The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เทอม1-2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PR Satreesethabuthbumpen, 2021-03-29 22:04:44

วารสารสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เทอม1-2563

วารสารสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เทอม1-2563

สืบเนอ่ื งจากการแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ ทำ� ให้การเปดิ
ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๓ ลา่ ชา้ ไปเปน็ เวลา ๑ เดอื นครง่ึ โรงเรยี นสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพ็ญ
จงึ ได้ดำ� เนนิ การจดั ทำ� SSTB Model For Covid 2019 ในการจัดการเรยี นการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอยา่ งมีประสิทธิภาพ

SS – Social Distancing การเวน้ ระยะห่างและปฏบิ ตั ิตนในสถานการณ์ Covid–19
ดว้ ยการวดั ไข้ ใส่หนา้ กาก ล้างมอื เว้นระยะหา่ ง ท�ำความสะอาดสถานที่ ลดการแออัด
– Student care and Support System ระบบดแู ลชว่ ยเหลอื ดว้ ยการคดั กรอง
จากจากแบบสำ� รวจ/แบบสอบถาม ให้ครูทีป่ รึกษาเย่ยี มบ้านนกั เรยี นในรปู แบบดังนี้
๑) การไปสถานที่จริง ๒) ใชร้ ะบบออนไลน์ หรอื แอพพลเิ คชัน่ ๓) การใช้โทรศพั ท์ เพ่อื ใหค้ รู
ทป่ี รกึ ษาดำ� เนนิ การประสานงานความชว่ ยเหลือระหว่างผปู้ กครอง โรงเรียนและหน่วยงาน

T ภายนอกท่เี กี่ยวข้อง เพ่อื ใหน้ กั เรียนสามารถดำ� เนินชีวิตในสถานการณโ์ ควดิ ๒๐๑๙ ไดอ้ ย่างเหมาะสม
– Teaching 4 ON จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 4 ON ไดแ้ ก่ ON-SITE, ON-AIR, ONLINE และ ON HAND
ON-SITE ตามปกติ โดยมีมาตรการรองรบั เวน้ ระยะห่างทางสงั คม (Social Distancing) โดยสลับการเรียนแบบแบ่งกลมุ่ เลขทค่ี ่/ู คี่
ON-AIR เรียนผ่านการออกอากาศ เรยี นผ่านทางช่องทางหลัก โดยศกึ ษาผ่านช่องทาง อาทิ Smartphone, Computer, Notebook, Tablet
ONLINE เรียนผา่ นอินเทอรเ์ นต็ และแอพพลิเคชน่ั เรยี นผ่านชอ่ งทาง www.youtube.com โดยมอบหมายให้นักเรยี นศึกษาผ่านคลิปวดิ โี อ
เพื่อใช้ทบทวนบทเรียนในสัปดาห์ทน่ี กั เรียนตอ้ งอยู่บ้าน www.vlearn.com ในรายวชิ าคณิตศาสตร์ และวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ ๑-๖ DISTANCE LEARNING TELEVISION เรยี นผ่านทางช่องทาง www.dltv.ac.th ในระดบั ช้นั
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๑-๖ และการเรยี นแบบกลมุ่ ผา่ นแอพพลเิ คชัน่ LINE, Google Classroom
ON HAND เรียนผา่ นใบความรู้ ครูผสู้ อนมอบหมายใบงาน เอกสารประกอบการเรยี นให้นักเรียนศึกษาในสัปดาห์ท่นี กั เรียนตอ้ งอยูบ่ ้านพัก

B ตามตารางเรียนสลบั เลขที่
– Blended Learning การเรยี นแบบผสมผสาน ใช้วิธกี ารสลบั ชน้ั มาเรียนของนักเรียน โดยการแบง่ เป็นเลขคู่/คี่
เพอื่ สลับสปั ดาหม์ าเรยี น ON-SITE
นอกจากนโี้ รงเรียนยังไดต้ ดิ ต้ังอนิ เทอร์เนต็ ไรส้ าย (wi-fi) ดฉิ นั ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
เพิ่มเติมในทุกจุดภายในโรงเรียน เพื่อรองรับการจัดการเรียน ท่ปี รกึ ษาของโรงเรยี น ได้แก่ คณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน
การสอนออนไลน์และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูล สมาคมผู้ปกครองและครฯู คณะกรรมการเครอื ขา่ ยผูป้ กครอง
รวมท้ังการแจกซิมโทรศัพท์ให้กับนักเรียนทุกคน เพ่ือใช้ในการ สมาคมศิษย์เกา่ ฯ รวมถงึ คณะผูบ้ ริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้มอี ปุ การคณุ
เรียนการสอนในสัปดาห์ท่ีนักเรียนหยุดผ่านช่องทาง Online นักเรยี น และชุมชน ท่ใี ห้ความร่วมมอื กันในการบรหิ ารจดั การ
ตามเว็ปไซต์ต่างๆ สถานศึกษา ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของเชือ้ ไวรสั โคโรนา
ส่วนการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบด้าน (Covid-19) ให้ประสบผลสำ� เร็จไดเ้ ป็นอยา่ งดี
รายได้ จากสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา
(Covid-19) โรงเรียนได้ลดค่าบ�ำรุงการศึกษาในภาคเรียนท่ี
๑/๒๕๖๓ และระดมทรัพยากรทางการศึกษาดว้ ยการจดั หาทนุ
การศกึ ษาจากผูม้ อี ปุ การคณุ ศษิ ยเ์ กา่ สมาคมผปู้ กครองและครู
เครอื ขา่ ยผู้ปกครอง รวมทง้ั มูลนธิ สิ ธุ -ี ฉววี รรณ มูลนธิ วิ ิฑูรชาติ (นางปรียานุช สำ� เนียงสงู )
และมูลนิธิชิต-แสร์ ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ รองผูอ้ �ำนวยการโรงเรยี น รักษาการในต�ำแหนง่
ในสว่ นหนึง่ ผอู้ �ำนวยการโรงเรยี นสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็

วารสารสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
ปที ี่ ๓๗ ภาคเรยี นท่ี ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

www.sstb.ac.th
บรรณาธิการแถลง

วัตถุประสงค์ วารสารฉบับนี้ได้รวบรวมกิจกรรม ผลงาน และ
โครงการต่าง ๆ จากทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และ
๑. เพื่อประชาสัมพนั ธ์โรงเรยี น กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ในภาคเรียนที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓
๒. เพื่อเป็นสอ่ื กลางทดี่ รี ะหว่างโรงเรยี น ผู้ปกครอง และชมุ ชน เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู และเกียรติคุณ
๓. เพ่อื เผยแพรผ่ ลงานและเกยี รติคณุ ของคณะครแู ละนกั เรยี น ของโรงเรียน รวมท้ังข่าวสารต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๔. เพื่อเผยแพรค่ วามรู้ และส่งเสรมิ ความคิดสรา้ งสรรรค์ พฒั นาขอ้ มูลใหท้ ันสมัย ถูกตอ้ ง และส่งเสริมภาพลักษณ์
อนั เปน็ ประโยชน์ต่อส่วนรวม ท่ีดีให้แก่สถานศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ ดิฉันขอฝาก
ข้อคิดสนั้ ๆ ไว้ว่า “A good beginning makes a good ending”
ที่ปรกึ ษา การเร่ิมต้นท่ีดี ก็จะส้ินสุดในส่ิงที่ดีเช่นเดียวกัน ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และกองบรรณาธิการท่ีได้สนับสนุน
นางสาวจุฑาธิณี สิงหรญั ข้อมูล จนท�ำให้วารสารฉบับนสี้ ำ� เร็จลลุ ว่ งไปด้วยดี
นางปรยี านชุ สำ� เนียงสูง
นางลกั ขณา ทีเจรญิ ประภสั สร ถกู ตอ้ ง
นายสธุ ี สายสิน บรรณาธิการ
นายธนบดี ธีรธาดาธรณ์
สารบัญ
บรรณาธกิ าร
นางสาวประภัสสร ถกู ตอ้ ง วันนายเลิศ........................................................................................ ๒-๓
ส�ำนกั งานผู้อ�ำนวยการ.......................................................................... ๔
ผู้ช่วยบรรณาธกิ าร คณะกรรมการสถานศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน................................................... ๕
ประชุมสมาคมผ้ปู กครองและครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพญ็ ........ ๖
นายวิศษิ ฏ์ ดูระยบั นางสาวณัฐชยา เมฆอากาศ กลุ่มบริหารวชิ าการ..........................................................................๗-๘
นางสาวจริ ฐั ติ ิกานต์ เรืองเรณ นางสาวนนั ทญา ขาวสระคู กลมุ่ บริหารงานบุคคล.................................................................... ๙-๑๑
นายกติ ตธิ ชั เสืองาม นางสาวพรสวรรค์ บวั ทอง กล่มุ บริหารท่วั ไป.........................................................................๑๒-๑๓
นางสาวปานพรรณ การเนยี ร กล่มุ บรหิ ารงบประมาณ..................................................................... ๑๔
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย........................................................... ๑๕
กองบรรณาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร.์ ...................................................... ๑๖
นางสทุ นิ มกิ ขุนทด นางสาวสนุ นั ทา เชื้อฉำ่� หลวง กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี........................๑๗-๑๘
นางสาวปิยะธดิ า โนนคเู่ ขตโขง นางสาวชตุ มิ า ปานแพ กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ.............................................. ๑๙
นางสาวถริ ดา รัตนต์ ยวรา นางสาวนภัทร เสนพงศ ์ กลุ่มสาระการเรียนรสู้ งั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม................... ๒๐
นางสาวชญานนั ท ์ อยู่บุร ี นางสาวรสญาธร นนั ทมงคล กลุ่มสาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ................................................................. ๒๑
นายพิเชษฐ อาวธุ นอก นายธงเมธสั รักสกุลใหม่ กลุ่มสาระการเรยี นร้กู ารงานอาชีพ..............................................๒๒-๒๓
นางสาวศรวณีย์ อ่อนฉลวย นางสาวปพชิ ญา เขยี วดี กลุ่มสาระการเรยี นร้สู ขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา....................................... ๒๔
นางสาวสุภัตรา สีหาบญุ ลี นางสาวสกลุ ทิพย ์ สายสดุ กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน........................................................................ ๒๕
นางสาวทิพปภา อรณุ เนตร นางสาวณทธรา มณวี รรณ งานแนะแนว...................................................................................... ๒๖
นางสาวสมประสงค์ คำ� ศรี งานพยาบาล...................................................................................... ๒๗
สภาคณะกรรมการนกั เรยี น.........................................................๒๘-๓๐
จ ดั พิมพโ์ ดย : โบทรรษิ .ทั ๐-อ๒ิน๕เต๘อ๗ร--์๕เท๓ค๗๙พ ร ิ้นโทตริ้งสจาำ�รก๐ัด-๒๕๘๗-๕๓๗๙ เครือขา่ ยผปู้ กครอง............................................................................ ๓๑
ผูเ้ กษยี ณอายุราชการ......................................................................... ๓๒

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพญ็ 1

พระยาภักดีนรเศรษฐ เกิดวันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๕
บิดาของท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะให้บุตรเป็นผู้มีชาตาสูงเลิศ
จงึ ไดจ้ ดวนั เดือนปีเกดิ ใหเ้ ปน็ เลข ๗ คือ เกิดเวลา ๗ ทมุ่ วัน ๗ แรม ๗ คำ�่
เดือน ๗ ปีวอก แถมยังให้เจ้าคุณให้ท่านเจ้าคุณกินน�้ำผึ้งทุกเวลาเช้า
ก่อนลา้ งหนา้ แลว้ ยงั ต้ัง ช่อื ใหว้ ่า “เลิศ สะมันเตา” ทัง้ นี้ก็เพอื่ หวงั ใหล้ ูก ค่าจ้างอย่างเหมาะสมก็ไม่เป็นผล ในท่ีสุดจ�ำเป็นต้องลาออกจากห้างน้ัน
เด่นจรงิ ๆ เทา่ น้นั ทา่ นบิดาเคยกลา่ วกบั ภรรยาเสมอวา่ “อา้ ยนี่ โตข้นึ ท่ตี ้องลาออกจากงานนายเลศิ เคยบอกวา่ “เพราะไม่มเี งนิ จะซือ้ ขา้ วกนิ ด้วย”
เป็นใช้ได”้ ต่อนั้นไป ได้ไปสมัครเข้าท�ำงานในโรงภาษี แต่ก็ไม่ได้รับสินจ้าง
เมื่อเดก็ เลิศมีอายสุ มควรจะเข้าศึกษาอักษรสมัยแล้ว ท่านบดิ าก็จดั สง่ รางวัลเลยตลอดเวลา ๘ เดือน แล้วก็ลาออกจากงานอกี เป็นคำ� รบสอง
เขา้ ส�ำนักเรียนในโรงเรยี นสวนอนนั ต์ เดก็ เลศิ ไดเ้ ล่าเรยี นอยูท่ น่ี นั่ นานถงึ ๕ ปี ความต้งั ใจทจี่ ะเปน็ นายห้างเวลานัน้ มืดมวั ลงอย่างมากทเี ดยี ว
แล้วจงึ ยา้ ยไปเรียนตอ่ ทสี่ ุนนั ทาลยั เป็นนกั เรยี นสอนอยู่ ๑ ปี จบหลกั สูตร เม่ือออกจากงานโรงภาษีแล้ว นายเลิศได้ไปรับราชการเป็นครู
ในสมยั นั้นกเ็ ปน็ ผู้มวี ทิ ยฐานะเป็นครูได้ แตน่ ายเลิศไม่ชอบอาชีพครู แตจ่ ะ ในโรงเรียนสุนนั ทาลยั ทงั้ ๆ ท่ไี มช่ อบ การเปน็ ครู ไดเ้ งินเดือนเดอื นละ
เป็นคนค้าขายอยูอ่ ยา่ งเดยี ว เมอื่ ทา่ นบิดาล่วงลับไปแล้วประมาณ ๓-๔ ปี ๒๐ บาท ซึ่งในสมยั นน้ั นับว่า เป็นเงินเดอื นไมต่ ำ่� นัก
คงเหลอื แตม่ ารดาเป็นที่ปรกึ ษา มารดาของทา่ นก็เปน็ ผมู้ ีความรักความเมตตา ในยคุ น้ันนายเลิศหารายได้พเิ ศษได้บ้างเล็กนอ้ ยคือ รบั สอนภาษาไทย
และความปรารถนาดีต่อบตุ ร ไมย่ งิ่ หย่อนกวา่ ท่านบิดาเลยไมเ่ คยคัดค้าน ให้แก่ฝร่ังในเวลาเย็น คิดค่าสอนช่ัวโมงละ ๑ บาท ค�่ำมืดแล้วจึงจะได้
ความหวงั ต้งั ใจของลูกแม้แตป่ ระการใด กลบั บ้าน
คร้นั อายุนายเลิศครบ ๑๙ ปบี ริบูรณ์ จงึ ขออนุญาตมารดาไปสมคั รงาน ความหวังเก่ียวด้วยการค้าขายของท่านเจ้าคุณได้เริ่มฟื้นฟูขึ้นใหม่
เปน็ เสมยี นฝกึ หัดอยใู่ นหา้ งสี่ตา (หา้ งวนิ ดเ์ ซอร)์ ความใฝส่ ูงที่หวังจะเป็น ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ หลังจากท่ีได้รบั ราชการเป็นครูได้แล้ว ๑ ปี แหมม่
นายห้างในอนาคตมีเป็นทุนอยู่แล้ว นายเลิศจึงยอมทนท�ำหน้าท่ีอย่าง แมคฟารฺแลนดฺ ได้ชักน�ำให้นายเลิศเข้าท�ำงานในแผนกจ�ำหน่ายโซดา
เสมยี นต่ำ� ๆ โดยไม่ปริปาก งานทีต่ อ้ งท�ำคอื มีหนา้ ท่รี กั ษาความสะอาด น้ำ� หวานต่างๆ ของบริษัทเฟรเซอแอนดน์ ฟี แห่งสิงคโปร์ ซ่งึ สมาคมสตรี
ขนของ สง่ ของ เป็นตน้ ท่วี า่ ยอมทนท�ำหนา้ ท่ีนนั้ เพราะทา่ นมีความนึกคดิ ว่า คริสเตียนมัชชวิรัติเป็นเจ้าของก�ำหนดเงินเดือนให้เดือนละ ๒๕ บาท
เป็นบันไดขั้นต้นท่ีจะก้าวข้ึนสู่ข้ันสูงต่อไป นายเลิศท�ำหน้าที่ต๊อกต๋อย มากกว่าที่ได้รับเม่ือเป็นครูถึง ๕ บาท แนวทางอาชีพใหม่นี้เข้ารอยกับ
โดยไมไ่ ดส้ ินจา้ งรางวลั ตอบแทนตลอดปี ก็ไมเ่ ห็นทางทีจ่ ะกา้ วหน้าสมเจตนา ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ เดมิ ซ่ึงไดด้ บั มอดไปเสยี พกั หนงึ่ น้นั นายเลิศ
ทีเ่ คยนกึ วา่ วนั หน่งึ นายจ้างคงจะมองเหน็ ความดคี วามชอบ แลว้ คงจะให้ จึงฉวยโอกาสรับหน้าท่ีใหม่ทันที บันไดขั้นต้นแห่งการตั้งตัวเป็นนายห้าง
ของทา่ นเจา้ คุณไดเ้ ร่มิ ข้ึนแล้ว
นอกจากการคา้ อันเปน็ อาชพี ทท่ี ่านเจ้าคณุ ม่งุ มาดมาแตว่ ยั แรกแล้ว
ก็ไม่มีอะไรอ่ืนที่จะส�ำคัญกว่าในชีวิตของท่าน แต่ที่กล่าวน้ีใช่จะหมายว่า
ท่านเจ้าคุณภักดีนรเศรษฐหมกมุ่นแต่ในการค้าขายอย่างเดียวหามิได้
การท�ำบุญสุนทาน การเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อเพื่อนฝูงและวงศาคณาญาติ
การสังคม และการอ่นื ๆ จิปาถะ พระยาภกั ดนี รเศรษฐ ก็ไดม้ สี ่วนปฏบิ ตั ิ
มากมาย
พระยาภักดนี รเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบตุ ร) ถงึ อนจิ กรรมดว้ ยหลอด
โลหติ แตก เม่ือวนั ที่ ๑๕ ธนั วาคม พ.ศ.๒๔๘๘ เวลา ๐๗.๔๐ น.
ในวาระครบรอบ ๑ ปี แห่งการจากไปของนายเลศิ เมอ่ื วนั ที่ ๑๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ คุณหญิงสินได้จดั พธิ ที ำ� บญุ เล้ยี งพระขึน้ ทบ่ี ้านปารค์

2 โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ

พร้อมกับได้เชิญญาติพ่ีน้อง มิตรสหายท่ียังระลึกถึงตลอดจนบรรดา
พนักงานบรษิ ัทนายเลศิ ใหม้ ารว่ มงานดว้ ย ปรากฏว่าในวันนั้นมีผ้มู าร่วมงาน
อย่างเต็มใจนับพันคน
เมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่า ทั้งพนักงานบริษัท ตลอดจนญาติมิตร
อีกไม่น้อยยังมคี วามอาลัยรกั ตอ่ นายเลิศ และรำ� ลกึ ถงึ คุณงามความดขี อง
ท่านอยเู่ สมอ คุณหญิงสนิ จึงก�ำหนดให้วนั ท่ี ๑๕ ธันวาคมของทุกปเี ป็น
“วันนายเลิศ”
งานร�ำลึกถึงนายเลิศได้จัดสืบเนอ่ื งมาตง้ั แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ จนกระทงั่
ในช่วงบ้นั ปลายแห่งชีวิตของคณุ หญงิ สนิ ไดก้ อ่ ตั้งเลศิ -สิน มูลนิธิขนึ้ เพื่อ
สนับสนุนด้านการศึกษาทางการแพทย์และการศึกษาของเยาวชน จึงได้
ใช้โอกาสนี้ มอบทุนสนบั สนุนการศกึ ษาวิจัยใหก้ บั นกั ศกึ ษาแพทย์ ตลอดจนโรงเรียนที่นายเลิศและคณุ หญิงสนิ เคยอปุ ถมั ภ์ โดยบริจาคเงินใหท้ ุกปี
จนคณุ หญิงสินถงึ แก่กรรมลงใน พ.ศ.๒๕๐๐ ทายาทก็ยังคงถอื เป็นธรรมเนียมปฏบิ ตั ิมาจนถึงทุกวันน้ี
ทกุ ปใี นวันนายเลศิ ๑๕ ธนั วาคม โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ จดั ใหม้ ีพธิ ีแสดงกตเวทิตา กตญั ญตุ า ณ อนสุ รณ์สถานพระยาภักดีนรเศรษฐ
ดา้ นหนา้ โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพญ็ และไปร่วมงาน ณ บ้านปารค์ นายเลิศ

โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพญ็ 3

สำ� นกั งานผู้อำ� นวยการ

การประชุมผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา รองผอู้ �ำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เขา้ รว่ มการประชมุ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ ท้ังน้ี
ในสังกดั สพม.๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ได้เข้าร่วมงาน “จันทร์สุดท้าย ปลายกันยา” ซึ่งจัดโดย
สำ� นกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษาเขต ๒ ณ โรงเรียน
วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาธณิ ี สงิ หรญั บดนิ ทรเดชา (สงิ ห์ สิงหเสนี) ๒
ผู้อำ� นวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพ็ญ และนางปรยี านชุ สำ� เนียงสูง

พิธเี ปดิ หอ้ งสมุด Surathep Tanprasert E-Library พธิ มี ุทิตาจติ เกษยี ณอายรุ าชการ
วทิ ยาลัยเทคโนโลยที กั ษิณาบริหารธุรกิจ “รกั เคารพและศรัทธา ยามจากลายังผูกพัน”

วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาธณิ ี สิงหรัญ ผอู้ �ำนวยการ วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ โรงเรยี น
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุด Surathep สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ จัดพิธีมุทิตาจิต
Tanprasert E-Library วิทยาลยั เทคโนโลยีทกั ษิณาบริหารธุรกิจ โดยมี เกษียณอายุราชการ “รัก เคารพและ
นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ศรทั ธา ยามจากลายงั ผูกพัน” เน่อื งใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบําเพ็ญ เปน็ โอกาสเกษยี ณอายุราชการ ของนางสาว
ประธานในพิธี ณ อาคาร A ช้นั ๒ วิทยาลยั เทคโนโลยีทกั ษิณาบริหารธรุ กิจ จุฑาธณิ ี สิงหรญั ผอู้ �ำนวยการโรงเรยี น
สตรเี ศรษฐบตุ รบำ� เพญ็ และนางลกั ขณา
ทีเจริญ รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหาร
งานบุคคล โดยผู้บริหารท้ัง ๒ ท่าน
ได้กล่าวอ�ำลานักเรียน ณ ลานโดม
โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพญ็

รบั เกียรตบิ ัตรเยาวชนดีเดน่ ประจ�ำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ รับโล่กรรมการสถานศึกษาขัน้ พนื้ ฐานดีเด่น
และกรรมการและเลขานุการข้นั พื้นฐานดเี ดน่
วันท่ี ๒๑ กนั ยายน ๒๕๖๓ นางสาวจฑุ าธิณี สงิ หรญั ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพญ็ และนางลักขณา ทเี จริญ รองผอู้ ำ� นวยการ
กลุ่มบรหิ ารงานบคุ คล นำ� นักเรียนเข้ารบั เกยี รติบตั รเยาวชนดีเดน่ ประจำ� ปี วันที่ ๑๕ สงิ หาคม ๒๕๖๓ นางวรรณา สงั ข์ทอง
การศกึ ษา ๒๕๖๓ โดยมี ดร.นิพนธ์ กอ้ งเวหา ผชู้ ว่ ยเลขาธิการสำ� นักงาน นายกสมาคมศิษย์เก่า สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัย เข้ารับโล่กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดีเด่น
เทคโนโลยที ักษิณาบริหารธรุ กจิ และนางสาวจุฑาธณิ ี สิงหรญั ผู้อำ� นวยการโรงเรียน

นกั เรียนทไ่ี ดร้ ับเกียรตบิ ัตรเยาวชนดีเด่น ได้รับโล่กรรมการและเลขานุการข้ันพื้นฐานดีเด่น
ทั้งน้ีได้มอบหมายให้นางปรียานุช ส�ำเนียงสูง
๑. นางสาวพนั ช่ัง แสงกล้า ม.๕/๒ รองผอู้ ำ� นวยการ กล่มุ บริหารงบประมาณ เปน็
๒. นางสาวศริ ภัสสร ทองทมิ ม.๖/๑
๓. นางสาวปาลติ า กลน่ิ มาลัย ม.๖/๒ ผ้แู ทนในการรบั มอบ โดยมี ดร.คุณหญิงกลั ยา
โสภณพนิช เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม
๔. นางสาวนภัสสร ปิตินานนท์ ม.๖/๓ เอเชยี แอร์พอร์ท จงั หวัดปทมุ ธานี
๕. นางสาวณชิ ชาวณี ์ วชั รไชยศลิ ป์ ม.๖/๔
4 โรงเรียนสตรเี ศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพนื้ ฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศกึ ษาข้นั พื้นฐาน
โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็

วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสตรเี ศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็
จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน
สตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ วาระพิเศษ คร้งั ที่ ๑ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓
โดยมนี ายสุรเทพ ต๊นั ประเสรฐิ ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษา
ขน้ั พนื้ ฐาน โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพญ็ เปน็ ประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ

ประชุมคณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน
โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ
คร้ังที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วนั ที่ ๒๕ สงิ หาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ จดั ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ คร้ังท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยมี นายสรุ เทพ ตัน๊ ประเสรฐิ อดตี รองปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องสมาคมผปู้ กครอง-ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพญ็

ประชมุ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพญ็ คร้งั ที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วนั ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ จดั การ โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ 5
ประชุมคณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน โรงเรียนสตรเี ศรษฐบตุ ร
บำ� เพญ็ ครงั้ ที่ ๓ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ โดยมีนายสรุ เทพ ต๊ันประเสรฐิ
ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษา ขั้นพืน้ ฐาน โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ ร
บ�ำเพญ็ เปน็ ประธานในการประชุม ณ หอ้ งประชมุ สมาคมผปู้ กครองและ
ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพ็ญ

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผปู้ กครองและครู

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพญ็ คร้งั ท่ี ๑/๒๕๖๓

วนั พุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็ จัดการประชุมคณะกรรมการ
สมาคมผปู้ กครองและครโู รงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ ครง้ั ที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมนี ายวิชาญ มีนชยั นันท์
นายกสมาคมผปู้ กครองและครูโรงเรยี นสตรเี ศรษฐบตุ รบำ� เพญ็ เป็นประธานในการประชมุ ณ หอ้ งสมาคม
ผ้ปู กครองและครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพญ็

การประชมุ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสตรเี ศรษฐบตุ รบำ� เพ็ญ ครงั้ ที่ ๒/๒๕๖๓

วันพุธท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
โรงเรยี นสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็ จัดการประชมุ
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพญ็ ครงั้ ที่ ๒/๒๕๖๓
โดยมี นายวชิ าญ มีนชัยนนั ท์ นายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
เป็นประธานในการประชมุ ณ หอ้ งสมาคม
ผปู้ กครองและครู โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ

6 โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพญ็

กลุ่มบริหารวิชาการ
รบั การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึ ษา
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
รบั การตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนิเทศการศกึ ษา ภาคเรยี นท่ี ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยคณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) จากส�ำนักงานเขตพื้นท่ี
การศกึ ษามัธยมศึกษา เขต ๒ มีวตั ถปุ ระสงค์เพอื่ ติดตามการจัด การเรยี น
การสอนในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019)
โดยมนี างสาวจุฑิธิณี สงิ หรญั ผ้อู �ำนวยการโรงเรยี น เป็นประธานในการรบั
การประเมนิ ณ ห้องโสตทศั นศกึ ษา โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ระยะที่ ๒ การฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน

วนั ที่ ๑๔ ตลุ าคม ๒๕๖๓ นางปรยี านุช สำ� เนยี งสงู
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ ร่วมกับ นายพลพิพัฒน์
วัฒนเศรษฐานุกูล  นางสาวภิลดาภา เรืองทองสุข และ
นายจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์ ศึกษานิเทศก์จาก สพม.๒
ด�ำเนินการนเิ ทศ ตดิ ตามการจดั การเรียนรเู้ ชงิ รุก (Active
Learning) ระยะที่ ๒ การฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียนของ
ครูวิศิษฏ์ ดูระยับ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-
ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวแทนโรงเรียน ณ โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ

โรงเรียนสตรเี ศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็ 7

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพ่อื สง่ เสรมิ การศกึ ษาด้านวชิ าการ และวชิ าชีพ

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพญ็ รว่ มทำ� บนั ทกึ ข้อตกลงความร่วมมือ เพือ่ สง่ เสรมิ
การศึกษาด้านวิชาการ และวิชาชีพ ระหว่างโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
สังกัดส�ำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กับวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี
นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ท่ีปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทย-เทค และ
เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
พร้อมทั้ง นางสาวสุมณฑา พงษ์มาลา  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และคณะรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เข้าร่วม
ในพิธี ณ วิทยาลยั เทคโนโลยที ักษณิ าบริหารธุรกิจ

การสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
จัดสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเภทสอบคดั เลอื กจากการสอบ วัดความพร้อมพืน้ ฐานทางการเรียน
เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ ภายใต้มาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมีนายสุรเทพ
ต๊นั ประเสรฐิ ประธานคณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน นางสาวจฑุ าธณิ ี สิงหรญั ผู้อำ� นวยการโรงเรยี น
และนางลกั ขณา ทีเจรญิ รองผู้อ�ำนวยการกลุม่ บรหิ ารงานบคุ คล กลา่ วใหก้ �ำลงั ใจ และช้แี จงกฎระเบียบ
ในการสอบคร้ังน้ี

ประเมนิ ครผู สู้ อนภาคเรียนที่ ๑ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ โดยนักเรียนทกุ ระดบั ชน้ั เปน็ ผู้ประเมนิ

8 โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบ�ำเพญ็

กลุ่มบริหารงานบุคคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ
พระวชริ เกลา้ เจา้ อย่หู ัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิ พระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ
น�ำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และถวายสัตย์ปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ณ ลานโดม ๑
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ

กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายอัตลักษณ์นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ
ค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ มีวัตถปุ ระสงค์เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ในเร่ืองระเบียบวินัย การประพฤติตนตามกฎระเบยี บของ
โรงเรียน และการปรับตัวใหเ้ ขา้ กับสงั คมใหม่ ได้อย่างมี
ความสขุ รวมถึงการสร้างอตั ลกั ษณ์ขวัญนารี สตรเี ศรษฐบตุ ร
ของโรงเรียน โดยมีนางสาวจฑุ าธิณี สงิ หรัญ ผู้อำ� นวยการ
โรงเรียน เปน็ ประธานในพิธเี ปิด

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑-๒ และ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ จัดประชุม
ผปู้ กครอง นกั เรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๑-๖
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายใต้
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมนี ายวชิ าญ
มีนชัยนันท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ นางสาว
จฑุ าธณิ ี สงิ หรญั ผอู้ �ำนวยการโรงเรียน และ
รองผ้อู ำ� นวยการ เขา้ ร่วมประชมุ ณ หอประชุม
อาคารอเนกประสงค์ ช้นั ๓

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพญ็ 9

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน
เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับชั้นและระดับโรงเรียน

วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ จัดประชุม
คณะกรรมการเครอื ข่ายผปู้ กครองระดบั หอ้ งเรียนเพอ่ื เลอื กตั้งคณะกรรมการเครอื ข่ายผู้ปกครอง ระดับชัน้
และระดับโรงเรียน และได้ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่าง
โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบ�ำเพญ็ และประธานเครอื ข่ายผู้ปกครอง โดย
มนี างสาวจฑุ าธณิ ี สิงหรญั ผูอ้ �ำนวยการ กลา่ วต้อนรับ และได้รายงาน
การดำ� เนินกิจกรรม ณ หอประชมุ อาคารอเนกประสงค์

พธิ ถี วายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลมิ พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้ สริ กิ ิติ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนพี ันปหี ลวง

วนั อังคารท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพญ็
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้ สริ ิกิต์ิ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พนั ปีหลวง โดยมนี างสาวจุฑาธณิ ี สงิ หรญั ผู้อำ� นวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี รองผ้อู �ำนวยการ คณะครู บุคลากรทางศึกษา
และนักเรียน เข้ารว่ มกจิ กรรมโดยพรอ้ มเพรียงกนั ณ ลานโดม ๑
โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็

พิธีต้อนรับครูใหม่ พิธีไหว้ครู

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มบรหิ ารงานบคุ คล โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ จัดพิธีต้อนรับครูใหม่ โดยมีนางสาว
จุฑาธิณี สิงหรัญ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และ
กล่าวต้อนรบั อยา่ งอบอ่นุ ณ ลานโดม โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพญ็

วันท่ี ๒๐ สงิ หาคม ๒๕๖๓ โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ ได้จัดกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เพอ่ื ให้นักเรยี น ได้ระลึกถึงพระคณุ ของครู
และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู
โดยมีนางสาวจฑุ าธณิ ี สิงหรัญ ผอู้ ำ� นวยการ
โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็ เป็นประธาน
ในพธิ ี ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพ็ญ

10 โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบ�ำเพญ็

พิธีประดับเข็มให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลมุ่ บรหิ ารงานบุคคล
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ จัดพิธีประดับเข็มให้แก่
นกั เรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้
นักเรียนตระหนักถึงความส�ำคัญของตนเอง และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นใน
ทุก ๆ ด้าน  โดยมี นางสาวจฑุ าธณิ ี สิงหรัญ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น ๓

การคัดเลอื กสถานศึกษา เพอ่ื รบั รางวัลระบบการดูแลชว่ ยเหลอื นักเรยี น
ระดับเขตตรวจราชการส่วนกลาง (Cluster) ประจ�ำปี ๒๕๖๓
วนั ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพญ็
เขา้ รบั การประเมนิ การคดั เลือกสถานศึกษา เพ่ือรบั รางวลั
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ
สว่ นกลาง (Cluster) ประจำ� ปี ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการ
มาติดตามการด�ำเนินงานเชิงประจักษ์ โดยมีนางสาว
จฑุ าธิณี สงิ หรญั ผู้อ�ำนวยการโรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบ�ำเพญ็
เปน็ ประธาน ในการรบั การประเมิน ณ หอ้ งโสตทศั นศึกษา
โรงเรียนสตรเี ศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ

การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันท่ี ๑๔ ตลุ าคม ๒๕๖๓ นางปรียานชุ สำ� เนยี งสงู รองผู้อำ� นวยการ รกั ษาการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ ร่วมกับนายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกูล
นางสาวภลิ ดาภา เรืองทองสขุ และนายจิระวฒั น์
ธนะสุนทรไชย์ ศึกษานิเทศก์จาก สพม.๒ ด�ำเนนิ
การนิเทศติดตามโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ปกี ารศกึ ษา
๒๕๖๓ เพอ่ื นำ� ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แกป้ ญั หา
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในห้องเรียนต่อไป
ณ โรงเรยี นสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพญ็

อบรมเชงิ ปฏิบตั ิการเกย่ี วกับการดำ� เนินการตามหลกั เกณฑ์
และวิธกี ารใหข้ ้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึ ษา
ตำ� แหนง่ ครมู ีวิทยฐานะ และเล่อื นวิทยฐานะตาม ว.๒๑
วันท่ี ๑๗ ตลุ าคม ๒๕๖๓ โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็
จดั อบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารเกี่ยวกบั การด�ำเนนิ การตามหลักเกณฑ์ และ
วธิ กี ารใหข้ า้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำ� แหน่งครู
มีวิทยฐานะ และเลอื่ นวทิ ยฐานะตาม ว.๒๑ โดยมนี างปรยี านชุ
ส�ำเนียงสูง รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เป็นประธานในการอบรม
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์อาคาร ๓ ชั้น ๓ โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
โรงเรยี นสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพ็ญ 11

กลุ่มบริหารทั่วไป

ตรวจการใชอ้ าคารสถานท่ขี องโรงเรียน (มาตรการควบคุมหลัก)

วนั ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวรงุ่ มณี สีนวลสด หวั หน้า
ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล และคณะ จากส�ำนักงานเขตมีนบุรี
มาตรวจการใชอ้ าคารสถานที่ของโรงเรยี น (มาตรการควบคุมหลัก) ภายใต้
ค�ำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด - ๑๙ โดยนางสาว
จฑุ าธณิ ี สิงหรญั ผู้อำ� นวยการโรงเรยี นสตรเี ศรษฐบตุ รบำ� เพญ็ มอบหมาย
ให้นางลักขณา ทีเจริญ รองผู้อำ� นวยการกล่มุ บรหิ ารงานบุคคล เป็นผ้ใู ห้
การตอ้ นรับและตดิ ตาม

พธิ ีมอบเกยี รตบิ ตั รใหแ้ ก่รา้ นค้าในโรงอาหาร
ทไ่ี ดร้ บั การคัดเลือกเปน็ รา้ นคา้ ดีเด่น ประจำ� เดอื นกรกฎาคม ๒๕๖๓

วนั ที่ ๒๑ สงิ หาคม ๒๕๖๓ งานโภชนาการ
กล่มุ บรหิ ารท่ัวไป โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
จดั พิธีมอบเกยี รติบตั ร ใหแ้ กร่ า้ นคา้ ในโรงอาหารที่ได้
รับการคัดเลอื กเปน็ รา้ นคา้ ดีเดน่ ประจำ� เดอื นกรกฎาคม ๒๕๖๓ จ�ำนวน
๓ รา้ น ทั้งน้ีผลการประเมินและการตรวจสอบเปน็ ไปตามมาตรฐานจาก
นกั เรยี น ครู ผ้บู รหิ าร และบคุ ลากรทางการศกึ ษา โดยมี นางสาวจฑุ าธิณี
สงิ หรัญ ผู้อำ� นวยการโรงเรยี นสตรเี ศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็ เปน็ ประธานในพธิ ี
ณ ลานโดม โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็

ร่วมงานคูคลองน้�ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไทอ้ งค์ราชัน

วันอนรุ ักษค์ คู ลองแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓  นางสาว
จุฑาธิณี สิงหรัญ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ น�ำคณะผู้บริหาร คณะครู
และนกั เรยี น ร่วมงานคูคลองนำ้� ใส เยาวชนรว่ มใจ
เทิดไท้องค์ราชัน วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ จัดข้ึนโดยมูลนิธิคนรักเมืองมีน
ร่วมกบั มลู นิธิก้ภู ัยร่มไทร สภาวฒั ธรรมเมืองมีนบุรี
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ณ วัดบ�ำเพ็ญเหนือ / วัดบางเพ็งใต้

ตักบาตรเทโวโรหณะ
เน่ืองในเทศกาลวันออกพรรษา

ประจ�ำปี ๒๕๖๓

วนั ที่ ๓ ตลุ าคม ๒๕๖๓ นางปรียานชุ ส�ำเนียงสูง
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ น�ำคณะครู ร่วมงาน
ตักบาตรเทโวโรหณะ เน่ืองในเทศกาลวันออกพรรษา
ประจำ� ปี ๒๕๖๓ โดยมนี ายไพโรจน์ จันทรอด ผูอ้ ำ� นวยการ
เขตมนี บุรี เปน็ ประธานในพิธี ณ วดั แสนสขุ เขตมีนบุรี
กรงุ เทพมหานคร

12 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ ประจ�ำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ ตลุ าคม ๒๕๖๓ โรงเรยี นสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพ็ญ
จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์ โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ ประจ�ำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
โดยมนี างปรยี านุช ส�ำเนยี งสูง รองผอู้ �ำนวยการ รักษาการ
ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องสมาคมผู้ปกครอง
และครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ

ประชุมคณะกรรมการงานประชาสมั พนั ธ์ และงานโสตทศั นศกึ ษา
ของโรงเรียนสตรเี ศรษฐบุตรบ�ำเพญ็

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุธี สายสิน
รองผูอ้ �ำนวยการกล่มุ บรหิ ารทว่ั ไป โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ
จัดประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ และงานโสต
ทศั นศึกษา ของโรงเรียนสตรเี ศรษฐบุตรบ�ำเพญ็ โดยมนี างปรยี านุช ส�ำเนยี งสงู รองผู้อ�ำนวยการ
รักษาการ ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เป็นประธานในการประชุม
ณ หอ้ งสมาคมผปู้ กครองและครู โรงเรียนสตรเี ศรษฐบตุ รบำ� เพญ็

วันปิยมหาราช
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกล้าเจา้ อยหู่ วั

"พระมหากษัตริย์ผู้เป็นทรี่ กั ย่งิ ของปวงชนชาวไทย"

วันท่ี ๒๓ ตลุ าคม ๒๕๖๓ นางปรียานชุ ส�ำเนียงสูง รองผูอ้ �ำนวยการ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
น�ำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพ่ือน้อมร�ำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันปิยมหาราช ซ่ึงจัดโดยส�ำนักงาน
เขตมนี บรุ ี สภาวัฒนธรรมเมอื งมนี บรุ ี พรอ้ มท้ังหนว่ ยงานภาครฐั และเอกชน ณ สวนเฉลมิ พระเกยี รติ ร.๙
มีนบุรี กรงุ เทพมหานคร

การดูแลรกั ษาความปลอดภยั ของสถานศกึ ษา
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ มีมาตรการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ต้ังแต่ดูแลการผ่านเข้า - ออกของ
บุคคล การข้ามถนน รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่นักเรียน และ
ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มาติดต่อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

งานอาคารสถานศกึ ษา

ติดตัง้ พดั ลมในโดม ๑ และโดม ๒ ติดตงั้ อา่ งลา้ งมือหนา้ อาคาร

ปรับปรุงหอประชมุ อาคาร ๓ ชัน้ ๓

โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ 13

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ประชุมการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การด�ำเนินกิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
สงั กัดสำ� นกั งาน สกสค. กรงุ เทพมหานคร ๒๕๖๓

วนั ที่ ๒๑ สงิ หาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาธณิ ี สิงหรัญ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ มอบหมายให้
นางปรียานุช ส�ำเนียงสูง  รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณ เข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การด�ำเนินกิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. สังกัดส�ำนักงาน สกสค.
กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบรหิ ารงบประมาณ
ของโรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพ็ญ

วันที่ ๑๖ ตลุ าคม ๒๕๖๓ โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ จัดประชุม
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ โดยมี
นางปรียานุช ส�ำเนียงสูง รองผ้อู ำ� นวยการ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ เป็นประธาน
ในการประชุม ณ ห้องสมาคมผู้ปกครอง
และครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพ็ญ

ประชุมเจ้าหน้าท่ีส�ำนักงานทุกกลุ่มบริหาร เกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจ�ำปี

วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ
จัดประชุมเจ้าหนา้ ท่สี �ำนักงานทกุ กลุ่มบริหาร เก่ียวกบั การตรวจสอบ
พัสดุประจ�ำปี โดยมีนางปรียานุช ส�ำเนียงสูง รองผู้อ�ำนวยการ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ

14 โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดำ� เนนิ การคดั กรองความสามารถ
ในการอ่านและการเขยี นตามนโยบาย
“เดินหน้าและพัฒนาการอา่ นออกเขียนได”้

วนั ท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กลมุ่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ ดำ� เนินการคัดกรองความสามารถในการ
อา่ นและการเขยี นตามนโยบาย “เดินหนา้ และพัฒนาการอา่ นออกเขยี นได้”
ของนกั เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรยี นที่ ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓
โดยมี นางสาวจุฑาธิณี สิงหรญั ผ้อู �ำนวยการโรงเรยี น เป็นผใู้ ห้การสนับสนนุ
ในการด�ำเนนิ งานครัง้ น้ี

โรงเรียนสตรเี ศรษฐบตุ รบำ� เพญ็ 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์

นำ� นกั เรยี นเขา้ รว่ มแขง่ ขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ในงาน
“เปิดโลกปริญญาตรีกบั BSU” ครง้ั ที่ ๑๔
ณ มหาวทิ ยาลัยกรงุ เทพสวุ รรณภมู ิ
วันพธุ ที่ ๗ ตลุ าคม ๒๕๖๓
๑. นางสาววริ ญั ชนา เขยี วชอมุ่ ม.๖/๑
๒. นางสาวณกลุ กานต ์ สุพรรณพรรค ม.๖/๒
ครูผ้คู วบคมุ ดแู ล นางศรสี ุดา ทองลอย

นำ� นักเรยี นเข้าร่วมการแขง่ ขนั Robinson Ed-Sport Crosword Game A-Math Kumkom Sudoku Challenge
2020 Presented by Max Ploys เมื่อวนั ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หา้ งสรรพสินคา้ โรบนิ สนั สาขาลาดกระบงั โดยมรี ายชอ่ื
นักเรียน และครูผู้ควบคมุ ดูแล ดงั น้ี

เขา้ รว่ มการแข่งขนั เอแม็ท วนั เสารท์ ่ี ๑๗ ตลุ าคม ๒๕๖๓

๑. เด็กหญิงพัชรรี ัชต์ น้อยญาต ิ ม.๑/๒ อันดับท่ี ๑๐๓
๒. นางสาววนี ัส สระแกว้ ม.๔/๒ อันดับท่ี ๑๕๐
๓. นางสาวศริ ลิ กั ษณ ์ นิตชิ ัย ม.๔/๑ อนั ดบั ที่ ๑๕๔
๔. เดก็ หญิงวรศิ รา วรกระจ่างฐิติ ม.๓/๑๑ อันดบั ที่ ๑๖๑
ครูผคู้ วบคุมดูแล นางสาวจิตรทิวา ผาท�ำ
นางสาวปพชิ ญา เขยี วดี

เข้ารว่ มการแข่งขนั ซโู ดกุ

๑. เดก็ หญิงวชริ ญาณ์ พฒุ ตาล ม.๒/๒
๒. เดก็ หญงิ ตะวนั วาด สุริยสมบูรณ ์ ม.๒/๕
๓. นางสาวปาณิสรา กิจสำ� เร็จ ม.๕/๑
๔. นางสาวรสิตา ไชยมณ ี ม.๕/๒
ครูผคู้ วบคุมดแู ล นางสาวแสงเดือน บตุ รตรนี ้ยุ

เขา้ ร่วมการแข่งขนั ครอสเวิร์ด วนั อาทติ ย์ที่ ๑๘ ตลุ าคม ๒๕๖๓

๑. นางสาวพรชติ า สาระ ม.๕/๖
ครผู คู้ วบคุมดูแล นางสาวพงษล์ ดา สินสุวรรณ์

16 โรงเรยี นสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพญ็

กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

ร่วมเจรจาความรว่ มมือด้านวิชาการกับคณะวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญั บรุ ี

วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพญ็
เ ข ้ า ร ่ ว ม เ จ ร จ า ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ด ้ า น วิ ช า ก า ร กั บ ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธญั บุรี โดยมี ผศ.ดร.นิพทั ธ์ จงสวัสด์ิ คณบดฯี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ
ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลมิ พระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญั บรุ ี

กจิ กรรมสปั ดาหว์ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ�ำปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

วันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
จดั กิจกรรมสปั ดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำปกี ารศกึ ษา
๒๕๖๓ ภายในกจิ กรรมประกอบไปดว้ ยนทิ รรศการใหค้ วามร้ใู น
สาขาฟิสกิ ส์ เคมี ชีวะ เทคโนโลย ี โลกอวกาศ และดาราศาสตร์
พรอ้ มให้นกั เรียนท�ำแบบสอบถามออนไลน์ เพ่อื รบั เกียรติบัตรใน
การเขา้ ร่วมกิจกรรม โดยมนี างสาวจฑุ าธณิ ี สิงหรัญ ผู้อำ� นวยการ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพ็ญ เปน็ ประธานในพิธเี ปดิ ณ ห้องโสต
ทศั นศึกษา โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพ็ญ

โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพญ็ 17

กิจกรรมหมวดวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

วนั ที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรยี นรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ น�ำนกั เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์

คณิตศาสตร์ อบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารสร้างเครอ่ื งบนิ จำ� ลอง
และการสร้างเครื่องบินพลังยาง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม

STEM EDUCATION โดยวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้
เคร่ืองบนิ เลก็ กรุงเทพฯ

การแข่งขัน School Lab Thailand 2020 จากองค์การ การประกวดการแสดงทางวทิ ยาศาสตร์ รอบคัดเลือกตัวแทน
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต(ิ อพวช.) ได้รับคดั เลอื ก ศนู ย์ภาคกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากองค์การพิพิธภณั ฑ์
เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค โดยมรี ายละเอียดดังน้ี วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับรางวลั ชมเชย

๑. นางสาวพันชง่ั แสงกล้า ได้รับคัดเลอื กเป็นตวั แทนภาคกลาง ๑. ด.ญ.ณัฏฐธิดา กันศริ ิ ม.๒/๓
๒. นางสาวกัลยรตั น์ อุทาพนั ธ ์ ได้รับคดั เลือกเปน็ ตวั แทนภาคตะวันออก ๒. ด.ญ.สิรามล โชตวิ ัน ม.๒/๓
๓. นางสาวศริ ิลักษณ์ สมหวัง ได้รบั คัดเลอื กเป็นตวั แทนภาคตะวันออก ๓. ด.ญ.จริ ชยา บัวแกว้ ม.๒/๓
เฉยี งเหนือ ครูผู้ฝึกซอ้ ม นายณฏั ฐส์ ภุ ณ เน้อื ศร ี และครูชุตมิ า ปานแพ
๔. นางสาวอนญั ญา นตุ มะหะหมัด ไดร้ บั คดั เลือกเปน็ ตวั แทนภาคใต้
ครผู ฝู้ กึ ซ้อม นายณัฏฐ์สุภณ เนือ้ ศร ี และครูชุตมิ า ปานแพ

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ วนั ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ กล่มุ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัด
มธั ยมศกึ ษา ศูนยภ์ าคกลาง องค์การพิพิธภัณฑว์ ิทยาศาสตรแ์ หง่ ชาติ
โดยเข้าร่วมการแข่งขันและผ่าน กิจกรรม One Day Camp “การใช้อปุ กรณส์ มองกล
เข้าสรู่ อบชิงชนะเลิศจำ� นวน ๔ ทีม ไดแ้ ก่ KidBright” โครงการห้องเรยี นพิเศษวทิ ยาศาสตร-์ คณติ ศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย สาขากายภาพและสาขา
วทิ ยาศาสตร์ประยกุ ต์

18 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ

คพิธรตี ูเกอ้ านรหับลี

วันท่ี ๗ ตลุ าคม ๒๕๖๓ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ
จดั กิจกรรมตอ้ นรบั ครูเกาหลี คือ นางสาว Kim
Hyunseung (คิมฮยอนซงึ ) ครูผสู้ อนวชิ าภาษาเกาหลี
โดยมีนางปรยี านุช สำ� เนยี งสงู รองผู้อ�ำนวยการ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
สตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็ กลา่ วต้อนรับเปน็ ภาษาเกาหลี
พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ โรงเรยี น
สตรเี ศรษฐบุตรบ�ำเพญ็

รว่ มกจิ กรรมในโครงการ
SMART STUDENTS หวั ขอ้ “FLY SMART”

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ครูอรุณรัศมี แก้วลอย และ
ครูรสญาธร นันทมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำ� นักเรียนช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี ๖ จำ� นวน ๒๕ คน เขา้ รว่ มกจิ กรรม
ในโครงการ SMART STUDENTS หัวขอ้ “FLY SMART” ซ่ึงเปน็
การอบรมเพ่ือเสริมสรา้ งทักษะการใชภ้ าษาอังกฤษเพือ่ การเดินทาง
โดยสายการบนิ ณ สถาบนั พฒั นาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลยั
เกษมบัณฑติ วิทยาเขตร่มเกลา้

โรงเรียนสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพญ็ 19

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แสดงความยินดกี ับนกั เรยี นศูนยค์ รอบครวั พอเพียง

วนั ที่ ๖ ตลุ าคม ๒๕๖๓ โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ
แสดงความยินดีกับนักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ที่ได้รับรางวัล
การขบั เคล่ือนโครงการวทิ ยากรกระบวนการ สื่อสร้างสรรค์ รู้เทา่ ทนั
สือ่ โซเชยี ลมเี ดยี ระยะท่ี ๑ จากมูลนิธคิ รอบครัวพอเพยี ง
ไดแ้ ก่
๑. นางสาวกฤษตกิ า เพ็ชรสมี ว่ ง
ได้รบั เงินรางวลั ๑,๕๐๐ บาท
๒. นางสาวอาทิตญา นะสอน
ได้รบั เงินรางวลั ๕๐๐ บาท

นกั เรยี นระดับชนั้ ม.๖/๑-๗ "แข่งขนั
ตอบปัญหากฎหมายดว้ ย kahoot"
ในรายวชิ าสงั คมศกึ ษา ๑๑ จดั โดย
ครูอนันทนา เทียมเลศิ

นักเรยี นแผนการเรียนภาษาองั กฤษ-สงั คม ระดบั ชน้ั
ม.๔ ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย
"นทิ รรศการ แขวน ๖ ตลุ า" รายวิชา การเมอื งเรอื่ งใกลต้ ัว
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทา่ พระจันทร์
20 โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็

กล่มุ สาระการเรยี นรูศ้ ิลปะ

วนั ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรเี ศรษฐบุตร-
บำ� เพญ็ จดั กิจกรรมไหว้ครูศลิ ปะ ประจ�ำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ โดยน�ำนักเรียนเขา้ ร่วม
การไหวค้ รู เพื่อความเป็นสริ ิมงคล และเป็นการเคารพบชู าครูที่ไดป้ ระสทิ ธ์ิประสาทวิชา
สืบต่อกันมาแต่ช้านาน ท้ังน้ียังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์
รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะท้ัง ๔ สาระวิชาได้แก่ ทัศนศิลป์
ดนตรไี ทย ดนตรสี ากล และนาฏศิลป์ โดยมนี างสาวจฑุ าธิณี สิงหรญั ผอู้ ำ� นวยการ

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ
เป็นประธานในพิธี ณ
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ศิลปะ
โรงเรียนสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ

มอบเกียรตบิ ตั ร โล่ และเงินรางวลั ใหแ้ ก่นักเรียน

ที่เข้าร่วมการแข่งขันการเต้นประกอบเพลง BSU Dancing Contest

วนั ที่ ๙ ตลุ าคม ๒๕๖๓ นางปรยี านุช สำ� เนยี งสูง อนั ดบั ๒ ณ มหาวิทยาลัย
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ กรงุ เทพสวุ รรณภมู ิ ฝึกซ้อม
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพญ็ มอบเกยี รตบิ ัตร โล่ และ โดยกล่มุ สาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ
เงินรางวัล ให้แก่นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันการเต้น โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพญ็
ประกอบเพลง BSU Dancing Contest งานเปดิ โลก
ปรญิ ญาตรกี ับ BSU ครัง้ ท่ี ๑๔ ที่ได้รบั รางวลั รองชนะเลิศ

โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็ 21

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี

อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารในหัวข้อ “ธรุ กจิ เคร่อื งดมื่ SME”

วนั ที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ งานการศึกษาข้นั พ้ืนฐานเพ่อื การ
มีงานท�ำในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มบริหารวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหวั ขอ้ “ธรุ กจิ เคร่ืองดมื่ SME” มีวัตถปุ ระสงค์
เพื่อเสรมิ สรา้ งทกั ษะ และสง่ เสรมิ ศักยภาพนกั เรียน
ให้มีงานท�ำในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยได้รับความ
อนเุ คราะห์จาก นางสาวสดุ าพทั ธ์ เลศิ พรกุลรตั น์
เปน็ วทิ ยากรใหค้ วามรู้กบั นกั เรยี นในกิจกรรมคร้ังนี้

อบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ า“รใกนาหรัวทขอ้าและเพ้นทเ์ ล็บเจล”

วนั ท่ี ๓ - ๗ สงิ หาคม ๒๕๖๓ งานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท�ำในศตวรรษท่ี ๒๑
กล่มุ บริหารวิชาการ จัดอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ารในหวั ข้อ
“การทาและเพ้นท์เลบ็ เจล” มวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พื่อ
เสริมสร้างทักษะ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ให้มีงานท�ำในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จาก นางโสภณิ ภู่แพร เปน็ วทิ ยากร
ให้ความรู้กบั นักเรียนในกจิ กรรมคร้ังนี้

22 โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบตุ รบ�ำเพ็ญ

อบรมเชงิ ปฏิบตั ิการในหวั ขอ้
“เสียงดนตรีสร้างอาชพี ”

วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ งานการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน
เพ่อื การมีงานทำ� ในศตวรรษท่ี ๒๑ กลุ่มบริหารวชิ าการ จดั อบรม
เชิงปฏบิ ัตกิ ารในหวั ขอ้ “เสยี งดนตรีสร้างอาชีพ” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างทักษะ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีงานท�ำ
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายภูษณะ
ตรบี ุรุษ เป็นวทิ ยากรใหค้ วามร้กู บั นกั เรียนในกจิ กรรมครัง้ น้ี

การภเรารียเรนียนกท่ีา๑รสปกีอารนศกึแษลา ะ๒ฝ๕๖ึก๓ทกักลมุ่ษสาะรอะกาารชงาีพนอใาหช้กพี ับจนัดักเกรียิจนแกผรนรกามร

เรยี นคหกรรมในระดบั ชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี ๔ โดยฝึกทกั ษะดา้ น
การปฏิบัติการอาหารเพ่ือฝึกทักษะด้านอาชีพและสร้างรายได้
ระหว่างเรยี นใหก้ ับนกั เรยี นในกจิ กรรมครัวพกิ ลุ

โรงเรยี นสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็ 23

กลุ่มสาระการเรียนร้สู ุขศึกษาและพลศึกษา

มอบเกยี รตบิ ัตรและเหรียญรางวัล
ให้แก่นกั กฬี าฟตุ ซอลหญิง ทไี่ ดร้ บั รางวัลรองชนะเลศิ อนั ดับ ๒

วนั ท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาว
จฑุ าธินี สิงหรัญ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
สตรเี ศรษฐบตุ รบำ� เพ็ญ มอบเกียรตบิ ตั ร
และเหรยี ญรางวลั ให้แกน่ ักกฬี าฟุตซอลหญิง
ทไ่ี ดร้ บั รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั ๒ ในการ
แข่งขันฟุตซอล กีฬาระหว่างโรงเรียน
รนุ่ อายรุ ะหวา่ ง ๑๔ - ๑๘ ปี ประเภท

ทมี หญงิ จัดการแข่งขันโดย สำ� นักการกีฬา
กรมพลศกึ ษา กระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและ
กีฬา ณ อาคารนมิ บิ ตุ ร สนามกฬี าแห่งชาติ
ระหว่างวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม - ๑๑ กันยายน
๒๕๖๓ ฝึกซอ้ มโดย นายอิศเรศ เอ้ือจริ กาล
และนายทรงพล ฤทธิเดช

มอบเกยี รตบิ ัตรและถว้ ยรางวลั
ให้แกน่ กั กฬี าฟุตซอลหญงิ ทไ่ี ด้รับรางวัลชนะเลศิ

วันท่ี ๑๑ กนั ยายน ๒๕๖๓ นางสาวจฑุ าธินี สิงหรัญ
ผู้อำ� นวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพญ็ มอบเกยี รติบตั ร
และถ้วยรางวลั ใหแ้ กน่ กั กีฬาฟุตซอลหญงิ ทไ่ี ด้รบั รางวลั ชนะเลศิ
ในการแข่งขันฟตุ ซอล รายการรวมพลคนรกั กีฬาฟตุ ซอล BY
DDN FC ร่นุ อายไุ ม่เกิน ๑๗ ปี ณ สนามฟุตซอลบางตีนเป็ด

อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดระหว่าง
วันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ฝึกซ้อมโดย
นายอศิ เรศ เอ้ือจิรกาล และนายทรงพล ฤทธเิ ดช

24 โรงเรยี นสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพ็ญ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมบำ� เพญ็ ประโยชน์

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รยี น กลุ่มบรหิ ารวิชาการ โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ
จัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้กับเนตรนารีและยุวกาชาด
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เพ่ือปลูกจิตส�ำนึก
ในการมีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาของตนเอง
และเป็นผู้มีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม ณ โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ

พธิ เี ข้าประจ�ำกอง ประดบั อนิ ทรธนูและเคร่ืองหมายลูกเสือโลก
เนตรนารสี ามญั รุ่นใหญ่ ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี ๑

วนั ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานกจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ จัดพิธีเข้าประจ�ำกอง ประดับอินทรธนูและ
เคร่ืองหมายลูกเสอื โลก เนตรนารีสามญั รุ่นใหญ่ ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๑
โดยมนี างปรยี านชุ สาเนียงสูง รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในตำ� แหน่ง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญเป็นประธานในพิธี
ณ ลานโดม ๑ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ

พิธีเข้าประจ�ำหมู่ ของสมาชิกยุวกาชาด
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็ จัดพธิ เี ขา้ ประจำ� หมู่ ของสมาชกิ
ยวุ กาชาด ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๑ โดยมีนางปรียานชุ ส�ำเนยี งสงู
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
สตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพญ็ เปน็ ประธานในพธิ ี ณ หอประชุมอาคาร
อเนกประสงคอ์ าคาร ๓ ชนั้ ๓ โรงเรียนสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพญ็

โรงเรียนสตรเี ศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ ๒๕

งานแนะแนว

การประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
เป็นสมาชิกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๖ งานแนะแนว
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ จัดประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
เป็นสมาชิกกองทุนเงินให้กู้ยืม เพ่ือการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการตรวจสอบ
รายช่อื ผ้ขู อยื่นกู้ สัมภาษณ์ และเย่ียมบ้านนกั เรียน
ทั้งนี้ไดร้ บั ความเห็นชอบจาก นางสาวจฑุ าธิณี สิงหรญั
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
เพื่อด�ำเนินการท�ำสัญญาต่อไป ณ ห้องประชุม
กลมุ่ บรหิ ารงานบคุ คล โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบตุ รบำ� เพญ็

พิธีมอบทนุ การศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดที ่ี ๑๑ กนั ยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสตรเี ศรษฐบตุ รบำ� เพ็ญ จดั พิธีมอบทนุ การศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่นักเรียน ประกอบด้วยทุนเรียนดียอดเย่ียมระดับช้ัน ทุนโครงการ
เพชรสตรเี ศรษฐบุตร (โครงการช้างเผอื ก) ทุนเรยี นดีภาษาไทย ทนุ เรยี นดีคณิตศาสตร์ และทุนขาดแคลน
โดยมีพระครูอุดมจารุวรรณ ดร. เจ้าคณะเขตมีนบุรี เจ้าอาวาสวัดบ�ำเพ็ญเหนือ เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชมุ อาคารอเนกประสงคอ์ าคาร ๓ ชั้น ๓

๒๖ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพญ็

งานพยาบาล วันท่ี ๖ สงิ หาคม ๒๕๖๓ ตรวจสุขภาพประจ�ำปี ๒๕๖๓
ของครูและบุคลากรทางการศกึ ษา
การตรวจวันอุณหภูมิร่างกาย
เพื่อคัดกรองอุณหภูมิร่างกายตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ท่รี ะบาดท่วั โลก

ระว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ�ำปี ๒๕๖๓

วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พ่นหมอกควันเพื่อก�ำจัดยุงลาย สาเหตุ ใหก้ ารพยาบาลนกั เรียนที่มารบั บรกิ าร
ของการเกิดโรคไข้เลอื ดออก โดยกองสาธารณสุข สำ� นักงานเขตมนี บรุ ี ท่ีหอ้ งพยาบาล และมาขอคำ� ปรึกษาเกีย่ วกบั

ปญั หาดา้ นสขุ ภาพ

โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพญ็ ๒๗

สภาคณะกรรมสภากคณาะกรรรนมกกัารนเกัรเรยียี น น

ภาคเรยี นท่ี ๑ ปภากี คาเรรียนศทกึ ี่ 1ษปากี าร๒ศกึ ๕ษา๖25๓63

นางสาวธดิ ารัตน์ นาคศริ ิ
ประธานนักเรยี น

นางสาวอริสรา ช่ืนชวู ิทย์ นางสาวสุธาสินี บวั เหม
รองฯ ฝา่ ยงบประมาณ รองฯ ฝา่ ยสารวตั รฯ

นรานองางสฯงาสวฝปอาา่ รรวยะิสธงธรบดิ าานปาชรนรื่นะัตกั มชนเรูวา์ยีณิทนนยา์ คศริ ิ นางสาวสุธาสินี บัวเหม นางสาวกลุ ภสั สร์ ช้างสี นางสาวลภัสรดา คงสามสี นางสาว
รองฯ ฝ่ายสารวตั รฯ รองฯ ประชาสมั พนั ธ์ รองฯ ฝา่ ยวชิ าการ
เล
นางสาวพัชราภาณ์ อมาตยกลุ
นนักางเรสียาวนกุลภัสสร์ ชา้ งสี นางสาวลภัสรดา คงสามสี เลขานกุ ารนกั เรียน

รองฯ ประชาสัมพนั ธ์ รองฯ ฝา่ ยวชิ าการ

ประธาณคณะสี

นางสาวนาตาชา ไทยเจรญิ นางสาวนริศรา ศรีมงคล นางสาวบัณฑติ า ส
ประธานคณะราชพฤกษ์ ประธานคณะชมพูพันธท์ ิพย์ ประธานคณะพุทธช

นางสาวนาตาชา ไทยเจริญ นางสาวนรศิ รา ศรีมงคล นางสาวบณั ฑติ า สดใส
ประธานคณะราชพฤกษ์ ประธานคณะชมพูพนั ธท์ ิพย์ ประธานคณะพุทธชาด

นางสาวจฑุ าภทั ร หาริตะวนั นางสาวปรดิ า ถานาศรี นางสาวภวรรณ ค
นางสาวจปฑุ ระาธภาัทนรคณหะายรูงิตทอะวงัน นางสาวปริดา ถานาศรีปปรระะธธาานนคณะนลิ ุบนลางสาวภวรรณ คาภีรป์ ระธาน ประธานคณะอินท

ประธานคณะยงู ทอง ประธาณคณะนิลุบล ประธานคณะอนิ ทนลิ

๒๘ โรงเรยี นสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพญ็

สารจากประธานนักเรียน

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวธิดารัตน์ นาคศิริ ประธานนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนโยบายการพัฒนา
โรงเรียนของพวกเราด้วยกัน ๘ ข้อ แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (covid-19) ท�ำให้นโยบาย
บางอย่างของเราล่าช้า เช่น โฟล์คซอง ตู้กดผ้าอนามัย เป็นต้น ดิฉันอยากจะบอกพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ
ทุกคนวา่ “ต�ำแหนง่ อยู่ไม่นานแต่ต�ำนานจะอยตู่ ลอดไป” ในแงค่ ิดของดิฉนั กับค�ำคมดงั กลา่ ว ดิฉนั รสู้ กึ ว่าการไดร้ ับ
ใหด้ �ำรงต�ำแหน่งประธานนักเรียน พร้อมทงั้ การได้รบั มอบหมายใหป้ ฏิบัติงานตา่ ง ๆ ในฐานะตัวแทนของนกั เรยี นโรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรเพ็ญ มีระยะเวลาเพียง ๑ ปีการศึกษาเท่านั้น  แต่การได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน จะยังคง
ตราตรึงอยู่ในความทรงจ�ำของฉันและใครหลาย ๆ คน  ถึงแม้การปฏิบัติหน้าท่ีของสภานักเรียนจะล่าช้า แต่พวกเรา
สญั ญาว่าเราจะต้งั ใจท�ำงานเพื่อสว่ นรวมและเพื่อพวกเราทุกคนมาก ๆ นะคะ

ร่วมสังเกตการณ์การประเมินคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒ และลงนามในหนังสือสัญญาความร่วมมือ (MOU)

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางปรียานุช ส�ำเนียงสูง รองผู้อ�ำนวยการ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ และนางสาว
ณภัทร เสนพงศ์ หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
สภานกั เรยี น นำ� คณะกรรมการนักเรยี น โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบตุ รบำ� เพญ็ เข้ารว่ ม
สงั เกตการณก์ ารประเมนิ คงสภาพโรงเรยี น
ต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒  และ
ลงนามในหนังสือสัญญาความร่วมมือ
(MOU) กับสภานักเรียน โรงเรียน
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ณ หอประชมุ เฉลมิ พระเกียรติ โรงเรยี น
นวมนิ ทราชทู ิศ กรงุ เทพมหานคร

ภาพกิจกรรมสภานักเรียน ภาคเรียนที่ ๑
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓

จัดกิจกรรมด้านรักษา
ส่งิ แวดลอ้ ม
ภายใตช้ ่ือกิจกรรม
ตวั แทนนกั เรียนรว่ มมทุ ิตาจติ แดผ่ เู้ กษยี ณอายรุ าชการ ตวั แทนนักเรยี นต้อนรับคณะกรรมการ “โรงเรยี นสวยดว้ ยมอื เรา”
ประเมนิ งานระบบดแู ลช่วยเหลอื นักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็ ๒๙

จดั เวรปฏบิ ัตงิ านดูแล
ความปลอดภยั และ
สุขอนามยั ภายในโรงเรยี น
ช่วงการแพรร่ ะบาดของ
เช้อื ไวรัสโควดิ -๑๙

คณะกรรมการนักเรียนฝา่ ยประชาสมั พนั ธ์ ประธานนักเรียน
ปฏบิ ตั หิ น้าที่ผ้นู ำ� รอ้ งเพลงเคารพธงชาติ เขา้ ค่ายทกั ษะชวี ิตฯ
และกิจกรรมเสียงตามสายในช่วงเชา้ รว่ มกับประธานนักเรียน
โรงเรยี นต่าง ๆ ภายใน
สพม.๒ ทั้ง ๕๒ โรงเรียน
ณ โรงเรยี นมธั ยมวดั หนองจอก

ตัวแทนนักเรียนวางเครื่องสังฆทานไทยธรรม จัดขบวนธง และ
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ ตราสัญลกั ษณ์ของโรงเรียน
ในพิธีประดบั เข็มแกน่ กั เรยี น

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๔
ตัวแทนนักเรียนร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

๓๐ โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ

โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็ ๓๑

ผู้เกษียณอายรุ าชการ

นางสาวจุฑาธณิ ี สงิ หรัญ
ผูอ้ ำ� นวยการสถานศกึ ษา
วัน เดอื น ปีเกดิ ๑๘ มนี าคม ๒๕๐๓
ตำ� แหนง่ ปจั จบุ ัน ผู้อำ� นวยการสถานศึกษา วทิ ยฐานะชำ� นาญการพเิ ศษ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพ็ญ
ส�ำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษามัธยมศกึ ษา เขต ๒
ประวัตกิ ารศกึ ษา
พ.ศ. ๒๕๑๕ ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรยี นเซนตจ์ อหน์
พ.ศ. ๒๕๒๐ มัธยมศกึ ษาตอนปลาย โรงเรียนศรอี ยุธยา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๔ ศึกษาศาสตรบณั ฑิต วิชาเอกภาษาองั กฤษ วิชาโทจติ วทิ ยา มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิ ยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๔๕ ศึกษาศาสตรมหาบณั ฑิต สาขาวชิ าการบรหิ ารการศกึ ษา มหาวทิ ยาลยั ศลิ ปากร
ประวัติการทำ� งาน
พ.ศ. ๒๕๒๕ อาจารย์ ๑ ระดบั ๓ โรงเรยี นสมุทรสาครวุฒิชัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ชว่ ยผอู้ ำ� นวยการ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒชิ ยั
พ.ศ. ๒๕๔๓ ผชู้ ว่ ยผอู้ �ำนวยการ โรงเรียนสมทุ รสาครบูรณะ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ผชู้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรยี นมัธยมวดั หนองจอก
พ.ศ. ๒๕๔๗ รองผอู้ ำ� นวยการ โรงเรยี นรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
พ.ศ. ๒๕๕๑ รองผอู้ ำ� นวยการ โรงเรียนนวมนิ ทราชินทู ิศ บดินทรเดชา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้อ�ำนวยการ โรงเรยี นพทุ ธจักรวิทยา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ
เครอื่ งราชอิสรยิ าภรณช์ ัน้ สูงสุด ทวีตยิ าภรณ์ชา้ งเผือก
ผลงานทภี่ าคภูมใิ จ
๑. โรงเรยี นพทุ ธจกั รวิทยา ได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ�ำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเลก็ ระดบั ดเี ดน่ จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๒. ได้รบั โล่รางวัลชนะเลศิ ระดบั เหรยี ญเงนิ ประเภทผู้อำ� นวยการสถานศึกษายอดเยีย่ มในการคัดเลอื กผลงาน
การปฏิบัติทีเ่ ป็นเลิศ “เพชรน�ำ้ หนึง่ สพม.๒ ” ประจ�ำปี ๒๕๖๒
๓. ได้รบั เครอ่ื งหมายเชดิ ชูเกียรติ “หนงึ่ แสนครดู ”ี ประจ�ำปี ๒๕๕๖
๔. ได้รบั เกียรตบิ ัตร ผ้บู ริหารดเี ด่น กลมุ่ โรงเรียนเฉลมิ พระเกยี รติ สมเด็จพระนางเจ้าสริ กิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. ไดร้ ับรางวลั ๑ อำ� เภอ ๑ โรงเรยี นในฝนั โรงเรยี นรตั นโกสนิ ทร์สมโภชบางเขน ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
ทเี จริญ
นางลักขณาคตใิ นการทำ� งาน คณุ คา่ ของความเปน็ คนสร้างได้ดว้ ยตนเอง
รองผู้อำ� นวยการ

วนั เดอื น ปีเกดิ ๑๕ กันยายน ๒๕๐๓
ต�ำแหนง่ ปจั จบุ ัน รองผูอ้ ำ� นวยการกล่มุ บรหิ ารงานบคุ คล โรงเรียนสตรเี ศรษฐบตุ รบำ� เพญ็
สำ� นักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษามัธยมศกึ ษา เขต ๒
ประวตั กิ ารศกึ ษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบรหิ ารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัตกิ ารท�ำงาน
พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๕๔ ครูโรงเรียนกบินทร์วทิ ยา/โรงเรยี นรตั นโกสนิ ทรส์ มโภชลาดกระบงั
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบดนิ ทรเดชา (สิงห์ สงิ หเสนี) ๔
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓ รองผู้อำ� นวยการโรงเรียนสตรเี ศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
เคร่ืองราชอสิ ริยาภรณ ์ ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก
ผลงานทภ่ี าคภมู ิใจ
๑. ไดร้ ับการคัดเลือกใหเ้ ปน็ ผมู้ ีความร้คู วามสามารถ มคี วามประพฤติเปน็ แบบอยา่ งทดี่ งี าม ควรไดร้ ับ
การยกย่องให้เป็นแบบอยา่ งของผู้บริหารดีเดน่ จากสมเด็จพระสงั ฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๒. ไดร้ บั รางวัลเป็นผูร้ ว่ มพัฒนาผลงานที่ไดร้ ับรางวลั ผลงานหน่ึงโรงเรยี น หน่ึงนวัตกรรม
“ระดับประเทศ” ประจ�ำปี ๒๕๕๗ รางวัลระดับเหรยี ญเงิน เรอ่ื ง หลกั สูตรข้าวเพอ่ื ชวี ิต
๓. ได้รบั รางวัลผบู้ รหิ ารทม่ี ีผลงานดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๕๘
๔. ได้รบั คัดเลือกผลงานท่ีเปน็ เลิศ (Best Practice) ภายใตโ้ ครงการขับเคลอ่ื นยทุ ธศาสตรก์ ารศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธกิ ารสปู่ ระชาคมอาเซยี น ในพน้ื ทก่ี รุงเทพมหานคร ประจ�ำปงี บประมาณ ๒๕๕๗
คติในการท�ำงาน ท�ำทกุ วนั ให้ดที ี่สดุ

32 โรงเรยี นสตรีเศรษฐบตุ รบำ� เพ็ญ

วนั ท่ี ๒๕ กนั ยายน ๒๕๖๓ โรงเรยี นสตรเี ศรษฐบตุ รบ�ำเพญ็
จดั พธิ มี ุทติ าจิต “จากเสน้ ทางแหง่ ความภาคภูมิใจ สเู่ สน้ ชัย
ในวันเกษียณสุข” เน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของ
นางสาวจฑุ าธณิ ี สงิ หรญั ผู้อำ� นวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำ� เพ็ญ
และนางลกั ขณา ทีเจริญ รองผอู้ �ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ อาคาร ๓ ชั้น ๓


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ-2563
Next Book
tugas