The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rinrada_ning, 2022-04-21 13:55:31

อัศวินรัตติกาล

Hospital Center (1)

รายงาน

ASIA AND GLOBAL ISSUES
รายชื่อสมาชิก

โดย
จิรพัส สกุลสวน 1610800417 เลขที่ 7
อภิศักดิ์ สุวรรณโชติ 1640200174 เลขที่ 21
อารันดัส เพชรแก้ว 1640201933 เลขที่ 32
วันฑกานต์ ณรงค์น้อย 1640204606เลขที่ 55
พิมพกานต์ กำลังศิลป์ 1640205140 เลขที่ 57
ธนภัทร ปล้องเพ็ชร์ 1640206213 เลขที่ 59
ปริณดา มหาวัน 1640209639 เลขที่ 85
จีรัชญ์พัฒน์ อำแพงใต้ 1640210009 เลขที่ 86
อัจฉราพร หมื่นหาวงศ์ 1640213557 เลขที่ 112
วัสสวดี อ่อนท้าว 1640214217 เลขที่ 120

เสนอ
อาจารย์วิไลลักษ์ ไกรลาศ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สารบัญ
Asia and Global issue

01 03

พายุไซโคลนนาร์กิส-พม่า ระเบิดในบาหลี

ประเด็นเหตุการณ์ภัยจากพายุ ประเด็นเหตุระเบิดในบาหลี
ไซโคลนนาร์กิส-พม่า
09
02
จุดเด่น / ข้อดี
มิน อ่อง หล่าย
บทบาทของจีนในฐานะผู้นำทางเศรษฐกิจ
ประเด็นมิน อ่อง หล่าย รัฐประหาร - พม่า ระดับโลกได้ถูกรวมเข้าด้วยกัน โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างกว้าง
03 ขวางจากการเกษตรส่วนใหญ่ ที่โดยทั่วไป
ปิดการค้าระหว่างประเทศไปเป็นตลาดที่
ระเบิดในบาหลี มุ่งเน้นไปธนาคาร และภาคเอกชนจีนเป็น
อันดับต้น ๆ
ประเด็นเหตุระเบิดในบาหลี
10
04
วิธีการรับมือ
ประเทศจีนในด้านต่างๆ
วิธีการรับมือและเตรียมความพร้อมต่อการ
ด้านวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลง
ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ

กั น ย า ย น 2 5 6 3 ฉ บั บ ที่ 3 แ น ว โ น้ ม บ น โ ล ก อ อ น ไ ล น์

ประเด็นเหตุการณ์ภัยจากพายุ
ไซโคลนนาร์กิส-พม่า

ผลกระทบที่สร้างความเสียหาย
ทำให้ประชาชนไม่มีแหล่งที่อยู่
อาศัยเพราะ พายุ
ไซโคลนนาร์กิส-พม่า

เหตุการณ์พายุหมุนนาร์กิส พ.ศ. 2551 เป็นเหตุการณ์ที่พายุหมุนนาร์กิ
สอันเป็นพายุลูกแรกตามฤดูพายุกระหน่ำมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ
พ.ศ. 2551 พัดผ่านดินแดนแถบมหาสมุทรดังกล่าวเมื่อปลายเดือน
เมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551
ผลกระทบ : ภาวะมหันตภัยทุกบริเวณโดยเฉพาะในพม่าปรากฏรายงานผู้
เสียชีวิตกว่าสองหมื่นคนและผู้สูญหายกว่าสี่หมื่นคน อย่างไรก็ดี รัฐบาล
พม่าไม่ได้ใส่ใจแก้ไขสถานการณ์เท่าที่ควร ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
และความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะเปลี่ยนใจรัฐบาลพม่า

ไ ซ โ ค ล น น า ร์ กิ ส - พ ม่ า

กันยายน 2563 ฉบับที่ 1 เป็นปากเป็นเสียง

ประเด็นมิน อ่อง หล่าย รัฐประหาร - พม่า

Min Aung Hlaing issue, Burma coupผู้นำกองทัพ มิน อ่องหล่าย ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนซึ่งมี
อองซาน ซูจี เป็นแม่ทัพไทยพรรคเอ็นแอลดี หลังจากอ้างว่ามีการโกงการ
เลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่ไม่มีหลักฐานมาแสดงตามคำอ้าง
การยึดอำนาจในครั้งนี้ดูหมือนจะเตรียมการมาก่อนตัดสินใจประกาศ
รัฐประหารในช่วงเช้าตรู่ โดยนายพลอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ขอให้ระงับการ
เปิดประชุมรัฐสภาใน แต่ไม่มีเสียงตอบรับ อองซาน ซูจี และกลุ่มผู้นำ
รัฐบาลพลเรือนถูกจับกุมตัว โดยคณะทหารประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา
1 ปี โดยให้นายพลมิน ส่วย เป็นผู้รักษาการตำแหน่งประธานาธิบดี
ประเทศตะวันตก นำโดยสหรัฐอเมริกาต่างรุมประณามการยึดอำนาจ

จอมพลสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช
ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพู ชา และ
พล.อ. อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำ
รัฐบาลและผู้นำรัฐประหารเมียนมา
ออกแถลงการณ์ร่วมกันว่าเมียนมา
ยินดีให้ผู้แทนพิ เศษของประธาน
อาเซียนว่าด้วยเมียนมา เข้าร่วมพู ด
คุยกับทุกฝ่าย

ลิขสิทธิ์ พอร์ทัล เทค 2566

กันยายน 2563 ฉบับที่ 1 เป็นปากเป็นเสียง

ประเด็นเหตุระเบิดในบาหลี

Min Aung Hlaing issue, Burma coupผลกระทบ - จากเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าว รัฐบาลพม่า ปิดกั้นความช่วยเหลือจากภายนอก ทำให้ส่งผลเดือด
ร้อนกับประชาชนในประเทศ ภัยพิบัติดังกล่าว ส่งผลกระทบกับประเทศไทยเพียงเล็กน้อย อาจจะเเค่กระเเสลม
พัดผ่านบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศ ส่วนผลกระทบต่อภูมิภาคโลกนั้น รัฐบาลพม่าได้กระทำการปิดกั้นการ
ช่วยเหลือจากนานาชาติ ส่งผลกระทบทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เเละยังส่งผลต่อสิทธิมนุษย
ชน(ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เเต่ไม่ได้รับการดูเเลอย่างทั่วถึง) - ประเทศไทยต้องได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยง
ไม่ได้ เพราะมีพรมแดนติดกัน และน่าจะเป็นแหล่งที่พึ่งหลักสำหรับชาวพม่าที่ประสบความเดือดร้อน ทั้งแรงงาน
อาจมีพวกนักการเมือง พระสงฆ์ หรือกลุ่มอื่นๆ ที่อาจเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหาร - การก่อการร้าย ใน
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2545 เหตุจูงใจมาจากเหตุการณ์ 9/11 ในอเมริกา เมื่อ ปี
พ.ศ.2544 ทั้งในประเทศไทย เเละ ภูมิภาคโลก ย่อมเกิดความสั่นสะเทือนทางความมั่นคง เเละความปลอดภัย

ลิขสิทธิ์ พอร์ทัล เทค 2566

ป ร ะ เ ท ศ จี น
CHINA OF ASIA

ประ
เทศ
จี น

Chinese culture

ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง จี น

วัฒนธรรม เกร็ดความรู้

ในด้านวัฒนธรรมประเทศจีนมีอิทธิพลกระจายวัฒนธรรมไปทั่ว โลกเป็นเวลายาวนาน ชาวจีนกว่าหนึ่งพันล้านคนในประเทศจีน
หลายศตวรรษ ได้เเก่ วัฒนธรรมทางด้านอาหาร หรือ การรับประทาน อาทิ ใช้ภาษาจีนกลางหรือจีนแมนดาริน เป็น
1. วัฒนธรรมการจับตะเกียบ ภาษาหลักในการสื่อสาร ในภาษาจีนแบ่ง
2. วัฒนธรรมการทำอาหารจำพวกเส้นทั้งหมด (ก๋วยเตี๋ยว, สปาเกตตี, ขนมจีน ฯลฯ) ออกได้เป็นหลายสำเนียง ตัวอย่างเช่น
3. วัฒนธรรมการดื่มชา ภาษาถิ่นที่ใช้กันในกวางเจาหรือฮ่องกง
เป็นต้น เป็นภาษาคนละภาษากับที่ใช้ในกรุง
ปักกิ่ง หากคนจากสองถิ่นนี้มิได้ใช้ภาษา
ด้านวรรณกรรม ด้านภาษา จีนกลางในการสื่อสาร ก็มิอาจทำความ
เข้าใจกันได้ เนื่องจากภาษาทั้งสองมี
วัฒนธรรมเเพร่หลายทั่วไปก็จะมี อาทิ สามก๊ก ส่งผลมากในปัจจุบัน ที่จะยึดภาษาจีน ความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก อย่างไร
ซึ่งนำไปใช้เชิงราชการทหาร รวมทั้ง เป็นภาษาหลัก ภาษาที่ 3 ในการสื่อสาร ก็ตามภาษาถิ่นทุกภาษาของจีนล้วนมี
วรรณกรรมมุขปาฐะเรื่องหนึ่งจากชนเผ่าจ้วง ไวยากรณ์ หลักการเขียน และรูปศัพท์ที่
(ไม่มีชื่อเรื่อง) เเต่ถูกนำไปขยายต่อเป็น เหมือนกัน คนที่สามารถอ่านออกเขียน
วรรณกรรมไทยเรื่อง ปลาบู่ทอง ซึ่งส่งผลไป ได้จึงสามารถสื่อกันได้อย่างง่ายดาย โดย
จนถึงเรื่อง ซินเดอเรลล่า ของตะวันตก เป็นที่ ใช้ตัวอักษรเป็นสื่อแม้จะพูดต่างภาษากัน
โด่งดัง ก็ตาม
เผยแพร่และอีกมากมายเผยแพร่ไปแล้ว
นับแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา
โรงเรียนทุกแห่งในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนใช้ภาษาจีนกลางหรือจีน
มาตรฐาน ( เรียกว่า พู่ทงฮั้ว
Putonghua ) เป็นสื่อกลางในการสอน
รายการวิทยุและโทรทัศน์ก็ใช้ภาษาจีน
กลางกันอย่างกว้างขวาง คนจีนรุ่นใหม่
เกือบทุกคนจึงเข้าใจภาษาจีนกลาง ซึ่ง
หากคุณมีความรู้อยู่บ้างการสื่อสารกับ
ชาวจีนก็จะง่ายขึ้น แม้แต่ในมณฑลกวาง
เจา ซึ่งใช้ภาษากวางาตุ้งเป็นภาษาหลัก
เนื่องจากมีภาษาจีนกลางเป็นภาษา
ราชการ ต่างจากฮ่องกงซึ่งใช้ภาษา
กวางตุ้งเป็นภาษาราชการ

กันยายน 2563 ฉบับที่ 1 เป็นปากเป็นเสียง

ด้านสังคมของประเทศจีน

ด้านสังคม
- คนจีนกระจายตัวอยู่ทั่วโลกและพาวัฒนธรรมไปด้วย เช่น ตรุษจีน
ด้านเศรษฐกิจ
- แหล่งผลิตของอุตสหกรรมที่เป็นเทคโนโลยี
- เงินหยวน
การเมือง
- อิทธิพลด้านกองทัพ

ลิขสิทธิ์ พอร์ทัล เทค 2566

ด้านการเมือง

ของประเทศจีน

100% ด้านการเมือง

ประเทศอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งอำนาจของพรรคนั้นอยู่ภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญจีน
ระบบการเมืองนั้นเป็นแบบกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางอย่างมาก โดยมีกระบวนการประชาธิปไตยที่จำกัดมาก
ภายในพรรคและในระดับหมู่บ้าน ถึงแม้ว่าการทดลองเหล่านี้จะถูกทำให้เสียหายโดยการฉ้อราษฎร์บังหลวง ประเทศจีนมี
พรรคการเมืองอื่นอยู่บางพรรค ซึ่งถูกกล่าวถึงในประเทศว่าเป็นพรรคประชาธิปไตย ซึ่งมีส่วนร่วมในสภาประชาชนแห่ง
ชาติ (NPC) และสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีน (CPPCC)

ขณะนี้มีการผลักดันบางอย่างเพื่อให้เกิดเสรีทางการเมือง โดยมีการเลือกตั้งที่มีการคัดค้านอย่างเปิดเผยในระดับ
หมู่บ้านและเมือง และในสภานิติบัญญัติก็ได้แสดงให้เห็นการยืนยันความคิดในบางครั้ง อย่างไรก็ตาม พรรคคอมมิวนิสต์
ยังคงควบคุมเหนือการแต่งตั้งรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการไม่มีคู่แข่งที่มีความหมาย พรรคคอมมิวนิสต์จึง
ชนะการเลือกตั้งอย่างขาดลอยเกือบจะทุกครั้ง ความกังวลทางการเมืองในประเทศจีนรวมไปถึงการลดช่องว่างที่เพิ่มมาก
ขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจน และการต่อสู้การฉ้อราษฎร์บังหลวงในหมู่ผู้นำรัฐบาลระดับการให้การสนับสนุนรัฐบาลและ
การบริหารจัดการในประเทศจีนนับว่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมีประชากรถึง 86% แสดงความพึงพอใจกับสิ่งที่เกิด
ขึ้นภายในประเทศ และเศรษฐกิจของชาติตามการสำรวจของสำนักวิจัยพิวเมื่อปี พ.ศ. 2551

ห น้ า 0 2

ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

China's economy

เศรษฐกิจจีนเป็นเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยม เป็น ภาครัฐของจีนจึงมีสัดส่วนเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจใหญ่สุดอันดับสองของโลกตามจีดีพีราคาตลาด มากกว่าภาคเอกชนที่กำลังเฟื่องฟู สำหรับรายได้
และเศรษฐกิจใหญ่สุดของโลกตามความเท่าเทียมของอำนาจ ต่อหัวนั้น ประเทศจีนอยู่ในอันดับที่ 71 ตามจีดี
ซื้อ (PPP) จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พี (ราคาตลาด) และที่ 78 ตามจีดีพี (PPP) ในปี
(IMF) ประเทศจีนเป็นเศรษฐกิจใหญ่เติบโตเร็วสุดของโลก 2559 จากข้อมูลของ IMF ประเทศจีนมี
ก่อนปี 2558 โดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย 10% ในช่วง ทรัพยากรธรรมชาติประเมินมูลค่า 23 ล้านล้าน
กว่า 30 ปี เนื่องจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และ ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจำนวนนี้กว่า 90% เป็น
การเมืองของเศรษฐกิจกำลังพัฒนาของจีน ถ่านหินและโลหะหายาก

CHINA'S ADVANTAGES

ข้ อ ดี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ จี น

China's advantages

(1) เป็นประเทศผู้ส่งสินค้าออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก
ซึ่งส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม เยอรมนี อินเดีย เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ
สืนค้าที่ส่งออก ได้แก่ คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสาร เคมีภัณฑ์ อาหาร เสื้อผ้า
รถยนต์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องจักรผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า
(2) เป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าเป็นอันดับสองของโลก
ซึ่งนำเข้าจาก เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี บราซิล มาเลเซีย เวียดนาม
สินค้าที่นำเข้าได้แก่
น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน อุปกรณ์เครื่องจักร ก๊าซธรรมชาติ คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
แร่เหล็ก เคมีภัณฑ์ ยา
เนื้อสัตว์ ไม้ ผักและผลไม้
(3) เป็นประเทศผู้ส่งสินค้าทางด้านบริการเป็นอันดับ 4 ของโลก
(4) เป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าทางด้านบริการเป็นอันดับ 3 ของโลก
(5) เป็นประเทศอันดับหนึ่งที่เป็นผู้รับลงทุนต่างประเทศ ได้แก่
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
(6) เป็นประเทศอันดับหนึ่งที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย แคนาดา เยอรมนี เวียดนาม

จุ ด เ ด่ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ จี นกรกฎาคม 2563 | ฉบับที่ 21

HIGHLIGHT OF CHINA

ประเทศจีนมีจุดเด่นเรื่องเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง การแพทย์แผนจีน
ในยุคนี้ ในหัวข้อนี้เรามาพูดถึง อุตสาหกรรมจีน ยาจีนโบราณยังเป็นข้อผิดพลาดสำหรับคุณที่จะซื้อ
ที่ถือว่ากำลังมาแรงอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ เนื่องจากการผสมผสานสมุนไพรตามธรรมชาติในยาจีน
ประเทศจีนนั้น ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของ โบราณเป็นที่รู้จักกันดีในจักรวาล ตั้งแต่ราชวงศ์แรกที่
โลก ที่สามารถดึงดูดนักลงทุน ด้วยการผลิตหลาก ปกครองประเทศจีน แพทย์ได้ใช้พืชรากตามธรรมชาติ
หลายรูปแบบ ดังนั้นประเทศไทยสามารถมา อย่างเช่น ขิง โสมจีน ดอกเบญจมาศ แตงกวาจีน ดอก
ศึกษาและนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา เคมีเลีย กาแยนและอื่น ๆ อีกมากมาย
อุตสาหกรรมให้ดีขึ้นได้สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ


ผ้าไหม
จีนเป็นแชมป์ของการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพสูง Nian Gao
ที่สุดในโลก คุณไม่อยากพลาดการซื้อผ้าไหม เมื่อพูดถึงขนมเค้กจีนที่มีชื่อเสียงเรา จะโทรหาเค้กกระเช้า
ตั้งแต่ครั้งแรก อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณชอบความ แทน Nian Gao หรือสิ่งที่เป็นที่รู้จักในอินโดนีเซียเป็นเค้ก
ละเอียดอ่อน ความหลากหลายและสีของผ้าไหมที่ ตะกร้าเป็นเค้กจีนแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะ
อยากซื้อ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมดีที่สุดมาจากเมือง อย่างยิ่งในปีใหม่ทางจันทรคติ Nian Gao ถูกแปรผลจาก
ตานตง, ซูโจว, หางโจว และ มณฑลเสฉวน ข้าวเหนียวและน้ำตาลซึ่งเป็นรูปแบบที่กลมหรือรูปแบบอื่น
ๆ ตามรสนิยมแหล่งอ้างอิง

แหล่งอ้างอิง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2022 PACC Summer Newsletter
Next Book
BUKU PROGRAM PIBG SKB 2022