The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ondřej Höppner, 2020-03-14 18:03:20

Staroměstské noviny 3 - 2020

sn3new

STAROMESTSKENEZÁVISLÉ
Noviny, které si píší čtenáři sami 10 000 Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
výtisků
Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Cˇís. 3/rocˇ. XI NOVINYRodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci. 30 Kcˇ
15. březen 2020 ®
Jako dobrovolnou platbu
Nejlepší noviny za tyto noviny pošlete SMS
ve městě a okolí
SN TRICET
902 11 30na tel.

cˇíslo

[email protected] telefon: 777 556 578 www.staromestskenoviny.eu

MARIÁNSKÝ SLOUP SE VRACÍ Staroměstské
MA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ servírky

MAGIE TOHO
MÍSTA Kapitán Korda
Foto: Roman Korda
NA STOP Eˇ

PROZÍRAVÁ TÁŇA
z pivnice

U RUDOLFINA,
Křížovnická 10, podává
luxusní Plzeň za 49 Kč

Koláž: SN KHDORONMÍČÁEKCHŘIPKU

100A KDO NE

PŘÍBMĚÍHSTYNÍ Sochař Petr Váňa. ČTĚTE NA STR. 2 - 3 Foto: Archiv
Více na straně 6 - 7
Čtěte na straně 6 - 7

inzerce

KOUČKA PETR HEJMA: PODPORUJEME VÍKENDOVÁ
Ing. TEREZA WEBEROVÁ NEJEN PŘEDSTAVENÍ
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY NA STR. 5
Moje služby: Komunikace ● Koučink PRO DĚTI
osobního rozvoje ● Firemní koučink
Palác Adria, Jungmannova 36/31, PAVLA & OLGA DIVADLO
EPr-amhaail:1t,wteeble.:ro6v0[email protected] APROPO
www.kouctereza.cz MÓDNÍ ATELIÉR
Pohádka a unikátní
TRŽIŠTĚ 6, MALÁ STRANA alchymistická show

Petr Hejma, starosta Prahy 1 OŽIVLÁ
„Je to místní poctivá živnost, LABORATOŘ

která si zaslouží naši podporu.“ Program:
divadloapropo.cz

2 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Zpravy

Gurmánův OTISKY PRSTŮ: TRIK KORONA - DRA M
koutek RADNICE NA BYTY, JSOU TAM ITA
KDE BYDLÍ TURISTÉ
HOSTINEC
U ROTUNDY Když večírek, Hlavní nádraží - Jsou a kašlou. Nakonec se uká-
Karolíny Světlé 17 tak s otiskem tam Italové a kašlou, zalo, že se nejedná o ob-
znělo oznámení. čany Itálie, na které jsou
Utopenec Vlak, který dorazil z Víd- vztažena aktuální opatře-
s feferonkou ně na hlavní nádraží, ob- ní Ministerstva zdravot-
sadili hygienici ve speci- nictví. Kašlající cestující
49 Kč álních oblecích, kteří tam byli Rakušané - byť snědí.
dorazili společně s policií Kvůli panice z onemocně-
Velmi dobré zvláště a hasiči. ní koronavirem jsou v celé
k pivu Staropramen 12° Vyděšenými občany bylo České republice zavřeny
nahlášeno, že ve vagónu školy, divadla, sportovní
Jednou větou... číslo 24 sedí skupina Italů utkání a další akce.

Ondřej Staré Město - Místo klí- Z rozpočtu je na „palcové AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
Höppner čů otisk palce, aneb zámky“ uvolněno devět
palec ve schránce ne- milionů korun. BYLI JSTE NĚKDY
Šéfredaktor necháte. Instalaci „palcových zám-
Staroměstských Radnice Prahy 1 vyhlási- ků“ by chtěli radní stih- V ITÁLII NEBO V ČÍNĚ?
novin la dotace na nákup bio- nout ještě před začátkem
metrických zámků, které letošní hlavní turistické ANO: 65 %, NE: 35 %
...kterou jsem zaslechl umožní vstup do domu sezony.
Ne každej, kdo jen na základě otisku Průzkum provedli členové skautského AGENTURA
zná nějakýho prstů. Toto opatření má Víte, ˇze... oddílu v období od 1. 3. do 8. 3. 2020,
zkomplikovat krátkodobé mimo jiné na odběrních místech MEDIA
„Itala, má pronajímání bytů, kvůli Podle odhadů je asi Staroměstských novin, v místních hos- SKAUT
němuž se vylidňuje cent- třetina bytů v centru podách, kavárnách, na ulicích...
koronavirus rum Prahy. pronajímána turistům Dotazováno bylo: 100 respondentů

Slyšeno: V pizzerii Anketa Staroměstských novin inzerce

Pocˇasí Je něco, co Vám
v centru Prahy chybí?
9 °C
BŘEZEN Roman Petr Kateřina
Březnové mlhy, Korda Skála Janečková
za 100 dní déšť Principál Diva- Orlojník Staro-
délka Romaneto městského orloje Divadelní
POSÍLEJTE a TV herečka
NÁM SVÉ TIPY! „Dům dětí „V centru mně
a mládeže opravdu chybí „V centru
redakce@ s centrem všech podstatná část nic. Chybí mi
staromestske- kroužků Staroměstské vyváženost
a keramiky.“
noviny.eu radnice.“ světových
médií.“
Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,

tedy ZDE

VLTAVA

STARÉ
MĚSTO

9 037 obyvatel

Důležité Markéta Anna Marie Radim
telefony Mališová Höppnerová (10) Fiala
Býv. ředitelka Spo- Doktor
Policie:...............................158 lečnosti F. Kafky Mluvčí mladé z Ordinace
Záchranka: .......................155 generace „Čili: Těch
Hasiči:................................150 „Úplně nejvíc věcí je požehna-
Tísňová linka:....................112 voda, fontány. „Chtěla bych ně, ale vše se
Redakce Staroměstských Inspirace ve v centru víc k lepšímu obrátí,
novin:...................777 556 578 francouzském stromů, laviček nebo ne?“
Městská policie...224 482 222 městě Lorinet.“ a dětských
Státní policie:......974 851 730
hřišť.“
Pište si tyto
noviny sami!

[email protected]

Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 3

A MA NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ: Dívkazestr.3
A LOVÉ A STRAŠNĚ KAŠLOU

Bouřlivý
rok 1920

ště MISS MIGRÉNA

Vítězka místní soutěže
v bolení hlavy Jiřina

Měcháčková. Podmínkou
bylo, že nesmí předstírat.

Při rozsvěcení stKroormonuavhirruásl?a Malý oznamovatel
melodie z KrkonoKšdkoýbcyhtopboyhláředkel?k
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
inzerce JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Staroměstské noviny jsou největší
noviny na Starém Městě. Vycházejí
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků.
Jdou do všech místních schránek, mají
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca
40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

MÍSTNÍ INZERCE SMS

NÁVOD: Napište esemesku: Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147
SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU.

Rozsah maximálně 30 slov.
Pošlete na telefonní číslo 900 11 30.

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

● Žena, 44 let, s dobrým ● Staré fotografie ze FRANTIŠEK KUPKA František Kupka,
srdcem hledá někoho na staré Prahy rád převezmu Stálá expozice Studie opice
dopisování. V případě záj- do své sbírky. Volejte na Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň
mu pošlete do sms doru- tel. č. 775 949 557 stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou
čovací adresu. Tel.: 704 ● Staropražské recep- výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfre-
421 567 ty našich babiček. Sesta- unda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
● Zdarma odvezu staré vuji kuchařku. Volejte na významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka
obrazy - i poškozené. Chci tel. č. 775 949 557 abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé
je kvůli rámu. Volejte na ● Kdo chce štěně? Vo- zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava
tel. č. 775 949 557 lejte na tel. č. 775 949 557 soch Otty Gutfreunda.

www.vojanovysady.cz LUBOMÍR PŘIBYL: Výstava představí práce DALŠÍ PROGRAM
Tel.: 602 200 249, LINIEMI velkoformátové malby - 21. 3. 15 - 17 h
257 531 839 - z posledních let. Kurá- Rodinná dílna s Janem
K PROSTORU torka: Martina Vítková. Mertou.
do 22. 3.
JAN WOJNAR: 24. 3. 18 h
Komorní přehlídka se za- CELEK JSOUCNA, Komentovaná prohlídka
měřuje na autorovu tvor- JSOUCÍ V CELKU výstavy Muzeum s uměl-
bu z období sklonku 50. cem a kurátorkou.
a 60. let 20. století. Vý- do 14. 6.
stava mapuje klíčovou Výstava a doprovod- 27. 3. 14 - 16 h
etapu Přibylovy tvůrčí ná monografie poprvé Výtvarné dílny (nejen)
cesty, kdy strukturální komplexně představu- pro seniory. Velké plo-
abstrakci vystřídal zrod jí celoživotní dílo Jana chy jasných barev. Vý-
racionálně orientova- Wojnara. Tato aktivita tvarná dílna k výstavě
ných tendencí. Kurátor- vznikla ve spolupráci Jana Merty Muzeum.
ka: Ilona Víchová. s rodinou umělce a Ga- V rámci dílny bude také
lerií výtvarného umění prohlídka výstavy.
JAN MERTA: v Ostravě. Kurátorka:
MUZEUM Helena Musilová.
do 24. 5.

www.museumkampa.cz ● [email protected]

4 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Tema
KONEC PIVOBUSŮ&Vítěz Poražený
(TO TO TEDA TRVALO)
ZDENĚK OLDŘICH
BERGMAN ŠLEMR Staré Město - Letošní tu-
ristická sezóna už bude
(Muzeum (nový majitel bez opileckého vyřvává-
Karlova mostu) hotelu Inter- ní na kolečkách. Zákaz
Velký podporo- continenal) pivních kol (beer - bike)
vatel projektu Hotel se zdál být začal platit od 1. října.
obnovy Marián- dobrou investicí, Už je namontována vět-
ského sloupu. ale památkáři šina 237 značek v centru
Prahy a okolí. Strážníci
Podařilo se. jsou proti jsou připraveni vybírat
pokuty.
CO NOVÉHO V REDAKCI Základem je značka ko- Vejlupkové
la, zakazující větší šíř- z ciziny
NA MASOPUSTU ku než 120 centimetrů. (vzadu
V PLNÉ SESTAVĚ Je již umístěna napří- magistrát).
klad v ulicích Pařížská Už došlapali.
Foto: Archiv REDAKCE ZLEVA: Monika, a Dlouhá. Víte, ˇze...
redakční pes Denisa, redaktorka „Jsme velice rádi, že se opozdilo kvůli odvolání
Sofie, redaktorka Anna, Ondřej to konečně povedlo,“ pivovaru, který kolům do- Obyvatelé centra Prahy
řekl Staroměstským no- dává pivo. považovali tzv. Pivobusy
vinám starosta Prahy 1 V současné době se řeší za jeden z nejpalčivějších
Petr Hejma. omezení provozu elek-
Zákaz pivních kol byl trických koloběžek, kte- problémů.
schválen už loni v říj- ré se válejí všude.
nu, ale jeho zavedení se

inzerce

KORONAVIRUS: RADNICE PRAHY 1 POMÁHÁ
SENIORŮM A RODINÁM S MALÝMI DĚTMI

Praha 1 ponechala v provozu mateřské školy, rodiče ale Na telefonních číslech
vyzvala, aby děti pokud možno ponechali doma. Rozšířila
také nabídku služeb pro seniory, kterým zároveň doporu- 724 021 789
čila, aby omezili pohyb mimo svá bydliště. 224 948 465

● Rodiny seniorů uby- dále fungovat pečova- ganizace Prahy 1, mimo která fungují 24 hodin denně,
tovaných v domech telská služba. Prioritně jiné zřídila speciální de- získáte informace a zároveň
s pečovatelskou službou bude ale nabízet zejména kontaminační místnost, vám bude v případě nutnosti
pak mají výrazně ome- dovoz jídla, pomoc při ambulance vybavila dáv- poskytnuta neodkladná péče.
zit návštěvy. Omezení se úkonech osobní hygieny, kovači s dezinfekčním
také týkají Nemocnice Na nákupy, doprovod k léka- roztokem pro dezinfekci
Františku. ři v nezbytně nutných pří- rukou a omezila vstup do
● Praha 1 a její Stře- padech či donášku léků. nemocnice pouze na hlav-
disko sociálních slu- Tato péče bude přednost- ní vchod.
žeb tak podle něj nově ně poskytována osamě- ● Zrušila navíc veš-
nabízí pomoc svého lým seniorům závislým keré návštěvy na všech
systému tísňové péče na poskytovaných služ- lůžkových odděleních
i těm seniorům, kteří ji- bách a těm, jejichž rodiny a pacienti zároveň ne-
nak nejsou uživateli této a příbuzní žijí mimo ČR. smějí opouštět prostory
služby. ● Středisko sociálních lůžkových oddělení.
● Na telefonních číslech služeb Praha 1 dopo- ● Vstup do nemocnice
dispečinku 724021789 sud do odvolání uza- je pacientům umožněn
a 224948465, která vřelo kluby seniorů maximálně s jedním do-
fungují 24 hodin denně, Tomáš a Haštalka a také provodem. Všichni pří-
získají potřebné infor- „Tělocvičnu“ v Žitné ulici. chozí si musejí po vstu-
mace a zároveň jim jejich Do odvolání také zrušilo pu vydezinfikovat ruce
prostřednictvím bude volnočasové aktivity pro a nasadit roušku. Odbor-
v případě nutnosti poskyt- seniory a další klienty. né ambulance a poradny
nuta neodkladná péče. ● Nemocnice Na Fran- pro neakutní pacienty
● Standardně bude na- tišku, příspěvková or- byly uzavřeny.

HOTEL INTERCONTINENTAL:MTÍPeSŘTmNÍBaÍĚHY 5
telefon inzerce: 777 556 578 [email protected]

Nové zprávy
Starého Města

PAMÁTKÁŘI TAM HÁZÍ VIDLE Druhývýstup
ze stanice
Staroměstská

NOVÝ MAJITEL SI RVE VLASY: TAK TOHLE NE!

Pařížská - Ministerstvo NBOUVDÁOVA Dobrý nápad! Stani-
kultury zahájilo řízení, ce metra Staroměstská
v němž posoudí, zda ho- INTER- PAŘÍŽSKÁ bude mít druhý východ,
tel InterContinental CONTI- a to směrem ke Staro-
a okolí prohlásí za NENTAL městskému náměstí.
kulturní památku. Výstup bude zřejmě
Noví majitelé hotelu Noví majitelé („gumárenský král“ výtahem. Denně projde
a okolních pozemků Oldřich Šlemr a zakladatelé antivi- stanicí 40 tisíc lidí.
chtějí naproti hotelu po- rové firmy Avast) zaplatili za hotel
stavit novou stavbu. 5,8 miliardy korun. ČERNÁ KRONIKA
Ministerstvo kultury již Srazil turistu
dříve upozornilo, že ma- z koloběžky
jitelé stavbu dostatečně
nechrání. Jindřišská - Muž (24)
V přízemí hotelu byl zbo- srazil turistu z kolo-
řen krb od sochaře Mi- běžky dobře mířenou
loslava Hejného, aby ho ranou pěstí. Všimli si
nahradil prodejní salon toho strážníci a výteč-
značky Rolls-Royce. níka honili až do Ople-
talovy, kde mu naměřili
Víte, ˇze... 1,8 promile.

Hotel InterContinental
byl otevřen v roce
1974.

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PAVLA & OLGA
Original fashion gallery a galanterie
Tržiště 6, Malá Strana

Talent měly rozhodně po chraňovali před „smrtí“. ní průvod, čarodějnice Pavla ŽPIOVDNMPOÍOSSRTTNNUÍÍJKEMY E
kom podědit: tatínek Jiří Už samotná návštěva anebo přehlídku při Ma- Michálková
Michálek byl akademic- této malé módní galerie lostranském candrbálu. PesttrarHoesjtmaa,
kým malířem, maminka je uměleckým zážitkem. Přijďte navštívit Pav- MKarálossntéranská V obchodě
Olga zase uměleckou Kromě krásných šatů, lu a Olgu i vy! Na své si kdarvoábrnnoasti
fotografkou. Není tedy oblečení a doplňků mů- zde přijdou ženy od 18
divu, že sestry Pavla žete obdivovat i obra- let až po eleganci milu-
a Olga vždy tíhly zy a fotografie z tvorby jící seniorky. Zaskočte
k umění - k tanci, divadlu rodičů. Přímo zde také i tehdy, když vám doma
a kostýmům - a že jejich tvorba obou sester často chybí třeba zip nebo jeh-
styl „ležérní elegance“ vzniká a tady se rovněž ly a nitě. Od pondělí
má svoje skalní fanouš- velmi rádi scházívají do pátku, vždy od 14
ky nejen na Malé Straně sousedé a přátelé. Odtud do 19 h. Nejlepší je do-
a Hradčanech, ale po pochází řada kostýmů, předu se objednat na tel.
celé Praze i daleko od ní. které zdobí masopust- čísle 728 939 872.
Nás v krásném obcho-
dě přivítala Pavla Mi- PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), Foto: J. Tatek
chálková, kterou jsme starosta MČ Prahy 1: „Moc Pavle a Olze za
nedávno coby maso- jejich práci pro sousedskou pospolitost děkuji
pustního medvěda za- a při šíření ´ležérní elegance´ jim držím palce“.

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: [email protected]

6 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Zpravy

LETOŠNÍ ZIMA BYLA

MARIÁNSKÝ SLOREKORDNĚ LETNÍ
SE ZÁZRAČNOU

Sněhulák Místo, na kterém bude stát Marián-
v Klementinu
ský sloup na Staroměstském ná-

městí, vyzařuje mimořádnou ener-

Uplynulá zima v Pra- teplotou 5,1 °C se za- gii. Staroměstské noviny si tento
řadila za rekordní zimu
ze byla druhá nej- 2006/2007. Únor ale fakt ověřily u několika esoteriků.
teplejší od roku 1775, rekord pokořil, s tep-
kdy tam začalo v praž- lotou 6,9 °C se stal abso- „Je tu unikátně přízni- Ke sloupu od roku 1650
ském Klementinu měře- lutně nejteplejším. vý vliv na lidský orga- proudila procesí a shro-
ní teplot. S průměrnou nismus. Již po chvilce mažďovali se tu Pražané,
můžete vnímat harmo- když jim bylo nejhůř.
nizující účinek, souznění Sloup stojí na místě, kde
s vesmírem a možná se hluboko pod povrchem
i Boží přítomnost. I tiše kříží dvě trhliny různých
vyslovené přání se pak podloží - sedimentu dáv-
může vyplnit,“ říká o mís- ného moře a hornin so-
tě, na kterém bude stát pečného původu.
Mariánský sloup, esoterik Je unikátní také tím,
Jiří Tomášek. že stojí přesně na tzv.
Energii místa také přispěl „Pražském poledníku“,
fakt, že tu bylo vystaveno vyznačeným v dlažbě.
Palladium země české, Stín sloupu tedy přesně
které se významem měří v poledne dopadá ve smě-
s korunovačními klenoty. ru poledníku.

Sochař Nové
Petr Váňa základy

Práce na stavbě repliky Mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí začaly 17. února a mají
trvat do poloviny září. Repliku sloupu vytvořil sochař
Petr Váňa. Sloup se staví přes protesty části vedení
Prahy, které „napařilo“ sochaři poplatek milion kurun.
Sochař Váňa pracoval na sloupu 23 let. Sloup byl str-
žen anarchisty v roce 1918, protože ho mylně považi-
vali za symbol Rakousko - Uherska.

OBEC inzerce Redakce těchto novin děkuje
BARÁČNÍKŮ Městské části Praha 1 za grantovou
VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO
Staré Město NOVIN VYROBÍME ZDARMA podporu kulturních rubrik
a Josefov,
Jana Žižky Pro více podrobností volejte
Monice, tel.: 777 556 578
z Trocnova
nebo napište na e-mail:
SHÁNÍ NOVÉ [email protected]
ČLENY

Kontakt:
Rychtář Klíma
tel. č.: 732 400 665

E-mail:
[email protected]

Vzdělavatelka:
Kratochvílová
tel. č.: 604 629 354

Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 7

Kalendárium
Starého Meˇsta

LOUP STOJÍ NA MÍSTĚ BŘEZEN
U ENERGIÍ ŽIVOTA MAGIE
ČASU Ludmila Rudolf
Freiová Piskáček
SPISOVATELKA SKLADATEL

JAN SE DÍVÁ NA MARII Panna Josef Zdeněk
Marie Šimánek Liška
Mistr Jan Hus se ze svého sou- SKLADATEL
soší dívá směrem na pannu Marii BÁSNÍK
na vrcholu Mariánského sloupu.
Tak to bylo míněno mystiky, s ni- ● Jaroslav Pulda
miž se radil sochař Šaloun, autor *15. 3. 1870 Praha
†11. 11. 1926 Brno
sousoší mistra Jana Husa. Herec, autor mnoha

frašek.

Pražský Foto: Archiv ● Rudolf Piskáček
poledník *15. 3. 1884 Praha
†24. 12. 1940 Praha

Skladatel operet. Žák
Antonína Dvořáka.

Celkový pohled: ● Ludmila Freiová
Takhle to bude *15. 3. 1926 Praha
†12. 9. 2014 Praha
Autorka knih pro

mládež. Profesorka mj.
na Starém Městě.

PRAŽSKÝ POLEDNÍK ● Josef Šimánek
A DÁVNÉ MOŘE *16. 3. 1883 J. Hradec

KDYŽ STÍN MARIÁNSKÉHO †16. 11. 1959 Praha
sloupu zakryl tzv. Pražský Básník. Přátelil se
poledník (kousek severním s E. Destinovou a pře-
směrem vyznačen v dlažbě), devším s J. Vrchlickým.
který sloužil k určení sluneční-
ho času, bylo pravé poledne. ● Zdeněk Liška
Sloup stával na rozhraní dvou *16. 3. 1922 Smečno
vzájemně nesourodých hornin. †13. 7. 1983 Praha
Jedna je sopečného původu Skladatel (Hříšní lidé
a druhá sedimentem dávného města pražského, Třicet
moře. Kruh ve čtverci se nachá- případů majora Zemana).
zí přesně nad místem, kde se
kříží dvě trhliny těchto podloží. Průběh pražského Pražský poledník ● Karel Knittl
poledníku označuje *4. 10. 1853 Polná
i socha v Letenských †17. 3. 1907 Praha
Skladatel a dirigent.
sadech

PIVNÍ REFORMA (1/4) Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1920)

„Budeme pít tak, že každý den bude mít jeden „Každý den jeden pil a ostatní záviděli.“ Pokra-
z nás piva kolik chce a zadarmo!“ čování
příšté

8 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských,
Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

UČENÉ TOULKY PRAŽSKÝM HRADEM:
TAJEMSTVÍ BAZILIKY SV. JIŘÍ
nejstarších Přemyslovců,
RICHARD které se v kostele nachází Tajemné Účastnící toulky Foto: Kuc
HÄNDL před původním oltářem, oblouky před basilikou sv. Jiří
spisovatel, včetně nejasností s urče-
historik ním jednotlivých členů Hra
knížecí rodiny. světla
Ve dnech 28. 1. a 4. 2. Samozřejmě byl vyzdvih-
2020 se uskutečnily nut význam zde pohřbené
Učené toulky, tento- kněžny Ludmily, pro jejíž
krát v bazilice sv. Jiří hrob byla v gotice vytvo-
na Pražském hradě. řena v chrámu samostat-
Průvodcem byl Ri- ná kaple.
chard Händl. V barokní kapli sv. Jana
Účastníci byli seznámeni Nepomuckého jsme ob-
s historií kostela i s ním divovali obraz Václava
spojeného kláštera sv. Vavřince Reinera (Anděl
Jiří. Velmi byla obdivo- nese Janovi mučednický
vána dnešní puristická palmový list).
obnova, která se blíží Obou toulek se zúčastnilo
pravé podobě chrámu po vždy po pětadvaceti oso-
roce 1142. Zároveň byli bách. Richard Händl
seznámeni s pohřebištěm

NasˇNeasˇaekcsme ělé akce

www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: [email protected]

POŘÁDÁME ● Pá 3. 4., 17.17 h otevření Brány „Happe OZDRAVNÉ PRAHA
UČENÉ TOULKY SANTINI & KAJETÁN Kampa Střed Světa“. CENTRUM HRAVĚ
vede M. Hoza - kostel RELAX ARTE
● Pá 27. 3., 17 h sv. Kajetána, Nerudova Toulky budoucí: SANATORIUM VYCHÁZKY
TAJEMNÝ PETŘÍN ● Pá 3. 4.,18.18 h ● Tarotem pro začáteč- PRO RODIČE
Lesem a skalami (petros). PODZEMÍ MALÉ níky i pokročilé. Dr. Julius KURZY CVIČENÍ S DĚTMI MALOU
Význam Petřína z pohle- STRANY (J. Kučera) Hůlek ● Z Nebovid na K POSÍLENÍ STRANOU, KAMPOU
du mytologie Nerudova ul. Ranně Pražské jaro. Dr. Kábele. A STŘELÁKEM
i ochrany přírody. gotické základy Chrám sv. Víta + basilika CELKOVÉHO ZDRAVÍ s Petrou Dvořáčkovou
Průvodci: Mgr. Jan Kroča, STRAHOVSKÉ BRÁNY sv. Jiří (Rich.Händl) ● pondělí 18.30 - 20.30 h www.prahahrave.cz,
www.astropraha.cz, ● Pá 3. 4.,19.19 h www.facebook.com/
Mgr. Romana Ertlová, NEW KLUB LAMA DOPORUČUJE Dynamické cvičení,
www.draci-blaho.com. v podzemí Tomášské ● St 1. 4., 18 h ZŠ Karmelitská 13 prahahrave.
Sraz u kostela Fr. Boro- ulice - posezení XII. Konference ● středa 18 - 20 h Rezervace:
mejského u nemocnice s výkladem a občerstve- Kampa, Malá Strana Gymnázium Josefská 5 [email protected],
pod Petřínem. I PRO ním. VSTUP VOLNÝ. Střed Světa ● pátek 18 - 20 h tel. 731 802 799
VĚTŠÍ DĚTI. Vstupné ● So 4. 4. odpoledne Tai-či, ZŠ Karmelitská 13.
dobrovolné. ● So 4. 4.,12.12 h a večer Cena lekce (2 h): 160 Kč.
brána Sadů XII. Happening Info Petra Krulichová:
● St 1. 4. od 16.16 h VOJANOVY SADY Kampa Střed Světa
TOULKA RYBÁŘ- NEZNÁMÉ ● So 25. 4. 604 765 273
SKÝM DOMEČKEM (J. Kábele, J. Pavliš, Třešňový den
NA KAMPĚ J. Cepák). Hradčanské včely
s občerstvením a hudbou. ● So 4. 4.,13.31 h ● So 25. 4.
(Před Konferencí Kampa OBČERSTVENÍ Ples Baráčníků Žofín
Malá Strana Střed Světa S DEBATOU ● Čt 30. 4.
v 18 h v Mlýnské kavár- V KAVÁRNĚ ČAS. Čarodějnice
ně). VSTUP VOLNÝ. (14.14 h pod Mostem na Kampě (SOPMSH)

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA,
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

Nazory telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 9

Komentáˇre, básneˇ, glosy, postřehy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: [email protected]

PROČ SI ITALOVÉ MYSLÍ, ŽE JIM Poděkování
ROUŠKY NESLUŠÍ? POUČÍME SE? za tyto noviny
O té malé potvůrce v jiných historických měs-
GLOSA DNE původem z Číny jsme tech. Nutno přiznat, že www. Foto: Archiv
tady už psali. Vypadá pohled na prázdné kanály staromestskenoviny.eu
PETR BURGR to, jako by příroda studentů v pražských uli- Benátek vzbuzuje závist
sama už řekla dost cích. Navíc mladí Italové a touhu, teď mít možnost Staroměstské noviny,
Místostarosta Prahy 1 našemu řádění, na evidentně usoudili, že jim korzovat po náměstí Sva- minulé číslo
pro kulturu, sport, občan- horách, v historických ochranné roušky nesluší, tého Marka, plout na gon-
skou společnost, spolky městech, ale i v našich a tak je radši nechali v ho- dole opuštěnými kanály, Čtenář reportér
a Středisko sociálních slu- hlavách, kde nám ta naše telových pokojích, pokud a to vše za romantického
žeb. Pro tyto noviny píše pýcha tak trochu přerost- si je vůbec k nám přivez- zpěvu mladého gondolié- poKdoívláošb. ěFžoktoy: ,JkaanmMsiheál
glosy pravidelně několik la přes hlavu. li. Díky médiím můžeme ra. Kdo by takovou chvil-
let, napsal jich už více než Už jsme si mysleli, že na sledovat, jak to vypadá ku nechtěl prožít.
tři stovky. všechny neduhy našeho Jenže romantika jindy
osobního světa platí výše námi, co by turisty deci-
našeho bankovního kon- movaného města, je jen
ta. A ouvej, ono to tak díky právě té malá čínské
není. potvůrce, co stačí, aby
Tam, kde se ještě vloni někdo někde nevhodně
touto dobou lyžovalo, se kýchnul, a je zle. Urči-
vleky zastavily a do v kaž- tě se malých potvůrek
dém čase slunné Itálie původem z Číny časem
není vůbec jednoduché se zbavíme, ale abychom se
dostat. O to větší záhadou z toho všeho poučili, tak
jsou stále se objevující to určitě ne.
skupiny italsky mluvících
SN březen 2020

NA STOPĚ KATEŘINA HOMEOPATICKÁ
KLASNOVÁ PORADNA

KORONAVIRUS ROZHODNĚ Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.
NENÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ
Když jsem před Váno- vatelé Prahy 1 lačnící Vyřešte pomocí homeopatie své akutní
ci psala o chystaném v horkých letních dnech i chronické dlouhodobé zdravotní obtí-
převratu na radnici, po pivu či pozdní večeři. že ● záněty, migrény, bolesti klobů, bolesti
zmínila jsem, že nové Já bych si ale tipla, že je hlavy ● poruchy učení a sociálního cho-
koalici zřejmě někdo mnohem více těch, kteří vání dětí ve školách, školkách i v rodině ●
udělal medvědí služ- lační po klidném spánku. psychické problémy, deprese, stavy mar-
bu. Restaurační zahrádky nosti a pocit života bez radosti ● alergie
To když během jednání v centru rostou jako hou- včetně potravinových intolerancí ● ekzémy
zastupitelstva na její pod- by po dešti (nyní jich je
poru nahnal do sálu na více než 300!) a uhlídat www.klarapletichova.com
Žofíně davy statných vy- provozovatele, jestli udr- tel.: 702 032 103, Sázavská 16, Praha 2
hazovačů. žují pořádek, což chce
Nedopatřením to ale ne- údajně radnice dělat, je Redakce děkuje
bylo. Situace se totiž opa- nereálné. Městské části Praha 1
kovala také na zasedání Praha 1 zatím nepřišla za grantovou podporu těchto novin
v lednu, i když tentokrát s žádným opatřením, jak
měli ti urostlejší a vyhole- uvnitř. Jaký pak div, že ochránit svoje obyvatele
ní vstup zakázán. jedním z prvních kroků před hlukem.
Sál byl plný číšníků, ser- nové radnice bylo zruše- Teď možná zasáhne vis
vírek s rudými nehty ní zákazu restauračních maior v podobě korona-
a dalších lidí, kteří roz- předzahrádek po 22. ho- viru, ale to za systémové
hodně nebyli rezidenty dině. řešení rozhodně nepova-
Prahy 1. Ti se naopak Údajně proto, že je to dis- žuji. A co vy, tipnete si,
tísnili v předsálí, odkud kriminační vůči stovkám jak to dopadne?
se přes mobily a počíta- poctivých podnikatelů a že
če snažili sledovat dění by na tom byli biti oby- Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

10 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Kultura

VLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy pište na: [email protected], nebo tel.: 777 556 578

MONIKA ZVE NA KULTURU

Foto: Archiv Věra Martinová Hlava Medúzy
slaví koncertem v režii Lasici.
Voskovec a Werich Jiří Hana David Možná přijde i Lábus.
Na zábradlí Lábus Maciuchová Stypka Parádní narozeninový (Studio Ypsilon)
herec herec koncert zpěvačky a kyta-
Divadlo Na zábradlí hraje herečka ristky Věry Martinové Představení Hlava Me-
jak o život. Navštivte např. proběhne 25. 3. od 19 h dúzy si nenechte ujít
20. 4. od 19 h představení v Hybernii. Kromě osla- ve Studiu Ypsilon 20. 3.
Korespondence W + V. venkyně, která vystoupí za a 23. 4. od 19.30 h. V nej-
V roli Wericha se objeví Jiří doprovodu své doprovod- veselejší hře o impotenci,
Vyorálek a Voskovce hraje né skupiny a také komor- kterou režíroval Milan
Václav Vašák. ní filharmonie SMIKOF, Lasica, hrají: Jiří Lábus,
ji na pódium přijdou pís- Jaroslava Kretschmerová,
ničkou popřát hosté pro- Petr Vacek…
gramu např. David Styp-
ka, Ivan Hlas, Pavlína Činoherní klub
Jíšová, Vesna a další. slaví 55 let

Sonety zazní Violou existence velkou
výstavou
Navštivte ve Viole na Ná-
rodní pořad Sváteční Přijďte na vernisáž výsta-
Shakespearova pošta. vy Činoherní klub 55
Shakespearovy sonety let. Vernisáž proběhne
v překladu Martina Hil- 27. 2. od 17 h v Činoher-
ského přednáší úžasná ní kavárně Ve Smečkách
Hana Maciuchová. Nej- a zajímavá výstava potrvá
bližší představení je 26. 3. až do 31. 3.
od 20 h. Nenechte si ujít.

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123

Program (výběr) SKUPINA HM...
DUBEN
Foto: Martina Houdek Stylová NTáI Pš 21. dubna od 20.30 h
3. 4., 20.30 h
Krausbery - rock
8. 4., 20.30 h
Smějící se bestie
10 let
9. 4., 20.30 h
David Stypka
a Bandjeez
15. 4., 20.30 h
Ivan Hlas trio
Folk - rock
22. 4., 20 h
Žalman a spol.
Koncert - St 25. 3. v 19.30 h Folk
LETENSKÝ DIXIELAND 27. 4., 20.30 h
Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Malá Strana Lili Marlene
Večer plný pravého jazzu. Největší hity minulého století. Futuristický šanson H m… je víceméně praž- kazují) nemají komerční
Vstupné je dobrovolné, ceny v kavárně mírné! Těšíme 25. 4., 20 h ská hudební skupina. ambice, ale mnoho odda-
se na vás. Rezervace míst na telefonu 257 225 400. Přeskopec Jejich písně jsou vět- ných fanoušků. Hudební
Rock šinou zhudebněné texty zařazení skupiny není
Divadlo dětem českých básníků jak kla- jednoduché, její písně
OŽIVLÁ LABORATOŘ - 26. 4., 20.30 h sických (Seifert, Kainar, umí být velice křehké,
- ALCHYMISTICKÁ Panika
ŠKOLA VOLÁ 28. 4., 20 h Gellner…), tak součas- klasicky taneční, téměř
Divadlo Apropo BRAN
Jánský vršek 8 20 let na scéně ných (Kremlička, Šrut), rockové, nebo i punkové.
Alchymistická show Pop - rock dále překlady z poezie Na koncertech členové
KDY: 15., 22. 3. v 10.30 h francouzské. Ostatní tex- písně prokládají impro-
a 28. 3. v 15 h. ty jsou od textaře skupiny vizovaným mluveným
Dubnové termíny zde: GALERIE Petra Kotouše a dalších. slovem, přičemž se občas
www.divadloapropo.cz Jan Saudek „85“ Hm... hrají od roku 1994, dokážou navzájem pěkně
Život ale (jak sami tvrdí a do- vyvést z rovnováhy.
od 20. 3 do 21. 6. 2020.

telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 11

Franz Kafka: PROMĚNA (36.) Slavné zˇeny [ [Co nového
za vodou
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: Nataša Tanská
Řehoř nachází výhody proměny v hmyz www.malostranskenoviny.eu
Staré Město, první Barunka
Mocný průvan
Mezi ulicí a schodištěm a syčel přitom jako divý.
vznikl mocný průvan, zá- Jenže Řehoř neměl ještě Terezie
clony se rozlétly, noviny vůbec cvik v couvání, šlo Brzková,
na stole šustily, jednotlivé to opravdu hodně poma- babička
listy se snesly na podlahu. lu. Kdyby se jen byl směl
Foto: Archiv SNNeúprosně dotíral otec otočit, byl by ve svém po-
koji hned, ale on se bál,
Franz Kafka že zdlouhavým otáčením
(1883 - 1924) připraví otce o trpělivost,
Genius tajemna a každým...
s břitkým smys-
lem pro humor Pokračování příště

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Koutek pro chytré hlavy František ZAJÍMAVOSTI a novin-
Čáp, ky z Malé Strany, která by
Poznáte, jářku, měla být větší. Tyto noviny
režisér jsou k mání na Starém Měs-
?KDE TO JE tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách

Foto: ArchivOtázka: Kde je v Karlově uli- Herectví jí bylo Nataša na druhé straně řeky: V ka-
ci toto zlaté domovní znamení Sultánem i Tyrlem Tanská várnách, hospodách atd.
Marie s jezulátkem? roku 2010
Nápověda: Je třeba trochu Nataša Tanská (1929 - přišlo pozvání na zkoušky STRUČNÁ TIRÁŽ
zvednout hlavu. 2014). Dědeček byl profe- poetického filmu Babič- Staroměstské noviny
sorem hudby a malé Nata- ka (1940). Nataše se spl- Březen 2020 / X. ročník
Vyluštění hádanky minulého še se velmi věnoval. Staré nil sen. Až do smrti byla ● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ●
čísla: Dům U Tří kparů je k vidění Město znala dokonale. Při spjata s postavou krásné Kultura, inzerce: Monika Höppner
vidění v ulici Týnská. letní návštěvě koupaliště Barunky. Její začínající
Správně: Jana Loucká ji oslovil režisér František kariéru však poznamena- ● Redakce: Jiří Pěkný
Dávejte úkoly ostatním! Adresa: Čáp (1913 - 1972) a záhy lo vážné onemocnění. ●Prerodalkínceé@staromJeestšsktěenloínviěnyjš.eíu
[email protected]
● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578
● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2

inzerce

PRAHU ČEKAJÍ ZÁSADNÍ INVESTICE
DO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

Pražská vodohospodářská společnost a.s. plánuje
v letošním roce investice ve výši 2,6 miliard

Mezi zásadní investice cování vodárenské infra- Podolská
patří například obno- struktury v Praze. vodárna
va páteřních vodovod- Cena vodného a stočné-
ních řadů z Káranské ho v Praze zůstává stále Pražská vodohospodářská spo-
vodárny, rekonstruk- na úrovni celostátního lečnost (PVS) rekonstruuje vo-
ce významných vodo- průměru a ve spotřeb- dárnu v Podolí a vybuduje odtud
jemů, rekonstrukce dru- ním koši Pražanů před- nové propojení do vodojemu na
hé poloviny Ústřední stavuje 1,4 % čistého pří- Floru.
čistírny odpadních vod jmu domácností.
či úpravny vody v Podolí. Průměrný Pražan utratí
Rada Hlavního města za vodné a stočné měsíč-
Prahy schválila již v červ- ně asi 270 korun, což je
nu střednědobý investič- zhruba 9 korun denně.
ní plán pro roky 2020 - Jeden litr kvalitní pitné
- 2024, dle kterého by vody stojí stále méně než
měly investice do vodo- pět haléřů.
hospodářské infrastruk-
tury dosáhnout mezi lety Víte, ˇze...
2020 - 2024 více než 16
miliard korun. Zvýšená Nejdelší česká řeka
nutnost investic vyplývá Vltava pramení u obce
z historického podfinan-
Kvilda na Šumavě


Click to View FlipBook Version