The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wan Azman Wan Ahmad, 2019-12-24 12:28:05

BUKU PENGURUSAN SKGK - 2020

BUKU PENGURUSAN SKGK - 2020

1

BIODATA

Nama _____________________________________ No. Fail Diri (PPDKT) ___________________

No. Kad Pengenalan (Lama) ___________________ (Baru) ______________________________

No. Fail SPP _______________________ No. Fail PPD ________________________

Tarikh Pergerakan Gaji _______________________ No. Gaji _____________________________

No. Cukai Pendapatan ________________________ No. KWSP ___________________________

No. Pinjaman Pe rumahan _____________________ No. Pinjaman Kenderaan _______________

Kelulusan Akademik Tertinggi __________________ Kelulusan Ikhtisas/Opsyen ______________

Nama Jawatan ______________________________ Gred Jawatan ________________________

Tarikh mula berkhidmat di sekolah ini ____________ Tarikh mula berkhidmat _________________

Tarikh pengesahan pelantikan _________________ Tarikh pengesahan jawatan _____________

Tarikh kelulusan pengisytiharan Tarikh masuk ke skim pencen ___________
harta terkini _______________________

Alamat sekarang _____________________________________________________________________

Nama isteri/ suami ____________________________________________________________________

Alamat tempat kerja suami/isteri _________________________________________________________

Pengalaman mengajar

Sekolah Tahun Jawatan

2

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
5
PERKARA 6
Dari meja Guru Besar 7
Falsafah Pendidikan Kebangsaan , Visi & Misi 9
Kerangka PPPM 2013 - 2025 10
Memperkasa Transformasi Pendidikan 11
Peneraju Kecemerlangan Pendidikan PPDKT 12
Piagam Pelanggan 15
Hala Tuju Sekolah 16
Lagu Sekolah 17
Penggal dan Perincian Persekolahan 2020 18
Cuti Perayaan 2020 19
Hari Kelepasan Am 2020 Negeri Terengganu 20
Surat Pelantikan Jawatankuasa Kerja 2020
Carta Organisasi Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 21 – 27
Maklumat Guru / AKP / Pengawal Keselamatan / Kakitangan
Pembersihan / Guru KAFA 28 - 31
Guru Kelas / Guru Bertugas Mingguan 33
Jawatankuasa Pengurusan dan Pentdbiran 40
Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 47
Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid 54
Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum
65
LAMPIRAN 67
Jadual Pencerapan PdP 68 - 94
Jadual Semakan Buku Latihan Murid
Takwim Tahunan Sekolah

3

PELAN KEDUDUKAN SEKOLAH

4

DARI MEJA GURU BESAR

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang menyampaikan sepatah dua
kata di ruangan ini. Di kesempatan ini saya menyeru kepada semua warga SKGK agar berusaha
bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualiti dengan memperkayakan ilmu dan kemahiran. Setiap
guru perlu peka terhadap perubahan semasa bagi melaksanakan tugas sebagai pendidik yang makin
mencabar. Peranan guru turut berubah dan para guru mestilah bersedia untuk berubah. Moga misi dan
visi kita menjadi realiti pada tahun 2020 ini.

Guru perlu menunjukkan kecemerlangan dari aspek kepimpinan. Kecemerlangan dalam organisasi yang
dipimpin dan bertanggungjawab terhadap kepimpinan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan
sahsiah murid.

Dalam masyarakat pula, guru menjadi contoh kepimpinan yang dihormati.Guru juga harus menyedari
bahawa sebagai pendidik,mereka perlu menjadi suri teladan yang baik atau uswatun hasanah kepada
murid, ibu bapa dan komuniti.

Penilaian pelajar, ibu bapa dan masyarakat akan tertumpu kepada peribadi guru khususnya dalam
menyampaikan pengajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Justeru, selain mempunyai ilmu yang tinggi
dan relevan, penampilan diri yang positif, berketerampilan, ketinggian budi pekerti, sikap dan budaya
yang positif amat dituntut.

Kita hendaklah sentiasa profesional, ceria serta amanah dalam menjalankan tanggungjawab yang

diberikan . Sesungguhnya amanah menyampaikan ilmu adalah tanggungjawab yang akan dipersoalkan
pada hari akhirat kelak. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud ” Kamu semua adalah pemimpin dan
kamu semua dipertanggungjawabkan mengenai orang-orang di bawah pimpinan kamu.”

Justeru, visi dan misi yang kita harapkan sudah tentu akan tercapai sekiranya ada kesungguhan yang
padu dari guru,murid dan ibu bapa. Murid-murid perlulah menunjukkan kesungguhan untuk mencapai
kecemerlangan dalam bidang akademik dan juga kokurikulum.

Akhir kata saya mendoakan kejayaan untuk semua murid dalam pelajaran dan apa jua bidang yang
diceburi.

“BERILMU BERBAKTI BERAMAL”

.................................................................
Cikgu Norizam binti Sulong
Guru Besar
Sk Gong Kapas

5

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia
adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu

pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi

sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga
masyarakat dan negara”

Visi

“Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik

Negara Sejahtera”

Misi

Melestarikan Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

6

KERANGKA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

7

8

MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN (MTP)
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU

9

PENERAJU KECEMERLANGAN PENDIDIKAN (PKP)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA TERENGGANU

10

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

MURID

● Memastikan semua murid menerima pengajaran dan pembelajaran mengikut masa
yang diperuntukkan.

● Semua murid akan dilayan dengan adil tanpa mengira kaum dan agama.
● Semua murid akan dilayan dengan mesra apabila berurusan dengan kaunter pejabat.
● Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan akan diberikan kepada yang layak.
● Berpeluang menyertai semua program sekolah di peringkat Zon, Daerah, Negeri dan

Kebangsaan bagi yang layak.

GURU & STAF

● Staf dapat bekerja dalam suasana kondusif.
● Staf baru mendapat gaji dalam tempoh 3 bulan pertama.
● Menerima latihan dalaman untuk peningkatan kendiri sekurang-kurangnya 3 kali

setahun.
● Guru dapat mengajar mengikut Opsyen.
● Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 3 hari selepas menerima maklumat

perubahan.
● Mendapat semua maklumat dan pekeliling perkhidmatan yang dikeluarkan oleh

“Stake Holder”

IBU BAPA / PENJAGA / PELAWAT

● Akan dilayan sama adil tanpa mengira status.
● Setiap aduan akan disiasat dan maklumbalas akan diberi tidak lebih dari 3 hari bekerja.
● Permohonan anak bertukar sekolah akan diselesaikan dalam masa 1 hari.

STAKE HOLDER

● Memastikan semua arahan PPD / JPNT / KPM melalui surat makluman dan pekeliling
serta aplikasi dalam talian diambil tindakan segera.

● Semua surat PPD / JPNT / KPM akan dijawab dalam masa 3 hari jika diperlukan.

11

HALA TUJU SEKOLAH
1. MOTO SEKOLAH

● Seputih kapas, seharum kesturi.

2. MATLAMAT / MISI SEKOLAH KEBANGSAAN GONG KAPAS
● Patriotisme dan cinta akan negara
● Kepimpinan dan murid bermaklumat
● Persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif
● Penglibatan dan kegiatan cergas dalam kokurikulum
● Pembinaan insan dan sahsiah murid
● Kualiti semua mata pelajaran
● PSS yang bermaklumat, mantap dan berkualiti

3. KURIKULUM
● Penyeliaan dan pemantauan dalam urusan kurikulum
● Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum
● Mesyuarat Panitia
● Pencerapan
● Pemeriksaan kerja bertulis murid
● Program Pemulihan khas kepada murid yang lemah
● Program Peningkatan Prestasi Akademik dari Tahun 1 hingga Tahun 6
● Keputusan 80% lulus keseluruhan dalan peperiksaan UPSR
● Keputusan 10% cemerlang 6A dalam peperiksaan UPSR
● Mensifarkan masalah penguasaan Numerasi dan Literasi di Tahap Satu

4. KOKURIKULUM
● Penglibatan sekolah dalam kokurikulum sepanjang tahun
● Penglibatan semua murid tahap dua dalam kegiatan permainan, pasukan beruniform,
persatuan dan kelab

● Mengambil bahagian dalam acara tertentu sukan dan permainan, pasukan
beruniform di peringkat zon, daerah, negeri seterusnya di peringkat kebangsaan dan
antarabangsa

● Memastikan setiap murid mencapai tahap kesihatan dan kecergasan fizikal mental
dan sosial yang sempurna

● Berusaha mencapai kecemerlangan dalam setiap pertandingan

● Mempunyai Sistem Fail yang lengkap

12

5. KECERIAAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN
● Bangunan dan kawasan sekolah serta persekitarannya
● Bilik Darjah
● Makmal Komputer
● Pusat Sumber Sekolah
● Bilik SAL
● Kantin
● Bilik-bilik air
● Padang sekolah
● Surau
● Dewan

6. PEMBANGUNAN INSAN, SAHSIAH DAN DISIPLIN MURID

● Sekolah bebas daripada salah laku
● Meminimumkan masalah disiplin murid
● Murid beriman dan bertaqwa serta seimbang antara rohani dan jasmani
● Murid-murid beradab dan berakhlak mulia
● Memastikan bantuan diberikan kepada murid-murid yang layak
● Memastikan murid-murid berada dalam keadaan selamat, kondusif dan harmoni
● Mencapai kehadiran murid 95% setiap hari

7. PENGLIBATAN MENYELURUH
● Mewujudkan budaya kerja berpasukan
● Sekolah sentiasa terurus
● Kecemerlangan dalam semua bidang
● Mewujudkan perasaan tanggungjawab serta empunya

8. PENGURUSAN KEWANGAN
● Diurus dalam keadaan bersistem, kemas dan berkualiti
● Ada sistem pemantauan
● Ada surat penurunan kuasa
● Penyata kewangan dan bajet sentiasa disediakan dengan lengkap
● Akaun sekolah sentiasa “BERSIH”
● Pengurusan Kewangan yang ditetapkan mengikut prosedur

13

9.TEKNOLOGI MAKLUMAT
● Murid-murid menguasai Teknologi Maklumat
● Melengkapkan sekolah dengan kemudahan-kemudahan teknologi maklumat dari
semasa ke semasa
● Memberi latihan kepada staf untuk menguasai teknologi maklumat dari semasa ke
semasa

10. HARAPAN GURU BESAR
● Sistem Pengurusan Sekolah yang kemas, unggul dan efektif
● Guru komited mengajar dan murid responsif belajar
● Keputusan peperiksaan UPSR yang cemerlang
● Pelaporan PPSR yang lengkap
● Pelaporan PBD yang lengkap 2 kali setahun
● Budaya dokumentasi dalam semua urusan
● Sekolah dan persekitaran yang ceria dan menarik
● Persaudaraan, kerja berpasukan dan pemuafakatan dalam kalangan kakitangan
sekolah
● Hubungan yang mesra dengan Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan
Negeri, PIBG, semua institusi dan agensi awam dan swasta
● Mewujudkan jalinan dan jaringan di peringkat negeri dan antarabangsa.

“PASTIKAN KECEMERLANGAN TAHUN 2020
LEBIH BAIK DARIPADA TAHUN 2019, Insya-Allah

14

LAGU SEKOLAH

Indah Permai di waktu pagi,
Sekolah Yang Ku Cintai,
Tetap Teguh di Sanubari,
Jasamu Yang Abadi.

Berpandukan Cogankatanya,
Usaha Tangga Kejayaan,
Jangan Abaikan,
Kuatkan Tekad,
Teruskan Perjuangan.

Kepada Guru Yang Dihormati,
Jasamu Tetap Dikenang,

Mendidik Kami Putera dan Puteri,
Sehingga Tercapai Cita.

Mari Kita Berganding Bahu,
Sama-sama Giat Berusaha,
Ke Arah Jaya Mencapai Cita,

Majulah SKGK.....

15

PENGGAL PERSEKOLAHAN SESI 2020

KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

PENGGAL MULA AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH BILANGAN
1 PERSEKOLAHAN HARI MINGGU
11.01.2020
01.01.2020 29.02.2020 19 11
01.02.2020 13.03.2020 20
01.03.2020 10

JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

13.03.2020 21.03.2020 1
9
22.03.2020 31.03.2020
01.04.2020 30.04.2020 8
01.05.2020 21.05.2020 22
11 9
JUMLAH HARI
41

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22.05.2020 06.06.2020 2
16

07.06.2020 30.06.2020 18
01.07.2020 23.07.2020 17 7

JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

24.07.2020 01.08.2020 1
9
2 31.08.2020
02.08.2020 30.09.2020 19
01.09.2020 31.10.2020 21
01.10.2020 19.11.2020 20
01.11.2020 11 16

JUMLAH HARI 71

20.11.2020 CUTI AKHIR TAHUN 6
31.12.2020 46

16

CUTI PERAYAAN 2020

CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM

CUTI PERAYAAN KUMPULAN A KUMPULAN B

TAHUN BARU CINA 22.01.2020 (Rabu) 23.01.2020 (Khamis) Semua Negeri
25.01.2020 (Sabtu) 23.01.2020 (Khamis) 24.01.2020 (Jumaat) Kumpulan B

dan
26.01.2020 (Ahad)

HARI RAYA AIDILFITRI 20.05.2020 (Rabu) 21.05.2020 (Khamis)
24.05.2020 (Ahad) 21.05.2020 (Khamis) 22.05.2020 (Jumaat)
dan
25.05.2020 (Isnin)

15.11.2020 (Ahad) 13.11.2020 (Jumaat)

HARI DEEPAVALI Semua Negeri
14.11.2020 (Sabtu) Kumpulan B

16.11.2020 (Isnin) 16.11.2020 (Isnin)

KUMPULAN A
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

KUMPULAN B
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinagn, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang,
Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya.

CATATAN : : 24 & 25 MEI 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun )
Perayaan Hari Raya Aidilfitri : 30 & 31 MEI 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Perayaan Hari Kaamatan : 01 & 02 JUN 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Perayaan Hari Gawai Dayak : 31 JULAI & 01 OGOS (Dalam Cuti Pertengahan Penggal 2)
Perayaan Hari Raya Qurban : 25 Disember 2020 (Dalam Cuti Akhir Tahun)

Perayaan Hari Krismas

17

HARI KELEPASAN AM BAGI NEGERI TERENGGANU
TAHUN 2020

TARIKH

BIL KELEPASAN HARI MASIHI HIJRAH

1 Tahun Baru Cina (Persekutuan & Negeri) Sabtu 25.01.2020 29 J`Awal 1441
Ahad 26.01.2020 01 J`Akhir 1441
2 Hari Kelepasan AM Negeri Isnin 27.01.2020 02 J`Akhir 1441

3 Hari Ulangtahun Pertabalan Ke bawah Rabu 04.03.2020 09 Rejab 1441
D.Y.M.M Sultan Terengganu (Negeri)
Ahad
4 Israk dan Mikraj (Negeri) 22.03.2020 27 Rejab 1441
Ahad
5 Hari Keputeraan Kebawah D.Y.M.M Sultan 26.04.2020 03 Ramadhan 1441
Terengganu (Negeri) Jumaat
Khamis
6 Hari Pekerja (Persekutuan) Ahad 01.05.2020 08 Ramadhan 1441
Ahad
7 Hari Wesak (Persekutuan) 07.05.2020 14 Ramadhan 1441
Isnin
8 Hari Nuzul Quran (Negeri)* 10.05.2020 17 Ramadhan 1441
Sabtu 24.05.2020 01 Syawal 1441
9 Hari Raya Puasa (Persekutuan)* 25.05.2020 02 Syawal 1441
Ahad
10 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Khamis 06.06.2020 14 Syawal 1441
di-Pertuan Agong (Persekutuan) Jumaat
Sabtu
11 Hari Kelepasan AM Negeri Ahad 07.06.2020 15 Syawal 1441
12 Hari Arafah (Negeri) Khamis 30.07.2020 09 Zulhijjah 1441
31.07.2020 10 Zulhijjah 1441
13 Hari Raya Haji (Persekutuan)* Isnin 01.08.2020 11 Zulhijjah 1441
Rabu 02.08.2020 12 Zulhijjah 1441
14 Hari Kelepasan AM Negeri 20.08.2020 01 Muharam 1442
Khamis 31.08.2020 12 Muharam 1442
15 Awal Muharam (Persekutuan) 16.09.2020 28 Muharam 1442
Sabtu
16 Hari Kebangsaan (Persekutuan) Ahad 29.10.2020 12 R`Awal 1442
Jumaat
17 Hari Malaysia (Persekutuan) 14.11.2020 28 R`Awal 1442
15.11.2020 29 R`Awal 1442
18 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W 25.12.2020 10 J`Awal 1442
(Persekutuan)

19 Hari Deepavali (Persekutuan)*

20 Hari Kelepasan AM Negeri

21 Hari Krismas (Persekutuan)

( * ) Tertakluk kepada perubahan
Jika apa-apa hari Kelepasan Am jatuh pada hari Jumaat, maka hari itu tidak diganti pada hari
yang berikutnya

18

SEKOLAH KEBANGSAAN GONG KAPAS

21100 Kuala Terengganu.

Tel :efon: 09-6221529 Faks : 09-6252529

e-mail : [email protected]

Rujukan Kami :

Tarikh : 01 JANUARI 2020

Bersamaan :

Semua Guru dan Kakitangan
Sekolah Kebangsaan Gong Kapas,
21100 Kuala Terengganu.

Tuan,

PELANTIKAN JAWATANKUASA BIDANG AKADEMIK, HAL EHWAL MURID DAN
KOKURIKULUM BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.
2. Sukacita dimaklumkan pihak pengurusan sekolah telah merangka satu jawatankuasa kerja
sekolah bagi sesi persekolah tahun 2020.

3. Sehubungan itu, tuan telah dilantik menduduki jawatankuasa-jawatankuasa berkenaan
sebagaimana dinyatakan dalam Buku Panduan Tugas 2020 sekolah ini.

Semoga tuan dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan cemerlang dan sistematik
untuk kemajuan sekolah kita.

Sekian, terima kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "
Saya yang menjalankan amanah,

.........................………………

NORIZAM BINTI SULONG
Guru Besar
SK Gong Kapas
Kuala Terengganu

19

CARTA ORGANISASI SEKOLAH PENGU

GURU BESAR

PENOLONG PENOLONG KANAN
KANAN (HAL EHWAL MURID)

(PENTADBIRAN)

KURIKULUM PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID PENTADBIRAN
JADUAL WAKTU Perkembangan Staf Data Pelajar
PEPERIKSAAN Disiplin Program Bersep
GURU KANAN Badan Pengawas Sekolah Sihat
PUSAT SUMBER Daftar Kemasukan Program Sekola
LADAP Sijil Selamat
SPBT Kedai PIBG
Kebajikan Murid
e-Kehadiran
Keceriaan & Kebersihan

Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia

PE
PENGU

GURU-GURU DAN MU

URUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

PIBG

PENOLONG UNIT BIMBINGAN &
KANAN KAUNSELING

KOKURIKULUM

N PEMBANGUNAN PENTADBIRAN
padu KOKURIKULUM Penyelarasan
ah Badan Beruniform Kokurikulum
Persatuan/Kelab Sukan/ MSSD
Permainan Setiausaha Sukan
Ko-Akademik Penganjuran Permainan
Perayaan Sekolah MSSD
Pembangunan & Bekalan
Kawalan Keselamatan

KETUA PEMBANTU
TADBIR

EMBANTU PEKERJA RENDAH PEMBANTU AM JURUTEKNIK
URUSAN MURID AWAM (PRA) RENDAH (PAR) KOMPUTER

URID-MURID

MAKLUMAT GURU SK GONG KAPAS ALAMAT MULA NO. OPSYEN
BERKHIDMAT TELEFON
BIL NAMA
DI SKGK

NORIZAM BINTI SULONG 9187, VILLA
ANGGERIK
1 670210-11-5184 KG. PADANG 16/10/2019 013- PENGAJIAN
PPD(KT) 001/01/1-01/3100 MENGKUANG 9648030 MELAYU
21400 MARANG
DG42 KUP TERENGGANU

WAN AZMAN BIN WAN AHMAD LOT 21985, 01/12/2018 012- PENGAJIAN
700701-11-5431 KAMPUNG DUYUNG 9675839 MELAYU
2 P.T.01014-01/15897 SEBERANG TAKIR,
PPD(KT)001/01/1-01/111 21300 KUALA NERUS,
DG 42 KUP TERENGGANU

ZAITUN BINTI ABDULLAH 1205 - B JALAN PASIR
PANJANG
3 690806-11-5298 21100 KUALA 17/06/2019 012- PENGAJIAN
96485 TERENGGANU 2905298 MELAYU

DG 44 KUP (T/BASED)

SYAMSUL BAHRI BIN SHAFIE 1724, TAMAN BUKIT 03/02/2019 011- PENGAJIAN
740501-11-5695 DEPU, JALAN PANJI
4 PPD(KT)001/01/1-01/22497 ALAM,21100 KUALA 55006822 MELAYU
DG42 KUP TERENGGANU.

ANISAH BINTI MOHD YASIN 59 KAMPUNG BAHASA
LOSONG MASJID ARAB /
5 840316-11-5202 21000 KUALA 16/07/2016 019- PENGAJIAN
PPD(KT)001/01/1-01/3579 TERENGGANU 9795462 AL-QURAN /
PENDIDIKAN
DG 41 HAKIKI ISLAM

AZMI BIN SIDEK LOT 21049 KAMPUNG
GONG KIJANG, 21200
6 660605-11-5307 KUALA 16/10/2014 016- PENGAJIAN
PPD(KT)001/01/1-01/2499 TERENGGANU 9355953 ISLAM

DG 42 KUP (T/BASED)

ENGKU NORA BINTI ENGKU HUSSIN PT 1906 TAMAN ADIS

7 670903-11-5136 INDAH, KUALA IBAI 01/01/2011 013- BAHASA
PPD(KT)001/01/1-01/369 21040 KUALA 2705940 INGGERIS

DG 42 KUP TERENGGANU

HASLINA BINTI HASHIM 1989 LORONG
KEKABU, SEBERANG
8 780721-11-5108 BAROH KIRI, 20050 01/08/2008 019- PENGAJIAN
PPD(KT)001/01/1-01/824 KUALA 9201419 ISLAM
TERENGGANU
DG 44 KUP

21

BIL NAMA ALAMAT MULA NO. OPSYEN
BERKHIDMAT TELEFON

DI SKGK

MOHAMAD BIN DAUD 260 JALAN TOK ADIS,
KUALA IBAI, 21040
9 650618-03-5569 KUALA 20/12/2017 013- PENGAJIAN
PPD(KT)001/01/1-01/1111 TERENGGANU 9386468 MELAYU

DG 34 KUP(T/BASED)

MOHD SHAFIEE BIN OMAR 1205 KAMPUNG
NIBONG ATAS JALAN
10 700822-11-5147 PANJI ALAM, 21100 01/01/2003 013- PENGAJIAN
PPD(KT)001/01/1-01/818 KUALA 6832312 ISLAM
TERENGGANU
DG 44 KUP

11 NOOR ADZURA BINTI ZAINUL ABIDIN PT14350K, TAMAN 01/01/2004 013- PENGAJIAN
721214-09-5106 GONG BADAK 5, JLN. 9607179 MELAYU
PPD(KT)001/01/1-01/821 SK GONG BADAK,
DG 44 KUP(T/BASED) 21300 KUALA NERUS,
TERENGGANU

NOOR HAIRULNIZAM BIN ACHIL LOT 60089, KG.
GELONG BESAR,
12 771226-01-6909 BUKIT DEPU, 21100 01/01/2017 013- KH / KT / PJ /
PPD(KT)001/01/1-01/4586 KUALA 7873884 PK
TERENGGANU
DG 44 KUP(T/BASED)

NOOR HASLINDA BINTI MOHD YAZIT NO. 5 TAMAN SRI
BATIN, JALAN
13 840119-11-5182 LAPANGAN 12/06/2017 012- KH / SAINS
PPD(KT)001/01/1-01/4661 TERBANG, 21300 9458143
KUALA NERUS,
DG 44 KUP(T/BASED) TERENGGANU

NOR AKMAL BINTI MOHD PAUZI 16241, KG GONG TESL /
KUING 2, TOK PENDIDIKAN
14 870101-46-5528 JEMBAL, 21300 01/04/2014 019- SENI
PPD(KT)001/01/1-01/4179 KUALA NERUS, 3652871
TERENGGANU
DG 41 HAKIKI

15 NOR JUNAIDAH BINTI MOHAMMAD @ 510 JALAN 01/01/2000 013- PENGAJIAN
JAAFAR PINTASAN GONG 9308855 AGAMA ISLAM
670117-11-5024 KAPAS, 21100 KUALA
PPD(KT)001/01/1-01/803 TERENGGANU
DG 42 KUP (T/BASED)

NOR KHAMSAH BINTI ISMAIL PT 1890 KG PADANG
NEGARA, BATU
16 711015-11-5208 BUROK, 20400 KUALA 01/01/2014 018- SAINS AM
PPD(KT)001/01/1-01/4179 TERENGGANU 9574925

DG 41 HAKIKI

22

BIL NAMA ALAMAT MULA NO. OPSYEN
BERKHIDMAT TELEFON
NORAIHAN BINTI MURIDAN 922-O-2, TAMAN
700201-11-5144 NAKHODA, WAKAF DI SKGK
17 PPD.D 200/19-01/ 815 BERUAS, 21300
PPD(KT)001/01/1-01/??? KUALA 01/01/2019 019- MATEMATIK /
DG 44 KUP (T/BASED) TERENGGANU 9539105 PENGAJIAN
INGGERIS

NORINI BINTI OTHMAN LOT 4297, TMN PENGAJIAN
CHENDERING UTAMA INGGERIS /
18 820324-11-5562 21070 KUALA 01/01/2015 012- PJPK
PPD(KT)001/01/1-01/4250 TERENGGANU 3591720

DG 44 KUP (T/BASED)

NORLELA BINTI HARUN 196, LORONG 7, JLN. PENGAJIAN
BANDAR BARU, 20300 AGAMA
19 741103-11-5192 KUALA 16/10/2014 019- ISLAM
PPD(KT)001/01/1-01/4231 TERENGGANU 7675310

DG 44 KUP (T/BASED)

NORMAIZA BINTI KADIR 1203 KG GONG TOK PENGAJIAN
NASEK, 21100 KUALA ISLAM /
20 791005-11-5258 TERENGGANU 16/12/2014 016- BAHASA
PPD(KT)001/01/1-01/1909 9239100 ARAB

DG 44 KUP

NORSIDAH BINTI AWANG 92, KG. HILIRAN
MASJID, 21000 KUALA
21 751208-11-5112 TERENGGANU 16/01/2019 019- SAINS /
PPD(KT)001/01/1-01/2508 9260251 MATEMATIK

DG 44 KUP

SYAHARLIZA BINTI MOHAMAD @ LOT 4060, KG. GONG MATEMATIK /
TOK NASEK, JLN. HJ. PENDIDIKAN
22 SHAFFEE ABDUL RAHMAN 01/01/2020 017- JASMANI
771014-11-5294 LIMBONG, 21100 9208373
KUALA
DG44 TERENGGANU

23 ROSAL WANI BINTI MOHAMED RAZALI LOT 12425, KG GONG 01/08/2016 013- PENGAJIAN
801208-07-5272 KEKABU, BUKIT 3001063 MELAYU /
PPD(KT)001/01/1-01/4505 PAYONG, 21400 PEMULIHAN
DG 44 KUP (T/BASED) MARANG,
TERENGGANU

ROZALI BIN MOHD SALLEH LOT 10805 KAMPONG
PADANG MACHANG,
24 620831-11-5325 MANIR, 21200 KUALA 16/07/2016 09- PENGAJIAN
PPD(KT)001/01/1-01/2809 TERENGGANU 6153713 MELAYU

DG 44 KUP (T/BASED)

23

BIL NAMA ALAMAT MULA NO. OPSYEN
BERKHIDMAT TELEFON

DI SKGK

SAEMAZURITA BINTI SHAFIE 2478,KG.PENGKALAN PENGAJIAN
SETAR, JALAN ATAS PRASEKOLAH
25 750111-11-5306 TOL, 20050 KUALA 06/04/2018 017- / PENGAJIAN
PPD(KT)001/01/1-01/552 TERENGGANU 9873242 MELAYU

DG 44 KUP (T/BASED)

SALINA BINTI ABD AZIZ LOT 16201, KG. PENDIDIKAN
SEBERANG TUAN JASMANI /
26 761008-11-5280 CHIK, JALAN BUKIT 10/06/2019 018- PENDIDIKAN
PPD(KT)001/01/1-01/32903 TUNGGAL, 21200 9059767 KESIHATAN /
KUALA NERUS, SIVIK
DG 44 KUP (T/BASED) TERENGGANU

YUSOF FAUZI BIN MAMAT LOT 2267, LORONG
KEJIRANAN, KG.
27 700818-11-5021 GELUGOR HAJI 01/01/2012 013- MATEMATIK
PPD(KT)001/01/1-01/906 TAHIR, 20050 KUALA 9053953
TERENGGANU
DG 44 KUP (T/BASED)

ZAINUN BINTI ABDULLAH 117 KAMPUNG
PULAU MUSANG,
28 690107-11-5504 20050 KUALA 01/01/2014 019- KEMAHIRAN
PPD(KT)001/01/1-01/4076 TERENGGANU 9808351 HIDUP

DG 34 KUP (T/BASED)

ZAKARIA BIN SAID LOT 4253 LORONG PENGAJIAN
MASJID LAMA, KG. BAHASA
29 740107-11-5945 ATAS TOL, 21070 16/03/2016 012- ARAB
PPD(KT)001/01/1-01/159 KUALA 9983613
TERENGGANU
DG 44 KUP (T/BASED)

ZAKIAH BINTI MOHAMED 302 KG GONG PAK
MASEH, 21100 KUALA
30 621020-11-5000 TERENGGANU 01/12/1995 013- PENGAJIAN
PPD(KT)001/01/1-01/806 9804770 MELAYU

DG 38 KUP (T/BASED)

Cikgu X

24

MAKLUMAT AKP SK GONG KAPAS

BIL NAMA ALAMAT MULA NO.
BERKHIDMAT TELEFON

DI SKGK

FARIDAH BINTI ISMAIL 2507, KG. LAUT
21080 KUALA
1 710119-11-5216 TERENGGANU 07/01/2019 018-9084064
PPD(KT)001/02/1-01/310

N22 KUP (T/BASED)

CHE MARIAH BINTI SU 3929 KAMPUNG
DUYONG KECIL,
2 681108-11-5050 20100 KUALA 16/06/1993 016-9433891
PPD(KT)001/02/1-01/156 TERENGGANU

R1 HAKIKI

FARIDAH BINTI ABDULLAH LOT 1503, KG. GONG
TOK NASEK, 21100
3 670201-11-5756 KUALA 01/01/2014 014-5191206
PPD(KT)001/02/1-01/283 TERENGGANU

N19 HAKIKI

SHAHARUN BIN ABD. AZIZ 783, KAMPUNG
KUBANG TANGGA,
4 740817-11-5261 20050 KUALA 16/10/2002 014-5469234
PPPD(KT)001/02/1-01/249 TERENGGANU

N1 HAKIKI

SYED YUSOF BIN SAYED MOHAMMAD D729-A, KG PALOH

5 831119-11-5081 SUNGAI KIAT, 20050 26/06/2009 017-3693151
PPD(KT)001/02/1-01/490 KUALA

FA29 KUP TERENGGANU

25

MAKLUMAT KAKITANGAN PENGAWAL KESELAMATAN

BIL NAMA ALAMAT NO.
TELEFON

1 MOHD HAMZAH BIN MARUSLAN 2438, KG. TELAGA MENGKIDU, BUKIT 013-9295599
PAYONG

2 NURUDDIN ZAKI BIN AWANG No. 365-G, KG. LOSONG PANGLIMA 014-8361007
PERANG

3 MOHD NIZAM BIN EMBONG 1438, KG. NIBONG CHE DAMAK 011-2932402

4 HUSSIN BIN AHMAD 1531-A, KG. PADANG, GONG PAK MASEH 014-5325354

MAKLUMAT KAKITANGAN PEMBERSIHAN

BIL NAMA ALAMAT NO.
TELEFON
1 MAT RAZALI BIN ABDULLAH B-861, KG. SEBERANG BUKIT TUMBUH
011-69657879

2 TUAN KHAIROL AZLEE BIN TUAN LOT. NO. 10030, KG. SERDANG BARU 017-9192542
BAKAR 018-9067229

3 ZAITUN BINTI MUDA G-15, BLOK KELISA, KONDO RAKYAAT
KUALA IBAI

26

MAKLUMAT GURU KAFA

BIL NAMA ALAMAT NO.
TELEFON
1 NOR SUHAIDAWATI BINTI 957, KG. GONG TOK NASEK
YUNOS 011-11015878

2 ASSAIYIDAH AFIQAH BINTI LOT 2235, KG. WAKAF NYIOR KEMBAR, 017-9877042
MOHD SUHAIMEE MUKIM LOSONG

3 ZAIRUDINA BINTI NGAH LOT 28328, KG. GONG KUIN 2, JALAN 013-8064300
TOK JEMBAL

4 NOROHA BINTI ABDUL MUBIN LOT 34939, JALAN KETAPANG JAYA, KG. 014-3361616
DUYUNG SEBERANG TAKIR

5 FAUZIAH BINTI OMAR 810-A, LORONG TEMASYA PANTAI, BATU 011-29218173
BUROK

6 NUR HAFIZAH BINTI ZAKARIA 1322-C, LORONG KEMUNTING, JALAN 017-9186055
PASIR PANJANG

7 SHARIFAH HAFZAN BINTI TUAN 524-D, KG. GELUGOR HJ. TAHIR 019-9319361
LONG

8 WAN MAHIRAN BINTI WAN ALI 766-A, KG. LOSONG HJ. MAT SHAFIE 013-9481403

9 ABDUL RAHMAN BIN ARIPIN 807, KG. LOSONG HJ. MAT SHAFIE 011-26043109

10 ZALEHA BINTI NIK 1248-B, KG. SEBERANG BAROH 016-6362305

11 MUHAMMAD ISHAK BIN ISMAIL 10607, KG. KUBANG BUJUK, MANIR 016-4119167

27

NAMA GURU GURU KELAS DAN PENOLONG GURU KELAS

TAHUN KELAS GURU KELAS PENOLONG

PRASEKOLAH Cg. Saemazurita binti Pn. Faridah binti Abdullah
Shafie

1 ISTIQAMAH Cg. Noor Adzura binti Zainul Syaharliza binti Mohamad
1 UKHUWAH
Abidin @Shaffee

TAHUN 1

Cg. Zainun binti Abdullah Cg. Norini binti Othman

2 ISTIQAMAH Ustz. Anisah binti Mohd Ustz. Norlela binti Harun
Yasin

TAHUN 2

2 UKHUWAH Ustz. Haslina binti Hashim Cg. Nor Khamsah binti
Ismail

TAHUN 3 3 ISTIQAMAH Cg. Salina binti Abd Aziz Cg. Yusof Fauzi bin Mamat
3 UKHUWAH Ustz. Normaiza binti Kadir Cg. X

TAHUN 4 4 ISTIQAMAH Cg. Norsidah binti Awang Cg. Zakiah binti Mohamed
4 UKHUWAH Cg. Mohamad bin Daud Ust. Zakaria bin Said

5 ISTIQAMAH Cg. Noor Hairulnizam bin Ust. Mohd Shafiee bin Omar
Achil
Ustz. Nor Junaidah binti
TAHUN 5 Mohammad

5 UKHUWAH Cg. Nor Akmal binti Mohd
Pauzi

6 ISTIQAMAH Cg. Engku Nora binti Engku Cg. Noor Haslinda binti
Hussin Mohd Yazit

TAHUN 6

6 UKHUWAH Cg. Noraihan binti Muridan Ust. Azmi bin Sidek

28

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020
PENYELARAS : CIKGU MOHAMAD BIN DAUD

KUMPULAN A

BIL GURU BERTUGAS MINGGU TARIKH TAJUK

1 01 - 02 JAN Cergas dan Sihat

1 Ust. Azmi bin Sidek 26 12 - 16 JUL Keluarga Bahagia
2 Cg. Nor Akmal binti Mohd Pauzi Masyarakat Sejahtera
3 Cg. Anisah binti Mohd Yasin
4 Cg. YM Engku Nora binti Engku Hussin 6 02 - 06 FEB Patuhi undang-undang

31 23 - 27 OGOS Mematuhi undang2
jalanraya

11 08 - 12 MAC Sayangi Flora dan
Fauna

36 27 SEPT - Semangat Patriotik
01 OKT

16 19 - 23 APR Jujur dan Amanah

5 Ustz. Normaiza binti Kadir 41 01 - 05 NOV Celik Wang

6 Cg. Syaharliza binti Mohamad @ Shaffee 21 07 - 11 JUN Menjaga Maruah Diri

KUMPULAN B

BIL GURU BERTUGAS MINGGU TARIKH TAJUK
1 Cg. Hj. Mohamad bin Daud 2 Jimat Air dan Elektrik
2 Cg. Rozali bin Mohd Salleh 27 05 - 09 JAN Menghargai Pemimpin
7
3 Ustz. Nor Junaidah binti Mohammad 32 19 - 23 JUL Hak Kanak-kanak
12 Dunia Aman
09 - 13 FEB
30 OGOS - Cintai Malaysia

03 SEPT
22 - 26 MAC

37 04 - 08 OKT Sayangi Sesama insan

17 26 - 30 APR Fikirkan Boleh

4 Cg. Nor Khamsah binti Ismail 42 08 - 12 NOV Sekolahku Rumahku
5 Cg. Zainun binti Abdullah
22 14 - 18 JUN Hormat kepelbagaian
Agama, budaya, etnik

29

KUMPULAN C

BIL GURU BERTUGAS MINGGU TARIKH TAJUK

3 12 - 16 JAN Kedaulatan Negara

1 Cg. Zakiah binti Mohamed 28 02 - 06 OGOS Penyayang
2 Cg. Yusuf Fauzi bin Mamat
8 16 - 20 FEB Buli Siber
3 Ust. Haslina binti Hashim
4 Cg. Saemazurita binti Shafie 33 06 - 10 SEPT Benci Rasuah
5 Cg. Rosal Wani binti Mohamed Razali
13 29 MAC - Malu melakukan
02 APR perkara negatif

38 11 - 15 OKT Warisan Budaya
Malaysia

18 03 - 07 MEI Rakan baik daripada
pelbagai kaum

43 15 - 19 NOV Celik Cukai

6 Cg. X 23 21 - 25 JUN Amalan 3R

KUMPULAN D

BIL GURU BERTUGAS MINGGU TARIKH TAJUK
1 Cg. Salina binti Abd Aziz
2 Ust. Zakaria bin Said 4 19 - 23 JAN Hargai Warga Sekolah

3 Cg. Noor Adzura binti Zainul Abidin 29 09 - 13 OGOS Rukun Negara

9 23 - 27 FEB Interaksi Sihat

Katakan TIDAK pada
34 13 - 17 SEPT rokok, inhalan dan

dadah

14 05 - 09 APR Jauhi Rasuah

39 18 - 22 OKT Menghargai OKU

4 Cg. Norsidah binti Awang 19 10 - 14 MEI Sekolah bebas BULI
5 Cg. Noraihan binti Muridan
24 28 JUN - Rajin dan Komited
02 JUL

30

KUMPULAN E

BIL GURU BERTUGAS MINGGU TARIKH TAJUK

5 26 - 30 JAN Toleransi

1 Cg. Noor Hairulnizam bin Achil 30 16 - 20 OGOS Hormati Keluarga
2 Ust. Mohd Shafiee bin Omar
10 01 - 05 MAC Belas Kasihan
3 Ustz. Norlela binti Harun
4 Cg. Noor Haslinda binti Mohd Yazit 35 20 - 24 SEPT Pengaruh Rakan
5 Cg. Norini binti Othman Sebaya

15 12 - 16 APR Peranti (Gajet Mania)

40 25 - 29 OKT Menghormati undang-
undang negara lain

20 17 - 21 MEI Menghargai identiti
negara

25 05 - 09 JUL Tepati janji dan masa

31

2020

Pengurusan
&

Pentadbiran

32

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA URUSTADBIR SEKOLAH

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad (GPK Pentadbiran)
Setiausaha : Pn. Faridah binti Ismail (KPT / PT)
AJK 1 Cg. Zaitun binti Abdullah (GPK Hal Ehwal Murid)
2 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie (GPK Kokurikulum)
3 Cg. Nor Akmal binti Mohd Pauzi S/U JKS
4 Cg. Anisah binti Mohd Yasin S/U HEM
5 Cg. Salina binti Abd Aziz S/U KOKO
6 Cg. Rozali bin Mohd Salleh Bimbingan & Kaunseling

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad (GPK Pentadbiran)
Setiausaha : Pn. Faridah binti Ismail (KPT / PT)
Juru Audit Dalam : Cg. Noraihan binti Muridan
AJK 1 Cg. Zaitun binti Abdullah (GPK Hal Ehwal Murid)
2 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie (GPK Kokurikulum)
3 Cg. Noor Hairulnizam bin Achil Panitia Bahasa Melayu
4 Cg. Noraihan binti Muridan Panitia Bahasa Inggeris
5 Cg. Noor Haslinda binti Mohd Yazit Panitia Matematik
6 Cg. Norsidah binti Awang Panitia Sains
7 Ust. Azmi bin Sidek Panitia Agama Islam
8 Ust. Zakaria bin Said Panitia Bahasa Arab
9 Cg. Salina binti Abd Aziz Panitia PJPK
10 Cg. Syaharliza binti Mohamad @ Shaffee Panitia Muzik
11 Cg. Nor Khamsah binti Ismail Panitia Seni Visual
12 Cg. Mohamad bin Daud Panitia RBT & TMK
13 Cg. Zakiah binti Mohamed Panitia Sejarah
14 Cg. Saemazurita binti Shafie Guru Prasekolah
15 Cg. Rozali bin Mohd Salleh Bimbingan dan Kaunseling
16 Cg. Syaharliza binti Mohamad @ Shaffee Guru Perpustakaan Media

33

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Faridah binti Ismail KPT
Pegawai Aset : Cg. Syamsul Bahri bin Shafie

AJK Pemeriksa Harta Modal dan Inventori
1 Cg. Mohamad bin Daud
2 Che Mariah binti Su

Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset
1 Ust. Mohd Shafiee bin Omar
2 En. Shaharun bin Abd. Aziz

JAWATANKUASA KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF DAN KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Ustz. Normaiza binti Kadir Guru Bestari
AJK 1 Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
2 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum
3 Cg. Noor Hairulnizam bin Achil Bahasa Melayu
4 Cg. Noraihan binti Muridan Bahasa Inggeris
5 Cg. Noor Haslinda binti Mohd Yazit Matematik
6 Cg. Nor Khamsah binti Ismail Sains
7 Ust. Azmi bin Sidek Pendidikan Islam
8 Ust. Zakaria bin Said Bahasa Arab
9 Cg. Mohamad bin Daud TMK & RBT
10 Cg. Zakiah binti Mohamed Sejarah
11 Cg. Syaharliza binti Mohamad @ Shaffee Muzik / PSS
12 Ustz. Nor Junaidah binti Mohammad Pendidikan Seni Visual
13 Cg. Salina binti Abd Aziz PJPK
14 Cg. Rosal Wani binti Mohamed Razali Pemulihan

34

JAWATANKUASA PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) DAN PA21

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi
Setiausaha : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
AJK
: Cg. Nor Khamsah binti Ismail

1 Cg. Zaitun binti Sulong GPK HEM

2 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum

3 Cg. Zakiah binti Mohamed Bahasa Melayu

4 Cg. Nor Akmal binti Mphd Pauzi Bahasa Inggeris

5 Cg. Noor Haslinda binti Mohd Yazit Matematik

6 Cg. Nor Khamsah binti Ismail Sains

7 Ustz. Haslina binti Hashim Pendidikan Islam

8 Ustz. Anisah binti Mohd Yasin Bahasa Arab

9 Cg. Mohamad bin Daud TMK & RBT

10 Cg. Salina binti Abd Aziz Sejarah

11 Cg. Norsidah binti Awang Muzik

12 Ustz. Nor Junaidah binti Mohammad Pendidikan Seni Visual

13 Cg. Noor Hairulnizam bin Achil PJPK

14 Cg. Rosal Wani binti Mohamed Razali Pemulihan

15 Cg. Syaharliza binti Mohamad @ Shaffee Pusat Sumber Sekolah

JAWATANKUASA JAWATANKUASA PBPPP

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Setiausaha : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa 1 : Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
Ahli Jawatankuasa 2 : Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum
Urusetia : Pn. Faridah binti Ismail KPT
AJK 1 Ust. Zakaria bin Said KP Bahasa Arab
2 Cg. Noor Hairulnizam bin Achil KP Bahasa Melayu
3 Cg. Noraihan binti Muridan KP Bahasa Inggeris

JAWATANKUASA MENANGANI BENCANA

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
Setiausaha : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
AJK 1 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum
2 Pn. Faridah binti Ismail Pembantu Tadbir
3 Cg. Rozali bin Mohd Salleh GBK
4 En. Wan Dzulkifli bin Wan Yusuf YDP PIBG
5 Pengusaha Kantin
6 Kawalan Keselamatan Sekolah
7 Pembersihan Kawasan dan Bangunan
8 Pegawai Polis Perhubungan Sekolah

35

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Ust. Zakaria bin Said
AJK 1 Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
2 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum
3 Pn. Faridah binti Ismail KPT
4 Semua S/U unit

JAWATANKUASA PENARAFAN SKPMg2

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha 1 : Cg. Norini binti Othman Guru Data
Pen. Setiausaha : Ust. Zakaria bin Said Penyelaras ICT
AJK 1 Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
2 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum
3 Cg. Nor Akmal binti Mohd Pauzi SU Kurikulum
4 Cg. Anisah binti Mohd Yasin SU HEM
5 Cg. Salina binti Abd Aziz SU Kokurikulum

JAWATANKUASA KECICIRAN MURID

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
Setiausaha : Cg. Rozali bin Mohd Salleh Kaunselor Sekolah / Guru BK
AJK 1 Cg. Norini binti Othman Guru Data
2 En. Wan Dzulkifli bin Wan Yusuf YDP PIBG
3 Ust. Shafiee bin Omar Guru Disiplin
4 Semua guru kelas
5 Polis Perhubungan Sekolah Guru Besar
GPK Pentadbiran
JAWATANKUASA LADAP
GPK Kokurikulum
Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong GPK HEM

Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad

Setiausaha : Ustz. Nor Junaidah binti Mohammad

AJK 1 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie

2 Cg. Zaitun binti Abdullah

3 Semua Ketua Panitia

36

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH ( JPMS )

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi i : Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
Naib Pengerusi ii : Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum
Setiausaha : Cg. Norini binti Othman Guru Data
AJK 1 Cg. Nor Akmal binti Mohd Pauzi SU Kurikulum
2 Cg. Anisah binti Mohd Yasin SU HEM
3 Cg. Salina binti Abd Aziz SU Kokurikulum
4 Cg. Nor Khamsah binti Ismail SU Peperiksaan
5 Ustz. Nor Junaidah binti Mohamad Penyelaras LADAP
6 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie Pegawai Aset
7 Ust. Mohd Shafiee bin Omar Guru Disiplin
8 Ustz. Haslina binti Hashim Penyeras SPBT
9 Ust. Zakaria bin Said SU Sukan / Penyelaras ICT
10 Cg. Noor Adzura binti Zainul Abidin Penyelaras PBD
11 Cg. Rozali bin Mohd Salleh Kaunselor Sekolah
12 Pn. Faridah binti Ismail Pentadbir Hrmis
13 Semua Ketua panitia

JAWATANKUASA MESYUARAT GURU DAN AKP

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Syamsul Bahri bin Syafie GPK Kokurikulum
Setiausaha 1 : Cg. Saemazurita binti Shafie
Setiausaha 2 1 Cg. Syaharliza binti Mohamad @ Shaffee GPK Pentadbiran
AJK 2 Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK HEM
3 Cg. Zaitun binti Abdullah
4 Semua guru dan AKP

JAWATANKUASA PRASEKOLAH

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Cg. Saemazurita binti Shafie Penyelaras Pra
AJK 1 Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
2 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum
3 Cg. Rozali bin Mohd Salleh Kaunselor sekolah
4 Cg. Zainun binti Abdullah Penyelaras Tahun 1
5 Ust. Azmi bin Sidek
6 Pn. Faridah binti Abdullah Pem. Pengurusan Murid

37

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN MMI

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Cg. Noor Hairulnizam bin Achil
AJK 1 Cg. Norini binti Othman
2 Ustz. Nor Junaidah binti Mohammad
3 Cg. Zaitun binti Abdullah
4 Cg. Syamsul Bahri binti Shafie
5 Cg. Rosal Wani binti Mohamed Razali
6 Cg. Rozali bin Mohd Salleh

JAWATANKUASA KEBERSIHAN SWASTA DAN KAWALAN KESELAMATAN

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi I : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi II : Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum
Setiausaha : Pn. Faridah binti Ismail KPT
AJK 1 Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
2 Pn. Faridah binti Abdullah PPM
3 Semua Pekerja Swasta
4 Semua Pengawal Keselamatan

JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT DAN TMK / e-LEARNING CENTRE

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Ust. Zakaria bin Said
AJK 1 Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
2 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum
3 Ust. Zakaria bin Said Guru TMK
4 Cg. Mohamad bin Daud Guru RBT
5 Semua guru mata pelajaran TMK /RBT

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL SEKOLAH

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum
Setiausaha : Cg. Norini binti Othman Guru Data
AJK 1 Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
2 Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
3 Che Mariah binti Su
4 En. Shaharun bin Abd Aziz
5 YM Syed Yusof bin Sayed Mohammad

38

JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ah mad GPK Pentadbiran
Setiausaha : YM Syed Yusof bin Sayed Mohamad Juruteknik Komputer
AJK 1 Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
2 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum
3 Cg. Noor Hairulnizam binti Achil Bilik Guru
4 Cg. Noraihan binti Muridan Bilik Mesyuarat
5 YM Syed Yusof bin Sayed Mohamad Makmal Komputer
6 Ust. Azmi bin Sidek Surau
7 Cg. Norsidah binti Awang Makmal Sains
8 Cg. Mohamad bin Daud Bilik RBT
9 Cg. Rozali bin Mohd Salleh Bilik Kaunseling
10 Cg. Syaharliza binti Mohamad @ Shaffee Bilik Muzik
11 Cg. Nor Khamsah binti Ismail Bilik PSV
12 Ustz. Norlela binti Harun Bilik Rawatan
13 Cg. Syaharliza binti Mohamad Perpustakaan
14 YM Cg. Eng. Nora binti Eng. Hussin Sudut SAL
15 Ustz. Haslina binti Hashim Bilik BOSS
16 Ust. Azmi bin Sidek Bilik BBM
17 Cg. Rosal Wani binti Mohamad Razali Bilik Pemulihan
18 Cg. Nor Akmal binti Mohd Pauzi Sudut Nilam
19 Ust. Zakaria bin Said Setor Sukan
20 Cg. Salina binti Abd Aziz Setor PJ
21 Semua guru BM & BI Sudut Pidato

JAWATANKUASA HIP ( Highly Immersive Program )

Penaung : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
GPK Pentadbiran
Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK HEM
GPK Kokurikulum
Timb. Pengerusi I : Cg. Zaitun binti Abdullah

Timb. Pengerusi II : Cg. Syamsul Bahri bin Shafie

Penyelaras : Cg. Nor Akmal binti Mohd Pauzi

Setiausaha : Cg. Noraihan binti Muridan

AJK 1 Semua Ketua Panitia

2 Semua Pengerusi Kelab dan Persatuan

3 AJK Pusat Sumber Sekolah

4 YDP PIBG

5 Pengusaha Kantin

6 Pekerja Swasta dan Peg. Keselamatan

39

2020

Pengurusan
Kurikulum

19. JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2020
CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN BIDANG KURIKULUM
SK GONG KAPAS
40

NAIB PENGERUSI 1 PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
GPK HAL EHWAL MURID GURU BESAR GPK KOKURIKULUM
TIMBALAN PENGERUSI
GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA KURIKULUM
JAWATANKUASA UNIT KURIKULUM

PROGRAM-PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH PANITIA MATA PELAJARAN

 PBS / PEP AWAM  PERPUSTAKAAN  PANITIA B. MELAYU
 KSSR  NILAM  PANITIA B. INGGERIS
 PBD  BILIK MEDIA  PANITIA MATEMATIK
 PEP DALAMAN  PANITIA SAINS
 JADUAL WAKTU ELEKTRONIK  PANITIA PEND. ISLAM
 PEMULIHAN  BBM  PANITIA B. ARAB
 KECEMERLANGAN  MAKMAL ICT  PANITIA RBT
 TVPSS / GREEN  PANITIA SEJARAH
UPSR  PANITIA PJPK
 PRASEKOLAH SCREEN  PANITIA TMK
 SUDUT SAL  PANITIA MUZIK
 MBMMBI  PANITIA PSV

41

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
Timbalan Pengerusi
Setiausaha : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
AJK
: Cg. Nor Akmal binti Mohd Pauzi SU Kurikulum

1 Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM

2 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokurikulum

3 Cg. Noor Hairulnizam bin Achil Bahasa Melayu

4 Cg. Noraihan binti Muridan Bahasa Inggeris

5 Cg. Noor Haslinda binti Mohd Yazit Matematik / Penyelaras UPSR

6 Cg. Norsidah binti Awang Sains

7 Ust. Azmi bin Sidek Pendidikan Islam

8 Ust. Zakaria bin Said Bahasa Arab / Penyelaras ICT

9 Cg. Mohamad bin Daud TMK & RBT

10 Cg. Zakiah binti Mohamed Sejarah

11 Cg. Nor Khamsah binti Ismail Pendidikan Seni Visual

12 Cg. Syaharliza binti Mohamad Guru Media / Muzik

13 Cg. Salina binti Abd Aziz PJPK

14 Cg. Rosal Wani binti Mohamed Razali Pemulihan

15 Cg. Noor Adzura binti Zainul Abidin Penyelaras PBD / PBS

16 Cg. Saemazurita binti Shafie Penyelaras Prasekolah

17 Cg. Rozali bin Mohd Salleh Bimbingan dan Kaunseling

42

BAHASA MELAYU JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN
Pengerusi
Ketua Panitia : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Cg. Noor Hairulnizam bin Achil
AJK : Cg. Zakiah binti Mohamed
: Semua guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu

BAHASA INGGERIS : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi : Cg. Noraihan binti Muridan
Ketua Panitia : Cg. Ym. Eng. Nora binti Engku Hussin
Setiausaha : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris
AJK

MATEMATIK : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi : Cg. Noor Haslinda binti Mohd Yazit
Ketua Panitia : Cg. Syaharliza binti Mohamad @ Shaffee
Setiausaha : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Matematik
AJK

SAINS : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi : Cg. Norsidah binti Awang
Ketua Panitia : Cg. Nor Khamsah binti Ismail
Setiausaha : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Sains
AJK

PENDIDIKAN ISLAM

Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Ust. Azmi bin Sidek

Setiausaha : Ustz. Normaiza binti Kadir

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam

BAHASA ARAB : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi : Ust. Zakaria bin Said
Ketua Panitia : Ustz. Anisah binti Mohd Yasin
Setiausaha : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab
AJK

43

SEJARAH : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi : Cg. Zakiah binti Mohammed
Ketua Panitia : Cg. Salina binti Abd Aziz
Setiausaha : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Sejarah
AJK

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Cg. Nor Khamsah binti Ismail

Setiausaha : Ustz. Nor Junaidah binti Mohammad

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual

MUZIK : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi : Cg. Syaharliza binti Mohamad @ Shaffee
Ketua Panitia : Cg. Norsidah binti Awang
Setiausaha : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Muzik
AJK

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Cg. Salina binti Abd Aziz

Setiausaha : Cg. Noor Haslinda binti Mohd Yazit

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran PJPK

REKA BENTUK TEKNOLOGI & TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI

Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Cg. Mohamad bin Daud

Setiausaha : Ust. Zakaria bin Said

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN PPSR DAN PASCA UPSR

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar

Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPK Pentadbiran

Setiausaha : Cg. Noor Haslinda binti Mohd Yazit Penyelaras UPSR

Pen. Setiausaha : Cg. Noor Adzura binti Zainul Abidin Penyelaras PBD

AJK 1 Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM

2 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie GPK Kokuriklum

3 Semua guru kelas tahun 1 - 6

44

JAWATANKUASA KSSR

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad
(CEFR)
Setiausaha : Cg. Mohamad bin Daud (KBS/KCJ)
(PKJR)
AJK 1 Cg. Nor Akmal binti Mohd Pauzi

2 Ustz. Normaiza binti Kadir

3 Semua guru Bahasa Melayu

4 Semua guru Kelas

JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS DAN 4M

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad Guru Pemulihan
Ketua Panitia Bahasa Melayu
Setiausaha : Cg. Rosal Wani binti Mohamed Ketua Panitia Matematik

AJK 1 Cg. Noor Hairulnizam bin Achil

2 Cg. Noor Haslinda binti Mohd Yazit

3 Semua guru mata pelajaran BM & MT

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad

Setiausaha : Cg. Noor Adzura binti Zainul Abidin

Pen. Setiausaha : Cg. Zainun binti Abdullah

AJK : Semua guru mata pelajaran

JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPM

Setiausaha : Cg. Syaharliza binti Mohamad @ Shaffee

AJK : Semua guru BM & BI

45

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad GPM

Setiausaha : Cg. Syaharliza binti Mohamad @ Shaffee

AJK PERPUSTAKAAN
1 Cg. Syaharliza binti Mohamad @ Shaffee
2 Semua guru kelas tahun 1 – tahun 6
3 Semua ketua panitia

NILAM
1 Cg. Nor Akmal binti Mohd Pauzi
2 Cg. Norsidah binti Awang
3 Cg. Noraihan binti Muridan
4 Ustz. Normaiza binti Kadir
5 Ustz. Norlela binti Harun
6 Cg. Zainun binti Abdullah

SAL
1 Cg. Noraihan binti Muridan
2 Cg. Ym. Engku Nora binti Engku Hussin
3 Cg. Norini binti Othman
4 Cg. Nor Akmal bin Mohd Pauzi

BILIK TAYANG
1 Cg. X
2 Cg. Mohamad bin Daud
3 Ustz. Anisah binti Mohd Yasin

BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR
1 Ust. Azmi bin Sidek
2 Cg. YM Engku Nora binti Engku Hussin
3 Cg. Noor Hairilnizam bin Achil
4 Cg. Mohamad bin Daud
5 Cg. Salina binti Abd Aziz

TV PSS
1 Cg. Noor Hairulnizam bin Achil
2 Cg. X
3 YM Syed Yusuf bin Sayed Mohamad

46

2020

Pengurusan
Hal Ehwal Murid

47

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN BIDANG HAL EHWAL MURID
SEKOLAH KEBANGSAAN GONG KAPAS

PENGERUSI
CG NORIZAM BINTI SULONG

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 11 TIMBALAN PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 111
CG WAN AZMAN BIN WAN AHMAD CG ZAITUN BINTI ABDULLAH CG SYAMSUL BAHRI BIN SHAFEI

GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA HAL EHWAL MURID
UST ANISAH BINTI MOHD YASIN

JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID

 JK BIMBINGAN DAN  JK KANTIN  JK PENDAFTARAN TAHUN 1
KAUNSELING (HEP)  JK RMT & RMTSS
 JK PPDa / TRANSISI
 JK DISIPLIN  JK KESELAMATAN,  JK PENDAFTARAN KE
 JK KESIHATAN
 JK KEBAJIKAN KEBERSIHAN & SEKOLAH MENENGAH
 JK KWAMP KECERIAAN (3K)  JK PENYELARASAN
 JK SPBT
 JK GERAKAN  JK PENGURUSAN MURID PERHIMPUNAN MINGGUAN
 JK RIMUP / PERPADUAN /
KEMENJADIAN MURID (DATA /APDM / KELUAR
MASUK MURID) SILANG BUDAYA
 JK KEDAI PIBG
 JK SURAU DAN

KEROHANIAN

48

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

Pengerusi : Cg. Norizam binti Sulong Guru Besar
GPK HEM
Timbalan Pengerusi : Cg. Zaitun binti Abdullah SU Hal Ehwal Murid
GPK Pentadbiran
Setiausaha : Ustz. Anisah binti Mohd Yasin GPK Kokuriklum
Disiplin
AJK 1 Cg. Wan Azman bin Wan Ahmad Bimbingan dan Kaunseling
Kesihatan
2 Cg. Syamsul Bahri bin Shafie Kebajikan
KWAMP / eKASIH
3 Ust. Mohd Shafiee bin Omar SPBT
Gerakan Kemenjadian Murid
4 Cg Rozali bin Mohd Saleh Kantin
RMT dan RMTSS
5 Ustz. Norlela binti Harun PPDa
3K
6 Ustz. Normaiza binti Kadir Pengurusan Murid
(Data/APDM/Keluar Masuk)
7 Ustz. Anisah binti Mohd Yasin Pendaftaran Tahun 1/ Transisi
Pendaftaran ke Sekolah
8 Ustz. Haslina binti Hashim Menengah
Perhimpunan Mingguan
9 Cg. Rozali bin Mohd Saleh Kedai PIBG
RIMUP/Perpaduan/Silang
10 Cg. Rosal Wani binti Mohamed Razali Budaya
Surau
11 Cg. Zakiah binti Mohamed

12 Cg. Rozali bin Mohd Saleh

13 Cg. Norsidah binti Awang

14 Cg. Norini binti Othman

15 Cg. Nor Adzura binti Zainul Abidin

16 Cg. Noor Haslinda binti Mohd Yazit

17 Cg. Mohamad bin Daud
18 Ustz. Nor Junaidah binti Mohammad

19 Cg. Rozali bin Mohd Saleh

20 Ust. Azmi bin Sidek

JAWATANKUASA BADAN DISIPLIN

Pengerusi : Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM

Penyelaras : Ust. Mohd Shafiee bin Omar

Setiausaha : Cg. Noraihan binti Muridan

AJK 1 Cg. Mohamad bin Daud

2 Cg. Rozali bin Mohd Salleh

3 Ust. Azmi bin Sidek

4 Cg. Norini binti Othman

5 Ustz. Nor Junaidah binti Mohamad

6 Ustz. Anisah binti Mohd Yasin

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi : Cg. Zaitun binti Abdullah GPK HEM
GBK
Penyelaras : Cg. Rozali bin Mohd Salleh

Setiausaha : Cg. Rosal Wani binti Mohamed Razali

AJK 1 Cg. Noraihan binti Muridan

2 Ustz. Norlela binti Harun

3 Cg. Engku Nora binti Engku Hussin

4 Ust. Zakaria bin Said

49


Click to View FlipBook Version