The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krusirisak, 2022-07-10 07:54:27

SAR ครูตั๋ง 64

SAR ครูตั๋ง 64

บันทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ โรงเรียนบา้ นวงั ปลดั อาเภอสังขะ จงั หวดั สรุ นิ ทร์

ท่ี 124 /2565 วนั ท่ี 31 มนี าคม 2565

เรอื่ ง รายงานผลการปฏิบตั งิ านและประเมินตนเองราย (Self-Assessment Report : SAR)

ปกี ารศกึ ษา 2564

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรยี น ผ้อู านวยการโรงเรยี นบ้านวงั ปลดั

ดว้ ยขา้ พเจ้า นายศิริศกั ด์ิ ศรวี รรณ ตาแหนง่ ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรยี นรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม บ้านวังปลัด สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนและงานพิเศษอ่ืนๆ ในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน
บ้านวงั ปลัด ไดส้ าเร็จลลุ ว่ งลงแล้ว

ข้าพเจ้าได้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง (Self-Assessment Report :
SAR) เพือ่ รายงานตอ่ ผ้บู ังคับบัญชา และไดแ้ นบรายละเอยี ดตามที่แนบมาด้วยนี้

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงชื่อ
(นายศิริศักด์ิ ศรวี รรณ)
ตาแหนง่ ครู คศ.1

ความคิดเห็นของผ้บู ริหารสถานศกึ ษา
....................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................................................ ........

ลงชอ่ื
(นายพงษศ์ ักด์ิ พางาม)

ผู้อานวยการโรงเรยี นบ้านวังปลัด

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศึกษา 2564


คานา

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดทาข้ึนเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านวังปลัด สานักงาน
เขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 3 ประจาปกี ารศึกษา 2564

รายงานนี้ โรงเรียนสามารถนาผลการดาเนินงานไปจัดทาการประเมินคุณภาพภายในและ
สรุปรายงานให้ผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนใน
สังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนบ้านวังปลัด สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 3

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ใน
คร้ังน้ี ข้าพเจ้าจะได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
เพอื่ ส่งเสรมิ และพัฒนาศกั ยภาพของผูเ้ รียนให้สูงข้ึนในทุก ๆ ดา้ นตอ่ ไป

ลงชื่อ
(นายศริ ิศักด์ิ ศรวี รรณ)
ตาแหนง่ ครู คศ.1
31 มนี าคม 2565

Self-Assessment Report : SAR ปีการศกึ ษา 2564


สารบญั

คานา หนา้
สารบญั

ตอนท่ี 1 ขอ้ มูลส่วนตวั ข
- ข้อมลู ท่วั ไป
- ขอ้ มูลการปฏบิ ัตหิ น้าที่ 1
- การจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน 2
- ผลการปฏิบัติงาน 3
- ผลการประเมินการสอนของครโู ดยนกั เรียน 9
- การประเมนิ ตนเองของครู 11
12
ตอนที่ 2 ผลการดาเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผเู้ รียน 16
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ 17
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนที่เนน้ ผเู้ รยี นเปน็ สาคญั 18
21
ภาคผนวก

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR)

ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ช่อื นายศิริศกั ดิ์ สกลุ ศรีวรรณ

วฒุ กิ ารศึกษา

ปรญิ ญาตรี ศลิ ปศาสตรบณั ฑิต (ศศ.บ.)

วชิ าเอก นเิ ทศศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุ ลราชธานี

ปรญิ ญาโท ศกึ ษาศาสตรมหาบณั ฑติ (ศษ.ม.)

วชิ าเอก การบรกิ ารการศึกษา จาก มหาวิทยาลยั ปทุมธานี

อ่นื ๆ ระบุ................. วิชาเอก จาก...................................

ตาแหนง่ ครู อันดบั ค.ศ.1

อายุ 38 ปี

ปฏบิ ตั ิราชการ 4 ปี 11 เดอื น

เลขที่ตาแหน่ง 3155

เงนิ เดือน 22,490 บาท

วนั / เดือน / ปี เกดิ 18 กันยายน 2526

วัน / เดือน / ปี บรรจเุ ขา้ รับราชการ 30 มนี าคม 2560

ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรยี นรู้ กลุ่มสาระการเรยี นรู้สังคมศึกษา ศาสนาวฒั นธรรม

ปฏิบัติงานพเิ ศษ หัวหนา้ กล่มุ บรหิ ารงานทว่ั ไป, หวั หนา้ กลุ่มสาระ

การเรยี นรู้สังคมศกึ ษา ศาสนาวฒั นธรรม

สังกดั ฝ่าย บรหิ ารงานท่วั ไป

โรงเรียนบ้านวงั ปลดั

สานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาสุรนิ ทร์ เขต 3

แสดงจานวนวนั ลา ประจาปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

วัน เดอื น ปี ลาป่วย ลากจิ ลาอปุ สมบท ลาคลอด มาสาย

ที่ลา คร้งั วนั คร้งั วนั ครงั้ วนั ครง้ั วัน คร้ัง วนั

10 พ.ย. 2564 - - 1 2 - - - - - -

รวม - - 1 2 - - - - - -

รวมทงั้ สน้ิ 2

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


1.2 ข้อมูลการปฏบิ ตั ิหน้าท่ี
1.2.1 ปฏิบตั ิการสอนตลอดปีการศึกษา 2564

ที่ รหสั วิชา ช่ือวิชา ชัน้ จานวน จานวนชัว่ โมง
ห้อง / สปั ดาห์

ภาคเรียนท่ี 1 ป.1 1 1
1 ส 11101 วิชาสงั คมศกึ ษาฯ ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 1 ป.2 1 1
2 ส 12101 วชิ าสังคมศกึ ษาฯ ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 2 ป.3 1 1
3 ส 13101 วิชาสงั คมศกึ ษาฯ ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 3 ป.1 1 1
4 ส 11102 วิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ป.2 1 1
5 ส 12102 วชิ าประวัตศิ าสตร์ ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 2 ป.3 1 1
6 ส 13102 วชิ าประวัตศิ าสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ป.4 1 1
7 ส 14102 วชิ าประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 4 ป.5 1 1
8 ส 15102 วชิ าประวตั ศิ าสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ป.6 1 1
9 ส 16102 วชิ าประวตั ศิ าสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 ม.1 1 1
10 ส 16203 วิชาหนา้ ทพี่ ลเมือง ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 1 ม.1 1 1
11 ส 21102 วชิ าประวัตศิ าสตร์ ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 1 ม.2 1 1
12 ส 22102 วชิ าประวัตศิ าสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 2 ม.3 1 1
13 ส 23102 วิชาประวตั ิศาสตร์ ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 ม.1 1 1
14 ส 21103 วิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 ม.2 1 1
15 ส 22103 วชิ าภูมิศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.3 1 1
16 ส 23103 วชิ าภมู ศิ าสตร์ ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 ม.1 1 1
17 วชิ า ต้านทุจรติ ม.1-3 1 1
18 ชมุ นมุ ดนตรี ม.1-3 1 1
19 ลกู เสือ-เนตรนารสี ามัญ ม.1 1 1
20 แนะแนว
11 20
รวม
ป.1 1 1
ภาคเรียนที่ 2 ป.2 1 1
1 ส 11101 วิชาสงั คมศกึ ษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ป.3 1 1
2 ส 12101 วิชาสงั คมศึกษาฯ ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 2 ป.1 1 1
3 ส 13101 วชิ าสงั คมศึกษาฯ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3
4 ส 11102 วชิ าประวัติศาสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 1

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศึกษา 2564


5 ส 12102 วชิ าประวัติศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ป.2 1 1
6 ส 13102 วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ป.3 1 1
7 ส 14102 วิชาประวตั ศิ าสตร์ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 ป.4 1 1
8 ส 15102 วชิ าประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 5 ป.5 1 1
9 ส 16102 วชิ าประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ป.6 1 1
10 ส 16203 วชิ าหนา้ ทพี่ ลเมอื ง ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 6 ป.6 1 1
11 ส 21104 วชิ าประวัติศาสตร์ ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 1 ม.1 1 1
12 ส 22104 วชิ าประวตั ศิ าสตร์ ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 2 ม.2 1 1
13 ส 23104 วิชาประวัตศิ าสตร์ ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 3 ม.3 1 1
14 ส 21106 วิชาภมู ศิ าสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 1 ม.1 1 1
15 ส 22106 วิชาภูมิศาสตร์ ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 ม.2 1 1
16 ส 23106 วิชาภมู ิศาสตร์ ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 3 ม.3 1 1
17 วชิ า ตา้ นทจุ รติ ม.1 1 1
18 ชุมนมุ ดนตรี ม.1-3 1 1
19 ลกู เสือ-เนตรนารีสามัญ ม.1-3 1 1
20 แนะแนว ม.1 1 1

รวม 11 20

1.2.2 กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น ท่ปี ฏบิ ัติการพัฒนาผเู้ รียนตลอดปีการศึกษา 2564

ที่ กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น และชุมนุม ชัน้ / จานวน ผ่าน ไมผ่ า่ น
ห้อง นักเรียน
1 ลกู เสอื -เนตรนารี
2 ยุวกาชาด ม.1-3 49 / -
3 ผบู้ าเพ็ญประโยชน์
4 ชุมนุม ดนตรี ----
5 กจิ กรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณประโยชน์
6 แนะแนว ----

ม.1-3 12 / -

ม.1 15 / -

ม.1 15 / -

1.2.3 ปฏบิ ัติหนา้ ท่คี รปู ระจาชัน้

ชนั้ / หอ้ ง จานวนนักเรียน รวมท้ังส้ิน (คน)
ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ชาย (คน) หญงิ (คน) 15

69

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


1.2.4 งานพิเศษ ในโรงเรียน ได้แก่
1) หวั หน้ากลุ่มงานบรหิ ารทว่ั ไป
2) หัวหน้ากล่มุ สาระสงั คมศึกษาศาสนาและวฒั นธรรม
3) งานสภานกั เรียน/กิจการนักเรยี น
4) เป็นครเู วรประจาวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ทาหนา้ ที่อบรมดูแลนักเรียนตง้ั แต่
การมาโรงเรยี น จนนักเรยี นเดนิ ทางกลบั บา้ น
5) งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
6) งานกจิ กรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
7) ครูประจาช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1
8) ครูท่ปี รึกษาชุมนมุ ดนตรี

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3.1 จัดทาแผนการจัดการเรยี นรู้ ดงั นี้

ที่ รหสั วิชา สาระการเรยี นร/ู้ รายวชิ า ระดับช้ัน จานวน/
แผน
1 ส 16102 สาระการเรยี นรูส้ งั คมฯ รายวชิ าประวตั ิศาสตร์ ป.6 40
2 ส 23102 สาระการเรยี นรู้สังคมฯ รายวชิ าประวตั ิศาสตร์ ม.3 20
3 ส 21103 สาระการเรียนรสู้ งั คมฯ รายวิชาภมู ิศาสตร์ ม.1 20
4 ส 22103 สาระการเรียนรสู้ งั คมฯ รายวิชาภมู ศิ าสตร์ ม.2 20

1.3.2 ผลิตสือ่ / นวตั กรรม 12 ชิน้ ได้แก่ จานวน
(ชิ้น)
ที่ ชอ่ื ส่ือ/นวัตกรรม 10
30
1 google form แบบฝึกหัดออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ 5
2 Liveworksheets แบบฝกึ หัดออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ 1
3 Canva รายงานออนไลน์ 3
4 class123 ชน้ั เรยี นออนไลน์
5 การใช้ padlet กระดานแสดงความคดิ เห็นในการจดั การเรียนการสอน 15

ออนไลน์ 20
6 Vonder Go สือ่ การเรียนการสอน แบบทดสอบ การบ้าน ในรปู แบบเกม 20

ออนไลน์
7 Wordwall ส่อื การสอนประเภทเกมออนไลน์
8 Plickers gards

Self-Assessment Report : SAR ปีการศกึ ษา 2564


9 Capcut Vedio การแนะนาสถานที่ท่องเท่ียว 2
10 Power Piont ประวัติศาสตร์ไทย 6
11 Quizwhizzer เป็นเกมการสอนในรูปแบบของบอรด์ เกม 10
12 เอนิเมชัน่ 3 D สงครามโลกครง้ั ท่ี 1 2 และสงครามเย็น 3

1.3.3 จดั ทาหนว่ ยการเรียนรู้แบบบรู ณาการ (สถานที่สาคัญในชุมชน, เศรษฐกิจพอเพยี ง)

ได้แก่

หน่วยท่ี เรอ่ื ง จานวนชัว่ โมง

3 มรดกท้องถ่นิ 4

4 ภูมปิ ัญญาท้องถนิ่ 4

1.3.4 จดั ทาวจิ ยั ในช้นั เรียน จานวน 2 เร่ือง ไดแ้ ก่ ระดับชน้ั
ที่ เรื่อง ม.1
1 การศึกษาพฤติกรรมของนกั เรยี นชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 1 การไมส่ ่งงาน/การบ้าน ม.1
2 ทศั นคติทีม่ ีต่อวชิ าภมู ิศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศกึ ษา

1.3.5 การนา/ นักเรยี นไปศึกษาค้นคว้า/ใช้แหล่งเรยี นรนู้ อกโรงเรยี นจานวน 11 คร้ัง ดังน้ี

ท่ี ชอ่ื แหล่งเรียนรู้ เรื่อง จานวนคร้งั

1 วดั วงั ปลัดสามัคคี มรดกท้องถ่นิ 5

2 ห้องคอมพิวเตอร์ มรดกโลกอาเซียน 3

3 หอ้ งคอมพิวเตอร์ มรดกโลกในยโุ รป 3

1.3.6 เชิญวทิ ยากรภายนอกมาใหค้ วามรแู้ ก่นกั เรยี น จานวน 2 ครง้ั ไดแ้ ก่

ท่ี วัน /เดือน / ปี ช่อื วิทยากร เร่อื ง / หัวข้อ

1 26 ม.ิ ย. 64 ร้อยตรีวฒั นธ์ วุฒิ จนั ทรไ์ ทยศรี การศึกษาตา้ นยาเสพตดิ

2 9 ต.ค. 64 นางสาวเขมจริ า สุริใหญ่ ป้องกนั ตนเองจาก โควดิ -19

1.3.7 รปู แบบ/ วิธกี ารจดั กิจกรรมการเรียนการสอนทค่ี รใู ช้ คอื ข้อใดบา้ ง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 การอธบิ าย  เกมสอ์ อนไลน์

 การสาธติ / ทดลอง  กลมุ่ สืบค้นความรู้
 การใช้เกมประกอบ  กลมุ่ สมั พันธ์

 สถานการณจ์ าลอง  การเรยี นรูแ้ บบร่วมมือ

 กรณตี วั อย่าง ความคิดรวบยอด

 บทบาทสมมุติ  อริยสัจ 4

 ใบงานออนไลน์  การศกึ ษาค้นคว้าดว้ ยตนเอง

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


โปรแกรมสาเรจ็ รปู การทศั นะศึกษานอกสถานท่ี

ศนู ย์การเรยี น  การเรียนรูจ้ ากห้องสมุด

 ชุดการสอน  การพฒั นากระบวนการคดิ

 คอมพวิ เตอร์ชว่ ยสอน  การใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถนิ่

โครงงาน  การอภปิ รายกลมุ่ ย่อย

 การถามตอบ  การแก้ปญั หา

อ่นื ๆ ระบุ............ อืน่ ๆ

ระบ…ุ ……………

สรปุ จานวนรูปแบบ / วิธกี ารจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนท่คี รใู ช้ 22 วิธี

1.3.8 สภาพการปฏบิ ตั ิงานสอน เขยี นเครื่องหมาย  ในชอ่ งทีต่ รงกับความเป็นจริงท่ีทา่ น

ปฏิบัติอยู่ (ตอบไดม้ ากกวา่ 1)

1.3.9 การพฒั นาตนเอง (การเขา้ รว่ มกิจกรรมทางวิชาการ/ การเขา้ รว่ มอบรม / ประชุมสมั มนา /

ศึกษาดงู าน ฯลฯ)

ที่ วัน /เดอื น/ ปี เร่ือง สถานที่ หนว่ ยงานทจ่ี ดั หลกั ฐาน

อบรมเชิงปฏิบตั ิการการ สานกั งาน รายงานการ
ศกึ ษาธิการจังหวัด ประชมุ /
1 24-25 ส.ค. พฒั นาครผู ู้สอนรายวชิ า ณ โรงแรมทองธารินทร์ สุรนิ ทร์/สพป.สร.3 เกียรติบัตร
2564 ประวตั ศิ าสตร์ ช้นั จังหวัดสุรินทร์

มธั ยมศกึ ษาตอนต้น

ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั ิการ

2 7 ก.ย.64 โครงการสถานศึกษาสีขาว ณ โรงแรมทองธารินทร์ สานักงาน รายงานการ
ปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข จังหวดั สรุ ินทร์ ศึกษาธิการจังหวัด ประชมุ /
เกยี รตบิ ัตร
กจิ กรรมจติ สงั คมใน สุรนิ ทร์

สถานศกึ ษา ประจาปี 2564

อบรมออนไลน์หลกั สตู ร

การใช้สื่อดจิ ิตอลเพ่ือ สพป.สร.3/บริษัท

3 29 ก.ค. 64 ยกระดับการจดั การเรยี นรู้ใน อบรมออนไลน์ อักษรเอด็ ดูเคช่ัน เกยี รตบิ ตั ร

ห้องเรยี นและรปู แบบ จากัด(มหาชน)

ออนไลน์

อบรมออนไลน์ เร่ือง อบรม

ออนไลน์เชิงปฏบิ ัติการสรา้ ง อบรมออนไลน์ PA teacher เกียรติบตั ร
4 11 ก.ย.64 สือ่ เทคโนโลยที ่สี อดคลอ้ งกบั supervisor

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตามฐานตาแหนง่ ครู

Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 2564


อบรมออนไลน์ เร่ือง อบรม อบรมออนไลน์ PA teacher เกยี รตบิ ตั ร
ออนไลน์เชิงปฏบิ ตั ิการสรา้ ง supervisor
สื่อเทคโนโลยที ส่ี อดคลอ้ งกบั
5 17 ก.ย.64 ขอ้ ตกลงในการพัฒนางาน
ตามฐานตาแหน่งครูฝกึ เขียน
แบบขอ้ ตกลงในการพัฒนา

งาน(PA)

สรุป การพัฒนาตนเอง จานวน 5 คร้งั จานวน 6 วนั คิดเป็น 31 ช่ัวโมง นามาขยายผล 5 คร้ัง

1.3.10 การไดร้ บั รางวลั / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น / เกียรติประวตั ทิ ี่ปรากฏตอ่
สาธารณชนด้านสถานศึกษา / ครู / นักเรยี น

ท่ี วนั /เดือน/ปี รางวัล/เกยี รตคิ ุณ หน่วยงานที่ หลกั ฐาน
-- - มอบ -
-

1.3.11 การได้รับเชญิ เป็นวทิ ยากร/กรรมการตดั สินภายในและภายนอกสถานศึกษา

ท่ี วนั / เดือน / ปี รายการ / เรอื่ ง หนว่ ยงานท่เี ชญิ
-- - -

1.4 ผลการปฏบิ ตั ิงาน

1.4.1 การปฏิบตั ิหนา้ ท่ีจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนประจาปกี ารศึกษา ปรากฏผลดงั น้ี

ท่ี รายวชิ า จานวน มส. 0 ผลการเรียน (คน) 3.5 4 รวม
1 1.5 2 2.5 3
หอ้ ง ผู้เรยี น ร

ตลอดปกี ารศึกษา ป.1 16 5 11 16

1 วชิ าสงั คมศึกษาฯ

2 วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 16 4 1 11 16

3 วชิ าสงั คมศกึ ษาฯ ป.2 25 1 2 3 9 10 25

4 วิชาประวัตศิ าสตร์ ป.2 25 6 7 10 25

5 วิชาสังคมศกึ ษาฯ ป.3 24 2 4 2 16 24

6 วชิ าประวัติศาสตร์ ป.3 24 4 3 17 24

7 วชิ าประวตั ิศาสตร์ ป.4 22 1 1 7 5 8 22

Self-Assessment Report : SAR ปีการศกึ ษา 2564


8 วิชาประวตั ิศาสตร์ ป.5 14 3 2 2 3 4 14
2 6 2 - 6 16
9 วชิ าประวัติศาสตร์ ป.6 16

ภาคเรยี นท่ี 1 ม.1 15 2 3 10 15
5 1 - - 12 18
1 วชิ าประวัติศาสตร์ 7 1 1 4 13 26

2 วชิ าประวตั ิศาสตร์ ม.2 18 1 1 3 10 15
4 1 1 - 12 18
3 วิชาประวตั ิศาสตร์ ม.3 26
7 2 1 16 26
4 วิชาภูมศิ าสตร์ ม.1 15 15 15

5 วิชาภมู ิศาสตร์ ม.2 18

6 วชิ าภมู ิศาสตร์ ม.3 26

7 วิชาหนา้ ทพ่ี ลเมือง ม.1 15

ภาคเรยี นที่ 2 ม.1 15 5 - 2 8 15

1 วชิ าประวัตศิ าสตร์

2 วิชาประวตั ิศาสตร์ ม.2 18 5 1 - - 12 18
4 3 4 15 26
3 วชิ าประวตั ศิ าสตร์ ม.3 26 1 4 4 6 15

4 วชิ าภูมศิ าสตร์ ม.1 15

5 วิชาภมู ศิ าสตร์ ม.2 18 1 4 - 1 2 10 18
2 1 6 1 16 26
6 วิชาภูมิศาสตร์ ม.3 26

7 วชิ าหนา้ ที่พลเมอื ง ม.1 15 15 15

รวม 448 2 33 35 53 59 263 448

ร้อยละ 100 0.45 7.37 7.81 11.83 13.17 58.71 100

ร้อยละของนักเรียนทไ่ี ด้รับผลการเรยี น 3 ขน้ึ ไป 83.70
98.88
รอ้ ยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 2 ขึน้ ไป

1.4.2 การปฏบิ ัตงิ านหน้าที่พิเศษ ปรากฏผลดังนี้ (หลกั ฐานปรากฏในภาคผนวก)

1) ฝ่ายวชิ าการ

1. ปฏิบัตหิ นา้ ทหี่ วั หนา้ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ

2. หวั หนา้ กลุ่มงานทะเบียน

3. อน่ื ๆ ไดแ้ ก่ ยกผลสัมฤทธ์ิ , คา่ ยวิชาการ

สรปุ ได้ว่า ระดบั คุณภาพการปฏบิ ตั ิงาน ดี พอใช้ ปรบั ปรุง

2) ฝ่ายกิจการนักเรยี น

1. การเยยี่ มบา้ นนักเรียนช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 1

2. ปฏิบัติหน้าท่ีครเู วรประจาวันศกุ ร์

3. ปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรวันหยดุ ราชการ

4. ร่วมการประชมุ ผู้ปกครองนักเรยี น

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


5. อื่น ๆ .........................................................................................

สรปุ ได้วา่ ระดบั คณุ ภาพการปฏบิ ตั งิ าน ดี พอใช้ ปรบั ปรุง

3) ฝ่ายบรหิ ารงานทัว่ ไป

1. ปฏบิ ัติงานหนา้ ทดี่ แู ลบริเวณอาคารหอประชมุ สมาธวิ ตั รรว่ มใจ

2. อืน่ ๆ …………………………………………………………………………….

สรุปไดว้ า่ ระดบั คุณภาพการปฏบิ ัตงิ าน ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ

4) ฝา่ ยอานวยการและบุคลากร

1. ปฏบิ ตั งิ านหนา้ ท่ี การรบั เงนิ บารุงการศกึ ษามธั ยมศึกษาปีที่ 1

2. อืน่ ๆ……………………………………………………………………………

สรปุ ได้วา่ ระดับคณุ ภาพการปฏิบตั งิ าน ดี พอใช้ ปรับปรงุ

5) ฝ่ายยทุ ธศาสตร์การพัฒนา

1. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2564

2. อืน่ ๆ……………………………………………………………………………

สรปุ ไดว้ ่า ระดับคุณภาพการปฏบิ ตั ิงาน ดี พอใช้ ปรบั ปรุง

1.5 ผลการประเมินการสอนของครโู ดยนกั เรยี น (หลักฐานแสดงความพงึ พอใจต่อการเรียนการสอน)
ตาราง แสดงร้อยละของระดบั การประเมินการสอนของครูโดยนกั เรยี น

ระดบั การประเมนิ

กจิ กรรม มาก มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง ทสี่ ดุ
ทส่ี ุด

1. ครแู จง้ ผลการเรยี นรใู้ หน้ ักเรียนทราบอยา่ งชดั เจน 
2. ครูจัดกจิ กรรมการเรยี นรสู้ นกุ และนา่ สนใจ 
3. เนือ้ หาท่ีสอนทันสมยั เสมอ 
4. ครูใชส้ ือ่ ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย 
5. ครใู ชค้ าถามซักถามนักเรยี นบอ่ ย ๆ 
6. ครูประยุกตส์ าระที่สอนเข้ากับเหตุการณป์ จั จบุ นั /สภาพแวดล้อม 
7. ครสู ง่ เสรมิ นักเรยี นไดฝ้ กึ ปฏิบตั ิจริง มีการจดั การ และ

การแก้ปญั หา 
8. ครใู ห้นกั เรียนฝกึ กระบวนการคิด คิดวเิ คราะห์ คดิ สร้างสรรค์ 
9. ครสู ง่ เสริมใหน้ ักเรยี นทางานร่วมกนั ทง้ั เปน็ กลมุ่ และรายบุคคล 
10. ครูใหน้ ักเรยี นแสวงหาความรูจ้ ากแหลง่ เรียนร้ตู ่าง ๆ 
11. ครูมีการเสริมแรงใหน้ กั เรียนทรี่ ว่ มกจิ กรรมการเรยี นการสอน 
12. ครเู ปดิ โอกาสใหน้ ักเรยี นซักถามปญั หา 

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


13. ครูคอยกระตุน้ ใหน้ ักเรียนตื่นตัวในการเรียนเสมอ 
14. ครสู อดแทรกคุณธรรมและคา่ นิยม 12 ประการในวชิ าทส่ี อน 
15. ครยู อมรับความคิดเหน็ ของนกั เรยี นทต่ี า่ งไปจากครู 
16. นักเรยี นมสี ่วนร่วมในการวัดและประเมนิ ผลการเรยี น 
17. ครมู กี ารประเมินผลการเรียนดว้ ยวธิ กี ารทีห่ ลากหมายและยตุ ธิ รรม 
18. ครูมคี วามตง้ั ใจในการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน 
19. บุคลกิ ภาพ การแต่งกายและการพดู จาของครูเหมาะสม 
20. ครเู ข้าสอนและออกชนั้ เรยี นตรงตามเวลา 

จากผลการประเมินการสอนของครูโดยนักเรยี น พบว่าอยู่ในระดับ น้อยทีส่ ุด
 มากทส่ี ดุ มาก ปานกลาง นอ้ ย

1.6 การประเมินตนเองเกีย่ วกบั การจัดทาแผนการจัดการเรยี นรทู้ เี่ น้นผ้เู รียนเปน็ สาคญั
(เขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ โดยพจิ ารณาจากเกณฑก์ ารประเมนิ ดา้ นขวามอื )

ดัชนชี ี้วดั ระดับคณุ ภาพ เกณฑก์ ารประเมนิ
4321
1. การวิเคราะห์ มาตรฐานฯ  1. มีการระบุตวั ชว้ี ัด/ผลการเรยี นรู้
และ ตัวช้ีวดั /ผลการเรยี นรู้ 2. มีการวิเคราะหต์ ัวชว้ี ดั /ผลการเรียนรู้
แยกออกเปน็ 3 ด้านคอื ความรู้ เจตคติ ทักษะ (KPA)
(ระดบั 4 มี 5 ข้อ 3. มคี วามเหมาะสมสอดคลอ้ งกบั กจิ กรรมการเรยี นรู้
ระดับ 3 มี 4 ขอ้ 4. สอดคลอ้ งกับผลการเรียนร้ทู ี่คาดหวัง
ระดบั 2 มี 3 ขอ้ 5. ครอบคลมุ มาตรฐานการศึกษา
ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ)

2. การออกแบบกจิ กรรม  1. การออกแบบกจิ กรรมการเรยี นรเู้ ปน็ ข้นั ตอน
การเรยี นรู้ 2. แผนการจัดกจิ กรรมการเรียนร้มู ี
(ระดบั 4 มี 5 ข้อ
ระดับ 3 มี 4 ข้อ องคป์ ระกอบครบ 4 ด้าน (แลกเปลี่ยน
ระดับ 2 มี 3 ข้อ ประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้
ระดบั 1 มี 1-2 ข้อ) นาเสนอความรู้ ปฏบิ ัติ / ประยกุ ตใ์ ช้)
3. มคี วามเหมาะสมกับจดุ ประสงค์การเรียนรู้
3. การออกแบบปฏสิ มั พนั ธ์  4. มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยี นรู้
ท้งั 3 ดา้ น (ความรู้ เจตคติ ทักษะ)
5. สามารถปฏบิ ตั ิไดจ้ ริง
1. มีการจัดกิจกรรมการเรยี นรโู้ ดยใชก้ ระบวนการกล่มุ

Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 2564


(ระดบั 4 มี 5 ขอ้ 2. มีความหลากหลายในการมสี ว่ นร่วมของผูเ้ รยี น
ระดับ 3 มี 4 ข้อ 3. มกี ารกาหนดบทบาทและกิจกรรมอย่างชัดเจน
ระดบั 2 มี 3 ข้อ 4. ปฏิบัตจิ ริง
ระดับ 1 มี 1-2 ขอ้ ) 5. ผู้เรยี นสนกุ สนาน เกดิ การเรียนรู้

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ดัชนชี ้ีวัด ระดับคุณภาพ เกณฑก์ ารประเมนิ
4321
4. การออกแบบประเมนิ ผล  1. มกี ารประเมนิ ผลการเรียนในแต่ละแผน
(ระดบั 4 มี 5 ข้อ 2. มีการกาหนดวธิ ีการประเมินผลหลากหลาย
ระดบั 3 มี 4 ขอ้  3. วิธีการประเมนิ ผลสอดคล้องกับจดุ ประสงค์
ระดับ 2 มี 3 ขอ้ การเรียนรู้
ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ) 4. ปฏิบตั จิ รงิ
5. นาผลการประเมินมาพัฒนาการเรยี นรู้
5. การใช้สื่ออปุ กรณ์ 1. มีการใช้สอ่ื อปุ กรณ์หรือแหล่งเรียนรู้
การเรยี นรู้ 2. มีการกาหนดขั้นตอนหรือวธิ ีการใช้สอ่ื
(ระดับ 4 มี 5 ข้อ
ระดบั 3 มี 4 ข้อ หรือแหลง่ เรียนรู้
ระดับ 2 มี 3 ข้อ 3. มีการใชส้ ื่อ อปุ กรณ์หรอื แหลง่ การเรยี นรู้
ระดับ 1 มี 1-2 ขอ้ )
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรยี นรู้
4. มีสื่อ อปุ กรณ์ แหล่งเรียนรู้
5. มกี ารพัฒนาส่อื อุปกรณ์ แหลง่ เรยี นรู้

สรปุ : การจดั ทาแผนการจัดการเรยี นรู้นี้ อย่ใู นระดับคณุ ภาพ ดมี าก
เกณฑ์การตัดสิน

4 หมายถงึ มกี ารปฏิบัติอยู่ในระดบั ดมี าก หรอื พอใจมากทสี่ ุด
3 หมายถงึ มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับดี หรือพอใจมาก
2 หมายถึง มีการปฏบิ ัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง หรือพอใจพอใช้
1 หมายถงึ มีการปฏบิ ตั ิอยใู่ นระดบั ปรบั ปรุง หรอื ไม่พอใจ

Self-Assessment Report : SAR ปีการศกึ ษา 2564


1.7 ผลการประเมนิ ผเู้ รียน
ผลการประเมนิ สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รยี น

วิชา ชัน้ จานวน ผลการประเมิน(คน)

วิชาสังคมศึกษาฯ นักเรยี น(คน) ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
วิชาประวตั ศิ าสตร์
วิชาสงั คมศึกษาฯ ป.1 16 11 5
วิชาประวัตศิ าสตร์
วชิ าสงั คมศึกษาฯ ป.1 16 11 5
วิชาประวัตศิ าสตร์
วชิ าประวตั ิศาสตร์ ป.2 25 10 13 2
วิชาประวตั ศิ าสตร์
วชิ าประวัติศาสตร์ ป.2 25 10 13 2
วชิ าหน้าทีพ่ ลเมือง
วิชาประวัตศิ าสตร์ ป.3 24 16 8
วชิ าประวัตศิ าสตร์
วชิ าประวัติศาสตร์ ป.3 24 16 8
วิชาภมู ศิ าสตร์
วชิ าภมู ศิ าสตร์ ป.4 22 8 14
วชิ าภูมิศาสตร์
ป.5 14 473
รวม
ร้อยละ ป.6 16 682

ม.1 15 10 5

ม.1 15 10 5

ม.2 18 12 5 1

ม.3 26 16 3 7

ม.1 15 10 5

ม.2 18 12 5 1

ม.3 26 16 3 7

315 178 112 25 0

100 56.51 35.56 7.94 0

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขยี น

วิชา ชัน้ จานวน ผลการประเมิน(คน)
วิชาสงั คมศกึ ษาฯ
นักเรยี น(คน) ดเี ย่ียม ดี ผา่ น ไม่ผา่ น

ป.1 16 12 4

วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 16 12 4

วิชาสังคมศึกษาฯ ป.2 25 16 6 2

วชิ าประวตั ศิ าสตร์ ป.2 25 16 6 2

วชิ าสังคมศึกษาฯ ป.3 24 20 4

วิชาประวตั ศิ าสตร์ ป.3 24 20 4

วิชาประวัตศิ าสตร์ ป.4 22 13 7 2

วชิ าประวัตศิ าสตร์ ป.5 14 752

วิชาประวตั ศิ าสตร์ ป.6 16 97

วชิ าหน้าท่พี ลเมอื ง ม.1 15

วิชาประวตั ศิ าสตร์ ม.1 15

วชิ าประวตั ศิ าสตร์ ม.2 18

วชิ าประวัติศาสตร์ ม.3 26

วิชาภมู ศิ าสตร์ ม.1 15

วชิ าภูมศิ าสตร์ ม.2 18

วชิ าภูมิศาสตร์ ม.3 26

รวม 315 125 47 8

รอ้ ยละ 100 39.68 14.92 2.54

Self-Assessment Report : SAR ปีการศกึ ษา 2564


ผลการประเมนิ คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์

วชิ า ช้นั จานวน ผลการประเมนิ (คน)
วชิ าสังคมศึกษาฯ
นักเรยี น(คน) ดีเยยี่ ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

ป.1 16 16

วชิ าประวตั ศิ าสตร์ ป.1 16 16

วิชาสังคมศึกษาฯ ป.2 25 24 1

วิชาประวตั ิศาสตร์ ป.2 25 24 1

วิชาสงั คมศกึ ษาฯ ป.3 24 24

วิชาประวัตศิ าสตร์ ป.3 24 24

วิชาประวัติศาสตร์ ป.4 22 22

วิชาประวตั ิศาสตร์ ป.5 14 14

วชิ าประวตั ศิ าสตร์ ป.6 16 16

วชิ าหน้าท่พี ลเมือง ม.1 15 15

วชิ าประวัตศิ าสตร์ ม.1 15 15

วิชาประวตั ิศาสตร์ ม.2 18 18

วชิ าประวัตศิ าสตร์ ม.3 26 19 5

วิชาภมู ศิ าสตร์ ม.1 15 15

วิชาภมู ิศาสตร์ ม.2 18 18

วชิ าภมู ศิ าสตร์ ม.3 26 19 5

รวม 315 299 12

รอ้ ยละ 100 94.92 3.81

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ตอนที่ 2

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

คาช้ีแจง

1. ศึกษาเกณฑม์ าตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านวงั ปลดั มาตรฐานท่ี 1-3

2. มาตรฐานท่ี 1-3 ประเมนิ ผลแลว้ จะไดผ้ ลระดับคุณภาพตวั บ่งชี้/มาตรฐาน แลว้ ทา

เครอื่ งหมาย  ลงในช่องระดบั คุณภาพ

3. เกณฑ์การตัดสนิ

5 หมายถึง มผี ลการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับยอดเยี่ยม

4 หมายถึง มผี ลการปฏิบัตอิ ยใู่ นระดับดเี ลิศ

3 หมายถึง มีผลการปฏบิ ัติอยู่ในระดบั ดี

2 หมายถึง มีผลการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับปานกลาง

1 หมายถงึ มีผลการปฏบิ ัตอิ ยใู่ นระดับกาลงั พฒั นา

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผเู้ รยี น

ตัวบ่งช้ี ระดับคณุ ภาพตวั บง่ ช้ี/มาตรฐาน

54321

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิ าการของผู้เรยี น

1) มคี วามสามารถในการอา่ น การเขยี น การสอื่ สารและการคิดคานวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวเิ คราะห์ คดิ อย่างมี 

วิจารณญาณ อภปิ รายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และแก้ปัญหา

3) มคี วามสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร 

5) มีผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนตามหลกั สูตรสถานศกึ ษา 

6) มีความรู้ทักษะพน้ื ฐาน และเจตคตทิ ดี่ ีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลกั ษณะทพ่ี ึงประสงคข์ องผู้เรียน

1) การมคี ุณลกั ษณะและค่านยิ มที่ดตี ามท่ีสถานศึกษากาหนด 

2) ความภมู ิใจในท้องถ่ินและความเปน็ ไทย 

3) การยอมรบั ทีจ่ ะอยู่รว่ มกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย 

4) สขุ ภาวะทางร่างกาย และจติ สงั คม 

คะแนนรวม 20 16 6

สรปุ ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 4.2
(คะแนนรวมท้ังหมด/10)

ระดบั คณุ ภาพ ยอดเย่ียม

ข้อเสนอแนะเพม่ิ เติม..................................................................................

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศึกษา 2564


มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ

ตวั บง่ ช้ี ระดบั คณุ ภาพตัวบ่งช/ี้ มาตรฐาน

5 4 3 21

2.1 มเี ป้าหมายวสิ ัยทัศนแ์ ละพนั ธกจิ ท่สี ถานศกึ ษากาหนดชดั เจน 

2.2 มรี ะบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษา 

2.3 ดา เนินงานพัฒนาวิชาการท่เี นน้ คณุ ภาพผูเ้ รียนรอบด้าน ตาม 

หลกั สตู รสถานศึกษา และทกุ กลมุ่ เป้าหมาย

2.4 พฒั นาครแู ละบุคลากรใหม้ คี วามเชย่ี วชาญทางวิชาชพี 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้อื ตอ่ การจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิ ารจัดการและ 

การจัดการเรยี นรู้

คะแนนรวม 30

สรปุ ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 5.0
(คะแนนรวมทง้ั หมด/6)

ระดบั คณุ ภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนทเี่ น้นผ้เู รียนเป็นสาคญั

ตวั บ่งช้ี ระดับคณุ ภาพตัวบ่งช้/ี มาตรฐาน

5 4 3 21

3.1 จัดการเรียนรผู้ ่านกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั ิจรงิ และ 
สามารถนา ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชวี ิตได้

3.2 ใชส้ ่อื เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลง่ เรยี นรู้ท่เี อ้ือต่อ 

การเรียนรู้

3.3 มกี ารบริหารจดั การช้ันเรียนเชงิ บวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผ้เู รียนอยา่ งเปน็ ระบบ และนาผล 

มาพัฒนาผูเ้ รยี น

3.5 มีการแลกเปลย่ี นเรียนรู้และให้ข้อมลู สะทอ้ นกลบั 
เพอื่ พัฒนาและปรับปรุงการจดั การเรียนรู้

คะแนนรวม 20 4

สรปุ ผลการประเมนิ มาตรฐานท่ี 3 4.8
(คะแนนรวมทง้ั หมด/5)

ระดบั คุณภาพ ยอดเย่ียม

Self-Assessment Report : SAR ปีการศกึ ษา 2564


การรบั รองรายงานการประเมนิ ตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR)

ลงชอื่ ผรู้ ายงาน
(นายศิริศกั ดิ์ ศรีวรรณ)
ตาแหนง่ ครู คศ.1
31 มนี าคม 2565

ลงช่ือ ผ้รู ับรองรายงาน
(นางสาวกติ ชญา เป็งทอง)
หวั หนา้ วชิ าการ
31 มนี าคม 2565

ลงช่ือ ผู้รบั รองรายงาน
(นายพงษศ์ ักด์ิ พางาม)

ผ้อู านวยการโรงเรยี นบ้านวังปลดั
31 มนี าคม 2565

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาคผนวก

Self-Assessment Report : SAR ปีการศกึ ษา 2564


สาเนาคาสั่ง

Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 2564


สาเนารูปภาพกิจกรรม

Self-Assessment Report : SAR ปีการศึกษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


ภาพประกอบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report ; SAR) ปกี ารศกึ ษา 2564

Self-Assessment Report : SAR ปกี ารศกึ ษา 2564


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SAR ครูศิริศักดิ์ 2563
Next Book
Maths Foundation Curriculum Overview