The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sas_p, 2020-01-14 17:20:14

Achifa5-JAN2020

תילכלכ הפיכא ןועדימ

לארשי תרטשמ
5 רפסמ ןועדימ

2020 ראוני

1

,בר םולש

הפיכא יאשונב יעיברה ןועדימה תא םכל שיגהל םידבכתמ ונא ,2019 הדובעה תנש לש המויס םע
.ןזח רוא-ןרק ק"פר לש התכירעב ,תילכלכ
הקיטקרפו םינוכדע ,תויחנה ,םוחתב תובושח תוטלחהו החנמ הקיספ ,הקיקח ינוקית ללוכ ןועדימה
.תילכלכה הפיכאה תכאלמב םיקסועה לכל תיטנוולר
םמוסרפ תבוטל םייטנוולר םירמוח וציפת םאב הדונו הבושחה םכתדובעב רזעל אהי עדימהש םיווקמ
.הכאלמב םיקסועה לכל
ךלהמב ושבוגש ,םיפסונ םיכמסמו הדובע יכילהת םכבל תמושתל איבהל םג שקבא וז תונמדזהב
:תיאמצע הצופתב ,בורקב וצפוי םקלחו םינורחאה םימיב וצפוה םקלח .2020 הדובעה תנש
י"ע ץפוי ,"2020 תנשל תילכלכ הפיכא יכרצל שוכר תוסיפתב לארשי תרטשמ ידעי" ךמסמ 1 .
םיכישממ ונא ,הז ןיינעל .הדידמה תטישל עגונב רבסה ךמסמ ףוריצב תוריקח ט"חר תכשל
.ילילפה טוליחה םע דחי תילהנמו תיחרזא הפיכא בולישל תובישח ןתמב
םויב מ"חה י"ע ץפוה ,"תילכלכ הפיכא עוציבל שוכר תוסיפת חווידל םיחנמ םינוירטירק" ךמסמ 2 .
.29.12.19
.םיבורקה םימיב ץפוי ,2012-2019 םינש ,תילכלכ הפיכא עוציבב שוכר תסיפתב תויביטקפא ח"וד 3 .

ינועברה ח"ודה תא הווהמ השעמלש ,2019 רבמצד שדוחל תילכלכ הפיכאל שוכר תוסיפת ח"וד 4 .
.2020 ראוני תליחתב ץפוי ,2019 הדובעה תנשל ןורחאהו יעיברה
:ןה ןמויס םע ,ךשמהב ץיפנ םהירצות תאשו תילכלכה הפיכאה םוחתב ושענש תופסונ תודובע
םיסכנ לש םינוש םיגוסב לופיטל עגונב כ"פאב טוליחה תדיחי – תוטילקרפ – הרטשמ פ"תש ילהנ
חוקיפה תדיחי םע פ"תש להונ ;ןוה תנבלה תיישרפ לוהינו חותיפ אשונב הייחנה ;טוליחל םיספתנה
.ןוהה קוש תושר םע פ"תש להונ ;יקסע תוריש ינתונ לע
טוליחה אשונב הנידמה רקבמ תרוקיבל ,רתיה ןיב ,ונשרדנ הדובעה תנש ךלהמב יכ ,םג ןייצל
.ומסרופ םרט ח"ודה יאצממ .ח"ודה תטויטל הבוגת ונרסמ הנורחאלו
הפיכאב םיכימסמ םיסרוק השולש ומייקתי 2020 הדובעה תנש ךלהמב :תחמשמ הרושב ,םויסלו
.רבוטקואו יאמ ,)15.2-5.3( ראורבפ םישדוחב ,תילכלכ
הפיכאב היירופ הנש ונלוכל תלחאמו 2019 הדובעה תנש ךלהמב תילכלכ ףכאש ימ לכל הדומ
.2020 ךלהמב תילכלכ
,הכרבב
ןורש טייב רמת ץ"נס
תילכלכ הפיכא ד"מר
2

הקיקח

2018 - ח"עשתה ,ןמוזמב שומישה םוצמצ קוח
6
םיקיש תובסה לעו ןמוזמב שומישה לע תולבגמ תלטה

ןגוה יארשא קוח ,2017-ז”עשתה ,)5 ’סמ ןוקית( תויאקנב ץוח תואוולה תרדסה קוח
8
ןוה תנבלה רוסיא קוח יפל רוקמ תריבע תעיבק ,תיחרזא הפיכא דצל םיילילפ םירוסיאו תובוח

2016-ו”עשת )םירדסומ םייסנניפ םיתוריש( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח
8 רוסיא תובוחו יושיר תובוח .םייאקנב ץוח יארשא יתורישו םייסנניפ םיתוריש ןתמ לש היצלוגר
ןוה תנבלה

הקיספ


’חאו לארשי תנידמ ’נ ’חאו לובוט - 6483/18, 6226/18 ,6204/18 ,6201/18 פ”ע
10 הנבלהה תריבע תודוסי חותינ .1
םינויד םימגפ ולפנ הב טוליח תשקבב ןויד .2

’חאו )ריצע( אריעז ןמניילק ’נ לארשי תנידמ 38315-12-15 פ”ת
11
ןוה תנבלה רוסיא קוחל )א(3 ףיעסב ישפנהו יתדבועה דוסיה

י”מ ’נ חרפי דוהאו מ”עב תוביאש ריאמ דוהא 80/19 פ”ע
12 ינמזה וצה ןיינעל תוריפ טוליחב חוורל הרומת ןיב הנחבהה .1
ינמזה טוליחה וצ תויתדימ תניחב .2

’חאו לאכימ ןב ’נ י”מ 71503/1/18 א”צ
תוריפ טוליחב חוורל הרומת ןיב הנחבהה .1
13
יקוח ףסכב רוסא שוכר בוברעב שכרנ רשא טוליחל שוכר .2
םיריבס היחמ יעצמא .3

’חאו בהל ןורוד דגנ י”מ 81/21/36366 ת”ה
14
ינמזה טוליחה וצ תויתדימ ילוקיש טוריפ

’חאו קולעצ ובא ’נ לארשי תנידמ 91/40/48713 א”צ
15 סמ תוריבעב תיפ”דספ הסיפת .1
ינמזה טוליחה וצ תויתדמ תניחב .2

י”מ ’נ ןמרופ ןתנ 91/1582 פ”שב
15
רוסאה שוכרה לע החמצנש תיביר טוליח

יוסח ’נ הירהנ ’ת י”מ 91/50/03294 ח”ע
16 היציזופסידה וצ תילכת .1
בכרה לש םושרה םילעבה אלו יושירה דרשמ וניה הז בלשב וצל השקבל בישמה .2

א”ת האנוה י”מ ’נ’חאו Bobroff 17501/04/17 ת”ה
16 שוכר תסיפת תכראהל םילוקישו פ”דספה יפל שוכר תסיפתב ןמז תלבגמ רדעה .1
פ”דספה יפל לארשי חרזא/בשות וניאש םשאנ שוכר תסיפת .2

’חאו ןהכ ןד ’נ ’חאו מ”עב למשחה ’בח 46448/03/13 א”ת
17
הריבעה עגפנ ידי לע עבתנ וב יחרזא ךילהב םשאנ לש בויח ןיבל וטלוחש םיפסכ ןיב סחיה

3

בהל /ל”בחאי –’חאו לארשי תרטשמ ’נ יבוקעי גורופ תירוא 9762-07-17 י”מ
18 ודקפוהש הבורע יפסכל עגונה לכב ’ג דצ תבוטל לוקיע תוכמסו טוליחל טפשמה תיב תוכמס
ברעה תויוכז לע םירבוג דושחה רובע

ןוסב ’נ לארשי תנידמ 50038-01-19 פ”ת
רוריבל ןיתממו חכוה אל ובוחש קנבל תירוטגילבוא תוכז תמייק אל .1
18
טוליחמ תוענמה םיקידצמה םידחוימ םיקומינ תניחב .2
)1()ב(3 קיתב רדסהב הובג םוכסב טוליח .3

א”ת ר”מי/י”מ ’נ’חאו ןינקא 47080/01/19 ת”ה
20
םיריבס הייחמ ימד תלבק תרגסמב אתנכשמ בוח

ןייטשנזייא המלש קחצי ’נ בהל/כ”לאי- לארשי תנידמ 50396/07/18 א”צ
20 ספותה לע הלח םיינמזה םידעסה בלשב סופת סכנ לועפת תבוחו םייוקיל ןוקיתל תוירחאה
ךילהה םויסב תיתוהמ תוירחאמ לידבהל סכנב

’חאו ןימינב רינ ’נ ’חאו ןימינב לחר 6483/18 פ”ע
21
ןוה תנבלה רוסיא קוח חוכמ רוערעו טוליח יכילהב םינמזה תרגסמ

י”מ ’נ מ”עב ”דובכה ליבשב“ 9009/18 פ”ע
22
יחרזא ךילהב רוערעכ היהי ילילפ ךילהב טלוח ושוכרש תוכז לעב לש רוערע

ןרוק ידע ’נ י”מ 43632-5-17 פ”ת
23
תועיבת קיתב תבלושמ הפיכאו טוליח ללוכה ד”זג

לארשי תנידמ ’נ יחרזמ רהוז 7834/18 ,7760/18 פ”ע
23
.הסנכה סמ תדוקפו ןוה תנבלה ,םיציב תחרבה תוריבעב יוארה השינעה םחתמ

םיווצו םושיא יבתכ


יאבג םיסינ ןב השמ ןליא ’נ י”מ
25 םינש ררוגתה הב םשאנה ירוה תולעבב הרידל רתיה ןיב םושיא בתכ תרגסמב האפקהה וצ
םימס תדבעמ םשאנה ליעפה הנממו

אלג ’נ י”מ 1185/06/19 א”לפ
25
הרובעתב א”כב טוליח תשקב

ילאומש זרא י”מ
26
ילאוטריו עבטמ לש טוליח תשקב

םינוכדעו תויחנה


הרטשמהמ עדימ תרבעהל ל”טמ ידבוע לש הכמסה בתכ
27 רש לש ויתויוכמסל יטנוולר רשא עדימ ל”טמל ריבעהל הרטשמה תיאשר םהב םיאנתה
רורטב קבאמה קוח יפל ןוחטבה

25.4.19 םוימ מ”הפל ילילפה הנשמה תייחנה
27 סרטניאהשכ םיגירח םירקמב קר סמ ’ע תריקח רדעיהב םיסימה תושרמ עדימ תרבעה
תאז קידצמ ירוביצה

19.6.19 םוימ הייחנה ,טוליחל דעוימה ןמוזמ תדקפה -תוריקח ח”מר תייחנה
27
לארשי תרטשמ תובשחל רבעוי טוליחה תוליע ללכ חכמ ספתנש ןמוזמ ףסכ לכ


4

15.5.19 םוימ הייחנה ,ל”וחב םיסכנ רותיא - תוריקח ח”מר תייחנה
28
יטנוולרה יזוחמה ל”כאה תווצ תועצמאב ןוה תנבלה םואית ’וח ’רל תונפל הייחנה

קזבמב ימואל קנבל םיווצ תצפה
28
םישגדו ןוכדע

תילכלכ הפיכא אשונב הארקמ
הסיפת ילולסמ :תמגוד תילכלכה הפיכאב תויגוס םע תיסיסב תודדומתה העיצמה הארקמ
28
ישנא םיווצ יגוס ,בכר טוליחו הסיפת תולועפ רדס ,תילכלכ הריקחל םיאשונ /תולאש ,םישגדו
דועו רשק

יסנניפ ףוג תריקחל תוקיטקרפ ךמסמ
29 םניהש םיפסכ להנמה יסנניפ ףוג ברועמ רשאכ ןוה תנבלה תריקחל עגונה תוקיטקרפ ךמסמ
”רוסא שוכר“ רדגב
לארשי-ל”וח ןוה תנבלה תכרעמל עגונב דחוימ יניעידומ טקל
30
תוצלמהו תונבות ןיעידומה תנומת ירקיע

5

הקיקח

2018-ח"עשתה ,ןמוזמב שומישה םוצמצ קוח


,לובקתו םולשת יעצמא דועית תבוח עבוקו ,םיקיש תובסה לע ,ןמוזמב שומישה לע תולבגמ ליטמ קוחה
םיסמה תושר לש הפיכאו חוקיפ תחת


:תואקסע עוציבב ןמוזמב שומיש לע תולבגה עבוק קוחה 1 .
םידדצה דחאשכ ח"ש 11,000 לע הלוע המוכסש הקסע לע ןמוזמב םולשת רוסיא - קסועל .א
לש ףרה תא רובעי אל םוכסהש יאנתבו הקסעה ריחממ 10% דע םלשל ןתינ ;קסוע ונה הקסעל

.₪ 11,000
יפל ,הקסעה ריחממ 10% וא ₪ 50,000 לש ףס לעמ ןמוזמב םולשת רוסיא – קסוע וניאש ימל .ב
.ךומנה

.תואקסע רובע ח"ש 55,000 לש הרקת העבקנ -רייתל .ג
.האוולה וא ,המורת ,הדובע רכש לש ןמוזמב םולשת וא הלבקל ח"ש 11,000 לש הרקת עבוק קוחה 2 .
.חקופמ יסנניפ ףוג ןתונש האוולה לע הלח אל הלבגהה
םיאשר ויהי םיח"מג םג יכ עבקנ ,תומושרב קוחה םוסרפ םוימ םייתנש לש הפוקתל העש תארוהכ
.םיחקופמ םייסנניפ םיפוגל המודב ,ןמוזמב תואוולה תתל

;החפשמ יבורקל םולשתו ןמוזמב תונתמ תקנעה וא הלבק יבגל ח"ש 50,000 לש הרקת עבוק קוחה 3 .
.הנתמה םוכסמ 10% דע קר ןמוזמב לבקל ןתינ הז םוכס לעמ הנתמב
:רתיה ןיב תוללוכה ,םבסיהו םיקישב שומיש לע תולבגה עבוק קוחה 4 .

וא "חותפ קיש"( קישה לע םיבוקנ בסמה יטרפ אלל בסומ קיש תלבק וא ןתמ לע טלחומ רוסיא .א
. קסוע אוה קישה לבקמ וא קישה רסומ רשאכ ,)"קלחה לע בסומ" קיש
קסוע םניא קישה לבקמו רסומ רשאכ ,₪ 5,000 לע הלועה קישב רומאכ רוסיא .ב
.קישב םיבוקנ בסמה לש ותוהז רפסמו ומשש ילב בסומ קיש תלבק לע וא קיש תבסה לע רוסיא .ג
:)2019 ילוימ לחה( תואבה תוביסנב ,א"שנ/ראודה קנב/קנב י"ע םיקיש ןועריפ רוסיא עבוק קוחה .ד

;וב בוקנ ערפנה םשש אלל ·
אוה ינשה בסיהה םא – םיגירח( תחא םעפמ רתוי בסוהש ח"ש 10,000 לע הלועש בסומ קיש ·
.)חקופמ יסנניפ ףוגל ףסונ בסיה וא ,ונועריפ ךרוצל א"שנ/ראודה קנב/קנבל

לש תוהזה רפסמו בסנהו בסמה תומש וב םיבוקנ אל םא ח"ש 10,000 לע הלועש בסומ קיש ·
;בסמה
םולשתה יעצמא תודוא םיטרפ תללוכה ןיעקרקמ תואקסעב םולשתה ןפוא תודוא הרהצה בייחמ קוחה 5 .
ותוכז םושירל יאנתכ ותרהצהב ןומימה תורוקמ יטרפו תואתכמסא יווילב הרומתה הנתינ ותועצמאב
.ןיעקרקמ יוסימ קוחל )2()א(16 ףיעס חכמ ןיעקרקמה סקנפב

תעצבתמש הקסע יבגל תוארוהה ולוחי אל הכלהמבש םינש שולש לש הפוקתל העש תארוה עבוק קוחה 6 .
ןתונ רשא ילארשיה חרזאה לע הלחה ,הבוח העבקנ םלוא .ילארשי חרזא וניאש רוזאה בשות לומ לא
.ח"ש 50,000 לש םוכס לע הלועש וזכ הקסע לכ לע תושרל חוודל ,רוזאה בשותמ םולשת לבקמ וא


6

:תויצקנס עבוק קוחה 7 .

. )יקסע תוריש ינתונ תוברל( קסוע לע יביסרגורפ יפסכ םוציע .א
.קסוע וניאש םדא לע ילהנמ סנק .ב
,ןמוזמב שומיש יבגל םירוסיאה דחאמ קמחתהל הרטמב המרמ תריבעב תילילפ הפיכא .ג
.ךמסמב םיבזוכ םיטרפ םושיר וא ,הנתמ ,האוולה ,המורת ,הדובע-רכש ,הקסע לוציפ תוברל
:םישגד 8 .

.תורישה ןתונ וא סכנה רכומ םע ומכוסש תוולנ תואצוהו םיסמ לולכל שי הקסעה ריחמב .א
.ןמוזמב אלש םלוש הרומתהמ קלח םא הנשמ הז ןיא .ב
םכסוה םא אלא ,תחא הקסעכ םיסכנה לכ לש רבטצמה ריחמה תא וארי אל ,םיסכנ רפסמ תריכמב .ג

הרטמב תואקסע רפסמל הקסע לש יתוכאלמ לוציפ .תחא הנועבו תעב םתריכמ לע םידדצה ןיב
.רסאמ שנוע לטומ ועוציב לע רשא המרמ השעמב וניה – הלבגמהמ קמחתהל
אל( הקסעה ריחמכ יתפוקת ןפואב םלשל שיש םולשת לכ וארי תוריש תלבקל תכשמתמ הקסעב .ד
.)תעל תעמ חוקלל םיקפוסמ םירצומה הב רכמ תקסעב רבודמ
םלשל שיש םולשת לכ וארי ,ןירועישל אל ,תעל תעמ תמלושמ הרומתהש תוריכש תוכז לש רכמב .ה

.הקסעה ריחמכ
.תולבגהה תחת היוצמ הניא ,ןמוזמ לש הרמה וא הרבעה ,הכישמ ,הדקפה תוברל ,תיאקנב הלועפ .ו
.םהיניב לצופי אל "הקסעה ריחמ" ,םירכומ/םישכור רפסמ שי הב הקסעב .ז

ריחמ תא וארי םימולשתב תמלושמ הרומתה רשאכ )תורישמ לידבהל( סכנ לש רכמ תקסעב .ח
.ללוכה ריחמב הקסעה

אלמה קוחל
7

תויאקנב ץוח תואוולה תרדסה קוח - ןגוה יארשא קוח

2017-ז"עשתה ,)5 'סמ ןוקית(.ההז ןפואב יאקנב ץוחהו יאקנבה -יארשאה קוש לע לח קוחה 1 .
:רוקמ תוריבע 3 ןכותמ תוילילפ תוריבע עבוק קוחה 2 .
.)30%+ לארשי קנב( תילילפה תיבירה לע הלועה תיבירב הזוח תתירכ .א

.תילילפה תיבירה לע הלועה םוכסב האוולה תרגסמב םולשת תלבק .ב
הרטמב םישרדנה םייתוהמה םיטרפה לכ אלל וא בתכב ךמסמ אלל האוולה הזוח תתירכ .ג
קוחה תוארוה רחא יוליממ קמחתהל
ןיגב םייפסכ םימוציעו ,30%+ לארשי קנב תיביר לע הלועה תיביר לע תילילפ הפיכא עבוק קוחה 3 .

.15%+ לארשי קנב תיביר ונייה ,תיחרזא תיביר
.האוולה הזוחב יוליג תובוח עבוק קוחה 4 .
.ידיימ ןועריפל האוולהה תדמעה ןפוא רידסמ קוחה 5 .
.הוולמ י"ע רוגיפבש םולשת תייבג ןפוא רידסמ קוחה 6 .


אלמה קוחל

םייסנניפ םיתוריש( םיסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח


2016-ו"עשת )םירדסומ


יתורישו םייסנניפ םיתורישה םוחת תא רידסמו רוטקסה לע חקפי רשא יסנניפ רוטלוגר ךימסמ קוחה 1 .
.קשמב םייאקנב ץוח יארשא
ינתונ לש םיאבה םיגוסל ןוהה קוש תושר תועצמאב חוקיפו יושיר תובוח יטביהב היצלוגר רצימ קוחה 2 .

:םיסנניפ םיתוריש
;תורטשה תדוקפב םתועמשמכ ןיפילח יחטשו בוח יחטש ,םיקיש ןויכינ :תוברל - יארשא ןתמ .א
יתוריש תוברל ,רחאמ םייסנניפ םיסכנ לבקל יארשאה לבקמ לש ותוכז תאחמה דגנכ יארשא ןתמ
,)םימיוסמ םיגירח טעמל( תוריש וא סכנ לש הרכשה וא השיכר ןומימ בגא יארשא ןתמ , ןויכינ

לבקמ לא הרזח תוכז אלב סכנ דבעושמ ודגנכש יארשא ןתמ ;רחא לש תובייחתהל תוברע ןתמ
.בויחה םויק-יא לשב יארשאה
וא תיאקנב האחמה ,רטש וא בוח רטש ,קיש ;ןמוזמ :תוברל( יסנניפ סכנב תוריש ןתמ .ב
וא םיסכנ תשיכרל םידעוימה רחא ץפח וא תיחול ;ז"כומל ךרע ריינ ;יפסכ ןודקיפ ;םיעסונ תאחמה

לכ ללוכ )דועו ;ילאוטריו עבטמ ;רשה עבקש םוכס לעמ יפסכ ךרע םהב רובצל ןתינש ,םיתוריש
סכנ לש הפלחה :קוסיע ךרד תישענה ,יארשא ןתמ הב ןיאש ,ןלהל תוטרופמה תולועפהמ הלועפ
לוהינ ;יסנניפ סכנ לש הרבעה וא הריכמ ,הרמה ,הטירפ ,ןוידפ תוברל ,רחא יסנניפ סכנב יסנניפ
.תפסכ תועצמאב תוברל ,יסנניפ סכנ לש הרימש וא

דבלבו ,קוסיע ךרד םישענה ,תחאכ ,יארשא ןתמו תונודקיפ תלבק ללוכ יארשאו ןודקיפ יתוריש .ג
ןהירבחל תוקינעמה תויפותיש תודוגאו תיביר יאשונ ,םקלח וא םלוכ ,יארשאה וא תונודקיפהש
. םיפסונ םייסיסב תואקנב יתוריש דצל יארשאו ןודקיפ יתוריש
יארשא יסיטרכ לש הקפנה .ד8

םיעצמאב וא טנרטניאה תשר תועצמאב תלעופה יארשאב ךוויתל תנווקמ תכרעמ תלעפה .ה

תואקסע עוציב םשל םיוולל םיוולמ ןיב ךוויתל תשמשמה ,וצב רשה עבקש םירחא םייגולונכט
.רומאכ תואקסע לש ןלועפתלו יארשא ןתמל
רוסיא תובוח תולטומ וחוכמש ,ןוה תנבלה רוסיא קוח תא םייסנניפ םיתוריש ינתונ לע ליחמ קוחה 3 .
תרימשו דועית ;תואקסעו תוחוקל רוטינ ;חוקלה תרכהו יוהיז תובוח :ןוגכ ,רורט ןומימו ןוה תנבלה
.ןוה תנבלה רוסיאל תושרל חווידו ;תועדומ תאלעהו תיעוצקמ הכרדה ;םיכמסמ

יסנניפ סכנב תוריש ינתונל וצ ןקתוה םרטו ,ףקותב וניא םיפ"שנ לע לחש ןוה תנבלה רוסיא וצ ,עגרכ 4 .
ןוה תנבלה רוסיא תובוח םיפ"שנ לע תולח אל רבוטקואמ לחה ןכל – )הקוח תדעו ןחלוש לע ןיתממ(
רוסיא וצו 2019 ינוי ףקותל סנכנ רשא יארשא ךוויתל תכרעמ יליעפמ לע ןוה תנבלה רוסיא וצ ,טעמל

.2018 ץרמב תסנכב רשוא רשא יארשא יתוריש ינתונ לע ןוה תנבלה

אלמה קוחל
9

הקיספןוילעה טפשמה תיב

'חאו לובוט - 6483/18 , 6226/18 ,6204/18 ,6201/18 פ"ע

'חאו לארשי תנידמ 'נ


28.10.19 םוימ ףפוקסורגו זרא-קרב ,תימע םיטפושה 'בכ תטלחה
תבחר המרמ הניינעש םיאלקחה ץקוע תיישרפב םימשאנה ומשאוה "םישואב תוריפ" תיישרפ תרגסמב
העשרהה .₪ ןוילימ 4-כ לש ףקיהב ןוה תנבלה תוריבעו תוקריו תוריפ יאנוטיס י"ע ,םיאלקח יפלכ ףקיה

תודע תא החד אמק ש"מיבש רחאל( תויתביסנ תויאר לע הרקיעב הססבתהש ,תיזכרמה המרמה תריבעב
תוריבע המכמ וכוז םימשאנה ,תאז דצל .הנכ לע הרתונ – )הנמיהמ יתלבכ ,הריבעל ףתוש יזכרמה דעה
.םושיאה בתכ ילושבש


וחדנ )3-ו 2 םימשאנל םינש 4-ו 6 ,ירקיעה םשאנל רסאמ תונש 8( םהישנוע תרמוח לע םימשאנה ירוערע
רסאמה ישנוע ורזגנ רבד לש ומוכיס .ןידה תערכהב תוברעתהה רואל השינעב תומאתה ושענש ךות ,ללככ
לע הנידמה רוערע לבקתה ןוילעה ש"מהיבב .המאתהב 3-1 םימשאנל רסאמ ישדוח 42-ו 60 ,90 :םיאבה
: יכ עבקנ ןוה תנבלה תריבע תודוסי חותינ תרגסמבו ,ןוה תנבלה תוריבעמ םימשאנ ינש יוכיז


.תיאלקחה הרוחסה אוה רוסאה שוכרה 1 .

.ה"ה ךרוצל רוקמ תריבעכ תשמשמ המרמב רבד תלבק תריבע 2 .


."שוכרב תולועפ" ןה )התריכמו התקזחה ,התלבק( תיאלקחה הרוחסב ועציבש תולועפה 3 .

הלבק וא הינקה" :ןוה תנבלה רוסיא קוחל 1 ףיעסב התרדגהכ "שוכרב הלועפ" הווהמ וניא םושיר רדעיה 4 .

,הריסמ איהש שוכרב הלועפ ןכו ,הרומתב אלש ןיבו הרומתב ןיב ,שוכרב תרחא תוכז לש וא תולעב לש
וא ןתמ ,ךווית ,םהב הקזחה וא ךרע תוריינב הלועפ ,העקשה ,תיאקנב הלועפ ,הרמה ,הקזחה ,הלבק
וניא אוה םא םג ,רחא שוכר םע רוסא שוכר לש בוברע ןכו ,תונמאנ תריציו אוציי ,אוביי ,יארשא תלבק
."רוסא שוכר


תא ריתסהל הנווכ ןכתית אלש הנעט התחדנ ,ןוהה תנבלה תריבע לש ישפנה הדוסי תחכוהל רשקהב 5 .
.ןמז ךרואל דמעמ הקיזחמ הניאש תיאלקח הרוחסב רבודמשכ ידיתע שומיש ךרוצל שוכרה


לכ לע תלטומ הרבחה ישעמל תוירחאה ,המרמה ישעמל תיביטקיפ תוסכ הווהמ הרבחשכ יכ עבקנ דוע 6 .
.ודבל םושרה םילעבה לע אלו הירוחאמ םידמועה

.יתוהמ ןפואב תנחבנ הרבחה ישעמל תוירחאה תלאש


:טוליחה תשקבב םיינוידה םימגפה תייגוס ןיינעל

רזג ןתמ רחאל ,ןידה רזגב הללכנ אל טוליחה ןיינעב הטלחההו שנועל םינועיטהמ הדרפוה טוליחה תשקב

קלחכ ןתניהל הכירצ ילילפ טוליח רבדב הטלחהש קומינב ןוידל דעומ עובקל יזוחמה ש"מהיב בריס ןידה10

.הב ןודל תוכמס ש"מהיבל ןיא - וז תרגסמב הנתינ אלשמו ןידה רזגמ


יא( טוליחה תשקב לופיטב ולפנש םינוידה םימגפה ףרחש עבקו הנידמה רוערע תא לביק ןוילעה ש"מהיב
ילככ טוליחה תובישח רואלש ירה ,)םיברועמה לכ לש תונעטה תעימש יא ,תוכז םינעוטה י"ע העדוה תלבק
.יזוחמה ש"מהיבל טוליחה תשקבב ןוידה תא ריזחהל שיו יופירל ןתינה םגפב רבודמ – ןוה תנבלהב קבאמל

האלמה הטלחהל

דול -זכרמ יזוחמה טפשמה תיב

'חאו )ריצע(אריעז ןמניילק 'נ לארשי תנידמ 38315/12/15 פ"ת


25.3.19 םוימ לאוקי זרא טפושה דובכ תטלחה

,הגוז ןב( הבורקה התביבסמ רקיעב ,םילקש ינוילימ הבנגו החילצמ ן"לדנ תימזיכ המצע הגיצה תמשאנה
סחיב – םירומחו םינוש אווש יגצמ םינושה םיננולתמל הגיצה תמשאנה .)דועו ,הלש קנבה להנמ ,היחא

ןיב ,וול ולא םיגצמ .ןדוסיבש םיפסונ םייתועמשמ םיטרפלו ןרדגב ודמעוהש תוחוטבל ,תועקשהה תוהמל
םיננולתמה ןיבל תמשאנה ןיב וררשש ןומאהו הברקה יסחי לוצינב ,םיפיוזמ םיכמסמב שומישב ,רתיה
םייח תמר ללוכ( המרמה יפסכב השענש שומישה יכ עבקנ .החילצמו הרישע ן"לדנ תימזיכ התימדת לוצינבו
החילצמ ן"לדנ תימזי איה ויפל בזוכה גצמה תא ססבל תמשאנל רשפא רשא ,)םיננולתמל תונתמו ההובג
:ןלהל טרופמכ ןוה תנבלה הווהמ ,תוריבעה תא עצבל ךישמהל ךכבו


םיננולתמ לש םשוכר םעו הלש השוכר םע בברוע הז שוכר .רוסא שוכר םיננולתמהמ הלביק תמשאנה 1 .
"גורדש" ,ללכ הז שומיש .וב בחרנ שומישל ןכו וילעבו ורוקמ תאווסהל ,השעמל ,ליבוהש ןפואב ,םיפסונ
הרתי .םיפסונ םיננולתמ לש תואוולה יוסיכל םולשת ןכו הרקוי יבכרו ל"וחל תוסיט ,םייחה חרוא לש

"החלצההו רשועה גצמ" תריציל ףא תמשאנה תא שמיש םייחה חרוא לש "גורדש" ותוא יכ אצמנ ,ךכמ
תואוולהו םיפסכ לוטילו ףיסוהל הל עייס הז גצמו רתויב החילצמ ן"לדנ תימזי התייה לשמ ,התוא ףפאש
םיחוורב רזוח שומיש" תמשאנה התשע ,השעמל ,ךכב .הלש 'התחלצהל' ףרטצהל וצרש םיננולתממ

חרוא גורדשו החלצההו רשועה גצמ ןומימ םשל ,רתיה ןיב ,העציבש תוריבעה ןמ הל ורצונש "םיילכלכה
לעמ ,םידמלמ ולא םינותנ .םיפסונ םיננולתממ תואוולה תליטנב התוליעפ ךשמה ןומימ םשלו הייח
שוכרב רזוח שומיש התשע יכ ןכו "רוקמה תריבע תוריפמ האנה" הקיפה תמשאנה יכ ,ריבס קפס לכל
.ןוה תנבלה רוסיא קוח לש ותילכתל דוגינב – רוסאה
ףסכ ןיבלהל" הרטמ תוארהל חרכה לכ ןיא יכ עבקנ ,קוחל )א(3 ףיעסל שרדנה ישפנה דוסיל סחיב 2 .

דוסיה תא ."רוקמה תריבע תוריפמ האנה רשפאל" ,הפיאש וא ,ןוצר תחכוהב יד ."ןבל ףסכל רוחש
.תויתוגהנתה-תורישי תויאר תועצמאב ןהו תויתביסנ תויאר תועצמאב ןה חיכוהל ןתינ שרדנה ישפנה
שומיש תושעל תורשפאה תא ןיירבעהמ לולשל התרטמש קוחה תילכתמ רתיה ןיב ,תורזגנ תועיבקה

וא תילילפ תוליעפ ךשמה ןומימל שומיש ללוכ ,עציבש תוריבעה ןמ ול ורצונש םיילכלכה םיחוורב11

.התבחרה

"קסע" חכוה אל יכ הנגהה תנעט תא החד ש"מיבש ךות סמ תוריבע עוציבב העשרוה תמשאנה ,ןכ ומכ 3 .
.סמב תבייח תויקוח יתלב הסנכה םג היפל הכלהה לע רזחו

האלמה הטלחהל

ןוילעה טפשמה תיב


י"מ 'נ חרפי דוהאו מ"עב תוביאש ריאמ דוהא 80/19 פ"ע


11.8.19 םוימ ןורב טפושה 'בכ תטלחה

.המרמב זרכמה תלבקו זרכמל םיעגונה דחושו המרמ תותיחש ישעמ ןיגב שגוה םושיאה בתכ

.₪ ינוילמ 35 יוושב םיכילהה םות דע הסיפת וצ ןתיל יזוחמה תטלחהל עגונב שגוה רוערעה


תללוכה ,הרומתה לכ תא אלו הלביק הרבחהש הרומתה ךותמ חוורה תא קר טלחל ןתינ יכ ונעט םישקבמה
לע דמעוה וצה יוושו תויתדימה ןורקיע חכונ תיקלח לבקתה רוערעה .תואצוהו תויולעל ושמישש םיפסכ םג
: יכ קספנ .₪ ןוילמ 18


.טוליח וצ ןתניי ללכ ךרדבו ,דחוימב בחר אוה ןוה תנבלה רוסיא קוח יפ לע טוליח 1 .

איה תיזכרמה :תופפוח םיתיעל ,תוילכת רפסמ תודמוע ןוה תנבלה רוסיא קוח יפל טוליחה לש ודוסיב 2 .

.תישנועהו תיתעתרהה תילכתה הדיצלו )ויפמ ןלזג לש ועלב תאצוה( תיניינקה תילכתה

.םייפולח םיישנוע םיעצמא םניא טוליחהו סנקה 3 .

תקזחמ הנהנ ןיידעש םשאנה לש ןיינקה תוכזב העיגפה תדמוע ינמז ןפואב שוכר טלחל תורשפאה דצל 4 .

קודבלו ,תקפסמ תיתייאר תיתשת תמייק םא קודבל שי טוליח לש ינמז וצ ןתמל םדוק ,ךכיפל .תופחה
תוריהז תטיקנ לומ לא טוליחה תחטבהל עגונב ירוביצה סרטניאה ןיב ןוזיא( וצה ןתמב תויתדימה תא
.)טוליחה ףקיה תעיבקב תויתדימו


תעבוקה ,קוחל )2()א(21 ףיעסב קקוחמה תנווכ םא הלאשה איה הז ררעב הלועה תירקיעה תקולחמה 5 .
םיפסכה תא םג תללוכ ,הריבעה רכש ,ירק ,תיניירבעה תוליעפה הקיפהש תוריפל טוליח תארוה
ואישהש חוורה תא קר וא ,תוריפ םתוא תא קיפהל ידכ ,םימשאנה ואיצוהש תואצוהו תויולעל ושמישש

,ןוילעב ערכוה אל ןיידעש ,אוולב ןיינע .ןוילעה ש"מהיב תקיספב הנודנ םרט וז הלאש .תוריבע ןתוא
טוליחה בלשל החדי היגוסב ןוידהו הז ןיינעב תורמסמ ועבקיי אל וז הטלחהב ןכלו ,ויתוביסנב המוד
.יפוסה


רתיל הרומתה ךותמ חוורה ןיב הנחבהל םוקמ ןיא - טוליחל שוכרה תרגסמ תעיבקב ,תאז םע דחי 6 .
.היביכרמ

תוארל תטפושה התשקתה ל"נה הרקמב .תיתוכאלמ אצמיהל הלולע תוימיטיגל תויולע ןיב הנחבהה 7 .
12

תעמטה ,דחושו הבינג תוריבעמ ולדח אל םיניירבעה ,םתייכז םע ןכש ,ולבקתהש םיפסכב תוימיטיגל

גוויסה אלל תודובעה עוציב םצעו ,תויביטקיפ תוינובשח ,ףויז בגא תיאנובשחה תכרעמב םיפסכה
.שרדנה ינלבקה

,תאז .תויתדימה ןורקיע םשב הסיפתה ףקיה תא םצמצל םוקמ שי יכ האצמ תטפושה ,התטלחהב 8 .

ךילהה םויסל רתונש ןמזה יפצו )םינש 5( ףלחש ןמזה קרפ תניחב ךות םיכילהה תוכשמתה חכונ
תודובעה עוציב תא םג ןובשחב תטפושה תחקול ,ליעלש תוקמנהל דוגינבו הז רשקהבו .)םידע 400כ(
.ןימזמה ןוצר תועיבשל

האלמה הטלחהל

םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב


'חאו לאכימ ןב 'נ י"מ 71503/1/18 א"צ


05.09.19 םוימ רשא רב רמת תטפושה 'בכ תטלחה

ינוילימ תורשע לש ףקיהב ןוה תנבלה תוריבעו ,סמ תוריבע ,םייקוח יתלב םירומיה תיישרפ תרגסמב
דיקפתב שמישו םירומיהה ךרעמ לש הדימריפה שארב דמע רשא ,יזכרמה םשאנה לצא ספתנ ,םילקש

.₪ ןוילימ 5.5-כ לש יוושב שוכר ,םירומיהה ינכוס להנמו רבזגה

:הטלחהה ירקיע ןלהל

לעופב ועיגהש םיחוורל קר סחייתהל שי םירומיהה תוריבע בושיחב היפל הנעטה תא החוד ש"מהיב 1 .

.)ליעל ןוילעה ש"מהיב תקיספל המודב( םשאנה לש וסיכל

,ןיעקרקמ( םינוש םיסכנ תיינקל ושמיש רשא םייקוח אלה םירומיהה יפסכב ןוה תנבלה העצוב יכ עבקנ 2 .
בישמהש הכומנה תורבתסה תמייק יכ עבקנ .םיליגרה קנבה תונובשח ךותב ובברעתה רשאכ ,)םיבכר

.ידמל תוכומנ ויהש ,תוחוודמה ויתוסנכהמ קרו ךא םיסכנה תא הנק

ףא .ותומח ש"ע היינשהו םשאנה לש ודוד ש"ע המושר תחאה רשאכ תוריד יתש וספתנ :ן"לדנ יבגל 3 .
חכונ התרכשהמ םילבקתמה ד"כש ימד לש ןכו תורידה תחא לכ לש טוליחל השקב השגוה ןכ יפ לע

לעו החפשמ יבורק ש"ע ןמושיר ףא לע יכ עבק ש"מהיב ."הריבעה ירפ"כ הנבלה יפסכמ ןתשיכר
ךכמ תונשל ידכ ךכב ןיא - )יזכרמה םשאנה אל אוהש( הרידה ילעבל םימלושמ תוריכשה ימדש ףא
הרידה רכש היפל הנידמה תשקב תא לביקו םשאנה תולעבב םה תוריכשה ימד ןהו הרידה ןה לעופבש

.טוליחה תדיחיל רבעוי

עבק ,ןכו ךרע תדירי תעינמ ךרוצל סופת בכר ילכ תריכמל השקבה תא לביק ש"מהיב :בכרה ילכ יבגל 4 .
.םיריבס הייחמ יעצמאכ וספתנש בכרה ילכ ינשמ דחא תא ררחשל שי יכ


ירה ,הייחמ יעצמא ול ןיאו ספתנ ושוכר לכ יכ םשאנה תונעט תורמל :םיריבס הייחמ יעצמא תייגוסב 5 .
₪ 18,000-ל תורבטצמש תועובקה ויתוסנכהב יד יכ עבקנ ,םשאנה תריקחו ריהצת תשגה רחאלש
13

ותיבב רויד תודיחי יתש ןכו הרורב אל הביסמ תדבוע אל ותשא( תוילאיצנטופ תוסנכה דצל ,שדוחל

הייחמ יעצמא ךרוצל ,הנשכ ינפל לביקש ₪ 200,000 לש םוכסו ,)ןמזה לכ תורכשומ אל ותנעטל רשא
.)םידחוימ םיכרצ ילעב םהמ דחא םכותמ( םידלי 7 תב החפשמל םיריבס

תרדסהו יטפשמ גוציי ךרוצל םשאנה תשקבל סופתה שוכרהמ ףסכ ררחושי אל יכ עבק ש"מהיב 6 .

ענמנ( ילכלכה ובצמ רבדב םינותנ ריתסה םשאנהש ךכל לקשמ הנתנ תטפושה .תויושרל ויתובוח
.)ב"צויכו השיאה תוסנכה לע םינותנ ,קנב תונובשח יטלפ תאבהמ

האלמה הטלחהל

ןויצל ןושארב םולשה טפשמ תיב

'חאו בהל ןורוד דגנ י"מ 66363/12/18 ת"ה


13.8.19 םוימ ןונבא טפושה 'בכ תטלחה

הריבעה ףקיהמ תיצחמל םיסופתה ףקיה תא םצמצל טפשמה תיב טילחמ ,ליעל 80/19 פ"עב הטלחה חורב
ןמז תא הלצינ הנידמה יכו תויארה לע תקולחמ ןיאש תורמל תאז ,)סופתה שוכרהמ תיצחמ הז הרקמבו(

.יוארכ הריקחה

:תויתדימה תרגסמב ןובשחב חקלש םילוקישה תא טרפמ ש"מהיב


תודשחה תמצוע .א
תוריבעב בישמה לש וקלח .ב
)אל/ריכב( תיניירבעה הצובקב בישמה דמעמ .ג
המויסל יופצה ןמזהו הריקחה בצק תומדקתה .ד

םושיא בתכ תשגהל תורשפאה .ה
ךילהה לוהינל יופצה ןמזה .ו
העשרהה ייוכיס .ז

.)טוליחה תוליע עקר לע( ךילהה םותב טוליחה ייוכיס .ח

האלמה הטלחהל
14

דול-זכרמ יזוחמה טפשמה תיב


'חאו קולעצ ובא 'נ י"מ 31784/04/19 א"צ


10.6.19 םוימ לאילמג-ןאיורד טפושה 'בכ תטלחה

ויחאל ךייש ףסכה לש יראה קלחש רסמ דושחה .דושחה לש ותיבב ןמוזמב ₪ ןוילמכ ורתוא שופיח ךלהמב
וקפנוה ףסכה תורטש יכ חכוה ש"מיבב .ויחאל סכנ תריכמ תודוא ,סמ ימולשתב הבוג רשא ,הזוח גיצה ףאו
ינמז דעסב הטלחהה תרגסמב . הזוחל רושק וניא ספתנש ןמוזמה יכו ,הזוחה תמיתח דעומ רחאל הנשכ
:טפשמה תיב עבק


סמ תדוקפ לע ססבתהב סמ תריבע המייקתה יכ טפשמה תיב עבוק רבסומ יתלב ןוה תסיפת חכונ 1 .
.הסנכה


יעצמאכ ןה ,סמ תריבעב תיפ"דספ הסיפת תליע םיקמ ספתנש ןמוזמה ףסכה יכ עבוק טפשמה תיב 2 .
.רכשכ ןהו


.הרתסה תלועפ הווהמ יקנ ףסכב רוחשה ףסכה לש יזיפה בוברעה 3 .

.ןויע ךירצב הלאשה תא טפשמה תיב ריאשמ - הסיפת הקידצמכ שובישה תליעל סחיב 4 .

ףקיהב שוכר רורחש לעו ₪ ןוילמ יצחכ לש הסיפת לע טפשמה תיב הרומ - תויתדימה לע ססבתהב 5 .

םירשכ םיפסכ םאולמב טלחל אלש הקיספה תייטנו תיתייארה תיתשתה תמצוע חכונ ,תאז .המוד
.םלעוהש תוסנכהה ךסמ רזגייש סמה םוכסב בשחתהב ןהו םירוסאב ובברועש

האלמה הטלחהל
ןוילעה טפשמה תיב


י"מ 'נ ןמרופ ןתנ 2851/19 פ"שב


7.5.2019 םוימ ףפוקסורג טפושה דובכ תטלחה

ספתנ הריקחה תרגסמב .דגאב ריכבכ לביק ותוא ורוי ןוילמ ךסב דחוש ןיגב םינש 3 ךשמב רקחנ םשאנה
.תיבירה תא ררחשל שקיבו ,₪ ןוילימ 1.8 ס"ע תיביר חימצהש ₪ ןוילימ 5.6 ךסב )םיפסכו ן"לדנ( ושוכר
:יכ קספנו ,הנידמה תבושתב ךרוצ אלל התחדנ השקבה


לעמ( םינש 10 ךשמב וילע החמצנש תיבירה תא םג רוסאה שוכרה דבלמ טלחל יאשר טפשמה תיב 1 .
.הריבע רכשכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,גשוהש שוכרב קסועה קוחל 21 'ס חכמ )ןרקה יוושמ 32%
15

"ךירעהל" יאשר טפשמה תיבו "ריבס קפסל רבעמ" לש יתייאר ףרב חיכוהל ךרוצ ןיא תיבירה רועיש תא 2 .

ובש ימדקמה בלשה רואל אמק ש"מיב לש וז העיבקב ברעתה אל ןוילעה ש"מהיב( .תיבירה יווש תא
.)ךילהה אצמנ

האלמה הטלחהל

הפיחב יזוחמה טפשמ תיב

יוסח 'נ הירהנ 'ת י"מ 49230/05/19 ח"ע


21/5/19 םוימ לאנתנ ןורש רמת תטפושה תטלחה

בכרב תגהונ איהשכ )תואקסע רפסמ( םינכוסמ םימסב רחסל דשחב תמשאנה הרצענ 16/05/19 ךיראתב

םולשה טפשמ תיבל השגוה 19/05/19 םויב .הרטשמה ידיב קזחוהו ספתנ בכרה .המיא ש"ע םושר רשא
רצעמ( פ"דספל 43-ו 34 ,32 םיפיעס יפל בכרה ילכל םיכמסמ תאצמהו העינמ וצ ןתמל השקב תוירקב
בכרה תסיפת רואל יכ טפשמה תיב טילחה דחא דצ דמעמב ןוידב .1969-ט"כשתה )שדח חסונ()שופיחו
יפל בכרה תלעב רדעיהב ,תפסונ הטלחהב .החדיי ןוידה ןכלו דחא דצ דמעמב וצה ןתמל םוקמ ןיא ,תיזיפ

.תשקבמה י"ע תיזיפ סופת בכרהו רחאמ דחא דצ דמעמב וצה ןתמב תופיחד ןיא יכ תטפושה העבק ,םושירה

:קספנ


וצה תילכת ןכש ,םידדצה ינש דמעמב תויהל רומא השקבב ןוידה יכ עבק תע אמק טפשמה תיב הגש .
השקב שגותו הדימב בכרה טוליח תא לכסל היושעש הלועפ לכ עצבל בכרה לש םילעבהמ עונמל איה
.טוליחה לוכיסל םורגל הלוכי הזכש ןויד םויק לע העדוה םצע .וטלחל
הטלחה תלבק םרטב בכרה לש םושרה םילעבה תדמע תא לבקל שי יכ עבק תע אמק טפשמ תיב הגש 2 .

םושרה םילעבה תדמע .בכרה לש םושרה םילעבל אלו יושירה דרשמל הנפומ וצה ןכש ,וצה ןתמ לע
,דיתעב בכרה טוליח תא חיטבת רשא הטלחה לבקתהל הרומא וב בלשב אל ךא ,עמשיהל הכירצ ןכא
.ומצע טוליחה ןיינעל ןוידב אלא

האלמה הטלחהל

ופי -ביבא לתב םולשה טפשמ תיב


Bobroff א"ת האנוה י"מ 'נ 'חאו 17501/04/17 ת”ה


27.3.19 םוימ רובת הענ תטפושה 'בכ תטלחה
ןמזה ףולחל תועגונה תונעטב ודגנתה םימשאנה .תישימחה םעפב שוכר תסיפת ךיראהל השקיב הנידמה
ליחהל ושקיב ,ןכ ומכ .ץראב םימשאנ לע קר לוחת פ"דספה יפל הסיפת יכ ונעט דוע ,)םייתנשל לעמ( ברה
םוכס רורחש ןיפולחלו הסיפתה ךשמ לע םירצעמ פ"דסחל 58 ףיעס יפל תרבטצמ ןמז תפוקת לש הלבגמ16

:קספנ .רדסה תרגסמב הקירפא םורדב המוש םלשל םימשאנה ךרוצ חכונ ,תויתדימה ןורקיע םשב דבכנ


ועצוב תוריבעה .לארשי חרזא וא בשות וניאש ימ לע תולח ןניא פ"דספה 'רוה יכ הנעט התחדנ . 1
ךכל .הסיפתה תויוכמס תורזגנ הנממ תילאירוטירט תוכמס לארשי תנידמל ךכשמו לארשיב
תוריפ םניהש םיסופתהמ הנהי ל"וחל טלמנש םדא יכ ריבס אל היפל תיתילכת תונשרפ תפרטצמ

.הריבעה
,תאז םע .הקיספב וא פ"דספל 34 ףיעסב וזכ הלבגמ ןיא יכ עבקנו ןמזה תלבגמ תנעט התחדנ . 2
תילכתה תא גישהל ןתינ םאה ,הניעב הרתונ הסיפתה תילכת םאה ןוחבל טפשמה תיב לע המוש
.סכנה לעבב התוחפ העיגפ ךות
התויהל ,הריקחב תומדקתהל תוסחייתה ךות םיפסונ םוי 180-ב הסיפת תא ךיראה טפשמה תיב . 3

הריקח תולועפ וכלהמב ועצוב ךא בר ןמז ףלח םנמא יכ עבקנ .הסיפתה ףקיהלו תימואלניב הריקח
תבוטל ןוזיאה לע עיפשהל ידכ ןמזה ףולחב ןיא תומדקתהה רואלו שממ הריקחה תא ומדיק רשא
.סופתה רורחש

האלמה הטלחהל

דול-זכרמ יזוחמה טפשמה תיב


'חאו ןהכ ןד 'נ 'חאו מ"עב למשחה 'בח 46448/03/13 א"ת


25.3.19 םוימ ןמניש בקעי האישנה ןגס 'בכ תטלחה,למשחה תרבח ידי לע ודגנ השגוה רשא תיחרזא העיבת תרגסמב ןעט ,דחוש תוריבעב עשרוה רשא ,םשאנה

טלוחש ףסכה םוכסב ותופשל הנידמה לעש ירה ,למשחה תרבחל םהשלכ םימוכס בישהל ביוחיש לככ יכ
םוכס ותוא תא ריזחהל ובייחל ןתינ אל ןכש עבתנה םוכסב ףתתשהל הנידמה לע ,ותנעטל .)₪ 4,000,000(
,ןכ .למשחה 'בח לש תוינמה תלעב הניהש הנידמה ידיב אלא וידיב וניא טלוחמה םוכסהו תויה ,םיימעפ
.)ול סחוימה קזנהמ לופכ יוציפ םוכסב שנענ ותנעטל( ונובשח לע הנידמה לש ןידכ אלש תורשעתהל ןעט


וררבתי ךכשמו ,הנידמה לומ אלו תעבותה לומ תוביריל תועגונ עבתנה הלעהש תונעטה בר יכ קספנ
:יכ עבקנ הנידמל ןהכ ןיב תוביריה ןיינעב .תירקיעה העיבתה תרגסמב


ףתתשהל תבייח הניא הנידמהו ,םיפסכ םתוא תעיבתב תוליפכ ןיא ןכלו םשאנה יפסכ םניא טוליח יפסכ 1 .
.ותופשל וא
ירה למשחה 'בח לש תוינמה תלעב הנידמה תויה ףא לע – טפשמב אלו רשוע תיישע תנעט יבגל 2 .
תוינידמ ילוקישמ םג תיחדנ הנעטה .תדרפנ תיטפשמ תוישיא תלעב איה םוקמ לכמו ,הדיחיה הניאש

ליבקמב יחרזאו ילילפ ךילה ודגנ שיש ,סמ םילעמ םושינ יפלכ השענש בויחה ךותמ שקיהב ,תיטפשמ
.תיקוח יתלבה הסנכההמ סמה יחוור תמוש ענומ וניא טוליחה ךילהו
ןתינ אל יכ הדבועה חכונ ,םיזוחה קוח 56 ףיעס חכמ תופתתשהל השירד ןיגב תפסונ הנעט התחדנ 3 .
ןורקיע" יפל תטלחמכ הנידמל תוביוחמ ןיא ל"נכ .טוליחה טקאמ האצותכ "תבייח" הנידמב תוארל

."םשאה
השגוהש ףא לע טוליחב לפכה דגנכ ןועיטה רדסה תעב ןעט אל ןכש ,בל םות רסח םשאנה יכ עבקנ 4 .17

.תיחרזאה העיבתה רבכ

האלמה הטלחהל


ןויצל ןושארב םולשה טפשמ תיב

לארשי תרטשמ 'נ יבוקעי גורופ תירוא 9762/07/17 י"מ

433 בהל – ל"בחאי –'חאו

10.3.19 םוימ ןונבא .ג טפושה 'בכ תטלחה

הפיכאה תושר תמשר התרוה ,ןמזה תוברב .תשקבמה ידי לע תיפסכ הבורע תדקפהב ררחוש דושחה
,הבורעה תעיקפ רחאל .דושחה לש בוחמ אצוי לעופכ – הבורעה יפסכמ קלח לש לוקיע שומימ לע הייבגהו

הבורעה תא בישהל הוויצ ותטלחהב רשאכ טפשמה תיב הרוה ךכו הברעה ןובשחל הבישהל דושחה שקיב
םיפופכ ויהיש ילבמ ,הל ובשוי הבורעה יפסכ יכ השקיב הברעה .לוקיע תוברל תיקוח העינמ לכל ףופכב
:קספנ .דושחה לע לטוה רשא לוקיעל


תולת אלל ,דושחה לש ויפסכ םניה ,דושחל רורחש יאנת תחטבה רובע הבורעכ ודקפוהש םיפסכ 1 .
םייקל הילעו ,הבורעה יפסכב קיזחמ הניה טפשמה תיב תוריכזמ .ורובע הבורעה תא דיקפה ימ הלאשב
.פ"לצוהה קיתל םריבעהלו לוקיעה וצ תא

,שנועה יוצירל ןכו םיכילהל דושחה תובצייתה חיטבהל הניה רצעמה ךילהב הבורעה לש התרטמו רחאמ 2 .
.'ג דצ תבוטל לוקיע תוכמס לע תרבוג טוליחל טפשמה תיב תוכמסש ירה
ומכ הבורעה ךותמ םייפסכ םיביכר זוזיק לע תורוהל טפשמה תיב תוכמס ירה ,העקפ הבורעהש לככ 3 .
ותטלחהב שרופמב ךכ עבקנ אל םא םג – 'ג דצ י"ע לטוהש לוקיע וצ ינפמ הגוסנ הבורעה תבשה םג
.טפשמה תיב לש

.תיחדנ – לוקיעל םיפופכ ויהיש אלל הבורעה יפסכ תבשהל השקבה הז הרקמב 4 .

האלמה הטלחהל

םילשוריב םולשה טפשמ תיב

ןוסב 'נ לארשי תנידמ 50038/01/19 פ"ת


30.5.19 םוימ אריפש הפקס היו'ג תטפושה דובכ תטלחה
השישק החוקל םינש ךרואל וקשע קנבב הלהנמו ימואלניבה קנבב תועקשה תצעויכ הדבע רשא ,תמשאנה
המרמ ,קשוע תוריבעב ןועיט רדסה תרגסמב העשרוה תמשאנה .₪ ןוילימ 1.4-מ הלעמל ךסב תירירע
םיק'צ םושירב לעופב העצבתה הנבלהה .סמ תוריבעו)1((ב(3 יפל ןוה תנבלה ,דיגאתב םינומא תרפהו

רוקמ תרתסה ךות רחא םדא תועצמאב 'גניי'צב םקלחו המרע יכרדב קנבב םקלח תטירפ ,המרע יכרדב
םימדקומה הריקחה יבלשב ,המכסהב תננולתמל הריזחה תמשאנה ,קיתב וספתנש םיפסכה ךותמ .ףסכה


18

.)₪ ןוילימל בורק( הסיכל הלטנש תויאר ועיבצה וילע םוכסה לכ תא


,ומצע קנבה דגנו זאד םידושחה ינש דגנ תיחרזא העיבת תננולתמה השיגה ,א"כ שגוה םרטו הריקחה רחאל
םייוציפ ןכו התעיבת םוכס לכ תא םליש קנבה ,תננולתמה םע הרשפ םכסהב .וידבוע לע חקיפ אלש תויה
.)₪א 90כ( ףסונ ךומנ םוכס םליש םידושחהמ דחא לכ .)ןוילימ 1.2-כ( 'וכו ט"כש ,שפנ תמגע ןיגב


ןעוטכ הנפ קנבה םלוא ןוה תנבלה רוסיא קוח חוכמ טלוחי םיסופתה ךותמ ₪א 650 יכ םכסוה ,רדסהה יפל
תרגסמב ובויח חכונ ,קנבה ותואב תמשאנה תונובשחב םייוצמה ,טוליחה יפסכמ ערפיהל שקיבו ,תוכזל
ינשב קמינ ונתנעט תא .םיקנבה לע תחקפמה לש תבייחמ הארוה חוכמ תננולתמה לש תיחרזאה העיבת

תחיתפ יאנתב המושרה זוזיקה תוכז חוכמ תיניינק תוכז לעב "תוכזל ןעוט"כ ותוארל שי יכ תישאר :םילולסמ
. טוליחמ תוענמיה םיקידצמה "םידחוימ םיקומינ" םימייקתמ יכ ,תינשו ;קנבב תמשאנה לש תונובשחה

.תמשאנה דגנ תיחרזא העיבת שיגה קנבה ,השקבה תשגה םרט םימי השולש


:הטלחהה ירקיע ןלהל תוחדיהל קנבה לש שוכרב תוכזל תונעטה ןיד יכ עבקנ

אל ףאו ,טוליחל תוכזה לע תרבוגה שוכרב תוכז לש המויק חיכוהל וילע לטומה לטנב דמע אל קנבה 1 .
תשקבל הנענ אל קנבה :טוליחמ תוענמיה םיקידצמה םידחוימ םימעט לש םמויק חיכוהל לטנב דמע

םיכמסמ תוברל ,ומעטמ העדוהב הלעהש תונוש תונעטב םיכמותה םיכמסמה לכ תא איצמהל העיבתה
;תננולתמל םוכסה םולשתל קנבה תוירחא תא האור איה ובש ןפואהו םיקנבה לע תחקפמה םעטמ
עגונב תונבות תוארל ןתינ היהי ונממ ךמסמ לכו קנבב וכרענש םיחקל תוקפהל םיעגונה םיכמסמ

ללכב םא ,קנבה שיגהש תועיבתל םיעגונה םיכמסמ ;ולצא ועצובש תוריבעל קנבה לש ותוירחא תדימל
ףסונה דושחהו תמשאנה דגנ טקנש םיכילהל םיעגונש םיכמסמ ;)תוליעמ לש םירקמב( חוטיב תרבחל
.'דכו םהמ ללשש תויוכז ,היהש
דגנ קנבה לש בוחה תעיבת תרגסמב ןכש תערכומ תירוטגילבוא תוכז ףא וא תיניינק תוכז ןיא קנבל 2 .
לא בוחב תמשאנה לש יסחיה הקלח ןהבו ,רוריב תובייחמה תונעטב עירכהל ךרוצ םייק ,תמשאנה

,התועמשמו רטפנש להנמה לש ונובזע תא עובתל אלש קנבה לש ותטלחה ,להנמה לש וקלח לומ
עוציב ךלהמב הלהנמו תמשאנה לש םתולהנתהל עגונה לכב קנבה דצמ םרות םשא לש ומויק תלאש
.הל המרגנש שפנה תמגע תננולתמל קנבה םלישש יוציפה םוכס עבקנ וב ןפואה תלאשו תוריבעה

דעומל םדוק השענ ילילפה ךילהה תרגסמב הנידמה ידי לע םיפסכה תסיפת יכ רמול שי ,ךכמ הרתי 3 .
הרוה לארשי קנב ובש דעומה אוהש ,םיפסכה תא בכעל וא זזקל ותוכז ,קנבה תנעטל ,השבגתה ובש
.תיחרזאה העיבתה תרגסמב תננולתמל יוציפה תא םלשל
לע גישהל ןויסינב ,ללכב םא ,קנבה טקנ םיצמאמ הזיא רורב אל ."םידחוימ םיקומינ" םימייקתמ אל 4 .
התונשל וא םיקנבה לע חוקיפה תטלחה

השנוע תניחבמו .וידבוע לע חוקיפ-יא תצרמתמ קנבה לש ויתונעט תלבק : תוינידמ ילוקיש תניחבמ םג 5 .
קנבה תבוטל טוליחה יפסכ תרבעהו ,יפסכ ביכרל ישנוע ביכר ןיב ןזאמ םכסומה שנועה – תמשאנה לש
.רסח שנועה תא הריתומו ,בר דסח המיע השוע

יצחל בורק השעמל טלוח .)1()ב(3 יפל הריבעל תיסחי יתועמשמ םוכס טוליחב רבודמ ,םכבל תמושתל 6 .
.)בשוה רבכ "עלב"ה ןכש( דבלב תיתעתרה הקדצה לעב אוה טוליחה רשאכ ,הריבעה ףקיהמ
תבשה ףא לע תאז ,הריבעהמ וחווד אלש תוסנכה לע ₪ 780,000-כ ךסב המוש האצוה תמשאנל 7 .
.סמה תבוטל התיב דובעש לע םכוס תמשאנה םע ועיגה וילא רדסהב .םיפסכה

האלמה הטלחהל
19

םולשה טפשמ תיב


א"ת ר"מי/י"מ 'נ 'חאו ןינקא 47080/01/19 ת"ה


29.7.19 םוימ ירהנ רפוע טפושה 'בכ תטלחה

תוסיפת וכראוה זאמו 2018 רבמצד שדוחב ןמוזמו םיבכר קנב תונובשח ,ן"לדנ :בר שוכר ספתנ דושחל
ןיינעל קרו ךא ותשקב תא םצמצ ןוידה תעבו ,םיריבס הייחמ ימד תלבק שקיב דושחה ..תעל תעמ םיגצומה
סכנה תא הספת הרטשמהש עגרמ ותנעטל.תימושיר ספתנש וירוגמ תיבב אתנכשמל םירוגיפ בוח םולשת

ףקיה תא הרואכל לידגי ךכבו טלוחמ תויהל דיתעש סכנב אתנכשמ םלשל ךישמי אוהש ינויגה הז ןיא
.סופתה שוכרה

:קספנו התחדנ השקבה


תטיקנ בקע הארתה ןכש תוביסנב יוניש לח אלו תומדוקה תושקבב עודי היה בחה םויק םצע :תינכט 1 .
.יוניש הניא םיכילה

יכ הבישמה תקדוצ ךכיפלו סכנה ןוכשימ ךות קנבהמ שקבמה חקלש האוולה ןיגב וניה בוחה :תיתוהמ 2 .

.קנבה יפלכ שקבמה לש תובייחתהב דצ איה ןיא

.םירחא תורוקממ רזחהב דומעל לוכי אוה ןיא יכ םימותח םיבותכ קפיס אל שקבמה יכ עבקנ ןיפולחל 3 .


האלמה הטלחהל

ןויצל ןושאר םולשה טפשמ תיב

'נ 433 בהל כ"לאי / לארשי תנידמ 50396/07/18 א"צ

'חאו ןייטשנזייא המלש קחצי

24.3.19 םוימ ןונבא .ג טפושה 'בכ תטלחה

דרשממ חקפ לש רוקיב תובקעבו הסיפתה רחאל .המקה ךילהתב ןיינב כ"לאיה הספת הריקחה תרגסמב
,תוחיטבה ייוקיל תא ןקתל םיבישמל תורוהל הרתע הנידמה .תוחיטב ייוקיל רתאב ולגתנ ,החוורהו הדובעה

יכ הנעטב ,השקבל ודגנתה םיבישמה .טקיורפה תא ומיקהש ימכ ,םהילע הלח ךכל תוירחאה יכ הנעטב
תפסונ השקבב .הילע הלח םייוקילה ןוקיתלו ותקוזחתל תוירחאה ,תשקבמה ידי לע ספתנ רתאהש עגרמ
תנמ לע ,םיסופת םיפסכ ררחשל הרתע ךכ ךרוצלשכ ,םייוקילה תא המצעב ןקתל 4 הבישמה העיצה
.שרדנה ןוקיתה תא ןממל הל רשפאל


:קספנ

יצחו רבד עבוק ונניאו ,םיינמז םידעסב קסועה ,ליעיו רצק ,ילילפ ךילה אוה ןנד תושקבה אשומ ךילהה 1 .
20

.םידדצה לש תויתוהמה תויוכזה רושימב רבד

הנידמה ,הרואכל .סופתה ךרע לע רומשל הבוחה הילע הלח ךכשמו ,טקיורפה תא הספת תשקבמה 2 .
םיבישמה לע רוסיאו טקיורפה תסיפת תשקבמ – אסיג דחמ :ויתוצק ינשמ לקמב זוחאל תשקבמ
תניינועמ – אסיג ךדיאמו ,)לבקתנש יפכ( תשקבמה רושיא אלב וילא סנכיהל ףא וא ,וב תונבלו ךישמהל
.םיכסהל ןתינ אל תאזל .טקיורפב םייוקיל ןוקיתב םפסכמו םנמזמ ועיקשי םיבישמה יכ הנידמה
םויקל תשרדנ הלועפ לכ עצבל התבוח זא ,סכנ תספותכ הנידמה לש היתובוח ןיב הנחבא ךורעל שי 3 .

תוירחא( ותקזחהמ האצותכ םרגיהל תולולעש תונכס ינפמ הנגהו וכרע תרימש ,וילע הרימש ,סכנה
.)תיתוהמ תוירחא( הנידמה העציבש תולועפה ןומימב םוי לש ופוסב בוחי ימ הלאשה ןיבל ,)תילועפת
עיבצה םהילע תוחיטבה ייוקיל תא רתלאל ןקתל תילועפתה התבוח ןאכמו ,רתאב הקיזחמ תשקבמה

.רוביצה לע ןגהל ידכו קוחה תוארוה תא םייקל ידכ ,חקפמה
לככ ,ילילפה ךילהה םותב ררבל היהי ןתינ התוא ,תיתוהמה תוירחאה תלאש םע רבד יצחו רבד ךכב ןיא 4 .
.םינוקיתה ןיגב התופשל תיחרזא העיבת שיגת תשקבמהש

האלמה הטלחהל

ןוילעה טפשמה תיב


'חאו ןימינב רינ 'נ 'חאו ןימינב לחר 6483/18 פ"ע


ןאידבע תירש תמשרה 'בכ ינפב 5.5.19 םוימ הטלחה

תשא תא הנמיז אל הנידמה שנועל םינועיטה דעומב םלוא .טוליחל השקב ללכ םימשאנה דגנ םושיאה בתכ
הרערע םייתנבו ןודל ש"מהיב ברס ןידה רזג רחאל .טוליחה תלאשב ןויד ךרענ אלו תוכזל תנעוטה ,םשאנה

םג ןווכתש ךכ השיגהש רוערעה תעדוה תא ןקתל הנידמה הרתע ל"נה השקבב .ד"הזגו ד"כה לע הנידמה
.טוליחה ןינעב הטלחהה דגנ

:קספנ


הלגתנש לככ .םושיאה בתכב ללכית ןוה תנבלה רוסיא קוח חוכמ ילילפ ךילהב שוכר טוליחל השקב 1 .
.ןידה רזג בלשל דע םושיאה בתכ תא ןקתל עבות יאשר ףסונ שוכר
עבותה איבי םרטבו ןידה תערכה רחאל ,ומצע ילילפה ךילהב ,ללככ ,השעיי טוליחה תשקבב ןוידה 2 .

תונעט תולוע םהבש םירקמב ,תאז םע דחי .ןידה רזגב ללכית טוליחה רבדב הטלחההו ,שנועל תויאר
יאשר ,ילילפה ךילהה ךשמה לע תושקהל לולע ןרוריב יכ רובס ש"מיבו שוכרב תוכזל ןעוט לש ומעטמ
)ה(21 ףיעס( .ומשרייש םידחוימ םימעטמ יחרזא ךילהב רוריבל טוליחה תייגוסב ןוידה תא ריבעהל אוה
.)םינכוסמה םימסה תדוקפב)ד(א36 ףיעס ,טוליחה תונקתל )ג(4 הנקתו ןוה תנבלה רוסיא קוחל
הרוה םא אלא ,ןידה תערכהו ןידה רזג לע רוערעה תשגה םע דחי איה רוערע תשגהל םינמזה תרגסמ 3 .

אל ןידה רזג םהבש םירקמב ףא ,ךכ .יחרזא לולסמל טוליחה ןיינעב ןוידה תרבעה לע יזוחמה ש"מיב
.)םכסוה םא םג( טוליחה ןיינעב הערכה ללכ
רוערעה תשגהל דעומהש העיבקה ףרח( רוערעה תעדוה ןוקית תא רשפאל טלחוה ,יחכונה הרקמב 4 .

תשקב תשגומ ובש יותיעהו לבקתהל ןקותמה רוערעה ייוכיס :םהו םילוקיש ינשב תובשחתה ךות ,)ףלח21

ךות ילילפה ךילהל םג םיפי יחרזא ךילהב רוערע תעדוה ןוקיתל השקב תניחבל םילוקישה .ןוקיתה

תוכזב עוגפל ידכ רוערעה תעדוה ןוקיתב שי םאה הניחב ,ןגוה ךילה םויקל םשאנה תוכזל לקשמ ןתמ
םורגיו ירוערעה ךילהה תא בכעי םאה ;ירוערעה ךילהה יוצמ וב בלשב בשחתהב ןנוגתהל םשאנה
ירדגל רשאב ימיטיגל תוכמתסה סרטניא םשאנה לצא הרצי רוערעה תעדוה םאה ;םשאנל ןיד יוניעל
ומכ ,רוערעה תעדוה ןוקית תא םיקידצמה םיירוביצ םיסרטניא םימייק םאה ;םידדצה ןיב תקולחמה
ןקותמה ירוערעה ךילהה ייוכיס והמ ;תינוידה תוליעיה תרבגהו תיתדבועה תמאה תפישחב עויס לשמל

.הרוגס המישרב רבודמ ןיא ,קודו .רוחיאב ןוקיתה תשקב תשגהל הקדצה תמייק םאה ;לבקתהל
ןפואב ומשויי ילילפ ךילהב רוערע תעדוה ןוקיתל םינחבמהש ךכל הליבומ ןגוה ךילהל םשאנה תוכז 5 .
ושגוהש תומוד תושקב תמועל ,הנידמה ידי-לע תשגומ ןוקיתה תשקב םהבש םירקמב רתוי השקונ

תדימ תאו ןוידה תויפוסל םשאנה לש סרטניאה תא םג לוקשי ש"מיבש הז ןבומב ,םשאנה םעטמ
.קיתב םיכילהה םויס לע ותוכמתסה
השגוה ,ןכש .רוחיאב השגוהש תורמל רוערעה תעדוה ןוקיתל הנידמה השקב הלבקתה הז הרקמב 6 .
התשקב לע הרתיו אל הנידמה ;רוערעב ןויד לש ומויק םרטו ןועיט ירקיע תשגה םרטב ימדקמ בלשב
שוכרב תוכזל תנעוטהו 1 בישמ לש תוכמתסהה סרטניאב יתועמשמ םוסרכ שיש ךכ ,טוליחה ןיינעב

תייגוס ;רוערעה רוריבב בוכיע וא לוברסל םורגל ידכ השקבה תשגה דעומב ןיא ;ינוידה ךילהה תויפוסל
שוכר טוליחב םולגה ירוביצה סרטניאל לקשמ ןתיל שי ;יזוחמה ש"מיב ידי-לע הפוגל הנחבנ אל טוליחה
.ןוה תנבלה רוסיא קוח חוכמ

תכראהל איבהל ידכ ךכב ןיא – המכסהב תישענ טוליחה תשקבב ןוידה תייחד רשאכ םגש הרואכל הלוע 7 .
.טוליחה תשקבב הטלחה ןתמ םוימ הנמיתש ךכ רוערע תשגהל הפוקתה

האלמה הטלחהל

ןוילעה טפשמה תיב


י"מ 'נ מ"עב "דובכה ליבשב" 9009/18 פ"ע


.4.2.19 םוימ ןאידבע .ש תמשרה 'בכ תטלחה

ןב וליאו התכוז תרערעמה .םימס תוריבעב םושיא בתכ שגוה ,םיפסונ םימשאנו הגוז ןב ,תרערעמה דגנכ
.הגוז ןב תעשרה תובקעב שוכר טלחל אמק טפשמה תיב תטלחה לע הגישה תרערעמה .עשרוה הגוז
:קספנ


היהי – ילילפ ךילהב טלוח ושוכרש תוכז לעב לש רוערע יכ עבוק םינכוסמה םימסה תדוקפל ה36 'ס 1 .
דעס תטלחה ללוכ ,םילילפב טוליח תטלחה לע רוערע לכ ,ךכיפל .יחרזא ךילה לע םירערעמש ךרדכ
יכו ,יטננימודה וניה יחרזאה ןפה הז ךילהבש רחאמ ,וניה ךכל םעטה .יחרזא רוערעכ תגווסמ ,םייניב

םילוקיש םיפרטצמ ךכל.שוכרב ויתויוכז לע הרימש לש יניינק סרטניא וניה ררעה שיגמ לש סרטניאה
ויהי ןיד ירדסב םיקסועה םיללכהש הפיאשה םע םג ומכ ןידב תודיחאו הינומרה לש םילוקיש ,םייתכרעמ
."שמתשמל םייתודידי"ו םיריהב ,םיטושפ
גווסל שי ,וחדנ שוכרב תויוכזה ןיינעל היתונעטו ,התכוז רשא תמשאנ י"ע שגוה רוערעה וב הרקמב 2 .
,תאז .)ינמז טוליחל הטלחה לע שוכרב תוכזל ןעוט לש ומעטמ רוערעכ( יחרזא רוערעכ המעטמ רוערע22

עטקמ"ה לע ללוגה תא תמתוס יוכיזה תטלחה .םילילפב תמשאנכ לחה תררועה לש הניינעש תורמל

ךישממ רשא ילילפה ךילההמ קלח דוע הווהמ הניא איהו ,ילילפ ךילהב תמשאנכ תרערעמה לש "ינוידה
םג רזגנ ןאכמו ,שוכרב "תוכזל תנעוט"כ תררועה תא תוארל שי .םיפסונה םימשאנה דגנכ להנתהל
.טוליחה תטלחה לע יחרזא רוערע שיגהל התוכזו ךילהב הדמעמ

האלמה הטלחהל

אבס רפכ םולשה טפשמה תיב


ןרוק ידע 'נ י"מ 43632/05/17 פ"ת


ןורש ביבא טפושה 'בכ לש 15.9.19 םוימ הטלחה

םשאנה .תימצע הכירצל אלש הקזחהו אוביי תוריבעב תועיבתה םע ןועיט רדסה תרגסמב הדוה םשאנה
יכסמב םימסה תקלסה ךות ,בר ףקיהב סיבאנק גוסמ םימס אובייל יעצמאכ ימיטיגלה וקסעב שמתשה

העיבתה הלעפ מ"מפב תילכלכה הילוחהמ ןיול תימע ד"וע עויסב .םתעגהל ךומסב וספתנ רשא ,בשחמ
:תבלושמו תילכלכ הפיכאל תיתרטשמה

.יאנת לע הליספו ח"ש 10,000 סנק ,ת"עמ ,רסאמ ישדוח 18 ללכ םשאנה לש ושנוע 1 .


בכר םיללוכה היחמ יעצמא ,טעמל )פי'גו ₪ 700,000 לעמ( טלוח ושוכר ברו םימס רחוס זרכוה םשאנה 2 .
. ןועשו

.)חרבומ ןועש( סכמה תבוטל לוקיעו סנק ,הסנכה סמ 'קפל 194 יפל םילוקיע ולטוה 3 .


האלמה הטלחהל

ןוילעה טפשמה תיב

לארשי תנידמ 'נ יחרזמ רהוז 7834/18 ,7760/18 פ"עץנימ 'ד ,ארק 'ג ,רצלמ 'ח םיטפושה 'בכ ינפב 16.5.19 םוימ הטלחה

ילבמ - לארשיל תוחרבומ םיציב ןוילימ 2.5 כ םינש 5 ךשמב אביי יכ ,ןועיט רדסה תרגסמב הדוה םשאנה
.תוחרבומ םיציב ןוילמ1.75 כ לעופב רכמו לארשיב ןרכומל הנווכ ךותמ ,שרדנכ ירנירטו חוקיפ ורבעש
ןוילימ 1.3 כ לש ףקיהב רוסא שוכרב תוליעפ עציבו ₪ ןוילימ 2.6 הבוגב תוסנכה לע חוויד אל ,ףסונב
רוערע לע בסנ ןוילעב ןוידה .םיבכר ינש +₪ 720,000 לש םוכס םשאנל טלוח ןועיטה רדסה תרגסמב .₪

.שנועה לע םידדצה ושיגהש

תונש 3 ל םישדוח 10 ןיב ,ןוהה תנבלהו םיציבה תחרבה תוריבעל השינע םחתמ עבק יזוחמה טפשמה תיב23

שנוע רזג ףוסבל .לעופב רסאמ ישדוח 24 ןיבל םישדוח 6 ןיב ,סמה תוריבעל השינע םחתמו ;לעופב רסאמ

ויצחו רבטצמב ויצח ,םישדוח 4 לש הנתומ רסאמ שנוע ליעפה ןכו ,לעופב רסאמ ישדוח 16 לש ללוכ רסאמ
.)רסאמ ישדוח 18 כ"הס( ףפוחב

:םישדוח 28ל םשאנה לש ושנועב רימחהל שי יכ עבקו הנידמה רוערע תא לביק ש"מהיב


ידכב ,ףסכ עצב םשל ועצובש תוילכלכ תוריבעב השינעב תשרדנה הרמחהה לע דמע טפשמה תיב 1 .
קלח םילטונל הרימחמ השינעב ךרוצ שי יכ ,עבק ינטרפ ןפואבו ,רכשנ אצוי אטוחה ןיאש ןיירבעה עדייש
.לעופב רסאמ ישדוח 36-ל 18 ןיב םחתמה תא דימעהו ןוה תנבלה תוריבעב

,יתועמשמה סמה םוכסל בל םישב רימחהל ןוילעה ש"מהיב אצמ ,סמה תוריבעל עגונה השינעה םחתמב 2 .
העיגפ םיעגופו םירוביצה הפוקב םדי תא םיחלושה ולא לע תשרדנה דיה תדבכהלו יתעתרהה ןפל
.סמה לטנב האישנב ןויוושה ןורקיעב השק
םייתוהמ םיפקיהב תורומח תוילכלכ תוריבעב ןניקסעו תויה יכ ,טפשמה תיב עבק סנקל ךכל עגונה לכב 3 .
.רערעמה לע יתועמשמ יפסכ סנק תלטהל הנידמה תריתעב םעט שי ,יפסכ חוור תקפה םשל ושענש

,ינורטקלא חוקיפב ההש הב תיסחי הכורא הפוקתו טוליח ,רערעמה לש וילדחמ תרסה חכונ ,תאז םע
.סנק תלטהמ ענמנ

האלמה הטלחהל

24

הסיפת יווצו םושיא יבתכ


יאבג םיסינ ןב השמ ןליא 'נ לארשי תנידמ םושיא בתכ

15.5.19 םוימ בולמיק-גלפ ימיס תטפושה תטלחה -וצ


.תימצע הכירצל אלש םימסב /שומיש/הקזחה ןכו םינכוסמ םימס תנכה/רוצי/לודיג לש תוריבע וסחוי םשאנל
.םימס תודבעמכ ושמיש רשא תורידה יתש תא טלחל השקב ףוריצב שגוה םושיאה בתכ

.וירוה תולעבב הניה םימסה תדבעמ תא הנממ לעפתמו יח אוה הב הרידה וליאו ,הריד םשאנה תולעבב

ויחא .הרידב ויחא םע דחי ספתנ אוה .םינש 15 הזמ דבוע ונניא םשאנה .תפסונ הריד ולש םירוהה תולעבב
.יאלקח ןשדל הרבח לעבו הינמרג בשות

תורמל םינש 15 הזמ םימסה תדבעמ תא םשאנה לעפתו יח הב הרידה תסיפת תא םג רשיא ש"מהיב

.םירוהה תולעבב הרידהש

היציזופסיד רוסיא וצו םושיאה בתכל


הרדחב הרובעתל םולשה טפשמ תיב

אלג 'נ י"מ 1185/06/19 א"לפב םושיא בתכ


תוניג טפושה 'בכ לש 5.6.19 םוימ הטלחה -וצ

.חוטיב אלל הגיהנו הליספב הגיהנ לש תוריבע ,הרדח הרובעת תועיבת י"ע םושיאה בתכב וסחוי םשאנל

.ריבכמ רבע םשאנל


.₪ 1,372,000 ויוושב ירארפ גוסמ הריבעה עוציבל שמישש בכר םשאנה תולעבב

ש"מיבל השקב שיגהל תיזוחמה ל"כאה תדיחי י"ע עבותה החנוה םושיאה בתכ תשגה םע דבב דב . 1
. בכרה לע היציזופסיד רוסיאל דחא דצ דמעמב ןודית רשא


רוסיא ןתמ יבגל )49230-05-19 ח"ע( הפיח יזוחמ תטלחהב שומיש תושעל שקבתה עבותה . 2
.ךילהה ףוסב בכרה טוליח תא חיטבהל ידכ ,דחא דצ דמעמב היציזופסיד


ליעל תרכזנה יזוחמה תטלחה חורב דחא דצ דמעמב הלבקתנ ש"מיב תטלחה . 3


היציזופסיד רוסיא וצ ןיינעב השקבהו םושיאה בתכל25

06/19 פת ילאומש זרא
.)הלובחתו המרועב תוסנכה תטמשה( םיילאוטריו תועבטמב רחסו קסע להינ םשאנה


רכש םלשל תנמ לע ןוגראה יפסכ תועצמאב ןיוקטיב םשאנהמ שכר סארגלטה ןוגרא לש םיפסכה שיא
. רוסא שוכרב רבודמש עדי םשאנה ןהב תוביסנב ,וידבועו ןוגראה ילהנמל


ילאוטריו עבטמ לשו קנב תונובשח יפסכ לש טוליח תשקב ללוכו ןוה תנבלה תוריבעב קסוע םושיאה בתכ
.רלוד ןוילימ 1.2 ךסב

םושיאה בתכל


26

םינוכדעו הקיטקרפ ,תויחנה


הרטשמהמ עדימ תרבעהל ל"טמ ידבוע לש הכמסה בתכ


רשא עדימ תורישי ל"טמל ריבעהל ,םימיוסמ םיאנתב ,הרטשמל רשפאמה הלשממה שאר ידי לע הכמסה
רורטב קבאמה קוח יפל ןוחטבה רש לש ויתויוכמסל יטנוולר

הכמסהה בתכל


25.4.19 םוימ מ"הפל ילילפה הנשמה תייחנה

םיסימה תושר תושרבש עדימב שומישל עגונב

סמ יטביה אלל תוריקחב
רוסמל )םיסימה תושר להנמ תא לעופבו( רצואה רש תא הכימסמ הסנכה סמ 'קפל 234 ףיעס ןושל . 1
.הליבקמ סמ תריקח וא ףתושמ מ"חצ םייק אל רשאכ םג ,םיסימה תושר תושרבש עדימ
ירוביצה סרטניאהשכ קרו )יטרפ םדא/ףוגל אלו( הריקח יפוגל קר רסמיי עדימה יכ םכסומ ,תאז םע . 2
.תאז קידצי

תעדה לוקיש תיינבהב םעט ןיא תויושרה ןיב תקולחמ רדעיהב הז בלשב . 3

הייחנהל

,טוליחל דעוימה ןמוזמ תדקפה -תוריקח ח"מר תייחנה

19.6.19 םוימ הייחנה


ףסכ לכ יכ השיגדמו "ןמוזמ ףסכ יגצומב לופיטה" - 03.300.197 'סמ להונב רומאה תא תדדחמ הייחנהה
קנב ןובשח וא בכר רורחש ךרוצל ודקפוהש םיפסכ תוברל ,טוליחה תוליע ללכ חכמ ספתנש ןמוזמ

.לארשי תרטשמ תובשח ןובשחל דקפוי ,סופת

הייחנהל

27

תודיחי לש תושקב תרבעה -תוריקח ח"מר תייחנה


15.5.19 םוימ הייחנה ,ל"וחב םיסכנ רותיא םשל הרטשמה

םיסכנ טוליח וא/ו הסיפת וא/ו רותיאל השקבב תונפל וא רתאל תשקבמה הדיחי ,הייחנהל םאתהב 1 .
,יזוחמה טוליחה 'קמ בכרומה( יטנוולרה יזוחמה ל"כאה תווצל בתכב היינפ תועצמאב תאז השעת ,ל"וחב

ןיא :שגדוי( ןוה תנבלה םואית 'וח 'רל היינפה עצבתת ותועצמאב רשא )יאקסדו יזוחמ ןוה תנבלה ןיצק
.)ןיד רוקיח/תיטפשמ הרזעל השקבב רבודמה

תלעפה ללוכ ,תילכלכ הפיכא יאשונב מ"חאה םעטמ ל"ניב םיפוגו ל"וח ימרוגל היינפל ךמסומה םרוגה 2 .

תביטחבש ןוה תנבלה םואית תיילוח וניה ,המודכו FIU ,CARIN תשר ,לופרטניא תושקב ,םיגיצנ
.ןיעידומה

.תדרפנ היחנה אצת 433 בהלל .דבלב ב"גמלו תוזוחמל תדעוימ היחנהה יכ שגדוי 3 .


הייחנהל

ימואל קנבל םיווצ תצפה רבדב ןוכדע


קנבל חולשל שי .תיזיפ הרוצב ימואל קנבל םיכמסמ תאצמה יווצ ץיפהל ךרוצ ןיא - 1/8/2019 םוימ לחה
םיקנבה רתי לומ םילהנתמש יפכ )ק"זבמ תכרעמ( אלפב םיווצ תמישר ךרד םיכמסמ תאצמה יווצ ימואל
.)םילעופ טעמל(


. .הקירסה ןפואו טמרופה יבגל םיידוחיי םישגד ללוכ ךמסמה


בוש חולשל שי ,ללוכ 20/07/19 ךיראת דע וילא וחלשנש שומימ תושקבש ימואל קנב םע םכוס ,ןכ ומכ
ךיראתמ קנבל ורבעוהש שומימה תושקב לכ .רקוחה תוירחאב – )השדח שומימ תשקב חולשל א"ז( קנבל
.תיזיפ םיכמסמ תאצמה וצ קנבל גיצהל ךרוצ ןיאו קנבה ידי לע ורשואי ,21/07/19

ןוכדעל


תילכלכ הפיכאל תעגונה הארקמ


.תילכלכה הפיכאב תויגוס םע תיסיסב המרב תודדומתה עיצהל הדעונ וז הארקמ

.םישגדו הסיפת ילולסמ 1 .
.ילילפה ןידה רדס תדוקפ יפל טוליחו הסיפת . 1.128

.םינכוסמה םימסה תדוקפ יפל טוליחו הסיפת . 1.2

.ןוה תנבלה רוסיא קוח יפל טוליחו הסיפת . 1.3
."שוכרב תוכזל ןעוט" .4.1
.שוכרב הטילש . 1.5
.תילכלכ הריקחל םיאשונ /תולאש 2 .
.בכר טוליחו הסיפת תולועפ רדס 3 .

.םיקנבהמ עדימ תלבקל וצו קנב תונובשח תאפקהל וצ 4 .
.קנב תונובשח תאפקהל וצ . 4.1
.םיקנבהמ עדימ תלבקל וצ . 4.2

.םיטרפ רוריבלו קנב תונובשח תאפקהל -םיקנבב רשק ישנא 5 .
:םיחפסנ 6 .
.ספתנש בכרל סחיב דושח תריקחל תולאשל אמגוד -1 חפסנ . 6.1
.בכרב תוכזל ןעוט תריקחל תולאשל אמגוד -2 חפסנ . 6.2
.דובעש תרתי רוריב ךרוצל דבעשמ םרוגל היינפ טמרופ -3 חפסנ . 6.3

.דובעש הבוג תקידבל וצ ןתמל השקב -4 חפסנ . 6.4
.םיאנתב בכר רורחש רדסה -5 חפסנ . 6.5
.םיאנתב בכר רורחש רדסה -5 חפסנ . 6.6


.םילשורי טוליח תווצו רצנ לג ,טוליח תיילוח 'ר וי'גב ףסא ידי לע הנכוה וז הארקמ

הארקמל

ףוג ברועמ רשאכ ןוה תנבלה תריקח תוקיטקרפ ךמסמ

."רוסא שוכר" רדגב םניהש םיפסכ להנמה יסנניפ


,יאקנב דיגאתב קנב תונובשח וא ןובשח ולגתה הכלהמבש הריקחל סיסב עיצהל אוה הז ךמסמ לש וניינע
.ןוה תנבלה תוריבעל המרופטלפ ושמיש יכ דשח הלוע םהיבגל

הדבועה םצע .יאקנב דיגאת לש תונובשח וא ןובשחב םיאצמנ ויפסכש ןוה תנבלה תריבעב דושח :אמגודל

.הקידב ךירצמ ,יסנניפ דיגאתב ולהנתה "רוסא שוכר" יפסכש

.הוולמה טילקרפל וא/ו רקוחל עייסל דעונ אלא בייחמ להונ רדגב וניא ךמסמה


חוכמ תובוחהו תוירוטוטטסה תובוחה תא םיוולמה םיטילקרפלו הריקחה תווצל ריכהל ןה ךמסמה תורטמ
ינפוא יבגל תינושאר תינבת ךשמההה קרפב טטרשל ןהמו םייאקנב םידיגאת לע תולחש תוימינפ תויחנה
.סופתל שיש םיכמסמו תולאש תמישר ,הריקחה ינכת ,הריקחה יאשומל סחיב םיצלמומ הריקח


תפסותב ללכנה יסנניפ דיגאת לכל יטנבלר ,םיביוחמה םייונישב ,וקלח ךא יאקנבה דיגאתל סחייתמ ךמסמה
.ןוה תנבלה רוסיא קוחל תישילשה

29

:םיאבה םיאשונה לע םירבסה אוצמל ןתינ ךמסמה תרגסמב


.חוקלהמ םיפקשנה ןוהה תנבלה ינוכיס תא ןוחבל יאקנבה דיגאתה לע םהב םיתמצה . 1

.ךכל יביטמרונה סיסבהו ןוהה תנבלה םוחתב עצבל יאקנב דיגאת לעש תולועפה . 2


.ןוהה תנבלה םוחת לע םינומאה יאקנבה דיגאתב תויטנבלרה תוקלחמ / םימרוגה . 3

.סופתל שיש )דועו הנהנ תרהצה ספוט ,KYC ,חוקלה תא רכה :ןוגכ( םיטנבלרה םיכמסמה . 4


.הריקחה ךלהמב דיגאתל תונפהל ןוכנש תויסיסב תולאשל העצה . 5

'ר רודג עטנו טוליח 'וח 'ר וי'גב ףסא ,הנידמה תוטילקרפמ דחרב העונ ד"וע ידי לע ףתושמב ןכוה ךמסמה
.בהל ל"כא תווצ

אלמה ךמסמל


דחוימ יניעידומ טקל

לארשי-ל"וח ןוה תנבלה תכרעמ ןיינעב


תיניירבעה תוליעפל םייזכרמה םיכבדנה דחאכ לארשי-ל"וח ןוה תנבלה תכרעמ תא רידגמ יניעידומה טקלה
תוימיטיגל תויצרפואב תויניירבע תועקשה לש תרבוג הסינכ בקע המצעתה תונורחאה םינשב רשא ,םוחתב
הסדנה( תימואלניבה האנוהה םוחתו םימסב רחס ,םירומיהה םוחתב תועקשה ,הז ללכב .ל"וחב תוילילפו

.תונורחאה םינשב םצעתה רשא ,)וטפירק תואנוה ,סקרופ ,תיתרבח

ןוהה תנבלה תכרעמ תלהנתמ םתועצמאב ,םיטלוב םיקיפא רפסמ לע עיבצמ רבטצהש יניעידומה עדימה
,םיפ"שנ ,קנב תורבח רושרשב שומישה הלע םיטלוב םיקיפאכ וזה תרגסמב רשאכ ,ל"וח-לארשי ךוותב

.םיילאוטריו תועבטמ תוברל ,קטניפב חתפתמ שומיש הנורחאלו ,)תויביטקיפו תוימיטיגל( תורבחב שומיש

תויביטרפוא תוצלמה ללוכו לארשי-ל"וח ןוה תחרבהו תנבלה יסופד רקוס ךמסמה


ףסוי דקפ י"ע בתכנ ,בגר הרושב ר”ד מ”צנ תושארב ןיעידומה תביטחב רקחמ תקלחמ י”ע אצוה ךמסמה
,הכלמ הודא ק"פר י"ע רשואו ןוה תנבלהו טנרטניאב העישפ ,האנוה רקחמ 'וח ןוה תנבלה רקחמ 'ק ,םהרבא

העישפ רקחמ ד"מר מ"מ
אלמה יניעידומה טקלל


30


Click to View FlipBook Version