The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การสร้างงานนำเสนอด้วย Canva

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 64302040017, 2022-06-07 23:57:31

นางสาวศิริวิภา ด้วงคำสี

การสร้างงานนำเสนอด้วย Canva

ORGANIC
RICE

SIRIWIPA
DUANGKAMSEE

FASHION DESIGNER

065-3186-008
[email protected]
53 district khamkwang warin
Chamrap Ubon Ratchathan
Siriwipa Duangkamsee
065-3186-008ORGANIC
RICE

siriwipa
Duangkamsee
065-3186-008

[email protected]
53 district khamkwang warin
Chamrap Ubon Ratchathan
Siriwipa Duangkamsee

065-3186-008

SILK C
PLANT

065-3186-008
64302040017@
53 district kham
Chamrap Ubon
Siriwipa Duang
065-3186-008

siriwipa
Duangkamsee
COFFEE
TATION

@uvc.ac.th
mkwang warin
n Ratchathan
gkamsee
8

SIRI

superca

SIRIWIPA
DUANGKAMSEE

ar

Phone:

0653186008

Email:

[email protected]

Address:

53 district khamkwang warin
Chamrap Ubon Ratchathan

Siriwipa Duangkamsee

siriw

FLOWE

0653

64302040017@u

53 district khamkwa
Chamrap Ubon Ratc
Siriwipa Dua

wipa

ER SHOP

Phone:

3186008

Email:

uvc.ac.th

Address:

ang warin
chathan

angkamsee

วิชา สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล

รหัสวิชา 3
0204-2102

เสนอ

อาจารย์คมกริช จุกหอม

จัดทำ
โดย
นางสาวศิริวิ
ภา ด้วงคำสี

แแผผนนกกววิิชชาา เเททคคโโนน

โโลลยยีีธธุุรรกกิิจจดดิิจจิิททััลล
ววิิททยยาาลลััยยออาาชชีีววศศึึ กก

ษษาาออุุ บบลลรราาชชธธาานนีี

วิชา สื่อสร้างสรรค์ธุรกิดิจิทัล

รหัสวิชา 30204-2102

เสนอ จัดทำ
โดย
นางสาวศิริวิ
ภา ด้วงคำสี

แแผผนนกกววิิชชาา เเททคคโโนน

โโลลยยีีธธุุรรกกิิจจดดิิจจิิททััลล
ววิิททยยาาลลััยยออาาชชีีววศศึึ กก

ษษาาออุุ บบลลรราาชชธธาานนีี

วิชา สื่อสร้างสรรค์
ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล

ร หั ส วิ ช า 3 0 2 0 4 - 2 1 0 2

เสนอ

จัดทำ
โดย
นางสาวศิริวิ
ภา ด้วงคำสี

แผนกวิชา เทคโน
โลยีธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยอาชีวศึ ก
ษาอุ บลราชธานี

วิชา สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล

ร หั ส วิ ช า 3 0 2 0 4 - 2 1 0 2

เสนอ

จั ด ทำ โ ด ยน า ง ส า ว ศิ ริ วิ ภ า ด้ ว ง คำ สีแ ผ น ก วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ลวิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี

วิชา สื่อสร้างสรรค์ธุรกิดิจิทัล

รหัสวิชา 30204-2102เสนอ

น า ง ส า วจัศดิ รทิ ำวิ
โภดายด้ ว ง คำ สี

แ ผ น ก วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ลวิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า
อุ บ ล ร า ช ธ า นี

ศิริวิภา ด้วงคำสี

นั ก ศึ ก ษ า

ประวัติของฉัน ป ร ะ วั ติ ก า ร ฝึ ก ง า น

ฉันเป็นนักศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษากำลัง ชั้นปวช.2
ศึกษาอยู่ชั้นปวส.2 ที่แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่ว่าการปกครองอำเภอวารินชำราบ| 4เดือนปี2562

ความสามารถพิเศษ - ออกเลขส่งเอกสาร,ออกเลขรับเอกสาร
- ออกพื้นที่กับท่านนายอำเภอ
ซอฟต์แวร์: Photoshop, Illustrator, Word, Excel, - พิมพ์เอกสาร
Web Design, PowerPoint ,Access
ชั้นปวส.1
ติดต่อฉันที่: ที่ว่าการปกครองอำเภอวารินชำรารบ | 2เดือนปี2565

โทรศัพท์: 06-5318-6008 - จัดเก็บพินัยกรรม,ค้นพินัยกรรม
มือถือ: 06-5318-6008 - กรอกข้อมูลความพึงพอใจ
- จัดงานประชุม
ที่อยู่: 53 บ้านคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย 34190 ประวัติการศึกษา

อีเมล: [email protected] โรงเรียนบ้านคำขวาง
มัธยมศึกษาปีที่1-3

- นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง
- จบการศึกษาเกียรตินิยมด้วยเกรดเฉลี่ย 3.65
- สมาชิกคณะกรรมการนักเรียนนักศึกษา
- การอ้างอิงความเป็นผู้นำ

วิท ย า ลั ย อ า ชีว ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปี 2561-ปัจจุบัน

- จบการศึกษาระดับ ปวช.ด้วยผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 3.52
- การอ้างอิงโดยผู้อำนวยสำหรับความเป็นผู้นำและความเป็นเลิศด้านการกีฬา

ความสนใจหลัก

- การสร้างแบรนด์
- ตกแต่งภาพด้วยPhotoshop
- การถ่ายภาพ (ภาพคนและทิวทัศน์)
- ออกแบบอนิเมชั่น
- กีฬา
- วอลเลย์บอลเปตอง

SIRIWIPA

DUANGKAMSEE

1 2Digital Business Technology

ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

ชื่อนางสาวศิริวิภา ด้วงคำสี โรงเรียนบ้านคำขวาง
ชื่อเล่น: ไหม มัธยมศึกษาปีที่1-3
วันเกิด: วันพุธที่28 สิงหาคม พ.ศ.2545
สัญชาติ: ไทย - นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง
เชื้อชาติ: ไทย - จบการศึกษาเกียรตินิยมด้วยเกรดเฉลี่ย 3.65
ศาสนา: พุทธ - สมาชิกคณะกรรมการนักเรียนนักศึกษา
ปัจจุบันศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - การอ้างอิงความเป็นผู้นำ
ปวส.1
แผนก: เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ที่อยู่: 53 หมู่5 บ้านคำขวาง ตำบลคำขวาง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
งานอดิเรก: ฟังเพลง ดูหนัง ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ความสามารถ: เล่นวอลเลย์บอล สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปี 2561-ปัจจุบัน
ลักษณะนิสัย: พูดเก่ง เข้ากับคนง่าย - จบการศึกษาระดับ ปวช.ด้วยผลการเรียนดีเด่น
เกรดเฉลี่ย 3.52
ช่องทางการติดต่อ - การอ้างอิงโดยผู้อำนวยสำหรับความเป็นผู้นำและ
ความเป็นเลิศด้านการกีฬา
0653186008
ความสามารถพิเศษ
[email protected]
Photoshop 80%
53 หมู่5 บ้านคำขวาง ตำบลคำขวาง Illustrato 50%
Word 87%
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี Excel 85%

34190 PowerPoint

85%

Siriwipa
Duangkamsee

DIGITAL BUSINESS
TECHNOLOGY

ชื่อ
ศิริวิภา ด้วงคำสี

Siriwipa Duangkamsee

ช่องทางการติดต่อ ประวัติส่วนตัว

06-5318-6008 ชื่อนางสาวศิริวิภา ด้วงคำสี
ชื่อเล่น: ไหม
[email protected] วันเกิด: วันพุธที่28 สิงหาคม พ.ศ.2545
สัญชาติ: ไทย
53 หมู่5 บ้านคำขวาง ตำบลคำขวาง เชื้อชาติ: ไทย
อำเภอวารินชำราบ จังหวัด ศาสนา: พุทธ
อุบลราชธานี 34190 ปัจจุบันศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง ปวส.1
โรงเรียนบ้านคำขวาง แผนก: เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ที่อยู่: 53 หมู่5 บ้านคำขวาง ตำบลคำขวาง
มัธยมศึกษาปีที่1-3 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
- นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง 34190
- จบการศึกษาเกียรตินิยมด้วยเกรด งานอดิเรก: ฟังเพลง ดูหนัง
เฉลี่ย 3.65 ความสามารถ: เล่นวอลเลย์บอล
- สมาชิกคณะกรรมการนักเรียน ลักษณะนิสัย: พูดเก่ง เข้ากับคนง่าย
นักศึกษา
- การอ้างอิงความเป็นผู้นำ 80%

วิทยาลัยอาชีวศึ กษาอุ บลราชธานี 85%

ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 85%
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปี 2561-ปัจจุบัน
- จบการศึกษาระดับ ปวช.ด้วยผลการเรียนดีเด่น
เกรดเฉลี่ย 3.52
- การอ้างอิงโดยผู้อำนวยสำหรับความเป็นผู้นำและ
ความเป็นเลิศด้านการกีฬา


Click to View FlipBook Version