The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Disediakan oleh: Jabatan Latihan dan Pembangunan | Divisyen Sumber Manusia | LZS

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Jabatan Latihan dan Pembangunan, 2021-02-19 19:12:52

Kalendar Kursus Lembaga Zakat Selangor 2021

Disediakan oleh: Jabatan Latihan dan Pembangunan | Divisyen Sumber Manusia | LZS

KALENDAR
KURSUS
2021

M E N I N G K AT K A N
KEUPAYAAN &
KECEKAPAN

Kalendar Latihan In-house Lembaga Zakat Selangor Learn Continually -
Januari - Disember 2021 there’s always

(*Tarikh latihan tertakluk kepada pindaan) “One More Thing”
to learn!

-Steve Jobs-

No Program Kumpulan Divisyen/ Mod Jan Feb Mac Apr Mei Jun July Ogs Sep Okt Nov Dis
Organizational Courses Jabatan
PT E M SM Pembelajaran

1 Pengukuhan Nilai Teras LZS All Online 10 - 11 7-8 8-9

2 Asas Fiqh Zakat All Online 19-23 23-27

3 Lanjutan Fiqh Zakat (Kutipan) All Blended 22-26 20-24
All Online 30 - 31
4 Perancangan Kewangan Islam (Bijak All Online 17-18
Wang)

5 Keselamatan dan Kesihatan

6 Integriti & Profesionalisme AMIL All Online 5-6

Productivity & Personal Effectiveness Courses

1 Pemanduan Selamat Pemandu Offline 14-15

2 Getting Things Done (GTD) All Online 15 -16 11-12

3 Innovative Mindset at Work All Online 21

Jadual Latihan In-house LZS – Januari hingga Disember 2021

No Program Kumpulan Divisyen/ Mod Jan Feb Mac Apr Mei Jun July Ogs Sep Okt Nov Dis
Jabatan
PT E M SM Pembelajaran

Communication & Engagement Courses

1 Komunikasi & Libaturus yang Efektif All Online 8-9
melalui NLP

2 Pengurusan Stakeholder (umum) All Online 5-6

3 Managing Generation Diversity (3G1C) All Online 22-23 24-25

Leadership Courses 26 ONLINE (Selected)
15-16 ONLINE (Selected)
1 Managerial Development Program All Online
(MDP) Selected Blended 3-4 14 -15
10-11 22-23
2 Accelerated Development Program All Online
(HIPO) 13-14 21-22 15-16
9-10
3 Managing Virtual Employee Effectively

Technical & Functional Courses

1 Pengurusan Stakeholder (PAK) DOAA Online
(EOAD) Online
2 Pemantapan Kemahiran Daie Online
DSK
3 Services Excellence- SDM-SSP
DK

4 Pengurusan dan Pembinaan Modul DPA Online
Latihan

5 Bimbingan & Kaunseling DPA Online
(JPI)

Jadual Latihan In-house LZS – Januari hingga Disember 2021

Kumpulan Divisyen/
Jabatan
No Program PT E M SM Mod Jan Feb Mac Apr Mei Jun July Ogs Sep Okt Nov Dis

Pembelajaran

Technical & Functional Courses

6 Kaedah Penyampaian & Pengajaran (TTT) DPA Online 8-9 17-18
(JPI)
29
7 Kemahiran Aplikasi Excel Dalam Analisa DKW Online 6-7 21-22
Kewangan
21-22
8 Penyediaan Bajet DKW + Online 14-15
All

9 MS Office- Financial Modeling with Data DKW Online 18-19
Analytics

10 Pengukuhan Zakat Emas JPC + Online 12
Petugas Online
11 Intensif Produk Agihan Online 29 4
12 Kesetiausahaan Cemerlang JPC Online

13 Digital Marketing SU

Socmed
/ EMS

Information Technology Courses

1 Sistem SAP HANA (Pengukuhan/ Refresh) DKW Blended 7 28

2 Microsoft Power Point (Infographic) All Online 29-30

3 Microsoft Teams All Online 27-28 26 -27

4 Data Analytics for Beginners All Online 21-22

PENGUKUHAN NILAI TERAS LZS

LZS sangat menitikberatkan Etika Kerja Islam Tempoh : 2 hari
(akhlak Kerja) pada setiap tingkahlaku dan
amalan para Amilin dalam melaksanakan Tarikh : 10-11 Mac 2021
tanggungjawab dan tugasan harian yang 7-8 April 2021
diamanahkan. Oleh itu, para amilin perlu 8-9 September 2021
dititipkan asas kesedaran tentang
kepentingan nilai-nilai teras organisasi agar Perunding : Jemputan Luar
mampu melahirkan Amilin yang Muflihun.
Kerjasama dan kesefahaman juga amat penting Mod : Online Selamat Datang ke Kursus Penerapan Nilai Teras LZS
agar ukhwah dan kolaberasi antara inter- Peserta : Semua Warga Kerja
divisyen dan jabatan dapat diharmonikan dan
dipertingkatkan. PENGISIAN KURSUS

PADA AKHIR PROGRAM  Kepentingan pembudayaan nilai
PESERTA AKAN DAPAT  Akhlak Kerja menurut perspektif Islam
 Do & Don't budaya di organisasi
 Memahami kepentingan menghayati  Teknik & Tips pembudayaan nilai
Nilai Teras dalam diri dan organisasi

 Mampu mempraktikkan amalan dan
budaya Nilai Teras dalam diri dan
organisasi

 Membantu membentuk peribadi Amil
Muflihun LZS

KEMAHIRAN ASAS FIQH ZAKAT

Setiap kakitangan LZS perlu mengetahui Tempoh : 5 hari
perkara asas berkaitan kutipan dan agihan
zakat. Program asas ini merangkumi (1 Modul -1 Hari -2 Jam)
pengetahuan berkaitan prinsip asas kutipan
dan asas agihan zakat, peranan seorang amil Tarikh : 19-23 April 2021
serta asas kaedah taksiran berdasarkan jenis 23-27 Ogos 2021
dan produk zakat yang dapat membantu para
amilin dalam menjawab persoalan-persoalan Perunding : Internal Trainer
asas seputar isu zakat.
Mod : BBlelennddeeddLLeeaarnrniningg
PADA AKHIR PROGRAM
PESERTA AKAN DAPAT Peserta : Semua Warga Kerja

 Memahami secara mendalam PENGISIAN KURSUS
berkaitan Asas Kefahaman Zakat
 Zakat Rukun Islam ketiga
 Mahir mambuat pengiraan berkaitan  Amanah Seorang Amil
produk Zakat  Prinsip Asas Kutipan Zakat
 Kulkulator Zakat
 Mampu menguasai dan  Prinsip Asas Agihan Zakat
menjawab seputar isu asas berkaitan
zakat dengan jawapan yang standard

KEMAHIRAN LANJUTAN FIQH ZAKAT

(KUTIPAN)

Kursus lanjutan fiqh zakat (kutipan) sangat Tempoh : 5 hari
membantu melengkapkan para Amilin
terutamanaya di barisan hadapan dalam (1 Modul -1 Hari -2 Jam)
menjawab isu dan meningkatkan kemahiran
taksiran zakat yang lebih kompleks. Program Tarikh : 22-26 Mac 2021
ini akan mendedahkan kepada para Amilin 20-24 Sept 2021
tentang teknik dan kaedah kiraan
berdasarkan ‘real case study’ secara betul Perunding : Internal Trainer
dan tepat.
Mod : Blended Learning
PADA AKHIR PROGRAM
PESERTA AKAN DAPAT Peserta : Semua Warga Kerja

 Memahami secara mendalam PENGISIAN KURSUS
beberapa jenis produk
zakat merangkumi asas, prinsip,  Dasar Kutipan Zakat
hukum hakam  Zakat Pendapatan
 Zakat Simpanan
 Mahir membuat pengiraan  Zakat Perniagaan
berdasarkan beberapa kajian kes  Zakat Pelaburan
produk zakat

PERANCANGAN KEWANGAN ISLAM
(BIJAK WANG)

Kemahiran pengurusan kewangan adalah satu Tempoh : 2 hari
kemahiran hidup yang amat penting. Ia Tarikh : 30-31 Mac 2021
membolehkan kita mengoptimakan Perunding : Jemputan Luar
pendapatan bagi tujuan tabungan serta
memenuhi keperluan hidup. Tanpa kemahiran Mod : Online
ini, ramai yang merasakan pendapatan bulanan Peserta : Semua Warga Kerja
mereka tidak mencukupi, ramai yang terpaksa
‘miss soru’, ramai yang menunggu-nunggu hari
gaji dan ramai yang meminjam di sana-sini bagi
mencukupkan perbelanjaan harian.

PADA AKHIR PROGRAM PENGISIAN KURSUS
PESERTA AKAN DAPAT
 Pengurusan Tunai/ Perbelanjaan
 Meningkatkan Kefahaman asas tentang  Pengurusan Kredit/ Hutang
pengurusan Perbelanjaan, simpanan,  Perancangan Simpanan, Pelaburan & perlindungan kekayaan
perlindungan dan pelaburan kewangan  Perancangan Persaraan
 Pembahagian kekayaan
 Mampu merancang pelaburan
perlindungan kewangan dan persaraan
pada masa hadapan

 Mampu menguruskan aliran tunai,
pengurusan hutang dan perbelanjaan

KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Tempoh : 2 hari
ialah satu bidang yang merangkumi pelbagai
disiplin dalam memastikan keselamatan dan Tarikh : 17-18 Mac 2021
kesihatan majikan dan warga kerja dapat Perunding : Jemputan Luar &
disesuaikan dari aspek psikologi dan fisiologi.
Adalah menjadi tanggungjawab majikan dan Internal Trainer
wargakerja LZS dalam memastikan proses kerja, Mod : Online
aktiviti kerja dan persekitaran tempat kerja bebas Peserta : Semua Warga Kerja
dari sebarang risiko terhadap keselamatan dan
kesihatan (pekerja, majikan dan orang selain
pekerja) yang terlibat dengan aktiviti dan
persekitaran di tempat kerja.

PADA AKHIR PROGRAM PENGISIAN KURSUS
PESERTA AKAN DAPAT

 Memahami dan memenuhi perundangan berkaitan  Sejarah & Aplikasi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan  Perundangan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat
 Menghuraikan tujuan dan pemakaian Akta kerja
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994  Kesihatan pekerjaan dan indsutri hygiene (Occupational health & indutrial
Memahami kehendak keselamatan dan kesihatan hygiene)
yang diperuntukkan  Pengenalpastian hazad, penilaian risiko dan langkah kawalan

PENGUKUHAN INTEGRITI & PROFESIONALISME AMIL

Dalam usaha mencapai aspirasi dan misi Tempoh : 2 hari
sebuah organisasi yang dipercayai, LZS perlu Tarikh : 5-6 April 2021
memastikan para amilin memahami dan
mengamalkan nilai-nilai Amanah (Integriti) Perunding : Jemputan Luar
dalam aktiviti-aktiviti tugasan seharian. Para
Amilin perlu didedahkan dengan maklumat Mod : Online
dan info berkaitan etika kerja, konflik Peserta : Semua Warga Kerja
berkepentingan serta aktitiviti yang boleh
menyebabkan integriti mereka tercalar serta PENGISIAN KURSUS
akibat dan kesan daripada perbuatan yang
tidak berintegriti.  Pengenalan & Konsep Integriti
 Konflik kepentingan
PADA AKHIR PROGRAM  Pematuhan Peraturan dan Undang-undang
PESERTA AKAN DAPAT  Kesan pelanggaran Integriti
 Budaya Nilai murni
 Berkelakuan dengan cara yang beretika
dengan pematuhan terhadap peraturan dan
prosedur

 Mengambil keputusan yang tepat apabila
menghadapi dilema ketika berhadapan
dengan situasi tidak beretika

 Belajar tentang kepentingan

mempertahankan etika dan integriti serta

meletakkan prinsip/ nilai tersebut untuk

diamalkan

GETTING THINGS DONE...! (GTD)

Getting Thinks Done (GTD) adalah satu sistem Tempoh : 2 hari
pengurusan kerja yang diperkenalkan oleh David Allen. Tarikh : 15-16 Jun 2021
Beliau terkenal sebagai ‘guru produktiviti kerja’ yang
sangat berkesan dalam membantu individu dan 11-12 Ogos 2021
organisasi dalam menyelesaikan isu berkaitan tadbir Perunding : Jemputan Luar
urus yang kurang tersusun dan meningkatkan
produktiviti dengan kaedah yang sistematik. Kaedah Mod : Online
GTD ini dapat membantu menguruskan komitmen,
mengurus maklumat dan komunikasi dengan baik Peserta : Semua Warga Kerja
sekaligus dapat meningkatkan prestasi, keupayaan dan
inovasi. Ia membantu menyelesaikan lambakan tugas, PENGISIAN KURSUS
menerapkan daya fokus yang tinggi serta keyakinan
dengan sistem kerja yang bersifat sistematik.  Konsep & kaedah GTD
 Membina dan Aplikasi sistem GTD individu
PADA AKHIR PROGRAM  5 Langkah Berkesan Menguasasi Aliran Kerja:
PESERTA AKAN DAPAT
Menyenarai Maklumat, Mengenalpasti Tindakan,
 Menentukan tugasan yang patut diberi perhatian dan Menyusun, Menjadual Melaksana Tugasan
keutamaan untuk dilaksanakan sama ada dalam
kerjaya atau peribadi

 Mengesan tugasan utama dan menguruskan perincian
kerja dengan lebih teratur

 Menguruskan maklumat dengan cara yang lebih baik
dan sistematik mengikut kategori berdasarkan
bagaimana dan bila ia diperlukan

 Memastikan tugasan sentiasa berada dalam keadaan
terkini dengan kemajuan berkala

INNOVATIVE & MINDSET AT WORK

Cabaran yang wujud dalam organisasi adalah Tempoh : 2 hari
sebahagian daripada realiti alam pekerjaan. Tarikh : 2 Mac 2021
Pekerja bukan sahaja dibayar gaji untuk
menjalankan kerja yang diamanahkan, tetapi 1 April 2021
haruslah menggunakan kecerdasan akal (IQ) Perunding : Jemputan Luar
untuk mencetuskan idea-idea baru dan
berusaha menangani masalah organisasi serta Mod : Online
mencegah masalah daripada berlaku. Justeru Peserta : Semua Warga Kerja
itu, ‘mindset’ dan sikap yang betul dalam
menilai kemahiran berfikir sangat penting agar PENGISIAN KURSUS
usaha meningkatkan produktviti organisasi
tidak terhalang.  Asas kemahiran berfikir secara kreatif & inovasi
 Konsep & teknik kreativiti dan inovasitugasan
PADA AKHIR PROGRAM  Rahsia menjana idea kreatif & inovatif dalam pekerjaan
PESERTA AKAN DAPAT  Aplikasi penyelesaian masalah melalui pemikiran kreatif

 Menyedari dan menyakini keupayaan minda,
emosi untuk di manfaatkan dengan sepenuhnya

 Menghasilkan idea-idea untuk tujuan
produktiviti kerja serta menyelesaikan masalah

 Berupaya menggunakan kemahiran berfikir
bagi memenuhi sasaran organisasi dan
keperluan pelanggan

KOMUNIKASI & LIBATURUS YANG EFEKTIF
MELALUI NLP

Dalam persekitaran yang kompetetif, Komunikasi & Tempoh : 2 hari
Libaturus memerlukan kemahiran Interpersonal Tarikh : 8-9 Julai 2021
yang tinggi. Komunikasi bukan sekadar memberi
dan mendapatkan maklumat, malah kemahiran Perunding : Jemputan Luar
memahami kehendak penyampai, mengapa dan
bagaimana maklumat disampaikan juga penting Mod : Online
untuk kita memberikan maklumbalas dengan
efektif. Oleh itu, kaedah NLP berupaya membantu Peserta : Semua Warga Kerja

memperkukuhkan lagi kemahiran interpersonal PENGISIAN KURSUS
dalam membina hubungan dan rangkaian dengan
pelanggan, rakan sekerja dan pihak atasan.  Pengenalan Asas Nlp Dalam Komunikasi
 Membinan Hubungan & EQ
PADA AKHIR PROGRAM  Menerima Dan Memberi Maklumbalas Yang Efektif
PESERTA AKAN DAPAT  Kamahiran Mendengar & Menyoal Aras Tinggi
 Mengurus Perbezaan
 Meningkatkan keupayaan bercakap secara
profesional dan bertindak balas dengan
lebih positif

 Belajar & membina hubungan komunikasi
menggunakan prinsip dan konsep asas
teknik NLP dan aplikasi dalam interaksi
harian

 Menguasasi Multi-demensi kemahiran
interpersonal yang berkesan agar dapat
berkomunikasi dan mempengaruhi
penglibatan dengan lebih efektif

MANAGING GENERATION DIVERSITY (3G 1C)

Kepelbagaian generasi dalam sesebuah organisasi Tempoh : 2 hari
merupakan satu cabaran dan peluang untuk
mencapai visi dan misi organisasi jika diuruskan Tarikh : 22-23 Mac 2021
dengan baik. Dari Baby Boomers berpengalaman 24-25 Jun 2021
berpuluh-puluh tahun sehinggalah kemunculan
Generasi Y dan Generasi Z yang hidup dalam dunia Perunding : Jemputan Luar
teknologi yang semakin berkembang. Dan tidak
hairanlah setiap generasi mempunyai gaya, Mod : Online
keperluan, tujuan, dan sifat unik yang tersendiri
untuk dipertimbangkan oleh majikan. Kursus ini Peserta : Semua Warga Kerja
mendedahkan teknik, kaedah, cabaran serta solusi
bagaimana mengurus kepelbagaian generasi di
tempat kerja dengan menerapkan budaya yang satu
(1 Culture) dalam sesebuah organisasi

PADA AKHIR PROGRAM PENGISIAN KURSUS
PESERTA AKAN DAPAT
 Ciri-ciri kepelbagaian Generasi
 Memahami ciri-ciri kepelbagaian  Faedah Dari Tenaga Kerja Multi-generasi
generasi  Perbezaan Sudut Pandang Dan Pendapat Antara Generasi
 Kaedah Menyelesaikan Perbezaan dan Mencari Titik
 Mengenalpasti cabaran dan masalah
antara generasi di tempat kerja Persamaan Antara Generasi

 Mempraktikkan strategi untuk

menyelesaikan perbezaan antara generasi

dan memupuk kerjasama di tempat kerja

MICROSOFT POWERPOINT (INFOGRAPHIC)

Kursus Microsoft Powerpoint ini bertujuan Tempoh : 2 hari Prasyarat
meningkatkan kemahiran tentang perisian Ms
Powerpoint terutamanya berkaitan penggunaan Tarikh : 29-30 Jun 2021 Mahir tahap asas penggunaan
templete infographic terkini yang dapat Fungsi MS Powerpoint
meningkatkan kecekapan dan memudahkan Perunding : Jemputan Luar
tugas harian dalam menyediakan slide
pembentangan. Dalam latihan ini, peserta akan Mod : Online
mempelajari fungsi perisian secara terperinci, Peserta : Semua Warga Kerja
ciri-ciri slide pembentangan yang kreatif dan
berimpak tinggi dan peserta akan diberikan PENGISIAN KURSUS
pelbagai templete dan gambar yang menarik
semasa sesi bimbingan penyediaan Slide secara  Pengenalan Powerpoint Infographic
hands-on.  Penyediaan dan penyusunan Data
 Menguasai Fungsi-Fungsi Ms Powerpoint
PADA AKHIR PROGRAM  Teknik persembahan menggunakan
PESERTA AKAN DAPAT
Infographic
 Belajar fungsi Ms Powerpoint dengan lebih  Teknik Pembentangan Berkesan
mendalam

 Berupaya membina Slide pembentangan yang
kreatif dan menarik

 Meningkatkan kefahaman dan teknik dalam
menyediakan slide pembentangan mengikut
susunatur yang lebih mudah dan bersistematik

MICROSOFT TEAMS Tempoh : 2 hari
Tarikh : 27-28 April 2021
Microsoft Teams adalah salah satu daripada
aplikasi di bawah Microsoft Office 365 yang 26-27 Julai 2021
merupakan suatu platform yang membantu Perunding : Jemputan Luar
memudahkan kita berkomunikasi dan
berkolaborasi secara jarak jauh, menggabungkan Mod : Online
fungsi sembang (chatting), persidangan video
(meeting), sistem penyimpanan fail dan integrasi Peserta : Semua Warga Kerja
aplikasi yang menarik. Ia juga merupakan satu
perisian bersifat all-in-one untuk tujuan yang PENGISIAN KURSUS
pelbagai termasuk mesyuarat secara dalam
talian, perkongsian maklumat, Learning  Pengenalan Ms Teams
Management System (LMS), Professional  Penggunaan OneNotes Class dan Staff NoteBooks
Learning Community (PLC) dan juga pemantauan  Perincian keseluruhan aplikasi fungsi Ms Teams
aktiviti jabatan atau divisyen.  Teknik persembahan menggunakan Ms Teams
 Teknik pengendalian secara tele-sidang
PADA AKHIR PROGRAM  Pengendalian simpanan file dokumen
PESERTA AKAN DAPAT

 Memahami asas keseluruhan fungsi Ms
Teams dengan lebih mendalam

 Berupaya menjadikan platform Teams
sebagai satu medium komunikasi dan
kolaberasi yang efektif dan berkesan

DAFTAR DI SINI: Learn Continually -
there’s always

“One More Thing”
to learn!

-Steve Jobs-

Tarikh tutup penyertaan: 14 hari sebelum kursus berlangsung

HUBUNGI URUSETIA :
 Pn. Noor Kamilah bt Sairi | 03-83142802 @ 012-2142619 | [email protected]
 Pn. Siti Sarah bt Abd Rahim | 03-83142247 @ 019-2137157 | [email protected]

Disediakan oleh : Jabatan Latihan & Pembangunan | Divisyen Sumber Manusia | Lembaga Zakat Selangor (MAIS)


Click to View FlipBook Version