The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล65ม6

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by porsn197763, 2022-09-04 23:05:29

รายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล65ม6

รายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล65ม6

รายงานวเิ คราะห์ผเู้ รยี นรายบคุ คล
ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 6/1
ปีการศกึ ษา 2565

นางศิรริ ัตน์ นาไทย
นางลลิดา ศรีพลอย
ตาแหน่งครทู ปี่ รกึ ษา
กลุม่ สาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนตราดสรรเสรญิ วทิ ยาคม อาเภอเมืองตราด จังหวดั ตราด
สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด

บันทึกขอ้ ความ

สว่ นราชการ โรงเรียนตราดสรรเสรญิ วทิ ยาคม อาเภอเมือง จงั หวดั ตราด

ท่ี - วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เรือ่ ง รายงานผลการวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบคุ คล

เรียน ผ้อู านวยการโรงเรยี นตราดสรรเสรญิ วิทยาคม

ด้วยข้าพเจ้า นางศริ ิรตั น์ นาไทย ตาแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ครูชานาญการ ในปีการศึกษา 2565 ได้รับ

มอบหมายใหป้ ฏบิ ตั ิหนา้ ทจ่ี ดั กิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 3 ระดับชัน้ ดงั น้ี

1. ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 4 หอ้ งเรียน

2. ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 จานวน 2 หอ้ งเรยี น

3. ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 จานวน 2 หอ้ งเรียน

ข้าพเจ้าได้ดาเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน โดยการศึกษาผู้เรียนรายบุคคล เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไป

ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

ตลอดจนการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดัง

เอกสารทแ่ี นบมา

จงึ เรยี นมาเพ่ือทราบ

ลงช่ือ.................... ..............................................ผูร้ ายงาน
(นางศิริรตั น์ นาไทย)
ตาแหน่ง ครู

ลงชอ่ื .................... ..............................................ผูร้ ับรอง
(นายปญั ญา วันตา)

ตาแหน่ง รองผอู้ านวยการโรงเรียนตราดสรรเสรญิ วทิ ยาคม

ลงชอ่ื .......................................................
(นาสกุ ญั ญา กลู นรา)

ผ้อู านวยการโรงเรยี นตราดสรรเสริญวทิ ยาคม

คานา

ตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 2560) และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คู่คุณธรรม
โดยมีหลักการสาคัญของการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรยี นรู้ และพัฒนาตนเองได้ สง่ เสริมใหผ้ เู้ รยี นสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ

ดังน้ัน ครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้
พัฒนาตนเอง คดิ เอง ปฏบิ ัตเิ อง เพ่ือนาไปสู่การสรา้ งองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามความพึงพอใจ ตามความถนัด
ตามความสนใจของแตล่ ะบุคคล การวเิ คราะหผ์ ู้เรยี นเพือ่ ศึกษา

ผเู้ รียนเป็นรายบุคคลจึงมีความจาเป็นและสาคัญมาก ผู้สอนจึงได้จัดทาแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเล่มน้ีข้ึน
เพือ่ วิเคราะหผ์ ูเ้ รียนเป็นรายบคุ คล ก่อนดาเนินการสอนในปีการศึกษา 2565 ข้อมลู จากการศกึ ษา

วเิ คราะห์ผ้เู รียนในครัง้ นม้ี ีความสาคัญและเปน็ ประโยชนต์ อ่ การจดั การเรียนการสอนอย่างยิ่ง

แบบวิเคราะหผ์ ู้เรียนเล่มน้จี ดั ทาข้ึน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับศึกษาวเิ คราะห์ แยกแยะนักเรยี น
เพอ่ื หาความแตกต่างระหว่างบคุ คล เกย่ี วกับความพร้อมด้านความรพู้ ื้นฐาน และประสบการณ์เดมิ ทมี่ ีอยกู่ ่อน
ทีจ่ ะให้ผ้เู รยี นได้รับการเรยี นรู้วิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ๆ ของแตล่ ะระดับชนั้ ตลอดท้ังศึกษาวเิ คราะห์
เกยี่ วกบั ความพรอ้ มดา้ นพฤติกรรม และองค์ประกอบ ความพร้อมดา้ นตา่ ง ๆ ดงั นี้

1. ดา้ นความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
2. ความพร้อมดา้ นสตปิ ัญญา
3. ความพร้อมดา้ นพฤติกรรม
4. ความพร้อมด้านร่างกาย
5. ความพร้อมด้านสงั คม
การวเิ คราะห์ผูเ้ รยี นมีการดาเนนิ การ ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลในวชิ าท่ตี อ้ งการวิเคราะหจ์ ากครูคนเดมิ ในปกี ารศึกษา
ที่ผา่ นมา หรอื จดั สร้างเครือ่ งมอื แบบทดสอบวิชานนั้ ๆ ขนึ้ ใหม่แลว้ นามาใชท้ ดสอบผเู้ รียนทุกคน
2. นาข้อมลู มาศึกษาวิเคราะห์ หรือแยกแยะตามความเป็นจรงิ พร้อมจัดกลุ่มผเู้ รยี น
ออกเป็น กลุ่มเกง่ กลุ่มปานกลาง (หรือผ่านเกณฑ์) และกลุ่มทีต่ ้องปรบั ปรุงแกไ้ ข
3. การวิเคราะห์ผเู้ รยี นจะพิจารณาทั้งความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ สตปิ ัญญา
และความพร้อมด้านอืน่ ๆ ของผู้เรียนควบคู่กันไปดว้ ย
4. สาหรับนกั เรยี นทีม่ ีความพร้อมตา่ กวา่ เกณฑ์ทก่ี าหนด ผู้สอนจะรบี ดาเนินการปรับปรงุ
แกไ้ ขใหม้ ีความพร้อมดีขนึ้ ก่อน จึงค่อยดาเนินการจัดการเรยี นรใู้ นระดบั ชัน้ ท่ีจะทาการสอน
ส่วนความพรอ้ มดา้ นอน่ื ๆได้พยายามปรบั ปรงุ แกไ้ ขใหด้ ขี ้นึ ในลาดบั ตอ่ ไป

แนวคดิ วัตถุประสงค์
และขอบเขตของการวเิ คราะหผ์ ้เู รยี น

1. แนวคดิ ในการวเิ คราะหผ์ ูเ้ รียน
1) การจดั การเรยี นร้ใู หป้ ระสบความสาเร็จ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสงู ผเู้ รียน

ควรมคี วามพรอ้ มที่ดีในทุก ๆ ด้าน ดงั น้ันก่อนจะเรม่ิ ดาเนนิ การสอนวิชาใด ๆ ควรมีการศึกษา
วเิ คราะหผ์ เู้ รียนเป็นรายบุคคล เกีย่ วกับ

- ความพร้อมดา้ นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
- ความพร้อมด้านสติปัญญา
- ความพร้อมดา้ นร่างกาย
- ความพร้อมดา้ น สงั คม
2) กอ่ นจะเริม่ ดาเนินการจดั การเรียนรู้วิชาใด ๆ ผ้สู อนควรศึกษาวเิ คราะหผ์ ูเ้ รยี น
ให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบคุ คลในแตล่ ะด้าน หากพบผเู้ รียนคนใดมีข้อบกพร่องด้านใดควร
ปรบั ปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมทีด่ ีขึ้นกอ่ น
3) การเตรียมความพร้อม หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง สาหรบั นกั เรยี นที่ยงั ขาด
ความพร้อมในด้านใด ๆ ควรใช้กจิ กรรมหลาย ๆ แบบ หรือใชเ้ ทคนิควธิ ีการทเ่ี หมาะสม
จนผูเ้ รยี นมคี วามพร้อมดีขนึ้

2) วตั ถุประสงค์การวิเคราะหผ์ ้เู รยี น
1) เพ่อื ศึกษา วเิ คราะห์ แยกแยะเกย่ี วกับความพร้อมของผู้เรียนในแตล่ ะดา้ นเป็น
รายบคุ คล
2) เพอ่ื ให้ครผู ู้สอนรูจ้ กั นักเรียนเปน็ รายบุคคล และหาทางช่วยเหลือผูเ้ รียนที่มีขอ้
บกพร่องใหม้ ีความพร้อมท่ดี ีขึน้
3) เพือ่ ใหผ้ ูส้ อนได้จัดเตรียมการสอน ส่ือ หรอื นวัตกรรม สาหรับดาเนินการจดั
การเรียนรูแ้ กผ่ ้เู รียนได้สอดคล้องเหมาะสม ตรงตามความต้องการของผ้เู รียน
มากย่งิ ขน้ึ

3) ขอบเขตของการวเิ คราะหผ์ เู้ รยี น
การวเิ คราะหผ์ เู้ รียนเพอ่ื แยกแยะหาความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรอ่ื งต่าง ๆ ดงั ต่อไปน้ี
1) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
(1) ความรพู้ นื้ ฐานของวิชาทจ่ี ะทาการสอนในระดับชัน้ นน้ั ๆ
(2) ความสามารถในการแกป้ ัญหา
(3) ความสนใจและสมาธิในการเรียนรู้
2) ความพร้อมด้านสตปิ ัญญา
(1) ความคิดรเิ ร่ิมสรา้ งสรรค์
(2) ความมีเหตผุ ล

(3) ความสามารถในการเรยี นรู้ / การลาดบั ความ
3) ความพร้อมดา้ นพฤติกรรม

(1) การแสดงออก
(2) การควบคมุ อารมณ์
(3) ความมุ่งม่ัน ขยนั หม่ันเพียร อดทน
(4) ความรับผดิ ชอบ
4) ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
(1) ดา้ นสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
(2) การเจรญิ เตบิ โตสมวัย
(3) ความสมบูรณด์ ้านสุขภาพจติ
5) ความพร้อมดา้ นสงั คม
(1) การปรับตวั เขา้ กับคนอ่นื
(2) การชว่ ยเหลอื เสียสละ แบ่งปนั
(3) การเคารพ ครู กติกา และมีระเบยี บวินยั

แบบสรุปผลการวิเคราะหผ์ ้เู รยี น

ชนั้ ม.6/1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนตราดสรรเสรญิ วทิ ยาคม

ดา้ น รายการวิเคราะห์ ดี ปานกลาง ปรบั ปรุง หมาย
ที่ ผู้เรียน เหตุ
จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ
1 ด้านความรู้ ความสามารถ
และ ประสบการณ์ทางภาษา 17 60.71 2 7.14 9 32.14
1) ความรู้พนื้ ฐาน 17 60.71 2 7.14 9 32.14
2) ความสามารถในการแกป้ ัญหา 17 60.71 2 7.14 9 32.14
3) ความสนใจ /สมาธใิ นการเรยี น
13 46.43 7 25.00 8 28.57
2 ความพรอ้ มดา้ นสติปญั ญา 13 46.43 7 25.00 8 28.57
1) ความคิดรเิ รม่ิ สร้างสรรค์ 13 46.43 7 25.00 8 28.57
2) ความมีเหตุผล
3) ความสามารถในการเรยี นรู้ 16 57.14 2 7.14 10 35.71
16 57.14 2 7.14 10 35.71
3 ความพร้อมด้านพฤติกรรม 16 57.14 2 7.14 10 35.71
1) กลา้ แสดงออก
2) การควบคุมอารมณ์ 24 85.71 2 7.14 2 7.14
3) ความมงุ่ ม่ันขยันหม่นั เพยี ร 24 85.71 2 7.14 2 7.14
24 85.71 2 7.14 2 7.14
4 ความพร้อมด้านรา่ งกาย จิตใจ
1) สุขภาพรา่ งกายสมบรู ณ์ 25 89.29 2 7.14 1 3.57
2) การเจรญิ เติบโตสมวยั 25 89.29 2 7.14 1 3.57
3) มีสุขภาพจติ ดี 25 89.29 2 7.14 1 3.57

5 ความพรอ้ มด้านสังคม
1) การปรบั ตัวเข้ากบั ผอู้ นื่
2) การชว่ ยเหลือ เสียสละแบ่งปนั
3) มรี ะเบียบวนิ ยั เคารพกฎ กตกิ า

ลงช่อื …………………………..ครูท่ีปรึกษา
(นางศิรริ ัตน์ นาไทย)

แนวทางในการสร้างเคร่อื งมือเพ่อื วิเคราะหผ์ ูเ้ รียน

การสรา้ งเครื่องมือสาหรบั นามาทดสอบ หรือตรวจสอบผเู้ รียน เพ่อื ใช้เป็นข้อมูลสาหรับวิเคราะห์
ผเู้ รียนถอื เป็นเร่ืองท่ีมีความจาเปน็ และมีความสาคญั มาก ซึ่งสามารถทาไดห้ ลายแนวทาง แต่ในทน่ี ี้ ผ้สู อน
เลอื กปฏิบตั ิแบบง่าย ๆ 2 แนวทาง ดงั นี้

แนวทางท่ี 1 นาผลการประเมนิ ปลายปกี ารศึกษาท่ผี า่ นมา ตลอดทง้ั ข้อมลู ด้านตา่ ง ๆที่ครู
ไดเ้ กบ็ รวบรวมไว้ นามาวิเคราะหแ์ ยกแยะตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 3 ระดบั คือ

ระดับท่ี 1 ต้องปรับปรงุ แก้ไข
ระดบั ท่ี 2 ปานกลาง (ผ่านเกณฑ์)
ระดบั ท่ี 3 ระดับดี – ดีมาก
การดาเนินการแยกแยะข้อมลู ของนักเรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละดา้ น แล้วนามากรอกข้อมลู ลงใน
แบบวเิ คราะหผ์ เู้ รยี นรายบุคคล จากน้ันไดป้ ระมวลผลข้อมูลสรปุ กรอกลงในแบบสรปุ ผลการวเิ คราะห์ผู้เรยี น
เม่อื ได้ข้อสรปุ แล้วนาไปกาหนดแนวทางในการแก้ไขนักเรยี นที่ควรปรับปรงุ เร่ืองต่าง ๆ ในแต่ละด้านต่อไป
แนวทางที่ 2 ครผู ู้สอนสรา้ งเครอื่ งมือหรือแบบทดสอบเอง ใหเ้ หมาะสมกับเรอื่ งทีจ่ ะวิเคราะห์ผเู้ รยี น
ในแตล่ ะด้าน เชน่ การวดั ความรู้ความสามารถ หรือความพร้อมดา้ นสติปัญญา ควรใช้แบบทดสอบส่วนการ
ตรวจสอบความพร้อมพฤติกรรม ดา้ นรา่ งกายและจติ ใจ ด้านสงั คม ควรใชแ้ บบสงั เกต หรือแบบสอบถาม
การสรา้ งเครอ่ื งมือเพ่อื วิเคราะหผ์ ู้เรยี นยดึ หลักท่ีสาคญั ดงั ต่อไปนี้
1) ควรใหค้ รอบคลุมสาระหลัก ๆ ที่จะเรียนรู้ หรือครอบคลุมพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผู้เรยี น
2) สอดคล้องกบั ประเดน็ ทจี่ ะวัดหรอื ประเมนิ ผูเ้ รียนในแต่ละด้าน
3) กาหนดเกณฑ์ใหช้ ัดเจน เชน่
- ตอบได้ถูกตอ้ งหรือมตี ามหัวข้อประเมนิ น้อยกว่า รอ้ ยละ 40 ตอ้ งปรบั ปรงุ แกไ้ ข
- ตอบไดถ้ ูกต้องหรอื มีตามหัวข้อประเมิน ร้อยละ 40 – 60 ปานกลาง
- ตอบไดถ้ ูกต้องหรือมตี ามหัวข้อประเมิน รอ้ ยละ 70 ขนึ้ ไป ไดร้ ะดบั ดี
4) การวัดหรอื การทดสอบผูเ้ รียนควรดาเนินการก่อนทาการสอน เพื่อผู้สอนนาผลสรุปการวิเคราะห์
ไปวางแผนจดั กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือช่วยเหลือ หรือส่งเสรมิ นักเรียนได้อยา่ งเหมาะสม

สรุปผลการวิเคราะหผ์ ้เู รียน
ช้ัน มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนตราดสรรเสริญวทิ ยาคม
……………………………………………………………………………………………………………..

จากตารางสรปุ ผลการวเิ คราะห์ผูเ้ รียน ช้นั ม. 6/1 จานวน 28 คน ปรากฏวา่ นักเรียน
สว่ นมากของห้อง มคี วามประพฤตดิ ี เรียนดี มีความกลา้ แสดงออก ฐานะยากจน

จัดแบ่งกลมุ่ ผ้เู รยี น ออกเป็น 3 กลมุ่ โดย
พจิ ารณา จากเกณฑม์ ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณท์ างภาษา ความพร้อมดา้ นสติปญั ญา
เพอื่ ใชเ้ ปน็ ข้อมลู ในการวางแผนการสอนใหเ้ หมาะสมกบั สภาพความแตกตา่ งของผเู้ รยี น ดังนี้
1. กลุม่ เก่ง มี 13 คน ดงั นี้ นายมศี ลี ตรีวิทยายนต,์ นายวทิ วสั หนองแพ,
นางสาวธารารัตน์ ฮ่อการกลู , นายบณั ฑติ ดาวพันธ,์ นายศตายุ กิจกูล, นางสาวพิชชาภรณ์ กรรณฉวี,
นางสาวศริญญาธร แก้วฉลาด, นายอาภากร สัมมา, นายชพชยั จติ นาวสาร, นางสาวกิรัตยิ า สกิ บตุ ร,
นางสาวพชั รนิ ทร์ สงั ข์ทอง, นายวรวัส วรรณรตั น์, นายบริรักษ์ รุ่งอุทัย,
2. กลมุ่ ปานกลาง มี 7 คน ดงั นี้ นายณัฎฐ์กญั จน์ ใจรกั ษ์, นายอธปิ ตรยั พัฒราวสาร,
นายธรี ภัทร ลม้ิ เจริญ, นายณฐั พงศ์ สัมพันธมิตร, นางสาวปานตะวัน ตง้ั วงษ์, นางสาวสุภารัตน์ มณีรส,
นางสาวมานิตา เจริญพืช
3. กลมุ่ ทตี่ ้องปรับปรุงแกไ้ ข มี 8 คน ดงั นี้ นายจกั ขพล พุทธรกั ษา, นายธนกฤต ถนอมจิต,
นายเกษมศานต์ ประดิษฐว์ าจาเจรญิ , นางสาวทัศนญิ า เพชรหาพลอย, นางสาวชนภิ รณ์ กวางทอง,
นายสรวศิ อนิ ทรป์ ระเสรฐิ , นางสาวฟาฎินาร์ ภูมิมาโนช, นายอุ้มบุญ ใจเปี้ย

ลงช่ือ
(นางศิรริ ตั น์ นาไทย)
ตาแหนง่ ครูท่ปี รกึ ษา

แบบวเิ คราะหผ์ ู้เรียนรายบุคคล
สาหรับนกั เรยี นระดบั การศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน

1. ชอ่ื – สกุล……………………………………………………วนั /เดอื น/ปีเกดิ ……………………อายุ………..ปี

2. ผลการเรียนในปีการศกึ ษาที่ผ่านมา ระดบั ชน้ั ………… เกรดเฉล่ยี ………………………………………

3. ขอ้ มูลด้านสขุ ภาพ น้าหนัก………..กก. ส่วนสูง…………ซม. โรคประจาตวั ………………………….

4. ปัจจุบนั พักอาศัยอยู่กบั ………………ซึง่ เปน็ ผปู้ กครอง ช่ือ – สกลุ …………………………………………….

5. บา้ นเลขท่ี…………..หม่ทู …่ี …..ตาบล........... อาเภอ .................................. จงั หวัด..........................

ผลการประเมนิ

ดี ปาน ปรบั สรปุ ผล

ดา้ น รายการวิเคราะหผ์ ู้เรียน กลาง ปรุง การ การปรับปรงุ แก้ไข

ท่ี (3) (2) (1) ประเมนิ

1 ด้านความรู้ ความสามารถ ………………………………………

และ ประสบการณ์ ………………………………………

1) ความรู้พ้นื ฐาน …… …… …… ………………………………………

2) ความสามารถในการแกป้ ัญหา …… …… …… …………………………

3) ความสนใจ / สมาธใิ นการเรยี น …… …… ……

2 ความพร้อมด้านสตปิ ญั ญา ………………………………………

1) ความคิดรเิ ร่มิ สร้างสรรค์ ……. ……. ……. ………………………………………

2) ความมเี หตุผล ……. ……. ……. ……………………………………

3) ความสามารถในการเรียนรู้ ……. ……. …….

3 ความพรอ้ มดา้ นพฤติกรรม ………………………………………

1) กล้าแสดงออก ……. ……. …… ………………………………………

2) การควบคมุ อารมณ์ ……. ……. …… ……………………………………

3) ความม่งุ ม่นั ขยันหม่นั เพียร ……. ……. ……

4 ความพร้อมดา้ นร่างกาย จติ ใจ ………………………………………

1) สุขภาพร่างกายสมบรู ณ์ ……… ……. ……. ………………………………………

2) การเจรญิ เติบโตสมวยั ……… ……. …… ……………………………………

3) มสี ุขภาพจิตดี ……. ……

5 ความพร้อมด้านสงั คม ………………………………………

1) การปรบั ตัวเข้ากับผ้อู น่ื …… …… …… ………………………………………

2) การช่วยเหลือ เสยี สละ แบ่งปัน …… …… …… ……………………………………

3) มรี ะเบียบวนิ ัย เคารพกฎ กติกา …… …… ……


Click to View FlipBook Version