The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การรู้ถึงแหล่งบริการสารสนเทศ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-04-04 22:02:59

แหล่งบริการสารสนเทศ

การรู้ถึงแหล่งบริการสารสนเทศ

แหล่งและบริการสาร
สนเทศเฉพาะสาขาวิชา

E-BOOK หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เนื้อหาวิชาแหล่งสารสนเทศ

คำนำ

เนื้ อหาบทนี้เป็นส่วนหนึ่ งของวิชา
มัลติมีเดียสำหรับสารสนเทศ
รหัสวิชา218122 เป็นการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้

ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ดิฉันหวังว่า เนื้อหาบทนี้จะเป็นประโยชนื

ต่อผู้ที่มาศึกษา ข้อมูลของเราไม่มาก ก็

น้อย ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้า
ต้องขออภัย ณ ที่นี้

สารบัญ

เรื่อง
หน้า

คำนำ ข
สารบัญ
1
ความหมายของบริการ
แหล่งสารสนเทศ 2
แหล่งบริการสารสนเทศ 6
บริการสารสนเทศ
8
อ้างอิง

1

ความหมายและขอบเขตของ
สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา

ในแหล่งสารสนเทศแต่ละแห่ง
จะมีการจัดเก็บและรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศไว้หลากหลายสาขาวิชา
ดังนั้นเพื่อให้การเข้าถึงสารสนเทศได้
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความ
ต้องการอย่างแท้จริง
ควรมีการศึกษาถึงบริบทความแตกต่าง
ของแต่ละศาสตร์ทั้งทางมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2

แหล่งบริการสารสนเทศเฉพาะสาขา

วิชา
การแบ่งสรรพวิทยาการออกเป็น

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี นั้น เป็นการแบ่งอย่าง

กว้าง ๆตามธรรมชาติของเนื้อหาวิชา
แต่ในปัจจุบันศาสตร์ต่าง ๆ มีความเป็น

สหวิทยาการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ในมิติต่าง ๆ ไม่สามารถแบ่งแยกกันโดย

เด็ดขาดแต่จะพบว่าแหล่งสารสนเทศมี
ภารกิจหลักเน้นไปตามกลุ่มสาขาวิชา

โดยตรงและศาสตร์อื่น ๆร่วมด้วย

3

แหล่งบริการสารสนเทศทางด้าน

มนุษยศาสตร์ โดยทั่วไปจะพบแหล่งที่เป็น

สถาบัน[บริการสารสนเทศ
ที่รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศทาง

ด้านมนุษยศาสตร์ เช่น

สถาบันการศึกษาที่มีการสอนทางสาขา

วิชามนุษยศาสตร์

4

แหล่งบริการสารสนเทศทางด้าน
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาทางสังคมศาสตร์
มีแหล่งบริการสารสนเทศที่สำคัญ เช่น
สถาบันการศึกษาที่มีการสอนทาง
สังคมศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ราชบัณฑิตยสถานและสำนักกงานคณะ
กรรมการการวิจัยแห่งชาติ

5

แหล่งบริการสารสนเทศทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พบว่าเป็น

แหล่งสำคัญมีทั้งประเภทหน่วยงานภาค

รัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
สถาบันบริการสารสนเทศทาง

วิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งที่ทำหน้าที่จัดหา

รวบรวม จัดเก็บและให้บริการแก่ผู้ใช้

6

บริการสารสนเทศ

ในการจัดตั้งแหล่งบริการสารสนเทศ

แต่ละแห่ง ย่อมมีวัตถุประสงค์ในการให้

บริการไปตามพันธกิจหรือนโยบายของ

องค์การนั้น

ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับพันธกิจและ

นโยบายในการดำเนินงานของแหล่ง

บริการสารสนเทศนั้น ๆ ด้วย

ซึ่งมีบริการพื้นฐานเหมือนกับแหล่ง

บริการสารสนเทศทั่ว ๆ ไป
แต่จะมีบริการที่พิเศษและเฉพาะด้าน

เพิ่มขึ้น ดังนี้

7

1.บริการสารสนเทศ
2.บริการสารสนเทศทันสมัย
3.บริการจัดทำสารสนเทศสำเร็จรูป
4.บริการเลือกสรรสารสนเทศเป็น

รายบุคคล
5 บริการยืมระหว่างห้องสมุด
6บริการรวบรวมบรรณานุกรม
7.บริการสาระสังเขปและดรรชนี
8.บริการแปล
9.บริการฐานข้อมูล

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

(2557).หน้าหลักเว็บไซต์กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. [ออนไลน์]. แหล่ง

ที่มา : http://www.most.go.th/main

กรกฎาคม2557].คณาจารย์ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์. (2556). การค้นคว้าและ

การเขียนรายงาน. พิมพ์ครั้ง12.

กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

คณtอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
(พิมพ์ในโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะ
อักษรศาสตร์)

ชุติมา สัจจานันท์. (2555). “ทรัพยากร

สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์.” ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชา แหล่งสารสนเทศทาง

สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ร์ หน่วยที่ 8 - 15 หน้า.


Click to View FlipBook Version