The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ondřej Höppner, 2019-07-14 18:13:35

Staroměstské noviny 7/2019

Staroměstské noviny 7/2019

sTAROMEsTsKENEZÁVISLÉ
Noviny, které si píší čtenáři sami 10 000 Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
výtisků
Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Cˇís. 7/rocˇ. X NOVINYRodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci. 30 Kcˇ
15. červenec 2019 ®
Jako dobrovolnou platbu
Nejlepší noviny za tyto noviny pošlete SMS
ve městě a okolí
SN TRICET
902 11 30na tel.

cˇíslo

[email protected] telefon: 777 556 578 www.staromestskenoviny.eu

bitvaSochař váňa - maGiStrát o:1 Staroměstští
maproiádnpSokrýujSelmoue p výčepní

o mariánSký Kapitán Korda

SLOUP NA STOP Eˇ

VÝčePnÍ VOJTA Foto: Roman Korda

čepuje 10° Legii
za 39 Kč na restauraci

PIVOLOĎ, Kotviště
Dvořákovo nábřeží,

Štefánikův most

100htoornSíčnekad ne!
černá Stavba
Koláž a foto: SN přSsíeboMĚÍchSnTYheNaÍvřzdPáevtráBVáásňnaík a g na StřeŠe domu Foto: Ondřej Höppner
čtěte u národní?
www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249, na str.
257 531 839
6 - 7 čtěte na str. 2 - 3

inzerce

PETR HEJMA PODPORUJE
NEJEN
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY NA STR. 5

kadeřnictví
lucie hanZlíkovÉ
a adÉlY radilovÉ

Senovážné náměstí 6

Petr Hejma, 1. místostarosta
„Je to místní poctivá živnost,

která si zaslouží naši podporu.“

2 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Zpravy

Gurmánův havlova vodní černá Stavb a
koutek lavička aneb jak
podojit vltavu padají poku t
Melounový
salát, balkán. Žertovná koláž: Ondřej Höppner HAVEL Staré Město - Černá ná- má vzniknout ubytovací
STRIP BOAT? stavba na domě je jádrem zařízení o 57 pokojích
sýr, olivy... sporu mezi společností a 111 lůžkách. Nástavba
LAVIČKA Rott advokátů Suka má stavbu zvýšit z pěti na
199 a Mikše a radnicí Prahy 1. sedm podlaží a tím i hod-
Staré Město - Lavička, vývoje událostí se radnice Z domu má být hotel. notu celého domu.
Kč nebo kotviště pro lodě? Prahy 1 postaví proti zne- „Stavba probíhá bez Advokát Jan Suk na do-
Cílem je samozřejmě obo- užití jména Václava Hav- platného stavebního taz Staroměstských no-
ReSTAURAnT jí. Na první pohled jde la a zničit zeď (a zábradlí povolení. Je v rozpo- vin odpověděl stručně:
KOTLeTA o jasný podnikatelský zá- nad ní) nepovolí. ru s regulačním plá- „Budu stavět dál.“
U Radnice 2 měr, který zneužívá odkaz Plány soukromníka, který nem,“ řekl Staroměst- Předseda komise pro
prvního prezidenta ČR. chce použít lavičku jako ským novinám starosta územní rozvoj Rady Pra-
Jednou větou... Rozhodující slovo bude nástupiště pro lodě, po- Prahy 1 Pavel Čižinský. hy 1 Tomáš Vích (Pirá-
mít podle všeho MČ Pra- čítají s datem otevření 17. „Stavební úřad již vy- ti) soudí, že je špatně celá
Ondřej ha 1, které patří zeď, na listopadu (výročí 30 let od zval stavebníky k za- nástavba. „Bude muset
Höppner které mají být schody, ve- změn poměrů). stavení prací,“ řekl být odstraněna,“ uve-
doucí na Havlovo přísta- PIKANTNÍ SOUVIS- Staroměstským novinám dl Staroměstským novi-
Šéfredaktor viště ve správě soukrom- LOST: Václav Havel místostarosta Prahy 1 nám.
Staroměstských níka. Podle posledního prý neuměl plavat. pro územní rozvoj Petr JE TO ZÁVOD O ČAS.
novin Hejma (STAN). Staveb- V roce 2021 vstoupí
níci dostali pokutu, kte- v platnost novela sta-
...kterou jsem zaslechl rou zaplatili, a staví dál. vebního zákona, kte-
Dům sloužil původně rá znemožní (udělá
„Když tomu (v 19. století) jako továr- obtížnější) legalizaci
na na kočáry. Přestavbou černých staveb.
věříte, co bych
vám to vyvracel Anketa Staroměstských novin inzerce

Felix Holzman, komik Jak byste chtěli prožít
dva roky prázdnin?
Pocˇasí
Roman Petr Kateřina
26 °C Korda Skála Janečková
Principál Diva- Orlojník Staro-
čeRVenec délka Romaneto městského orloje Divadelní
Co červenec neuvaří, a TV herečka
„Já je právě „Když Dva roky
srpen nedopeče prožívám…“ prázdnin, tak „Takové prázd-
jedině na Tajupl- niny bych nevy-
POSÍLeJTe ném ostrově.“ držela. Leda na
nÁM SVÉ TIPY! mateřské nebo

[email protected] v důchodu.“
staromestske-

noviny.eu

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,

tedy ZDe

VLTAVA

STARÉ
MĚSTO

9 037 obyvatel

Důležité Markéta Anna Marie Petr
telefony Mališová Höppnerová (9) Hejma
Býv. ředitelka Spo- Spoluzakladatel
Policie:...............................158 lečnosti F. Kafky Mluvčí mladé KampaNuly
Záchranka: .......................155 generace
Hasiči:................................150 „Jako malá „V Krkonoších.
Tísňová linka:....................112 rybářka v Bretani „Jela bych se A ani by to ne-
Redakce Staroměstských na ostrově Ile de všemi, co mám musely být celé
novin:...................777 556 578 ráda, na cestu
Městská policie...224 482 222 Groix.“ kolem světa.“ dva roky.“
Státní policie:......974 851 730

Pište si tyto
noviny sami!

[email protected]

Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 3

b a na StřeŠe u národní: Dívkazestr.3

u tY, ale Staví Se dál!

Obludná
stavba

Čeká na bouřlivý
signál rok 1919

SUK MIKŠ SMRT NENÍ štněápoje pro mladiStvÉ
BARVOSLEPÁAdvokáti JAn SUK a JAn MIKŠ
Hosteska Anežka Mouchová
staví na střeše svého hotelu pózuje se sklenicí pivoňkové
stavbu, proti které se bouří
radnice Prahy 1 a magistrát. limonády (vylouhované).

inzerce Malý oznamovatel

StaromĚStSkÉ novinY:
jednička v míStní inZerci

Staroměstské noviny jsou největší
noviny na Starém Městě. Vycházejí
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků.
Jdou do všech místních schránek, mají
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca
40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

CZECH UKULELE FESTIVAL HeLMUT neWTOn:
In DIALOGUe. MÓDA A FIKce
VzSÚČoneběsotkitaca,k2Eémv7r.opapinyvoeivdAaěmrlueeur2isk8lyy..ščHíteuerdvueembnněclíeccei
představí repertoár od klasiky přes Do 28. 10. 2019
Více jnaazzwawžwp.ourkouclkelaenfedsrtoivlla. l.cz. Retrospektivní výstava připravená ve spolupráci s Kicken
Gallery Berlin je zaměřena na širší kontext vzniku New-
ÚNĚTICKÉ POSVÍCENÍ tonových prací. Prostřednictvím uměleckých děl z jiných
médií ukáže souvislosti s dobovou výtvarnou scénou
SNoevbnÚoentcaěhtt1iec7ks.éismurpjípnt iPavooosvdvaí1rcu2e.nhí a představí inspirační zdroje. Součástí výstavy bude i před-
Těšte se na soutěže (o Nejlepší koláč, stavení spolupráce Helmuta Newtona a českých fotografů
V den PossovuíctěežnSí nilanrýacžhepnaPžoí…sv)í.cenecký Tona Stana a Gabiny Fárové. Kurátorka: Ina Schmidt-Run-
ke, ředitelka Kicken Gallery, Helena Musilová.
speciál. Vrcholem taneční zábava
v pivovarské stodole. JÁ, nADĚŽDA vaný stým narozeninám neme skrze tančírnu pod
PDoLÍ1Š8.K8O. 2V0Á19 Medy Mládkové. Ve Wa- širým nebem. Zkušení
Blahodárné účinky našeho piva výtečné jakosti Výstava grafičky a bás- shingtonu DC., kde Mlád- lektoři vás naučí základy
pocítíte v těchto provozovnách centra Prahy: nířky Naděždy Plíškové, kovi prožili část svého swingu a všichni zatančí
manželky Karla Nepraše života, vytvořili ze svého za doprovodu živé hudby.
Café Kolíbka, Řeznická 10 a členky volného usku- domu centrum středoev- Pro spolupráci byli oslo-
Kavárna Velryba, Opatovická 24 pení Křižovnická škola ropské kultury. Propoje- veni Swing Busters.
čistého humoru bez vtipu. ním umění, architektury 12. - 16. 8. Příměstský
U Pravdů, Žitná 15 Grafiky, kresby a objekty a designu vznikl kompakt- tábor. Základna tábora je
Bar No. 7, Na Struze 7 a dalších… od 60. do konce 80. let. ní celek, předchůdce Musea v Museu Kampa, U Sovo-
Kurátorka M. Placáková. Kampa. Výstava představí vých mlýnů 503/2. Pro děti
www.unetickypivovar.cz MeDA: práci a život Mládkových. 6 až 12 let. Rezervace:
AMBASADORKA DALŠÍ PROGRAM [email protected]
UDoM3Ě0.n9Í. 2019 19. 8. Tanči jako Meda! pa.cz nebo na tel. č.: 732
Speciální projekt věno- Od 19 hodin. Období, kdy 875 540, 734 315 351.
se Meda Mládková vě- Cena: 3 700 Kč celý týden,
novala tanci, si připome- možné přihlášení i na jed-
notlivé dny: 800 Kč za den.

www.museumkampa.cz

4 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Zpravy
&Vítěz Poražený kam ZmiZela deSka
marŠála konĚva,
oSvoboditele prahY?
VeLRYBY OLDŘIcH
(romantičtí LOMecKÝ na StopĚ
savci různých (exstarosta
oceánů a moří) MČ Prahy 1)
MČ Praha 1 za- Policie obvinila
kázala plastové cca 30 lidí z bý-
kelímky, čímž valého vedení
chce chránit vel- radnice kvůli
ryby. Prý je jedí. prodeji bytů.

CO NOVÉHO Osvobození Prahy
V REDAKCI Rudou armádou je

Co je nového u vás posílejte na historický fakt
[email protected]
Staroměstská
nejmladŠí radnice
redaktorka
dopadla Yettiho
v krkonoŠích

Deska byla umístěna Maršál
na radnici v roce 1946 Koněv

Foto: Archiv Anežky Dobývání Staroměstské náměstí - Po- svazu maršál Ivan Štěpanovič náměstí, proto je deska právě
severního pólu kus o přepisování historie, nebo Koněv bleskovým úderem těžce tady. Během bojů byla zničena
jen technický zádrhel? Ze Sta- bojující Prahu, která mu z vděč- budova radnice v místech, kde je
nejmladší redaktorka Sta- roměstské radnice byla potichu nosti udělila čestné občanství.“ nyní park.
roměstských novin Anička odstraněna deska, připomínající Pod tím je stejný text v ruštině. Redakce SN vypátrala, že je
se zúčastnila úspěšné expedice osvobození Prahy. Redakce Staroměstských novin deska již rekonstruovaná (není
po stopách Yettiho (Játyho) ve Oficiálním důvodem měla být oslovila několik historiků. Ti známo, zda byl přepsán text)
Velké Úpě v Krkonoších. K do- rekonstrukce desky a opravy potvrdili, že údaje na desce jsou a nachází se ve fondu Muzea
padení došlo mimochodem při údajných nepřesností v textu. historickým faktem, není v nich hlavního města Prahy. Není
dobytí severního pólu. Hudeb- Mnohé však nasvědčuje tomu, žádná nepřesnost. Jsou zcela jasné, kdy se vrátí na své místo.
ně - dramatický tábor pořádala že byla deska odstraněna z ide- pravdivé.
Anežka Tonová - Žáková a její ologických důvodů. Při osvobozování Prahy od ně- Víte, ˇze...
kolegové Verča, Jirka... Na desce byl nápis: „Dne 9. květ- meckých okupantů přišlo o život
na osvobodila vojska 1. ukrajin- více než 500 vojáků Rudé armá- Při osvobozování Prahy
ské fronty slavné Rudé armá- dy. Těžké boje probíhaly mimo padlo více než 500 vojáků
dy, jíž velel hrdina Sovětského jiné i přímo na Staroměstském
Rudé armády.

inzerce

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
vyhlašuje

I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.

Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019
SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019

Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. Více informací a AnKeTnÍ LÍSTeK Ke STAŽenÍ
najdete na www nmskb.cz. Kontakt: [email protected], mobil: +420 727 854 065

Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 5

automobil pro aneŽku kvŮli
jejím ceStám do nemocnice

má nádor na mozku ● potřebuje pomoci

Když Anežce (15) dia- za sebou dvě operace Anežka
gnostikovali nádor a podstupuje následnou má za
na mozku, její rodině léčbu i rehabilitace, mu- sebou dvě
se život obrátil vzhů- sela přerušit školu a má operace
ru nohama. Anežka omezenou hybnost levé
je nejstarší z pěti se- části těla, proto se nyní Pohybuje
ster. pohybuje na vozíku. se jen
Na podzim minulého Rodina potřebuje nový na vozíku
roku začala mít žaludeč- automobil, především
ní potíže a bolesti hlavy. kvůli Anežčině vozíku
Rodiče i lékaři to zprvu a dojíždění do 60 km
přikládali střevní viró- vzdálené nemocnice. Do-
ze, následně se ale zjis- savadní auto je ve špat-
tilo, že se jedná o nádor ném technickém stavu
na mozku. Anežka má a nevyhovuje velikostí.

návod jak přispět zde: www.kontobariery.cz pocdhpaorriutujeme Foto: Archiv

petr hejma, 1. míStoStaroSta prahY 1, oSlavil před pár
dnY SvÉ 50. naroZenY. vŠechnY GratulantY vYZval, abY
mu nedávali ŽádnÉ darY, ale radĚji přiSpĚli na konto
„automobil pro aneŽku“. Gratulujeme a tleSkáme!

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

kadeřnictví lucie hanZlíkovÉ Lucie a Adéla
a adÉlY radilovÉ umějí zatřihnout
Senovážné náměstí 6, nové město
Kamarádky
Lucie Hanzlíková a Adé- 20 let provozuje a Adéla kteří k nim přicházejí mPíŽpseiotvtodrnMpsoHÍotSSaerTtrjNnumoÍíjskeamtY,ae
la Radilová jsou kama- se k ní před pár měsíci s důvěrou. Často se už
rádkami už od dob, kdy připojila. také jedná o dlouholeté
se společně učily kadeř- Na jejich kadeřnických známé a přátele, kteří
nickému řemeslu. Na křeslech se za roky praxe přivádějí i své děti. Stá-
ulici jste tehdy každou vystřídala řada známých lí a spokojení zákazníci
chvíli mohli potkat ně- osobností jako například jsou i jejich receptem na
jakého toho „depešáka“ herečky Sabina Laurino- úspěch v tvrdé konku-
a podle toho také vypa- vá a Chantal Poullain, renci, jež v centru Prahy
daly nejčastější poža- zpěvačka Anna K. nebo panuje.
davky na účes. třeba světoznámý hous- Chcete si jejich umění
Po vyučení se obě dívky lař Jan Špidlen. Obě si vyzkoušet? Zavolejte na
rozprchly do různých vybudovaly široký okruh tel. č.: 602 309 944
provozoven v Praze 1 zákaznic i zákazníků, nebo 602 299 225.
a po delším kolečku v ně-
kolika z nich se po letech PeTR HeJMA (My, co tady žijeme, STAn), Foto: J. Tatek
opět sešly, a to v kadeř- 1. místostarosta MČ Prahy 1: „Moc oběma sym-
nictví na Senovážném patickým dámám držím palce, protože své řemeslo
náměstí 6, které Lucie už dělají velmi dobře a poctivě.“

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: [email protected]

6 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Tema

Nové zprávy Sochař váňa bo
Staré Město Petr v ráji po karlo

hroZí kriminál! Váňa
policie obvinila
bývalÉ vedení v elké a hlavně zbyteč- dar ve sbírce, práci, pomoc, uŽ jen kouSek
radnice prahY 1 né emoce provázejí podpis, modlitbu, kus kamene
návrat Mariánského a nebo jen místo v životě,“ řekl 250 m
Tohle sloupu na Staroměst- Petr Váňa Staroměstským novi-
už ne! ské náměstí. Sloup už nám.
Jejda! Policie obvinila kvůli pro- je přitom hotov a nic Další vývoj je nejistý, radnice
deji městských bytů v Praze 1 přes by nemělo bránit, aby se vrátil, je zatím neoblomná. Projed-
30 lidí. Jsou mezi nimi zejména kam patří. nání znovupostavení sloupu
členové bývalého vedení radnice Největším bojovníkem je so- prosazuje zastupitel Jan Wolf
včetně starosty Oldřicha Lomecké- chař Petr Váňa, který obětoval (KDU-ČSL). Návrh podpořil
ho (dříve TOP 09), jeho zástupce vytvoření sloupu více než 20 let i Jiří Pospíšil (TOP 09, šéf
Daniela Hodka (ČSSD) a dalších. života a nemalé finanční pro- koaliční strany). Jednat chce
Čelí obvinění, že hlasovali pro pro- středky. i Jan Čižinský (Praha sobě,
dej bytů za nižší než obvyklé ceny. Začátkem června už se svý- šéf koaliční strany) a Martin
NÁŠ TIP: To nemůže projít! mi kolegy sochaři z hutě začal Benda (Praha sobě). Proti
sloup stavět, vybaven všemi po- jsou Piráti.
uneSli muŽe při voleními. Do cesty se však po- Sochař Petr Váňa nyní dokon-
venčení pSa stavil magistrát, majitel pozem- čuje sousoší pod Karlovým mos-
ku. Váňa držel několik dní na tem u Muzea Karlova mostu. Je
Únos za Staroměstském náměstí petiční to krásný a dojemný příběh, je
bílého stánek a záskal takřka tři tisíce radost stát se jeho součástí. Běž-
dne podpisů na podporu sloupu. te se podívat na Váňovu práci,
v Salmov- „Bylo mi dovoleno promluvit opravdu to stojí to za to.
ské ulici na zasedání Magistrátu hlav-
ního města Prahy. Mohl jsem Víte, ˇze...
jim říci že na sloupu pracu-
jeme z RADOSTI a pro dese- Mariánský sloup na Staroměst-
titisíce lidí, kteří věnovali na ském náměstí byl po staletí
obnovu Mariánského sloupu významným poutním místem.

Foto: Policie ČR

Salmovská - Policie zatkla jedno- Petr Váňa na lodi Tapas Sochař Váňa a ředitel Muzea
ho ze dvou mužů, kteří unesli pod- mezi kvádry na podstavec sloupu Karlova mostu Zdeněk Bergman
nikatele (32) při venčení psa. Když
šel kolem jejich auta, kde číhali,
vyskočili a strhli ho dovnitř. Pak
ho odvezli za město. Tam ho muči-
li. Chtěli peníze. Když jim je slíbil,
odvezli ho zpátky.

inzerce INZERCE POMOCÍ SMS

Zde mŮŽe nÁVOD: Napište sms: SN mezera
být vአINZ mezera TEXT INZERÁTU.
inZerát! Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30.

volejte ihned Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

vlídnÉ ZacháZení! ● Výuka anglické kon-
teleFon: verze Čechoameričanem
za rozumnou cenu. Tel.:
777 556 578 735 611 603.
(monika) ● Prodám z pozůstalosti
velký obraz tří svatých z ro-
e-mail: ku 1928. Tel.: 735 611 603.
[email protected] ● Prodám obrazy vy-
staromestskenoviny.eu tvořené v USA. 1. Bugatti
1931 Royal, 2. Bugatti Mo-
naco závod 1934, 3. Za-
oceánská loď - Marseille,
4. Vůz Pierce Arrow scene
1908. Tel.: 735 611 603.

Tema telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 7

Kalendárium
Starého Meˇsta

bojuje, sloup dokončí červenec
ovým mostem maproiádnpsokrýujselmouep
Alfons Ladislav
Mucha, Šaloun,
sochař
malíř

Mariánský Teréza Karel
sloup stál Nováková, Škréta,
na Staro- spisovatelka
městském malíř
náměstí
od roku ● Josef Zítek
1652. *4. 4. 1832 Praha
†2. 8. 1909 Praha
Dlouhé fronty u petičného Architekt. Projektoval na-
stánku. Skoro 3 000 podpisů! příklad Národní divadlo
a Rudolfinum.
Loď s částmi sloupu
Sochař přijíždí do Prahy ● Alfons Mucha
Váňa *24. 7. 1860 Ivančice
na ma- †14. 7. 1939 Praha
gistrátu Malíř. Navrhl mj. interiér
Primátorského salonku
v Obecním domě.

● Teréza Nováková
*31. 7. 1853 Praha
†13. 11. 1912 Praha
Spisovatelka. Navštěvovala
Náprstkův Americký klub
českých dam.

● Karel Škréta
*1610 Praha
†30. 7. 1674 Praha
Barokní malíř. Narodil se
na Starém Městě, studoval
v Týnské škole.

● Edmund Chvalovský
*26. 7. 1839 Praha
†1. 10. 1934 Soběslav
Režisér Smetanových oper.

Sochaři na Staroměstském náměstí Roku 1918 ho ● Ladislav Šaloun
už začali sloup stavět, ale... strhli opilci. *1. 8. 1870 Praha
†18. 10. 1946 Praha
Sochař. Autor pomníku
Mistra Jana Husa na Staro-
městském náměstí.

Příprava volebního korteše(3/3) Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1919)

„Víš to jistě, že tatínek mluví doma německy?“ Athletický klub Hrekules to jistí: Teď Pokra-
„Ano, včera přišel, maminka nebyla doma a řekl: nikdo nebude volit protikandidáta! čování
příště
Himl hergot, zas je v luftě!“

8 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Charita

KampaNula

charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských,
Staroměstských a novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

StručnĚ: mariánSký Sloup je nadĚje,
příbĚh a radoSt. váňa je andĚl!
lené době cosi, co nás
Mariánský sloup ONDŘEJ přesahuje. Že je Věčnost
na zahradě HÖPPNER a že je Pokora. Že jsou
nemocnice KampaNula, symboly. Vztyčený prst
pod Petřínem spoluzakladatel přítomnosti, hráz proti
ideologické tuposti, která
h ysterie je největší cení tesáky ze všech stran
nepřítel historie. La- a hrozí pozřít tento svět.
vina nenávisti, která Mariánský sloup vnímám
se strhla kolem ná- jako naději, že se kyvadlo
vratu Mariánského slou- brzy vrátí. Jako naději, že
pu na Staroměstské ná- je bůh. Že se všechna ta
městí svědčí o tom, že vyprázdněná slova, kte-
si rozzuření ideologové rými je denně vymýtán cit
z druhé strany barikády a zdravý rozum, opět na-
velmi dobře uvědomují, plní svým původním, ry-
o jak významný sym- zím obsahem.
bol jde. Jsem nadšeným zastán-
Pro mě osobně znamená cem návratu Mariánské-
tento (ano, právě tento) ho sloupu a pevně věřím,
Mariánský sloup připo- že se tak stane.
mínku, že je v této ší-
Sloup roku Sochař Váňa Koláž: SN
1918 Foto: Monika Höppner

Nasˇe akce MÍSTNÍ předStavujeme:
SpolkY nadace artevide
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: Ludmila[email protected]

DOPORUčUJeMe ● Čtvrtek 19. 9. MOnIKA HÖPPneR www.artevide.cz Zuzana
● ZÁŘÍ Otevření prostor Spolku Zuzana Kopečná, pre- Kopečná,
● Toulka kostelem sv. občanů a přátel Malé zidentka Nadace Ar- vidomou mládeží. Malu- Artevide
Havla: historie, zvonění. Strany a Hradčan na tevide pro nevidomé jeme obrazy pomocí me-
● Toulka Studánka Malostranském náměstí umělce, má velké srd- tody akademického ma- se objeví v okamžiku do-
v Lysolajském údolí. ● Sobota 21. 9. ce i plány. Na podzim líře Dina Čeča, jedná se teku. Pak se obraz vyfotí,
Dr. Julius Hůlek. XI. Malostranské se svými malíři bude o světový patent. Spolu- udělá se 3D obrazec a ne-
● Toulka Věží chrámu vinobraní v parku malovat Prahu! pracujeme s Evženem Pe- vidomí ho vidí...“
sv. Víta. Háta Hlavatá na Kampě ● Zuzano, co nového se routem, pedagogem z Kon- ● Co malují vaši svěřenci?
● Úterý 10. 9. svými nevidomými malí- zervatoře Jana Deyla.“ „Život ve tmě, to není žád-
Prostřený stůl na Bet- ● ŘÍJen ři plánuješ? ● Přiblížíš nám tu meto- ná legrace. Fungujeme
lémském nám. v rámci ● Čtvrtek 10. 10. „Těším se na září. Roz- du? jako ateliér s terapií. Ma-
Betlémské kulturní noci Veselice na Rychtě. jedeme nový projekt, mí „Využívá haptického pů- lují svůj vnitřní svět, ale
● Čtvrtek 12. 9. Cca od 18 h. Baráčníci výtvarníci budou malovat sobení na bílé plátno, pod třeba i Karlův most. Ma-
Spolkový den na Kam- zvou všechny místní Prahu tak, jak ji vnímají… kterým je vrstva barvy, ta lují srdcem. Zvu čtenáře
pě (Praha 1 - Petr Burgr) spolky. Hraje Folklor trio. Projekt Čistá Praha vyvr- novin na naši benefici
cholí říjnovou výstavou s výstavou.“
Malostranské při Benefičním koncertě
vinobraní Nadace Artevide pod zá-
štitou místostarosty Pet-
ra Hejmy a za podpory
Pražských služeb… Na
koncertě zazpívá Pěvecký
sbor ZŠ Vratislavova pod
vedením Evy Kleinové
a také nevidomí zpěváci.“
Jak dlouho vlastně fun-
guje Nadace Artevide?
● „Už 12 let pracujeme s ne-

KAMPAnULA POŘÁDÁ BeneFIčnÍ AKce nA PODPORU ZDRAVOTnĚ I JInAK POSTIŽenÝcH (ARTeVIDe, DeYLOVA ŠKOLA,
OÁZA, cITADeLA A DALŠÍ) I nA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZAcHOVÁnÍ GenIA LOcI PRAHY 1.

telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 9

kolobĚŽkY? pokuta aŽ 10 tiSíc!

Petr Burgr, klad na čistotu na ulicích. plus úhradu nákladů
jeho glosa Při pohledu na přeplněné spojených s jejich od-
odpadkové koše v ulicích straněním. Vzhledem
Ono není město jako Prahy je lépe se tomuto k počtu zjištěných pří-
město. Tak například tématu vyhnout. padů se pro společnosti
PeTR BURGR takový Lisabon je sice Proč jsem připomněl provozující tento byznys
Radní Prahy 1 pro kulturu, také hlavním měs- z množství evropských jedná o pokutu citelnou,
sport, občanskou společ- tem své země, jako metropolí právě Lisabon? tedy alespoň v Lisabonu.
nost, spolky a Středisko je Praha metropolí V jednom našem celostát- Při procházce po vnitřní
sociálních služeb. Je čle- naší republiky, ale ním tisku otiskli článek Praze si jen můžeme po-
nem spolku KampaNula v mnohém bohužel po- s názvem: Lisabon tres- Koloběžky vzdechnout.
a SOPMSH. rovnání začíná pokul- tá e-koloběžky na chod- jen pro líné? Zlatý Lisabon, nebo zla-
hávat. Kde jsou ty časy, nících. Dále se v článku tá lisabonská městská Foto: Ondřej Höppner
kdy jsme mohli kritic- píše, jak úřady v Lisabonu la dokonce pohromou rada? V každém případě
kým pohledem hledět na rázně zakročily proti spo- a od konce června za- na povzdech to je a na-
metropole z jihu Evropy lečnostem, kterým pat- vedla za každý zjištěný víc stojí za přemýšlení,
www. a při vyprávění z našich ří opuštěné elektrické případ pokutu 300 Eur, jak tenká je hranice mezi
staromestskenoviny.eu cest poukazovat napří- koloběžky povalující se to je přes 7 600 korun, povzdechem a skřípěním
na chodnících. Tamní zubů.
městská rada stav nazva-
SN červenec 2019

černÉ StavbY v centru? kde to jSme?
Vážená redakce, nemá v pořádku všechna
Staroměstské noviny, potřebná povolení. STAVBA
minulé číslo v minuilém čísle jste in- To si jako nějaký šikula nA STŘeŠe
formovali o černé stavbě postaví na střeše v památ- domu na ad-
na střeše domu v ulici Ka- kově zóně hausbót, jestli rese Karolíny
rolíny Světlé 8. Považuji mu to náhodou neprojde? Světlé 22
za zcela skandální, pokud A kdo zaplatí odstranění budí oprávně-
by to majiteli hotelu pro- stavby? né rozhořčení
šlo - samozřejmě za před- Ondřej Janota, občan obyvatel.
pokladu, pokud opravdu

NA STOPĚ KATEŘINA vአinZerát do tĚchto
KLASNOVÁ novin vYrobíme Zdarma

kdo hlaSoval Za bYtY pro více podrobností volejte
pod cenou? uŽ hraje baSa monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail:
[email protected]

Na začátku léta za- Jejda! Airbnb apod., jsem nikdy
chvátila centrum ved- a naopak ho kritizova- nepochopila.
ra a aféra okolo pro- la. Nevěřila jsem, že to Jsem proto ráda, že se
deje bytů. Policie ob- bude košer (a ejhle, asi současná radnice roz-
vinila přes 30 lidí, že nebylo) a navíc jsem byla hodla jít zcela jinou ces-
prodejem obecních proti tomu, aby se Praha tou, i když nesouhlasím
bytů v letech 2012 až 1 zbavovala zbytku bytů, např. s tím, aby se ne-
2015 připravili měst- které nám ještě po priva- dokončila (za jasných
skou kasu o téměř 42 tizaci zbyly. a transparetních podmí-
milionů korun. Argument TOP 09 nek) privatizace. Ale to,
Mezi obviněnými jsou o tom, že je lepší se že už nikdo nebude tahat
úředníci, zastupitelé (mi- bytů zbavit, než je byty k prodeji jako králí-
nulí i současní) a bývalí pronajímat a pokusit ky z klobouku, je jedině
radní včetně exstarosty se tak alespoň trochu dobře.
Lomeckého. Byla jsem pozitivně ovlivnit počet Pevně věřím, že se podaří
zastupitelkou 12 let až do obyvatel Prahy 1 na úkor nastavit i novou smyslu-
loňska a jsem asi jedna plnou bytovou koncepci
z mála, která obviněná a podaří se znovu oživit
není. A důvod? centrum.
Prodej bytů tzv. obálko- A jak asi dopadne
vou metodou byl abso- kauza okolo prodeje
lutně proti mému pře- bytů, ponese konečně
svědčení o tom, jak má někdo odpovědnost?
obec nakládat se svým Tipnete si?
majetkem a nikdy jsem
pro něj nezvedla ruku Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

10 telefon redakce: 775 949 557 [email protected] Kultura

VLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy
mz místísntíhnoího
kulturního života
Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu [email protected], nebo tel.: 777 556 578

Even Tones hrají krásně, Burian zazpívá ve které hrají Martin Hof-
až ucho plesá. v Činoherní kavárně fman/Michal Isteník,
Petra Špalková, Evellyn
Přijďte na koncert Koncert Jana Buriana, Pacoláková, Saša Raši-
Even Tones písničkáře, muzikanta, lov… Nebo od 21. do 30. 7.
skladatele, básníka, pub- Hamleta v titulní roli s Ja-
24. 7. od 19 do 20 h zahraje licisty, proběhne 13. 8. od roslavem Pleslem.
kapela Even Tones v Rieg- 20 h v Činoherní kavárně.
erových sadech v rámci Paměť národa
akce Hudební léto v parcích Přihlaste malé hraje divadlo
Prahy 2. Uslyšíte: Fly Me To umělce do HaFu
the Moon, After Dark, Sir Od září spouští Paměť ná-
Duke, Happy, September… Od září lze přihlásit děti roda divadelní kroužky
Vstup zdarma. do HaFstudia v Ostrovní. pro děti od 10 do 18 let.
V Týdnu otevřených dveří Děti budou divadelní-
vyzkoušejte od 9. do 13. 9. mi prostředky vyprávět
kurzy herectví a také hu- příběhy 20. století skr-
dební a výtvarné kurzy. ze autentická svědectví
Na děti se těší lektorky z Paměti národa. Dotazy
Monika Höppner, Jana posílejte na zuzana.bur-
Musilová, na dospělé her- [email protected]
ce Marie Boháčová…

Jan Petra Jaroslav Na Hradě uvidíte Staňte se
Burian, Špalková, Plesl, Shakespeara mecenášem ND
muzikant herečka herec
V rámci Letních Shake- Máte chuť pomoci Národ-
spearovských slavností nímu divadlu? Staňte se
můžete shlédnout před- jeho mecenášem. Vaším
stavení z pera W. Shake- příspěvkem budou pod-
speara. Např. 15. až 19. 7. pořena nová představení,
lze vidět Zimní pohádku, či rekonstrukce budov.

K Kulturní nástěnka SRPen Ve Smečkách 26, Praha 1
www.cinohernikavarna.cz
ČERVENEC - SRPEN

Riegerovy Akce - 24. 7. od 19 do 20 h - eVen TO- ● Čt 1. 8. v 20 h ● Ne 25. 8. v 19.30 h
sady neS - Riegerovy sady - Kapela zahraje Koncert Koncert
v rámci akce Hudební léto v parcích Pra- ZUZAnA DUMKOVÁ FRAnTIŠKA
hy 2. Uslyšíte: Fly Me To the Moon, After Její tvorba je unikátním STROPnIcKÁ
Dark, Sir Duke, Happy, September… rozkročením mezi písnič- Zpěv Františka Stropnic-
kářstvím a jazzem. ká, klavír Michal Vejskal,
Akce - 19. 8. od 19 h - TAnčI JAKO Dagmar kytara Josef Munzberger.
MeDA - Museum Kampa, U Sovových ● Út 6. 8. v 20 h Voňková
mlýnů 2 - Zkušení lektoři, Swing Busters, Koncert 22. 8., 20 h ● Út 27. 8. v 20 h
vás naučí základy swingu za doprovodu PeTR LInHART Koncert
živé hudby. www.museumkampa.cz Písničkář, poutník, milov- ● Čt 15. 8. v 18.30 h InŽenÝR VLADIMÍR
ník krajin a jejich příběhů. Divadelní spolek Osobitý písničkář hraje
Galasovy Akce - 24. 8. v 10 h - KOUPAcÍ cYK- ROZKOŠ STAŘenY k poslechu a k opatrné-
cyklojízdy LOJÍZDA - KRALUPY - Sraz Foli- ● Čt 8. 8. v 18 h Divadelní skeč. mu tanci…
manka, pod Nuselským m. - Trasa: ZOO, Vernisáž a výstava
Kralupy, zámek Chvatěruby… Více na- ROMAn MAReŠ ● Út 20. 8. v 20 h ● St 28. 8. v 20 h
jdete na: www.galas.borec.cz Nestřílet. Mohl by to být Koncert Koncert
dobrý milovník. Pro- eMA eULeR BÁRA GRAFneTROVÁ
Kniha Kniha - tip - MARTIn JAn STRÁn- mlouvat obrazy. Slovy eQ KVARTeT Zase je mi do zpěvu
SKÝ: DenÍK DOKTORA Z MRnIc malovat. Zvuk vytváří vokál Emy Večer se šansony.
Euler, kornet Mirka Vý- Hostem herečka Ilona
- Černým humorem špikovaná sonda do ● Pá 9. 8. v 20 h ravského, kytara Ryana Svobodová.
českého venkova. Slovy Doktora z Mrnic: Koncert Simpsona a bas Hilde
Všechno se nám vrátí. Svět je bumerang. JUDITA ŠKODOVÁ von Vorsatz. ● Čt 29. 8. v 18 h
Duo Folie a deux. Judita Vernisáž a výstava
Výstava - Dlouhodobě - MUZeUM Škodová - zpěv, Kateři- ● Čt 22. 8. v 20 h VLADO
KARLA ZeMAnA - Saská 3 - Muze- na Ochmanová - klavír, Koncert Samouk zkoumající
um mapuje Zemanovu tvorbu od prvních akordeon. DAGMAR VOŇKOVÁ různé typy malby.
animací až po poslední tvůrčí období. Nezaměnitelná zpěvač-
Více: www.muzeumkarlazemana.cz ● Út 13. 8. v 20 h ka, kytaristka, sklada- ● So 31. 8. v 20 h
Koncert telka. Koncert
Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ JAn BURIAn KOMPAKTnÍ RISK
AneŽKA čeSKÁ A HISTORIe Výrazná osobnost české- Jazz, funky, evergreeny
ho kulturního života. pro Váš večer.
KŘIŽOVnÍKŮ - Muzeum Karlova mos-
tu, Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy,
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

telefon inzerce: 777 556 578 [email protected] 11

Franz Kafka: PROMĚNA (32.) Slavné místní zˇeny [ [Co nového
za vodou
čeTBA nA POKRAčOVÁnÍ. MInULÝ DÍL: Zorka Janů
Řehoř nachází výhody proměny v hmyz www.malostranskenoviny.eu
Herečka Národního divadla
Pomoc, pomoc, volá matka ZAJÍMAVOSTI a novin-
„Pomoc, proboha, po- pomněla, že za sebou Lída ky z Malé Strany, která by
moc!“, hlavu měla sklo- má prostřený stůl; když Baarová, měla být větší. Tyto noviny
něnou, jako by chtěla na k němu dorazila, sedla si jsou k mání na Starém Měs-
Řehoře líp vidět, ale v roz- na něj honem jako v roz- sestra tě například v Akademii věd
poru s tím pomateně utí- tržitosti; a zdálo se, že (Národní 3) nebo takřka všu-
Foto: Archiv SNkala pozpátku pryč; za- vůbec nepozoruje, že ve- de v malebných vesničkách
dle ní se z převržené kon- na druhé straně řeky: V ka-
Franz Kafka vice proudem leje káva várnách, hospodách atd.
(1883 - 1924) na koberec. „Maminko,
Genius tajemna maminko,“ řekl Řehoř... STRUčnÁ TIRÁŽ
s břitkým smys- Staroměstské noviny
lem pro humor Pokračování příště červenec 2019 / X. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ●
Tuto rubriku zaštiťuje centrum Franze Kafky, Široká 14 Oldřich Kultura, inzerce: Monika Höppner ●
nový, Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka
Koutek pro chytré hlavy kolega ●Prreodalkínceé@staromJeestšstkěenloínviěnyjš.eíu
● tel. redakce: 775 949 557
Poznáte, jářku, Z orka Janů (1921 - Václav ● tel. inzerce: 777 556 578
1946) byla herečka, Vydra st., ● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2
?KDE TO JE prý s daleko větším
talentem než měla její nepřítel
Otázka: Víte, na jaké adrese je starší slavná sestra Lída
tato „satelitní“ pamětní deska? Baarová. Byla velmi foto- na obalu dětského pudru.
Zajímavost: Byla průkopnicí genická, ještě jako ma- Držela drastické hladovky.
názoru, že ženy mohou samo- linká se její krásná tvář Kvůli nařčení z kolabora-
statně studovat. objevila např. v reklamě ce sestry Lídy s nacisty,
byla propuštěna Zorka
Foto: Archiv Vyluštění hádanky minulého inzerce z Národního divadla.
čísla: Bradatý muž na obrázku Skočila z okna vily na
se jmenuje Jan Hus. Je národním Hanspaulce. Hrála ve 13
hrdinou. Správně: Jiří Kratěna filmech.

Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
[email protected]

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

nabízíme pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionář ● Jsme tu pro vás!

● 20. srpna ● 27. srpna

● ADRŠPAŠSKÉ
SKÁLY

● TRUTnOV
Přihlášky Vodičkova 18
od 10. července

Jsme tu ● BečOV ● MARIÁnSKÉ LÁZnĚ Přihlášky ● 12. září
pro vás! na tento výlet Vodičkova 18 od 9. července
● VeLHARTIce
VÍce InFORMAcÍ Děkujeme ● PRÁŠILY
o akcích a přihlašování za laskavou Přihlášky v infocentru
ÚMČ, Vodičkova 18
Karolína Schwarzová podporu od 20. srpna
tel.: 725 397 934, radnímu
Tereza nosková ● 26. září
tel.: 607 048 183 Petru
Burgrovi ● cHeBSKO
Přihlášky také na ten-
Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz to výlet v infocentru
ÚMČ, Vodičkova 18
od 27. srpna

„KAŽDÝ Den STOJÍ ZA TO,

ABY HO čLOVĚK ŽIL

Zřizovatelem je Městská část Praha 1

Prˇíští cˇíslo vyjde Seˇzenete i v Brneˇ
15. srpna
Volejte Monice, tel.: 777 556 578.
noviny k vyzvednutí v Info centru,

Radnická 8, Brno - střed

Modré okénko Aktuální vtip ze 100 let starých novin Mazlíčci
získává... Starého Meˇsta
Foto: Archiv
TOMÁŠ VÍcH KAROL
Komise pro územní rozvoj Posíláme fotku naší
Karol (9), kterou jsme
Bojuje proti čer- si vzali z útulku. Teď
ným stavbám
v centru. Nyní s námi chodí na
řeší tu v ulici Ka- prFoocthoá:zCkhyandaimŽoovfíin.
rolíny Světlé 22. Posílejte: [email protected]
Tip: Čtenáři SN staromestskenoviny.eu

Své tipy na modré 30 Kcˇ
okénko posílejte
na adresu: [email protected] Jako dobrovolnou platbu
staromestskenoviny.eu za tyto noviny pošlete SMS

Procˇ cˇtu SN TRICET

Foto: Monika Höppner ROBERT ŠTOLBA HURÁ ZA OceÁn: „ne, Fafejta, vy do Ameriky nemůžete. Foto: Archiv 902 11 30na tel.
Hudební skladatel, Je to země svobody a vy byste tam byl pořád v kriminále.“
pianista, bubeník cˇíslo
„Když čtu Staroměstské
noviny, napadají mě Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
vzletné halekačky.“

50 odbeˇrních míst inzerce

Kdyby už byly rozebrány,
volejte tel. číslo: 777 556 578

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na recepci.
Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, Národní 9., III. patro.
Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Hvězdný bazar, Jungmannova 7.
Perníčkův sen, Haštalská 21. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).
Centrum Franze Kafky, Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10.
Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Mont-
martre, Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6. Restaurace Konvikt,
Bartolomějská 11. Antikvariát Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14. Restaurace
U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. HaFstudio, Ostrovní 16.
Pizzerie Rugantino, Dušní 4. Kino 64 U Hradeb, Malá Strana, Mostecká 21.
Holičství a kadeřnictví Barbarella, Valentínská 7. Květinářství Winkler, Na
Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna ND, Národní 4. Res-
taurace Ferdinanda, Opletalova 24. U Rudolfina, Křižovnická 10. Bar Konírna,
Anenská 11. Friends Coffee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3.
Rotax, Revoluční 22. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Pra-
ha 9. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 1.
Náš bar, Táborská 117/21, Nusle. Casino Magic Planet, Sofijské nám. 3, Pra-
ha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha,
Dlážděná 4. Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. Baráčnická rychta, Trži-
ště 23/555. Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.,
Křemencova 177/8. EUC Klinika Praha - Můstek s.r.o., 28. října 5, Praha 1.
Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát Aurora, Spálená 53. Farrango,
Dušní 15. Restaurace Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny
8. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Vinotéka Bacco, Praha 2, Bě-
lehradská 28. MOOo by the Castle, Jánský vršek 8.

Chcete se stát odbeˇrním místem?
Volejte telefonní cˇíslo: 777 556 578

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
cakna2 SPM 2019
Next Book
rok 2008