The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by skpdgchichak, 2021-02-27 19:44:59

DSKP KSSR SAINS TAHUN 5 (SEMAKAN)

DSKP KSSR SAINS TAHUN 5 (SEMAKAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

SSaaiinnss

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 5

Tahun 5

iKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

SSaaiinnss

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TTaahhuunn 55

Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bahagian PembangunaAnPKRuILrik2u0lu1m9
SEPTEMBER 2018

Terbitan 2019

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN v
Rukun Negara........................................................................................................................................................... vi
Falsafah Pendidikan Kebangsaan............................................................................................................................ vii
Definisi Kurikulum Kebangsaan................................................................................................................................ viii
Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan.................................................................................................................. ix
Kata Pengantar......................................................................................................................................................... 1
Pendahuluan............................................................................................................................................................ 2
Matlamat................................................................................................................................................................... 2
Objektif...................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah...................................................................................................... 4
Fokus........................................................................................................................................................................ 5
5
Fikrah Sains....................................................................................................................................................... 5
Pembelajaran Berfikrah..................................................................................................................................... 7
Kemahiran Berfikir Kritis.................................................................................................................................... 8
Kemahiran Berfikir Kreatif.................................................................................................................................. 10
Strategi Berfikir.................................................................................................................................................. 21
Kemahiran Saintifik............................................................................................................................................ 22
Sikap Saintifik dan Nilai Murni...........................................................................................................................
Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................. 24
25
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran.................................................................................................................... 31
35
Elemen Merentas Kurikulum..................................................................................................................................... 39

Pentaksiran Bilik Darjah............................................................................................................................................ 42

Organisasi Kandungan............................................................................................................................................. 46
49
Inkuiri dalam Sains 53
Kemahiran Saintifik............................................................................................................................................
56
Sains Hayat 59
Manusia.............................................................................................................................................................
Haiwan............................................................................................................................................................... 62
Tumbuhan.......................................................................................................................................................... 63

Sains Fizikal 66
Elektrik...............................................................................................................................................................
Haba.................................................................................................................................................................. 68
69
Sains Bahan 72
Pengaratan........................................................................................................................................................
Jirim...................................................................................................................................................................

Bumi dan Angkasa
Fasa Bulan dan Buruj........................................................................................................................................

Teknologi dan Kehidupan Lestari
Mesin.................................................................................................................................................................

Panel Penggubal......................................................................................................................................................
Penghargaan............................................................................................................................................................

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber:Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains
di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi
tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik,
tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan
keterampilan teknologi.

Sumber: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

viii

KATA PENGANTAR dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan
disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah Kebangsaan.
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
dalam abad ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Kebangsaan.
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

ixPENDAHULUAN KSSR SAINS TAHUN 5

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains direka bentuk Mata pelajaran sains peringkat menengah direka bentuk untuk
untuk mengembangkan literasi sains dengan memberi menghasilkan murid yang mempunyai literasi sains, inovatif dan
pengetahuan asas sains kepada murid agar menjadi celik sains berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat
iaitu memahami konsep sains asas yang berlaku di sekeliling dan keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan
mampu mengikuti sains di peringkat menengah. sebenar. Mata pelajaran sains di peringkat menengah juga
menyediakan peluang bagi murid yang cenderung kepada bidang
KSSR Sains berhasrat untuk menghasilkan insan yang seimbang sains untuk menyambung pengajian dalam bidang Science,
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani yang sejajar dengan Technology, Engineering and Mathematics (STEM) di peringkat
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru, Dokumen Standard tertiari.
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sains digubal dengan
mengintegrasikan Kemahiran Abad Ke-21 untuk membolehkan Penandaarasan kurikulum sains telah dibuat dengan negara yang
murid berupaya bersaing di peringkat global. berpencapaian tinggi dalam pentaksiran antarabangsa bagi
memastikan kurikulum sains relevan dan setanding dengan
Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diterapkan dalam negara lain di dunia.
kurikulum sains sekolah rendah membawa kepada pembelajaran
yang bermakna kepada murid dengan mengambil kira kesesuaian Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju,
tahap kognitif dan persekitaran mereka. Justeru, minat terhadap perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, berdaya
sains dapat dipupuk bermula di peringkat awal persekolahan serta cipta dan berpandangan jauh bukan sahaja dapat memanfaatkan
diperkembangkan dan diperkukuhkan di peringkat sekolah teknologi terkini tetapi turut menjadi penyumbang kepada
menengah. pembentukan peradaban sains dan teknologi masa hadapan. Bagi
mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis,

1

kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan KSSR SAINS TAHUN 5
teknologi.
4. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai secara kritis,
MATLAMAT kreatif dan analitis bagi membuat keputusan, menyelesaikan
masalah serta mereka cipta.
KSSR Sains digubal untuk menanam minat dan mengembangkan
kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi 5. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam
menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir kehidupan.
serta sikap saintifik dan nilai murni.
6. Menunjukkan sikap responsif dalam menjaga alam sekitar
OBJEKTIF bagi menghadapi cabaran di peringkat tempatan, negara dan
global.
KSSR Sains bertujuan membolehkan murid mencapai objektif
berikut: KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

1. Menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat ingin KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi;
tahu bagi mendapatkan pengetahuan baharu dengan Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;
meneroka tentang dunia di sekeliling mereka. Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi.
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang
2. Mengaplikasikan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan
secara kritis dan kreatif untuk menerangkan fenomena secara pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan
saintifik. membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
3. Memperoleh pengetahuan tentang fakta dan konsep sains berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
yang lebih abstrak dan kompleks. digambarkan dalam Rajah 1. KSSR Sains digubal berdasarkan
enam tunjang Kerangka KSSR.

2

KSSR SAINS TAHUN 5

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah
3

FOKUS KSSR SAINS TAHUN 5

KSSR Sains berfokus kepada pembelajaran berfikrah yang Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains
melibatkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir bagi
pemerolehan pengetahuan yang diterapkan melalui pendekatan
utama dalam pendidikan sains iaitu inkuiri. KSSR Sains juga
berhasrat untuk menyediakan murid yang akan menghadapi era
pembangunan teknologi yang pesat dan pelbagai cabaran abad
ke-21. Golongan murid yang melalui kurikulum ini bakal menjadi
sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang
akan menyumbang kepada pembangunan negara.

KSSR Sains dibangunkan berasaskan tiga domain iaitu
pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ketiga-tiga domain ini dialami
oleh murid melalui kaedah inkuiri bagi menghasilkan individu
yang fikrah sains (Rajah 2). Pendekatan inkuiri merangkumi
pembelajaran berpusatkan murid, konstruktivisme, pembelajaran
kontekstual, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran
masteri serta strategi dan kaedah yang berkaitan.

4

KSSR SAINS TAHUN 5

Fikrah Sains

Fikrah sains merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan untuk Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan
dilahirkan melalui sistem pendidikan sains kebangsaan. Murid pemikiran kreatif. Murid yang berfikir secara kritis akan sentiasa
yang berfikrah sains merupakan murid yang boleh memahami menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.
idea sains dan berupaya berkomunikasi menggunakan bahasa Murid yang berfikir secara kreatif pula mempunyai daya
saintifik. Justeru, murid juga boleh menilai serta mengaplikasikan imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang asli dan
pengetahuan dan kemahiran saintifik secara bertanggungjawab boleh membuat inovasi kepada idea dan produk yang sedia ada.
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap saintifik dan nilai Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
murni. Fikrah sains juga berhasrat menghasilkan individu yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan
kritis dan kreatif untuk memenuhi keperluan abad ke-21 di mana kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan
kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang matlamat akhir kepada proses berfikir.
mampu berfikir secara kritis dan kreatif, menjana idea dan
menyelesaikan masalah. Kemahiran Berfikir Kritis

Pembelajaran Berfikrah Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan
Pembelajaran berfikrah dicapai apabila murid dilibatkan secara yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang
aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses munasabah. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran
ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat berfikir kritis adalah seperti Jadual 1.
mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar
mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan. Justeru, kemahiran berfikir diterapkan
kepada murid secara tidak langsung.

5

KSSR SAINS TAHUN 5

Jadual 1: Kemahiran Berfikir Kritis

KEMAHIRAN PENERANGAN KEMAHIRAN PENERANGAN
BERFIKIR KRITIS BERFIKIR KRITIS

Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, Menyusun Menyusun objek atau maklumat
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau mengikut mengikut tertib berdasarkan kepentingan
objek. keutamaan atau keutamaan.

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, bahagian kecil untuk memahami dengan
kualiti dan unsur sesuatu objek atau Mengesan lebih mendalam berkenaan serta
peristiwa. kecondongan hubung kait antara bahagian.
Menilai
Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan Mengesan pandangan atau pendapat
dan mengelaskan objek atau fenomena kepada kumpulan Membuat yang berpihak kepada atau menentang
masing-masing berdasarkan kriteria kesimpulan sesuatu.
tertentu seperti ciri atau sifat.
Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri Membuat pertimbangan dan keputusan
atau sifat sepunya. menggunakan pengetahuan,
pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat memberi justifikasi.
mengikut tertib berdasarkan kualiti atau
kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, Membuat pernyataan tentang hasil
masa, bentuk atau bilangan. sesuatu kajian yang berdasarkan
kepada sesuatu hipotesis.

6

KSSR SAINS TAHUN 5

Kemahiran Berfikir Kreatif KEMAHIRAN PENERANGAN
BERFIKIR KREATIF

Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai peristiwa berdasarkan pemerhatian
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir dan pengalaman yang lalu atau data
tidak mengikut kelaziman. Penerangan ringkas tentang setiap yang boleh dipercayai.
kemahiran berfikir kreatif adalah seperti Jadual 2.
Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap
sesuatu perkara untuk keseluruhan
Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif kumpulan berdasarkan pemerhatian ke
atas sampel atau beberapa maklumat
KEMAHIRAN PENERANGAN daripada kumpulan itu.
BERFIKIR KREATIF

Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
dengan sesuatu perkara. melakukan pengubahsuaian kepada
sesuatu yang sedia ada untuk
Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu mengatasi masalah secara terancang.
keadaan atau peristiwa untuk mencari
sesuatu struktur atau corak hubungan. Membuat gambaran Membuat tanggapan atau
mental membayangkan sesuatu idea, konsep,
keadaan atau gagasan dalam minda
Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan atau fikiran.
pengalaman lalu untuk membuat
kesimpulan dan menerangkan sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang
peristiwa. berasingan untuk menghasilkan satu
gambaran menyeluruh dalam bentuk
seperti pernyataan, lukisan dan artifak.

7

KSSR SAINS TAHUN 5

KEMAHIRAN PENERANGAN Jadual 3: Strategi Berfikir PENERANGAN
BERFIKIR KREATIF
STRATEGI
BERFIKIR

Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina
tentang hubungan antara pemboleh ubah pengertian, konsep atau model
yang dimanipulasi dan pemboleh ubah berdasarkan ciri spesifik sepunya yang
yang bergerak balas untuk menerangkan saling berhubung kait.
sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Pernyataan ini boleh diuji untuk Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian
membuktikan kesahihannya. yang terbaik daripada beberapa alternatif
berdasarkan kriteria tertentu bagi
Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu mencapai matlamat yang ditetapkan.
konsep yang kompleks atau abstrak
secara mengaitkan konsep itu dengan Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara
konsep yang mudah atau maujud yang masalah terancang terhadap situasi yang tidak
mempunyai ciri yang serupa. pasti atau mencabar ataupun kesulitan
yang tidak dijangkakan.

Strategi Berfikir

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
berfokus untuk menyelesaikan masalah. Penerangan tentang
setiap strategi berfikir adalah seperti Jadual 3.

8

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir, kemahiran KSSR SAINS TAHUN 5
menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan.
Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk Kemahiran Berfikir
membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama.
Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi Kritis Kreatif
berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan
membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 3  Mencirikan  Menjana idea
memberi gambaran keseluruhan tentang Kemahiran Berfikir dan  Membandingkan  Menghubungkaitkan
Strategi Berfikir (KBSB).  Membuat inferens
& membezakan  Meramalkan
 Mengumpulkan & Menaakul  Mengitlakkan
 Membuat gambaran
mengelaskan
 Membuat urutan mental
 Menyusun  Mensintesiskan
 Membuat hipotesis
mengikut  Menganalogikan
keutamaan  Mereka cipta
 Menganalisis
 Mengesan
kecondongan
 Menilai
 Membuat
kesimpulan

Strategi Berfikir
 Mengkonsepsikan
 Membuat keputusan
 Menyelesaikan masalah

Rajah 3: Model KBSB dalam KSSR Sains

9

KSSR SAINS TAHUN 5

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui PdP eksperimen dan projek. Kemahiran saintifik terdiri daripada
sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.

1. KBSB diperkenalkan; Kemahiran Proses Sains
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru;
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru; Kemahiran proses sains (KPS) ialah kemahiran yang diperlukan
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat
keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental
dengan bimbingan guru; dan yang menggalakkan pemikiran secara kreatif, analitis dan
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain sistematik. Penguasaan KPS bersama dengan sikap dan
pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk
untuk mencapai tugasan berfikir. berfikir secara berkesan. Penerangan tentang setiap KPS adalah
seperti Jadual 4.
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam
sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir Jadual 4: Kemahiran Proses Sains
dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains
yang diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum pada KEMAHIRAN PENERANGAN
tahun 1999. PROSES SAINS

Kemahiran Saintifik Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
KSSR Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian untuk mengumpulkan maklumat tentang
masalah. Kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan objek dan fenomena.
dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran
saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan
sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan

10

KSSR SAINS TAHUN 5

KEMAHIRAN PENERANGAN KEMAHIRAN PENERANGAN
PROSES SAINS PROSES SAINS

Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter
objek atau fenomena berdasarkan perhubungan dengan masa. Contohnya lokasi, arah,
persamaan dan perbezaan. ruang dan masa bentuk, saiz, isipadu, berat dan jisim.

Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional
menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat tentang objek, peristiwa atau pola
nombor berunit piawai. Pengukuran menjadikan daripada data yang dikumpulkan.
pemerhatian lebih jitu.

Membuat Menggunakan pengumpulan data dan Mendefinisi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep
inferens pengalaman lalu untuk membuat secara operasi dengan menyatakan perkara yang
kesimpulan dan menerangkan sesuatu dilakukan dan diperhatikan.
peristiwa.

Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah
pengalaman yang lalu atau data yang bergerak balas dan pemboleh ubah yang
boleh dipercayai. dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan
satu pembolehubah dimanipulasikan
Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbol untuk memerhatikan hubungannya
grafik seperti jadual, graf, rajah atau dengan pemboleh ubah yang bergerak
model untuk menerangkan tindakan, balas. Pada masa yang sama pemboleh
objek atau peristiwa. ubah yang lain dimalarkan.

11

KEMAHIRAN PENERANGAN KSSR SAINS TAHUN 5
PROSES SAINS
 Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan
Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum tepat;
hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah
yang dimanipulasi dan pemboleh ubah  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul;
yang bergerak balas untuk menerangkan dan
sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Pernyataan ini boleh diuji untuk  Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan
membuktikan kesahihannya. selamat.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk Makmal sains atau bilik sains merupakan prasarana penting bagi
menguji sesuatu hipotesis, pelaksanaan penyiasatan saintifik atau eksperimen yang
mengumpulkan data, mentafsirkan data membantu murid untuk mencapai standard prestasi yang
sehingga mendapat rumusan daripada dihasratkan. Penggunaan makmal sains atau bilik sains
aktiviti itu. memerlukan prosedur yang sistematik dan jelas bagi menjamin
kelancaran PdP di samping memastikan keselamatan pengguna.
Peraturan makmal sains atau bilik sains perlu didedahkan
kepada murid supaya konsep pematuhan peraturan makmal
sains atau bilik sains dapat dibudayakan.

Kemahiran Manipulatif

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam
penyiasatan sains yang membolehkan murid:

 Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan
bahan dengan betul;

 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat;

12

KSSR SAINS TAHUN 5

Perkaitan antara Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran KEMAHIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR
Berfikir PROSES SAINS
Meramalkan Menghubungkaitkan
Untuk menguasai KPS, seseorang perlu juga menguasai Membuat gambaran mental
kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir yang Menggunakan
berkaitan dengan setiap KPS adalah seperti Jadual 5. perhubungan Membuat urutan
ruang dan masa Menyusun mengikut keutamaan
Jadual 5: Perkaitan Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Mentafsir data
Berfikir Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
KEMAHIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR Mengesan kecondongan
PROSES SAINS Membuat kesimpulan
Mengitlakkan
Memerhatikan Mencirikan Menilai
Membandingkan dan membezakan
Menghubungkaitkan Mendefinisi secara Menghubungkaitkan
operasi Menganalogikan
Membuat gambaran mental
Mengelaskan Mencirikan Menganalisis
Membandingkan dan membezakan
Mengumpulkan dan mengelaskan Mengawal Mencirikan
pemboleh ubah Membandingkan dan membezakan
Mengukur dan Menghubungkaitkan Menghubungkaitkan
menggunakan Membandingkan dan membezakan Menganalisis
nombor

Membuat inferens Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
Membuat inferens

13

KEMAHIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR KSSR SAINS TAHUN 5
PROSES SAINS
Pelaksanaan KPS dalam Sains secara eksplisit telah mencakupi
Membuat hipotesis Mencirikan kemahiran yang dihasratkan dalam abad ke-21 dan secara tidak
Menghubungkaitkan langsung telah menggalakkan dan membangunkan kemahiran
Membandingkan dan membezakan berfikir aras tinggi murid.
Menjana idea
Membuat hipotesis Standard Kemahiran Proses Sains
Meramalkan
Mensintesiskan Standard Kemahiran Proses Sains bagi setiap tahap
persekolahan merupakan cadangan umum yang mesti dicapai
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir oleh murid. Setiap pernyataan merujuk kepada standard
Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir minimum yang perlu dikuasai mengikut tahap persekolahan dan
tahap perkembangan operasi kognitif murid. KPS di peringkat
Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran sekolah rendah dinyatakan secara eksplisit sebagai standard
Berfikir dan Kemahiran Saintifik pembelajaran yang mesti dikuasai sebagai asas sebelum
melanjutkan pengajian di peringkat menengah. Standard Prestasi
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang bagi KPS di sekolah rendah dinyatakan dengan lebih terperinci
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam bagi memudahkan guru menentukan perkembangan penguasaan
kurikulum ini, standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis kemahiran tersebut. Cadangan standard kemahiran proses sains
secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan dari sekolah rendah ke sekolah menengah adalah seperti yang
penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran ditunjukkan dalam Jadual 6.
saintifik. Dalam PdP, guru perlu menitikberatkan penguasan
kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan,
di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

14

KSSR SAINS TAHUN 5

Jadual 6: Standard Kemahiran Proses Sains

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

1 Memerhati Menggunakan anggota Menggunakan semua  Membuat pemerhatian  Membuat
dan semua deria yang deria yang terlibat untuk kualitatif dan kuantitatif pemerhatian kualitatif
terlibat untuk membuat membuat pemerhatian yang tepat dan relevan dan kuantitatif untuk
pemerhatian tentang secara kualitatif dengan untuk mengenal pasti membuat generalisasi
fenomena atau alat yang sesuai bagi pola atau urutan ke berdasarkan pola atau
perubahan yang berlaku. menerangkan fenomena atas objek atau urutan ke atas objek
atau perubahan yang fenomena. atau fenomena.
berlaku.

 Mahir menggunakan  Mengemukakan
peralatan kompleks dapatan hasil
dan sesuai untuk pemerhatian lanjutan
membuat pemerhatian. ke atas objek atau
fenomena secara
analitis dan spesifik.

2 Mengelas Mengumpulkan/ Membandingkan/ Membandingkan/ Mengenal pasti ciri yang
mengasingkan evidens/ mengenal pasti mengenal pasti digunakan untuk
data/ objek/ fenomena persamaan dan perbezaan persamaan dan mengasing, mengumpul,
berdasarkan ciri-ciri yang berdasarkan ciri sepunya. perbezaan untuk memilih dan
diperhatikan. menentukan kriteria menjelaskan dengan
pemilihan kategori bagi lebih terperinci tentang
evidens/ data/ objek/ objek atau fenomena
fenomena yang dikaji. yang dikaji.

15

KSSR SAINS TAHUN 5

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

3 Mengukur dan Mengukur dengan Mengukur dengan  Mengukur dengan  Menunjuk cara untuk
menggunakan menggunakan alat dan menggunakan alat dan menggunakan alat,unit mengukur dengan
nombor unit piawai yang betul. unit piawai dengan teknik piawai, teknik serta menggunakan alat dan
yang betul. merekod secara betul unit piawai dengan
sistematik dan lengkap. teknik yang betul serta
merekod dalam jadual
 Menukarkan unit secara sistematik dan
kuantiti asas dengan lengkap.
betul.
 Menggunakan unit
 Menggunakan unit terbitan yang lebih
terbitan yang betul. kompleks dengan
betul.

4 Membuat Menyatakan satu Membuat kesimpulan awal Membuat lebih dari satu  Menjana pelbagai
inferens penerangan yang atau penerangan yang kesimpulan awal yang kemungkinan bagi
munasabah bagi satu munasabah bagi sesuatu munasabah bagi sesuatu menjelaskan situasi
pemerhatian. pemerhatian dengan peristiwa atau yang kompleks.
menggunakan maklumat pemerhatian dengan
yang diperoleh. menggunakan maklumat  Menjelaskan hubung
yang diperoleh. kait atau pola antara
pemboleh ubah yang
diperhatikan dengan
ukuran yang dibuat
untuk sesuatu
penyiasatan.

16

KSSR SAINS TAHUN 5

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

5 Meramal Memerihalkan satu Membuat jangkaan yang Boleh membuat analisis  Murid boleh membuat
kemungkinan bagi munasabah tentang trend/aliran/ perkembangan analisis trend/ aliran/
sesuatu peristiwa atau sesuatu peristiwa yang mudah berdasarkan perkembangan yang
data. berdasarkan pemerhatian, data yang diperoleh untuk mudah berdasarkan
pengalaman lalu atau meramalkan keadaan masa data yang diperoleh
data. depan objek atau untuk meramalkan
fenomena. keadaan masa depan
sesuatu objek atau
fenomena.

 Ramalan yang dibuat
boleh diuji.

6 Berkomunikasi Merekod maklumat atau Merekod maklumat atau Berupaya Berupaya
idea dalam sebarang idea dalam bentuk yang mempersembahkan hasil mempersembahkan
bentuk. sesuai dan eksperimen atau data hasil eksperimen atau
mempersembahkan pemerhatian dalam data pemerhatian dalam
maklumat atau idea pelbagai bentuk seperti pelbagai bentuk
tersebut secara grafik mudah, gambar atau menggunakan grafik
sistematik. jadual. gambar atau jadual
yang lebih kompleks
untuk menunjukkan
hubungan antara pola
yang berkaitan.

17

KSSR SAINS TAHUN 5

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

7 Menggunakan (Tidak dinyatakan Menyusun kejadian  Menyusun kejadian Menggunakan,
sesuatu fenomena atau sesuatu fenomena atau menganalisa dan
perhubungan secara eksplisit peristiwa mengikut peristiwa mengikut menginterpretasi
kronologi berdasarkan kronologi berdasarkan nombor dan hubungan
ruang dan masa sebagai Standard masa. masa. numerik dengan cekap
semasa menyelesaikan
Pembelajaran)  Menginterpretasi dan masalah dan
menerangkan maksud bagi menjalankan
hubungan matematik. penyiasatan.

8 Mentafsir data (Tidak dinyatakan Memilih idea yang releven Memberi penerangan secara  Menganalisa data
secara eksplisit tentang objek, peristiwa rasional dengan membuat dan mencadangkan
sebagai Standard atau pola yang terdapat intrapolasi atau ekstrapolasi penambahbaikan.
Pembelajaran) pada data untuk membuat daripada data yang
penerangan. dikumpulkan.  Mengesan dan
menjelaskan anomali
dalam set data yang
diperoleh.

18

KSSR SAINS TAHUN 5

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

9 Mendefinisi (Tidak dinyatakan Memerihalkan satu Memerihalkan satu tafsiran Menjelaskan tafsiran
secara operasi secara eksplisit tafsiran tentang perkara yang paling sesuai tentang yang dibuat tentang
sebagai Standard yang dilakukan dan sesuatu konsep dengan pemilihan peralatan
Pembelajaran) diperhatikan bagi sesuatu menyatakan apa yang atau kaedah tentang
situasi mengikut aspek dilakukan dan diperhatikan apa yang diperhatikan.
yang ditentukan. bagi sesuatu situasi.

10 Mengawal (Tidak dinyatakan Menentukan pemboleh Menentukan semua jenis Menukarkan pemboleh
pemboleh ubah secara eksplisit ubah bergerak balas dan pemboleh ubah iaitu ubah yang dimalarkan
sebagai Standard dimalarkan setelah pemboleh ubah bergerak kepada pemboleh ubah
Pembelajaran) pemboleh ubah balas, pemboleh ubah dimanipulasi dan
dimanipulasi ditentukan dimanipulasi dan pemboleh menyatakan pemboleh
dalam sesuatu ubah yang dimalarkan. ubah bergerak balas
penyiasatan. yang baharu.

11 Membuat (Tidak dinyatakan Membuat satu pernyataan Membuat satu perhubungan Menerangkan satu hasil
hipotesis secara eksplisit umum yang boleh diuji antara pemboleh ubah penyiasatan yang
sebagai Standard tentang hubungan antara dimanipulasi dan pemboleh dijangka daripada
Pembelajaran) pemboleh ubah dalam ubah bergerak balas bagi penyiasatan saintifik
sesuatu penyiasatan. membuat hipotesis yang yang direka.
boleh diuji.

19

KSSR SAINS TAHUN 5

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

12 Mengeksperimen (Tidak dinyatakan Menjalankan eksperimen, Menjalankan eksperimen, Mencetuskan persoalan
secara eksplisit mengumpul data, membina hipotesis, mereka baru dan merancang
sebagai Standard mentafsir data serta kaedah dan menentukan alat satu eksperimen untuk
Pembelajaran) membuat rumusan untuk radas yang sesuai, menguji hipotesis baru
membuktikan hipotesis mengumpul data, membuat daripada persoalan
dan membuat laporan. analisa, membuat yang dicetuskan.
kesimpulan dan menulis
laporan.

20

KSSR SAINS TAHUN 5

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara
untuk memahami alam;
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah
• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih
seperti berikut: dan sihat; dan
• Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

serta terhadap alam sekitar; Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data; mengikut peringkat berikut:
• Rajin dan tabah;
• Berfikiran kritikal dan analitis; • Menyedari dan memahami kepentingan serta keperluan
• Luwes dan berfikiran terbuka; sikap saintifik dan nilai murni;
• Baik hati dan penyayang;
• Bersifat objektif; • Memberi perhatian kepada sikap saintifik dan nilai murni;
• Beretika dan bersistematik; dan
• Bekerjasama;
• Adil dan saksama; • Menghayati serta mengamalkan sikap saintifik dan nilai
• Berani mencuba; murni.
• Berfikir secara rasional;
• Yakin dan berdikari; Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk
• Pengurusan masa yang baik; mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni
• Menghargai keseimbangan alam semula jadi; semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil
• Berhemah tinggi dan hormat-menghormati; pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang
• Menghargai sumbangan sains dan teknologi; berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan
sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran.

21

KSSR SAINS TAHUN 5

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang PROFIL MURID PENERANGAN
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri dan kreatif secara lisan dan bertulis,
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 7 supaya menggunakan pelbagai media dan
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard teknologi.
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam
kurikulum Sains menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
Abad Ke-21 dalam kalangan murid. inovatif; mampu untuk menangani masalah
Kerja yang kompleks dan membuat keputusan
Jadual 7: Profil Murid PENERANGAN Sepasukan yang beretika. Mereka berfikir tentang
PROFIL MURID pembelajaran dan diri mereka sebagai
pelajar. Mereka menjana soalan dan
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan
kesukaran, mengatasi cabaran dengan tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
empati. bidang pembelajaran yang baharu.

Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Mereka menggalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan
menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
memperoleh kemahiran interpersonal

22

KSSR SAINS TAHUN 5

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

melalui aktiviti kolaboratif, dan ini Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
menjadikan mereka pemimpin dan ahli membentuk pemahaman yang luas dan
pasukan yang lebih baik. seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu pengetahuan dengan cekap dan berkesan
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan dalam konteks isu tempatan dan global.
idea baharu. Mereka mempelajari Mereka memahami isu-isu etika/ undang-
kemahiran yang diperlukan untuk undang berkaitan maklumat yang diperoleh.
menjalankan inkuiri dan penyelidikan, serta
menunjukkan sifat berdikari dalam Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
pembelajaran. Mereka menikmati Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
pengalaman pembelajaran sepanjang hayat perasaan orang lain. Mereka komited untuk
secara berterusan. berkhidmat kepada masyarakat dan
memastikan kelestarian alam sekitar.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
bertanggungjawab atas tindakan, akibat sokongan dan rasa hormat terhadap
tindakan serta keputusan mereka. negara.

23

KSSR SAINS TAHUN 5

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
dalam PdP bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus Menilai Membuat pertimbangan dan
dalam kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus keputusan menggunakan
kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 8. pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.

Jadual 8: Tahap pemikiran dalam KBAT

TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.

Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan,
kemahiran, dan nilai dalam situasi
berlainan untuk melaksanakan KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
sesuatu perkara. kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
bahagian kecil untuk memahami berfikir kritis dan kreatif, menaakul, dan strategi berfikir.
dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian
berkenaan.

24

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu KSSR SAINS TAHUN 5
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pelaksanaan
tidak mengikut kelaziman. pembelajaran berfikrah boleh menggunakan pelbagai pendekatan
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, kontekstual, masteri,
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. pembelajaran berasaskan masalah atau projek dan pendekatan
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan STEM. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah
berfokus untuk menyelesaikan masalah. mesti dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan
bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah pembelajaran.
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir
seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi Soalan atau masalah beraras tinggi diajukan kepada murid untuk
untuk menggalakkan murid berfikir. diselesaikan menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid
dilibatkan secara aktif dalam PdP yang mengintegrasikan
pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan
penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

25

Pendekatan pembelajaran yang boleh dilaksanakan oleh guru di bilik KSSR SAINS TAHUN 5
darjah adalah seperti berikut:
Konstruktivisme
Pendekatan Inkuiri
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid
Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka
pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:
mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid;
yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri;
inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal
dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.
dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka;
Aktiviti seperti eksperimen membolehkan murid menyiasat dan
sesuatu fenomena dan membuat kesimpulan sendiri. Murid  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
dibimbing untuk memahami konsep sains melalui pendekatan pengalaman serta membuat refleksi.
inkuiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan
semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa Pembelajaran Kontekstual
pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi
PdP. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar
secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan
pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan
kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat
seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

26

KSSR SAINS TAHUN 5

Pembelajaran Masteri pembangunan kemahiran berfikir kritis, kebolehan menyelesaikan
masalah, dan kemahiran komunikasi.
Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang
memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang PBL memberi peluang murid bekerja dalam satu pasukan,
ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa berkolaborasi mencari dan menilai bahan-bahan penyelidikan,
setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu menganalisis data, membuat wajaran dan keputusan serta
diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan memupuk sifat pelajar sepanjang hayat dalam kalangan murid.
pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada Bagi memastikan PBL berkesan, masalah yang disediakan harus;
proses PdP.  mendorong murid untuk memahami konsep dengan jelas dan

Pembelajaran Berasaskan Masalah/ Projek mendalam.
 mengkehendaki murid membuat keputusan yang wajar dan
Pembelajaran berasaskan masalah/projek (PBL) adalah pedagogi
berpusatkan murid di mana murid belajar melalui pengalaman mempertahankannya.
menyelesaikan isu/masalah yang terkandung dalam bahan  memenuhi standard kandungan/pembelajaran yang hendak
pencetus yang disediakan guru atau projek yang diberikan guru.
Guru boleh menyediakan isu/masalah atau projek dari pelbagai dicapai dan berkaitan dengan pengetahuan terdahulu/sedia
sumber seperti akhbar, majalah, jurnal, buku, buku teks, dan ada.
kartun, video, televisyen, filem dan lain-lain dengan sedikit  mempunyai tahap kerumitan yang bersesuaian bagi
pengubahsuaian untuk memenuhi kehendak PdP. memastikan murid dapat bekerjasama untuk
menyelesaikannya.
 terbuka dan menarik untuk memotivasikan dan meningkatkan
minat murid menyelesaikannya.

Masalah dunia sebenar atau projek relevan digunakan sebagai
wadah untuk menggalakkan murid belajar tentang konsep dan
prinsip yang dihasratkan oleh guru. PBL dapat menggalakkan

27

Pendekatan STEM KSSR SAINS TAHUN 5

Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh
penyelesaian masalah atau projek dalam konteks kehidupan bekerja secara berpasukan atau secara individu mengikut
harian, alam sekitar dan masyarakat tempatan serta global kemampuan murid ke arah membudayakan amalan STEM seperti
seperti dalam Rajah 4. berikut:

1. Menyoal dan mengenal pasti masalah.
2. Membangunkan dan menggunakan model.
3. Merancang dan menjalankan penyiasatan.
4. Menganalisis dan mentafsirkan data.
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran

komputasional.
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian.
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan

berdasarkan eviden.
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi

tentang maklumat tersebut.

Rajah 4: STEM sebagai Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
28

Pemikiran komputasional adalah proses kognitif yang terlibat KSSR SAINS TAHUN 5
dalam merumuskan masalah dan penyelesaiannya supaya
penyelesaian ini dapat diwakili dalam bentuk yang boleh Beberapa aktiviti PdP yang digalakkan dalam sains adalah seperti
dilaksanakan oleh manusia dan atau komputer secara efektif. berikut:
Pemikiran komputasional membantu murid menyusun,
menganalisis dan mempersembahkan data atau idea secara logik Penyiasatan Saintifik/Eksperimen
dan sistematik supaya masalah yang kompleks dapat
diselesaikan dengan mudah. Aktiviti penyiasatan saintifik/eksperimen yang lazim dijalankan
dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui
Aktiviti PdP yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu
terhadap sains. Pembelajaran sains yang kurang menarik tidak secara saintifik. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen
memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya menggalakkan murid menggunakan kemahiran berfikir,
mempengaruhi pencapaian murid. Penentuan aktiviti PdP kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Langkah yang
seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan diikuti secara penyiasatan saintifik/eksperimen adalah seperti
kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan Rajah 5.
prasarana yang ada.
Dalam perlaksanaan kurikulum Sains, adalah dicadangkan selain
daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi
peluang mereka bentuk penyiasatan saintifik/eksperimen, iaitu
mereka sendiri yang merangka cara penyiasatan saintifik/
eksperimen yang berkenaan dilakukan, data yang boleh diukur
dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana
membentangkan hasil penyiasatan saintifik/eksperimen mereka.

29

Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan KSSR SAINS TAHUN 5
penyiasatan saintifik
Simulasi
Membina hipotesis
Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh
Merangka bagaimana pemboleh ubah dimanipulasikan simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan
dan cara pengumpulan data penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat
Merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan
yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu
Membentang data yang dikumpul prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat
keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau
Menginterpretasi data dan keputusan dengan keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut
penaakulan saintifik dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

Membuat keputusan dan mempersembahkan laporan Projek
Rajah 5: Langkah Pelaksanaan Penyiasatan
Aktiviti yang dijalankan oleh murid untuk mencapai sesuatu
Rajah 5: Langkah menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen tujuan tertentu berdasarkan pembelajaran kolaboratif. Projek
mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu
pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek
seperti laporan, artifak dan buku skrap perlu dibentangkan. Kerja
projek menggalakkan perkembangan kemahiran berkomunikasi,
penyelesaian masalah, pengurusan masa dan pengaplikasian
pengetahuan.

30

KSSR SAINS TAHUN 5

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar dalam eksperimen dan projek dapat membantu PdP sains
menjadi lebih berkesan.
Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.
Lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh menjadikan
pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam
dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan
melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang
lawatan perlu diadakan. dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa
hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
Pengaplikasian Teknologi
1. Bahasa
Teknologi merupakan salah satu alat yang mempunyai potensi  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, komputer  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
dan internet, menjadikan PdP sains lebih menarik dan berkesan. struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
Teknologi memudahkan PdP yang abstrak atau konsep sains diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
yang sukar. Perisian aplikasi seperti pemproses kata (word dan berkomunikasi secara berkesan.
processor), perisian persembahan grafik (graphic presentation
software) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheet)
adalah merupakan contoh perisian yang sesuai untuk
menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan
teknologi lain seperti ‘data logger’ dan antara muka berkomputer

31

2. Kelestarian Alam Sekitar KSSR SAINS TAHUN 5
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata 4. Sains dan Teknologi
pelajaran.  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai kalangan murid.
alam.  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang
3. Nilai Murni lebih cekap dan berkesan.
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
supaya murid sedar akan kepentingan dan merangkumi empat perkara iaitu:
mengamalkannya. (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
kehidupan harian. kemahiran manipulatif tertentu);
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

32

5. Patriotisme KSSR SAINS TAHUN 5
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. 7. Keusahawanan
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
sebagai rakyat Malaysia. budaya dalam kalangan murid.
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
6. Kreativiti dan Inovasi aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau
gabungan idea yang ada. 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. (TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas
memastikan pembangunan modal insan yang mampu TMK yang dipelajari.
menghadapi cabaran abad ke-21.  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
PdP. menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata
pelajaran.
 Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran
komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua

33

mata pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan satu KSSR SAINS TAHUN 5
kemahiran untuk menggunakan konsep penaakulan logik,
algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan 10. Pendidikan Kewangan
penilaian dalam proses menyelesaikan masalah  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
berbantukan komputer. membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
9. Kelestarian Global pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid menguruskan hal ehwal kewangan secara
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap bertanggungjawab.
persekitaran dalam kehidupan harian dengan  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang
Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun.
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
peringkat tempatan, negara dan global. tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
dalam mata pelajaran yang berkaitan. penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
berkesan dan bermakna.

34

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH KSSR SAINS TAHUN 5

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan  Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, yang dipelajari.
dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini
berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
penguasaan murid. pembelajaran.

PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses Pembelajaran dan Standard Prestasi.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen pengukuhan.
pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap
penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP. Standard Prestasi Sains Sekolah Rendah

Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan PBD bagi KSSR Sains dilaksanakan bersandarkan tiga domain
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pentaksiran
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: pengetahuan dalam sesuatu tema disertakan pengintegrasian
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti KPS bertujuan melihat sejauh mana murid memahami standard
kandungan tertentu secara menyeluruh dan holistik. Pelaksanaan
pemerhatian, lisan dan penulisan. pentaksiran bagi penguasaan KPS boleh dijalankan sepanjang
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh tahun. Oleh itu adalah penting bagi guru menggunakan
pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan
dilaksanakan oleh guru dan murid. murid. Hierarki tahap penguasaan murid di bahagikan kepada 6
tahap seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 9.

35

KSSR SAINS TAHUN 5

Jadual 9: Penyataan Tahap Penguasaan Pengetahuan dan
Kemahiran

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan dan Mereka cipta menggunakan pengetahuan
kemahiran saintifik. 6 dan kemahiran saintifik untuk
menyelesaikan masalah dan membuat
Memahami pengetahuan dan keputusan atau melaksanakan satu
2 kemahiran saintifik serta dapat tugasan secara sistematik dan menjadi
contoh.
menjelaskan kefahaman tersebut.

Mengaplikasikan pengetahuan dan Sikap saintifik dan nilai murni juga ditaksir sepanjang tahun bagi
3 kemahiran saintifik untuk memberi peluang kepada murid untuk mencapai Tahap
Penguasaan yang lebih tinggi seterusnya menjadi amalan dan
melaksanakan tugasan. budaya dalam kehidupan. Pentaksiran sikap saintifik dan nilai
murni bagi Sains Sekolah Rendah dibuat dengan merujuk kepada
Menganalisis pengetahuan dan Jadual 10.

4 kemahiran saintifik untuk
menyelesaikan masalah atau

melaksanakan satu tugasan.

Menilai pengetahuan dan kemahiran
saintifik untuk menyelesaikan
5 masalah atau melaksanakan satu
tugasan.

36

KSSR SAINS TAHUN 5

Jadual 10: Penyataan Tahap Penguasaan bagi Sikap Saintifik Tahap Penguasaan Keseluruhan Sains
dan Nilai Murni
Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi
TAHAP TAFSIRAN satu nilai tahap penguasaan murid pada akhir sesi persekolahan.
PENGUASAAN Tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi aspek
kandungan, kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai
1 Minat murni. Untuk itu, guru perlu menilai murid secara holistik dengan
melihat semua aspek semasa proses pembelajaran murid secara
2 Minat dan bersifat ingin tahu. berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pencapaian dalam
ujian topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid
3 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat secara lisan, kerja projek berkumpulan dan sebagainya. Guru
dalam merekod data. boleh membuat pertimbangan profesional untuk memberi satu
nilai tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat pengalaman guru bersama murid, kebijaksanaan serta melalui
4 dalam merekod data, berani mencuba dan perbincangan bersama rakan sejawat dengan merujuk Jadual 11.

bersistematik.

Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat

5 dalam merekod data, berani mencuba, Jadual 11: Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSR Sains
bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah

dalam menjalankan tugasan. TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat Mengingat kembali pengetahuan dan
dalam merekod data, berani mencuba, 1 kemahiran saintifik serta menunjukkan minat
6 bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah
dalam menjalankan tugas, dalam bidang ilmu sains.
bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam
sekitar dan berhemah tinggi.

37

KSSR SAINS TAHUN 5

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN

Memahami pengetahuan dan kemahiran Menilai pengetahuan dan kemahiran saintifik
2 saintifik serta dapat menjelaskan kefahaman
untuk menyelesaikan masalah atau
tersebut di samping menunjukkan minat dan
sifat ingin tahu. 5 melaksanakan tugasan dan membuat
keputusan secara jujur dan tepat dalam

merekod data, berani mencuba,

bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan Mereka cipta menggunakan pengetahuan
3 kemahiran saintifik untuk menyelesaikan dan kemahiran saintifik untuk menyelesaikan
masalah dan membuat keputusan atau
masalah atau melaksanakan tugasan dengan melaksanakan tugasan secara sistematik,
jujur serta merekod data dengan tepat. 6 bekerjasama, rajin dan tabah dalam
menjalankan tugas, bertanggungjawab ke
Menganalisis pengetahuan dan kemahiran atas diri, rakan, alam sekitar dan berhemah
tinggi dan menjadi contoh.
4 saintifik untuk menyelesaikan masalah atau
melaksanakan tugasan secara bersistematik

serta berani mencuba.

38


Click to View FlipBook Version