The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นางสาวธิดารัตน์ ทองสง
ส.1/1 006

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thidarat thongsong, 2019-11-26 21:59:02

สอบหนังสือราชการ

นางสาวธิดารัตน์ ทองสง
ส.1/1 006

ที่ ศธ ๐๖๗๐.๐๓/๐๓๒๕ วทิ ยาลยพณชิ ยการบางนา
๒๒ ถนนบางนา – ตราด
เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

๔ มนี าคม ๒๕๖๒

เรอื่ ง ขอเรียนเชญิ ร่วมพิธพี ระราชทานเพลงิ ศพท่านผู้อานวยการ ดร.ไพศาลย์ จามรมาน

เรยี น อาจารยส์ พุ ฒั นเ์ สฎฐ พสุธาธรรม

สงิ่ ที่ส่งมาด้วย กาหนดการพธิ พี ระราชทานเพลิงศพ ๑ ฉบบั

เนอ่ื งดว้ ย ท่านผอู้ านวยการ ดร.ไพศาลย์ จามรมาน อดีตท่านผอู้ านวยการวิทยาลัยพณิชยการ
บางนา ได้ถึงแก่กรรม และวทิ ยาลยั พณิชยการบางนาไดก้ าหนดใหม้ พี ิธีพระราชทานเพลิงศพในวนั ที่ ๙ เมษายน
๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดมกุฏกษัตรยิ าราม กรุงเทพฯ นั้น ในโอกาสน้ี วทิ ยาลัยฯ ขอเรยี นเชญิ ทา่ นร่วมเปน็
เกยี รติในพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานทด่ี ังกล่าว และขอขอบคณุ มา ณ โอกาสน้ี

จงึ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถอื

(นายปฏเิ วธ พึ่งอุบล)
ผ้อู านวยการสถานศกึ ษา วทิ ยาลัยพณิชยการบางนา

งานสารบรรณ
โทร. ๐-๒๓๖๑-๒๙๐๑-๒ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐-๒๓๙๓-๐๖๑๔
E-mail : [email protected]

นางสาวธิดารัตน์ ทองสง
ลข. ส1/1 006

ท่ี ศธ ๑๓๒๐.๐๓/ว.๑๒๗ มหาวิทยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธริ าช
ตาบลบางพดู อาเภอปากเกร็ด
จงั หวดั นนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๑ สงิ หาคม ๒๕๖๒

เรือ่ ง ขอเรียนเชิญเข้ารม่ ประชมุ ทางวิชาการและการนาเสนอผลงานวจิ ยั และวทิ ยานิพนธ์ ดา้ นการพัฒนา
ทรพั ยากรมนษุ ย์

เรยี น ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพณชิ ยการบางนา

สิง่ ท่ีส่งมาด้วย ๑. โครงการและกาหนดการจดั ประชมุ ทางวชิ าการ
๒. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางวิชการ

ด้วยสถาบนั วิจัยและพฒั มนา รว่ มกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั สุโขทัยธรรมาธริ าชได้
กาหนดให้มีการจดั ประชุมทางวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจยั และวิทยานพิ นธ์ ด้านการพฒั นทรัพยากรมนุษย์
เนือ่ งในโอกาสวนั สถาปนามหาวิทยาลยั ครบรอบ ๑๙ ปี ในวนั ศกุ รท์ ่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตง้ั แต่เวลา ๐๘.๐๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ หอ้ งประชุม ๑๔๘ อาคารสัมมนา ๒ มหาวทิ ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบนั วิจัยและพฒั นาไดพ้ จิ ารณาแลว้ เห็นว่าการประชุมทางวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัย
และวิทยานิพนธด์ งั กลา่ วจะเป็นประโยชน์แกบ่ ุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงขอเรยี นเชิญทา่ นและบคุ ลากรของ
ท่าน เข้ารว่ มการประชมุ ทางวชิ าการดังกลา่ ว โดยไม่ต้องเสยี ค่าลงทะเบียน สาหรับท่านทสี่ นใจเข้ารว่ มการประชมุ
ทางวิชาการในครั้งนี้ กรณุ าแจ้งความจานงโดยการกรอกใบตอบรับและส่งกลับไปที่สถาบนั วิจัยและพฒั า
มหาวทิ ยาลัยสโุ ขทยั ธรรมาธริ าช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จงั หวดั นนทบรุ ี ภายในวนั ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพอื่ โปรดพิจารณา และขอความอนเุ คราะห์ประชาสมั พนั ธใ์ หบ้ ุคลากรในสังกดั ของ
ทา่ นทราบตอ่ ไปด้วย จงั ขอบคุณยิง่

ขอแสดงความนับถือ

สถาบันวจิ ัยและพฒั นา (นายอิทธิพร พยัคฆันตร)
โทร. ๐-๒๕๐๓-๒๑๒๑-๔ ตอ่ ๓๑๙๒-๕ ผ้อู านวยการสถาบนั วจิ ัยและพัฒนา
โทรสาร ๐-๒๕๐๓-๔๘๙๘
นางสาวธดิ ารตั น์ ทองสง
ลข. ส1/1 006

ที่ ภท.อย ๑๔๑/๒๕๕ ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา
โรงเรียนสาธิตมหาวทิ ยาลัยราชภฏั พระนครศรอี ยุธยา
ถนนโรจนะ อาเภอพระนครศรีอยธุ ยา
จงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา ๑๓๐๐๐

๕ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

เรอ่ื ง ขอเชญิ รว่ มอบรมการสอนอ่านและการสอนวรรณคดไี ทยตามหลกั สตู รใหม่

เรียน ผอู้ านวยการ อาจารยใ์ หญ่ หวั หน้าสายวชิ าภาษาไทย อาจารยภ์ าษาไทยและผสู้ นใจ

ส่ิงทส่ี ่งมาดว้ ย กาหนดการและใบสมัครเขา้ รบั การอบรม

ตามท่ชี มรมส่งเสรมิ ภาษาไทยจงั หวดั พระนครศรีอยุธยา จดั อบรมการสอนอา่ นและการสอน
วรรณคดไี ทย ตามหลักสูตรใหม่แก่ครชู ้ันประถมศึกษาและมัธยศกึ ษา เมอ่ื ภาคเรียนท่แี ล้ว และมีผู้สมัครอบรมสว่ น
หนึง่ ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวนั ดังกล่าวได้ เพราะสถานท่ีจากัดนน้ั ทางชมรมจะจัดอบรมเรอื่ ง การสอนอา่ น :
สอนภาษาไทยให้รกั การอ่าน และการสอนวรรณคดีไทยตามหลักสตู รใหมอ่ กี ครั้ง มกี าหนดการและรายละเอยี ด
ดังตอ่ ไปน้ี

วนั ท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรอ่ื ง การสอนอา่ น : สอนภาษาไทยให้รกั การอ่าน
ชนั้ ประถมศึกษาและชัน้ มธั ยมศกึ ษา

วนั ท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรอ่ื ง การสอนวรรณคดี : สอนวรรณคดไี ทยให้น่าเรียน
ชั้นประถมศึกษาและชัน้ มธั ยมศกึ ษา

สถานทอี่ บรมหอประชุม ๓๑๗ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนครศรอี ยธุ ยา จังหวัดพระนครศรอี ยธุ ยา

จึงขอสง่ รายละเอียดมาเพือ่ ขอความกรุณาประชาสัมพนั ธ์ขอเชิญผูส้ นใจร่วมอบรมตามรายการ
วัน เวลา และสถานท่ดี งั กลา่ วตอ่ ไป ขอขอบคณุ เปน็ อย่างสูง

ขอแสดงความนบั ถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทอื ง คลา้ ยสวุ รรณ์)

ชมรมสง่ เสริมภาษาไทยจงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา นางสาวธดิ ารัตน์ ทองสง
โทร. ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔ , ๐๘๖-๘๐๓-๐๔๔๔ ลข. ส1/1 006
โทรสาร ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔


Click to View FlipBook Version