The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Jijoy 2d00, 2020-08-03 13:50:16

dm.presentation1

dm.presentation1

ການນາໍ ສະເໜີບດົ ລາຍງານ

ວຊິ າ ກຽມພອ້ ມຮບັ ມກື ບັ ໄພພິບດັ

ຂອງ ກມຸ່ 1 ຫອ້ ງ 2SA

ນາງ ທນັ ວາ ອະມະລະທິທາດາ
ນາງ ສນິ ຕະນາ ດວງຊວີ ນັ
ນາງ ວອນ ສອີ າໍ ພອນ
ນາງ ນພິ າພອນ ຮກັ ປະສດິ

ທຸ່ ີມາຂອງໄຟປາຸ່

ສນູ ເສຍລະບບົ ນເິ ວດ, ປາຸ່ ໄມ,້ ສດັ ປາຸ່ ເກດີ ໃນຊວຸ່ ງລະດແູ ລງ້
ແລະ ເກດີ ຂນ້ ໃນປາຸ່

ຊບັ ສນິ ຖກື ຜນົ ກະທບົ ເສຍຫາຍ ມກີ ານຄວບຄມຍາກ

ທາໍ ລາຍຜືນປາຸ່ ແລະ ສຸ່ງົ ຜນົ ຕຸ່ ໍຄນນະພາບອາກາດ sintana

Thanva ນຍິ າມ

ໄຟປ່າຸ ຄໄື ຟທຸ່ ີເກດີ ຈາກສາເຫດໃດກຕໍ າມແລວ້
ລກລາມໄປໄດໂ້ ດຍອດິ ສະຫຼະ ປາສະຈາກການ
ຄວບຄມ ພອ້ ມນຍ້ີ ງັ ເຜົາໄໝທ້ າໍ ມະຊາດໃນປຸ່າ
ເຊຸ່ ັນ: ດນິ ອນິ ຊ,ີ ໃບໄມແ້ ຫງ້ , ຫຍາ້ ...ແລະ ໃນ
ລະດບັ ໜຸ່ ງສາມາດເຜົາໄໝຕ້ ນົ້ ໄມທ້ ຸ່ ີຍງັ ມຊີ ວີ ດິ ຢ.ຸູ່

( US Forest Service, Brown and Davis, 1973 )

ການເກດີ ຂນ້ ຂອງໄຟປາຸ່ ເຊອື້ ໄຟ

ຕນ້ົ ໄມ້, ກິງ່ ໄມ້, ຫຍ້າ, ດນອນຊ.ີ ..

oxygen

ອາກາດທ່ິວໄປໃນປ່າ, ອດັ ຕາ
ສວ່ ນອາດປຽ່ ນຕາມຄວາມໄວ
ແລະ ທດທາງຂອງລມ

ຄວາມຮອ້ ນ

ຟາ້ ຜ່າ, ການສຽດສຂີ ອງກິ່ງ
ໄມ້, ປະລມານແສງແດດ,
ພເູ ຂາໄຟລະເບີດ

• ເກີດຈາກທາໍ ມະຊາດ • ເກີດຈາກມະນດຸ
ຟ້າຜ່າ
ການຫາຂອງປາ່ ການລ່າສດັ
ໃບໄມ້,ກງິ່ ໄມມ້ ກີ ານ
ສຽດສກີ ັນ ການຈູດປາ່ ເຮດັ ໄຮ່ ການປະມາດ
ພູເຂາໄຟລະເບດ
ການລຽ້ ງສັດ ຄວາມຄຶກຄະນອງ
ການກະທບກນັ ຂອງກ້ອນຫນີ

ແສງແດດກະທບ

ເກີດປະຕກລຍາໃນດນ

ການລຸກໄມດ້ ວ້ ຍຕນເອງຂອງສິ່ງທີມ່ິ ຊີ ີວດ

ຊະນດຂອງໄຟປາ່

ບດຕວຢ່າງ

● ໄຟປ່າທິ່ີ Amazon,ເດືອນສງຫາ
2019

● ໄຟປ່າທີິ່ Australia, ເດືອນກໍລະກດ
2019 ຫາ ເດອື ນ ມັງກອນ 2020

ໄຟປາ່ ທີິ່ Amazon ສາເຫດ

ສາເຫດຂອງການເກດີ ໄຟປາ່
ໃນຄັ້ົງນົີ້ ເຊອິ່ື ກນັ ວ່າເປນັ ຍອ້ ນ
ການກະທາໍ ຂອງມະນຸດເອງ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ບລໍ ຫານປະເທດຂອງ ປະນາ
ທາບໍດຂີ ອງບາຊວ

Jair Bolsonaro

ຕດັ ງົບປະມານໃນການອະນລຸ ກັ ອອກນະໂຍບາຍອະນຸຍາດ
ພບອັດຕາການຍດຶ ໄມທ້ ິ່ີບ່ໍເິ ປນັ ທໍາ ໃຫພ້ າກເອກະຊນ

ອະນຸຍາດໃຫປ້ ະຊາຊນຊາວກະສ Jair Bolsonaro ສາມາດນາໍ ໃຊ້ພນົື້ ທປ່ິີ າ່ ໄດ້
ກໍາມີສດໃນການນາໍ ໃຊ້ພນົື້ ທີ່ິ
ຫຼຸດຄວາມສໍາຄັນຂອງການອະນຸລກັ
ປດບງັ ຂາ່ ວ
ຫຼຸດໂທດໃນການລກຸ ລົໍ້າພນ້ືົ ທີິປ່ າ່

ພື້ນທ່ປີ າ່ ອາເມຊອນທກ່ີ າລັງຖກື ລຸກລືາ້ ໂດຍການ Deforestation ກຣາຟປຽບທຽບພື້ນທີ່ທຖ່ີ ືກລຸກລາ້ື ດ້ວຍວິທການ Deforestation ຕາ່ ງໆໃນ
2016 ເຂດປາ່ ອາເມຊອນ 2016

ທ່ີມາ INPE / Terrabrasilis ທມ່ີ າ INPE / Terrabrasilis

ກຣາຟປຽບທຽບຈາໍ ນວນຄງັ້ ຂອງໄຟປາຸ່ ໃນເຂດປາຸ່ ອາເມຊອນ ລະຫວາຸ່ ງປີ 2013 – 2019
ທຸ່ ີມາ INPE / BBC

ຜນກະທບ

ຂອງເຫດການໄຟປ່າທີ່ິ Amazon

ແຜນທີສະແດງການເຜົາໄໝຂ້ ອງຊວີ ະມວນໃນອາກາດໃນເຂດປຸ່າອາເມຊອນ ພາບກຣາຟຂອງພື້ນທຸ່ ີປາຸ່ ອາເມຊອນທຸ່ ີຖກື
ທຸ່ ີມາ CAMS ໄຟປາຸ່ ຄກຄາມ

ທຸ່ ີມາ WINDY

ແຜນທີສະແດງຄາຸ່ Carbon Monoxide ( CO )
ທຸ່ ີມາ CAMSໄຟປ່າທິ່ີ Australia

ສາເຫດໄຟປ່າທິີ່ Australia

ໄຟປາ່ ທີອ່ິ ດສະຕຣາລີໃນຄ້ົງັ ນ້ແົີ ມນ່
ມາຈາກທາໍ ມະຊາດ ຍອ້ ນ ອາກາດ
ທຮ່ິີ ອ້ ນຢາ່ ງຮນຸ ແຮງ, ຟ້າຜ່າແຫ້ງ
ພ້ອມມທີ ັງຄົື້ນຄວາມຮອ້ ນ
Positive IOD ທເ່ີິ ປັນຕວກະຕຸ້ນ
ຄວາມຮນຸ ແຮງເພມິີ່ ເຕີມອກີ .

ປາກດການ Positive IOD ປາກດການຟາ້ ຜາ່ ແຫງ້ ( Dry Lightning )

ແຜນທີສະແດງເຖງິ ວນັ ທີ 18 ທນັ ວາ 2019 ເປັນວນັ ທຸ່ ີຮອ້ ນທຸ່ ີສດໃນປະຫວດັ ສາດອດົ ສະຕຣາລີ

ຜນກະທບ ເຮັດໃຫອ້ ນຸ ຫະພມູ ເພມິີ່ ຂ້ົນຶ

ປະຊາຊນທລິ່ີ ດັ New south Wale 1,300 ເກີດມີການກຕິໍ່ ວຂອງເມກ
ຫງັ ຄາເຮືອນຕອ້ ງສນູ ເສຍທຢ່ີິ ອູ່ າໄສ ແລະ 440 Pyrocumulonimbus
ຫັງຄາເຮອື ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ໄຟໄໝສ້ າຍສງ່ິ ໄຟຟາ້ ທິເ່ີ ຊອ່ືິ ມຕໍິ່ລດັ
ໄຟປ່າກວມພົ້ນື ທີ່ິ 59,504 ຄວບຄມຸ New South Wales ແລະ Victoria
ເຖງ 6 ລດັ , ລດັ New south Wale ໄດຮ້ ັບ
ເກີດມີຝຸ່ນ PM 2.5
ຄວາມເສຍຫາຍຫາຍທິສ່ີ ຸດ 36,016 .
ເກີດການເພມ່ິີ ຂຶ້ນົ ຂອງ Carbon
ເສຍຊວີ ດໄປ 24 ຄນ ໃນບນັ ຍາກາດ

ສນູ ເສຍໝີໂຄອາລ່າໄປ 1/3 ຂອງ
ປະຊາກອນທັງໝດໃນລັດ New
south Wale , ສັດອນິ່ື ເຊັ່ນິ ຈງໂຈ້,
ນກອີມູ, ນກອືນ່ິ ໆ ແລະ ສັດປາ່
ຕາ່ ງໆ 480 ລາ້ ນໂຕແນວທາງແກ້ໄຂໄຟປ່າ Niphaphone

ໃຊແ້ ນວຮອ່ ງນາໍົ້ ແລະ ປູກພດື ຊະນດຕາ່ ງໆ ປາ່ ປຽກ
ຕາມຮ່ອງນ້ົັນ
ນາໍ ໃຊ້ປາ່ ປຽກ Check Dam

ປູກຕ້ນົ ໄມ້ໃຫຍ່ຄຸມຮອ່ ງນາົໍ້

ສ້າງ Check Dam
ການສບູ ນາົໍ້ ທລິີ່ ະດບັ ສູງ ລະ ປ່ອຍນໍ້າົ ລະດັບ
ໜ້ອຍ
ປກູ ຕ້ົນກວ້ ຍ

ແກ້ໄຂບັນຫາທປ່ິີ ະຊາຊນກສໍ າມາດແກ້ໄຂໄດ້

ການຄວບຄມຸ ໄຟປ່າ

ຄກື ານຄວບຄມຸ ແຕ່ຕອນທິຍີ່ ງັ ບິ່ໄໍ ດ້ເກີດເປັນໄຟປ່າ ໂດຍສຶກສາ
ສາເຫດໃນແຕ່ລະພນ້ົື ທ່ິີ ແລະ ວາງແຜນປອ້ ງກນັ

ການປ້ອງກັນ ການກຽມພອ້ ມດບັ ມອດ ການກວດກາ

ການໃຫກ້ ານ ກຽມພ້ອມຄນ ການສັງເກດ
ສຶກສາ

ອອກກດໝາຍ ກຽມພ້ອມເຄິ່ອື ງມື ການສໍາຫວດ
ການຈດັ ການ ການເຝກອບຮມ

ຂະບວນການປະຕບດັ
ວຽກງານຄວບຄຸມໄຟປ່າ

1. ການຮວບຮວມຂົ້ມໍ ນູ ໄຟປ່າ: ສະພາບພນ້ົື ທ່ິີ,

ສະຖຕ, ບນັ ຫາ ແລະ ພຶດຕກໍາ

2. ການຈດັ ການແຜນງານຄວບຄມຸ ໄຟປ່າ
3. ປະຕບດັ ຕາມແຜນ ດາໍ ເນີນພອ້ ມກັນທງັ ແຜນ

ປ້ອງກນັ ແລະ ແຜນດັບໄຟປ່າ

4. ການປະເມນີ ເພືອ່ິ ນາໍ ມາວເຄາະ, ປັບປງຸ ແຜນ

ງານຄວບຄມຸ ໃຫມ້ ີປະສດທພາບ

ການຮັບມືກບັ ໄຟປ່າ ສາໍ ລບັ ປະຊາຊນ

 ເມືິອ່ ເກດີ ໄຟປ່າ ໃຫຫ້ ບໜອີ ອກມາຈາກບລໍ ເວນນນັົ້ ຢາ່ ງວອ່ ງໄວ
 ຢາ່ ໄດ້ສູດດມຄວນັ ໄຟ ແລະ ຄວນຫບຫກີ ຈາກສ່ງິ ຂງຶ ທິ່ຕີ ດໄຟງາ່ ຍ ທິີ່ອາດລິນ່ ລງມາເຮດັ ໃຫ້

ເກີດອນັ ຕະລາຍໄດ້
 ກລໍ ະນໄີ ຟປ່າໃຫອ້ ບພະຍບຄວນອອກມາຍັງຫາສະຖານທິີ່ທິີຫ່ ບໄພ ຫື ສະຖານທປ່ິີ ອດໄພ,

ເລືອກເອາຊັບສນທີິມ່ ີຄວາມຈາໍ ເປນັ ຫາຍກວາ່
 ເມື່ອິ ເກດີ ມໝີ ອກຄວັນໃຫປ້ ດປະຕູ ເພ່ອິື ບໍໃ່ິ ຫ້ຄວນໄດເ້ ຂົ້າມາໃນອາຄານ
 ຜສູ້ ງູ ອາຍຸທີມິ່ ກັ ມີປນັ ຫາເລິືອ່ ງໂລກຫວໃຈ, ປອດ, ຫອບຫືດ ລວມທັງເດັກນອ້ ຍທມິີ່ ຄີ ວາມ

ຕ້ານທານໜ້ອຍ ງດົ ກດຈະກໍາທິ່ອີ ອກໄປຂາ້ ງນອກ
 ໃສ່ຜ້າປດດັງຕະຫອດ ຖ້າຈະອອກໄປຂ້າງນອກ
 ໃສ່ແວ່ນຕາເພ່ືິອປກປອ້ ງງຕາຈາກລມ ແລະ ໝອກຄວນັ
 ຫີກລຽ້ ງການອອກກາໍ ລັງກາຍຂ້າງນອກ

ແລວ້ ພ້ົນື ທໃີິ່ ຫຍໆ່
ຄືປ່າ Amazon
ແລະ Australia
ເດ?? ຄວນເຮດັ
ແນວໃດ??

ການຟົ້ນື ຟຂູ ອງປ່າ
ຫັງຈາກໄຟປາ່

80% 100%

ຕ້ນົ ໄມ້ທ່ີິສນູ ເສຍ ຕນົ້ ໄມສ້ າມາດຟນົ້ື ຟູ ສະເພາະແຕຕ່ ົ້ນໄມ້
ສາມາດຟືົ້ນຟູ 80% ສມບູນແບບ 100% ພາຍ ແມ່ນສາມາດທິ່ີຈະ
ພາຍໃນ 20 ປີ ໃນເວລາ 50 ປຂີ ຶົ້ນໄປ ຟນົື້ ຟູໄວໃນລະດບັ
ໜງ່ິຶ ແຕ່ເມອ່ິື ເວ້າົ ເຖງ
ຄວາມອຸດມສມບນູ
ທາງດ້ານຊວີ ະ ແມ່ນ
ໃຊເ້ ວລານັບ 100 ປີບດສະຫຼຸບ

vone

ຂົສ້ໍ ະເໜີແນະ

● ຕອ້ ງຮຽນຮູ້ທີຈ່ິ ະຮ່ວມກັບທໍາມະຊາດ ໂດຍທິ່ບີ ່ິໍ

ຕອ້ ງບຽດບຽນຜືນປ່າ.

● ທາງພາກລັດຄວນໃຫສ້ າໍ ຄັນໃນບັນດາ

ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະ ກດໝາຍທ່ິີເນັົ້ນໜກັ
ໃນການປກປັກຮກັ ສາ, ຄຸມ້ ຄອງ, ອະນຸລັກປ່າໄມ້
ແລະ ສັດປາ່ ໃຫ້ມຄີ ວາມເຄ່ງັິ ຄດັ ແລະ ສກັ ສດ
ເພິ່ອື ບໍໃ່ິ ຫຜ້ ືນປ່າໄດ້ມີການຖືກທໍາລາຍໄປ.

● ມກີ ານຈັດການສອນການໃຫຄ້ ວາມຮູໃ້ ນການ

ປອ້ ງກນັ ແລະ ຮບັ ມກື ັບໄພພບັດດັິ່ງກ່າວ ວ່າ
ເຮາຄວນເຮດັ ແນວໃດເພິ່ືອຄວາມປອດໄພ.

● ກະຕຸນ້ ໃຫທ້ ກຸ ຄນມາສນໃຈທາງດາ້ ນການຄມຸ້

ຄອງປ່າໄມ້, ໂລກຂອງເຮາໃຫ້ຫາຍຂຶ້ນົ ອາດຈະ
ເຮັດກດຈະກໍາໃຫ້ນກັ ຮຽນນກັ ສກຶ ສາສະເໜີ
ແນວຄດໃນການປ້ອງກນັ ໄຟປ່າ ຫື ຈະສ້າງ
ຄວາມສນໃຈແກ່ຜູ້ຄນໂດຍການຖາ່ ຍທອດເປັນ
ໃນຮບູ ແບບວີດໂີ ອ, ລະຄອນ ເພິອື່ ໃຫທ້ ຸກຄນ
ສາມາດເຂົ້າເຖງບນັ ຫາໄຟປາ່ ຢ່າງເຂາ້ົ ໃຈ
ຈະແຈ້ງ.

Thank
You


Click to View FlipBook Version