The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Dual Degree)
ระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ Doctor of Philosophy (Aquatic Animal Health) Program, Faculty of Veterinary Medicine and School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fish_KU, 2022-04-27 04:41:40

Ph.D Dual Degree KU-UPM

โครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Dual Degree)
ระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ Doctor of Philosophy (Aquatic Animal Health) Program, Faculty of Veterinary Medicine and School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย

โครงการจดั การเรยี นการสอนสองปริญญา (Dual Degree)
ระหว่างหลกั สตู รปรัชญาดุษฎบี ัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี

(หลักสูตรนานาชาติ) และบัณฑติ วทิ ยาลัย มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์
และ Doctor of Philosophy (Aquatic Animal Health) Program, Faculty of Veterinary
Medicine and School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย

---------------------

ส่วนท่ี 1 ข้อมลู ทว่ั ไป

1.1 ช่ือโครงการ
โครงการจัดการเรียนการสอนรว่ มสองปริญญา (Dual Degree) ระหวา่ งหลักสตู รปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะประมง และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Doctor of Philosophy (Aquatic Animal Health) Program, Faculty
of Veterinary Medicine and School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia

1.2 ชื่อหลกั สตู ร ปรัชญาดุษฎบี ัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
หลกั สตู รท่ี 1: (หลกั สูตรนานาชาติ)

ภาษาองั กฤษ Doctor of Philosophy Program in Fishery Science and Technology
(International Program)

หลักสตู รท่ี 2: Doctor of Philosophy (Aquatic Animal Health) Program

1.3 ชอ่ื ปรญิ ญา

ปรญิ ญาที่ 1 จากมหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์

ชอื่ เต็ม ปรัชญาดษุ ฎบี ณั ฑติ (วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี)

ช่อื ยอ่ ปร.ด. (วทิ ยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี)

ชอื่ เต็ม Doctor of Philosophy (Fishery Science and Technology)

ชอ่ื ยอ่ Ph.D. (Fishery Science and Technology)

ปรญิ ญาท่ี 2 จาก Universiti Putra Malaysia

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy

ชือ่ ย่อ (ภาษาอังกฤษ) -

1.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1) คณะประมง มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์
2) บัณฑิตวทิ ยาลยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia

2

1.5 ความเป็นมา และหลักการและเหตุผลของโครงการ
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีความพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการเติบโต โดยเฉพาะกลุ่ม

ประเทศจีน อินเดีย และประเทศสมาชิกอาเซียน มีความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจมแี นวโน้มที่จะเปล่ียนจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม มีการนาความรู้และเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนาเศรษฐกิจการประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างกว้างขวาง ข้อมูลขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติช้ใี ห้เห็นว่า แนวโน้มการบรโิ ภคสตั ว์นา้ ทั่วโลกกาลงั เพม่ิ ขึน้ อัตราการบรโิ ภคสตั ว์
น้ามีเพ่ิมมากขึ้นจาก 15 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2543 เป็น 18 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2553 การพัฒนา
ด้านการผลิตสัตว์น้า การแปรรูปและการตลาด มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ขณะที่แต่ละประเทศมีการ
พัฒนาความสัมพันธ์และมีการแข่งขันเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีแผนในการเปิดเสรี
ตลาดแรงงานและการศึกษา จึงมีความจาเป็นที่จะต้องผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจ สามารถบูรณาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี เพื่อใช้สาหรับการแก้ปัญหา และพัฒนาการประมง
ภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยมคี วามสามารถในการปรบั ตัวให้สามารถแข่งขันและทางานได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ อีกท้ังการเปิดเสรีของสินค้าและตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันของคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิตและความต้องการของสินค้า การบริโภคสัตว์น้า ได้รับความนิยม
อย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีการพัฒนารูปแบบของสินค้าเพื่อการบริโภคให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละประเทศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการบริโภคสินค้าสัตว์น้า จะเป็น
การเพิ่มโอกาสให้กับประเทศไทย ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสินค้าทางการประมง ทาให้มีโอกาสในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
บุคลากรท่ีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องจึงมีความสาคัญต่อ
การพัฒนาการประมงของประเทศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Universiti Putra Malaysia จึงเล่งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในระดับภูมิภาค เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ ในการผลิตอาหารและสัตว์น้าแก่
ผูบ้ ริโภคและเป็นการใช้ประโยชน์ศกั ยภาพและองค์ความรู้ท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ในระดับภูมิภาค บุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจ สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การประมงและ
เทคโนโลยี มีความสาคัญต่อการพัฒนาดังกล่าว ดังน้ันการเปิดและการพัฒนาโครงการจัดการเรียนการสอน
ร่วมสองปริญญา (Dual Degree) จึงมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะในการวิจัยและสามารถใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ระเบียบวิธี
วิจัยที่สามารถนามาปรับใช้ร่วมกับความรู้ โดยมีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันในรูปแบบพหุ
วิทยาการ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์
เศรษฐกิจและสงั คม เป็นการพฒั นาทรัพยากรบุคคลใหส้ ามารถปฏิบตั ิงานได้ในระดบั นานาชาติ

1.6 วัตถุประสงคข์ องโครงการ
1) เพื่อเพ่ิมนิสิตตา่ งชาตขิ องมหาวิทยาลัยทง้ั 2 แห่ง
2) เพื่อผลติ นิสติ ท่มี ีความรู้ความสามารถในระดบั สากล
3) เพ่ือสรา้ งมาตรฐานระดับสากลระหว่างมหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Universiti Putra Malaysia
4) เพื่อยกระดบั ศักยภาพทางวิชาการ การจดั การเรียนการสอนไปสู่ระดับโลก
5) เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางทางวชิ าการสาขาเกษตรในเอเซียน

3

1.7 กาหนดการเปิดเรียน
ปกี ารศึกษา 2560

1.8 คณุ สมบัตขิ องผเู้ ข้าศกึ ษา
1) ผ้สู มัครตอ้ งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางดา้ นวทิ ยาศาสตร์หรือสาขาอนื่ ที่เกี่ยวขอ้ ง
2) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารหรอื สงิ่ ตพี ิมพ์ทางวชิ าการ
3) เป็นผ้ผู า่ นการคัดเลอื กโดยเป็นไปตามข้อตกลงรว่ มกันระหวา่ งมหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์กบั
Universiti Putra Malaysia
4) คณุ สมบัตอิ น่ื ๆ ตามข้อบงั คบั มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตรว์ า่ ด้วยการศกึ ษาระดบั บัณฑิตศึกษาของ
บณั ฑิตวทิ ยาลยั มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์
หรอื
5) ใหเ้ ป็นไปตามบนั ทกึ ข้อตกลงความรว่ มมือระหวา่ งมหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Universiti
Putra Malaysia เรื่อง “Memorandum of Agreement Dual Research Degree (Masters
and PhD) between Kasetsart University, Thailand and Universiti Putra Malyaisa”
โดยมี แนวปฏบิ ัติตามขอ้ ตกลงร่วมกันเร่ือง The KU-UPM Dual Degree Programme
Implementation Guideline

1.9 การคัดเลือกผเู้ ขา้ ศึกษา
ตามข้อบงั คับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว์ า่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวทิ ยาลัย

มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์

1.10 การจดั การเรียนการสอน
1) ใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตร

นานาชาติ) แบบ 1.1 ที่ได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชมุ ครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวนั ที่
24 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ Doctor of Philosophy (Aquatic Animal Health) Program, Faculty of
Veterinary Medicine and School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia

2) ใหม้ กี ารศกึ ษาและทาวิจยั ท่ีมหาวทิ ยาลยั คูส่ ัญญาเป็นระยะเวลาตามที่กาหนดไวใ้ นบนั ทกึ ข้อตกลง
ร่วมมอื ระหว่างมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ และ Universiti Putra Malaysia เร่ือง “Memorandum of
Agreement Dual Research Degree (Masters and PhD) between Kasetsart University,
Thailand and Universiti Putra Malaysia” โดยมีแนวปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน เร่ือง The KU-UPM
Dual Degree Programme Implementation Guideline

4) การดูแลวทิ ยานิพนธ์รว่ มกนั ใหอ้ ยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการท่ีปรกึ ษาวิทยานิพนธ์ และเป็น
ตามที่กาหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Universiti Putra
Malaysia เ ร่ื อ ง “Memorandum of Agreement Dual Research Degree (Masters and PhD)
between Kasetsart University, Thailand and Universiti Putra Malaysia”

5) การจดั การเรยี นการสอนในชั้นเรยี น ใหเ้ ปน็ ไปตามปฏิทนิ การศกึ ษาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และ Universiti Putra Malaysia

4

1.11 ระยะเวลาศกึ ษา
4-5 ปกี ารศกึ ษา

1.12 การลงทะเบียนเรียน
ตามขอ้ บังคบั มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตรว์ ่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติ ศึกษาของบณั ฑิตวิทยาลัย

มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ และ School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia

1.13 การวัดผลและการสาเร็จการศกึ ษา
1) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Doctor of Philosophy (Aquatic Animal Health) Program, Faculty
of Veterinary Medicine and School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia

2) นิสิตจะได้รับอนุมัติปริญญาสองหลักสูตร ก็ต่อเมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) และ Doctor of Philosophy
(Aquatic Animal Health) Program, Faculty of Veterinary Medicine and School of Graduate
Studies, Universiti Putra Malaysia โดย ผลงานวิทยานพิ นธต์ ้องไดร้ บั การตีพิมพ์ หรอื อยา่ งนอ้ ยดาเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการจานวน ๒
เรื่อง โดยต้องตีพิมพใ์ นวารสารระดบั นานาชาติท่ีอยูใ่ นฐานข้อมูล ISI หรอื Scopus

3) นสิ ติ จะไดร้ บั อนุมตั ิปรญิ ญาดงั น้ี
2.1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (วิทยาศาสตรก์ ารประมงและเทคโนโลยี)

Doctor of Philosophy (Fishery Science and Technology)

2.2) Doctor of Philosophy
4) การขอสาเร็จการศึกษาในปริญญาเดียว อาจทาได้กรณีมีเหตุผลอันสมควร ท้ังน้ี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารโครงการและได้รบั อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia

1.14 ระยะเวลาการดาเนนิ โครงการ
8 ปี (พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ. 2567)

1.15 ขอ้ มลู การอนุมัติหลักสูตร
หลกั สตู รปรัชญาดษุ ฎีบณั ฑิต สาขาวชิ าวทิ ยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลกั สูตรนานาชาต)ิ

หลกั สูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ไดร้ ับอนุมตั จิ ากสภามหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 24 เดอื น มีนาคม พ.ศ.
2557

1.16 โครงสรา้ งหลักสตู ร

1) หลักสูตรปรชั ญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวชิ าวทิ ยาศาสตรก์ ารประมงและเทคโนโลยี (หลักสตู รนานาชาติ)

แบบ 1.1

จานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกั สตู ร ไมน่ ้อยกว่า 52 หน่วยกติ

ก. วิชาเอก ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกติ (ไมน่ บั หน่วยกิต)

- สัมมนา 4 หน่วยกติ (ไม่นบั หนว่ ยกิต)

- วิชาเอกบงั คบั 5
ข. วิทยานิพนธ์
6 หนว่ ยกติ (ไม่นับหน่วยกิต)
ไมน่ ้อยกวา่ 52 หนว่ ยกติ

2) Doctor of Philosophy (Aquatic Animal Health) Program

จานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสตู ร ไม่น้อยกวา่ 78 หน่วยกติ

ก. วิชาเอก ไมน่ ้อยกว่า 6 หน่วยกติ

- สัมมนา 3 หน่วยกิต

- วชิ าเอกบังคบั 3 หน่วยกิต

ข. วิทยานพิ นธ์ ไม่น้อยกวา่ 72 หนว่ ยกิต

3) หลกั สูตรโครงการความร่วมมือจดั การเรยี นการสอนสองปรญิ ญา (Dual Degree)

3.1) สาหรับนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จานวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกติ

ก. วิชาเอก ไมน่ ้อยกวา่ 14 หน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกิต)

- สัมมนา 2 หนว่ ยกติ (ไมน่ ับหน่วยกติ ) ท่ี ม.เกษตรศาสตร์

- วิชาเอกบงั คับ 6 หน่วยกติ (ไม่นบั หน่วยกิต) ท่ี ม.เกษตรศาสตร์

- สัมมนา 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกติ ) ท่ี Universiti Putra Malaysia

- วิชาเอกบงั คับ 4 หนว่ ยกิต (ไม่นับหนว่ ยกติ ) ท่ี Univeristi Putra Malaysia

ข. วทิ ยานิพนธ์ ไมน่ ้อยกวา่ 52 หน่วยกติ

3.2) สาหรบั นิสติ Universiti Putra Malaysia

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 78 หนว่ ยกติ

ก. วชิ าเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ

- สัมมนา 1 หนว่ ยกติ ที่ ม.เกษตรศาสตร์

- วชิ าเอกบงั คับ 6 หนว่ ยกิต (ไม่นบั หนว่ ยกติ ) ที่ ม.เกษตรศาสตร์

- สัมมนา 2 หนว่ ยกิต ท่ี Universiti Putra Malaysia

- วชิ าเอกบงั คับ 3 หน่วยกิต ที่ Univeristi Putra Malaysia

ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกวา่ 72 หนว่ ยกติ

1.17 รายวิชาเรยี นในหลักสูตรโครงการความรว่ มมอื จัดการเรยี นการสอนสองปริญญา (Dual

Degree)

1.17.1 สาหรับนสิ ติ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์

1) วิชาสมั มนา ไม่น้อยกวา่ 4 หน่วยกิต

01256697 สัมมนา 1 หน่วยกิต (ไม่นับหนว่ ยกติ )

SPS6903 Seminar (research proposal) 1 Credit (Audit)

VPD6901 Seminar I (PhD) 1 Credit (Audit)

VPD6902 Seminar II (PhD) 1 Credit (Audit)

6 3 (3-0-6) (ไมน่ ับหน่วยกิต)
3 (3-0-6)
2) วิชาเอกบงั คบั ไมน่ ้อยกวา่ 10 หนว่ ยกติ (ไมน่ บั หน่วยกิต)
01256611 เทคโนโลยีสีเขยี วดา้ นการประมง 3 Credits (Audit)
01256691 ระเบยี บวธิ ีวิจยั ข้นั สงู ทางวิทยาศาสตร์ 1 หนว่ ยกิต (ไมน่ ับหน่วยกิต)
การประมงและเทคโนโลยี
VPM5021 Advance Research Methods 1-52 หน่วยกิต
BBM6903 Basic of Malay Skill 1 12 Credits

3) วทิ ยานิพนธ์ ไมน่ ้อยกว่า 52 หน่วยกิต 1 หนว่ ยกิต (ไมน่ บั หน่วยกติ )
01256699 วิทยานพิ นธ์ 1 Credit (Audit)
SPS6999 Doctoral Research 1 Credit (Audit)
1 Credit (Audit)
1.17.2 สาหรบั นิสิต Universiti Putra Malaysia
1) วิชาสัมมนา ไมน่ ้อยกวา่ 3 หน่วยกิต 3 (3-0-6) (ไมน่ ับหนว่ ยกติ )
01256697 สมั มนา 3 (3-0-6)
SPS6903 Seminar (research proposal) (ไมน่ บั หนว่ ยกติ )
VPD6901 Seminar I (PhD) 3 Credits
VPD6902 Seminar II (PhD)
1-52 หน่วยกติ
2) วชิ าเอกบงั คบั ไม่น้อยกวา่ 10 หนว่ ยกติ 12 Credits
01256611 เทคโนโลยสี เี ขยี วด้านการประมง
01256691 ระเบยี บวิธวี ิจยั ขั้นสงู ทางวิทยาศาสตร์
การประมงและเทคโนโลยี
VPM5021 Advance Research Methods

3) วทิ ยานิพนธ์ ไม่น้อยกวา่ 72 หนว่ ยกติ
01256699 วทิ ยานิพนธ์
SPS6999 Doctoral Research

1.18 รายวชิ าเง่ือนไข

1) นสิ ิตมหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตรต์ ้องลงทะเบียนรายวชิ าใน Doctor of Philosophy (Aquatic

Animal Health) Program, Faculty of Veterinary Medicine ณ Universiti Putra Malaysia ดังตอ่ ไปน้ี

-SPS6903 Seminar (research proposal) 1 Credit (Audit)

-VPD6901 Seminar I (PhD) 1 Credit (Audit)

-VPD6902 Seminar II (PhD) 1 Credit (Audit)

-VPM5021 Advance Research Methods 3 Credits (Audit)

-BBM6903 Basic of Malay Skill 1 1 Credit (Audit)

-SPS6999 Doctoral Research 12 Credits per Sem.

7

2) นิสติ Universiti Putra Malaysia ตอ้ งลงทะเบียนรายวชิ าใน หลกั สตู รปรชั ญาดษุ ฎบี ณั ฑิต สาขาวิชา
วทิ ยาศาสตรก์ ารประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาต)ิ แบบ 1.1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดังตอ่ ไปนี้

-01256697 สัมมนา 1 หนว่ ยกิต
-01256611 เทคโนโลยีสเี ขยี วดา้ นการประมง 3 (3-0-6) (ไม่นับหนว่ ยกิต)
-01256691 ระเบียบวธิ ีวจิ ัยขั้นสงู ทางวทิ ยาศาสตร์ 3 (3-0-6) (ไมน่ ับหนว่ ยกติ )

การประมงและเทคโนโลยี 1-52 หนว่ ยกิต
-01256699 วิทยานพิ นธ์

1.19 ตวั อย่างแผนการศกึ ษา จานวนหน่วยกติ
3(3-0-6) (ไมน่ ับหนว่ ยกติ )
1) สาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3(3-0-6) (ไม่นบั หนว่ ยกติ )
ปีที่ 1 ภาคการศกึ ษาท่ี 1
6
01256611 เทคโนโลยสี ีเขยี วด้านการประมง รวม 6
01256691 ระเบยี บวิธวี จิ ัยขนั้ สงู ทางด้าน จานวนหน่วยกติ

วทิ ยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
01256699 วทิ ยานพิ นธ์ 8
รวม 8
ปที ่ี 1 ภาคการศกึ ษาท่ี 2
01256697 สัมมนา
01256699 วิทยานพิ นธ์

ปีที่ 2 ภาคการศกึ ษาท่ี 1 จานวนหนว่ ยกิต
(Universiti Putra Malaysia)
SPS6903 Seminar (research proposal) 1 (ไมน่ บั หนว่ ยกติ )
VPD6901 Seminar I (PhD) 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
VPM5021 Advance Research Methods 3 (ไมน่ ับหน่วยกิต)
BBM6903 Basic of Malay Skill 1 1 (ไมน่ ับหนว่ ยกิต)
รวม 7

ปที ่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหนว่ ยกติ
(Universiti Putra Malaysia)
VPD6902 Seminar II (PhD) 1 (ไม่นบั หนว่ ยกติ )
SPS6999 Doctoral Research 12
รวม 13

8

ปีที่ 3 ภาคการศกึ ษาที่ 1 จานวนหน่วยกติ
01256697 สมั มนา 1 (ไม่นบั หน่วยกติ )
01256699 วิทยานิพนธ์ 7

รวม 8

ปที ่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนหน่วยกิต
01256697 สมั มนา 1 (ไมน่ ับหนว่ ยกิต)
01256699 วทิ ยานพิ นธ์ 7

รวม 8

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จานวนหน่วยกิต
01256697 สัมมนา 1 (ไม่นบั หนว่ ยกติ )
01256699 วิทยานพิ นธ์ 6

รวม 7

ปีที่ 4 ภาคการศกึ ษาที่ 2 จานวนหน่วยกติ
01256697 สมั มนา 1 (ไม่นบั หน่วยกติ )
01256699 วิทยานพิ นธ์ 6

รวม 7

2) สาหรับนสิ ิต Universiti Putra Malaysia

ปที ี่ 1 ภาคการศกึ ษาที่ 1 (Universiti Putra Malaysia) จานวนหน่วยกติ

VPM5021 Advanced Research Methos 3

SPS6903 Seminar (Research Proposal) 1

SPS6999 Doctoral Research (Thesis) 12

รวม 16

ปที ี่ 1 ภาคการศกึ ษาที่ 2 (Universiti Putra Malaysia) จานวนหนว่ ยกติ

SPS6999 Doctoral Research (Thesis) 12

VPD6901 Seminar I (PhD) 1

รวม 4

ปที ่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) จานวนหน่วยกติ

01256697 Seminar 1 (Audit)
(Audit)
01256611 Green Technology in Fishery 3

01256699 Thesis 7

รวม 11

9

ปที ี่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ จานวนหนว่ ยกิต

01256697 Seminar 1 (Audit)
(Audit)
01256691 Advance Research Methods in Fishery 3

Science and Technology

01256699 Thesis 7

รวม 11

ปที ี่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (Universiti Putra Malaysia) จานวนหน่วยกติ

SPS6999 Doctoral Research (Thesis) 12

VPD6902 Seminar II (PhD) 1

รวม 13

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 (Universiti Putra Malaysia) จานวนหนว่ ยกิต

SPS6999 Doctoral Research (Thesis) 12

รวม 12

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 (Universiti Putra Malaysia) จานวนหนว่ ยกิต

SPS6999 Doctoral Research (Thesis) 12

รวม 12

ปีที่ 4 ภาคการศกึ ษาท่ี 2 (Universiti Putra Malaysia) จานวนหน่วยกติ

SPS6999 Doctoral Research (Thesis) 12

รวม 12

1.20 ตารางสรุปรายวิชาท่ที ้งั สองฝ่ายยอมรบั วา่ เทยี บเทา่ กนั ไดข้ องหลกั สตู รปรัชญาดุษฎีบัณฑติ
สาขาวชิ าวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาต)ิ ของคณะประมง หาวทิ ยาลัย-
เกษตรศาสตร์ และ Doctor of Philosophy (Aquatic Animal Health) Program, Faculty of
Veterinary Medicine and School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia

หลกั สตู รวิทยาศาสตรปรัชญาดษุ ฏบี ัณฑิต Doctor of Philosophy (Aquatic Animal

สาขาวชิ าวิทยาศาสตรก์ ารประมงและเทคโนโลยี Health) Program, Faculty of Veterinary

(หลกั สูตรนานาชาต)ิ Medicine

01256697 สัมมนา 1 หนว่ ยกติ SPS6903 Seminar (research proposal) 1 หนว่ ยกติ

VPD6901 Seminar I (PhD) 1 หนว่ ยกติ

VPD6902 Seminar II (PhD) 1 หนว่ ยกติ

10

1.21 การทาวิทยานิพนธ์
1) การแต่งตั้งอาจารยท์ ีป่ รึกษาวิทยานิพนธห์ ลัก นสิ ติ ไทยและมาเลเซยี ต้องมีอาจารย์ทปี่ รึกษา

วิทยานิพนธห์ ลักจานวน 2 คน โดยสามารถเลือกจากอาจารย์ประจา หลักสูตรปรชั ญาดุษฎบี ณั ฑิต สาขาวชิ า
วิทยาศาสตรก์ ารประมงและเทคโนโลยี (หลกั สตู รนานาชาต)ิ ของมหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 คน
และอาจารย์ประจาใน Doctor of Philosophy (Aquatic Animal Health) Program ของ Faculty of
Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia จานวน 1 คน

2) การแตง่ ตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิ ยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ใหน้ สิ ติ ทง้ั ไทยและมาเลเซียสามารถเลอื ก
อาจารยท์ ีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจากฝ่ายใดก็ได้

3) การลงทะเบยี นรายวชิ าวทิ ยานิพนธ์สาหรับนิสติ ในโครงการ ให้ลงทะเบยี นรายวิชาวทิ ยานิพนธ์
ทมี่ หาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 52 หนว่ ยกติ (ตามโครงสร้างหลักสตู ร) และที่ Universiti Putra
Malaysia จานวน 72 หน่วยกิต (ตามโครงสร้างหลกั สูตร)

4) การสอบปากเปลา่ ข้ันสุดท้าย วธิ ีการ และสถานที่สอบปากเปลา่ และการจดั ทาวิทยานพิ นธ์
ใหเ้ ปน็ ไปตามท่กี าหนดไวใ้ นบันทกึ ข้อตกลงความรว่ มมือระหวา่ งมหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ และ
Universiti Putra Malaysia เรอ่ื ง “Memorandum of Agreement Dual Research Degree (Masters
and PhD)”

ส่วนท่ี 2 ข้อมลู ความพร้อมในการบริหารจัดการหลกั สตู รแบบมีคณุ ภาพ

ความพร้อมดา้ นอาคาร สถานที่ ห้องสมุด และอุปกรณ์การเรียนการสอน
หลักสูตรมคี วามพรอ้ มด้านทรพั ยากรการเรียนการสอน ใชส้ ถานท่ีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่ใน

คณะประมง มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ และ School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia
คณะและสานักหอสมดุ มคี วามพร้อม ดา้ นหนังสือ ตารา และฐานขอ้ มูลเพ่ือการสืบค้น

ผลกระทบต่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมการเรยี นการสอนให้เป็นนานาชาติมากข้นึ สร้างความเป็นสากลแก่นสิ ติ และเปดิ โอกาส

ทางการศกึ ษา

เอกสารแสดงความร่วมมือจากหน่วยงานอนื่ ๆ ท่เี ก่ียวข้อง (ภาคผนวก)
1) บันทกึ ขอ้ ตกลงความรว่ มมือระหว่างมหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ และ Universiti Putra Malaysia

เรื่อง “Memorandum of Agreement Dual Research Degree (Masters and PhD)
2) แนวปฏิบัติตามข้อตกลงรว่ มกนั เรือ่ ง The KU-UPM Dual Degree Programme

Implementation Guideline


Click to View FlipBook Version