The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by min51, 2019-12-23 21:55:25

รวยด้วยอาชีพ

รวยด้วยอาชีพ

รวยดว ยอาชีพ
Outsource (สายดํา)

ดานซอฟตแ วร

โดย แอดมินโฮ โอนอยออก

EBook เลมนีส้ งวนลขิ สทิ ธิ์ตามกฎหมาย หามมใิ หผ ูใด นําไปเผยแพรต อ สาธารณะ เพอ่ื
ประโยชนใ นการคา หรอื อน่ื ๆโดยไมไ ดรบั ความยนิ ยอมเปน ลายลกั ษณอ กั ษรจากผูเขยี น

ผูใดละเมิด จะถกู ดําเนนิ คดตี ามกฎหมายสูงสดุ

รวยดวยอาชพี Outsource (สายดาํ ) 1

ประวัตกิ ารแกไข

คร้งั ท่ี วนั ท่ี รายละเอยี ดการแกไ ข

1 7 พ.ค. 2558 เริม่ สรางเอกสาร
2 20 พ.ค. 2558 ปรบั ปรงุ เนอื้ หา
3 20 ธ.ค. 2559 เพมิ่ เนอื้ หา และตดั หนาท่ีไมจาํ เปนทง้ิ ไป

ถาทานดาวนโ หลดทงิ้ ไวนาน แลวเพ่ิงมาเปด อา น กข็ อรบกวนใหโหลด
ใหมอีกครั้งท่ี

http://www.patanasongsivilai.com/itebook_form.html

เผอ่ื ผมอัพเดตแกไข pdf ตัวใหมเ ขา ไป หรือใครไปดาวนโ หลดมาจากท่ี
อน่ื ก็อาจพลาดเวอรชัน่ ใหมล า สุดไดค รับ

และรบกวนชวยกรอกแบบสอบถาม ตามลิงคขา งบนดวยนะครับ

รวยดว ยอาชพี Outsource (สายดํา) 2

สารบญั เนอ้ื หา

รวยดว ยอาชีพ OUTSOURCE (สายดํา)................................................................................................... 1
บทนํา ....................................................................................................................................................... 4
เอาทซ อรส คอื อะไร ? ............................................................................................................................... 5
เสนทางสเู อาทซ อรส ............................................................................................................................... 16
สัมภาษณงาน ......................................................................................................................................... 23
เอาทซอรส กบั ตนสงั กดั ........................................................................................................................... 28
ชวี ิตการทาํ งาน....................................................................................................................................... 29
สัญญา.................................................................................................................................................... 39
ทัศนคติ................................................................................................................................................... 45
เปนเอาทซ อรส จบอะไรมา....................................................................................................................... 47
งานหนกั หรือเปลา ? ............................................................................................................................... 52
จดุ เรม่ิ ตนท่ีซอฟตแวรเฮา ส ..................................................................................................................... 54
จงเรยี นรงู านหนัก ................................................................................................................................... 58
ฉลาดทาํ งานเปน ทมี ................................................................................................................................ 62
ทาํ งานแลว เจอดา ทาํ ไงดี........................................................................................................................ 64
เงนิ เดอื นเกนิ ครงึ่ แสนเรอื่ งปกติ ............................................................................................................... 68
วางแผนรวย ........................................................................................................................................... 74
บทสงทาย............................................................................................................................................... 80

รวยดว ยอาชีพ Outsource (สายดํา) 3

บทนํา

ผมแอดมินโฮ โอนอยออก จะมาเลาเร่ืองราวของ เอาทซอรส
(Outsource) ในสายงานซอฟตแวร อาชีพที่ล่ําลือเสียงเลาอางวารวยเร็วอู
ฟู โดยกลนั่ ออกมาจากประสบการณตวั เอง จนกลายมาเปน อีบคุ ฟรีเลม นี้

ตองบอกกอนนะครับวา ผมเปนเพียงโปรแกรมเมอรตาดําๆ ตัว
นอยๆ คนหนึ่ง ที่กาวเทาเขามาในเสนทางสายพัฒนาซอฟตแวร ใหกับระบบ
ประเภท Enterprise software ถาพูดอีกนัยหนึ่ง ผมสรางซอฟตแวรใหกับ
ลูกคาที่เปนองคกร โดยผานมารอยเอ็ดเจ็ดยานนํ้า ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาค
ธนาคาร ส่ือสารระดับประเทศ หรือแมแตบริษัทระดับโลกก็เคยเหยียบเทา
เดนิ เขา ไป

เน่ืองจากงานไอที มันกวางยังกับแมน้ําและมหาสมุทร ผมเลยจะ
เนนแชรชีวิตการทํางานในสายพัฒนาซอฟตแวรเปนหลัก เพื่อเปน
วทิ ยาทานความรู และขอบคุณทุกทา นทเ่ี ปด อานกันครับ

รวยดวยอาชพี Outsource (สายดํา) 4

เอาทซอรส คอื อะไร ?

คําวา เอาทซอรส ช่ือภาษาอังกฤษคือ Outsource คําๆ นี้อาจ
หมายถงึ ตัวบริษทั หรือพนกั งาน ดงั รายละเอยี ดตอ ไปนี้

บริษทั เอาทซ อรส

ในอีบุคเลมน้ีจะกลาวถึง บริษัทดานซอฟตแวรอยางเดียว ซึ่งจะมี
อยู 2 แบบ ไดแ ก รบั เหมางานซอฟตแ วร กับรับเหมาแรงงานคนไอที

สวนงานดานซอฟตแวรท่ีเลมนี้กลาวถึง จะหมายถึง งานพัฒนา
ซอฟตแวรที่เปนแบบโปรเจคหรือโครงการ ซึ่งมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของการ
ทํางาน หรืออาจเปนงานบาํ รงุ รักษาและดแู ล (ซพั พอรต) ซอฟตแวร

1. บรษิ ัทเอาทซ อรส ที่รับเหมางานซอฟตแ วร

บริษัทลักษณะนี้จะรับเหมาผลิต หรือบริการดานซอฟตแวร ใหแก
บรษิ ัทอ่ืนๆ ตามระยะเวลาท่ีไดต กลงวาจา งกนั

ยกตัวอยาง ธนาคารแอดมินโฮ อยากไดระบบซอฟตแวรฝากถอน
เงินผานทางมือถือ ก็ไปจางบริษัทโอนอยออกมาสรางให โดยระบุในสัญญา
วาตองแลวเสร็จภายใน 1 ป เปนตน …ในกรณีนี้ โอนอยออกก็คือ บริษัท
เอาทซ อรส ดงั รปู ถัดไป

รวยดว ยอาชพี Outsource (สายดํา) 5

บรษิ ัทเอาทซ อรส ไปผลติ ซอฟตแ วร ธนาคาร
โอนอยออก ใหกบั แอดมนิ โฮ

2. บรษิ ัทเอาทซ อรส ทรี่ ับเหมาแรงงานคนไอที

บริษัทลักษณะนี้ จะมีพนักงานของตัวเองท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดานใด
ดา นหนงึ่ (ซงึ่ ในอีบุคเลม น้ี จะหมายถึงบริษทั ทเี่ กง งานซอฟตแวร)

หลังจากน้ันเขาก็จะสงพนักงานตนเอง ใหไปทํางานกับบริษัทอื่น
(อาจเรียกวาทํางานท่ีไซตงานลูกคา) ตามระยะเวลาที่ไดตกลงกัน …ซึ่งบริษัท
ทีส่ ง ไปจะเปนคนจายเงนิ เดือนใหก บั พนักงานคนๆ นั้น

ตวั อยา ง

บริษทั เอาทซ อรส สงคนไป ธนาคารแอดมนิ โฮ
โอนอ ยออก (1) ทํางานใหกบั หรือลูกคา (4)

พนักงานประจาํ (2) พนกั งานประจํา (5)
พนกั งานช่ัวคราว (6)
พนกั งานชั่วคราว (3)

รวยดวยอาชพี Outsource (สายดาํ ) 6

จากรูปหนาท่ีแลว สมมติวาธนาคารแอดมินโฮ (หมายเลข 4) ซึ่ง
ปกติจะมีพนักงานแบบประจํา (หมายเลข 5) และชั่วคราว (หมายเลข 6) แต
ทวา พวกเขาไมถ นัดงานดานซอฟตแ วรเลย

ธนาคารจึงติดตอไปยังบริษัทโอนอยออก (หมายเลข 1) ใหสงคนมา
ทาํ งานกับธนาคาร ตามสญั ญาทีร่ ะบไุ ว เชน 3 เดอื น เปนตน

ซ่ึงในกรณีน้ี โอนอยออกคือบริษัทเอาทซอรส แตอีบุคเลมนี้ขอ
เรียกวาตนสังกัด (เปนคนจายเงินเดือน ใหกับพนักงานที่สงไป) สวนธนาคาร
แอดมนิ โฮท่ีเปน ผวู าจา ง ผมขอใชค าํ วาลูกคา แทน

สวนพนักงานของโอนอยออกท่ีถูกสงไป เขาเรียกวาพนักงานเอาท
ซอรส (บางครั้งผมอาจเรียกสั้นๆ วา เอาทซอรส) ซึ่งจะมีอยู 2 ประเภท
ไดแ ก

1) พนักงานประจําของบริษัทโอนอยออก ในหมายเลข 2 (รูปกอนหนา
นี้) ผมขอเรียกพนักงานแบบน้ีวา เอาทซ อรส แบบประจาํ

2) สวนพนักงานชั่วคราว (หมายเลข 3) ผมจะขอตั้งฉายาวา เอาทซอร
สสายดํา …เปนการเลียนแบบคาราเตสายดํา ซ่ึงเปนลําดับขั้นสูง
ของกีฬาตอสูชนิดนี้ (ผมต้ังช่ือเลน ๆ ไมตองนําไปอางอิงที่ไหนนะ
ครับ) และอีบุคเลมน้ีก็จะเนนเอาทซอรสแบบน้ีเปนพิเศษ เพราะมี
รายไดท ส่ี งู ลบิ ลิ่ว

รวยดว ยอาชพี Outsource (สายดาํ ) 7

และเพื่อปองกันความสับสน ถาเอยคําวาพนักงานประจํา จะ
หมายถึงพนักงานในบริษัทลูกคา (หมายเลข 5) หรือถาพูดวาพนักงาน
ชว่ั คราว ก็จะหมายถงึ พนักงานชัว่ คราวในบริษัทลูกคา (หมายเลข 6)

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 8

จางพนกั งานเอาทซ อรส ทําไม ?

ตองยอมรับวาในปจจุบัน งานไอที (ไมใชแคดานซอฟตแวร) จะฮอต
ฮติ นิยมจางพนักงานท่เี ปนเอาทซ อรส เพราะมี 5 เหตผุ ลดังน้ี

1) ลดตนทุนคาใชจาย เพราะไมตองจางพนักงานประจํา ไมตอง
จายคา สวัสดกิ ารตา ง ๆ

2) งายตอการบริหารคน เพราะถาเอาทซอรสทํางานไมถูกใจ ก็เลิก
จาง หาคนใหมไ ดตลอดเวลา

3) ไมตองเสียเวลาฝกพนักงาน เพราะเอาทซอรสถูกคาดหวังวา
เปนมืออาชีพดานนั้นๆ เมื่อจางมาแลว จึงการนั ตวี า ทํางานไดท นั ที

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน เพราะเอาทซอรสคือมืออาชีพ มี
ความชาํ นาญพเิ ศษ จึงชว ยใหง านในองคกรสาํ เรจ็ ลุลว งไดอยา งดี

5) เหมาะกบั งานซอฟตแวรทส่ี ว นใหญเ ปนแบบโปรเจค ซงึ่ มี
จุดเร่มิ ตนและสิน้ สุด ดังน้ันการจางเอาทซอรส มาทํางานชั่วระยะเวลาสนั้ ๆ
พอทํางานเสร็จแลวเลิกจาง นาจะดกี วาไปจา งพนกั งานประจํามาอยูถาวร

รวยดวยอาชพี Outsource (สายดํา) 9

ตางกบั พนกั งานประจําอยา งไร ?

ขอแตกตางระหวางเอาทซอรส กับพนักงานประจําทั่วๆ ไป
สามารถอธบิ ายคราวๆ ตามตารางขางลาง

ขอแตกตา งระหวางเอาทซ อรส กับพนักงานประจํา

เอาทซ อรส พนักงานประจํา

รายได

รายไดสูงกวา เพราะถือวาเปน รายไดต่ํากวา
ผูเช่ยี วชาญเร่ืองใดเรื่องหนง่ึ

โดยเฉพาะพวกสายดําที่รายไดสูง
เพราะถือวามาชดเชยสวัสดิการท่ีไมมี
และสมุ เส่ียงเลกิ จาง

สวสั ดิการ

จริงๆ แลว เอาทซอรสสามารถมี มีสวัสดิการ เชน ลากิจ ลาปวย ลา

สวัสดิการได แตเอาทซอรสสายดํา พักรอน ลาคลอด ประกันสังคม

ไมคอยเอาสวัสดิการกัน สําหรับ ก อ ง ทุ น สํ า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ ค า

เอาทซอรสแบบประจําก็มีสวัสดิการ รักษาพยาบาล ทําฟน ฟตเนส หรือ

เหมือนพนักงานประจาํ ท่ัวไป โบนสั ฯลฯ

รวยดว ยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 10

ขอ แตกตา งระหวางเอาทซอรส กับพนักงานประจาํ

เอาทซ อรส พนักงานประจํา

ความกาวหนา

ไมมีการเล่ือนขั้นหรือตําแหนงใน มีโอกาสเลื่อนข้ัน เล่ือนตําแหนง
องคก ร เพราะอยูที่ลูกคาจะจางเราไป และเตบิ โตในองคก รน้นั ๆ
ทํางานตาํ แหนง อะไร

เพอ่ื นรวมงาน

มีโอกาสพบปะเพ่ือนรวมงานมาก อาจพบปะผูคนนอยกวา แตก็สนิท
หนาหลายตา เพราะตองเปลี่ยนโปร กับเพ่ือนรวมงานมากกวา เพราะ
เจค เปลี่ยนที่ทํางานบอยๆ จนอาจไม ตองเจอหนา และทํางานดวยกัน
รสู กึ ผกู พนั กบั เพอื่ นรว มงานมากนัก ประจาํ

รวยดว ยอาชีพ Outsource (สายดํา) 11

สวสั ดิการ

ในหัวขอนี้จะเปรียบเทียบสวัสดิการ ระหวางเอาทซอรสแบบประจํา
กบั แบบสายดํา

เอาทซ อรสแบบประจาํ เอาทซอรสแบบสายดาํ

โอที

มใี ห มใี ห

ประกันสงั คม

มีให แลว แตตนสังกัดวาจะมใี หห รือไม

วนั ลาตางๆ

มีให บางตนสังกัดก็มีวันลาหยุด ลาปวย

ลากิจให ขณะที่บางตนสังกัด ถาลา

ไมวาเร่ืองอะไรก็ตาม จะถูกหัก

เงนิ เดือน

สวสั ดกิ ารอน่ื ๆ

มี ก อ ง ทุ น สํ า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ ค า มีได แตสวนใหญมักยอมตนสังกัดไม

รักษาพยาบาล ทําฟน ฟตเนส หรือ ตองมีก็ได เพ่ือแลกมากับเงินเดือนท่ี

โบนัส ฯลฯ ซ่ึงสวัสดิการจะดีหรือ สูง

นอ ย มันข้ึนอยูกับตน สงั กดั

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดํา) 12

*** แตตามประสบการณท่ีผูเขียนเปนเอาทซอรสสายดํา และก็ผานมาหลาย
ตนสังกัด เขาก็มีประกันสังคมใหหมดนะครับ สวนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เขาไมคอยใหสวัสดิการสวนน้ีกัน แตถาเปนการลาปวย ลากิจ บางท่ีก็มีให …
หรือบางท่ีไมวาจะลาปวย ลากจิ ลาทุกประเภท เจอหักเงินเดือนหมด

รวยดว ยอาชพี Outsource (สายดาํ ) 13

เอาท์ซอร์สสามารถได้รับสวัสดกิ าร เช่นเดยี วกับพนักงานลูกค้า

เมื่อเร็ว ๆ น้ี (21 เม.ษ. 2557) ศาลฎีกาไดมีคําตัดสินเก่ียวกับ
มาตรา 11/1 แหงพ.ร.บ.คุมครองแรงงานป 41 ซ่ึงเพ่ิมเติมใน พ.ร.บ.ฉบับ
แกไขป 2551 ….ซง่ึ ผมจะขออธบิ ายงายๆ ดังน้ี

เอาทซอรสทุกคน ถาไปทํางานกับลูกคา โดยมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบเหมอื นพนกั งานของท่นี นั้ ทุกอยาง

เชน ตนสังกัดสงคุณไปทํางานโปรแกรมเมอร และคุณก็นั่งทํางาน
รว มกบั พนักงานของลูกคา โดยมีเนื้องานและความรับผดิ ชอบเดียวกนั

ในกรณีน้ี บริษัทลูกคาตองใหสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ แก
เอาทซอรส เหมือนกับที่ลูกคามีใหกับพนักงานตัวเอง โดยจะถือวาลูกคาคือ
นายจางเอาทซอรสเชนกัน …แตเงินเดือนตนสังกัดจะเปนคนจายให (ตน
สงั กดั ไมต องรบั ผิดชอบเร่อื งสิทธิประโยชน และสวสั ดกิ ารตา งๆ)

ตัวอยางสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ อาทิ คาโอที เบี้ยขยัน
คากะ คาอาหาร คาครองชีพ หอพัก ลาพักรอนประจําปตามอายุงาน โบนัส
หรือเงินพิเศษอนื่ ๆ รถรบั สง พนกั งาน ชดุ ท่ีตัดใหพ นักงาน เปน ตน

แตถางานท่ีเอาทซอรสไปทํางานให ไมใชงานลักษณะเดียวกันกับ
พนักงานของลูกคา (โดยอาจพิจารณาจากลักษณะการทํางาน ตําแหน่งงาน

รวยดวยอาชพี Outsource (สายดํา) 14

หน้าทีการงาน หรืออํานาจหน้าที) …ถ้าในกรณีนี ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ
ประโยชน์และสวสั ดกิ ารแก่เอาซอร์สครับ (งงมยั )

จริงๆ แล้วกฎหมายนีมีจดุ ประสงค์ เพือช่วยคนเอาท์ซอร์สในภาค
อุตสาหกรรมทีโดนเอารัดเอาเปรียบ จนน่าสงสารมากๆ (จะแตกต่างกับ
เอาท์ซอร์สด้านไอทีหรือซอฟต์แวร์ ทีถกู มองว่าเป็ นผ้เู ชียวชาญ ซงึ ไม่โดน
เอาเปรียบมากเทา่ ไร แถมรวยจนน่าอิจฉาตาร้อนอีกตา่ งหาก)

***อีกสิงหนึงทีคุณควรรู้ในทางกฎหมาย ถ้าเอาท์ซอร์สสายดํา
ทํางานให้กบั ต้นสงั กดั ครบ 120 วนั ขนึ ไป คณุ จะมีสิทธิทดั เทียมในฐานะ
ลูกจ้ าง เช่นเดียวกับเอาท์สซอร์สแบบประจําทุกประการ (ไม่มีการ
แบ่งแยกว่าเป็ นพนักงานประจํา หรือชัวคราวในต้นสังกัด แต่ส่วนใหญ่
เอาท์ซอร์สสายดําก็ยอมๆ ต้นสังกัด เพราะสวัสดิการจะรวมอยู่ใน
เงนิ เดอื นทสี ูงอย่แู ล้ว)

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดํา) 15

เสนทางสเู อาทซ อรส

ในอีบุคเลมนี้เนนการเปนเอาทซอรสสายดํา ซึ่งผมจะขอเลาขั้นตอน
ตงั้ แตเริ่มหาตน สังกดั จนกลายมาเปน เอาทซอรส ดังตอไปนี้

1) ลงสมัครงานและสงจดหมายสมคั รงาน ผา นเว็บไซตหางาน

โดยเร่ิมจากเขียนเรซูเม (Resume) แลวสงไปยังบริษัทจัดหางาน
(Recruitment) ที่ทําตัวเปนเอาทซอรส (รับเหมาแรงงานคนไอที) แตเรซูเม
ตองเขียนเปนภาษาอังกฤษนะครับ ซ่ึงคุณสามารถศึกษาวิธีการเขียนไดที่
http://th.jobsdb.com/th-th/resources/บทความผูหางาน/ตัวอยางเรซู
เม

2) รอใหบ รษิ ัทเอาทซ อรส ติดตอมา

ถาเขาติดตอมา ก็ใหบอกไปเลยวา …ไมสนใจเปนพนักประจํา เรา
จะเปนเอาทซ อรสแบบสัญญาจาง หรอื ช่ัวคราว (Contract)

หลังจากนั้นเขาก็จะนัดเราไปที่บริษัท เพ่ือสัมภาษณพูดคุย ซึ่งบาง
แหงอาจมีสอบขอเขียน และถายรูปไว หรือบางแหงก็สบายหนอย ไมตองนัด
เจอกัน แครูจักพูดคุยผานทางโทรศัพทอยางเดียวก็มี …แตถึงอยางไรก็ตาม
เราควรเตรยี มส่ิงตอ ไปน้ีไวใหพรอ ม

รวยดว ยอาชีพ Outsource (สายดํา) 16

ก) เงินเดือนท่ีอยากได

ข) ทํางานแถวไหนไดบาง (ถามีบริษัทไหนไมอยากเขาไปทําเลย
หรือสถานท่ที ํางานแถวไหนไมอยากไปอยู ก็บอกไดต ามตรง)

ค) ตาํ แหนง งานที่สนใจ

ง) ระยะเวลาทีต่ อ งการเซน็ ในสญั ญา

จ) คุณมคี วามสามารถอะไรบา ง (คุณตอ งทาํ ไดอ ยางที่บอกนะ)

สําหรับ ขอ ก) ข) ค) คุณอยากไดอะไร อยากทํางานประเภทไหน ก็
บอกไปเลย ไมตองเกรงใจครับ (จะตางกับสมัครงานแบบพนักงานประจํา ที่
คุณไมสามารถหลอสวยรวยเลือกไดมากนัก เนื่องจากเขาจะมีงานคอยขาง
ตายตัว เตรยี มพรอ มใหค ณุ รับผิดชอบไวแลว )

สวนในขอ ง) พนักงานเอาทซอรสสายดําสวนใหญ จะนิยมเซ็น
สญั ญากันที่ 6 เดือน แตก็มีสั้นๆ แค 3 เดือน หรือยาวถึง 1 ป ก็มี …สําหรับ
รายละเอียดเรื่องสัญญาอยาเพ่ิงไปซีเรียส ใหคุณบอกความตองการเบ้ืองตน
ไปกอ น เดี่ยวคอ ยมาคุยตกลงในสัญญาอีกทภี ายหลงั ได้

รวยดวยอาชพี Outsource (สายดํา) 17

สําหรับขอ จ) ไมควรระบุหวานแหวาคุณทํางานไดครอบจักรวาล
แตควรบอกชัดๆ ไปเลยวา ผม/หนู …กูรูรูเรื่องอะไรเกงที่สุด เพราะเอาท
ซอรสจะเชีย่ วชาญเฉพาะดา น ไมควรรจู บั ฉา ยแบบเปด

หลังจากนั้น คุณก็จะถูกบริษัทเอาทซอรสซักถามประวัติอยาง
รายละเอียดแบบถ่ียิบ …เราไมตองกังวล มันไมใชสอบสัมภาษณงาน เพราะ
เขาจะเอาขอมูลเรา ไปปรบั แตงเพิ่มเตมิ ในเรซูเมใหดนู าสนใจมากขึ้น

3) รอไปสัมภาษณง านกับลกู คา

ทางดานเซลลของบริษัทเอาทซอรส …เขาและเธอจะเปนคนหา
บริษัทลูกคาที่ตรงกับประวัติการทํางาน ซึ่งเราเขียนไวในเรซูเมใหมากท่ีสุด
หลงั จากนั้นเซลลจะโทรมาขออนญุ าต และสง เรซเู มเราไปใหลกู คา ดู

…ถาเซลลเ งียบไมต ดิ ตอกลับมา แสดงวาเรซูเมเ ราไมโดนใจลูกคา

…หรือบางครั้งเราขอเงินเดือนสูงไป เกินงบประมาณลูกคา ก็จะทํา
ใหไมมีใครสนใจ (ถาอยากรูเงินเดือนที่เหมาะสมควรเปนเทาไร ใหเขาไปดู
ลงิ คเ งนิ เดอื นคนไอทีทหี่ ัวขอ สาํ รวจตลาดแรงงาน)

ดังน้ันเราไมควรต้ังเงินเดือนไวสูงเกินไป แตก็ควรต้ังเกินไวนิดหน่ึง
เผอ่ื เวลาถูกตอ รองลดคา ตัวดว ยละ!

รวยดว ยอาชพี Outsource (สายดํา) 18

4) นัดสมั ภาษณงานกับลกู คา

ถาเรซูเมของเรา มันขายออก มีลูกคาหลงเสนหสนใจ เดี่ยวบริษัท
เอาซอรสจะติดตอ นัดเราใหไ ปสมั ภาษณกบั ลกู คาอกี ที

ซึ่งตอนไปสัมภาษณงานกับลูกคา เราก็เตรียมแคเรซูเมไป เผื่อ
สํารองไว …แตจริงๆ แลว ลูกคาเขาจะมีเรซูเมฉบับถูกปรับปรุงแตง (โดย
บรษิ ทั เอาทซ อรส ) อยใู นมอื อยแู ลว

(สวนเอกสารสมัครงานอ่ืนๆ เชน ใบทรานสคริป ทะเบียนบาน ฯลฯ
…ตองเขาใจอยางน้ีนะครับ เราไมไดสมัครงานกับลูกคาโดยตรง แตเอกสาร
พวกนเ้ี อาไวใ ชสมัครงานกับบรษิ ัทเอาทซอรส )

สวนตอนไปสัมภาษณงานกับลูกคา บางแหงก็จะมีสอบขอเขียน ซึ่ง
แนะนาํ ใหถ ามโพยขอ สอบกบั บรษิ ัททส่ี งเราไปวา มันออกสอบอะไรบาง และ
แนวไหน เพราะถาเขารู เดี่ยวก็บอกเรามาเอง (เวนแตเขาไมรู ก็ตองไปลุน
เอาหนา หองสอบกันเอา)

เกล็ดเล็กนอย ตอนไปสัมภาษณงาน อาจมีเซลลมารอสงตัวคุณเขา
เรือนหอ …เฮยไมชาย! สงตัวเพื่อไปสัมภาษณ หรือไมมีใครมาสงตัวคุณเลยก็
เปน ไปได ซ่งึ เปน เรอื่ งปกติ

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 19

5) ระหวา งสมั ภาษณง านกบั ลูกคา

ใหล องอา นเทคนิคการเตรยี มตัวทห่ี วั ขอ สมั ภาษณงาน นะครับ

แตถาเกิดลูกคาแอบถามเงินเดือนเรา วาตองการเทาไร? …เราควร
ปฏเิ สธแบบสุภาพ โดยบอกไปวา ใหต ิดตอกบั ตน สังกดั ทีส่ ง คณุ มาอยา งเดยี ว

6) ถาลกู คาโอเค อยากไดค ณุ คุณกไ็ ดเ ปน เอาทซ อรสสมใจนึก

ถาลูกคาบอกวาคุณสอบผาน และคุณก็รูสึกปงรักแรกพบอยาก
ทํางานกับเขาดวย คุณก็เขามาเซ็นสัญญากับทางบริษัทเอาทซอรสไดเลย
และที่นี้แหละครับ ก็คือตนสังกัดคุณ ท่ีจะฝากปากทองเรื่องเงินเดือน ไป
ตลอดชวี ิตของการเปนเอาทซ อรส

แตกอนจะไปเซ็นสัญญา แลวเกิดเปลี่ยนใจเร่ืองเงินเดือน หรือ
ระยะเวลาสัญญา ควรรีบบอกแตเน่ินๆ และตองมีเหตุผลท่ีฟงข้ึนมากๆๆๆๆ
ดวย เพราะถากระบวนการทุกอยางมันเดินหนาไปแลว จะแกไขลําบาก (อัน
นี้ตองใจเขาใจเรา เห็นใจลกู คากบั บรษิ ัททส่ี ง เราไปดวย)

จะวาไปแลวในชีวิตจริง คุณอาจสมัครงานกับบริษัทหลายแหง แลว
ถาเกิดคุณเสนหแรงไดงานชนกัน ก็ตองสละสิทธิท่ีใดท่ีหน่ึง ซึ่งหนึ่งในน้ันคือ
งานทบี่ ริษัทเอาทซอรสสงเราไปสัมภาษณดวย …ผมจึงแนะนําใหคุณบอกเขา
ตรงๆ ไปเลย วาไดงานท่ีใหมแลว ไมตองออมคอม เพราะบริษัทจะไดไปบอก
ลูกคา อีกทวี า ทาํ ไมเราถงึ ไมไปทาํ งานใหเขา

รวยดวยอาชพี Outsource (สายดาํ ) 20

เกล็ดเล็กนอย ตอนเซ็นสัญญา ตนสังกัดบางแหงคุณไมตองเขา
บริษัท เพราะจะมแี มสเซน็ เจอรนําเอกสารมาใหเซ็นตอหนาถงึ ทเ่ี ลยกม็ ี

น้ีแหละครับ 6 ข้ันตอนงายๆ สําหรับเสนทางสูเอาทซอรสสายดํา
แตในรายละเอียดเชงิ ลกึ ยิบยอ ย อาจแตกตางจากนก้ี ็เปน ได

ขอวกกลบั มาเรื่องเงินเดือน ปกตแิ ลวเอาทซ อรส สามารถบอกความ
ตองการเงินเดือนวาอยากไดเทาไร แบบไมตองเกรงใจ …ถึงอยางไรก็ตาม ก็
ตองประเมินความสามารถตนเองดวยวา คุณนะ! เหมาะกับเงินเดือนท่ีสุด
แสนจะแพงหรอื เปลา

และเปนเรื่องปกติ ท่ีเวลาคุณเสนอคาตัวไป ก็มักจะถูกตอรองใหลด
ราคาลงมาหนอย โดยสวนใหญแลวบริษัทเอาทซอรสมักไมเซาซ้ีมากนัก
พรอมท้ังทําตัวเปนแมสื่อพอเลา ไปเจรจาตกลงเงินเดือนกับลูกคาใหเราอีก
ดวย …ซ่ึงถาสมมติลูกคาสนใจรับคุณเขาทํางาน และรับไดกับเงินเดือนท่ีคุณ
เสนอผานมาทางบริษัทเอาทซอรส เมื่อน้ันคุณก็จะไดงานทํา พรอมกับ
รอยยิ้มที่หนาชน่ื ตาบาน ในเงินเดือนท่ีไดตามใจปรารถนา

แตก็มีเหมือนกันนะ ท่ีลูกคาพอใจในตัวคุณ แตทวาคาตัวคุณมัน
แพงเกินงบท่ีลูกคามี ซึ่งถาเจอกรณีแบบนี้เขาไป …ก็ขอแสดงความเสียใจ
ดวย คุณคงไมไดงานทํา เขาคงไมกลาจาง แมวาคุณจะเกงแคไหนก็ตามที
เถอะ!

รวยดว ยอาชพี Outsource (สายดาํ ) 21

ดวยเหตุนี้ ถาเอาทซอรสเรียกเงินเดือนท่ีสูงเวอร มันก็ข้ึนอยูกับวา
จะมีลูกคาคนไหนบาง ที่มีปญญาจางเรา ถาเขากลาจาง คุณก็รวย …ซึ่งจริงๆ
แลว มันก็ขึ้นอยูกับบริษัทเอาทซอรสดวยแหละครับ วาเขาจะมีลูกคารวยๆ
อยูในมอื เยอะหรือเปลา

เมื่อพูดถึงเรื่องเงินเดือน ตองเขาใจอยางนี้นะครับ …เมื่อเราทํางาน
ครบเดือนใหลูกคา ทางลูกคาก็จะจายคาจางเรา ผานทางบริษัทตนสังกัด ซ่ึง
ตนสังกัดก็จะหักสวนแบงไป ท่ีเหลือก็ตกเปนเงินเดือนของเรา สําหรับ
รายละเอียดวาเราถูกหักสวนแบงเทาไร เราไมตองรู เพราะมันเปนเร่ืองล้ีลับ
ท่ีเวลาพวกเซลลขายเราไป จะเปนคนเจรจาตกลงลับลวงพลางกับลูกคาให
ซ่ึงพนักงานเอาทซอรสอยางเรา พอถึงเวลาเงินเดือนออก ก็แครอกระดิกน้ิว
กดเงินทีต่ ู ATM กพ็ อแลว …ไมต อ งคิดอะไรมากหรอก

รวยดว ยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 22

สมั ภาษณงาน

เวลาเอาทซอรสสายดําไปสัมภาษณงานกับลูกคา ก็เหมือนตอนไป
สมัครงานท่ัวๆ ไป ซง่ึ ผมจึงมี 7 เคล็ดลับในการเตรียมตวั มาใหอ า นกัน

1. หม่นั ลบั คมตรรกะในการคดิ และแกป ญ หา

บางครั้งลูกคาก็จะมีขอสอบแบบตรรกะหรือลอจิกมาใหทําดวย ดัง
รปู ขางลา ง ดังนนั้ เราควรฝกคดิ และแกโ จทยในลกั ษณะนใี้ หเปน

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 23

2. ฝก แกโ จทยป ญ หาบนกระดาษดว ยมือเปลา

บางคร้ังคุณอาจตองสอบขอเขียน หรือแกโจทยดานเทคนิคบนหนา
คอมพิวเตอรสดๆ เลย ดวยเหตุนี้การฝกแกโจทยปญหาบนกระดาษ
(โดยเฉพาะพวกโปรแกรมเมอร) กจ็ ะชว ยใหท ําขอ สอบแนวน้ผี า นไดฉลยุ

3. มีความรูดานเทคนิค และวิธกี ารแกปญหา

เตรียมรับมือเวลาถูกสัมภาษณดวยคําถามเชิงเทคนิค อีกทั้งยังตอง
รูจักวิธีแกปญหาทางซอฟตแวร เพราะคุณอาจถูกรัวถามแบบไมทันตั้งตัว
ราวฝา ดงกระสนุ ปน

4. ภาษาองั กฤษถงึ ไมใชภาษาแม แตต อ งฝก ….และฝก ไว

เพราะบางครั้งก็มีทดสอบภาษาอังกฤษ หรือถามีโอกาสไปทํางานให
ลูกคา ตางชาติ ก็ตอ งถูกสัมภาษณ หรอื สอบขอ เขียนเปน ภาษาองั กฤษ

5. เตรียมตวั สาํ หรบั คําถามเชิงทัศนคติ

คําถามแนวทศั นคติ สามารถไปคนหาไดจ ากกเู กลิ เชน

คุณทํางานเปนทีมไดหรือไม ? …ตองตอบวาทําเปนทีมได (งาน
ซอฟตแ วรเปนงานทที่ าํ กนั เปนทีม ไมไดท ําคนเดยี วนะครับ)

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 24

จุดแขง็ กับจดุ ออนของคณุ มอี ะไรบา ง ?
(…จะไปเลนมุก ตอบวาจุดออนของฉันอยูตรงท่ีหัวใจ …เพลง อ็อฟ
ปองศักดิ์ ไมไ ดนะ)
และคําถามอืน่ ๆ สอบถามไดจ ากพก่ี เู กลิ ฯลฯ
6. ใสโ ปรเจคทีเ่ คยทาํ แนบใสไ วใ นเรซูเม

ปกติแลวคนท่ีทํางานสายซอฟตแวร จะมีโปรเจคที่ผานมือคอนขาง
เยอะ จงึ ตองแนบใสไวในเรซูเม เพื่อทาํ ใหประวัติการทํางานดนู าสนใจยงิ่ ขนึ้

7. หมัน่ ใจในตวั เอง กลา พดู กลานําเสนอตัวเองออกไป

ตอใหเราเกงกาจสักปานใด แตถาไมกลานําเสนอตัวเองออกมา คน
บนโลกนี้ ก็ไมรูวาเราเกง และมีความสามารถ ….ดังน้ันเราตองกลาพรีเซนต
ตวั เองออกไปเวลาถูกสมั ภาษณงาน

…สว นวิธีการสัมภาษณง าน มันจะข้นึ อยูกบั ลูกคา
เพราะบางที่ก็สัมภาษณอยางเดียว ไมมีทดสอบอะไรทั้งน้ัน สวน
คําถามก็แคเ รอื่ งงานทวั่ ๆ ไป ไมไดลงลึกเชงิ เทคนิค ขน้ึ อยูกบั ลกู คาครับ

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดํา) 25

หรือถาท่ีใดมีใหทดสอบ ตัวขอสอบก็อาจเปนแบบกากบาท หรือ
ขอ เขยี นบนกระดาษ หรือทําบนคอม ซงึ่ แตล ะที่ก็ไมเหมือนกนั อกี แหละ!

หลังจากคุณสอบสัมภาษณเสร็จแลว ก็จะใชเวลาไมกี่วัน เมื่อน้ัน
ลูกคา จะรายงานผลใหบริษัทที่สงตัวคุณมาไดรับทราบ …และถาคุณสอบผาน
ก็ยินดดี วย คณุ ไดเ ปน เอาทซ อรส สายดาํ แลว ครบั

…เอาละ เม่ือคุณมีตนสังกัดพรอม มีไซตงานลูกคาท่ีจะไปลง
เรียบรอยแลว แถมกระหยิ่มยิ้มยองในเงินเดือนกอนโต ท่ีไดสมใจปรารถนา
ทุกประการ ผมก็ขอใหทุกทานเดินทางสูความร่ํารวยโดยสวัสดิภาพกันทั่ว
หนา ทุกคนครับ

ขอฝากไว้ สักนิด สําหรับใครทีคิดจะมาเป็ นเอาท์ซอร์ ส
โดยเฉพาะเดก็ ตา่ งจงั หวดั ทีคิดดนั ด้นเข้าเมืองกรุง เพราะเห็นว่างานเอาท์
ซอร์สทีรายได้สงู มนั มีเยอะมาก ประหนึงเป็ นชมุ ชนดอกเห็ด ทีมากระจกุ
ตวั อย่ทู ีเมืองหลวงฟ้ าอมรอย่างกรุงเทพ ฯ (ต่างจงั หวดั คงมี แต่อาจน้อย
หน่อย) ….อย่าลืมว่ามาอย่ทู ีนี คณุ ต้องทนรถติด สดู แต่ควนั พิษ ค่าครอง
ชีพทีแพง การแขง่ ขนั ทีสงู ฯลฯ

ดงั นนั เรืองคณุ ภาพชีวิตกบั รายได้ ก็เป็ นอะไรทีต้องชงั ใจดีๆ ก่อน
ตดั สินใจทิงบ้านเกิดเมืองนอนมาทํางานครับ (แต่ถ้าคณุ เก่งจริง แถม

รวยดว ยอาชีพ Outsource (สายดํา) 26

ภาษาอังกฤษได้ ผมขอเชียร์ให้ลองโกอินเตอร์ ไปสร้ างเนือสร้ างตัวที
ตา่ งประเทศเลย)

รวยดว ยอาชพี Outsource (สายดํา) 27

เอาทซ อรสกับตน สังกดั

ความสมั พันธร ะหวางเอาทซ อรส กับตน สังกดั อธิบายไดดงั น้ี

พนกั งานเอาทซ อรส จะถูกสงไปทาํ งานกับลกู คา ดจุ ดงั เปน …
พนกั งานคนหนึ่งของที่น้ัน

แตบริษทั ตนสงั กดั จะเปนคนจายเงินเดอื นใหเ รา

บริษัทตนสังกัด ก็เหมือนผูจัดการที่คอยดูแลเรา เชน เงินเดือน,
สัญญาจา ง หรอื ทําการเจรจากับลูกคาแทนเรา เปนตน

ถาพูดถึงความสัมพันธระหวาง เอาทซอรสสายดํากับตนสังกัด จะ
คอนขางหละหลวม เพราะบางครง้ั บางครา พวกเขาท้ังคูร จู กั กนั แค…

เสียงโทรศัพทอยางเดียว คนท่ีคุยดวยมีหนาตาเปนยังไง ก็ไมเคย
เห็น แถมยังไมรูวาบริษัทต้ังอยูที่ไหน หรือเวลาจะติดตอรับสงเอกสารอะไรก็
ตาม มกั จะใชบริการผา นพี่แมสเซ็นเจอรผ แู สนใจดี …ซึ่งไมแปลกครบั

ผมน้ีเปนเอาทซอรส
ทาํ งานอยูทไ่ี ซตง านลูกคา ครับ

รวยดวยอาชพี Outsource (สายดาํ ) 28

ชวี ิตการทาํ งาน

ในหัวขอน้ีจะพูดถึงชีวิตการทํางานของเอาทซอรสทั้งแบบสายดํา
และแบบประจาํ ที่มนั เหมือนๆ กัน …เปนลูกจางกนิ เงินเดือนเหมอื นกนั

วันแรกของการทํางาน

วันแรกของการทํางาน เอาทซอรสตองไปคนเดียว ไมมีใครไปสง แต
ไมตอ งกลัวครับ เดยี่ วตน สงั กดั จะบอกวิธีติดตอ ลกู คา ใหในวันแรก

โนคบุค

ปกติตนสังกัด เขาจะมีโนคบุคใหเรายืมไปใชทํางานที่ไซตลูกคา แต
ถาเรามีโนคบุคสวนตัวก็เอาไปใชไดเลย (ซ่ึงกรณีน้ี ตนสังกัดจะมีเงินคาโนคบุ
คบวกเพม่ิ ให)

แตก็มีเหมือนกันนะ บริษัทลูกคาจะเตรียมโนคบุคใหคุณเสร็จสรรพ
เราไมต องเตรียมอะไรไปเลย …เตรยี มไปแคตวั กับใจที่สงู าน

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดํา) 29

การแตง กาย

การแตงกายของเอาทซอรส มันขึ้นอยูกับบริษัทลูกคา …ซ่ึงเร่ืองน้ี
คุณตอง “เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหล่ิวตาตาม” ถาเขาแตงตัวสุภาพเรียบรอย
เราก็ตองปฏบิ ตั ติ าม แตถาทไี่ หนใสก างเกงยีนส เสื้อยืด กใ็ สตามไดเลย

เวลาเขางาน

สวนใหญงานซอฟตแวรไมมีการตอกบัตร และพนักงานชอบเขา
ออฟฟศสายๆ เหมือนกันแทบจะทุกที่ เพราะสวนใหญคนในวงการนี้ มัก
ทํางานกลับดึก (ขนาดวันจันทรก็ยังมาสาย ท้ังๆ ที่วันอาทิตยเปนวันหยุดแท
ๆ …อันนข้ี อแซวซะหนอยครบั อิๆๆ)

แตใ นฐานะเอาทซอรส คุณควรเขางาน และเลิกงานใหตรงเวลาจะดี
ท่สี ุด (จะปลอดภยั ตอ ชีวติ ) สว นวันหยดุ ก็หยดุ เหมอื นลูกคาเลยครบั

ถาสมมติคุณเปนพนักงานประจํา บางคร้ังอยากกลับบานเร็วแทบใจ
จะขาด กอ็ าจทาํ ไมไ ด เดย่ี วจะถูกเพงเลง็ มองเห็นเปนตัวประหลาด

แตโชคดีท่ีคุณเกิดมาเปนเอาทซอรส ท่ีมักจะกลับบานตรงเวลา
แบบไมต อ งไปแครส ายตาใคร

รวยดว ยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 30

สวนเรื่องโอที ลูกคาก็ไมคอยใหเราทําเทาไร เพราะคาจางพวกเรา
มันแพงมาก ถาจะคิดโอทีให ก็ตองแพงตาม สงผลใหเอาทซอรสคอนขาง
ปลอดภยั ไมต อ งทาํ งานกลบั ดึกมากนกั …แตง านคณุ ตองเสรจ็ นะ

แตบางคร้ังงานซอฟตแวร มันก็มีลูกติดพัน อาจตองน่ังทํางานเกิน
เวลาหลายช่ัวโมง จึงมีบางคนนั่งทํางานดวยใจ แบบไมคิดคาโอทีใหก็มี (มัน
ขน้ึ อยูก บั ดุลพนิ ิจ และสปรติ ของเอาทซ อรสแตละคน)

มกี ารแบงชนช้นั วรรณะ หรือไม ?

เมื่อพูดถึงการแบกแยกสังคมระหวางพนักงานประจํากับเอาทซอรส
(เฉพาะในสายไอที) มีลูกคาไมก่ีที่หรอกในไทย ท่ีวางตัวแบงแยก (คุณตอง
แอบทําการบาน โดยถามเพื่อนๆ พ่ีๆ ไหนวงการน้ีเอาเอง ถึงจะรูวาที่ไหน
เปน )

ตองเขาใจนะครับวา เอาทซอรสกับพนักงานประจําของลูกคา ก็คือ
มนุษยเงินเดือนเหมือนกัน คุณกับเขาก็คือเพ่ือนรวมงานคนหน่ึง ท่ีตองรวม
ทุกขรวมสุขทํางานดวยกัน …อยากไปคิดมาก จนคุณตองแยกตัวออกจาก
สังคมละ

สวนพนักงานประจํา ก็มีหลากหลายรูปแบบใหเราเลือกคบ ทั้งแบบ
นารักเปนกันเอง หรือสนิทสนมเหมือนเปนพี่นองคลานตามกันมา หรือมี

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 31

แบบถือเนื้อถือตัว หรือสวมหัวโขนเขาหากัน จองกัดคุณลับหลัง คละเคลา
กันไป …เปน เรื่องธรรมดาของสังคมการทาํ งาน

เคล็ดลับในการทาํ งาน

ผมขอหยิบรูปดานลางมาใหอานกัน ลองไปทํากันดูได (เครดิต
http://www.sattahipbook.com/) เปนเคล็ดลับท่ีทําใหลูกคาชอบคุณ
และจางคุณตอ ไปเรอ่ื ย ๆ

รวยดวยอาชพี Outsource (สายดํา) 32

ทาํ งานหนักหรือเปลา

ปกติแลวลูกคาจะคาดหวังกับเอาทซอรสไวสูง วาคุณตองเรียนรูงาน
เรว็ ทํางานไดท ันที แกป ญ หาใหเขาได …สมกับคา จางท่แี พงลิบลิว่

เพราะถาเราทําใหเขาไมได เราก็จะถูกเตะสงกลับตนสังกัด แบบไม
ไวห นา อินหนา พรหม หรอื พอหมดสัญญาลกู คา ก็เขย่ี เราทิง้ ไมจา งเราแลว

สวนงานที่ไดรับหมายจะหนักหรือไม? ก็ข้ึนอยูกับลูกคา บอกไมได
เหมือนกนั …บางครง้ั กข็ น้ึ อยทู ีด่ วงเหมือนกนั เนอะ!

แตตอใหเราดวงซวยตกราหู ไดไปอยูไซตงานท่ีทํางานหนัก เราก็
ไมไดหนักไปคนเดียวซะที่ไหนละ! …เพราะในสายงานซอฟตแวร พนักงาน
ประจํากเ็ จอหนกั แถมกดดัน อีกทัง้ ยังมีความรบั ผิดชอบมากกวา เราเสียอกี

ตองเอาตวั รอดใหไ ด

เวลาตอนทํางาน ถาเรามีปญหางาน หรือติดขัดดานเทคนิคทาง
ซอฟตแวร คณุ หนั หลังไปปรกึ ษาตน สงั กดั ไมไ ด เพราะเขาจะไมร เู รอื่ ง

คุณตองเอาตัวรอดจากการคนหาในอินเตอรเนต และสอบถาม
เพื่อนฝงู ในวงการเอาเอง …ตนเปนท่พี ่งึ แหง ตนใหม ากท่สี ุด

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดํา) 33

ขณะเดียวกันคนเปนเอาทซอรส ก็ตองลูเขาหาพนักงานประจํา
ปรับตัวเขากับเขาใหได เพราะถามีเรื่องติดขัด แกปญหาอะไรไมได จะไดขอ
คาํ ปรกึ ษาจากพวกเขาไดงายหนอย …ตอ งฉลาดทํางานเปน ทีมครับ

แตมีขอแนะนําวา เราไดทํางานอะไรไปแลวบาง งานมีปญหา
ตรงไหน งานช้ินไหนเสร็จบาง ไมเสร็จบาง ฯลฯ …ตองรายงานความ
เคลื่อนไหวใหหัวหนาทีมรับรูตลอดเวลา เพราะเขาคือคนที่ใชงานเรา แถมยัง
ตัดสินใจวา จะจางเราทํางานตอ หรือไมเอาเราไว จะสงเรากลับคืนตนสังกัด
หรอื เปลา

เราก็ถูกแอบประเมนิ ผลงาน

แมวาเอาทซอรสสายดําจะไมถูกประเมินผลงานทุกสิ้นป แตเราก็ถูก
แอบประเมนิ จากลกู คาดว ยนะ …ดงั น้ันจะทาํ อะไรกต็ องระมดั ระวังตวั ใหด ี

กินขาวเท่ยี งคนเดยี ว

เร่ืองกินขาวเท่ียงอาจดูเปนเร่ืองเล็ก แตในเมื่อเราเปนสัตวสังคม ก็
อาจดเู ปนเรอ่ื งใหญได เพราะเอาทซอรสบางคนก็ไมมีเพื่อนกนิ ขาว

หรือถาโชคดี ไซตงานลูกคามีคนของตนสังกัดเราอยูเยอะ เราก็จะมี
เพื่อนกนิ ขาวบริษัทเดยี วกนั

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดํา) 34

แตก็มีเอาทซอรสบางคนเลือกกินขาวคนเดียว เพราะจะไดรีบขึ้นมา
ทํางานตอ …ขืนรอกินขาวพรอมกัน อาจกินชักชา แถมกวาจะกลับเขามา
ทํางาน กป็ าไปบา ยโมงกวาๆ แลว

…เอาทซ อรสตอ งไมค ิดมากเรื่องกินขา วครับ

แตสวนใหญพนักงานประจําก็คนเหมือนกัน หรือตอใหทํางานกับ
เพ่ือนรวมงานตางชาติ ก็อาจมีชวนเอาทซอรสไปกินขาวกลางวัน ไปคาราโอ
เกะ ไปเที่ยวตางจังหวัด (Outing) หรือชวนไปซดแอลกอฮอลจนสนิทชิดเช้ือ
ก็มีใหเห็นเยอะแยะถมไป …เรื่องนี้มันเก่ียวกับทักษะดานมนุษยสัมพันธ
ลว นๆ รวมถงึ วัฒนธรรมในองคก รของลกู คานนั้ ๆ ดวย

Time sheet

พูดถึงการจายเงินเดือน ก็แลวแตตนสังกัดวาจะจายใหเราทุกเดือน
เม่ือวันที่เทาไร (ไมตางอะไรกับพนักงานประจํากินเงินเดือน) แตสิ่งที่
แตกตางกนั คือ เอาทซ อรส ทกุ คนจะมเี อกสารทเ่ี รยี กวา “Timesheet”

มันเปนเอกสารท่ีเราตองกรอกรายละเอียด เวลาเขางาน เลิกงาน
และรายละเอียดการทาํ งานในแตล ะวนั …เอาไวใ ชเบกิ เงนิ เดือนเราครบั

รวยดว ยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 35

พอถึงส้ินเดือน เราตองใหลูกคา (หัวหนางานในทีม) เปนคนเซ็น
รับรองกํากับใน Timesheet หลังจากนั้นก็จะมีแมสเซ็นเจอรมารับ เพ่ือ
นาํ ไปเรยี กเก็บเงนิ จากลกู คาอกี ที

ในบางต้นสงั กดั เขาจะเข้มงวดเรือง Timesheet มาก พอถึงสิน
เดือนคณุ ต้องให้หวั หน้าเซ็น แล้วถ่ายรูปสง่ ไปให้ต้นสงั กดั ดทู นั ที จากนนั พี
แมสเซน็ เจอร์จะมารีบรับเอาไปเลย …แล้วเมือนนั เงินเดือนคณุ ถงึ จะเข้า

แตก่ ็มีบางแหง่ ใจดีหน่อย เงินเดือนก็จ่ายให้ก่อน สว่ น Timesheet
มารับเอาทีหลงั ก็มีเช่นกนั …ขนึ อยกู่ บั กฎระเบียบของแตล่ ะต้นสงั กดั

ตวั อย่าง
Time sheet

ไม่มีมัน
เราไม่มี (เงนิ )วันนี

รวยดว ยอาชีพ Outsource (สายดํา) 36

มปี ญหาปรกึ ษาตนสังกดั

อยางท่ีเคยบอกไป ถาคุณมีปญหาเรื่องงาน ไมตองปรึกษาตนสังกัด
เพราะเขาไมรูเร่ือง …แตถาเปนปญหาเร่ืองหัวใจ …เฮยไมชาย ปญหาท่ัวๆ
ไป เชน เงินเดือน คาโอที ประกันสังคม รายละเอียดสัญญา ฯลฯ เรา
สามารถพูดคุยปรึกษาไดต รง

สําหรับปญหาท่ีลําบากใจ ย่ิงถาคุณเปนพนักงานประจําอยูตนสังกัด
ก็อาจจะไมกลา พดู เชน

 ไมอ ยากตอสญั ญา หรืออยากจะลาออก
 อยากจะขอข้นึ เงินเดือน
 ทาํ งานไมช อบ แลว อยากเปล่ียนไซตง านใหม
 และอ่นื ๆ

ปญหาท่ียกตัวอยางมาขางตน ถาคุณเปนเอาทซอรสสายดํา รับรอง
ไดวา จะคยุ กับตน สังกดั ไดต รงไปตรงมา และไมน าเกลยี ดอะไรดว ย

พนักงานท่คี ุณควรรูจักในตนสังกัด

คนเปนเอาทซอรส ควรรูจักบุคคลเหลาน้ีในตนสังกัด …เผื่อมีปญหา
อะไรจะไดตดิ ตอ ไดถ ูกคน

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดํา) 37

1) แมสเซ็นเจอร เพราะเราตองติดตอทุกคร้ัง เวลารับสงเอกสาร
สาํ คัญๆ กบั ตนสงั กดั โดยเฉพาะ Time sheet…จงึ ตอ งรูจ ักไว

2) เซลล คือที่คนขายเราใหกับลูกคา เวลาเรามีปญหาเร่ืองสัญญา
วาจา ง หรือมีปญ หาอะไรกับลูกคา ก็ปรกึ ษาคนๆ นี้

3) ฝายบุคล หรือฝายบัญชี ซ่ึงจะดูแลเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ วันลา
ตางๆ และเรื่องจิปาถะอื่นๆ

สําหรับบุคคลในขอ 2 กับ 3 บางตนสังกัด ก็อาจมีคนที่เปน
ศูนยกลางคอยติดตอประสานงานใหอยูแลว ดังน้ันคุณควรตรวจสอบใหดีวา
ถา มปี ญหาอะไร จะติดตอ ใครในตนสังกดั ไดบา ง

กอนจบบทนี้ ขอใหเอาทซอรสทุกคน พยายามทําตัวดีกับลูกคาและ
ตน สงั กดั ใหมากๆ เพราะวงการน้ีมันแคบมาก …เขาจาํ ชื่อคุณไดน ะ

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 38

สญั ญา

คนเปนเอาทซอรสายดํา จะมีสัญญากํากับไวสั้นๆ เชน ทํา 3 เดือน,
6 เดือน เปนตน ซึ่งทําใหหลายคนกังวลใจหลายประการ โดยเฉพาะเร่ือง
ความมัน่ คง แตข อใหอ า นบทนดี้ ูกอ นนะครับ …แลวคุณอาจเปลย่ี นใจได

สญั ญาเซ็นแลว ตอ งอยจู นครบสัญญาหรอื ไม ?

แมวาคุณจะเซ็นสัญญาไป 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ป เรา
สามารถแจงลาออกกบั ตน สังกัดได แตค วรแจงลาออกอยา งนอย 30 วนั

จรงิ หรือไม สญั ญาระยะส้นั จะไดเ งนิ เดอื นสงู ?

ตอบ ระยะเวลาสัญญา ไมว า จะส้นั 3 เดอื น หรือยาว 1 ป เงินเดือน
ไมตางกัน ขึ้นอยูกับตอนตกลงคาตัวกับตนสังกัด …ท่ีสําคัญลูกคามีเงินจาย
คาตัวเราไดห รือเปลา

ชวงใกลห มดสญั ญา เราจะทําอยา งไร ?

ตอบ รอตนสังกัดแจงมาวา ลูกคาจะจางเราตอหรือไม เพราะถาเขา
อยากจางคุณตอ คุณก็นั่งทํางานกับลูกคาตามเดิม แลวคุณก็เซ็นสัญญากับ
ตนสงั กดั เดิมตอ

รวยดว ยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 39

ถา ลกู คาไมต อสัญญาละ ?

ตอบ เด่ียวเซลลจะระดมโทรหาเรา เพื่อเสนอไซตงานใหม ซึ่งปกติ
ลูกคาจะแจงลวงหนานานหลายวันวา จะไมตอสัญญาคุณ ก็คงพอมีเวลาให
ไปสัมภาษณงานกับลูกคาคนใหม และถาคุณสอบไมผาน ก็เปนหนาท่ีของตน
สังกดั ตองหาจนกวาคณุ จะไดไซตง านใหม

แลว ถาลูกคา ยกเลิกสญั ญากลางคัน ?

ขอตอบ โดยยกตัวอยาง สมมติสัญญาคุณ 6 เดือน แตทําไปได 5
เดือน ลูกคา ไมจา งคณุ ตอ

สัญญาท่ีถูกยกเลิกจะเปนของลูกคากับตนสังกัด แตสัญญาที่คุณเซ็น
กับตนสังกัดก็ยังมีอยูจนครบ 6 เดือนตามเดิม ดังน้ันคุณจึงเหลืออีก 1 เดือน
ที่สามารถไดเงินเดือนตามเดิมปกติ แตคุณตองมาน่ังอยูท่ีออฟฟศของตน
สังกดั โดยระหวางน้ันเขาก็จะหางานใหมใหคุณดว ยครับ

แลว ถาตนสงั กัดยกเลิกสัญญา หรือไมตอสญั ญาละ ?

ขออางอิง พ.ร.บ คุมครองแรงงานป 2541 มาตรา 118 ถาคุณไมได
กระทําความผิดอะไร ท่ีเปนความผิดรายแรง แลวตนสังกัด …อยูดีไมวาดีเลิก
จางคุณ (รวมทั้งไมตอสัญญาคุณ ไมเกี่ยวกับลูกคานะ) เขาก็ตองจายเงิน
คาชดเชยตามท่ีผมสรุปมาให ในตารางหนา ถัดไป

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 40

อายุการทํางานกับตนสงั กัด จายคา ชดเชย (คดิ เปนจํานวนวัน)

ครบ 120 วัน แตไมครบ 1ป 30 วนั
ครบ 1 ปแตไมค รบ 3 ป 90 วัน
ครบ 3 ป แตไมค รบ 6 ป 180 วัน
ครบ 6 ป แตไ มครบ 10 ป 240 วัน
ครบ 10 ปข้นึ ไป 300 วนั

จากตารางขา งบน มันมีประเดน็ บางอยางทคี่ ุณตอ งเขาใจ

1) เม่ือเราเซ็นสัญญากับตนสังกัดฉบับแรก และนับต้ังแตวันแรกที่
ทํางาน อายุงานเราก็จะถูกนับขึ้น และไมวาคุณจะถูกตอสัญญากี่ฉบับ อายุ
งานก็จะเดนิ หนาไปเรอ่ื ยๆ (ไมข้ึนกับสญั ญาท่ีตอนะ)

2) บริษัทเอาทซอรสท่ีรับเหมาแรงงานไอทีนั้น ธุรกิจจะไมถือวาเปน
โครงการ หรือมฤี ดกู าลท่ีตองแลว เสร็จ 2 ป จงึ ตอ งทําตามมาตรา 118

3) ถาตนสังกัดบอกเลิกสัญญาคุณทันทีวันน้ีเลย กอนครบ 120 วัน
เขาไมตองจายคาชดเชย แตตองจายเงินลวงหนา 1 งวดเงินเดือนเปนคา
ตกใจ (ถาสมมติตนสังกัดจายเงินเดือนคุณทุกๆ 15 วัน เขาจะจายเงิน เปน
คาตกใจแค 15 วนั )

4) ถาคณุ ทาํ งานครบ 120 วันข้ึนไป ตนสังกัดมีสิทธิไมตอสัญญาคุณ
โดยไมบอกลวงหนา (ถือวาคุณก็รูอยูแลววาสัญญาจะหมด) หรือแจงวาจะไม

รวยดว ยอาชพี Outsource (สายดํา) 41

ตอ สัญญาคุณลว งหนาโดยตรง …ซึ่งไมวาจะกรณีใด ตามกฎหมายก็ถือวาเปน
การเลิกจาง เขาตอ งจา ยคาชดเชยตามอายงุ านตามตารางกอนหนา

แนะนํา ถาสมมติตนสังกัดประสงคจะไมตอสัญญาคุณ หรือเลิกจาง
ลวงหนา หรือเลิกจางวันน้ี และถาคุณอยากไดสิทธิทางกฎหมายบางประการ
หามไปเซ็นใบลาออก ตอ งใหตน สังกัดเปนฝายเจตนาเลิกจางเอง

แตถาคุณประสงคจะยกเลิกสัญญากลางคัน หรือไมตอสัญญา ซ่ึงใน
กรณีนี้จะถือวาคุณเจตนาลาออกดวยความสมัครใจเอง และนั่นหมายถึงวา
คณุ จะไมไดคา ชดเชยอะไรเลย

ขอยํา้ อกี รอบนะครับ ถาคุณเปนเอาทซอรสสายดํา และทํางานครบ
120 วันขึ้นไปแลว กฎหมายถือวาเปนลูกจาง ไมมีการแบงวาเปน พนักงาน
ประจําหรือช่ัวคราว (แตสวนใหญยอมๆ ตนสังกัด โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการ)
และเม่ือหมดสัญญา เขาตองตอสัญญาคุณ ถาไมทํา จะถือวาเปนการเลิกจาง
(แตสวนใหญจะเปนฝายลาออกไปอยูที่ใหมกันมากกวา …เพราะหลอสวย
รวยเลอื กได มีงานใหมท ่ีดีกวา มาประเคนเสนอใหเ ยอะแยะ) แตถาคุณทําผิด
รายแรง และถกู ใหออก ก็ไมม ีสิทธไิ ดค า ชดเชย อะไรนะ

รวยดว ยอาชพี Outsource (สายดาํ ) 42

เอาทซอรส มันตอ งเปล่ยี นไซตง านบอ ยหรือเปลา ?

ตอบตามประสบการณที่เห็น ถาตนสังกัดเราหาไซตงานลูกคาไดดี
(ลูกคามีโปรเจคในมือเยอะแยะ และมีนโยบายจางเอาทซอรสเปนหลัก) คุณ
กจ็ ะถกู ตอ สัญญาไปเรอื่ ยๆ บางคนอยูนานมากกวาพนักงานของลูกคาเสียอีก
จนนกึ วา เปน คนของทนี่ ้นั …ซงึ่ มใี หเห็นเยอะแยะถมไป

เปล่ียนไปเปนพนกั งานประจาํ ของลกู คา ไดหรอื ไม ?

บางคนเปนเอาทซอรส แลวทํางานดี ถูกใจลูกคา กอ็ าจโดนลูกคาซื้อ
ตัวจากตน สังกัด เพือ่ ไปเปนพนักประจาํ ทนี่ ั้นก็มีเชนกนั

แตตนสังกัดบางแหงจะระบุในสัญญาวา หามคุณลาออกไปทํางาน
กับบริษัทลูกคาภายในระยะเวลาหนึ่ง เชน 6 เดือน เปนตน ถาคุณจะไปอยู
กับลูกคา ก็ตองใหลูกคาซื้อตัวเราไปจากตนสังกัด (หามลาออกไปสมัครงาน
กบั ลูกคา ดวยตวั เอง ภายในระยะเวลาทหี่ ามไวใ นสญั ญาที่เซน็ )

โอกาสชว งใกลหมดสญั ญา

เมื่อพูดถึงตอนใกลหมดสัญญา มันชางเปนโอกาสทองของเอาทซอร
สสายดาํ เพราะ…

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 43

ถา ไซตงานลูกคาไมโ อเค เชน งานหนักเกินไป บรหิ ารจัดการไมดี มี
ปญหาโนนน้ีนั้นสารพัด ฯลฯ คุณก็สามารถถือโอกาสแจงกับตนสังกัดใหชวย
หาไซตลูกคาแหงใหม (หรือถาไมชอบใจ ก็แจงลาออก และไมตอสัญญากับ
ตน สังกดั )

…ซ่ึงเร่ืองพวกน้ีเราจะพูดจาไดสะดวกใจ และตรงไปตรงมา ไมคิด
หนักมาก เหมือนตอนเปนพนักงานประจํา ท่ีเวลาคิดจะลาออก ตองมาน่ังๆ
นอนๆ ทบทวนกนั หลายตลบ

หรือถาคุณคิดอยากขยับข้ึนเงินเดือน ก็เปนโอกาสดีมาก ที่คุณจะ
หาไซตงานใหม ทลี่ ูกคาพรอ มจายคา ตวั คุณมากกวา ลกู คา คนเกา ก็เปน ได

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 44

ทศั นคติ

คนท่ีเหมาะจะเปนพนักงานประจํา หรือเอาทซอรสสายดํา มัน
เหมือนมีเสน บางๆ ทแี่ บงแยกคนสองกลมุ นี้ คอื คาํ วา ทัศนคติ ครบั

ถามาลองสํารวจดูตัวเองวา คุณนะ ….มีทัศนคติท่ีเหมาะกับการเปน
เอาทซ อรส สายดาํ หรอื ไม ?

1. ถา จะเลอื ก “เงนิ ” กบั “งาน” คณุ จะเอาอะไร ?

ถาพูดตรงๆ แบบไมออมคอมนะครับ คนท่ีตั้งหนาตั้งตามาเปนเอาท
ซอรสสายดํา เพราะคําวา เงิน น้ีแหละ มันคือตัวลอช้ันดี ที่ทําใหหลายคน
หลงเดินเขามา …แตก็ยังไมเพียงพอ มันยังตองมีทัศนคติที่จําเปนอ่ืนๆ อีก
(มฉิ ะนน้ั คุณอาจเดนิ เขา มา แลว อาจเดินหนจี ากไปก็ได)

2. คณุ แครค วามมนั่ คง ในชวี ิตการทาํ งานหรอื เปลา ?

วธิ ที างของคนเปน เอาทซ อรสสายดํา จะไมสนใจความมั่นคง เชน

 ไมสนใจสวัสดิการ เชน วันหยุด ลาพักรอน เบิกคารถ คาแท็กซี่
สมาชกิ ฟตเนสฟรี ฯลฯ

 ไมแครวาจะทํางานอยูที่เดิมเปนเวลานานหรือเปลา เพราะถาเขา
เลกิ จา ง ไมต อ สญั ญา เรากห็ างานทใ่ี หม …ไมค ดิ อะไรมาก

รวยดว ยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 45

3. อนาคตคณุ อยากกา วหนา ในองคก ร หรอื ไม ?

ถาริคิดอานจะเปนเอาทซอรสสายดํา ตองตัดความกาวหนาที่จะ
เตบิ โตในองคก รทิง้ ไป เพราะเราไมไดเปนพนักงานประจํา (แตความกาวหนา
ในชวี ติ สามารถลขิ ติ เองได แคเ ราไมไ ดอยูในอุงมอื ขององคกรเทานัน้ เอง)

จริงๆ ยังมีทัศนคติอ่ืน ๆ อีก แตผมคิดวาหลักสําคัญ ก็มี 3 ขอแคนี้
แหละ ซ่ึงถาคุณมีครบละก็ …โลกของเอาทซอรสก็ขอแสดงความยินดี
ตอ นรับ!

ขอฝากไวว า พนักงานประจํา กับเอาทซอรสายดํา มันเปนเรื่องของ
“ลางเน้อื ชอบลางยา” แตละคนชอบไมเหมือนกัน …ไมต อ งเถยี งกัน

รวยดว ยอาชีพ Outsource (สายดํา) 46

เปนเอาทซ อรสจบอะไรมา

สําหรับคนท่ีอยากทํางานดานซอฟตแวร ก็จะมี 7 คณะไอที ให
เลอื กเรยี น ดงั นี้ (อาจมคี ณะอืน่ ๆ ทใ่ี กลเ คยี งไอที ซง่ึ ผมไมไ ดแสดงเอาไว)

1) คอมพวิ เตอรศกึ ษา (Computer Education)
2) วิศวกรรมคอมพวิ เตอร (Computer engineering)
3) วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
4) วิทยาการคอมพวิ เตอร (Computer Science)
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอื ไอที (Information Technology)
6) คอมพวิ เตอรธ ุรกจิ (Business Computer)
7) ระบบสารสนเทศ (Information System)

แตเนื่องจากงานสายซอฟตแวร ไมจําเปนตองมีใบประกอบวิชาชีพ
ทําใหใครๆ ก็สามารถกาวเทาเขามาทํางานได ขอเพียงชอบและสนใจงาน
ดา นน้ี กย็ ึดเปน อาชีพเลีย้ งตัวเองและครอบครวั ไดแ ลว

สําหรับคนที่ไมจบคณะไอที แตอยากจะมาเปนเอาทซอรสทํางาน
ดา นน้ี โดยสว นตวั ผมขอแนะนาํ ใหเ ร่ิมจากฝก เขียนโปรแกรมดีกวา แลวคอย
ขยับตอยอดไปทํางานตําแหนงอื่นๆ ตอไปได (แตอาจเหนื่อยกวาคนท่ีเรียน
มาโดยตรง เพราะตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเตมิ เอาเอง)

รวยดวยอาชีพ Outsource (สายดาํ ) 47

อยูในวงการนี้ ควรเรียนเขยี นโปรแกรม

“…อยากบอกทุกคนที่กําลังจะเรียน หรือสนใจเรียนสาขา
คอมพิวเตอรว า ตองเรยี นเขยี นโปรแกรมครับ

…อาชีพโปรแกรมเมอรตองเรียนรูอยูตลอด พยายามทําสิ่งใหมๆที่
คนยังไมทํากันหรือเปนคนกลุมแรกๆ ครับอนาคตจะดีมาก มาเรียน
โปรแกรมกันครบั หัวใจของงานดา นไอทีคือ Programming ครับ”

คาํ พดู ของ ดร. ธนชาติ นุมนนท ผูอํานวยการสถาบันไอเอ็มซี (IMC
Institute) และอดีตผอู าํ นวยการซอฟตแ วรพ ารค

เนื่องจากงานซอฟตแวรมันมีหลายตําแหนง ดวยเหตุน้ีจึงไมมี
โปรแกรมเมอรตําแหนงเดียว แตถึงอยางไรก็ตาม เราควรมีพื้นฐานเขียน
โปรแกรม กอ นคดิ มาเปนเอาทซอรส เพราะ

1) เวลาคุยงานดานซอฟตแวร จะอุดมแวดลอมไปดวยศัพททางคอม
ทสี่ ดุ แสนพิสดาร ทมี่ ีพ้ืนฐานมาจากการเขียนโปรแกรม

2) มันชวยลับคมสมอง พรอมทั้งฝกวิธีคิดและการแกปญหาแบบ
ตรรกะหรือลอจิก เพราะงานดานซอฟตแวร มันเปนงานที่คลุกอยู
กับปญหา ตั้งแตเริ่มสรางจนหลังสงมอบงาน ก็ตองมีปญหาใหคอย
เทคแคร ซึ่งถา เขยี นโปรแกรมได มนั จะชวยฝกทกั ษะดานนี้

รวยดว ยอาชพี Outsource (สายดํา) 48

เขยี นโปรแกรมมันยาก จะไหวเหรอ?

ตองยอมรับวาการเขียนโปรแกรมมันยาก มันตองฝกและฝก
อารมณเหมือนฝกพูดภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ กวาจะพูดได ตองใชเวลา
ฝก เปน แรมป แตพ อคลอ งแลว โอกาสการหางานและรายไดก็จะตามมาเอง

ดังน้ันการเขียนโปรแกรม ก็ตองใชเวลาฝกฝน มันเหมือนเขตแบง
แดนระหวางคนทําไดกับทําไมได ถาเราทําได งานและเงินก็อยูแคเอื้อม …
เวน แตเ ราลมเลิกการฝก กลางคันเสียกอน ปลอยใหงานกับเงินลอยหายไปกับ
ความฝน

และผมกข็ อฝากคาํ พูดของ เผิงตวนสู ชาวจนี (ท่ีเคยอานผา นตามา
จากทีใ่ ดท่ีหนึ่ง จําไมไดแลว )

“ในโลกนม้ี ีเรื่องยากไหม ?”

สําหรับคําตอบก็คือ

“ผทู ล่ี งมอื ทํา ...เร่อื งยากก็จะกลายเปน เร่อื งงาย
ผูทไี่ มล งมอื ทํา ...เร่ืองงา ยกจ็ ะเปน เรอ่ื งยากอยูวนั ยงั คาํ่ ...”

รวยดวยอาชพี Outsource (สายดํา) 49


Click to View FlipBook Version