The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ondřej Höppner, 2019-12-12 12:32:44

nn12 2019

nn12web

Noviny, které si píší čtenáři sami Toto číslo vyšlo
v nákladu
Noviny pro Nové Město a okolí. Založeno roku 2014. Tištěno na recyklovaném papíře.
10. 000 výtisků
NOVOMESTSKEPF2020 Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
Čís. 12 /rocˇ. VI NOVINYRodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci. 30 Kcˇ
15. prosinec 2019 ®
Jako dobrovolnou platbu
Nejlepší noviny za tyto noviny pošlete SMS
ve městě a okolí
SN TRICET
902 11 30na tel.

cˇíslo

[email protected] telefon: 777 556 578 www.novomestskenoviny.eu

DOJEMNÝ PŘÍBĚH Legendy
výčepu

JANA JAKUBA RYBY

AUTOR ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ: KDYŽ HO NAKONEC
NAŠLI V LESE, MĚL V KAPSE TAJEMNOU KNIHU

Kapitán Korda Foto: Roman Korda

NA STOP Eˇ

VÝČEPNÍ MICHAL

z Hostomické nalévárny,
Soukenická 17, točí skvělé
Hostomice Fabián půllitr

10° za pěkných 31 Kč.

100HDORRANÍMČEAK S OBŘÍ
PANDOU

Kardinál DOMINIK DUKA zve čtenáře

Foto: Archiv PŘÍBMĚÍHSYTNÍ Novoměstských novin na Půlnoční mši

JAN JAKUB RYBA do chrámu sv. Víta. ROZHOVOR Foto: Archiv

*1765, ††1815 Čtěte na straně 6 - 7 ČTĚTE NA STR. 5

inzerce

PETR HEJMA: PODPORUJEME
NEJEN
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY NA STR. 5

CHOCO CAFÉ TRADIČNÍ PRODEJ
VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Betlémské nám. 8
Liliová 4 A ZVĚŘINY
22. a 23. 12.
Petr Hejma, 1. místostarosta od 9 do 18 h
„Je to místní poctivá živnost,
Těšíme se na vás!
která si zaslouží naši podporu.“ Rodina Zemanova

RYBY - DRŮBEŽ - ZVĚŘINA
KARMELITSKÁ 30

Malá Strana

2 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Zpravy

Gurmánův HODNĚ DIVNÁ ANČE, KUBO, N E
koutek HISTORKA: KOSTKY NESPADNE! CH R
JSOU PRÝ NARUBY!
RESTAURACE
U ZPĚVÁČKŮ Tato dlažba má Franz Staroměstské náměs- při takovém poryvu spadl
být převezena Kafka tí - Za tónu melodie z ve- strom na Staroměstském
Na Struze 7 na žižkovský černíčku Krkonošské po- náměstí 6. prosince v roce
hřbitov hádky sledovaly tisíce 2003 a zranil čtyři lidi.
Vepřové Pražanů rozsvěcení vá- Tehdy měřil 30 metrů
koleno Na Příkopě - To si snad na Chomutovsku. Údajně nočního stromu na Staro- a od té doby se staví menší-
dělají srandu! Dlažební o tom psala BBC (britská městském náměstí. - i letos měří smrk „pou-
298 kostky v ulici Na Příko- agentura). Takže je nechá Strom přicestoval až z da- hých“ 22 metrů.
pě, tedy mezi náměstím magistrát vyměnit, inu... lekých Semil, kde rostl Dojetí plného náměstí
Kč Republiky a Václavským Tato podivná historka na tamní zahradě 56 let. umocnil fakt, že se vpod-
náměstím, jsou prý ze sta- spíše působí dojmem, že Paní, která ho darovala, večer začal snášet prv-
Podávané s jablkovým rých židovských náhrob- je tu snaha vytvořit potře- se bála, že by jí při prud- ní letošní sníh - sice jen
křenem a hořčicí ků! Údajně jsou otočené bu oprav nejznámější pěší kém poryvu větru mohl drobounké vločky, které
nápisy dolů, aby to nebylo zóny v ČR. spadnout na dům. Právě rychle tály, ale i tak!
Jednou větou... vidět.
Podle nové oficiální ver- Víte, ˇze... Strom na Staroměstském náměstí
Ondřej ze byly na dlažbu z roku spadl 6. prosince 2003 (pohled shora)
Höppner 1985 „pravděpodobně” Franz Kafka je pohřben
použity kameny z židov- na židovském hřbitově inzerce
Šéfredaktor ského hřbitova v Údlicích na Žižkově (pod věží)
Novoměstských
novin Anketa Novoměstských novin

„...kterou jsem zaslechl Bez čeho si Vánoce
Konec nedokážete představit?
vlády jedné
straky Kateřina MRoamrtiann Hana
Janečková KFaolrádřa Francová
Slyšeno: Na nádraží ddrPaémrlkiRnaacetRiužprioásgmlé, Drka, linaveaut-no
Divadelní „Vánoce trávím HaFstudio,
Pocˇasí a TV herečka s rodinou v USA, varhanice
dokážu si je
6 °C „Je toho představit bez „Bez zpívání
PROSINEC tolik, že si to všeho…“ koled pod
Hodně sněhu, ani nedokážu Karlovým
málo dárků představit.“ mostem

POSÍLEJTE s HaFstudiem.“
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

Tyto noviny vycházejí
na území Nového Města,

tedy ZDE

NOVÉ
MĚSTO
25 918 obyvatel

Důležité Petr Anna Marie Radim
telefony Hejma Höppnerová (10) Fiala
Spoluzakladatel Herec
Policie:...............................158 KampaNuly Mluvčí mladé a skvělý kuchař
Záchranka: .......................155 generace
Hasiči:................................150 „Bez tradičního „Čili: Bez rodi-
Tísňová linka:....................112 štědrodenního „Rodina, ny, rybí polévky,
Redakce Novoměstských setkání na Kam- stromeček a pod bramborového
novin:...................777 556 578 pě s muzikanty salátu. A těším
Městská policie...224 482 222 ním dárky, to se na zlaté prase.“
Státní policie:......974 851 730 a přáteli.“ mně na Vánoce
stačí ke štěstí.“
Pište si tyto
noviny sami!

[email protected]

Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 3

N EBOJTE! SNAD TENTOKRÁT Dívkazestr.3
H RÁNÍ HO SÁM KRAKONOŠ!

RBOOUKŘ1L9I1V9Ý

ště HEIDI VON TENIS

Odvážná variace na
tenisové téma (síť, raketa)

v podání ladné Heidi

Víte, ˇze... Při rozsvěcení stromu hrála Malý oznamovatel
melodie z Krkonošských pohádek
Na stromě je NOVOMĚSTSKÉ NOVINY:
rozmístěno pěkných ininzzeercrcee JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI
600 vánočních koulí
Novoměstské noviny jsou nejlepší
OZNÁMENÍ noviny na Novém Městě. Vycházejí
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků.
Jdou do všech místních schránek, mají
přes 30 odběrních míst. Čtenost je cca
40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

Milí sousedé, Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147
Rada MČ Praha 1 opět vyhlásila
„Granty na opravu domovního FRANTIŠEK KUPKA František Kupka,
Stálá expozice Studie opice
fondu“ pro rok 2020. Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou
Bližší informace naleznete výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfreun-
na adrese www.praha1.cz da. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka
Těším se na spolupráci abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé
Mgr. David Bodeček zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava
radní pro oblast majetku soch Otty Gutfreunda.

a bytovou politiku

www.vojanovysady.cz ZDE MŮŽE ALENA MNOHOZNAČNOST DALŠÍ PROGRAM
Tel.: 602 200 249, BÝT VÁŠ ŠRÁMKOVÁ: STRUKTUR / 18. 12.
257 531 839 INZERÁT! ARCHITEKTURA
do 12. 1. 2020 DYNAMIKA SIL od 16 do 21 h
VOLEJTE IHNED Alena Šrámková je jed- do 2. 2. 2020 VÁNOČNÍ ŠPÍZ
na z nejvýznamnějších
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ! osobností současné čes- Výstava představí hlavní U MLÁDKŮ
TELEFON: ké architektury. Pro vý- představitele geometrie Závěrečná akce Století
stavu, jež připomíná její u nás (Jiří Hilmar, Franti- Medy Mládkové je kom-
777 556 578 životní jubileum, vybrala šek Kyncl, Radoslav Kra- ponovaným večerem i in-
(MONIKA) 17 prací. Stavby, pro- tina, Tomáš Rajlich...). teraktivní prohlídkou Mu-
jekty, soutěžní návrhy, Díla z období 60. a 70. let. sea Kampa. Provedeme
E-MAIL: studie, představují ne Kurátorka Ilona Víchová. vás po výstavách, ale
redakce@ přehledné a ucelené i po prožitých desetiletích
novomestskenoviny.eu soubory plánů, ale pře- BEN WILLIKENS. Medou Mládkovou. Bude
devším kresby, skici. Sa- PROSTORY hrát hudba, nádvořím vo-
mostatně jsou předsta- nět svařené víno a o zá-
veny fotografie reálných MODERNISMU bavu postaráno. Vstupné
staveb. do 9. 2. 100 Kč/osoba. Rezerva-
ce na rezervace@muse-
Ben působí od 60. let. umkamapa.cz
Jeho obrazy vyžadují
zvýšenou pozornost.

www.museumkampa.cz ● [email protected]

4 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Tema

Tradiční výstava betlémů
a historie vánoční hudby

PŘIJĎTE POZNAT KOUZLO VÁNOC A ODHALIT TAJEMSTVÍ
VÁNOČNÍ HUDBY DO MUZEA KARLOVA MOSTU

Návštěva výstavy bet- Odhalte historii vánoční jsou to tzv. pastorely? Jak v České knize rekordů, zapůjčilo Muzeum Vy-
lémů v Muzeu Kar- hudby díky dobové ikono- náboženské písně zlidově- Africký z ebenového dře- sočiny Třebíč, napří-
lova mostu již patří grafii a hudebním nástro- ly do podob koled? va, Námořnický či betlém klad stavěcí a skříňové
neodmyslitelně k Vá- jům. Představen je i jeden To a mnohem více se do- z kukuřičného šustí. betlémy,“ říká kurátor
nocům, stejně jako vá- z nejstarších středověkých zvíte na výstavě v Muzeu „Letošní výstava Mu- výstavy Michal Cihla.
noční hudba. Tradiční nástrojů - tzv. šalmaj, Karlova mostu. zea Karlova mostu
výstava betlémů doplněná a muzeum rozezní středo- Muzeum představí své vznikla ve spolupráci Víte, ˇze...
o expozici věnovanou his- věká vánoční hudba. Kdy unikátní betlémy, napří- s hudebním skladate-
torii vánoční hudby po- vznikla nejstarší vánoční klad Slaměný betlém v ži- lem docentem Luká- Zdobené i prosté
trvá až do 2. února 2020, hudba? Jaké koledy patří votní velikosti, Vltav- šem Matouškem. Ně- betlémy jsou ryze
tedy do svátku Hromnic. mezi vůbec nejstarší a co ský rybí betlém zapsaný které unikátní kousky česká specialita.

Námořnický
betlém

Šalmaj sobě
i druhým

Úžasný Slaměný betlém
zážitek v životní velikosti

Zimní plavby po Vltavě: Magický zážitek,
svařené víno, labutě, Pražský hrad...
Objevte skrytý prů- ková je zima v Pražských
Praha je Zimní plav, který se nachází Benátkách! Udělejte si
nejkrásnější hladina pod nultým obloukem nejkrásnější Vánoce se
z paluby Karlova mostu. svými milovanými.
Vodoucha Naloďte se na lodě po- Spojte plavbu i s návště-
stavené v duchu tradice vou Muzea Karlova mos-
19. století a užijte si vy- tu, kde se nachází tradiční
hlídkovou plavbu Praž- výstava betlémů a Histo-
skými Benátkami. rie vánoční hudby. Vstup
Praskající dřevo v lodním do Muzea Karlova mostu
bubínku, svařené víno, je zahrnut v ceně lodního
zimní hladina s labutěmi lístku. Vstupenky za-
a výhled na Pražský hrad koupíte v Muzeu Kar-
a zasněženou Prahu, ta- lova mostu.

Muzeum Karlova mostu, Křižovnické náměstí 3, www.prazskebenatky.cz

OBŘÍ PANDA DOSTALAMTÍPeSŘTmNÍBaÍĚHY 5
telefon inzerce: 777 556 578 [email protected]

Nové zprávy
Nového Města

TUČNOU POKUTU Na Poříčí
hodně hořel

autobus

TAKŽE MĚLI SKOTAČÍCÍ TURISTÉ PO LEGRACI

Karlova ulice - To bylo Panda Poříčí - Jasným pla-
pozdvižení! Podnikavý se klaní menem shořel autobus,
chlapík si najal za 100 Kč příjíždějící kouř bylo vidět až z Pe-
bezdomovce, převlékl ho policii třína. Očouzena byla fa-
za obří pandu a pak vy- sáda vedlejšího domu.
bíral od turistů peníze za Turisté se Požár vznikl kvůli tech-
společnou fotku. zklamaně nické závadě, škoda či-
Od 15. října platí v centru rozešli nila 1, 5 milionu korun.
Prahy zákaz „buskingu“,
jak se říká pouličnímu Ne vše je v centru ČERNÁ KRONIKA
umění. Největším problé- Prahy povoleno Ve Vltavě našli
mem přitom byly právě mrtvolu ženy!
pandy. Bezdomovec do-
stal 200 Kč pokuty, takže Novotného lávka -
byl 100 Kč v mínusu. Pod- Záchranáři vytáhli z vo-
nikavec (Alžířan) vytáhl dy na konci listopadu
z turistů za půl hodiny ně- tělo ženy, které uvízlo
kolik tisíc. Případ se řeší. nedaleko Karlova mos-
tu. Přičina smrti se za-
Víte, ˇze... tím zjišťuje.

Panda je v čínštině
složenina slov „med-

věd“ a „kočka“.

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

CHOCO CAFÉ Alexandra
RODINNÁ ČOKOLÁDOVNA Hurtová
Betlémské nám. 8, nebo Liliová 4, Staré Město
ŽPIOVDNMPOÍOSSRTTNNUÍÍJKEMY E
Až 50 druhů horkých čo- A proč zrovna čokoláda? ní dorty a koláče. Je Uvnitř Foto: Petr Našic
kolád z pravé čokolády „Chtěli jsme lidem tu čokoláda na mno- je krásně mPísettor sHtaerjmosat,a
(bez lepku a zahušťova- nabídnout něco za- ho úžasných způsobů.
del) si můžete vychutnat jímavého, dobrého Nezapomíná se ale ani V Anenské Zvenčí
v rodinné čokoládovně a kvalitního, a dobrá například na slané sní- je od 90. let
Choco Café naproti čokoládovna tu chy- daně. V krásném sále
Betlémské kapli anebo běla,“ vysvětluje paní ve sklepení pak Hurtovi
v její další provozovně Alexandra. Surovinu organizují workshopy
v Liliové 4. Tam také na výrobu čokolády vozí i firemní nebo třeba na-
Alexandra a Josef od italské rodinné čoko- rozeninové oslavy.
Hurtovi před 10 lety se ládovny, kakaové boby Tak si udělejte hezkou
svým čokoládovým pod- a kávu zase od malých chvilku a přijďte si po-
nikáním začínali. pěstitelských družstev chutnat. Jen upozorňu-
Po 6 letech pak přidali z Peru. jeme, že ve dnech 24. až
i krásnou čokoládovnu K horké čokoládě a čers- 26. 12. a 31. 12. a 1. 1. je
na Betlémském náměstí, tvě pražené biokávě si zavřeno. Více informací:
kde si všechno vyrábějí. můžete dát třeba míst- www.choco-cafe.cz
Postupně se k nim také
přidaly jejich děti - syn PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
a dvě dcery, kteří jim při 1. místostarosta MČ Prahy 1: „Choco Café je pří-
studiu pomáhají. kladem poctivé a kvalitní živnosti.“

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: [email protected]

6 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Zprávy

ZBOŽNÝ UČI
NAPSAL VÁN
Kardinál Duka J. J. Ryba

KARDINÁL 24. 12., půlnoc. P astorální mši později ukázalo, měl mít zajímavý člověk. Napsal
Chrám sv. Víta Hej mistře (zná- v lese schůzku. Nakonec asi 1 500 skladeb a je za-
mou jako Ry- byl případ uzavřen jako jímavé, že svou slavnou
DOMINIK DUKA ZVE bova vánoční sebevražda. V knize, je- mši nepovažoval za nijak
mše) napsal Jan jímž autorem byl antický výjimečnou. Jistě ho ani
PŘIJĎTE NA Jakub Ryba z radosti, že filosof (mimo jiné vycho- nenapadlo, že bude celo-
PŮLNOČNÍ uspěl ve sporu s farářem vatel císaře Nerona), byla světově slavná.
DO SV. VÍTA Zacharem. objevena slova na rozlou-
Z vánočního rozhovo- ● „Na východě mají Jinak se s ním život ne- čenou. Jak zněla, není Praha
ru s kardinálem Domi- dědu Mráze, což je mazlil a jako učitel se měl známo, nedochovala se
nikem Dukou: v podstatě Santa Claus, co ohánět, aby uživil svou ani ona kniha. V roce 1780 Ryba studo-
● „Vždy si přeji, aby- který vstoupil do komu- manželku a 13 dětí (které val v Praze na piaristic-
chom měli Vánoce celý nistické strany.“ mu navíc postupně umí- Proč? kém gymnáziu v Panské
rok. Bylo by nám lépe. ● „Soudruh Antonín Zá- raly). ulici. Naučil se řecky, la-
Bohužel to nevydrží déle potocký tvrdil, že jak po- Podstatou sporu s fará- Má se za to, že důvodem tinsky, francouzsky a poz-
než do Tří králů, nejčas- stupuje čas, Ježíškovi řem Zacharem bylo, že sebevraždy byly deprese. ději i německy.
těji to však skončí již Sil- narostly vousy a stal se farář nechtěl učit děti na Mnozí historikové o tom Praha ho fascinovala.
vestrem.“ z něj děda Mráz. Lidé protest proti školským však pochybují. Odkazují Chodil do chrámů po-
● „Vánoční stromeček tuto pitomost nepřijali.“ reformám. Tak to musel na to, že Ryba byl silně slouchat varhaníky. Sám
jsme přejali z Němec- ● „České Vánoce jsou za něj dělat Ryba. Když věřící. Přiklánějí se spíše hrával na varhany nebo
ka, betlém přišel z Itálie. trochu v disentu, u Santa se ho zastal krajský komi- k tomu, že šlo o vraždu, na housle u sv. Salvátora,
Jesličky, tak ty jsou naše Clause vládne konzum.“ sař, měl takovou radost, kterou vrah dovedně za- u sv. Klimenta či ve Vlaš-
a v tomto směru jsme ● „Já trávím svůj vá- že sedl za varhany a složil maskoval. ské kapli. A skládal.
velmoc.“ noční čas se svojí pra- slavnou mši. Psal se rok Jeho milovaným jazy-
● „Dobrota, která se pro- covní rodinou. Jsme asi 1796 a jemu bylo 31 let. Autor kem však byla čeština,
jevuje v příchodu malé- dvacetičlenná skupina, vyšly mu dvě sbírky čes-
ho dítěte, Ježíška, do- čítající lidi žijící na arci- Záhada Jan Jakub Ryba byl nejen kých písní.
káže lidi oslovit. Dříve, biskupství. výjimečný autor, ale také
když se děti rodily přímo ● „Vánoce 1983 jsem Velkou záhadou byl obe-
v rodinách, to bylo ještě strávil v cele. Bachař střen Rybův skon. V so- CO URČITĚ VÍTE
intenzivnější.“ nám dal dárek: Tmu.“ botu 8. dubna 1815 brzy O RYBOVĚ VÁNOČNÍ MŠI
ráno vstal, vzal pod paží
knihu, políbil ženu a ode- ● Rybova vánoční mše tradiční: Příběh vypráví
šel do lesa. Hej mistře (Česká mše o zvěstování Kristova na-
Celé dva dny ho hledali vánoční) v chrámu sva- rození a příchodu pastýřů
a když v pondělí nepři- tého Víta je zcela unikát- k jesličkám. Úvodní slova
šel do školy, bylo jasné, ní. Je spojením hudby jsou rozhovor pastýřů.
že je zle. Jeho tělo našli a vlastní mše, kterou ● Jan Jakub Ryba je též
za obcí mezi stromy, měl slouží kardinál Duka. autor jejího textu.
podřezané hrdlo a žíly, ● Je stavěná jako hu- ● Mše vznikla původně
břitva ležela opodál. dební mše, ale jedná se v tónině A dur, ale dnes
Vypadalo to na jasnou o pastorální hru apliko- se často hraje o tón níže,
vraždu. Podezření padlo vanou na liturgii mše tedy v G dur.
na německého liverála
Reisse, se kterým - jak se

inzerce

ZDE MŮŽE VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO Redakce těchto novin děkuje
BÝT VÁŠ NOVIN VYROBÍME ZDARMA Městské části Praha 1 za grantovou
INZERÁT!
Pro více podrobností volejte podporu kulturních rubrik
VOLEJTE IHNED Monice, tel.: 777 556 578

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ! nebo napište na e-mail:
TELEFON: [email protected]

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
redakce@
novomestskenoviny.eu

Zprávy telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 7

Kalendárium
Nového Meˇsta

ČITEL, TÝRANÝ BÍDOU, PROSINEC
ÁNOČNÍ MŠI Z RADOSTI Josef
Štěpánka
Lada Štěpánová
MALÍŘ PĚVKYNĚ

Na těchto NA TĚCHTO VARHANECH Božena Ladislav
varhanech V TOMTO KOSTELE Weleková Smoljak
složil LOUTKÁŘKA REŽISÉR
J. J. Ryba
svou slavnou
mši

● Jan Křesadlo
*9. 12. 1926 Praha
†13. 8. 1995 Colchester
Básník a psycholog.

● Ladislav Smoljak
*9. 12. 1931 Praha
†6. 6. 2010 Kladno
Režisér, scénárista, herec
a cimrmanolog.

Kostel Povýšení ● Božena Weleková
svatého kříže *8. 2. 1910 Radotín
v Rožmitále †10. 12. 1979 Praha
Loutkoherečka. Dlouho-
pod Třemšínem letá interpretka Máničky
v Divadle Spejbla a Hur-
vínka.

● Richard Strejka
*13. 12. 1908 Praha
†2. 9. 1990 Praha
První rozhlasový předsta-
vitel Ferdy Mravence. Ve
filmu např: Škola základ
života (1938).

Škola v době Mohyla na místě, ● Štěpánka Štěpánová
J. J. Ryby kde zemřel *13. 12. 1906 Bílsko
†19. 9. 1992 Praha
Operní pěvkyně.

JAN J. RYBA učil v několika obcích. MOHYLA V LESE. Zde našli Rybu mrtvé- PODOBA J. J. Ryby ● Josef Lada
Byl zastáncem pokrokových metod. ho. Vražda, nebo sebevražda? Tajemný není známa. První *17. 12. 1887 Hrusice
Například nechal starší žáky učit v niž- Němec unikl podezření. Pan Ryba měl portrét vznikl až †14. 12. 1957 Praha
ších třídách. Pak ale tvrdě narazil... v ruce knihu filosofa Senecy a v ní... 80 let po jeho smrti Geniální malíř a ilustrátor.
Vyučen malířem pokojů.

ZASNOUBENÍ NA LEDU (2/4) Novoměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1919)

Bolavý kotníček napraví malá masážička Růženko, spíte, sníte, nebo jste zmrzla? Pokra-
čování
příšté

8 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských,
Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

SPOLEK U ČERNÉHO VOLA:
CHARITA, TRADICE, JISTOTA

Hradčany - Je málo takových! podporovat Škola Jaroslava Hostinec
Příběh této legendární hospo- Ježka pro zrakově postižené je tu od
dy (před kterou tradičně začíná děti.“
slavný Malostranský masopust) Škola sídlí hned vedle a od Spol- roku 1960
je dobré si připomenout. V roce ku již dostala úžasných 15 milionů
1993 si štamgasti založili občan- korun. Koupila si za to mikrobus, Pivo Kozel 12 °C Marek Šoltés,
ské sdružení s cílem, že tuto hos- vybavení a další nutné věci. za pěkných 37 Kč předseda spolku
podu „Zasvětěj dobru“. Spolek Hostinec U Černého vola
„A tak se i stalo,“ řekl Staro- přispěl také městské části Praha 1 Hostince
městským novinám předseda na odstranění škod po ničivých U Černého vola
Spolku Hostince U Černého vola povodních 200 tisíc korun.
(Loretánské náměstí 1) Marek
Šoltés. Víte, ˇze...
„Máme dvě základní zása-
dy. 1.) Zachováme unikátní Hostinec U Černého vola
kolorit tohoto hostince. 2.) je unikátní tradiční
Z výnosu hospody se bude
a charitativní projekt

Nasˇe aNkacsˇe akce PTÁCI

www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, NA ZIMNÍ
tel.: 724 346 460, mail: [email protected]

POŘÁDÁME DOPORUČUJEME SvatoŠtěpánská kole- VLTAVĚ
da + divadlo na Kampě 18V.U1C.LI,HA9EB.L3UN0TÉÍh CJEAPRÁDKA
● Sobota 18. 1., 9.30 h ● 23. 12., 14 h u mostu - spolek Ledňák
Učená toulka: Česká mše vánoční a muzika Slováckého
Ptáci na zimní Vltavě J. J. Ryby krůžku.
Sraz u labutí u řeky Náměstí na Kampě ● 8. 2.
(Cihelná ulice). Pro- Pražské sbory s pěvci Malostranský
cházku podél řeky vede z Národního divadla, masopust
ornitolog J. Cepák za orchestr s dirigentem.
vzácnými druhy vodního ● 24. 12., 14.30 h
ptactva. Štědroodpolední
● Konec ledna koledy pod mostem
Učená toulka: Karlovým (HaF) + Zpí-
Bazilika sv. Jiří vání Muzikantů z Kampy
a pohřebiště Přemyslov- u sochy Bruncvíka.
ců. Richard Händl ● 24. 12., 22 h
● Praha hravě Půlnoční mše v kostele
Vycházky pro rodiče sv. Jana Křtitele
s dětmi. Petra Dvořáčko- Na prádle
vá. tel.: 731 802 799 ● 26. 12., 14 h

OZDRAVNÉ CENTRUM RELAX ARTE SANATORIUM

zve 3x týdně na KURZY CVIČENÍ K POSÍLENÍ CELKOVÉHO ZDRAVÍ
● pondělí 18.30 - 20.30 h: Dynamické cvičení (ZŠ Karmelitská 13)

● středa 18 - 20 h: Zdravé jógové protažení (Gymnázium Josefská 5)
● pátek 18 - 20 h: Dynamická meditace (Tai-či) (ZŠ Karmelitská 13).

Cena lekce (2 h): 160 Kč, info Petra Krulichová: 604 765 273
[email protected]

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA,
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 9

Komentáˇre, básneˇ, glosy, postřehy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: [email protected]

I KDYŽ SI KOUPÍME DÁRKY SAMI Poděkování
za tyto noviny

SOBĚ, JE TŘEBA TO DĚLAT Z LÁSKY www.
Zase máme advent. novomestskenoviny.eu
GLOSA DNE Správně bychom měli vodem našeho nákupu věděli, proč to dělají, když Foto: Archiv
říct adventus, tak se je vztah k lidem, které jim stálo za to plahočit se Novoměstské noviny,
PETR BURGR latinsky jmenuje čas máme tak či onak rádi. za neznámým dítětem po minulé číslo
příchodu. To, že si vý- Další výmluvou naše- celém středním východě.
Radní Prahy 1 pro kulturu, razy zkracujeme, je nor- ho nákupního šílenství U nás to funguje jinak, Vážená redakce,
sport, občanskou společ- mální. Horší je, že když je, že nám to zavařili tři my za kadidlem jedeme
nost, spolky a Středisko někomu popřejeme klid- králové, hypnotizovaní v nákupních centrech po s chutí jsem si přečetl
sociálních služeb. Je čle- ný advent, tak vlastně vy- betlémskou hvězdou ne- jezdících schodech a myr- článek o 17. listopadu,
nem spolku KampaNula slovujeme protimluv. měli nic jiného na práci hu si objednáme v inter- který odhaloval zákulisí
a SOPMSH. Pro tyto novi- Doba zklidnění, co nás než přinést do obyčejné- netových obchodech. Po- záhadné a fiktivní smr-
ny píše glosy pravidelně, má navodit na duchovní ho chléva zlato, kadidlo kud to ale činíme z lásky ti studenta Šmída. Vaše
napsal jich už skoro 300. prožití betlémské událos- a myrhu a tím spustit tra- tak to stojí za to. pátrání po původcích této
ti, je dnes ta tam. Narodil dici vánočních dárků. Asi falešné zprávy považuji za
se Kristus pán, slyšíme NN prosinec 2019 mistrovské. Díky!
z amplionů obchodních
domů už od půlky listo- Petr Kratěna
padu a my jim na to rok
co rok skáčeme. Na naši
obranu je nutno uvést, že
mnozí z nás jsme v neleh-
ké situaci.
Kdo z nás si kupuje dárky
sám sobě, sem tam něco,
to ano, ale většinou dů-

NA STOPĚ KATEŘINA INZERCE
KLASNOVÁ
Redakce těchto novin děkuje
JÁ ŘÍKÁM: NECHTE TO, JAK Městské části Praha 1 za grantovou
TO JE. PAK SE UVIDÍ
podporu kulturních rubrik

Když se dva hádají, Tak kudy? ším zkušených úředníků.
třetí se směje – známé být opět místem pro život Řada nových pravidel se
úsloví. O současných a nikoli ráj pro opilé tu- vždy rodí velmi pomalu
tahanicích na radnici risty a bezohledné deve- a v „bolestech“… Pohle-
si už cvrlikají vrabci lopery. dem zvenku působí lec-
na střeše. Žádná „revoluce“ se ale cos chaoticky, ale to jsou
Kdyby to byla pravda, nedělá snadno a nemusí někdy i symptomy nasta-
dostali by občané Prahy 1 se povést. Třeba změny vování demokratických
pod stromeček (staro) no- na úřadě, který mnoho principů.
vou politickou reprezen- desítek let fungoval jako Rozhodně nejsem ze
taci. Jestli to tak dopadne organismus sám pro všeho, co radnice dělá,
nebo ne, ukáže prosincové sebe, jsou více než složi- nadšená. Něco jí jde na
zasedání zastupitelstva. té. Z úřadu odešla řada můj vkus velmi pomalu,
Mnozí byli z výsledku loň- všehoschopných (s poli- na něco mám jiný názor.
ských komunálních voleb tiky a podnikateli propo- Ale představa, že se vrátí
překvapeni – nejvíc asi jených), ale bohužel také „staré dobré pořádky“ se
samotní vítězi. schopných či při nejmen- mi nelíbí.
Občané si ale přáli změ- Doufám, že takový dárek
nu a dali to jednoznačně k Vánocům nedostaneme
najevo. Navzdory náklad- a zároveň doufám, že se
né kampani ČSSD, ODS radnice z téhle krize poučí
a Topky nastala skutečná a chytne se za nos.
revoluce. Příležitost pro A co vy, tipnete si, jak
změnu, která se hned tak to dopadne?
neopakuje. Příležitost do-
kázat, že centrum může Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

10 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Kultura

VLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu [email protected], nebo tel.: 777 556 578

MONIKA ZVE NA KULTURU

Foto: Romaneto Shakespearovy Šansoniérka
sonety vznešeně Bartošková zazpívá

zazní Violou v Činoherní
kavárně
Navštivte ve Viole na Ná-
rodní pořad Sváteční Sha- Poklona uctivá se jmenuje
kespearova pošta. Shake- nové cédéčko šansoniérky
spearovy sonety v překla- Zlatky Bartoškové. Naživo
du Martina Hilského si její charismatický zpěv
přednáší úžasná Hana můžete užít 18. 12. od 20 h
Maciuchová. Nejbližší v Činoherní kavárně, Ve
představení je 17. 1. od Smečkách 26. Vřele dopo-
20 h. Nenechte si ujít. ručujeme.

Divadélko Romaneto Martin Hana Miloslav Požitkáři Rybova mše
pokřtilo nové CD Hilský Maciuchová König pobaví Na zábradlí v Zrcadlové kapli
překladatel herec
Divadélko Romaneto, působící herečka i v lednu Kelmentina
na Praze 1, má nové cédéčko
s názvem Pohádkový rokenrol. V Divadle Na zábradlí jsou K Vánocům patří Česká
Najdete na něm 30 písní a je k vidění samé zajímavé mše vánoční Jana Jakuba
k tomu i ilustrovaná knížečka. kusy. Např. 10. 1. v 19 h Ryby. Do Zrcadlové kaple
Náš tip na dárek pod stromeček. je možné shlédnout velmi Klementina si na ni zajděte
www. divadelkoromaneto.cz povedené představení Po- 17., 19. 12. od 19.30 h a 22.
žitkáři. Hrají Dita Kapla- 12. od 13 h. Uvádí Baroque
nová, Jana Plodková, Organ & Orchestra Bene-
Miloslav König… Před- dictus & Choir Adalbert &
stavení režíroval Jan Mi- Soloists.
kulášek.

K Kulturní nástěnka Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123
NAŠE SMĚLÉ TIPY
Program (výběr) SCHODIŠTĚ: KŘEST
Koncert - Út 17. 12. v 19.30 h LEDEN ALBA KUPŘEDU!
LETENSKÝ DIXIELAND - Crème de la Crème, Ná-
rodní 23 - Předvánoční hot-jazzový koncert. K divokým 7. 1., 20.30 h
synkopám si můžete dopřát výtečnou zmrzlinu a skvě- Juwana Jenkins and
lou kávu! O přestávce pan mistr zmrzlinář spustí svou Her All Star Mojo Band
Foto: Archiv Jana Kříženeckého pianolu z roku 1924. Možná zazní i swingové koledy. (USA/CZ) 23. ledna, čtvrtek, 20.30 h
Vstupné dobrovolné.
TAROT KLUB 015 11. 1., 20.30 h
Pořádá V Deli Maltéze na Maltéz- Děda Mládek Ilegall
ském náměstí pravidelná setkání Band + Masový Hrach
TŘETÍ (a alternativní též ČTVRTÉ) 15. 1., 20.30 h
PONDĚLKY V MĚSÍCI. Zajímavá Pocta zpevěčce
a užitečná práce s tarotovými kar- a textařce Zuzaně
tami. Adventní setkání 16. 12. Navarové
s věštbou (osobních) osudových 19. 1., 19 h
nocí na rok 2020. Originální pražský syn- Náš
kopický orchestr TIP
Na vaši účast se těší 21. 1., 20.30 h
Dr. Julius Hůlek Bílá nemoc - folk rock
24. 1., 20.30 h K apela Schodiště po- škatulky jako hospodský
Blue Rocket - rock křtí v Malostranské šraml, reggae či ska už
28. 1., 20.30 h besedě svou novou nejsou určující. Skupina
Roman Dragoun desku Kupředu! Ač si s lehkostí bere z hu-
and his angels frontman Doktor Kra- debních stylů vše, co jí
jíček oslavil nedávno přijde pod ruku, aby se
29. 1., 20 h nakonec vždy pokorně
Potlach - Jan Matěj Rak šedesátiny a kapela pěta-
František Vlček - folk třicetiny, na důchod to vrátila k písničce, ovšem
31. 1., 20.30 h nevypadá. Nové CD je oděné do divoce pestrého
Magnum Jazz Bigband - kabátku… a především
jazz, funky, soul možná nejsvižnější a ne- opatřené originálními
jenergičtější v historii
Schodiště. To se musí texty akordeonisty a bás-
GALERIE vidět. Žánrové rozpětí níka Miroslava Klímy…
Připravujeme pro vás nabralo nových rozměrů, Přijďte!
nové výstavy

Pro líné Ještě línější

Veselé Vánoce naešmťaosvtintoýsntoevmý!rok
Vám i Vašim

Milan Voríšek, MBA
jednatel House Services


Click to View FlipBook Version