The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมเด็ด เมนูรสจัด_2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by beemlove_24, 2021-03-30 11:07:24

รวมเด็ด เมนูรสจัด_2

รวมเด็ด เมนูรสจัด_2

รวมเดด็
เมนูรสจดั

สู ต ร อ า ห า ร เ ม นู ร ส จั ด

อั ญ ช ลี ท อ ง ข า วบทนาํ

ในการดาํ รงชวี ติ สิง่ มชี วี ิตทงั้ หลายตางตองการ
พลังงานและจะไดรบั พลงั งานจากสารอาหารที่ไดรับ
ประทานไป ทาํ ใหอ าหารถอื เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารง
ชวี ติ ของส่งิ มีชีวิตทกุ ชนิด รวมถึงมนษุ ย เราตอ งรับ
ประทานอาหารเพ่อื ใหรางกายเจริญเตบิ โต และเพ่อื การ
อยูรอด อาหารไดใหคณุ ประโยชนนานับประการตอ
รางกาย ในทางกลบั กนั อาหารก็สามารถใหโ ทษแก
รางกายดว ยเชนกัน อาทเิ ชนอาหารทไ่ี มม ีประโยชน
อาหารท่ีเส่ือมคณุ ภาพ หรือขาดสขุ อนามัยทด่ี ี

สารบัญ

เรอง หน้า

1.ซโ่ี ครงหมูผดั พริก 1

2.ผดั พริกหมเู ดง 2

3.หมูสบั ผัดเคร่อื งพริก 3

4.ไกผ ดั ขมนิ้ 4

5.ควั่ กลงิ้ หมู 5

6.ผดั คะน าไกคลกุ ฝุน 6

7.เอ็นไกทอกผดั พรกิ ขมนิ้ 7

8.ปูมาผัดพรกิ 3 สี 8

9.เน้ือสบั ควั่ กลิง้ ใสสะตอ 9

10.ผัดเผ็ดปลาไหล 10

11.ตมแซบ เคร่ืองในหมู 11

1

ซโี ครงหมผู ดั พรก

สว นผสม พรกิ ขีห้ นแู หง 9 เม็ด
ซีโ่ ครงหมหู นั่ ทอน 400 กรมั ซอสเห็ดหอม 1 ชอ นโตะ
กระเทยี ม 3 กลีบ ซีอวิ๊ ขาว 1 ชอนชา
น้ําปลา 2 ชอ นชา น้ําเปลา 3 ชอนโตะ
น้ําตาลทราย 1 1/2 ชอนชา น้ํามนั พชื 2 ชอนโตะ
ใบกะเพรา 1/4 ถว ยตวง พริกแหงทอดสําหรับโรย
ใบกะเพราทอดกรอบ
น้ําเปลาสาํ หรับตม

วิธที าํ
1. ตมน้ําเปลา พอเดือด ใสซ โี่ ครงหมูลงตมพอนุมตกั ข้นึ พักไว
2. โขลกพริกขหี้ นแู หง กระเทยี ม พอละเอยี ดตักข้ึนพักไว
3. ตัง้ กระทะใสน้ํามันพชื พอรอ น ใสเ คร่อื งท่โี ขลกไวลงผดั พอ
หอม ใสซโี่ ครงหมลู งผัดพอเขา กัน
4. ปรงุ รสดวยซอสเห็ดหอม น้ําปลา ซอี วิ๊ ขาว น้ําตาลทราย และ
น้ําเปลา ผดั พอเขา กัน ใสใ บกะเพราลงผัดใหเ ขา กนั อกี ครงั้ ตัก
ใสภาชนะ โรยดวยใบกะเพราทอด พริกแหง ทอด

2

ผดั เผ็ดหมเู ดง้

สว นผสม

หมเู ดง 200 กรมั กระชายซอย 20 กรัม

พริกไทยออ น 4-5 ชอ ใบมะกรูดซอย 1 ชอ นโตะ

ใบกะเพรา 1/4 ถวยตวง พริกชฟี้  าสแี ดงหัน่ แฉลบ 1 เมด็

พริกขีห้ นเู มด็ ใหญ 10 เม็ด กระเทียม 8-10 เมด็

พรกิ ไทยดํา 1/2 ชอนชา น้ําปลา 1/2 ชอ นชา

ซอสหอยนางรม 1 ชอนชา ซีอิว๊ ขาว 1/4 ชอ นชา

น้ําตาลทราย 1/4 ชอนชา น้ําเปลา 6 ชอ นโตะ

น้ํามันพชื 1 ชอนโตะ น้ําเปลา สาํ หรบั ตม

วธิ ที าํ

1. ตม น้ําเปลาพอเดอื ด คอ ย ๆ ปั้นหมูเดง ลงไปทลี ะกอ นจน

หมด พอหมูสกุ ตกั ข้นึ พักไว

2. โขลกพริกขหี้ นู กระเทียม และพรกิ ไทยดาํ พอหยาบ

3. ตัง้ กระทะใสน ้ํามันพืชพอรอ น ใสเ คร่ืองท่ีโขลกไวล งผัดพอ

หอม

ปรงุ รสดวยน้ําปลา ซอสหอยนางรม ซอี วิ๊ ขาว น้ําตาลทราย เตมิ

น้ําเปลา ชมิ รส

4. ใสห มูเดงทเ่ี ตรยี มไว กระชาย พริกไทยออน ใบมะกรดู ใบ

กะเพรา และพรกิ ชีฟ้  า ลงผดั พอสกุ ตักใสภ าชนะ

3

หมสู บั ผัดเครองพรก

สว นผสม

หมสู ับ 170 กรมั พริกขีห้ นูแหงทอด 1 ชอ นโตะ

กระเทยี มซอยทอด 1 ชอ นโตะ น้ํามนั พชื 2 ชอ น

หอมแดงซอยทอด1ชอ นโตะ น้ําปลา 1 ชอ นชา

ซีอิว๊ ขาว 1/2 ชอ นชา น้ําตาลทราย 1 1/2-2 ชอนชา

น้ําเปลา 4 ชอนโตะ ใบโหระพา

กระเทียมซอยทอดสําหรบั โรย

วธิ ีทาํ
1. นําพริกขีห้ นแู หง ทอด กระเทียมทอด และหอมแดงทอดลงโขลก
หยาบๆ
2. ตัง้ กระทะใสน ้ํามนั พชื พอรอ น ใสเ คร่ืองทโ่ี ขลกไวล งผัดพอหอม
3. นําหมสู บั ลงผดั พอสกุ ปรงุ รสดวยน้ําปลา ซอี ิว๊ ขาว น้ําตาลทราย
เติมน้ําเปลา ชมิ รส ตักใสภาชนะโรยกระเทยี มทอด ใบโหระพา

4

ไก่ผดั ขมนิ

สว นผสม

สะโพกไกห นั่ ชนิ้ 300 กรัม ขมิน้ ซอย 1 ชอ นโตะ

กระเทียม 3 กลบี พริกไทยดํา 1 ชอนชา

ใบมะกรูดฉีก 3 ใบ พรกิ ไทยออน 2 ชอ

น้ําปลา 1 1/2 ชอ นชา น้ําตาลทราย 1/2 ชอนชา

ซอสเห็ดหอม 1 ชอ นชา น้ํามันพืช 1 ชอ นโตะ

น้ําเปลา 1 ชอนโตะ

พริกชีฟ้  าสีเหลือง สีแดง หนั่ แฉลบอยา งละ 1 เม็ด

วธิ ีทํา
1. โขลกขมิน้ กระเทียม พริกไทยดํา ใหละเอยี ดพกั ไว
2. ตัง้ กระทะใสน ้ํามนั พืชพอรอ น ใสส ะโพกไกล งคัว่ จนสกุ เหลือง
จากนัน้ เทน้ํามนั พืชออกใหเ หลอื ประมาณ 1 ชอ นโตะ
3. ใสเ คร่ืองทีโ่ ขลกไวล งผัดพอหอม ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาล
ทราย ซอสเหด็ หอม เตมิ น้ําเปลา ผดั พอเขา กัน
4. ใสใ บมะกรูด พริกไทยออน พรกิ ชฟี้  า ผัดใหเขา กนั อกี ครัง้ ตัก
ใสภาชนะ

5

ควั กลงิ หมู

สว นผสม พรกิ แกงคัว่ กลงิ้ 2 ชช.
หมสู ับ 200 กรัม น้ําปลา 1/2 ชต.
น้ํามันพืช 1 ชต. ใบมะกรูดซอย 5 ใบ
น้ําตาลทราย 1/2 ชช.
พรกิ ชีฟ้  าซอย 1 เมด็

วธิ ีทาํ
1.นําพรกิ แกงลงผดั กบั น้ํามันใหหอม เตมิ หมสู ับลงไปผดั จน
สกุ
2.ปรุงรสดวยน้ําตาลทราย , น้ําปลา ตามดวยใบมะกรดู และ
พรกิ ชฟี้  า
3.ผดั จนเขา กันดี เป็นอันเสรจ็

6

ผัดคะนา้ ไก่คลกุ ฝุน

สว นผสม คะน าหนั่ ทอน 100 กรัม
สะโพกไกห นั่ ชิน้ 300 กรัม พรกิ สดสีแดงทบุ 9 เมด็
กระเทียมสับ 1 ชอ นโตะ ซอี วิ๊ ขาว 1 ชอ นชา
ซอสเหด็ หอม 1 ชอนโตะ น้ําตาลทราย 1 1/2 ชอนชา
ซอสปรงุ รส 1/2 ชอ นชา น้ํามันพืช 1 ชอนโตะ
น้ําเปลา 2 ชอนโตะ น้ํามนั พชื สาํ หรบั ทอด
แป งทอดกรอบสาํ หรับคลุก

วิธีทาํ
1. นําสะโพกไกล งคลกุ แป งทอดกรอบพอทัว่ นําลงทอดในน้ํามัน
พชื ขณะรอ นพอสกุ เหลอื ง ตักข้ึนพกั ไว
2. ตัง้ กระทะใสน้ํามันพชื พอรอ น ใสพรกิ สด กระเทยี ม ลงผดั พอ
หอม ใสคะน าลงผดั พอสกุ
3. ปรงุ รสดว ยซอสเห็ดหอม ซอี วิ๊ ขาว ซอสปรงุ รส น้ําตาลทราย
เตมิ น้ําเปลา ผัดพอเขา กนั ใสส ะโพกไกท อดผัดใหเขา กันอกี ครงั้
ตักใสภาชนะ

7

เอ็นไก่ทอดผดั พรกขมนิ

สว นผสม

เอน็ ไก 200 กรัม น้ําพริกแกงคัว่ กลิง้ 2 ชอ นโตะ

ใบมะกรดู ซอย 1 ชอนโตะ พรกิ ไทยออน 3 ชอ

พริกชีฟ้  าหัน่ เสน 1/2 เม็ด น้ําปลา 1/2 ชอนชา

น้ําตาลทราย 2 ชอ นชา น้ํามันพืช 1 ชอ นโตะ

น้ําเปลา 1/4-1/3 ถวยตวง แป งสาลีอเนกประสงคส ําหรับคลกุ

น้ํามันพชื สาํ หรบั ทอด

วธิ ีทํา

1. ลา งเอน็ ไกใ หส ะอาด ใสตะแกรงพักใหสะเดด็ น้ํา

2. โรยแป งสาลลี งบนเอ็นไก คลกุ เคลา พอทวั่ ใสล งทอดในน้ํามัน

พชื รอนไฟปานกลางจนสกุ เหลอื งกรอบตกั ข้ึน

3. ตงั้ กระทะใสน้ํามนั พชื พอรอ น ใสน้ําพรกิ แกงควั่ กลิง้ ลงผัดพอ

หอม

4. ใสเอ็นไกทอดลงผดั พอสุก ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ําตาลทราย

เติมน้ําเปลา ผัดพอเขากนั

5. ใสใบมะกรดู พริกไทยออ น และพริกชีฟ้  าลงผดั ใหเ ขากัน ตกั ใส

ภาชนะ

8

ปูมา้ ผัดพรก 3 สี

สวนผสม

ตนหอมหัน่ ทอน 2 ตน พรกิ ไทยออ น 3 ชอ

พริกสดสีแดง 11 เมด็ กระเทยี ม 5 กลีบ

พรกิ ไทยดาํ เม็ด 1 1/2 ชอนชา ซอสเหด็ หอม 1 ชอ นโตะ

ซอสปรุงรส 1 1/2 ชอ นชา ซอี วิ๊ ขาว 1 ชอนชา

น้ําตาลทราย 2 ชอ นชา น้ําเปลา 1/4 ถวยตวง

น้ํามนั พืช 1 ชอนโตะ

ปมู า หนั่ ชนิ้ (น้ําหนักประมาณ 250 กรัม) 2 ตวั

พรกิ หวานสีเขยี ว สเี หลือง สแี ดง หัน่ ชนิ้ 90 กรมั

วิธีทํา
1.โขลกพริกสด กระเทียม พริกไทยดาํ เมด็ พอละเอยี ดตกั ข้นึ พกั
ไว
2.ตงั้ กระทะใสน ้ํามันพชื พอรอ น ใสเคร่อื งท่ีโขลกไวลงผัดพอหอม
ใสป มู าลงผดั พอสุก
3. ใสพรกิ หวานผัดพอเขา กัน ปรุงรสดว ยซอสเห็ดหอม ซอสปรงุ
รส ซีอวิ๊ ขาว น้ําตาลทราย เตมิ น้ําเปลา ผัดพอเขา กัน
4. ใสพ รกิ ไทยออน ตน หอม ผดั พอสุกตักใสภ าชนะ

9

เนอื สบั คัวกลิงใส่สะตอ

สวนผสม

เน้ือสับ 250 กรมั น้ําพรกิ แกงควั่ กลิง้ 2 - 2 1/2 ชอ น

โตะ

สะตอ 130 กรมั พริกไทยออน 3 ชอ

ใบมะกรดู ซอย 1 ชอ นโตะ พริกชฟี้  าสีเหลืองหัน่ แฉลบ 1 เม็ด

น้ําปลา 1 ชอ นชา น้ําตาลทราย 1-1 1/2 ชอ นชา

น้ําเปลา 1/3 ถว ยตวง น้ํามันพืช 1 ชอ นโตะ

วิธีทํา
1. ตงั้ กระทะใสน้ํามนั พืชพอรอน ใสน้ําพริกแกงคัว่ กลงิ้ ลงผดั พอ
หอม
2. ใสเน้ือสับลงผัดพอสกุ ปรุงรสดว ยน้ําปลา น้ําตาลทราย เติมน้ํา
เปลา ชมิ รส
3.ใสสะตอลงผัดพอสุก ตามดวยพริกไทยออ น ใบมะกรูด พริก
ชีฟ้  า ผดั พอสกุ ตกั ใสภาชนะ

ผดั เผด็ ปลาไหล 10

สว นผสม น้ําพรกิ แกงเผด็ 3 ชอนโตะ
ปลาไหลหนั่ ชนิ้ 250 กรัม มะเขือเปราะผา สี่ 5 ลูก
น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ ใบมะกรดู ฉีก 5 ใบ
มะเขือพวง 3 ชอ นโตะ พริกไทยออน 3 ชอ
กระชายซอย 1/4 ถว ยตวง พรกิ ชีฟ้  าสแี ดงหนั่ แฉลบ 1/2
ใบกะเพรา 1/2 ถว ยตวง
เมด็ นมขน จดื 3 ชอนโตะ
น้ําปลา 2 ชอนชา น้ําตาลทราย 1 ชอ นชา
น้ําเปลา 2 ชอ นโตะ

วิธีทาํ
1. ตงั้ กระทะใสน ้ํามนั พืชพอรอ น ใสน ้ําพริกแกงเผ็ดลงผัดจน
เหลอื งหอม
2. ใสป ลาไหลผดั จนสกุ ใสมะเขือเปราะ มะเขือพวง ผัดใหเขา
กนั
3. ปรงุ รสดวยน้ําปลา น้ําตาลทราย นมขน จืด เตมิ น้ําเปลา ผัด
ใหเขา กนั
4. ใสก ระชาย พรกิ ไทยออน พรกิ ชีฟ้  า ใบมะกรดู และใบ
กะเพรา ลงผัดใหเ ขากนั ตักใสภ าชนะ จัดเสริ ฟ

11

ต้มแซ่บเครองในหมู

สวนผสม ขาหัน่ แวน 2-3 แวน
เคร่ืองในหมูตม 500 กรัม ใบมะกรูดฉีก 4 ใบ
ตะไครห ัน่ แฉลบ 2 ตน รากผักชี 2-3 ราก
หอมแดงทบุ พอแตก 3 -4 หัว พรกิ แดง 5 -7 เม็ด
พรกิ ขีห้ นู 5 -7 เม็ด มะเขือเทศสีดา 2 ลูก
พริกขหี้ นูแหงทอด 5 เม็ด น้ํามะนาว 1-2 ชอ นโตะ
น้ําปลา 2 ชอนโตะ ขาวคัว่ 1-2 ชอนโตะ
น้ํามะขามเปียก 2 ชอ นโตะ ตนหอมซอย 1 ชอ นโตะ
ผกั ชฝี รัง่ ซอย 1 ชอนโตะ เกลอื เล็กน อย
น้ําเปลา 3 ถวยตวง

วธิ ที ํา
1. ตมน้ําเปลาใหเ ดอื ด ใสข า ตะไคร ใบมะกรดู หอมแดง ราก
ผักชี รอจนเดอื ด ใสเ คร่อื งในหมู ตม ใหสกุ
2. ปรุงรสดว ย น้ําปลา เดือดอีกครัง้ ยกลง ใสน้ํามะนาว น้ํา
มะขามเปียก ผักชีฝรัง่ ผักชี ตน หอม คนใหเ ขากนั ตักใส
ภาชนะ โรยพริกทอด

บรรณานกุ รม

แมบ าน. กรุงเทพฯ สืบคนเม่อื 27 มีนาคม 2564, จาก
https://www.maeban.co.th/


Click to View FlipBook Version
Previous Book
LADAP PERANCANGAN STRATEGIK TS25
Next Book
2021 Champions Riverside Resort Brochure