The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Easy cooking grains food. In book have 3 menu.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by วัชรากรณ์ โยธา, 2019-12-02 02:28:24

Grains food menu

Easy cooking grains food. In book have 3 menu.

Keywords: Food,Grains

ธญั พืช

อรอ่ ยง่ายๆ

ได้ประโยชน์

เมนธู ัญพืชแสนอรอย
พรอ มวธิ กี ารทํางา ยๆ

25.-

ขา วกลองผัดธญั พชื

เวลาเตรียม เวลาปรุง สําหรับ
5 นาที 10 นาที 2 เสิรฟ

วตั ถุดบิ 6. ถ่วั ลันเตา ¼ ถวย
7. ขาวโพด ¼ ถว ย
1. ขาวกลอ งหงุ แลว 200 กรัม 8. แปะกวย 1 ถวย
2. นํ้ามนั มะพรา ว 1/3 ชอ นชา 9. เมด็ มะมวงหิมพานตสุกแลว 2 ชอนโตะ
3. ซีอี๊วขาว Low Sodium 2 ชอนชา 10. ถ่วั แดง ¼ ถวย
4. น้ําตาลชอดอกมะพราว 1 ชอนชา 11. พรกิ ไทย ½ ชอ นชา
5. แครอทหนั่ เตา 2 ชอ นโตะ

วิธที าํ

STEP 1 : ผดั สวนผสม
- นํากระทะเทฟลอนตงั้ ไฟ เม่อื กระทะเร่มิ รอ นใสนํ้ามันมะพราวลงไปเลย

- ตามดวยถ่ัวลันเตา ถ่ัวแดง แครอท ขาวโพด แปะกวย เม็ดมะมวงหมิ พานต ผัดใหเขา กัน จนทกุ

อยางสกุ ไดท ี่

STEP 2 : ปรุงรส + ผดั ขา ว
- เม่อื ผัดสวนผสมเขา ที่แลว ปรุงรสดว ย นํ้าตาลชอ มะพรา ว ซีอิว๊ Low Sodium และพริกไทย คลุกเคลาใหเ ขา
กันจนท่วั
- เม่อื สวนผสมเขา กันดแี ลว ใสขาวกลองทีเ่ ตรยี มไวล งไปผดั เลย ดจู นทกุ อยา งเขา กนั ดีแลว ปิดไฟไดเลย
STEP 3 : จดั เสิรฟ

- นําขาวผัดธญั พืชตกั ใสช ามหรือจาน ตกแตง สวยงาม แคนีก้ พ็ รอ มเสริ ฟไดเ ลย

ทรคิ /เทคนคิ

- การทําเมนู ขาวผัดธัญพืช มีวิธีเพิ่มความอรอยงายๆ ดวยการเพิ่ม
ธัญพืชอบกรอบปรุงรส โรยหนา เปนการเพ่ิมสัมผัสของการทาน

นอ งไกอ บธญั พืช

เวลาเตรยี ม เวลาปรุง สําหรับ
10 นาที 40 นาที 2 เสิรฟ

วัตถุดิบ 7. ลกู เดือย 2 ชอ นโตะ
8. พรกิ ไทย ½ ชอ นชา
1. นองไก 2 นอ ง 9. รากผกั ชี 2 ราก
2. แครอทหนั่ เตา 2 ชอ นโตะ 10. กระเทยี ม 5 กลีบ
3. ถ่ัวลนั เตา 2 ชอนโตะ 11. ซอสหอยนางรม Low Sodium 2 ชอ นชา
4. ขาวโพด 2 ชอนโตะ 12. นมขาดมันเนย 140 มิลลิลิตร
5. แปะกวย 2 ชอ นโตะ
6. ถวั่ แดง 2 ชอนโตะ

วิธที าํ

STEP 1 : เตรียมสวนผสม

- นํารากผกั ชี กระเทยี ม และพริกไทยโขลกใหเ ขา เปนเนอ้ื เดียวกัน

STEP 2 : หมักนองไก

- นํานองไกท่ีเตรยี มไวแลว ใสช าม นําสว นผสมทโ่ี ขลกไวแลวลงคลุกเคลา เลยคะ เตมิ ซอสหอยนางลม Low Sodium

และนมขาดมันเนย คลุกเคลา ใหเขากนั ทงิ้ ไว 2 ช่วั โมง

- นํานองไกท ่หี มกั ไดท่ีแลวเขา อบเลยคะ ที่อณุ หภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที คอยกลับดานไกด วย
ระหวา งนี้จะไดส ุกท่วั ถงึ กัน
STEP 3 : ผดั ธญั พืช + จัดเสิรฟ

- ระหวางท่รี อนอ งไกสกุ นะคะ นํานํ้าหมักไกท่เี หลือเทลงกระทะเทฟลอน โดยใชไ ฟกลาง

- รอจนเดือดแลว ใสธญั พืชตาง ๆ ลงไป ถ่วั ลนั เตา ถ่ัวแดง แครอท แปะกวย ขาวโพด และลกู เดือย

- เคยี่ วไปเร่ือย ๆ รอจนนํ้าหมกั ไกงวดลงคะ เมือ่ ไดท่ีแลว ปด ไฟนาํ ขึน้ พักไว

- นํานอ งไกอบที่สุกแลว จัดวางบนจานเลยคะ ทานกับธัญพชื ตา ง ๆ ตกแตง ใหสวยงาม แคนี้กน็ า ทานแลว พรอมจดั

เสิรฟ ไดเ ลย

ทริค/เทคนคิ

- แนะนาํ ใชเปนนองไก ถึงจะมีมันแตจะเพิ่มความอรอยในการทานมาก
ยิ่งขึ้น

คุกกีธ้ ัญพืช

เวลาเตรยี ม เวลาปรงุ สําหรับ
15 นาที 20 นาที 2 เสิรฟ

วัตถดุ บิ 8.งาขาว 2 ชอนชา
9.งาดํา 2 ชอ นชา
1.อัลมอนดส ไลด 150 กรัม 10.เมลด็ เจยี 2 ชอ นชา
2.เม็ดมะมว งหมิ พานต 60 กรมั 11.นํ้าผ้งึ 1 ชอ นโตะ
3.แครนเบอรร ่ี 40 กรมั 12.ไขขาว(ไขไ ก) 1 ฟอง
4.ลูกเกด(ดําหรอื เหลอื ง) 40 กรัม 13.เกลือปน 1/8 ชอ นชา
5.เมลด็ ฟก ทอง 50 กรัม 14.อัลมอนดเ ม็ด ตามชอบ
6.เมลด็ ทานตะวนั 50 กรมั
7.เมลด็ แตงโม 50 กรมั

วิธีทํา

1. ตวงธัญพชื เตรียมไวแลวอบธญั พชื บางชนิดใหส ุกกอน

-อบเมด็ มะมวงหิมพานต 10 นาที -อบอลั มอนดส ไลด 8 นาที
-อบเมลด็ ทานตะวนั 8 นาที
2. ผสม น้ําผึ้ง+ไขขาว+เกลือปน คนใหเ กลือละลาย
3. นาํ ธญั พชื ทง้ั หมดเทลงในชามผสมเทสวนของไขขาวกบั นํ้าผ้งึ ลง คลกุ เคลา สวนผสมท้ังหมดใหเ ขากัน
4. นาํ สวนผสมเทลงในพมิ พวงกลม(พมิ พขนมบา บนิ่ )หรือจะใชข วดนมพลาสตกิ ทม่ี ีขายในรานสะดวก
ซอ้ื มาตดั ใหเปน วงกลมแลว ใชช อนกดขนมใหแนนเกาะกนั
5. -นาํ เขาอบ ไฟบน-ลา ง 150 องศา ใชเ วลา 15-18นาที ใหส งั เกตสุ ีขนมเอาเอง แลวแตเตาแตล ะบาน
-รอจนขนมเยน็ แซะออกจากถาดอบ ใสข วดหรือกลอง แชในตเู ยน็ ขนมจะยิ่งกรอบ

ทริค/เทคนคิ

- อัลมอนดเม็ด วางบนหนาขนมช้ินละ 1 เม็ด ไมใสก็ได

จดั ทาํ โดย

นาย วัชรากรณ โยธา
นาย ศาศวตั ตัง้ ใจ

นาย ณัฏฐพล รตั นประภาจิระโชติ
4 คอ. 1

จัดทําในรายวิชา เทคโนโลยสี ารสนเทศ
สอนโดย ครู กนกกาญจน แสนสวุ รรณ


Click to View FlipBook Version