara meknis (menyalin) Nilai murni : Kesyukuran
dengan betul dan kemas Memahami dan mengubah suai seni Ilmu :Sosiobudayal
kata lagu secara bebas dan KP: Interpersonal
4.1. Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 mempersembahkannya melalui Strategi P&P:
seni dalam lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik hibur.
secara didik hibur. KB – Menghubungkait

Nilai murni : Kasih sayang
Ilmu : Pendidikan muzik
KP: Muzik
Strategi P&P:
KB – Mencipta

PKJR 2.1 Jenis-jenis Jalan Raya HP PKJR BAM m/s 2-3
Persekitaran 2.1.4 Mengenal pasti elemen persekitaran Aktiviti 2
Jalan Raya yang dapat meningkatkan keselamatan
pengguna jalan raya.

3

Page 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan Nilai murni : Kasih sayang
Ilmu : Pendidikan moral
memberikan respon terhadap memberikan respons terhadap ayat KP: Interpersonal
Strategi P&P:
sesuatu arahan, soalan, dan Tanya dengan betul. KB – Menjana idea

Tema 1 : pesanan uyang didengar Nilai murni : Kasih sayang
ISTIMEWANYA Ilmu : TMK
KELUARGAKU dengan betul. BCB :Bacaan luncuran
Strategi P&P:
MINGGU 4 Tajuk 3 : 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang KB – Mengecam
Jauh di Mata
Dekat di Hati bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat Nilai murni : Kasih sayang
Ilmu : Kepenggunaan
lancer, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan KMD : Mengumpul maklumat
Strategi P&P:
intonasi yang betul. secara mekanis. KB – Menyelesai masalah

3.4 Menulis imlak dengan te 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan Nilai murni : Kesyukuran
pat. menggunakan ejaan yang tepat secara Ilmu : Kemasyarakatan
imlak. KP: Pembelajaran
Kosnstruktivisme
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan menggunakan Strategi P&P:
KB – Mencipta
menggunakan golongan kata pelbagai kata nama khas mengikut

dengan betul mengikut konteks dengan betul.

konteks.

RPH SIVIK JANUARI

PKJR 2.1 Jenis-jenis Jalan Raya HP PKJR BAM m/s 4
Persekitaran 2.1.1 Menyatakan bahawa jalan raya merupakan Aktiviti 3
Jalan Raya tempat yang berbahaya

CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 22 - 26 JANUARI 2020, KUMPULAN B: 23 - 26 JANUARI 2020)
4

Page 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan Nilai murni : Amanah
memberikan respon terhadap 2. 4.1 respons terhadap pesanan dan Ilmu : Pendidikan Kesihatan
MINGGU 5 Tema 2 : sesuatu arahan, soalan, dan menyampaikan pesanan dengan KP: Interpersonal
KESIHATAN pesanan uyang didengar menggunakan bahasa yang santun Strategi P&P: KB - Menganalisis
MENTAL DAN 2.4 dengan betul. dalam pelbagai situasi.
Nilai murni : Kebersihan Mental
EMOSI Memabaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat Ilmu : Pendidikan Kesihatan
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk membuat Pembelajaran Konstruktivisme
Tajuk 4 : tersirat daripada pelbagai ulasan dengan betul. Strategi P&P: KB – Mensintesis
Minda, Oh, Minda! bahan untuk memberikan
respons dengan betul.
Nilai murni : Kebersihan Fizikal
3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis dan Mental
perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan. Ilmu : Pendidikan Kesihatan
dengan betul. Pembelajaran Konstruktivisme
Strategi P&P:
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan KB – Menjana idea
indah dan menggunkan bahasa yang indah dengan sebutan dan
bahasa badan secara kreatif intonasi yang betul dan jelas. Nilai murni :
semasa bercerita secara didik Bertanggungjawab
hibur. Ilmu : Pendidikan Kesihatan
KP: Verbal-Linguistik
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan pelbagai Strategi P&P: KB – Mengecam
menggunakan golongan kata kata nama ganti nama mengikut konteks
dengan betul mengikut dengan betul. Nilai murni :Rasional
konteks. Ilmu : Pendidikan Kesihatan
KP: Pembelajaran Kontekstual
PKJR 2.1 Jenis-jenis Jalan Raya HP PKJR Strategi P&P :
Persekitaran 2.1.4 Mengenal pasti elemen persekitaran yang KB – Menghubungkaitkan
Jalan Raya dapat meningkatkan keselamatan
pengguna jalan raya. BAM m/s 5
Aktiviti 4

5
Page 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara Nilai murni : Rasional

menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan Ilmu : Pendidikan Kesihatan

tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis KP: Verbal -linguistik

Tema 2 : daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal Strategi P&P:
KESIHATAN
MENTAL DAN dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. KB - Menghubungkaitkan

MINGGU 6 EMOSI formal secara bertatasusila.

Tajuk 5 : Nilai murni : Kebersihan
Usahlah Stres
2.4 Memabaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Mental

maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk membuat Ilmu : Pendidikan Kesihatan

tersirat daripada pelbagai rumusan dengan betul. Pembelajaran Konstruktivisme

bahan untuk memberikan Strategi P&P:

respons dengan betul. KB – Mengitlak

3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil Nilai murni : Kebersihan
hasil penulisan dengan betul. penulisan. Mental
Ilmu : Pendidikan Kesihatan
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 Menujarkan cerita menggunakan BCB : Mencatat nota
Strategi P&P:
indah dan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang KB – Menganalisi

bahasa badan secara kreatif gramatis untuk menyampaiakn idea Nilai murni : Rasional
Ilmu : Pendidikan moral
semasa bercerita secara didik dengan bahasa badan yangkreatif. KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
hibur. KB – Menghubungkaitkan

PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR BAM m/s 6-7
Persekitaran 2.2.6 Mencadangkan langkah-langkah Aktiviti 5
Jalan Raya untuk mengurangkan risiko penggunaan
laluan pejalan kaki dan laluan kongsi

6
Page 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Bekerjasama
MINGGU 7 menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang sesuai Ilmu : Pendidikan moral
Tema 2 : tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. KP: Verbal-linguistik
KESIHATAN
MENTAL DAN daripada pelbagai sumber Strategi P&P:

EMOSI dalam situasi formal dan tidak KB - Menganalisis

Tajuk 6 : formal secara bertatasusila.
Terima Kasih,
Nilai murni : Rasional
Cikgu
2.4 Memabaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Ilmu : Kokurikulum

maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk membuat Pembelajaran Kontekstual

tersirat daripada pelbagai keputusan dengan memberikan alas an. Strategi P&P:

bahan untuk memberikan KB – Menilai

respons dengan betul.

Nilai murni : Bertindak bijak

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara Ilmu : Pendidikan Kesihatan

perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. BCB : Bacaan luncuran

dengan betul. Strategi P&P:

KB – Mensintesis

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan pelbagai

menggunakan golongan kata kata kerja dan kata bantu mengikut Nilai murni : Berwaspada

dengan betul mengikut konteks dengan betul. Ilmu : Pendidikan Kesihatan

konteks. KP: Verbal-linguistik

Strategi P&P:

KB – Menaakul

PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR BAM m/s 8
Persekitaran 2.3.5 Menerangkan akibat tidak mematuhi Aktiviti 6
Jalan Raya isyarat keselamatan jalan raya

7
Page 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Bekerjasama

menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Ilmu : Kemasyarakatan

tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara bertatasusila. KP: Interpersonal

MINGGU 8 Tema 3 : daripada pelbagai sumber Strategi P&P:

KOMUNITI dalam situasi formal dan tidak KB - Menghubungkaitkan

PRIHATIN formal secara bertatasusila.

Nilai murni : Bermuafakat

2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan Ilmu : Kemasyarakatan

Tajuk 7 : menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam BCB : Bacaan intensif

Program Sarana memindahkan maklumat bentuk grafik. Strategi P&P:

yangterdapat dalam pelbagai KB – Membuat gambaran

bahan dengan betul. mental

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis Nilai murni : Bekerjasama
perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan. Ilmu :Kemasyarakatanl
dengan betul. KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
4.3 Menujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan KB – Menjana idea

indah dan menggunakan dan intonasi yang betul, dan jelas, Nilai murni : Kasih sayang
Ilmu : Kemasyarakatan
bahasa badan dengan kreatif bahasa yang indah serta bahasa badan KP: Kinestetik
Strategi P&P:
melalui lakonan secara didik yang kreatif melalui lakonan. KB – Menjana idea

hibur. BAM m/s 9
Aktiviti 7
PKJR 5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai
Persekitaran menggunakan golongan kata jenis kata adjektif, kata adverb, kata
Jalan Raya dengan betul mengikut penguat, dan kata penegas mengikut
konteks. konteks dengan betul.

2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR
2.4.3 Menerangkan waktu / masa boleh
mempengaruhi kesesakan trafik dan
keselamatan penggunaan jalan raya.

8

Page 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu Nilai murni : Prihatin

menyatakan permintaan perkara dengan memberikan alas an Ilmu : Reka Bentuk dan

tentang sesuatu perkara yang sesuai dalam situasi formal dan Teknologi

MINGGU 9 Tema 3 : daripada pelbagai sumber tidak formal secara bertatasusila. KP: Interpersonal
KOMUNITI
PRIHATIN dalam situasi formal dan tidak Strategi P&P:

Tajuk 8 : formal secara bertatasusila. KB – Menjana idea
Kelab Alumni
2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.2 Memabaca, memahami dan menaakul Nilai murni : Rasional

menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat. Ilmu : Kemasyarakatan

memindahkan maklumat Pembelajaran Konstruktivisme

yangterdapat dalam pelbagai Strategi P&P:

bahan dengan betul. KB – Menaakul

3.5 Mencatat maklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat daripada pelbagai

betul tentang sesuatu perkara sumber dalam bentuk grafik. Nilai murni : Kesyukuran

daripada pelbagai sumber. Ilmu : Sejarah

Pembelajaran Konstekstual

4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan Strategi P&P:
indah dan menggunakan untuk menyampaikan mesej KB – Menbandingbezakan

bahasa badan dengan kratif menggunakan bahasa yang indah serta Nilai murni : Kesyukuran
melalui lakonan secara didik bahasa badan yang kreatif melalui Ilmu : Kemasyarakatan
hibur. lakonan. KP: Kinestetik

Strategi P&P: Kinestetik

KB – Menilai

PKJR 3.1 HP PKJR BAM m/s 10-11
Peraturan dan Mengetahui tentang 3.1.6 Aktiviti 8
Undang-undang peraturan dan undang- Menceritakan akibat
Jalan Raya undang jalan raya serta apabila peraturan dan undang-
menggunakannya. undang jalan raya tidak dipatuhi.

9
Page 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa Nilai murni : Prihatin
menyampaikan maklumat yang indah untuk menyampaikan Ilmu : Kemasyarakatan
MINGGU 10 Tema 3 : tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat secara KP: Interpersonal
KOMUNITI daripada pelbagai sumber bertatasusila. Strategi P&P:
PRIHATIN dengan tepat secara KB – Menjana Idea
Tajuk 9 : bertatasusila. 2.5.3 Memabaca, memahami, dan menaakul
Perkongsian Pintar bahan untuk memindahkan maklumat Nilai murni : Kesyukuran
2.5 Memabaca, memahami dan kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Ilmu : Kemasyarakatan
PKJR menaakul untuk BCB : Bacaan intensif
Peraturan dan memindahkan maklumat 3.9.1 Menulis ulasa tentang bahan sastera dan Strategi P&P:
Undang-undang yangterdapat dalam pelbagai bukan sastera degan menggunakan KB – Menaakul
Jalan Raya bahan dengan betul. ayat yang gramatis.
Nilai murni : Kegigihan
3.9 Menulis ulasan tentang 5.1.6 Memahami dan menggunakan pelbagai Ilmu :Kemasyarakatanl
pelbagai bahan sastera dan kata hubung mengikut konteks dengan Pembelajaran Konstruktivisme
bukan sastera yang didengar, betul. Strategi P&P:
ditonton atau dibaca dengan KB – Mengitlak
betul. HP PKJR
3.1.4 Menjelaskan peraturan dan undang-undang Nilai murni : Prihatin
5.1. Memahami dan jalan raya di persekitaran mereka Ilmu : Kemasyarakatan
menggunakan golongan kata Pembelajaran Konteksual
dengan betul mengikut Strategi P&P:
konteks. KB – Menghubungkaitkan

3.1 Mengetahui tentang BAM m/s 12
peraturan dan undang- Aktiviti 9
undang jalan raya serta
menggunakannya.

MINGGU 11 PENTAKSIRAN 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 13.03.2020 - 21.03.2020, KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

10

Page 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan Nilai murni : Mematuhi
menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat peraturan
MINGGU 12 Tema 4 : tentang sesuatu perkara untuk membuat rumusan dengan betul Ilmu : PKJR
KESELAMATAN daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. BCB : Mencatat nota
DIUTAMAKAN dengan tepat secara Strategi P&P:
bertatasusila. KB – Menganalisis

2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Memabaca bahan sastera untuk Nilai murni : Mematuhi
sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu. Peraturan
Tajuk 10 : yang sesuai bagi memupuk Ilmu : PKJR
Selamat dalam minat membaca. Menulis untuk menyampaikan Pembelajaran Kontesktual
maklumat dengan menggunakan idea Strategi P&P:
Perjalanan utama dan idea sampingan secara KB – Menjanakan idea
kohesi dan koheren.
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Nilai murni : Menjaga
maklumat tentang sesuatu Melafazkan puisi dengan sebutan yang Keselamatan Diri
perkara dengan jelas dan intonasi yang betul serta Ilmu :Pendidikan Moral
menggunakan bahasa yang memahami puisi tersebut. Pembelajaran Kontekstual
santun. Strategi P&P:
Memahami dan menggunakan KB – Menghubungkaitkan
4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.1 pelbagai kata tugas mengikut konteks
puisi dengan intonasi yang dengan betul. Nilai murni : Berwaspada
betul menggunakan bahasa Ilmu : Pendidikan Moral
yang indah secara didik hibur. Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P: KB – Menganalisis
5.1 Memahami dan 5.1.7

menggunakan golongan kata

dengan betul mengikut

konteks.

PKJR TEMA 3 3.1 Mengetahui tentang peraturan HP PKJR PKJR

Peraturan dan dan undang-undang jalan raya 3.1.6 Menceritakan akibat apabila BAM m/s 13

Undang-undang serta menggunakannya. peraturan dan undang-undang jalan Aktiviti 10 (A)

Jalan Raya raya tidak dipatuhi

11

Page 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

MINGGU 13 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan Nilai murni : Mementingkan
mengemukakan pendapat 2.6.2 pendapat secara kritis dan kreatif Keselamatan
Tema 5 : secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang Ilmu : Pendidikan
KESELAMATAN dengan menggunakan ayat gramatis secara bertatasusila. Keselamatan
DIUTAMAKAN yang gramatis secara Jalan Raya
bertatasusila. Pembelajaran luar bilik darjah
Tajuk 11 : Strategi P&P: KB – Menganalisis
Pastikan Selamat 2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera Memabaca bahan bukan sastera untuk Nilai murni : Berhati hati
yang sesuai bagi memupuk menghasilkan idea baharu. Ilmu : Pendidikan Moral
minat membaca. BCB : Membuat imbasan dan
Menulis untuk menyampaikan luncuran
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 maklumat dalam bentuk karangan Strategi P&P: KB – Mereka cipta
maklumat tentang sesuatu berformat dengan menggunakan
perkara dengan bahasa yang santun. Nilai murni : Prihatin
menggunakan bahasa yang Ilmu : Pendidikan Moral
santun. Mencipta puisi menggunakan bahasa BCB : Mencatat nota
yang indah dan melafazkannya Strategi P&P:
4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.2 dengan sebutan yang jelas dan KB – Menjanakan idea
puisi dengan intonasi yang intonasi yang betul serta memahami
betul menggunakan bahasa puisi tersebut. Nilai murni : Mengutamakan
yang indah secara didik hibur. keselamatan
Ilmu : Pendidikan Moral
KP: Verbal -linguistik
Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

PKJR TEMA 3 3.1 Mengetahui tentang peraturan HP PKJR PKJR
Peraturan dan dan undang-undang jalan raya 3.1.6 Menceritakan akibat apabila BAM m/s 14
Undang-undang serta menggunakannya. peraturan dan undang-undang jalan Aktiviti 10 (B)
Jalan Raya raya tidak dipatuhi -Ulasan

12

Page 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara Nilai murni : Berhati-hati
MINGGU 14 daripada pelbagai sumber dengan Ilmu : Teknologi Maklumat
menyatakan permintaan menggunakan ayat yang gramatis dan Komunikasi
dalam situasi formal dan tidak formal KP: Interpersonal
tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
Tema 4 : daripada pelbagai sumber
KESELAMATAN
DIUTAMAKAN dalam situasi formal dan tidak

formal secara bertatasusila.

Tajuk 12 : 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan Nilai murni : Berwaspada
untuk memindahkan maklumat dalam Ilmu : TMK
Fikir sebelum Klik menaakul untuk bentuk grafik. Pembelajaran Kontekstual
Strategi P&P:
memindahkan maklumat yang KB – Mereka cipta

terdapat dalam pelbagai

bahan degan betul.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara Nilai murni : Bertindak bijak
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. Ilmu :Kemasyarakatanl
dengan betul. BCB : Bacaan intensif
Memahami dan menggunakan Strategi P&P:
5.1 Memahami dan 5.1.4 pelbagai kata kerja dan kata bantu KB – Menilai
mengikut konteks dengan betul.
menggunakan golongan kata Nilai murni : Prihatin
Ilmu : TMK
dengan betul mengikut KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
konteks. KB – Membuat gambaran
Mental

PKJR 4.2 Arah paling selamat untuk 4.2.1 Kepentingan berjalan PKJR
TEMA 4 pejalan kaki menghadap lalu lintas berbanding BAM m/s 15
Tingkah Laku arah yang sama dengan Aktiviti 11
Pejalan Kaki kenderaan.

13
Page 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang Nilai murni : Keberanian

menceritakan sesuatu betul dengan menggunakan pelbagai ayat Ilmu : Kemasyarakatan

perkara semula dengan yang mengandungi bahasa yang indah. KP: Verbal-linguistik

tepat menggunakan Strategi P&P: KB - Menaakul

MINGGU 15 Tema 5 : sebutan yang jelas dan

PUPUK PERPADUAN intonasi yang betul. Nilai murni : Perpaduan

Ilmu : Sosiobudaya

Tajuk 13 : 2.2 Memabaca dan 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang BCB : Bacaan intensif

Formula Perpaduan memahami perkataan, mengandungi perkataan berimbuhan dalam Strategi P&P: KB – Menganalisis

frasa dan ayat daripada bahan bacaan prosa dan puisi dengan

pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Nilai murni : Toleransi

sebutan yang betull. Ilmu :Kemasyarakatanl

3.7 Menghasilkan penulisan 3..7. Menghasilkan perenggan yang kohesi dan Pembelajaran Kontestual

kreatif dalam pelbagai 1 koheran dengan betul. Strategi P&P: KB – Menjana idea

genre dengan betul.

Nilai murni : Hormat-

4.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu menghormati
memahami unsur seni dengan melahirkan imaginasi melalui Ilmu : Pendidikan Muzik

dalam lagu melalui penghasilan karja sastera. Pembelajaran Konstruktivisme
nyanyian secara didik Strategi P&P: KB – Merekacipta

hibur.

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan menggunakan pelbagai Nilai murni : Hormat
menghormati
menggunakan jenis kata ganda dalam pelbagai situasi Ilmu : Sosiobudaya
Pembelajaran Kontekstual
pembentukan kata yang denga betul. Strategi P&P: KB – Menjana idea

sesuai dalam pelbagai

situasi dengan betul.

HP PKJR

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.2 Mengenal pasti tempat yang paling selamat PKJR

TEMA 4 untuk melintas jalan contohnya:- BAM m/s 16

Tingkah Laku a) Tempat melintas yang ditentukan seperti jejantas, Aktiviti 12 (A)

Pejalan Kaki lintasan pejalan kaki dan lintasan pejalan kaki

berisyarat.

b) Tempat melintas atau persimpangan yang diselia

oleh peronda lintasan sekolah.

c) Melintas jauh dari simpang jalan.

14

Page 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan Nilai murni : Semangat
sesuatu perkara semula sebutan dan intonasi yang betul bermasyarakat
dengan tepat menggunakan menggunakan pelbagai ayat yang Ilmu : Pendidikan moral
sebutan yang jelas dan mengandungi bahasa yang indah. KP: Verbal-linguistik
intonasi yang betul. Strategi P&P:
MINGGU 16 Tema 5 : KB - Menghubungkaitkan
PUPUK PERPADUAN 2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang Nilai murni : Berkerjasama
Tajuk 14 : lancer, sebutan yang jelas dan mengandungi pelbagai jenis ayat dan Ilmu : Pendidikan Muzik
Berkat Hidup intonasi yang betul. ragam ayat secara mekanis. KP : Interpersenal
Strategi P&P:
Sepakat 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan KB – Mengecam
dalam pelbagai genre deskriptif dengan bahasa yang
PENDIDIKAN dengan betul. menarik. Nilai murni : Toleransi
SIVIK APRIL Ilmu : Sejarah
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni Pembelajaran Konstruktivisme
PKJR unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara bebas dan Strategi P&P:
TEMA 4 nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui KB – Menganalisis
Tingkah Laku nyanyian secara didik hibur.
Pejalan Kaki 4.4 Melintas dengan selamat Nilai murni : Patriotisme
HP PKJR Ilmu : Pendidikan Muzik
4.4.2 Mengenal pasti tempat yang paling Pembelajaran Konstruktivisme
selamat untuk melintas jalan contohnya:- Strategi P&P:
a) Tempat melintas yang ditentukan seperti KB – Mereka cipta
jejantas, lintasan pejalan kaki dan lintasan
pejalan kaki berisyarat. PKJR
b) Tempat melintas atau persimpangan yang BAM m/s 17
diselia oleh peronda lintasan sekolah. Aktiviti 12 (B)
c) Melintas jauh dari simpang jalan.

15
Page 15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan Nilai murni : Hormat-
memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap ayat menghormati
MINGGU 17 Tema 5 : sesuatu arahan, soalan, dan tanya dengan betul. Ilmu : Pendidikan moral
PUPUK PERPADUAN pesanan yang didengar KP: verbal linguistik
dengan betul. Memabaca dan memahami Strategi P&P:
maklumat yang tersurat dan tersirat KB – Menjanakan idea
2.4 Memabaca dan memahami 2.4.3 untuk membuat keputusan dengan
maklumat yang tersurat dan memberikan alas an. Nilai murni : Kesyukuran
Tajuk 15 : tersirat daripada pelbagai Ilmu : Ekonomi
Perpaduan bahan untuk memberikan Mengedit dan memurnikan hasil BCB : Bacaan intensif
Memajukan respons dengan betul. penulisan. Strategi P&P:
KB – Menganalisis
Negara 3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Memahami dan menggunakan
hasil penulisan dengan betul. pelbagai kata majmuk dalam pelbagai Nilai murni : Kesyukuran
situasi dengan betul. Ilmu : Ekonomi
5.2 Memahami dan 5.2.3 KP: TMK
Strategi P&P:
menggunakan pembentukan KB – Megecam

kata yang sesuai dalam

pelbagai situasi dengan betul.

5.3. Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina ayat dalam Nilai murni : Harmoni
ayat yang betul dalam teks menggunakan penanda wacana Ilmu : Ekonomii
pelbagai situasi. dengan betul KP: Verbal linguistik
Strategi P&P:
KB – Menghubungkaitkan

HP PKJR

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat 4.4.2 Mengenal pasti tempat yang paling PKJR

TEMA 4 selamat untuk melintas jalan contohnya:- BAM m/s 18

Tingkah Laku a) Tempat melintas yang ditentukan seperti Aktiviti 13

Pejalan Kaki jejantas, lintasan pejalan kaki dan lintasan

pejalan kaki berisyarat.

b) Tempat melintas atau persimpangan yang

16 diselia oleh peronda lintasan sekolah.
c) Melintas jauh dari simpang jalan.

Page 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan Nilai murni : Patriotisme

memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap sesuatu Ilmu : Pendidikan moral

sesuatu arahan, soalan, dan arahan berdasarkan ayat perintah KP: Verbal-linguistik

pesanan yang didengar dalam pelbagai situasi dengan betul. Strategi P&P:

dengan betul. KB – Menjanakan idea

MINGGU 18 Tema 6 : 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Nilai murni : Patriotisme
SEMANGAT CINTA bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat Ilmu : Pendidikan moral
lancar, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan BCB : Mencatat nota
AKAN NEGARA intonasi yang betul. secara mekanis. Strategi P&P:
Tajuk 16 : KB – Menjanakan idea
3.4 Menulis imlak degan tepat. 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan
Perkasakan Bahasa menggunakan ejaan yang tepat Nilai murni : Patriotisme
Kita 4.2 Mengujarkan bahasa yang secara imlak. Ilmu : Pendidikan moral
indah dan menggunakan BCB : Menulis secara mekanis
PKJR TEMA 4 bahasa badan dengan kreatif 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan Strategi P&P: KB – Mengecam
Tingkah Laku melalui lakonan secara didik bahasa yang indah dengan sebutan
Pejalan Kaki hibur. dan intonasi yang betul dan jelas. Nilai murni : Patriotisme
Ilmu : Pendidikan moral
5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunkan pelbagai KP: Verbal-linguistik
menggunakan pembentukan jenis kata ganda dalam pelbagai situasi Strategi P&P: KB – Mensintesis
kata yang sesuai dalam dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul. Nilai murni : Patriotisme
HP PKJR Ilmu : Pendidikan moral
4.4 Melintas dengan selamat 4.4.3 Menyatakan langkah-langkah untuk BCB : Mencatat nota
menangani situasi rumit ketika melintas. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

PKJR
BAM m/s 19
Aktiviti 14

17
Page 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan Nilai murni : Patriotisme
memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap ayat Ilmu : Sejarah
MINGGU 19 Tema 6 : sesuatu arahan, soalan, dan tanya dengan betul. Pembelajaran Kontekstual
SEMANGAT CINTA pesanan yang didengar Strategi P&P:
dengan betul. KB - Menghubungkaitkan
AKAN NEGARA

2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Patriotisme
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Pendidikan moral
Tajuk 17 : tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. Pembelajaran Kontekstual
Budi yang Baik bahan untuk memberikan Strategi P&P: KB – Mengitlak
Dikenang Jua respons dengan betul. 3.4.2 Menulis pelbagai teks prosa dengan
ejaan dan tanda baca yang tepat Nilai murni :
PKJR TEMA 5 3.4 Menulis imlak dengan tepat. secara imlak. Bertanggungjawab
Tingkah laku Ilmu : Sejarah
penunggang 5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan menggunakan Pembelajaran Kontekstual
basikal menggunakan pembentukan pelbagai kata tugas mengikut konteks Strategi P&P: KB – Mengecam
kata yang sesuai dalam dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul. Nilai murni : Berani
5.1.4 Menyatakan peraturan dan Ilmu : Pendidikan moral
5.1 Berbasikal dengan selamat undang-undang ketika berbasikal. KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
KB – Menaakul
PKJR
BAM m/s 20
Aktiviti 15

MINGGU 20 PENTAKSIRAN 2

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 22.05.2020 - 06.06.2020, KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24 MAY – 25 MAY 2020

18

Page 18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Prihatin
menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Ilmu : Kemasyarakatan
tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara KP: Interpersonal
daripada pelbagai sumber bertatasusila. Strategi P&P:
dalam situasi formal dan tidak KB – Menjanakan idea
MINGGU 21 Tema 6 : formal secara bertatasusila.
SEMANGAT CINTA Nilai murni : Cinta akan
negara
AKAN NEGARA Ilmu : Ekonomi
KP : Verbal-linguistik
2.4 Membaca dan memahami 2. 4.2 Membaca dan memahami maklumat Strategi P&P:
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk KB – Membuat kesimpulan
tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul.
bahan untuk memberikan Nilai murni : Prihatin
Tajuk 18 : respons dengan betul. Ilmu : Sejarah
Bersyukurlah BCB : Membuat nota
Strategi P&P:
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan peranggan yang kohesi KB – Menjanakan idea
dalam pelbagai genre dan koheran dengan betul.
dengan betul. Nilai murni: Semangat
bermasyarakat
5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan menggunakan Ilmu : TMK
menggunakan pembentukan pelbagai kata hubung mengikut Pembelajaran
kata yang sesuai dalam konteks dengan betul. Konstruktivisme
pelbagai situasi dengan betul. Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.6 Meramal kebarangkalian PKJR
Tingkah laku risiko semasa berbasikal di BAM m/s 21
penunggang jalan raya. Aktiviti 16
basikal

19
Page 19

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara Nilai murni : Menghargai
menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan warisan
MINGGU 22 Tema 7 : tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Ilmu : Kebudayaan
INDAHNYA daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal KP: Verbal-linguistik
WARISAN KITA dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. Strategi P&P:
formal secara bertatasusila. KB – Menjanakan idea

Tajuk 19 : Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Rasional
Khazanah Kesenian 2.4 maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Pendidikan Muzik
tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan Pembelajaran Koperatif
Bangsa bahan untuk memberikan memberikan alas an. Strategi P&P:
respons dengan betul. KB – Menyelsaikan
Membina dan menulis jawapan secara masalah
3.3 Membina dan menulis 3.3.3 kritis dan kreatif dengan betul.
4.2 perkataan, frasa, dan ayat Nilai murni : Kegigihan
dengan betul. Mengujarkan cerita menggunakan Ilmu :Pen.Seni Visual
bahasa yang indah dan ayat yang KMD : Meramal
Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 gramatis untuk menyampaiakn idea Strategi P&P:
indah dan menggunakan dengan bahasa badan yang kreatif. KB – Menjanakan idea
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik Memahami dan menggunkan pelbagai Nilai murni : Kesyukuran
hibur. kata majmuk dalam pelbagai situasi Ilmu : Kesenian
dengan betul. KP: Verbal-linguistik
5.2 Memahami dan 5.2.3 Strategi P&P:
menggunakan pembentukan KB – Menjanakan idea
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.6 Meramal kebarangkalian PKJR
Tingkah laku risiko semasa berbasikal di BAM m/s 22
penunggang jalan raya. Aktiviti 17 (A)
basikal

20
Page 20

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Tema 7 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Menghargai
MINGGU 23 INDAHNYA menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang warisan
WARISAN KITA tentang sesuatu perkara sesuai secara bertatasusila. Ilmu : Kebudayaan
daripada pelbagai sumber KP: Verbal-linguistik
dalam situasi formal dan tidak Strategi P&P:
formal secara bertatasusila. KB – Menjanakan idea

2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Memabaca dan memahami Nilai murni : Rasional
maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersurat dan tersirat Ilmu : Pendidikan Muzik
Tajuk 20 : tersirat daripada pelbagai untuk membuat ulasan dengan betul. Pembelajaran Koperatif
Warisan Berharga bahan untuk memberikan Strategi P&P:
respons dengan betul. KB – Menyelsaikan
masalah
3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan. Nilai murni : Kegigihan
dengan betul. Ilmu :Pen.Seni Visual
KMD : Meramal
4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan Strategi P&P:
indah dan menggunakan dan intonasi yang betul, dan jelas, KB – Menjanakan idea
bahasa badan dengan kreatif bahasa yang indah serta bahasa
melalui lakonan secara didik badan yang kreatif melalui lakonan. Nilai murni : Kesyukuran
hibur. Ilmu : Kesenian
KP: Verbal-linguistik
PKJR TEMA 5 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.1.6 Meramal kebarangkalian Strategi P&P:
Tingkah laku risiko semasa berbasikal di KB – Menjanakan idea
penunggang jalan raya. PKJR
basikal BAM m/s 23
Aktiviti 17 (B)

21
Page 21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Tema 7 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Menghargai
MINGGU 24 INDAHNYA menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang warisan
WARISAN KITA tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Ilmu : Kebudayaan
daripada pelbagai sumber bertatasusila. KP: Verbal-linguistik
dalam situasi formal dan tidak Strategi P&P:
formal secara bertatasusila. KB – Menjanakan idea

Tajuk 21 : 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul Nilai murni : Rasional
Indahnya Budaya menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat Ilmu : Pendidikan Muzik
memindahkan maklumat yang mengikut keutamaan ke dalm bentuk Pembelajaran Koperatif
Kita terdapat dalam pelbagai prosa. Strategi P&P:
bahan dengan betul. KB – Menyelsaikan
masalah

3.5 Mencatat meklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat daripada Nilai murni : Kegigihan
betul tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Ilmu :Pen.Seni Visual
daripada pelbagai sumber. KMD : Meramal
5.3.1 Memahami dan membina ayat Strategi P&P:
5.3 Memahami dan mebina ayat songsang yan g betul dalam pelbagai KB – Menjanakan idea
yang betul dalam pelbagai situasi.
situasi. Nilai murni : Kesyukuran
PKJR TEMA 5 5.1.6 Meramal kebarangkalian Ilmu : Kesenian
Tingkah laku 5.1 Berbasikal dengan selamat risiko semasa berbasikal di KP: Verbal-linguistik
penunggang jalan raya. Strategi P&P:
basikal KB – Menjanakan idea
PKJR
BAM m/s 24
Aktiviti 17 (C)

22
Page 22

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH Tema 8 :
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang Nilai murni : Menghargai
MINGGU 25 DAMAINYA BUMIKU menyatakan permintaan sesuatu perkara dengan memberikan alam
Tajuk 22 : tentang sesuatu perkara alasan yang sesuai dalam situasi Ilmu :RBT
daripada pelbagai sumber formal dan tidak formal secara KP: Verbal-linguistik
Bumiku Sejahtera dalam situasi formal dan tidak bertatasusila. Strategi P&P:
formal secara bertatasusila. KB - Menghubungkaitkan
PKJR 2.5.3 Membaca, memahami dan
TEMA 6 2.5 Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk Nilai murni : Menghargai
TINGKAH LAKU menaakul untuk memindahkan maklumat kepada alam
PENUMPANG memindahkan maklumat yang bentuk grafik, puisi atau prosa. Ilmu : Sains
terdapat dalam pelbagai Pembelajaran
bahan dengan betul. 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan Konstruktivisme
sastera dan bukan sastera dengan Strategi P&P:
3.9 Menulis ulasan tentang menggunakan ayat yang gramatis. KB – Mereka cipta
pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar, 4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan Nilai murni : Bekerjasama
ditonton atau dibaca dengan yang jelas dan intonasi yang betul Ilmu : Sains Pertanian
betul. serta memahami puisi tersebut. BCB : Bacaan imbasan dan
luncuran
4.4 Melafazkan dan memahami HP PKJR Strategi P&P:
puisi dengan intonasi yang 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk KB – Menyelesaikan masalah
betul menggunakan bahasa menjadi penumpang yang selamat dan
yang indah secara didik hibur. bertanggungjawab Nilai murni :
Bertanggungjawab
6.1 Tingkah laku yang Ilmu : Pen.Alam Sekitar
selamat dan tanggungjawab KP: Menyelesaikan masalah
seseorang penumpang Strategi P&P:
KB – Verbal-linguistik

PKJR
BAM m/s 25
Aktiviti 18

23
Page 23

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Nilai murni : Menghargai alam
1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuik mendapatkan Ilmu :RBT
menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan KP: Verbal-linguistik
MINGGU 26 Tema 8 : tentang sesuatu perkara tersirat untuk membuat rumusan Strategi P&P:
DAMAINYA BUMIKU daripada pelbagai sumber dengan betul secara KB - Menghubungkaitkan
dengan tepat secara bertatasusila.
bertatasusila. Nilai murni : Menghargai alam
Tajuk 23 : 2.6 2.6.1 Membaca bahan sastera untuk Ilmu : Sains
Pencinta Alam Membaca pelbagai bahan menghasilkan idea baharu. Pembelajaran Konstruktivisme
sastera dan bukan sastera Strategi P&P:
yang sesuai bagi memupuk KB – Mereka cipta
minat membaca.
Nilai murni : Bekerjasama
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Ilmu : Sains Pertanian
BCB : Bacaan imbasan dan
maklumat tentang sesuatu maklumat dengan luncuran
Strategi P&P:
perkara dengan menggunakan idea utama dan KB – Menyelesaikan masalah

menggunakan bahasa yang idea sampingan secara kohesi Nilai murni : Bertanggungjawab
Ilmu : Pen.Alam Sekitar
santun. dan koheren. KP: Menyelesaikan masalah
Strategi P&P:
PKJR TEMA 6 5.1 Memahami dan 5.1.1 KB – Verbal-linguistik
TINGKAH LAKU menggunakan golongan kata Memahami dan menggunakan
PENUMPANG dengan betul mengikut pelbagai kata nama dan PKJR
konteks. penjodoh BAM m/s 26
bilangan mengikut konteks Aktiviti 19
6.1 Tingkah laku yang dengan betul
selamat dan tanggungjawab
seseorang penumpang HP PKJR
6.1.2 Menjelaskan cara penumpang
boleh menyumbang kepada
keselamatan orang lain.

MINGGU 27 PENTAKSIRAN 3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(KUMPULAN A: 24.07.2020 - 01.08.2020, KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)

24

Page 24

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

CUTI HARI RAYA AIDILADHA
31.07.2020 – 01.8.2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Berbicara untuk Berbicara dengan menerapkan Nilai murni : Kerjasama
1.6 menyampaikan maklumat 1.6.2 bahasa yang indah untuk Ilmu : Pendidikan alam
tentang sesuatu perkara 2.6.2 menyampaikan maklumat dengan sekitar
MINGGU 28 Tema 8 : daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. KP: Interpersonal
DAMAINYA BUMIKU dengan tepat secara Strategi P&P:
bertatasusila. Membaca bahan bukan sastera untuk KB – Menjanakan idea
Tajuk 24 : 2.6 menghasilkan idea baharu.
Lestrarikan Membaca pelbagai bahan Nilai murni : Prihatin
Keindahan Alam sastera dan bukan sastera Ilmu : Sains
yang sesuai bagi memupuk BCB : Bacaan intensif
minat membaca. Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan Nilai murni : Prihatin
Ilmu : RBT
maklumat tentang sesuatu maklumat dalam bentuk karangan KP: Pembelajaran
Konstektual
perkara dengan berformat dengan menggunakan Strategi P&P:
KB – Mereka cipta
menggunakan bahasa yang bahasa yang santun.

santun.

5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan

menggunakan golongan kata pelbagai jenis kata adjektif, kata Nilai murni : Menghargai
alam sekitar
dengan betul mengikut adverb, kata penguat, dan kata Ilmu : Pendidikan moral
BCB : Mencatat nota
konteks. penegas mengikut konteks dengan Strategi P&P:

betul.

KB – Menjanakan idea

PKJR TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR

TINGKAH LAKU 6.2.2 Menyenaraikan dan membincangkan BAM m/s 27

PENUMPANG pelbagai jenis alat penahan untuk penumpang Aktiviti 20

berlainan usia dan menerangkan kesesuaian

25 setiap satunya.

Page 25

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

1.7 Berbincang dan mengemukan 1.7.2 Berbincang dan mengemukan Nilai murni : Rasional
Ilmu : Sains
MINGGU 29 Tema 9 : pendapat tentang sesuatu pendapat secara kritis dan kreatif Pembelajaran Koperatif
TEROKAI SAINS Strategi P&P:
perkara daripada pelbagai dengan menggunakan ayat yang KB - Menaakul
TERAJUI
TEKNOLOGI DAN sumber secara bertatasusila. gramatis secara bertatasusila. Nilai murni : Kerajinan
Ilmu : Kemasyarakatan
INOVASI 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang BCB : Bacaan intensif
Tajuk 25 : Strategi P&P:
Keajaiban Sains perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan KB – Mengecam

PKJR TEMA 6 daripada pelbagai sumber dalam bahan bacaan prosa dan puisi Nilai murni : Kerajinan
TINGKAH LAKU Ilmu : Sejarah
PENUMPANG dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul. Pembelajaran
Konstruktivisme
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan peranggan yang kohesi Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea
dalam pelbagai genre dan koheran degan betul.
Nilai murni :
dengan betul. Bertanggungjawab
Ilmu : Sains
4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan KP: Verbal-linguistik
Strategi P&P:
indah dan menggunakan untuk menyampaikan mesej KB – Mereka cipta

bahasa badan dengan kreatif menggunakan bahasa yang indah PKJR
BAM m/s 28
melalui lakonan secara didik serta bahasa badan yang kreatif Aktiviti 21 (A)

hibur. melalui lakonan,

5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai jenis kata adjektif, kata
dengan betul mengikut adverb, kata penguat, dan kata
konteks. penegas mengikut konteks dengan
betul.
6.2 Penggunaan alat penahan
HP PKJR
6.2.3 Menunjukkan cara alat perlindungan
yang bersesuaian di kancingkan dan dilaraskan
supaya muat kepada pemakainya.

26
Page 26

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Tema 9 : 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi Nilai murni : Rasional
MINGGU 30 TEROKAI SAINS sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Ilmu : Sains
dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi Pembelajaran Koperatif
TERAJUI sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. Strategi P&P:
TEKNOLOGI DAN intonasi yang betul. KB - Menaakul
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
INOVASI 2.4 Membaca dan memahami yang tersurat dan tersirat untuk Nilai murni : Kerajinan
maklumat yang tersurat dan membuat ulasan dengan betul. Ilmu : Kemasyarakatan
Tajuk 26 : tersirat daripada pelbagai BCB : Bacaan intensif
Masyarakat bahan untuk memberikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Strategi P&P:
Kreatif dan respons dengan betul. maklumat dengan menggunakan idea KB – Mengecam
utama dan idea sampingan secara
Inovatif 3.6 Menulis untuk menyampaikan kohesi dan koheren. Nilai murni : Kerajinan
maklumat tentang sesuatu Ilmu : Sejarah
PKJR TEMA 6 perkara dengan 4.4.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa Pembelajaran
TINGKAH LAKU menggunakan bahasa yang yang indah dan melafazkannya Konstruktivisme
PENUMPANG santun. dengan sebutan yang jelas dan Strategi P&P:
intonasi yang betul serta memahami KB – Menjanakan idea
4.4 Malafazkan dan memahami puisi tersebut.
puisi dengan intonasi yang Nilai murni :
betul menggunakan bahasa HP PKJR Bertanggungjawab
yang indah secara didik hibur. 6.2.3 Menunjukkan cara alat perlindungan Ilmu : Sains
yang bersesuaian di kancingkan dan dilaraskan KP: Verbal-linguistik
6.2 Penggunaan alat penahan supaya muat kepada pemakainya. Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

PKJR
BAM m/s 29
Aktiviti 21 (B)

27
Page 27

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan Nilai murni : Rasional
MINGGU 31 menyebut bunyi bahasa , iaitu m,enyebut jenis ayat dan ragam ayat Ilmu : Sains
abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur binaan nayat yang Pembelajaran Koperatif
Tema 9 : frasa dan ayat dengan betul. betul dan tepat. Strategi P&P:
TEROKAI SAINS KB - Menaakul

TERAJUI 2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Kerajinan
TEKNOLOGI DAN maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Kemasyarakatan
tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. BCB : Bacaan intensif
INOVASI bahan untuk memberikan Strategi P&P:
respons dengan betul. KB – Mengecam
Tajuk 27 :
Manfaatkan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan Nilai murni : Kerajinan
Kemajuan dalam pelbagai genre deskriptif dengan bahasa yang Ilmu : Sejarah
dengan betul. menarik. Pembelajaran
Teknologi Konstruktivisme
Memahami dan menggunakan Strategi P&P:
5.1 Memahami dan 5.1.6 pelbagai kata hubung mengikut KB – Menjanakan idea
menggunakan golongan kata konteks dengan betul.
dengan betul mengikut Nilai murni :
konteks. Bertanggungjawab
Ilmu : Sains
PENDIDIKAN SIVIK KP: Verbal-linguistik
BULAN OGOS Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

PKJR TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab BAM m/s 30-31
PENUMPANG penumpang supaya memakai tali pinggang Aktiviti 22
keledar dengan betulnya.

28
Page 28

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

MINGGU 32 Tema 10 : 1.3 Mendengar, memahami 1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan Nilai murni : Rasional
SEMARAKKAN dan memberikan respons 2.4.3 respons terhadap pesanan dan Ilmu : Sains Pertanian
PERTANIAN DAN terhadap sesuatu arahan, menyampaikan pesanan dengan BCB : Bacaan imbasan
PENTERNAKAN KITA soalan, dan pesanan yang menggunakan bahasa yang santun Strategi P&P:
didengar dengan betul. dalam pelbagai situasi. KB – Menjanakan idea
Tajuk 28 : 2.4
Hargailah Pokok Membaca dan memahami Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Rasional
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Sains Pertanian
tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan KP : verbal-linguistik
bahan untuk memberiikan memberikan alasan. Strategi P&P:
respons dengan betul. KB –
Membandingbezakan

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara Nilai murni :
4.1 perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. Menghargai alam
dengan betul. sekitar
Menyebut dan memahami seni kata Ilmu : RBT
Menyebut dan memahami 4.1.1 lagu dengan melahirkan imaginasi BCB: Bacaan intensif
unsur seni dalam lagu melalui penghasilan karya sastera. Strategi P&P:
melalui nyanyian secara KB – Mensintesis
didik hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Kerajinan
menggunakan golongan pelbagai kata kerja dan kata bantu Ilmu : RBT
kata dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul. Pembelajaran
konteks. Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

PKJR TEMA 6 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU 6.2.5 Membandingkan situasi sama ada alat BAM m/s 32
PENUMPANG penahan digunakan atau tidak serta membuat Aktiviti 23
kesimpulan tentang alat penahan dan
keselamatan

29

Page 29

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
Nilai murni : Rasional
MINGGU 33
1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan Ilmu : Sains Pertanian

menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk BCB : Bacaan imbasan

Tema 10 : tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat dengan Strategi P&P:

SEMARAKKAN daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. KB – Menjanakan idea

PERTANIAN DAN dengan tepat secara

PENTERNAKAN bertatasusila. Nilai murni : Rasional

KITA Ilmu : Sains Pertanian

2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan KP : verbal-linguistik

menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam Strategi P&P:

memindahkan maklumat yang bentuk grafik. KB – Membandingbezakan

Tajuk 29 : terdapat dalam pelbagai

Penternakan bahan dengan betul. Nilai murni : Menghargai

Moden alam

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 sekitar

perkataan, frasa, dan ayat Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis Ilmu : RBT

dengan betul. karangan. BCB: Bacaan intensif

Strategi P&P:

KB – Mensintesis

Nilai murni : Kerajinan
Ilmu : RBT
Pembelajaran
Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

PKJR TEMA 6 6.4 Menaiki dan menuruni HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU kenderaan dengan selamat 6.4.1 Membincangkan tingkah laku yang BAM m/s 33
PENUMPANG selamat untuk menaiki dan menuruni Aktiviti 24
kenderaan.

30
Page 30

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan Nilai murni : Rasional
MINGGU 34 2.3 mengemukakan pendapat pendapat secara kritis dan kreatif Ilmu : Sains Pertanian
Tema 10 : tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang BCB : Bacaan imbasan
SEMARAKKAN daripada pelbagai sumber gramatis secara bertatasusila. Strategi P&P:
PERTANIAN DAN secara bertatasusila. KB – Menjanakan idea
PENTERNAKAN
Nilai murni : Rasional
KITA Ilmu : Sains Pertanian
KP : verbal-linguistik
Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Strategi P&P:
bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat KB – Membandingbezakan
Tajuk 30 : lancar, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan
Pertanian Sumber intonasi yang betul. secara mekanis.

Rezeki 3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera Nilai murni : Menghargai
pelbagai bahan sastera dan 5.3.1 dan bukan sastera dengan alam
bukan sastera yang didengar, menggunakan ayat yang gramatis. sekitar
5.3 ditonton atau dibaca dengan Ilmu : RBT
betul. Memahami dan menggunakan BCB: Bacaan intensif
pelbagai kata majmuk dalam pelbagai Strategi P&P:
Memahami dan membina situasi dengan betul. KB – Mensintesis
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi. Nilai murni : Kerajinan
Ilmu : RBT
Pembelajaran
Konstruktivisme
Strategi P&P:
KB – Menjanakan idea

PKJR TEMA 6 6.4 Menaiki dan menuruni HP PKJR PKJR
TINGKAH LAKU kenderaan dengan selamat 6.4.1 Membincangkan tingkah laku yang BAM m/s 33
PENUMPANG selamat untuk menaiki dan menuruni Aktiviti 24-karangan.
kenderaan.

31
Page 31

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Berbudi bahasa
MINGGU 35
Tema 11 : menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Ilmu : Ekonomi
RANCAKKAN
EKONOMI KITA tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara KP : Verbal-linguistik

Tajuk 31 : daripada pelbagai sumber bertatasusila. Strategi P&P:
Bersama-sama
dalam situasi formal dan tidak KB – Menjanakan idea
Menjanakan
Ekonomi formal secara bertatasusila.

Nilai murni : Berbudi bahasa

2.5 Membaca, memahami dan 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul Ilmu : Ekonomi

menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat Pembelajaran Kontekstual

memindahkan maklumat yang kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Strategi P&P:

terdapat dalam pelbagai KB – Menjanakan idea

bahan dengan betul

Nilai murni : Kerajinan

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Ilmu : Ekonomi

maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea KP: Muzik

perkara dengan utama dan idea sampingan secara Strategi P&P:

menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren. KB – Mereka cipta

santun.

Nilai murni : Berusaha

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni Ilmu : Ekonomi
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara bebas dan KP : Interpersonal
nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui Strategi P&P:
nyanyian secara didik hibur. KB – Menghubungkaitkan

32
Page 32

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH

MINGGU 36 Tema 11 : 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi Nilai murni : Berbudi bahasa
RANCAKKAN sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Ilmu : Ekonomi
EKONOMI KITA dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi KP : Verbal-linguistik
sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. Strategi P&P:
intonasi yang betul. KB – Menjanakan idea
Tajuk 32 : 2. Membaca bahan sastera untuk
Berjiwa Usahawan 2.6 Membaca pelbagai bahan 6.1 menghasilkan idea baharu. Nilai murni : Berbudi bahasa
sastera dan bukan sastera Ilmu : Ekonomi
3.4 yang sesuai bagi memupuk 3.4.2 Menulis perkataan dan frasa dengan Pembelajaran Kontekstual
minat membaca. menggunakan ejaan yang tepat Strategi P&P:
secara imlak. KB – Menjanakan idea
Menulis imlak dengan tepat.
Nilai murni : Kerajinan
Ilmu : Ekonomi
KP: Muzik
Strategi P&P:
KB – Mereka cipta

Nilai murni : Berusaha
Ilmu : Ekonomi
KP : Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Menghubungkaitkan

33
Page 33

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan
MINGGU 37
Tema 11 : sesuatu perkara semula sebutan dan intonasi yang betul Nilai murni : Berbudi bahasa
RANCAKKAN
EKONOMI KITA dengan tepat menggunakan menggunakan pelbagai ayat yang Ilmu : Ekonomi

Tajuk 33 : sebutan yang jelas dan mengandungi bahasa yang indah. KP : Verbal-linguistik
Kad dan Diriku
intonasi yang betul. Strategi P&P:

KB – Menjanakan idea

2.6 Membaca pelbagai bahan 2. Membaca bahan bukan sastera untuk

sastera dan bukan sastera 6.2 menghasilkan idea baharu. Nilai murni : Berbudi bahasa

yang sesuai bagi memupuk Ilmu : Ekonomi

minat membaca. Pembelajaran Kontekstual

Strategi P&P:

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara KB – Menjanakan idea

perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul.

dengan betul. Nilai murni : Kerajinan

Ilmu : Ekonomi

5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai KP: Muzik
ayat yang betul dalam ayat dalam teks menggunakan Strategi P&P:
pelbagai situasi. penanda wacana dengan betul. KB – Mereka cipta

Nilai murni : Berusaha
Ilmu : Ekonomi
KP : Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Menghubungkaitkan

34
Page 34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR) 2020

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
TARIKH
MINGGU ULANGKAJI
M 38-39

MINGGU 40 – PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

MINGGU 41,42,43 - PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI DEEPAVALI
14- 15 NOVEMBER 2020

CUTI AKHIR TAHUN

KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)

35
Page 35


Click to View FlipBook Version