The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการชั้นประถมศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by j_hot_, 2022-07-12 14:08:39

แผนการชั้นประถมศึกษา

แผนการชั้นประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้รายวชิ า ศิลปะ เรอ่ื ง รปู ร่าง รปู ทรงในธรรมชาติและส่งิ แวดล้อม
ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๒
ฐานกจิ กรรม เลน่ ทราย

ผลการเรยี นรู้ : ๑. สามารถแยกแยะรปู ร่างตา่ งๆได้
๒. สามารถอธิบายลกั ษณะของรปู รา่ งตา่ งๆได้
๓. สามารถสร้างสรรคผ์ ลงานศลิ ปะจากรปู ร่าง รปู ทรงต่างๆได้

วัสดุอปุ กรณท์ ตี่ ้องเตรียม : ๑. แมพ่ มิ พร์ ปู แบบต่างๆที่ใช้ก่อทราย

สงิ่ ทค่ี รูตอ้ งการสื่อกับนกั เรยี น : ในกิจกรรมน้ีนกั เรียนจะได้เรียนรถู้ งึ องค์ประกอบทางดา้ นศลิ ปะในธรรมชาติและ

สง่ิ แวดล้อม ท่เี ปน็ รูปร่าง รปู ทรง ที่มอี ยู่ในสงิ่ ต่างๆ ในธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม นอกจากน้ียังไดฝ้ ึกใช้ทกั ษะดา้ น
ศลิ ปะ และทกั ษะด้านการคิด เสรมิ สรา้ งจินตนาการของผเู้ รยี น และช่วยสง่ เสรมิ ให้ผู้เรียนมีความสามัคคแี ละ
ปฏิสมั พันธ์กบั ผอู้ น่ื

ขัน้ ตอนในการดาเนนิ กจิ กรรม :
๑. อธิบายถึงเร่ืองของรูปร่าง รูปทรง และที่นามาประกอบกันให้เกิดเป็นสิ่งต่างๆในธรรมชาติและ

สง่ิ แวดลอ้ ม
๒. ใหน้ กั เรียนจบั คู่กัน
๓. แลว้ วางแผนในการสรา้ งงานศิลปะ โดยการก่อทราย
๔. ให้นักเรยี นช่วยกันสรา้ งผลงานศิลปะ โดยการกอ่ ทราย
๕. หลงั จากสรา้ งสรรค์ผลงานเสร็จ ให้ชว่ ยอธบิ ายว่าผลงานท่สี รา้ งเป็นรูปร่างรูปทรงใด

คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ :  ซ่ือสตั ย์ สุจริต  มีวินัย
 รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์  อยู่อย่างพอเพียง  ม่งุ มน่ั ในการทางาน
 มจี ติ สาธารณะ
 ใฝ่เรยี นรู้
 รักความเปน็ ไทย

 บรรลุวตั ถปุ ระสงค์  ไมบ่ รรลุวัตถปุ ระสงค์

กลุม่ สาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์
.....................................................

แผนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้รายวชิ าคณิตศาสตร์ เรื่อง จานวนคู่ จานวนคี่
ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๒

ฐานกจิ กรรม เดินบนลอ้ ยาง

ผลการเรียนรู้ : ๑. นักเรียนสามารถบอกไดว้ ่าจานวนใดคือจานวนคู่ และจานวนใดคือจานวนค่ี

วัสดอุ ปุ กรณ์ท่ีต้องเตรยี ม : ๑. การด์ รูปภาพล้อรถ
๒. การด์ เลขจานวนต้ังแต่ ๑-๑๐๐
๓. ตะกร้าใสก่ าร์ด ๓ ใบ

สิ่งทีค่ รตู ้องการส่อื กบั นกั เรยี น : จานวนคู่ คือจานวนท่จี บั คู่กัน ไมเ่ หลือเศษ
จานวนคี่ คอื จานวนทจี่ ับคู่กนั เหลือเศษ

ข้ันตอนในการดาเนนิ กิจกรรม :
๑. ครูทบทวน เรอื่ งจานวนคู่ / จานวนค่ี โดยใช้การด์ รูปภาพ และการด์ จานวน

๒. แบ่งนักเรียน ๑๐ คน ออกเปน็ ๒ กลุ่ม คือกลุ่ม A และกลุม่ B
๓. ใหน้ ักเรยี น กลมุ่ A ยนื สลับกับนกั เรยี นกลมุ่ B ต่อแถวเพื่อ เดนิ บนลอ้ ยาง จากจุดเริ่มต้นไปจนถึง
ปลายทาง

๔. ท่ปี ลายทางมตี ะกร้า ใส่การด์ จานวนตัง้ แต่ ๑-๑๐๐ ใหน้ กั เรยี นแต่ละคนหยบิ การ์ดคนละ ๑๐ ใบ โดย
นกั เรยี นกลมุ่ A ใหห้ ยิบการ์ด จานวนคู่ นักเรียนกลมุ่ B หยิบการด์ จานวนคี่ แล้วนามาใส่ตะกรา้ ของกลมุ่

๕. ร่วมกนั ตรวจสอบ ว่านักเรียนแตล่ ะกลุม่ เลือกหยบิ การ์ดได้ถกู ตอ้ งตามกตกิ าหรือไม่
๖. สรุปกจิ กรรมทไี่ ด้เรียนรู้

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ :  ซื่อสตั ย์ สจุ ริต  มีวนิ ัย
 รกั ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมน่ั ในการทางาน

 ใฝ่เรียนรู้  มีจติ สาธารณะ
 รักความเปน็ ไทย

 บรรลวุ ตั ถปุ ระสงค์  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวชิ าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรอ่ื ง เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที ่ี ๒

ฐานกจิ กรรม จมหรอื ลอย

ผลการเรียนรู้ : ๑. สงั เกตและอธิบายวิธีการสบื เสาะในการตอบคาถามที่สงสัย

วัสดอุ ุปกรณ์ท่ตี ้องเตรยี ม : ๑. ลกู บอลพลาสตกิ ๒. กล่องดนิ สอ
๓. .ขวดนาพลาสตกิ ๔. ดนิ นามนั

๕. แก้วนาพลาสติก ๖. แก้วนาสแตนเลท
๗. จานพลาสตกิ ๘. ทพั พี
๙. ฟวิ เจอรบ์ อร์ด ๑๐. แผน่ โฟม

สงิ่ ท่ีครตู ้องการส่อื กบั นักเรียน : การเรียนร้แู ละหาคาตอบเก่ียวกบั ส่ิงต่างๆ ทาได้โดยใช้การสืบเสาะ โดยการตงั
คาถาม รวบรวมข้อมูลจากการทากิจกรรม อธบิ ายโดยบอกสิ่งที่คน้ พบ เชอ่ื มโยงความรู้โดยแลกเปลยี่ นผลการ
สังเกตกบั ผอู้ ่ืน และส่ือสารส่ิงที่ค้นพบให้ผู้อืน่ เข้าใจ

ขั้นตอนในการดาเนนิ กจิ กรรม :
๑. สังเกตส่งิ ของและตังคาถามเกยี่ วกับการจมและการลอยของสิ่งตา่ งๆ

๒. คาดคะเนวา่ สง่ิ ของใดบา้ งจะจมหรอื ลอย
๓. นาส่ิงของแต่ละชินมาลอยนาเพ่อื หาคาตอบ สังเกตและบันทกึ ผล

คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ :  ซื่อสัตย์ สจุ รติ  มวี นิ ยั
 อยู่อย่างพอเพียง  มุง่ มนั่ ในการทางาน
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 ใฝ่เรยี นรู้  มีจิตสาธารณะ
 รกั ความเป็นไทย

 บรรลวุ ัตถปุ ระสงค์  ไมบ่ รรลุวัตถุประสงค์

กลุ่มสาระการเรยี นรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวชิ าสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง วิธีการข้ึนเขา ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๒

ฐานกจิ กรรมข้นึ เขา (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

ผลการเรยี นรู้ : ๑. มคี วามรู้ ความเขา้ ใจ และมีความคดิ สร้างสรรค์เก่ียวกบั ลักษณะทางกายภาพของภเู ขา

วัสดุอปุ กรณท์ ่ตี อ้ งเตรยี ม : ๑. รปู ภาพภูเขาบนแผนที่ประเทศไทย ๒. ใบความรู้
๓. ใบงาน ๔. กระดาษ A4

๕. สไี ม้

ส่งิ ท่คี รตู อ้ งการสื่อกับนักเรยี น : การมคี วามรู้ ความเขา้ ใจ และการมีความคดิ สร้างสรรค์ โดยเปน็ การใชว้ ธิ กี ารอธบิ าย
ลักษณะของภูเขา การยกตัวอย่าง การบอกความแตกต่าง รวมทั้งการเสรมิ สรา้ งให้นักเรยี นสามารถขยายความจากส่ิงที่

พบเหน็ ได้ สรปุ ความและตคี วามออกมาในรูปแบบกระบวนการการคดิ วิเคราะห์อยา่ งสร้างสรรค์

ขั้นตอนในการดาเนนิ กจิ กรรม :
๑. ใหน้ ักเรียนศกึ ษาใบความรู้ เรอ่ื งภูเขา โดยสังเขป
๒. ใหน้ กั เรยี นตอบคาถามกระตุ้นความคดิ ทม่ี ตี ่อลกั ษณะตา่ ง ๆ ของภูเขา

๓. จากนั้นให้นกั เรยี นทาใบงาน โดยให้นักเรียนวาดรูปภูเขาที่ตนเองช่ืนชอบตามความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน และให้บอกชือ่ ภูเขาท่นี กั เรียนวาด พรอ้ มทง้ั ตกแตง่ ระบายสใี ห้สวยงาม

คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ :  ซือ่ สตั ย์ สจุ ริต  มีวนิ ัย
 รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์  อยู่อย่างพอเพียง  มุง่ มัน่ ในการทางาน
 ใฝเ่ รียนรู้
 มจี ติ สาธารณะ
 รกั ความเป็นไทย

 บรรลวุ ัตถุประสงค์  ไมบ่ รรลวุ ัตถุประสงค์

ใบความรู้

เรื่อง ภูเขา

ความหมายของภูเขา

ภูเขา ทวิ เขา หรือเทอื กเขาหมายถึง ลกั ษณะภูมิประเทศ ท่มี ีความสูงต้งั แต่ 600 เมตรข้ึนไปจากพ้นื ท่ีบริเวณรอบ
ซ่ึงมีลกั ษณะคลา้ ยกบั เนินเขา แตว่ า่ เนินเขาน้นั จะมีพ้นื ทส่ี ูงจากบริเวณรอบ ๆ ประมาณ 150 แตไ่ ม่เกิน 600 เมตร

การกาเนิดของภูเขา

ภเู ขาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลกั ษณะของเปลือกโลก จากหลายสาเหตุดงั น้ี เช่น การเคลื่อนท่ีของแผน่ เปลือกโลก หรือการ
ทีแ่ ผน่ เปลือกโลกถกู แรงบีบอดั ดนั กนั ทาใหช้ ้นั หินคดโคง้ งอเป็ นภูเขา หรือเกิดการยกตวั ข้นึ เป็ นรูปประทุนคว่าและประทนุ หงาย
สลบั กนั หรือการดนั ของหินหนืดที่ใตผ้ วิ โลกแลว้ เยน็ ตวั ลงเสียก่อนท่จี ะไหลออกมา หรือจากการสึกกร่อนของผวิ โลก โดยผวิ โลก
ส่วนที่ไม่แขง็ จะสึกกร่อนหายไป เหลือแตผ่ วิ โลกส่วนท่ีแขง็ ซ่ึงเกิดการสึกกร่อนไดน้ อ้ ย จะยงั คงอยกู่ ลายเป็ นภเู ขา หรืออาจเกิดจาก
ภเู ขาทม่ี ียอดแบนราบอาจเกิดจากการยกตวั ของเปลือกโลกตามบริเวณรอยเลื่อนซ่ึงท้งั หมดน้นั เป็ นกระบวนการที่เกิดข้นึ เองทาง
ธรรมชาติ และใชเ้ วลานาน

ประเภทของภูเขา

1.ภูเขาโก่งตวั - เกิดจากการบีบอดั ตวั ของหินหนืด ในแนวขนาน

2.ภูเขาเล่ือนตวั หรือหกั ตวั – เกิดจากการเลื่อนของหินทาใหม้ ีการยกตวั และการทรุดตวั เกิดเป็ นภูเขา

3.ภเู ขาโดม - เกิดจากการทห่ี ินหนืดดนั ตวั แตว่ า่ ยงั ไม่ทนั พน้ พ้นื ผวิ ของโลก ก็เยน็ ตวั ก่อน

4.ภูเขาไฟ - เกิดจากการที่หินละลาย ก่อตวั และทบั ถมกนั

ประโยชน์ของภูเขา

1.เป็ นแหล่งทรพั ยากรธรรมชาติท่ีสาคญั เช่น ป่ าไม้ สตั วป์ ่ า และแร่ธาตตุ ่าง ๆ

2.เป็ นแหล่งกาเนิดของตน้ น้าลาธารสายสาคญั ทใ่ี ชห้ ล่อเล้ียงชีวติ ของผคู้ น
3.เป็ นแนวพรมแดนธรรมชาตกิ ้นั ระหวา่ งประเทศหรือใชเ้ ป็นแนวแบ่งเขตระหวา่ งภมู ิภาค

ใบงาน กจิ กรรมขนึ้ เขา (สนามเดก็ เล่นสร้างปัญญา)
เร่ือง ภูเขา

ช่ือ...........................................................................................................เลขท.่ี ............ช้นั ..................
คาชีแ้ จง : ใหน้ กั เรียนวาดภาพภเู ขา พร้อมระบายสีใหส้ วยงาม

ชื่อภาพ................................................................................................

กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ ภำษำไทย

แผนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้รายวชิ าภาษาไทย เรือ่ ง คาท่ีมีรูปวรรณยุกต์และคาที่ไม่มรี ูปวรรณยุกต์
ช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๒

ฐานกจิ กรรม ลานกิจกรรมใต้ร่มไม้

ผลการเรียนรู้ : ๑. ผู้เรยี นบอกคำท่มี ีรปู วรรณยกุ ต์และคำที่ไมม่ ีรูปวรรณยุกตไ์ ด้ K
๒. ผเู้ รียนแยกคำทม่ี รี ูปวรรณยุกตแ์ ละคำทไ่ี มม่ ีรูปวรรณยุกต์ได้ P

๓. ผ้เู รยี นกระตือรือร้นในกำรรว่ มกจิ กรรม A

วัสดอุ ุปกรณท์ ่ตี อ้ งเตรียม : ๑. กระดำษแขง็
๒. กระดำษบัตรคำ
๓. สกอ๊ ตเทป

สิ่งทคี่ รูตอ้ งการสอ่ื กบั นักเรยี น : เม่อื นักเรียนเขำ้ ร่วมกิจกรรมนกั เรยี นมีควำมรคู้ วำมเข้ำใจเพ่ิมมำกขึน้ ในเรอ่ื ง คำที่
มีรูปวรรณยุกต์และคำที่ไม่มรี ูปวรรณยุกต์และมคี วำมสุขและสนกุ ไปกบั กำรเรยี นรู้กบั ฐำนกจิ กรรม

ขั้นตอนในการดาเนนิ กิจกรรม :
๑. ใหผ้ ้เู รยี นจับคู่และทอยลูกเต๋ำ
๒. ให้ผูเ้ รยี นเดนิ ไปตำมจุดตำมจำนวนท่ีทอยลกู เต๋ำได้
๓. เม่ือผู้เรียนไปถึงจดุ ที่กำหนดให้ผ้เู รียนร่วมกนั ค้นหำคำทม่ี รี ูปวรรณยกุ ต์และคำทไ่ี มม่ รี ูปวรรณยกุ ต์
๔. ให้ผู้เรยี นรวบรวมบัตรคำท่ีคน้ หำเมื่อหมดเวลำคไู่ หนได้บตั รคำเยอะท่สี ดุ เป็นผู้ชนะ

คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ :  ซ่ือสตั ย์ สจุ ริต  มวี นิ ัย
 รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์  อยู่อย่ำงพอเพียง  มุง่ มน่ั ในกำรทำงำน
 มีจติ สำธำรณะ
 ใฝ่เรียนรู้
 รักควำมเป็นไทย

 บรรลวุ ตั ถุประสงค์  ไม่บรรลุวัตถปุ ระสงค์

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ

แผนการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง ช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๓
ฐานกิจกรรม ลอดถา้

ผลการเรยี นรู้ : ๑. การออกเสยี งคาศพั ท์เกย่ี วกบั สตั วช์ นดิ ต่าง ๆ
วสั ดุอปุ กรณท์ ีต่ อ้ งเตรยี ม : --

ส่งิ ท่ีครูตอ้ งการสื่อกับนกั เรียน : การทบทวนคาศัพท์ชอ่ื สัตวต์ ่างๆ ท่ีนกั เรยี นเคยเรียนรู้จากบทเรียน และฝึก
เลียนท่าทาง เสยี ง และการเคลอ่ื นไหวของสัตว์

ขนั้ ตอนในการด้าเนนิ กจิ กรรม :
๑. แบ่งนกั เรียนเปน็ ๒ กลุ่ม A และ B ยนื เขา้ แถวเรยี ง ๑ หน้าอุโมงค์/ถา
๒. แจง้ ให้นกั เรยี นทงั ๒ กลมุ่ รับรวู้ า่ การแขง่ ขนั จะเริม่ เมอ่ื ไดย้ นิ สานวน Ready ? Go โดย

ครจู ะเรมิ่ ตังคาถามจากนักเรยี นคนแรกของแต่ละกลมุ่ ตามขอ้ ความ ดงั นี

Dialogue:

Teacher: What are you?

Students: I’m an Elephant, I’m a Kangaroo, etc. (students will normally choose to mime the
animals they like).

Teacher: What does an Elephant / Kangaroo says?

Students: Mime the actions and sounds of the animals while waiting for the teacher to give
the Ready-Go signal.

Teacher: Ready-Go!

๓. เมอ่ื นักเรียนเลือกท่จี ะเป็นสตั ว์ประเภทใด จะตอ้ งเคล่ือนไหวข้ามอุโมงค์ไปอีกด้านให้เรว็ ท่สี ุด กลมุ่
ใดถึงจดุ หมายก่อน ได้ ๑ คะแนน

คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ :  ซ่ือสัตย์ สจุ ริต  มวี ินัย
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง  มุง่ มัน่ ในการทางาน
 ใฝเ่ รียนรู้  มจี ติ สาธารณะ
 รกั ความเป็นไทย

 บรรลวุ ตั ถุประสงค์  ไม่บรรลวุ ัตถุประสงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา

แผนการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้รายวชิ าสุขศึกษาและพลศกึ ษา
เรื่อง การเคล่อื นไหวร่างกาย ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๓
ฐานกิจกรรม การไตเ่ ชือก

ผลการเรยี นรู้ : ๑. สามารถเคล่ือนไหวร่างกายแบบใช้อปุ กรณ์โดยการไต่เชือกได้

วสั ดุอปุ กรณ์ทตี่ อ้ งเตรียม : แบบประเมนิ การเคล่ือนไหวรา่ งกาย

สง่ิ ท่คี รตู อ้ งการสือ่ กับนักเรียน : การเคลื่อนไหวรา่ งกายแบบต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหวรา่ งกาแบบอยู่กับที่
เคลือ่ นท่ี และแบบผสมผสานโดยใชอ้ ปุ กรณใ์ นการเคลื่อนไหวรา่ งกาย วันนีจ้ ะเปน็ การเคล่ือนไหวร่างกายแบบใช้
อปุ กรณใ์ นการเคลื่อนไหว นักเรยี นจะตอ้ งใชค้ วามพยายาม และตอ้ งระมัดระวงั ตนเองในขณะทากิจกรรมเพือ่ ความ
ปลอดภยั

ขั้นตอนในการดาเนนิ กจิ กรรม :
๑. ให้นักเรยี นอบอุ่นรา่ งกายก่อนทากจิ กรรมด้วยกายบรหิ าร 10 นาที
๒. ครูอธิบายวธิ ีการไตเ่ ชอื กว่าจะทาอย่างไร และส่งิ ที่ต้องระมัดระวงั เพอื่ ความปลอดภยั

๓. ใหน้ กั เรยี นลงมอื ปฏบิ ัติทลี ะคนเพื่อการดแู ลอย่างทัว่ ถงึ
๔. ครปู ระเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรียน

คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ :  ซอ่ื สัตย์ สุจรติ  มีวินัย
 รกั ชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์  อยู่อย่างพอเพียง  ม่งุ มน่ั ในการทางาน
 ใฝเ่ รียนรู้  มจี ติ สาธารณะ
 รกั ความเปน็ ไทย

 บรรลวุ ัตถปุ ระสงค์  ไม่บรรลวุ ัตถปุ ระสงค์

กลุม่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี

แผนการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้รายวิชาการงานอาชีพ

เร่ือง เรียนรู้การประดษิ ฐข์ องเลน่ จากวัสดฯุ ชั้นประถมศึกษาปที ่ี ๕
ฐานกิจกรรม เรือโจรสลัดลิง

ผลการเรียนรู้ : ๑. ทกั ษะงานประดิษฐ์ และการจดั การ

วสั ดอุ ุปกรณท์ ตี่ อ้ งเตรียม : ๑. ขวดพลาสติก ๒. ดินสอ
๓. .สีเทยี น ๔. ดินน้ามนั
๕. หนังยาง ๖. กระดาษสี
๗. กระดาษแข็ง ๘. ไมไ้ อศกรีม

สงิ่ ทค่ี รตู ้องการสอ่ื กบั นักเรยี น : การประดษิ ฐข์ องเล่นจากวสั ดุต่าง ๆ สามารถทา้ ได้โดยการวางแผนอยา่ งมีระบบ
โดยใช้ความคิดสรา้ งสรรค์ สมาธิ และความมุ่งมัน่ ในการทา้ งาน ทงั นี เพอื่ ใชเ้ วลาวา่ งให้เกิดประโยชน์ และเป็นการ
ใชป้ ระโยชน์จากวสั ดุเหลือใชเ้ พือ่ ลดขยะ ละรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ข้ันตอนในการดาเนนิ กจิ กรรม :
๑. การออกแบบประดิษฐข์ องเล่น (เรอื บกโจรสลัด) จากวัสดใุ กลต้ ัวหรอื เหลอื ใช้

๒. ทดสอบแขง่ ขัน
๓. การจัดการการบนั ทึกผลการแขง่ ขนั

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ :  ซ่อื สตั ย์ สจุ ริต  มีวนิ ยั
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง  มงุ่ ม่นั ในการทา้ งาน
 ใฝ่เรยี นรู้
 มจี ติ สาธารณะ
 รักความเป็นไทย

 บรรลุวัตถุประสงค์  ไมบ่ รรลวุ ัตถุประสงค์


Click to View FlipBook Version