The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shahrulrizal.yusof, 2019-12-24 23:49:08

eSKULWAYS2020

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
MAKLUMAT PERSONEL

NAMA:………………………………………………………………………………………….....

NO.K.P:………………………………………………………………………………………......

ALAMAT:………………………………………………………………………………………....

NO.H.P:………………………………………………………………………………………......

NO.GAJI:……………………………….. NO.KWSP:…………………………………........

NO.CUKAI PENDAPATAN:…………………………………………………………………......

INSTITUSI/SEK:……………………………………………………………………………………

IJAZAH/DIPLOMA: UNIVERSITI/IPG:…………………………………………………………..

PENGKHUSUSAN:…………………….. & ………………….. TAHUN:…………………......

IJAZAH LANJUTAN,UNIVERSITI :…………………………………………………………......

PENGKHUSUSAN:…………………………………………………. TAHUN:………………....

MAKLUMAT PERKHIDMATAN

NO.FAIL PERIBADI JPN:…………………………. NO.FAIL KPM:……………………….....

NO.FAIL SPP:………………………… TARIKH LAPOR DIRI PERTAMA:………………...

SEKOLAH:……………………………………………………………………………………….....

TARIKH LAPOR DIRI SEMASA:………………………………………………………………....

TARIKH NAIK PANGKAT SEMASA:.................................................................................. ...

TARIKH GRED DG .............................

TARIKH LANTIKAN PERTAMA:………………… TARIKH SAH JAWATAN:……………......

TARIKH SKIM PENCEN:……………………………………………………………………….....

PENGALAMAN BERTUGAS:

1.SEKOLAH:………………………………………………………… TAHUN:…………………...

2.SEKOLAH:………………………………………………………… TAHUN:…………………...

3.SEKOLAH:………………………………………………………… TAHUN:……………………

4.SEKOLAH:………………………………………………………… TAHUN:……………………WARIS YANG BOLEH DIHUBUNGI SEWAKTU KECEMASAN:
NAMA:…………………………………………… NO. TELEFON:………………………….
2

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020


SEKAPUR SIREH

Assalamualaikum w.t dan Salam Sejahtera.....


Syukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-nya, kita dapat lagi meneruskan
perjuangan yang diamanahkan kepada kita sebagai pendidik dan pembentuk bangsa. Ucapan
setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih kepada Jawatankuasa Buku Pengurusan dan
Pentadbir SK Ulu Luit 2020 yang telah bertungkus lumus untuk menyiapkan buku ini. Buku
pengurusan ini penting sebagai rujukan dan garis panduan kepada guru- guru untuk
melaksanakan tugas dengan lebih terarah dan berkesan.

In Sya Allah, kita yang berkhidmat sebagai warga pendidik perlu berpegang kepada prinsip

kerja berpasukan ( teamwork ) dan berkolaboratif antara satu sama lain sama ada di peringkat
panitia, sekolah, daerah mahupun diperingkat kebangsaan. Moto SKUL “SKULWAYS” yang kita
persetujui perlu direalisasikan. Oleh itu kita perlu bergerak serentak dan senada untuk
mencapai matlamat tersebut. Tidak ada kepuasan yang terulung selain melihat anak-anak
didikan kita berjaya dalam semua aspek.

Sukacita ingin saya katakan di sini dengan pemilihan SK Ulu Luit sebagai salah sebuah sekolah
dalam Program Sekolah Transformasi ( TS25 ) yang mengamalkan Sistem Pengurusan Sekolah

Kualiti di daerah ini mampu meningkatkan lagi pengurusan dan pencapaian kemenjadian murid
dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah murid. Oleh itu, marilah kita bekerja dengan
seikhlas hati tanpa mengharapkan apa-apa balasan kerana segala keikhlasan dan pengorbanan
kita dilihat dan dinilai oleh-Nya.

Sesungguhnya, guru-guru dan kakitangan SK Ulu Luit, berupaya dan boleh membuktikan
bahawa kita mampu membangun dan melahirkan modal insan yang diingini oleh bangsa dan
negara. Marilah sama-sama kita berazam dan mengaplikasikan Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia dan wawasan negara sepenuhnya.

Sekian, terima kasih.
TN. HJ ALIAS BIN HJ. SAMAH
GURU BESAR
SK ULU LUIT3

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN" Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha

ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia

yang berilmu pengetahuan,berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

masyarakat dan negara. "VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERAMISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN

YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARAMATLAMAT

MEMBINA ILMU, MENYEMPURNAKAN AKHLAK4

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
HALATUJU PENDIDIKAN (2018 – 2023)6 ASPIRASI MURID DALAM PLAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MALAYSIA (PPPM)


1. PENGETAHUAN (PENGETAHUAN RENTAS SEMPADAN) : Setiap kanak-kanak akan
dapat membaca, menulis dan mengira , menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik
dan Sains serta mempunyai pengetahuan yang kukuh mengenai Malaysia, Asia dan Dunia.

2. KEMAHIRAN BERFIKIR (KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI) : Setiap kanak-kanak
akan belajar cara mendapatkan pendidikan sepanjang hayat, cara menghubung kait
pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.

3. KEMAHIRAN MEMIMPIN (KEMAHIRAN INSANIAH) : Setiap kanak-kanak akan dapat
mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja dalam kumpulan, dan
memegang peranan kepimpinan secara formal dan informal.

4. KEMAHIRAN DWI BAHASA: Setiap kanak-kanak pada tahap minima akan dapat menguasai
bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta digalakkan untuk mempelajari bahasa
tambahan.

5. ETIKA DAN KEROHANIAN: Setiap kanan-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh
untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan membantu mereka dengan berani
membuat keputusan yang tepat.

6. IDENTITI NASIONAL : Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau status
sosioekonomi akan merasa bangga dikenali sebagai anak Malaysia.5

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020

VISI TS25

MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN GEMILANG MELALUI
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
ABAD KE – 21, MEMAKSIMUMKAN KUALITI GURU,
MENINGKATKAN KEMENJADIAN MURID SERTA

PEMBANGUNAN PRASARANA SEKOLAH DAN
MEMPERKUKUHKAN KOMUNITI SETEMPAT.MISI TS25


1. MEMAKSIMUMKAN POTENSI GURU MENERUSI PENINGKATAN
KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, KOPETENSI DIRI

DAN AKHLAK TERPUJI.

2. MENINGKATKAN PENCAPAIAN KURIKULUM MELALUI
KEBERKESANAN PdPc BERSANDARKAN PELAKSANAAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ABAD KE 21


3. MEMAKSIMUMKAN POTENSI HAL EHWAL MURID MELALUI
PENINGKATAN KUALITI KESELAMATAN, KEBERSIHAN DAN

PRASARANA SEKOLAH YANG BERFUNGSI SERTA MENYOKONG
KEBERKESANAN PEMBELAJARAN MURID.

4. MEMPERKASA PERANAN KOMUNITI DAN PIBK MELALUI

PROGRAM SARANA YANG MEMBERI IMPAK KEPADA SEKOLAH.
6

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25)Merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan
Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah

berkualiti.


Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan

kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP)
selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui


Objektif


 Mengaplikasi konsep dan AMALAN PdPC TERBAIK

 MEMBANGUNKAN KEPAKARAN DALAMAN melalui latihan yang
komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi

serta pembimbing kepimpinan
 Membangunkan PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG

BERKESAN dengan mengutamakan kemenjadian murid
7

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
Matlamat
Konsep
8

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
KONSEP SKULWAYS

“ SELASIH ”

SE SENYUM


LA SALAMSIH TERIMA KASIH
KEBITARAAN SEKOLAH
UMUM AKADEMIK HAL EHWAL KO-KURIKULUM

MURID


BUDAYA


SOLAT LIMA BAHASA UCAPAN SALAM ANGKLUNG
WAKTU
DAN

TERIMA KASIH9

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) : 2013 – 2025

Gelombang 1 (2013-2015) : Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada
guru dan penekanan kepada kemahiran teras.


Gelombang 2 (2016-2020) : Mempercepatkan peningkatan kemajuan sistem.

Gelombang 3 (2021-2025) : Menganjak ke arah kecemerlangan keluwesan
operasi.


ANJAKAN 11

( PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025 )


1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan bertaraf
antarabangsa.


2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa
Inggeris.


3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.

4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.


5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.


6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus
berasaskan keperluan.

7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.


8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.


9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sector swasta secara meluas.

10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.


11. Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam.


10

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
FOKUS- MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI

PENDIDIKAN


1. Transformasi PdPc
2. Transformasi kemenjadian murid
3. Transformasi guru
4. Transformasi PGB
5. Transformasi sekolah
6. Transformasi JPN Pahang / PPD Maran

PIAGAM PELANGGAN


01. Kami bersedia memberikan perkhidmatan yang mesra, adil dan saksama kepada semua
pelanggan kami sebagaimana berikut :-

02. Berusaha memberi pendidikan berkualiti kepada semua murid dengan adil
dan saksama bermula hari pertama persekolahan.

03. Melahirkan murid yang menguasai 4M berteraskan ilmu, iman, amal dan
berakhlak mulia.

04. Memberi khidmat bimbingan dan kaunseling kepada murid-murid
bermasalah pembelajaran dan disiplin.

05. Menyediakan kemudahan fizikal dan sumber pengajaran dan pembelajaran
yang mencukupi.

06. Bertanggungjawab menjaga keselamatan, kesihatan dan kebersihan murid di
sekolah.

07. Mengadakan program pemulihan kepada murid-murid yang lemah dalam
pembelajaran dan penguasaan 4M.

08. Mengada dan mengambil bahagian yang aktif dalam aktiviti kokurikulum.

09. Mengadakan kelas tambahan dan intensif bagi murid-murid menghadapi
UPSR.

10. Mengadakan perhubungan yang baik dengan PIBK dan agensi-agensi luar.

11. Kami bersedia menerima pandangan dan saranan bagi meningkatkan kualiti
dan merealisasikan misi dan visi Sekolah Kebangsaan Ulu Luit.11

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
NILAI DAN BUDAYA SEKOLAH

Antara nilai dan budaya yang akan dimantapkan di SK ULU LUIT adalah seperti berikut:NILAI ULASAN

 Sentiasa menjadi orang terawal hadir ke sekolah.
 Tepat masa apabila bermesyuarat
Menepati Masa  Menegur guru dan kakitangan yang lewat.
 Sentiasa mengingatkan pelajar dalam ucapan.
 Memastikan aktiviti berjalan mengikut perancangan.
Kepimpinan Melalui  Sentiasa turun padang menjalankan aktiviti yang
Teladan dirancang.
 Sentiasa menjadi contoh terbaik
Bersih, Cekap dan  Bersih daripada melakukan perkara yang
Amanah bertentangan dengan Etika Penjawat Awam.
 Cekap dan amanah dalam menjalankan tugas
 Dalam bentuk lisan dan material kepada guru dan
pelajar yang menyumbang menaikkan nama
Penghargaan sekolah.
 Membudayakan amalan mengucapkan terima kasih.
 Majlis penghargaan diadakan.
 Pelbagai kemudahan disediakan untuk keselesaan
guru dan pelajar.
Menjaga Kebajikan  Bertimbangrasa terhadap masalah yang dihadapi
guru dan staff.
 Memberi peluang dan ruang untuk
mempertingkatkan kerjaya.
Kerja Sebagai Ibadah  Sentiasa mengingatkan guru-guru dan staf agar reda
dengan tugas
 Bertugas tanpa memikirkan balasan
Memberi salam dan  Semua guru dam murid diingatkan agar sentiasa
bersalam memberi salam dan bersalam setiap kali bertemu
 Berusaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab
Budaya Kerja dengan memenuhi piawaian yang paling baik
Cemerlang  Hasil kerja dan tugas yang berkualiti melibatkan
semua peringkat murid-murid, guru dan staf.
 Sentiasa mengadakan mesyuarat untuk
Kerja sepasukan menyelesaikan sesuatu perkara
(esprit de corps)  Sentiasa meminta pandangan guru-guru dan staf
 Bersama-sama menjayakan sesuatu program12

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
HALA TUJU SK ULU LUIT 2020


01. Peningkatan kualiti pengurusan dan kepimpinan.

02. Pencapaian tiada LINUS 100% khusus untuk murid Tahun 3.

03. Pelaksanaan PBD dan aplikasi SAPS.

04. Memperkasakan Pra sekolah

07. Peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran ( PdPc )

08. Peningkatan kuantiti dan kualaiti kerja murid.

09. Peningkatan kecemerlangan ko-kurikulum.

10. Pelaksanaan 1M1S

11. Pemantapan pembangunan kemanusiaan.

12. Pemantapan pemantauan dan bimbingan professional.

13. Memperkasakan perhubungan serta perkongsian pintar dengan pihak luar.


13

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020

PERATURAN AM UNTUK GURU DAN STAF SOKONGAN


1. KEHADIRAN GURU DAN PERHIMPUNAN MINGGUAN

1.1. Guru mestilah berada di dalam kawasan sekolah di antara jam 7.35 pagi hingga
2.00 petang kecuali dengan kebenaran pentadbir sekolah.

1.2. Guru yang bertugas mingguan dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 30
minit sebelum waktu persekolahan bermula.

1.2. 7.40 pagi loceng pertama dibunyikan.

1.3. Pada hari Isnin bermula 7.40 pagi hingga 8.10 pagi perhimpunan mingguan
diadakan. Semua guru wajib hadir ke perhimpunan mingguan. PdPc akan bermula
jam 8.10 pagi.

1.4. Pada hari Selasa hingga khamis - 7.30 pagi hingga 7.40 pagi program ceria pagi
akan dijalankan. Panitia Mata pelajaran yang ditetapkan perlu bersama murid
untuk bimbingan . PdPc bermula pada pukul 7.40 pagi.

1.5. Hari Jumaat 7:20 hingga 7:40 Program Bacaan Yaasiin. Semua guru diwajibkan
hadir.

2. KEHADIRAN STAFF SOKONGAN

Pilihan Waktu / Waktu Pulang

Waktu Hadir dan Pulang ( Isnin – Khamis )
1. 7.30 pagi hingga 12.30 Tgh - 2.00 petang hingga 4.30 petang
2. 8.00 pagi hingga 1.00 Tgh - 2.00 petang hingga 5.00 petang


Waktu Hadir dan Pulang ( Jumaat )
2. 8.00 pagi hingga 12.15 Tgh - 2.30 petang hingga 5.00 petang


3. MEREKOD KEHADIRAN
Semua guru, staf sokongan mestilah log in waktu hadir dan waktu pulang dengan
menggunakan Komputer di Pejabat Sekolah dan buku manual sebagai backup.

Kehadiran murid hendaklah diambil oleh guru kelas sebelum jam 9:00 pagi setiap hari (
14

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
online APDM )


4. MENINGGALKAN SEKOLAH WAKTU BERTUGAS

Maklumkan kepada pihak pentadbiran sekolah dan mengisi Borang / menulis di dalam
buku Kebenaran Keluar Semasa Bertugas setelah mendapat kebenaran daripada Guru
Besar. Bagi guru/ staf sokongan yang berkursus, rekodkan dalam Buku Rekod
Pergerakan Guru / staf sokongan pada Pembantu Tadbir. Bagi guru perlulah
meninggalkan tugasan/ lembaran kerja kepada murid dan serahkan tugasan tersebut
kepada GPK Pentadbiran atau Guru Bertugas Mingguan.


5. FAIL REKOD MENGAJAR ( FRM )

Lengkapkan maklumat-maklumat yang perlu dicatat dalam FRM termasuk maklumat
peribadi, senarai tugas, jadual PdP, mesyuarat/kursus yang telah dihadiri, buku teks dan
rujukan yang berkaitan, Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT), markah prestasi murid.

FRM perlu dihantar ke pejabat setiap hari Jumaat sebelum jam 12.00 tengahari atau
hari akhir persekolahan mingguan atau pagi isnin berikutnya untuk tujuan semakan oleh
Guru Besar atau GPK ( mengikut mingguan )

6. KEHADIRAN KEGIATAN KO-KURIKULUM

Semua guru yang ditugaskan menjadi penasihat persatuan / kelab/ unit beruniform/
sukan / permainan adalah diwajibkan hadir mengikut jadual aktiviti yang ditetapkan.
Catatkan kehadiran dalam Buku Rekod Kehadiran Ko-kurikulum.

7. GURU GANTI

Guru ganti hendaklah mematuhi arahan pentadbir menggantikan guru yang tidak hadir.
Sebarang kemalangan atau perkara yang tidak diingini sekiranya berlaku terhadap murid
pada waktu tersebut adalah menjadi tanggungjawab guru ganti berkenaan. Rekodkan/
catatkan pengajaran di dalam buku kawalan kelas.


8. JADUAL KEDATANGAN MURID

Jadual Kedatangan Murid adalah dokumen rasmi dan melibatkan audit. Guru perlu
mengisi maklumat dengan tepat, penggunaan cecair pemadam (liquid paper) adalah
dilarang sama sekali. Guru hendaklah memulangkan semula ke pejabat sekolah setiap
hari sebelum waktu ketiga. Murid yang tidak hadir tiga hari berturut-turut hendaklah
dimaklumkan kepada GPK HEM dan diberi surat peringatan kepada penjaga.


15

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020


9. ACARA DAN MAJLIS RASMI SEKOLAH

Semua guru dan staf sokongan sekolah diwajibkan menghadiri program atau acara rasmi
sekolah.

10. KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN

Semua guru dan staf sokongan hendaklah memastikan tahap kebersihan,keceriaan dan
keselamatan sekolah berada pada tahap yang terbaik.Murid hendaklah selalu diberi
peringatan supaya menjaga kebersihankelas, kantin, bilik khas dan kawasan sekolah.

11. ARAHAN DAN PEKELILING

Semua arahan dan surat pekeliling yang diedarkan hendaklah dibaca dengan teliti. Guru
dan staf sokongan hendaklah pada setiap masa mengetahui, memahami dan mengikut
Peraturan-peraturan Am danPekeliling yang berkaitan dengan kakitangan perkhidmatan
awam dengan membuat rujukan dan pembacaan.Segala keputusan yang diambil
berkaitan tugas atau perkhidmatan hendaklah melalui saluran yang betul. Segala
permasalahan yang timbul perlu dirujuk kepada pihak pentadbir. Pihak pentadbir boleh
mengeluarkan arahan samada secara tulisan, lisan, sms, e-mail atau melalui teknologi
semasa.

Guru bertugas mingguan bertanggungjawab mengurus, menyelesaikan, menyelenggara,
menyempurnakan segala masalah, program atau aktiviti pada minggu tersebut.


12. TANDA NAMA

12.1 Semua guru dan kakitangan sekolah wajib memakai tanda nama pada hari
persekolahan dan majlis rasmi di sekolah atau di luar sekolah.


13. PAKAIAN

13.1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan.
13.2. Guru lelaki hendaklah bertali leher dan berbaju kemeja serta berkasut.
13.3. Baju berlengan panjang tidak dibenarkan berlipat.
13.4. Berpakaian kemas diluar waktu persekolahan.
13.5. Guru perempuan tidak dibenarkan berbaju tanpa lengan.
13.6. Kasut sukan hanya dibenarkan untuk tujuan Pendidikan Jasmani atau aktiviti
seumpamanya.
13.7 Kakitangan Sokongan dikehandaki berpakaian kemas dan bagi kakitangan16

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
sokongan yang beruniform perlu memakai pakaian yang telah dibekalkan.


RUJUKAN :
Surat Pekeliling Profesional Kementerian Pelajaran Bil 13/ 69 bertarikh
26 Disember 1966 ( Peraturan pakaian guru di dalam waktu persekolahan dan luar
waktu persekolahan)

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1985 bertarikh 9 mei 1985 (Peraturan )
pakaian guru di sekolah) Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 1985 )

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/2001 bertarikh 7 Jun 2001 (Garis Panduan )
pakaian guru ketika bertugas di sekolah)

14. CUTI SAKIT

14.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturut-turut
hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

14.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi 15 hari dalam
setahun.

14.3 Bagi pegawai yang menerima rawatan pesakit dalam di hospital swasta boleh
menerima cuti sehingga 180 hari tanpa pengesahan daripada Pegawai Perubatan
Kerajaan.

14.4 Guru/ Kakitangan Sokongan perlu memaklumkan kepada Guru Besar sekiranya
mendapat cuti sakit.

RUJUKAN :
Perintah AM Bab C
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 2/2006 Pindaan Peraturan mengenai Sijil Sakit untuk
tujuan cuti sakit.

15. PERHUBUNGAN SESAMA GURU

15.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan
sihat sesama guru dan sentiasa mengawal tutur kata dan tingkahlaku mereka.
Juga diharapkan akan dapat mewujudkan perasaan kekitaan.

15.2. Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan atau
fahaman atau pendapat atau kepercayaan kepada guru ataupun pelajar atau staf
sokongan yang lain.

15.3. Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum, status

17

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
sosial, sosial ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama
sekali wujud di sekolah ini.

RUJUKAN
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/2003 Ke arah membudayakan Nilai Berterima Kasih
bertarikh 30 April 2003


16. JADUAL WAKTU

16.1 Guru kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu dipamerkan dalam
kelas sendiri.
16.2 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa
kebenaran Guru Besar.
16.3.Jadual waktu ganti hendaklah disediakan oleh Guru bertugas mingguan atau
Jawatankuasa Jadual Waktu dan ditandatangani oleh Guru Besar / Penolong
Kanan.17. KUNCI

17.1. Semua kunci mesti disimpan di Pejabat Pentadbiran sekolah.

17.2. Guru dan Kakitangan Sekolah yang hendak menyimpan kunci mesti mendapat
kebenaran bertulis dari Guru Besar.

17.3. Sewaktu cuti penggal persekolahan semua kunci hendaklah diserahkan di Pejabat
Pentadbiran sekolah.
18

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020


SEKOLAH KEBANGSAAN ULU LUIT
26500 MARAN
TEL: 09-4771090
FAX : 09-4771091
________________________________________________________________

Rujukan Kami : CBA9002.100-6 / 1/3 ( )
Tarikh : 02 Januari 2020


Semua Guru dan Kakitangan
SK Ulu Luit
26500 MARAN

Tuan,

PELANTIKAN MENDUDUKI JAWATANKUASA BIDANG PENTADBIRAN, KURIKULUM , HAL EHWAL
MURID DAN KO KURIKULUM BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan pihak Pengurusan Sekolah telah merangka satu jawatankuasa kerja
sekolah bagi sesi persekolah tahun 2020.

3. Sehubungan itu, tuan / puan telah dilantik menduduki Jawatankuasa-jawatankuasa berkenaan
sebagaimana dinyatakan dalam Buku Pengurusan dan Perancangan Tahun 2020 sekolah ini.

4. Semoga tuan / puan dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan cemerlang dan
sistematik untuk kemajuan sekolah kita.

Sekian, terima kasih.


" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "


Saya yang menjalankan amanah,

_____________________
HJ ALIAS BIN HJ SAMAH
Guru Besar
Sk Ulu Luit 26500 MARAN

19

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020


SENARAI NAMA GURU DAN KAKITANGAN SOKONGAN 2020

BIL NAMA GURU JAWATAN / OPSYEN GRED
1 TN. HJ ALIAS BIN HJ. SAMAH GURU BESAR / PENG AM DG 44
2 TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN / PAI DG 44
3 PN. RAHAYA BINTI ISMAIL GPK HEM / MZ DG 42
4 EN. WAN ISKANDAL BIN WAN DERAMAN GPK KO-KURIKULUM / PM DG 42
5 EN. SYAIFUL BAHRI BIN ISMAIL GURU PENOLONG / SAINS DG 44
6 EN. MD FAKHRUL ANUAR BIN ABD HAMID GURU DATA / PM DG 44
7 EN. SOBAR-RAHMAN BIN ABDUL JALIL GURU PENOLONG / MUZIK DG 42
8 EN. RAHIM BIN HASSAN GURU PENOLONG / PM DG 38
9 EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN GURU PENOLONG / SAINS SOSIAL DG 44
10 PN. ROHAYA BT ZAKARIA @ MAT DARUS GURU PENOLONG / BAHASA ARAB DG 44
11 EN. ZULKARNAIN BIN AWANG @ ISA GURU PENOLONG / PAI DG 44
12 PN. BAHJATU SHOLIHAH BINTI RAMAN GURU PENOLONG / SAINS / TESL DG 41
13 PN. NOOR EDA BT ABDUL RAHMAN GURU PENOLONG / PAI DG 44
14 PN. NORAINI BT ABDUL RAHMAN GURU PENOLONG / PM DG 42
15 PN. SAFUAN BT YAACOB GURU PENOLONG / PAI DG 44
16 PN. ZAIDAH BT ZAINUDDIN GURU PENOLONG / PM DG 42
17 PN. AMNI RAIHAN BT AHMAD NIZAR GURU PENOLONG / PAI DG 44
18 EN. MUHD HANIF BIN ZAKARI GURU PENOLONG / PJ DG 41
19 PN. MAZILAH BT MOHAMED GURU PENOLONG / SAINS SOSIAL DG 44
20 PN. NORIZAN BT MOHAMMAD NOR GURU PENOLONG / PRA DG 42
21 PN. ROHANA BT ISMAIL GURU PENOLONG / PAI DG 44
22 PN. WAN ZULIANA BINTI WAN OMAR GURU PENOLONG / PRA SEKOLAH DG 44
23 PN. NOOR FADHLINA BINTI MOHAMED SOKRI GURU PENOLONG / BAHASA INGGERIS DG 44
24 EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF GURU PENOLONG / SAINS DG 44
25 EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI GURU PENOLONG / MATEMATIK DG 41
26 PN. NORLIZA BINTI ALI GURU PENOLONG / PEMULIHAN DG 44
27 EN. SYED NORSYAZWAN ALIF BIN SYED NASARUDDIN GURU PENOLONG / BAHASA INGGERIS DG 41
28 PN. HJH. SITI HAJAR BINTI BAHAROM GURU PENOLONG / B. MELAYU DG 44
BIL NAMA KAKITANGAN SOKONGAN JAWATAN GRED
1 PN. ASMAILA BINTI BASRI PEMBANTU TADBIR N19
2 EN. MOHD HASZEREN BIN ABD MALEK PEMBANTU TADBIR N19
3 PN. ROSALMAH BINTI MAHMUD PENYELIA ASRAMA N22 ( KUP )

4 PN. NORAIDA BT. YAZID PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
5 PN. NOR AZAH BT DAWI PEMBANTU PENGURUSAN MURID N22 ( KUP )
6 CIK NORHAINA BT MOHAMED PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
7 EN. SANUSI BIN SHAMSUDDIN PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19

8 EN. JAMIL BIN MAT SALLEH JURUTEKNIK KOMPUTER FA29
9 EN. MOHD SOPI BIN MANAN PEMBANTU OPERASI N1120

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020


21

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 202022

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
JADUAL HARI KELEPASAN AM 2020

Tarikh Hari Cuti Negeri Berkenaan

1 Jan Rabu Tahun Baru Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Pulau Pinang,
Sabah, Sarawak, Selangor, Semua Wilayah Persekutuan
(Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan)

25 Jan Sabtu Tahun Baru Cina Semua Negeri
26 Jan Aahd Tahun Baru Cina Semua Negeri
1 Mei Jumaat Hari Pekerja Semua Negeri
7 Mei Khamis Hari Hol Pahang Pahang

7 Mei Khamis Hari Wesak Semua Negeri
10 Mei Ahad Nuzul Al-Quran Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor,
Terengganu dan Semua Wilayah Persekutuan (Kuala

Lumpur , Putrajaya dan Labuan)
24 Mei Ahad Hari Raya Puasa * Semua Negeri
25 Mei Isnin Hari Raya Aidilfitri
*

6 Jun Sabtu Hari Keputeraan Semua Negeri
Yang di-Pertuan
Agong
30 Jul Khamis Hari Keputeraan Pahang

Sultan Pahang
31 Jul Jumaat Hari Raya Haji * Semua Negeri
Hari Raya Qurban
*

20 Khamis Awal Muharram Semua Negeri
Ogos (Maal Hijrah)
31 Isnin Hari Kebangsaan Semua Negeri
Ogos Hari Kemerdekaan

16 Sep Rabu Hari Malaysia Semua Negeri
29 Okt Khamis Hari Keputeraan Semua Negeri
Nabi Muhammad
S.A.W.
(Maulidur Rasul)

14 Nov Sabtu Deepavali * Semua Negeri kecuali Sarawak
25 Dis Jumaat Hari Krismas Semua Negeri


23

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
JADUAL PENCERAPAN PdPc

( SKPMg2 STANDARD 4 ) 2020BIL NAMA GURU JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT

1 TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH
2 TN HJ MOHD FADELI BIN SAIDIN 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1
3 PN. RAHAYA BINTI ISMAIL 2 1 4 3 3 1 4 4 1 2
4 EN. W. ISKANDAL BIN W. DERAMAN 3 2 1 4 1 2 1 1 2 3
5 EN. SYAIFUL BAHRI BIN ISMAIL 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
6 PN. ROHAYA BT ZAKARIA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
37 PN. AMNI RAIHAN BT AHMAD NIZAR 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
8 PN. ZAIDAH BT ZAINUDDIN 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
9 PN. NORLIZA BINTI ALI 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
10 EN. MD FAKHRUL ANUAR BIN ABD HAMID 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
11 PN. BAHJATU SHOLIHAH BINTI RAMAN 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
12 EN. RAHIM BIN HASSAN 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
13 PN. NORAINI BT ABD RAHMAN 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
14 EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
15 PN. ROHANA BINTI ISMAIL 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
16 PN. NORIZAN BT MOHAMMAD NOR 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
17 PN. SAFUAN BT YAACOB 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
18 PN. NOOR EDA BT ABDUL RAHMAN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
19 EN. SOBAR RAHMAN BIN ABDUL JALIL 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
20 EN. ZULKARNAIN BIN AWANG @ ISA 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
21 PN. WAN ZULIANA BT WAN OMAR 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
22 EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
23 EN. MUHD HANIF BIN ZAKARI 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
24 PN. MAZILAH BT MUHAMED 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
25 PN. NOOR FADHLINA BINTI MOHAMED SOKRI 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
26 EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
27 EN. SYED NORSYAZWAN ALIF BIN SYED 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
NASARUDDIN
28 PN. HJH SITI HAJAR BINTI BAHAROM 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

*** Jadual tertakluk kepada pindaan.
Catatan : 1. Guru Besar
2. GPK Pentadbiran
3. GPK HEM
4. GPK KOKURIKULUM


24

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
JADUAL PENCERAPAN

( BUKU TULIS DAN BUKU AKTIVITI ) 2020

BIL NAMA GURU JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT
1 TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH
2 TN HJ MOHD FADELI BIN SAIDIN 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1
3 PN. RAHAYA BINTI ISMAIL 2 1 4 4 2 1 4 4 2 1
4 EN. W. ISKANDAL BIN W. DERAMAN 3 2 1 1 3 2 1 1 2 3
5 EN. SYAIFUL BAHRI BIN ISMAIL 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
6 PN. ROHAYA BT ZAKARIA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
7 PN. AMNI RAIHAN BT AHMAD NIZAR 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
8 PN. ZAIDAH BT ZAINUDDIN 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
9 PN. NORLIZA BINTI ALI 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
10 EN. MD FAKHRUL ANUAR BIN ABD HAMID 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
11 PN. BAHJATU SHOLIHAH BINTI RAMAN 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
12 EN. RAHIM BIN HASSAN 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
13 PN. NORAINI BT ABD RAHMAN 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
14 EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
15 PN. ROHANA BINTI ISMAIL 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
16 PN. NORIZAN BT MOHAMMAD NOR 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
17 PN. SAFUAN BT YAACOB 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
18 PN. NOOR EDA BT ABDUL RAHMAN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
19 EN. SOBAR RAHMAN BIN ABDUL JALIL 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
20 EN. ZULKARNAIN BIN AWANG @ ISA 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
21 PN. WAN ZULIANA BT WAN OMAR 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
22 EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
23 EN. MUHD HANIF BIN ZAKARI 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
24 PN. MAZILAH BT MUHAMED 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
25 PN. NOOR FADHLINA BINTI MOHAMED SOKRI 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
26 EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
27 EN. SYED NORSYAZWAN ALIF BIN SYED 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
NASARUDDIN
28 PN. HJH SITI HAJAR BINTI BAHAROM 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
*** Jadual tertakluk kepada pindaan.
Catatan : 1. Guru Besar
2. GPK Pentadbiran
3. GPK HEM
4. GPK KOKURIKULUM25

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
JADUAL PENCERAPAN

( FAIL / BUKU REKOD MENGAJAR ) 2020


BI NAMA GURU JAN FEB MARCH
L
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
1 TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH X X X
2 TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN X X X
3 PN. RAHAYA BINTI ISMAIL X X X
4 EN. W.M. ISKANDAL BIN W. DERAMAN X X XAPRIL MEI JUN
BIL NAMA GURU

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
1 TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH X X X
2 TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN X X X
3 PN. RAHAYA BINTI ISMAIL X X X
4 EN. W. M. ISKANDAL BIN W. DERAMAN X X XJULAI OGOS SEPTEMBER
BIL NAMA GURU

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
1 TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH X X X
2 TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN X X X
3 PN. RAHAYA BINTI ISMAIL X X X
4 EN. W. M. ISKANDAL BIN W. DERAMAN X X XOKTOBER NOVEMBER
BIL NAMA GURU

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
1 TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH X X
2 TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN X X
3 PN. RAHAYA BINTI ISMAIL X X
4 EN. W.M. ISKANDAL BIN W. DERAMAN X X
26

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020تيءول ولوا نأسغبك هلوكس

SEKOLAH KEBANGSAAN ULU LUIT

26500 MARAN PAHANG
TEL : 09 – 4771090

FAKS : 09 4771091
___________________________________________________________________________

PENGURUSANPENTADBIRAN DAN KURIKULUM
TAHUN 202027

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020


JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN PENGURUSAN
SK ULU LUIT, MARAN TAHUN 2020

PENGERUSI
TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH
GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I
TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN
GPK PENTADBIRANNAIB PENGERUSI II
PN. RAHAYA BINTI ISMAIL
GPK HEM

NAIB PENGERUSI III
EN. WAN MOHAMAD ISKANDAL BIN WAN DERAMAN
GPK KO-KURIKULUMSETIAUSAHA
PN. ZAIDAH BINTI ZAINUDDIN

28

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN

PENTADBIRAN 20201. JAWATANKUASA PERANCANGAN KURIKULUM SEKOLAH


PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN. ZAIDAH BINTI ZAINUDDIN
AJK PN. RAHAYA BINTI ISMAIL GPK HEM
EN. W M ISKANDAL BIN W DERAMAN GPK KO-KURIKULUM
PN. SAFUAN BINTI YAACOB
PN. NOOR FADHLINA BINTI MOHAMED SOKRI
PN. NORAINI BINTI ABDUL RAHMAN
EN. HAZRIN BIN MAT ALI
EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN
EN. MD FAKHRUL ANUAR BIN ABD HAMID


2. JAWATANKUASA URUS TADBIR SEKOLAH ( AKS )

PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN. ASMAILA BT BASRI PEMBANTU TADBIR
AJK EN. MOHD HASZEREN BIN ABD. MALEK PENGURUSAN KEWANGAN
PN. ROSALMAH BINTI MAHMUD PENGURUSAN ASRAMA
EN. SOPI BIN MANAN PENGURUSAN FAIL /
PERALATAN PEJABAT
EN. JAMIL BIN MAT SALLEH PENGURUSAN KOMPUTER
PN. NOR AZAH BT DAWI PEM. PENGURUSAN MURID
PN. NORAIDA BT YAZID PEM. PENGURUSAN MURID
EN. SANUSI BIN SHAMSUDDIN PEM. PENGURUSAN MURID
CIK NORHAINA BT MOHAMMED PEM. PENGURUSAN MURID
SEMUA PEKERJA SWASTA KECERIAAN
SEMUA PENGAWAL KESELAMATAN KESELAMATAN1. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.
29

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
3. JAWATANKUASA ASET SEKOLAH


PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I PN. RAHAYA BINTI ISMAIL GPK HEM
NAIB PENGERUSI II TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III EN. WAN M. ISKANDAL BIN WAN DERAMAN GPK KO-KURIKULUM
SETIAUSAHA EN. SYAIFUL BAHRI BIN ISMAIL PEGAWAI ASET
AJK PN. ROSALMAH BINTI MAHMUD PEGAWAI STOR ASRAMA
EN. MOHD HASZEREN BIN ABD. MALEK PEGAWAI STOR SEKOLAH
EN. JAMIL BIN SALLEH LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN
EN. MUHD HANIF BIN ZAKARI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN
EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN PEGAWAI PEMERIKSA
PEGAWAI PEMERIKSASENARAI TUGAS
JAWATAN : PEGAWAI ASET

Bertanggungjawab menjalankan tugas seperti berikut :-
1. Mengurusetiakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan di
Bahagian/Jabatan/PTJ ;

2. Menguruskan asset mengikut Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) – Pekeliling
Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007 yang telah ditetapkan ;

3. Menguruskan tindakan pelupusan, kehilangan dan hapus kira mengikut Tatacara Pengurusan
Aset Alih Kerajaan (TPA) – Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007 yang telah ditetapkan ;

4. Menguruskan Verifikasi Stor (bagi Stor Pusat/Utama) mengikut jadual ; dan

5. Menyediakan laporan tahunan mengenai pengurusan asset .

6. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan pengurusan sekolah.

30

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
JAWATAN : PEGAWAI PEMERIKSA HARTA MODAL DAN INVENTORI

Diberi kuasa untuk menjalankan tugas seperti berikut :-
1. Memeriksa harta modal dan inventori sekurang-kurangnya 1 kali setahun;
2. Memeriksa setiap aset berserta kad daftar; dan

3. Menyediakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal Kew.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan
Inventori Kew.PA-11 kepada Ketua Jabatan .4

4. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan pengurusan sekolah.

JAWATAN : LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Bertanggungjawab menjalankan tugas seperti berikut :-
1. Menyediakan Laporan Pemeriksaan dengan menggunakan boring Laporan Lembaga
Pemeriksa Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan
Jabatan tuan/puan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan.


2. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan pengurusan sekolah.

JAWATAN : PEGAWAI PEMERIKSA HARTA MODAL DAN INVENTORI

Diberi kuasa untuk menjalankan tugas seperti berikut :-
1. Memeriksa harta modal dan inventori sekurang-kurangnya 1 kali setahun;

2. Memeriksa setiap aset berserta kad daftar; dan

3. Menyediakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal Kew.PA-10 dan

4. Laporan Pemeriksaan Inventori Kew.PA-11 kepada Ketua Jabatan

5. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan pengurusan sekolah.31

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
4. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN


PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II PN. RAHAYA BINTI ISMAIL GPK HEM
NAIB PENGERUSI III EN. WAN M. ISKANDAL BIN W DERAMAN GPK KO-KU
SETIAUSAHA EN. MOHD HASZEREN BIN ABD. MALEK PEMBANTU TADBIR
AJK PEMERIKSA KIRA-KIRA
PN. ASMAILA BT BASRI PEMBANTU TADBIR
EN. SYAIFUL BAHRI BIN ISMAIL PEMERIKSA KIRA-KIRA
PN. NORAINI BINTI ABDUL RAHMAN PENYELARAS PSS
SEMUA KETUA PANITIA MATA PELAJARAN


1. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.5. JAWATANKUASA TS25

PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH SLT
NAIB PENGERUSI I TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN SLT
NAIB PENGERUSI II PN. RAHAYA BINTI ISMAIL SLT
NAIB PENGERUSI III EN. WAN M. ISKANDAL BIN W DERAMAN SLT
EN. SYED NORSYAZWAN ALIF BIN SYED PENYELARAS
NASARUDDIN
EN. MD FAKHRUL ANUAR BIN ABD HAMID PLC
EN. SYAIFUL BAHRI BIN ISMAIL CPD
EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI COACHING AND MENTORING
PN. NOOR FADHLINA BINTI MOHAMED SOKRI LEARNING WALK
PN. SAFUAN BT YAACOB SOAL SELIDIK
PN. ROHAYA BT ZAKARIA @ DARUS OPPM
PN. AMNI RAIHAN BT AHMAD NIZAR SKUL WAYS ( MERIT DEMERIT )
PN. BAHJATU SHOLIHAH BT RAMAN PROJECT BASE LEARNING
EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN PBS DAN PBL TAHUN 6
SEMUA KETUA PANITIA MATA PELAJARAN1. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.32

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
6. JAWATANKUASA TATATERTIB


PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
SETIAUSAHA TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
PN. ZAIDAH BINTI ZAINUDDIN SETIAUSAHA
AJK PN. RAHAYA BINTI ISMAIL GPK HEM
EN. W M ISKANDAL BIN WAN DERAMAN GPK KO-KURIKULUM1. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan pengurusan sekolah.
7. JAWATANKUASA LADAP

PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN. NORLIZA BINTI ALI
AJK PN. RAHAYA BINTI ISMAIL GPK HEM
EN. WAN M. ISKANDAL BIN WAN DERAMAN GPK KO-KURIKULUM
PN. NOOR EDA BINTI ABDUL RAHMAN BIMB & KAUNSELING
PN. ASMAILA BINTI BASRI PEMBANTU TADBIR
SEMUA KETUA PANITIA MATA PELAJARANTugas-tugas JK LADAP

1. Menentukan tajuk dan tarikh kursus enam hingga tujuh kali setahun.
2. Menentukan makan/minum dan tuntutannya.
3. Menentukan fasilitator.
4.Melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan LDP.


5.Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan pengurusan sekolah.33

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
8. JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN ( PBPPP )


PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
SETIAUSAHA TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
AJK PN. RAHAYA BINTI ISMAIL GPK HEM
EN. WAN M. ISKANDAL BIN W. DERAMAN GPK KO-KURIKULUM
EN. MD FAKHRUL ANUAR BIN ABD HAMID GURU DATA
EN. HASZEREN BIN ABD. MALEK PEM. TADBIR

1. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.9. JAWATANKUASA PENARAFAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA ( SKPMg2 )

PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN. MD. FAKHRUL ANUAR BIN ABD. HAMID GURU DATA
AJK PN. RAHAYA BINTI ISMAIL GPK HEM
EN. WAN M. ISKANDAL BIN WAN DERAMAN GPK KO-KURIKULUM
PN. ZAIDAH BT ZAINUDDIN SETIAUSAHA KURIKULUM
PN. AMNI RAIHAN BINTI AHMAD NIZAR SETIAUSAHA HEM
EN. MUHD HANIF BIN ZAKARI SETIAUSAHA SUKAN / PERMAINAN
EN. SYAIFUL BAHRI BIN ISMAIL SETIAUSAHA KO-KURIKULUM
EN. SYED NORSYAZWAN ALIF BIN SYED SETIAUSAHA KELAB PERSATUAN
NASARUDDIN
EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF SETIAUSAHA UNIT BERUNIFORM
PN. WAN ZULIANA BT WAN OMAR PRA SEKOLAH


1. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.

34

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
10. JAWATANKUASA PRA SEKOLAH


PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN. NORIZAN BT MOHAMMED
AJK PN. WAN ZULIANA BT WAN OMAR
PN. NOR AZAH BINTI DAWI
CIK NORHAINA BT MOHAMMED
PN. AMNI RAIHAN BINTI AHMAD NIZAR
PN. ROHANA BINTI ISMAIL


Tugas-tugas JK Pendidikan Pra-sekolah
1. Pengurusan pemilihan, pendaftaran dan pengambilan pelajar.
2. Merancang Pelan Strategik,Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Pra-sekolah.
3. Melaksanakan program yang dirancang dengan kerjasama AJK.
4. Melaksanakan pentaksiran,proses pengajaran dan pembelajaran yang telah ditetapkan
5. Menguruskan makan minum- murid dan menjaga keselamatan mereka
6. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan pengurusan
sekolah.

11. JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA


PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN. MD FAKHRUL ANUAR BIN ABD HAMID GURU DATA
AJK

Tugas-tugas Guru Data
1. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan pengurusan
sekolah.
35

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
12. JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH ( JPMS )


PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN. MD FAKHRUL ANUAR BIN ABD HAMID GURU DATA
AJK PN. ZAIDAH BINTI ZAINUDDIN SU KURIKULUM
PN. AMNI RAIHAN BINTI AHMAD NIZAR SU HEM
EN. SYAIFUL BAHRI BIN ISMAIL SU KO-KU
EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI SU PEPERIKSAAN AWAM
EN. MUHD HANIF BIN ZAKARI SU SUKAN
PN. HJH. SITI HAJAR BINTI BAHAROM SU LADAP
PN. SAFUAN BINTI YAACOB GURU SPBT
PN. NORAINI BINTI ABDUL RAHMAN GURU MEDIA
EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF GURU PENYELARAS BESTARI
PN. NOOR EDA BINTI ABDUL RAHMAN GURU BIM & KAUNSELING
SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA GURU PENYELARAS TAHUN

36

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020

JAWATANKUASA
PENGURUSAN KURIKULUM
2020
37

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
1. JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM


PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN. ZAIDAH BINTI ZAINUDDIN
AJK PN. HJH. SITI HAJAR BINTI BAHAROM KP BAHASA MELAYU
PN. NOOR FADHLINA BINTI MOHAMED SOKRI KP BAHASA INGGERIS
EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI KP MATEMATIK
EN. SYAIFUL BAHRI BIN ISMAIL KP RBT / TMK
EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF KP SN
PN. SAFUAN BINTI YAACOB KP PEND ISLAM
PN. ROHAYA BT ZAKARIA @ MAT DARUS KP BAHASA ARAB
EN. MUHD HANIF BIN ZAKARI KP PJ / PK
EN. RAHIM BIN HASSAN KP PEND SENI V ISUAL
EN. SOBAR-RAHMAN BIN ABDUL JALIL KP DM
PN. NORIZAN BT MOHAMMAD NOR PRA SEKOLAH
EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN KP SEJARAH
EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI PENY. PPSR / PEP & PENILAIAN
EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN PENYELARAS PBS -PBD / KSSR


2. JAWATANKUASA PBS / KSSR


PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 PN. RAHAYA BINTI ISMAIL GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN. WAN MD. ISKANDAL BIN WAN DERAMAN GPK KO-KU
SETIAUSAHA EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN PBD
AJK EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI PROFIL MURID TAHUN 6
PN. AMNI RAIHAN BT AHMAD NIZAR PENTAKSIRAN SEKOLAH / PUSAT
PN. NOOR EDA BINTI ABD RAHMAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
EN. MUHD HANIF BIN ZAKARI PAJSK / iKEPS / SEGAK
PN. NOOR FADHLINA BINTI MOHAMED SOKRI SU KECEMERLANGAN TAHUN 6
US ZULKARNAIN BIN AWANG@ISA SU PEP ( DALAMAN )
GURU-GURU YANG HADIR KURSUS PBS / KSSR JURULATIH UTAMA SEKOLAH


Tugas-tugas JK PBS & KSSR

1. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pentaksiran mata pelajaran.
2. Mengambil tindakan susulan hasil pentaksiran yang diperolehi.
3. Merekod hasil pentaksiran, membuat analisa dan post mortem.
4. Melapor dan memberi maklumbalas hasil pentaksiran kepada pentadbiran dan ibubapa.
5. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan pengurusan

sekolah.38

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 20203. JAWATANKUASA KECEMERLANGAN AKADEMIK / UPSR

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN. NOOR FADHLINA BINTI MOHAMED SOKRI
AJK PN. RAHAYA BINTI ISMAIL GPK HEM
EN. WAN MOHD ISKANDAL BIN WAN DERAMAN GPK KO-KU
PN. NORAINI BINTI ABDUL RAHMAN GMP BAHASA MELAYU
EN. MD FAKHRUL ANUAR BIN ABD HAMID GMP BAHASA MELAYU
PN. NOOR FADHLINA BINTI MOHAMED SOKRI GMP BAHASA INGGERIS
PN. MAZILAH BT MOHAMED GMP BAHASA INGGERIS
EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI GMP MATEMATIK
EN. RAHIM BIN HASSAN GMP MATEMATIK
EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF GMP SAINS
EN. SYAIFUL BAHRI BIN ISMAIL GMP SAINS
PN. NOOR EDA BT ABDUL RAHMAN GURU BIM & KAUNSELING
PN. ROHANA BINTI ISMAIL WARDEN ASRAMA


Tugas-tugas JK Kecemerlangan Akademik / UPSR

1. Membantu SUP mendaftar calon-calon UPSR.
2. Merancang program peningkatan kecemerlangan UPSR.
3. Membantu mengemaskini maklumat calon-calon UPSR.
4. Merancang program motivasi untuk calon-calon UPSR.
5. Membuat analisa dan post mortem selepas TOV / OTI / UPSR dan merancang strategi
mengatasi setiap kelemahan yang telah dikenalpasti.
6. Menentukan kelas-kelas untuk UPSR.


7. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.4. JAWATANKUASA PANITIA BAHASA MELAYU

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA PN. HJH SITI HAJAR BINTI BAHAROM
SETIAUSAHA PN. NORLIZA BINTI ALI
AJK GURU MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU39

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 20205. JAWATANKUASA PANITIA BAHASA INGGERIS

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA PN. NOOR FADHLINA BINTI MOHAMED SOKRI

SETIAUSAHA PN. MAZILAH BINTI MOHAMED
AJK GURU MATA PELAJARAN B. INGGERIS


6. JAWATANKUASA PANITIA MATEMATIK

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI
SETIAUSAHA EN. RAHIM BIN HASSAN
AJK GURU MATA PELAJARAN MATEMATIK


7. JAWATANKUASA PANITIA SAINS


PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF
SETIAUSAHA PN. BAHJATU SHOLIHAH BINTI RAMAN
AJK GURU MATA PELAJARAN SAINS

8. JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKKAN ISLAM


PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA PN. SAFUAN BT YAACOB
SETIAUSAHA PN. AMNI RAIHAN BINTI AHMAD NIZAR
AJK GURU MATA PELAJARAN PEND. ISLAM
9. JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL /DUNIA SENI VISUAL

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR

NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA EN. RAHIM BIN HASSAN
40

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
SETIAUSAHA PN. HJH SITI HAJAR BINTI BAHAROM
AJK GURU MATA PELAJARAN PSV / DSV


10. JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN MORAL

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA
11. JAWATANKUASA PANITIA DUNIA MUZIK

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR

NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA EN. SOBAR-RAHMAN BIN ABDUL JALIL
SETIAUSAHA EN. SOBAR-RAHMAN BIN ABDUL JALIL
AJK GURU MATA PELAJARAN KESENIAN / DM
12. JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA EN. MUHD HANIF BIN ZAKARI
SETIAUSAHA PN. AMNI RAIHAN BINTI AHMAD NIZAR
AJK GURU MATA PELAJARAN PJ/PK
13. JAWATANKUASA PANITIA BAHASA ARAB

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA PN. ROHAYA BT ZAKARIA @ MAT DARUS
SETIAUSAHA PN. NOOR EDA BT ABDUL RAHMAN
AJK GURU MATA PELAJARAN BAHASA ARAB


14. JAWATANKUASA PANITIA SEJARAH

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN
SETIAUSAHA PN. BAHJATU SHOLIHAH BINTI RAMAN
41

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
AJK GURU MATA PELAJARAN SEJARAH15. JAWATANKUASA PANITIA RBT / TMK

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
KETUA PANITIA EN. SYAIFUL BAHRI BIN ISMAIL
SETIAUSAHA EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF
AJK GURU MATA PELAJARAN RBT / TMK


Tugas-tugas Panitia Mata Pelajaran
1. Menyediakan,menyelenggara dan mengemaskini fail-fail panitia.
2. Menyediakan sukatan dan huraian pelajaran / Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran yang terkini.
3. Menyediakan perancangan strategik (3 hingga 5 tahun) dan merancang pelan taktikal dan
operasi panitia.

4. Menyediakan anggaran perbelanjaan dan memastikan prosedur pembelian dipatuhi.
5. Memilih ABM/BBM yang sesuai dan mencadangkan buku latihan, buku kerja dan buku
bacaan tambahan kepada JKS.
6. Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
7. Merancang dan melaksanakan program peningkatan akademik.
8. Menyelaras soalan, menganalisis keputusan ujian dan membuat post mortem dan mengesan
kelemahan serta menyusun strategi mengatasi kelemahan murid.
9. Mengurus, merekod dan menyemak stok.


10. Meningkatkan pengetahuan atau kemahiran ahli panitia mata pelajaran.
11. Merancang program khas murid bermasalah 3M.
12. Memastikan bilik-khas khas berada dalam keadaan kondusif untuk proses P&P.

13. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan pengurusan
sekolah.42

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020

16. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN JADUAL INDUK / ANJAL
EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF PEMBANTU
AJK GURU BERTUGAS MINGGUAN JADUAL GURU GANTI
PN. SAFUAN BT YAACOB JADUAL WAKTU PEND ISLAM
PN. ROHAYA BT ZAKARIA JADUAL WAKTU B. ARAB
PN. NORIZAN BT MOHAMMAD NOR JADUAL PRA SEKOLAH
PN. WAN ZULIANA BT WAN OMAR JADUAL PRA SEKOLAH
PN. NORLIZA BINTI ALI JADUAL PEMULIHAN


Tugas-tugas JK Jadual Waktu

1. Menyusun jadual pengajaran dan pembelajaran guru dan kelas sebagaimana ditetapkan
oleh Guru Besar serta jadual waktu induk
2. Memperbaharui jadual waktu induk dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan dan

kehendak sekolah.
3. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.


17. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN AWAM / UPSR

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI PENDAFTARAN & KEPUTUSAN PPSR
AJK EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI PROFIL MURID
EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF PEMBANTU SUP AWAM


Tugas-tugas JK Peperiksaan dan Penilaian
1. Menggubal jadual pengawasan dan peperiksaan.
2. Mengambil soalan dan memastikan soalan-soalan disusun berdasarkan bilangan murid di
dalam kelas.
3. Menyediakan bahan-bahan keperluan peperiksaan.
4. Memastikan tatakerja peperiksaan berjalan dengan lancar.
5. Menjalankan pendaftaran calon-calon UPSR.


43

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
6. Mengemaskini maklumat calon-calon UPSR.
7. Membuat analisis dan post mortem selepas setiap kali peperiksaan dan merancang.
strategi mengatasi setiap kelemahan yang telah dikenalpasti.
8. Mengemas kini data dalam sistem SAPS.
9. Membuat penyaringan kelas baharu untuk pada awal tahun persekolahan
10. Membuat pengemaskinian data berdasarkan murid yang berpindah keluar atau masuk.
11. Memasukkan data murid-murid Tahun Satu ke dalam sistem.
12.Mengisi dan menghantar markah kepada pihak-pihak berkaitan untuk ujian/peperiksaan:-
12.1. Ujuan Pengesanan

12.2. Ujian 1
12.3. Ujian Pertengahan Tahun
12.4. Ujian 3
12.5. Pra-Percubaan UPSR – Tahun Enam sahaja
12.6. Percubaan UPSR
12.7. Pentaksiran Sekolah Rendah Tahun 6 ( Pelaporan Profil Murid )
13. Mengadiri taklimat peringkat Pejabat Pendidikan Daerah.
14. Menguruskan pengumpulan, kemasukan dan penggabungan markah ke dalam sistem
SAPS.
15. Memastikan semua markah-markah online dikemaskini.

16. Menguruskan hal-hal lain berkaitan data dan peperiksaan.
17. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.18. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DALAMAN ( PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN )

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA US. ZULKARNAIN BIN AWANG @ ISA JADUAL PEPERIKSAAN, DATA SEKOLAH,
SAPS DAN DATA KELOMPOK
19. JAWATANKUASA KELAS PEMULIHAN

PENGERUSI TN HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR

NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN. NORLIZA BINTI ALI GURU PEMULIHAN
AJK PN. NOOR EDA BT ABDUL RAHMAN GURU BIMB & KAUNSELING
GURU BAHASA MELAYU TAHAP 1
GURU MATEMATIK TAHAP 1

44

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020Tugas-tugas Pemulihan Khas
1. Memulihkan pelajar-pelajar yang lemah 3M.
2. Menyusun jadual waktu kelas pemulihan.
3. Membina ABM yang sesuai dengan tahap pelajar.
4. Menceriakan suasana kelas intervensi.
5. Melaksanakan program intervensi yang ditetapkan.
6. Merancang program kecemerlangan intervensi.
7. Menyediakan laporan intervensi.


8.Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.


20. JAWATANKUASA PSS DAN NILAM

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN. NORAINI BT ABDUL RAHMAN GURU MEDIA / PERPUSTAKAAN
AJK EN. RAHIM BIN HASSAN SIARAYA / BILIK TAYANGAN
PN. NORAINI BT ABDUL RAHMAN PENYELARAS NILAM
US. ZULKARNAIN BIN AWANG BILIK ABM / BBM
PN. NORLIZA BINTI ALI BILIK ABM / BBM
SEMUA S/U PANITIA MATA PELAJARAN BANK SOALAN

SEMUA GURU NILAMTugas-tugas JK Pusat Sumber Sekolah DAN Nilam
1. Merancang Pelan Strategik,Taktikal dan operasi PSS.
2. Melaksanakan dasar dan program tahunan PSS.
3. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama JKS.
4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan
kemaskini
5. Merancang dan melaksanakan program PSS yang dapat menyokong pelaksanaan


Pengajaran dan pembelajaran.
6. Merancang dan mengurus program NILAM dan pembudayaan ilmu.
7. Merancang, melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program.
latihan dalaman berhubung PSS;
8. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran
berasaskan sumber.
9. Berhubung dan bekerjasama dengan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan (BSTP)45

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
Negeri, PKG dan Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program PSS.
10. Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS.
11. Mengadakan mesyuarat PSS dan mengedar minit mesyuarat kepada AJK PSS.
12. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS.
13. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS.
14. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan/PSS.

15. Menjalankan penyelidikan/kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS.

16. Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan, pengurusan, pro-gram dan
aktiviti serta kewangan PSS.
17. Menghantar data dan laporan perlaksanaan program PSS khasnya Laporan PSS dan
NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTP Negeri bulan Oktober setiap tahun.
18.Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.

21. JAWATANKUASA PONDOK SUMBER / PAPAN KENYATAAN / BILIK-BILIK KHAS

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN. NOOR EDA BINTI ABDUL RAHMAN
AJK PN. NORLIZA BINTI ALI BILIK PEMULIHAN
PN. NOOR EDA BT ABDUL RAHMAN BILIK j-QAF
EN. SYED NORSYAZWAN ALIF BIN SYED NASARUDDIN LORONG PEJALAN KAKI / PPDa
EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN PONDOK AKADEMIK
EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF MAKMAL KOMPUTER/ICT
PN. NORAINI BT ABDUL RAHMAN BILIK PSS
PN. BAHJATU SHOLIHAH BT RAMAN BILIK AKSES
EN. MUHD HANIF BIN ZAKARI STOR SUKAN
US. ZULKARNAIN BIN AWANG @ ISA BILIK BBM
PN. ROHANA BINTI ISMAIL BILIK SPBT
PN. NOOR EDA BT ABDUL RAHMAN BILIK KAUNSELING
EN. SOBAR - RAHMAN BIN ABDUL JALIL BILIK MUZIK
PN. NOOR FADHLINA BINTI MOHAMED SOKRI BILIK TRANSFORMASI
EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI BILIK PEPERIKSAAN
PN. ROHAYA BT ZAKARIA @ DARUS BILIK GURU
EN. RAHIM BIN HASSAN DEWAN SEKOLAH
PN. ROHANA BINTI ISMAIL SURAU SEKOLAH / ASRAMA
PN. WAN ZULIANA BT WAN OMAR PRA SEKOLAH
PN. ZAIDAH BINTI ZAINUDDIN BILIK GURU
PN. AMNI RAIHAN BT AHMAD NIZAR BILIK TRANSFORMASI
PN. MAZILAH BT MOHAMED BILIK RAWATAN
PN. NORIZAN BT MOHAMMAD NOR PRA SEKOLAH
PN. ZAIDAH BINTI ZAINUDDIN DEWAN SEKOLAH
PN. HJH SITI HAJAR BINTI BAHAROM
46

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
1. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.
22. JAWATANKUASA PEMULIHAN

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN. NORLIZA BINTI ALI GURU PEMULIHAN
AJK GURU MATA PELAJARAN BM / MT TAHAP 1Tugas-tugas Program LINUS
1. Melaksanakan ujian penapisan.
2. Membuat analisa dan post mortem pencapaian murid Linus.
3. Merancang program peningkatan pencapaian murid Linus.

4. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh jabatan,PPD dan pengurusan sekolah
berkaitan dengan program LINUS.
23. JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI TAHUN 1

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
PENYELARAS PN. HJH SITI HAJAR BINTI BAHAROM
SETIAUSAHA PN. ZAIDAH BINTI ZAINUDDIN
AJK PN. BAHJATU SHOLIHAH BINTI RAMAN
EN. SYED NORSYAZWAN ALIF BIN SYED NASARUDDIN
SEMUA GURU TAHUN 1


Tugas Guru Tahun 1 dan Guru Mata pelajaran Tahun 1


1. Mengadakan AJK Program Transisi dan Guru Penyayang.


2. Merancang aktiviti minggu Transisi dan Guru Penyayang.

3. Menyediakan persekitaran kelas yang menarik.


4. Pengagihan murid Tahun 1 mengikut kelas yang ditetapkan.47

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 2020
5. Mengadakan PDPC yang menarik bagi murid pada minggu orientasi dan transisi

sepanjang tiga minggu pertama dan seterusnya.


6. Menyediakan BBM yang memberi ransangan pengetahun untuk murid.


7. Mengenal pasti pemasalahan murid yang timbul semasa PDPC dilaksanakan.

8. Melaporkan prestasi murid kepada Guru Besar dan Guru Penolong Kanan.
9. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh jabatan,PPD dan pengurusan sekolah

berkaitan dengan program
24. JAWATANKUASA MAKMAL KOMPUTER AL-FARABI (MKAF)

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF GURU PENYELARAS BESTARI
AJK PN. BAHJATU SHOLIHAH BT RAMAN
EN. JAMIL BIN MAT SALLEH


Tugas-tugas J/Kuasa Makmal Komputer / Bestari

1. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.25. JAWATANKUASA BILIK AKSES

PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN. SOBAR-RAHMAN BIN ABDUL JALIL
AJK EN. JAMIL BIN MAT SALLEH
Tugas-Tugas J/Kuasa Bilik Akses


1. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh KPM,JPN,PPD dan Pengurusan Sekolah.


48

E-PENGURUSAN SEKOLAH
SK ULU LUIT
TAHUN 202026. JAWATANKUASA PROFIL SEKOLAH / PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH RENDAH ( PPSR )


PENGERUSI TN. HJ ALIAS BIN HJ SAMAH GURU BESAR
NAIB PENGERUSI TN. HJ MOHD FADELI BIN HJ SAIDIN GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI
EN. MOHD HAZRIN BIN MAT ALI PBD DAN DATA PPSR
AJK EN. MUHD HANIF BIN ZAKARI PAJSK / SEGAK
EN. SYED NORSYAZWAN ALIF BIN SYED PENYELARAS TS25
NASARUDDIN
EN. SYAIFUL BAHRI BIN ISMAIL KO-KURIKULUM
PN. NOOR FADHLINA BT MOHAMED SOKRI SETIAUSAHA TAHUN 6
PN. NOOR EDA BT ABDUL RAHMAN PSIKOMETRIK / PPSi
EN. MOHD NORSHAMSURI BIN KHAMALUDDIN PENYELARAS PBS
SEMUA GURU YANG MENGAJAR TAHUN 6
EN. MOHD SHAHRUL RIZAL BIN MOHD YUSOF GURU KELAS
PN. MAZILAH BT MOHAMED GURU KELAS


Tugas-tugas J/Kuasa Profil Sekolah / Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah ( PPSR )


Membantu pihak pentadbiran sekolah dalam merancang, mengurus, melakana dan

menganalisis maklumat dalam proses:
1. Pentaksiran Pusat ( UPSR )
2. Penilaian Bilik Darjah ( PBD )

3. Pentaksiran Aktiviti Jasmani ( PAJSK )
4. Pentaksiran Psikometrik ( PPSi )

5. SEGAK

Bidang Tugas


Mengurus Pentaksiran peringkat sekolah bagi murid atau kelas yang melaksanakan SPPK bagi

petaksiran sekolah, pentaksiran aktiviti jasmani dan pentaksiran psikometrik:
1.Mengumpul, merekod , menyimpan dan mengemaskini ata dan maklumat pentaksiran murid.


49


Click to View FlipBook Version