The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sirawit.p, 2021-03-05 02:32:16

รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุค สิรวิชญ์

รายงานผลการปฏบิ ัติงานขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา

สายการสอน
ครง้ั ท่ี 1

( 1 ตลุ าคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ผู้รายงาน
ช่อื นายสริ วชิ ญ์ พรมแพน
ตาแหน่ง ครชู านาญการพเิ ศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์

โรงเรยี นจตรุ พกั ตรพมิ านรชั ดาภิเษก
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จงั หวดั ร้อยเอ็ด
สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษารอ้ ยเอ็ด

1

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา สายการสอน
คร้งั ที่ 1

( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )

ชือ่ ผู้รายงาน นายสิรวชิ ญ์ พรมแพน
ตาแหน่ง ครชู านาญการพิเศษ
เงนิ เดือน 37,350บาท
สถานศึกษา โรงเรียนจตรุ พักตรพิมานรชั ดาภิเษกอาเภอจตรุ พักตรพมิ าน จงั หวดั รอ้ ยเอด็

สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธั ยมศกึ ษาร้อยเอด็
สอนระดบั ชน้ั ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 วิชาคณติ ศาสตรพ์ ้ืนฐาน ค32102

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 วิชาคณิตศาสตร์พ้นื ฐาน ค33102
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค30206
ชั่วโมงการสอน 12 ชัว่ โมง / สปั ดาห์
จานวนวันลาในรอบการประเมิน 0 วนั ประกอบด้วย

\

2

ตอนที่ 1
ประสิทธภิ าพและประสทิ ธผิ ลการปฏิบัตงิ าน

(70 คะแนน )

1. ดา้ นการจัดการเรียนการสอน
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสตู รการจดั การเรียนร้แู ละคณุ ภาพผ้เู รยี นการสร้างและหรอื พฒั นาส่ือ นวตั กรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง่ เรยี นรู้การวดั และประเมนิ ผลการเรียนร้แู ละการศึกษา วเิ คราะห์ สงั เคราะห์
และหรือวจิ ัย เพื่อแกป้ ัญหาหรอื พฒั นาการเรยี นรูท้ ีส่ ่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน( 45 คะแนน )

การปฏิบัตงิ าน หลกั ฐาน / เอกสาร
รอ่ งรอยการปฏิบตั ิงาน

การสรา้ งและหรือพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรกลมุ่ สาระ

วเิ คราะหห์ ลกั สตู รมาตรฐานการเรยี นร้แู ละตัวชีว้ ดั และหรอื ผลการเรยี นรู้ มาตรฐานการเรยี นรู้

และนาไปจดั ทารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ใหส้ อดคล้องกับมาตรฐานการ ตวั ช้ีวัด

เรยี นร้ตู ัวชีว้ ัด และหรอื ผลการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้

ของรายวชิ าท่สี อน

การจัดการเรียนรู้

การออกแบบหนว่ ยการเรียนรู้

ปฏิบัตหิ น้าท่สี อนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณติ ศาสตร์พน้ื ฐาน ค32102

ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 วชิ าคณติ ศาสตร์พน้ื ฐาน ค33102

ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 วชิ าคณติ ศาสตร์เพ่มิ เติม ค30206

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับ บริบทของ

สถานศกึ ษา ให้สอดคล้องกบั รายวิชา และเหมาะสมกบั ผูเ้ รยี นมีกจิ กรรมการ หนว่ ยการเรยี นรู้

เรยี นรูท้ ส่ี อดคล้องกบั ธรรมชาติของสาระการเรยี นรู้ ด้วยวิธกี ารปฏบิ ัตอิ ย่าง กิจกรรมการเรยี นรู้

หลากหลายและ สามารถนาไปปฏบิ ัติได้จรงิ

เป็นแบบอย่างทดี่ ีเป็นผนู้ า

3

การปฏิบัติงาน หลกั ฐาน / เอกสาร
ร่องรอยการปฏิบัติงาน

การจัดทาแผนการจดั การเรยี นรู้ แผนการจดั การเรียนรู้ฯ

ปฏบิ ตั หิ น้าที่สอนในชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 5 วชิ าคณติ ศาสตรพ์ ้ืนฐาน ค32102 บนั ทกึ การสอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณติ ศาสตรพ์ ื้นฐาน ค33102 คาสงั่ ทีเ่ ก่ียวข้อง

ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 วชิ าคณติ ศาสตร์เพ่ิมเติม ค30206

จดั ทาแผนการจัดการเรยี นรู้ท่ีมีองคป์ ระกอบครบถ้วนตามรูปแบบทีห่ น่วยงาน

การศึกษาหรือสว่ นราชการต้นสงั กัด มีกจิ กรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ

ธรรมชาตขิ องสาระการเรยี นรู้และผเู้ รยี น ดว้ ยวิธกี ารปฏบิ ัตทิ ส่ี ร้างสรรค์อยา่ ง

หลากหลาย และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จรงิ มบี ันทึกหลงั การสอนท่ีสอดคลอ้ ง

กับจดุ ประสงค์การเรียนรู้และนาผลมาปรบั ประยุกตแ์ ผนการสอนเป็น

แบบอย่างท่ีดีเปน็ ผู้นา เป็นพ่ีเลยี้ งและเป็นท่ีปรึกษาดา้ นการจัดทาแผนการ

จดั การเรียนรู้

การสร้างและหรือพัฒนาส่อื นวตั กรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ สอ่ื
แหล่งเรยี นรู้

สร้างและพัฒนา สอื่ นาไปใช้ในการจดั การเรียนร้เู หมาะสมกับผเู้ รยี น
สอดคล้องกบั เน้ือหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้วี ัด หรอื ผลการเรียนรู้
และจุดประสงค์การเรยี นรู้

4

การปฏิบัตงิ าน หลักฐาน / เอกสาร
ร่องรอยการปฏิบตั ิงาน
การวดั และประเมินผลการเรียนรู้ แบบทดสอบต่าง ๆ
เลอื กใชเ้ ครื่องมือวดั และประเมนิ ผลท่หี ลากหลาย เหมาะสม และ แบบบันทึกคะแนน

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตวั ช้ีวัด และหรอื ผลการเรียนรู้ และ
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้มกี ารประเมนิ ตามสภาพจรงิ

ศกึ ษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวจิ ัย เพอื่ แกป้ ัญหาหรอื พฒั นาการ วิจัยในช้ันเรียน
เรียนรทู้ ี่ส่งผลต่อคณุ ภาพผู้เรียน
มีการศึกษาวเิ คราะห์ปญั หา การจดั การเรยี นรู้ของผเู้ รียน
มกี ารออกแบบการแกป้ ัญหาการจัดการเรียนรู้ของผเู้ รียน

5

2. ดา้ นการบริหารจัดการชน้ั เรียน

การบริหารจัดการชั้นเรยี น และการจัดทาขอ้ มูลสารสนเทศและการจดั ระบบดูแลชว่ ยเหลือผู้เรยี น(10 คะแนน )

การปฏบิ ัตงิ าน หลักฐาน / เอกสาร
ร่องรอยการปฏิบตั งิ าน

การบริหารจดั การชนั้ เรียน และการจัดทาข้อมลู สารสนเทศ แฟม้ การบรหิ ารจัดการชน้ั
ได้รบั มอบหมายใหเ้ ปน็ ครูประจาชั้นมธั ยมศึกษาท่ี 4/5 เรียน
จานวนนักเรยี นทง้ั หมด 34 คน ข้าพเจา้ ไดเ้ อาใจใส่ต่อหน้าทอี่ ยา่ งเครง่ ครัด ภาพการจดั ห้องเรียน
คอยสอดสอ่ งดูแลพฤตกิ รรมนักเรยี นภายในระดับชนั้ อบรมสัง่ สอนคุณธรรม การทากจิ กรรมกลมุ่ ของ
จรยิ ธรรมทีด่ งี ามประพฤติตนเปน็ แบบอย่างท่ดี แี ก่นกั เรยี น และไดร้ ่วมกับครู นกั เรยี น
ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 4/5 แก้ไขพฤตกิ รรมท่ีเปน็ ปญั หาของนกั เรยี นอยา่ ง โฮมรมู (อบรมผเู้ รยี น)
ตอ่ เนือ่ งมกี ารจัดกิจรรมโฮมรูม กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การทาเวร ตารางการจดั การเรยี นรู้
ประจาวันกจิ กรรมทางวชิ าการในชน้ั เรียน ตารางเวรประจาวนั
จดั สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มคี วามสะอาด บักทึกนา้ หนัก ส่วนสงู
ปลอดภัย สะดวกในการทากิจกรรม บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพอ่ื ให้
ผเู้ รยี นมคี วามปลอดภัยและมีความสขุ ผเู้ รยี นมีส่วนรว่ มในการจัด คาสัง่
สภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยี นรู้มีความปลอดภยั และมคี วามสขุ
อบรมบม่ นิสัยให้ผู้เรยี นมี คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ค่านิยมที่ดงี าม ปลูกฝงั
ความเป็นประชาธิปไตยอนั มีพระมหากษัตรยิ ์ทรงเปน็ ประมขุ

การจัดระบบดแู ลชว่ ยเหลือนักเรยี น แบบรายงานการดาเนนิ การ
ได้รบั มอบหมายให้เป็นครปู ระจาช้ันมธั ยมศกึ ษาที่ 4/5 เย่ยี มบ้าน/รปู ภาพ/คาสงั่
จานวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน ข้าพเจา้ ไดเ้ อาใจใส่ต่อหน้าทอ่ี ย่างเคร่งครัด
ได้ออกเยยี่ มบา้ นนกั เรียนจนครบทกุ คน ไดท้ าการคดั กรองนักเรยี นเป็น
รายบคุ คลทุกคนจดั ทาแบบรายงานการเยย่ี มบ้านนักเรยี นและจัดทา
ให้คาแนะนาปรกึ ษาแกน่ ักเรยี นในทกุ ๆด้าน และใหน้ ักเรียนไดฝ้ ึกทักษะการ
ปรับพฤติกรรมตนเอง จนทาใหน้ ักเรียนส่วนมากปรับพฤติกรรมไปในทางท่ีพงึ
ประสงค์ได้มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมลู เวลามาเรียนของนักเรยี น
อยา่ งสมา่ เสมอ มีการเชค็ ชือ่ เขา้ แถวตอนเช้า ถ้วยระบบ
21ess.netMobile Versionเช็ค ชื่อ รายคาบ21ess.net Mobile Version
ปฏิบตั ิหน้าท่ีเชค็ ชื่อควบคุมการปฏบิ ตั ิกจิ กรรมหนา้ เสาธงของนกั เรยี นอย่าง
สม่าเสมอปฏิบัตหิ น้าท่ีการอยู่เวรประจาวันอย่างสมา่ เสมอ
ปฏิบัตหิ นา้ ทีใ่ นกิจกรรมการประชมุ ผู้ปกครองนักเรยี น

3. ด้านการพฒั นาตนเองและพฒั นาวิชาชีพ 6
การพฒั นาตนเอง และการพัฒนาวชิ าชีพ (10 คะแนน )
หลกั ฐาน / เอกสาร
การปฏบิ ตั งิ าน ร่องรอยการปฏบิ ัตงิ าน
การพัฒนาตนเอง เกยี รตบิ ตั ร/ภาพถา่ ย
เปน็ ผู้ช่วยวทิ ยากรให้ความรกู้ ารอบรม
เกยี รติบตั ร/ภาพถา่ ย/คาสงั่
การพฒั นาวชิ าชีพ
มกี ารเข้ารว่ มกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู

7

4. งานอนื่ ๆทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

งานที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการบรหิ ารงานและงานอ่ืนๆ ที่ผ้บู งั คับบัญชามอบหมาย( 5 คะแนน )

การปฏบิ ัตงิ าน หลกั ฐาน / เอกสาร
รอ่ งรอยการปฏบิ ตั งิ าน

งานพเิ ศษทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย
ในปกี ารศึกษา 2563 ข้าพเจ้าไดร้ บั แต่งต้ังให้ปฏบิ ัตหิ น้าที่พิเศษ
นอกเหนือจากการปฏบิ ัตหิ น้าท่สี อน ดงั ต่อไปนี้คือ

ไดร้ ับแตง่ ต้ังให้ปฏบิ ัติหนา้ ทเี่ ป็นเจ้าหนา้ ทพ่ี สั ดฝุ ่ายบรหิ ารงบประมาณ ตาม คาส่ังโครงสร้างการบรหิ ารงาน

คาสง่ั โครงสรา้ งการบริหารงาน 64/2563 (เพิ่มเติม) ภาพถา่ ย

มหี น้าทจ่ี ัดทาเอกสารรายงานขอซ้ือ ขอจ้าง เสนอผตู้ รวจรบั เซน็ ตรวจรบั และ

เสนอต่อหัวหน้าพัสดุ ปฏบิ ตั ิงานเกย่ี วกับการพัสดุตามระเบียบพสั ดุ

ปฏบิ ัตหิ นา้ ทด่ี ว้ ยจิตสานกึ โปรง่ ใส ตรวจสอบได้ มที ัศนคติที่ดี พัฒนาตนเอง

อยเู่ สมอ ใช้ความรคู้ วามสามารถอยา่ งเต็มที่ ใชท้ รัพย์สินอย่างคุ้มค่า

ประหยัด มปี ระสิทธภิ าพ คานงึ ถึงประโยชน์ของหนว่ ยงาน ยดึ หลกั ถูกต้อง

ยุติธรรม ใสใ่ จผู้ร่วมงาน รว่ มมอื แก้ปัญหาพัฒนางาน

คาส่ังโครงสร้างการบริหารงาน
ภาพถ่าย

8

ตอนที่ 2
การปฏบิ ัตติ นในการรักษาวินัย คณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

( 30 คะแนน )

1. มีความซ่อื สัตยส์ ุจรติ รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยนิ ยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจและหนา้ ทข่ี องตน เพอื่ แสวงหา

ผลประโยชน์(5 คะแนน)

การปฏิบตั ติ น หลกั ฐาน / เอกสารอ้างองิ

ข้าพเจา้ ปฏบิ ัติงานดวยความซื่อสตั ยสจุ รติ ในหน้าท่ี เปน็ ผไู้ ด้รบั มอบหมายให้ ภาพถา่ ย
ทาหน้าท่ีเจา้ หนา้ ที่พัสดุไดป้ ฏิบัติหนา้ ท่ีอย่างเตม็ ความสามารถและรกั ษา
ผลประโยชน์ของราชการอยา่ งเตม็ ท่ีไม่หาประโยชนจ์ ากตาแหน่งหน้าท่ีที่ได้รับ
จรงิ ใจ ตรงไปตรงมา พร้อมด้วยความประพฤตติ รงความเป็นธรรมและความ
บริสทุ ธิใ์ จตลอดจนงดเวน้ การโกหก การคดโกง หรอื การลักขโมยเทย่ี งตรงและ
เทยี่ งธรรมมกี ารทางานที่ตรงตอ่ เวลาในการปฏิบตั หิ นา้ ที่ราชการและอุทศิ
เวลาใหร้ าชการอย่างเคร่งครัด สมา่ เสมอ เช่น การมาปฏิบตั ิงานตรงตาม
เวลาที่ทางโรงเรยี นกาหนด เข้าประชุมตามเวลาท่กี าหนดมกี ารทางานอยา่ ง
ตอ่ เนือ่ งหลังจากเวลาราชการไปแล้ว ทางานวันเสาร์ – อาทติ ย์ เตรียมการ
สอน สื่อการสอนในชว่ งปดิ ภาคเรยี น ตดิ ต่อประสานงานกับผ้ปู กครอง
นักเรียนในกรณีต่างๆ เข้าห้องสอนตรงตามเวลา / สอนเตม็ เวลา ไม่
เบียดเบียนเวลาของนักเรยี นไปหาผลประโยชน์ส่วนตน มกี ารเอาใจใส่
ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความร้โู ดยไม่บดิ เบือน ปดิ บงั หวังส่งิ
ตอบแทนไม่มีการเรียกส่ิงตอบแทนจากนักเรยี น และให้ความเอาใจใส่
ช่วยเหลอื ผูเ้ รยี น และใหบ้ ริการเตม็ ความสามารถตามหลักวชิ าชพี อยา่ ง
สมา่ เสมอ เท่าเทียม อุทศิ เวลาเพือ่ พัฒนานักเรยี นตามความจาเปน็ และ
เหมาะสม ไมล่ ะท้งิ ชน้ั เรยี นหรือขาดการสอนรักษาผลประโยชนของทาง
ราชการอยา่ งคุ้มค่า ไมใ่ ช้ช่องวา่ งทางระเบียบและกฎหมายเพ่อื ประโยชนส์ ่วน
ตนและผอู้ ่ืนไม่แสวงหาผลประโยชนท์ ่เี กิดจากช่องวา่ งทางระเบยี บกฎหมาย
จากผูป้ กครอง และนักเรียนในงานที่เกี่ยวกับบทบาทหนา้ ที่ และภารกิจท่ีตน
รบั ผิดชอบ ไมมีผลประโยชนทบั ซ้อนและไดรับการยกยอง ชมเชย

9

2. การปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคาส่งั ของผบู้ ังคบั บัญชา(5 คะแนน)

การปฏิบตั ติ น หลักฐาน / เอกสารอ้างองิ

ขา้ พเจ้าปฏิบัตติ ามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคาสง่ั ของ ภาพถา่ ย

ผ้บู งั คบั บญั ชาโดยปฏบิ ตั ิตามคาสั่งหรอื นโยบายท่ชี อบด้วยกฎหมายอย่าง

เครง่ ครัดของผบู้ รหิ ารสถานศึกษาหรอื ผูบ้ ริหารการศึกษาหรือหน่วยงานตน้

สังกดั และถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผน

อนั ดงี ามของสังคมเป็นแบบอยา่ งท่ีดีมีการรักษาและเสริมสร้างวนิ ยั ใน

ตาแหนง่ หน้าทีร่ าชการ รักษามาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน ปฏิบัติตนตาม

กฎหมาย และกฏระเบียบของโรงเรียนอยา่ งเครง่ ครัด มาปฏบิ ัตริ าชการตรง

เวลา ปฏบิ ัติหน้าทีเ่ วรรกั ษาการณ์ ปฏบิ ัตหิ น้าทเ่ี วรประจาวัน ตามคาสง่ั

อย่างเคร่งครดั มจี ติ สานกึ สาธารณะ นานักเรียนเขา้ ร่วมกจิ กรรมและการ

แขง่ ขันต่างๆ มีความรบั ผิดชอบต่อสงั คม เข้าร่วมกจิ กรรมตา่ งๆ ของสงั คม

บาเพ็ญตนให้เปน็ ประโยชนแ์ กส่ งั คม มีมนุษย์สัมพนั ธท์ ่ีดีต่อผู้บงั คับบัญชา

เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลท่ัวไป ประพฤติตนตามครรลองของวัฒนธรรม

มคี วามซื่อสตั ย์ สจุ รติ และยุติธรรม และยดึ มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

3. มคี วามวิรยิ ะ อุตสาหะ ตรงตอ่ เวลา และอทุ ิศเวลาใหแ้ กท่ างราชการ(5 คะแนน)

การปฏิบัตติ น หลกั ฐาน / เอกสารอ้างองิ

ขา้ พเจา้ มคี วามตง้ั ใจในการปฏิบัตริ าชการดว้ ยความมุ่งม่ัน อุตสาหะ ขยนั ภาพถา่ ย
อดทนตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาใหแ้ ก่ทางราชการเป็นผตู้ รงต่อเวลา
รบั ผดิ ชอบงานท่ีไดร้ บั มอบหมายจนสาเร็จลุล่วง มปี ระสิทธิภาพ โดยยดึ หลัก
ประหยัด คมุ้ ค่า มีความตัง้ ใจในการปฏบิ ตั ิงานใหป้ ระสบความสาเรจ็ ตาม
เปา้ หมาย เกดิ ผลดแี กโ่ รงเรยี นและราชการ เปน็ ทยี่ อมรบั ของเพื่อนร่วมงาน
อุทศิ เวลาและทุ่มเทให้การปฏิบัติงาน รบั ฟังข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมงาน
ผ้บู ังคบั บัญชา เพ่ือการพฒั นาและปรบั ปรงุ งาน

10

4.การมีจิตสานกึ ท่ีดี มงุ่ บริการตอ่ กลุม่ เป้าหมายผรู้ บั บริการโดยไมเ่ ลือกปฏิบัติ(5 คะแนน) หลกั ฐาน /
การปฏิบัติตน เอกสารอ้า

งองิ

ข้าพเจา้ ใช้หลกั การดาเนินชวี ิตแบบกัลยาณมติ รในการครองตน หลกี เลยี่ งการกระทา วาจา หรือสิง่ ท่ี ภาพถา่ ย
จะเปน็ เหตุจงู ใจท่ีก่อให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน องค์กร และชุมชน ยอมรับฟงั ความ
คดิ เหน็ ของเพ่ือนรว่ มงาน มีการพิจารณาข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ดว้ ยความเป็นธรรมและมใี จเป็นกลาง
ไมม่ ีอคติ ให้ความช่วยเหลอื นักเรยี น เพ่ือนร่วมงาน และชมุ ชน อยา่ งเตม็ ใจ และเต็มความสามารถมี
จติ สานกึ ทด่ี ี มงุ่ บริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รบั บรกิ ารโดยไม่เลือกปฏิบตั ิวาจาสภุ าพ มีมนุษยส์ มั พนั ธท์ ่ี
ดกี ับเพื่อนร่วมงาน และเข้าร่วมกจิ กรรมเพ่ือชุมชนสม่าเสมอ เชน่ ทาบญุ ใส่บาตร การบริจาค
โลหติ เปน็ ต้น

5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวชิ าชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (5 คะแนน) หลกั ฐาน / เอกสารอ้างองิ
การปฏิบัตติ น ภาพถา่ ย

ขา้ พเจ้ามคี วามรักและศรทั ธาในวชิ าชพี ครู เปน็ ผ้ปู ระพฤติปฏิบตั ติ นอยใู่ น
ระเบียบวนิ ัยอย่างเครง่ ครดั ทุกประการ สามารถวางตนไดเ้ หมาะสม เป็น
แบบอยา่ งทีด่ ีแก่เพื่อนครู ศิษย์ ชมุ ชน สรา้ งความสามคั คีแกห่ มูคณะ
ทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่ งดีและมีมนษุ ย์สัมพันธ์ทด่ี ี มีความซอ่ื สตั ย์ สุจริต
ตรงตอ่ เวลา อทุ ิศเวลาให้ราชการอยา่ งเตม็ ท่ี เสยี สละเวลาเพอื่ ประโยชน์
ส่วนรวม มีความรกั ในองค์กร มคี ณุ ธรรมจรยิ ธรรม และจรรยาบรรณตอ่
วชิ าชพี เช่น การเข้ารว่ มเปน็ กรรมการเปิดซอง ตรวจรับพัสดุอย่างเข้มงวดเพ่ือ
ประโยชนท์ จี่ ะเกิดขนึ้ แกส่ ่วนรวม นกั เรยี นและโรงเรียน ปฏบิ ัติงานเขา้ รว่ ม
กจิ กรรมของวชิ าชพี หรือองค์กรวชิ าชีพ เพ่ือพัฒนาความเชย่ี วชาญทางวิชาชพี
ของตนเองอยา่ งสมา่ เสมอ ดาเนินชวี ติ ภายใตค้ วามรู้และคุณธรรมอนั ดี
ประพฤติตนเปน็ ผู้นาในการอนุรักษ์ ศลิ ปวฒั นธรรม ไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์
ต่อความเจรญิ ทางกาย สตปิ ัญญา จติ ใจอารมณ์ และสังคมของกล่มุ เปา้ หมาย
ผู้รับบริการบคุ ลากรทางการศึกษา และผรู้ ่วมงาน ปฏบิ ตั ติ นตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ พอเพยี ง เป็นผู้นาในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวฒั นธรรมไทย

11

6. การรกั ษาภาพลักษณ์และความสามคั คีในองคก์ ร ชุมชน และสงั คม(5 คะแนน) หลกั ฐาน / เอกสารอา้ งอิง
การปฏิบัตติ น ภาพถ่าย

ข้าพเจ้ารักษาภาพลกั ษณแ์ ละความสามคั คีในองค์กร ชมุ ชน และสงั คม โดย
การมีภาพลักษณ์ทดี่ ที างดา้ นศีลธรรมจรยิ ธรรมคณุ ธรรมและวัฒนธรรมทด่ี ี
เข้าร่วมกจิ กรรมสาคัญทางศาสนา อบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสรมิ ความรู้
ทักษะ และนิสยั ท่ีถูกต้องดีงามใหแ้ ก่นักเรยี น ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผ้นู าใน
การอนรุ ักษว์ ฒั นธรรมไทย เป็นแบบอย่างท่ีดีใหแ้ ก่ศิษย์ เข้ารว่ มกจิ กรรมที่
ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดงี าม ขององคก์ รสงั คม และ
สถานศกึ ษาอย่างสม่าเสมอ รวมถึงกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมและประโยชน์
สาธารณะ ปฏบิ ตั ติ อ่ กลมุ่ เป้าหมายผู้รบั บริการเพ่ือนร่วมงานและประชาชน
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั ปฏิบัติตนเพือ่ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี
ช่วยเหลอื เกอื้ กลู ในการทางานหรอื อยรู่ ่วมกับผอู้ น่ื รวมทง้ั ปลูกฝงั แก่
กลมุ่ เป้าหมายผู้รับบริการมนี า้ ใจ เสียสละ ทางานรว่ มกับผูอื่นไดอย่างราบรนื่
และประสบความสาเร็จ

ข้าพเจา้ ขอรบั รองวา่ ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบตั ิงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึ ษาฉบบั น้ี
เปน็ ความจริงทุกประการ และเอกสารหลกั ฐานท่ีอ้างองิ ตามรายงานสามารถตรวจสอบได้

ลงชอ่ื ...............................................ผรู้ ายงาน
(นายสริ วชิ ญ์ พรมแพน)

ตาแหน่ง ครชู านาญการพเิ ศษ

12

ภาคผนวก

- คาสงั่
- เกียรตบิ ตั รท่ไี ด้รับ (ด้านการพัฒนา
ดา้ นประสทิ ธภิ าพประสทิ ธผิ ลจาการสอน)
- เอกสารายงานผลการปฏิบัติงาน
- ภาพกจิ กรรม

13


Click to View FlipBook Version