The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Developer Software, 2020-09-02 03:04:33

770-63 In

770-63 In

FACULTY OF MEDICINE

คณะแพทย์ รบั มือวกิ ฤต COVID-19

Distance Learning ส่อื การเรียนการสอนออนไลน์
การให้ปฏบิ ัติงานภายในท่ีพกั (Work from Home)

การดแู ลตวั เองในช่วง COVID-19

ใชช้ วี ติ อยา่ งไรใหห้ า่ งไกล COVID-19
ผปู้ ว่ ย “โรคหดื ” จะอยอู่ ย่างไรในยุคโควิด 19

Donation

ขอขอบคุณผบู้ ริจาคเงินและอุปกรณท์ างการแพทย์ “สู้ภัย COVID-19”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ กองบรรณาธกิ าร
Website: http://www.med.tu.ac.th / https://www.med-thammasat.org ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทยส์ ิระ นันทพศิ าล
Facebook : med.tu / Faculty of Medicine, Thammasat University / พบหมอธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทยอ์ สั นี ทองอยู่
Youtube : Faculty of Medicine Thammasat University หทยั รตั น์ สาธุธรรม
ชตุ นิ นั ท์ กลน่ิ จันทร์หอม
จุลสารแพทย์ธรรมศาสตร์ ธาตรี ทวแี สง
เพือ่ เผยแพรข่ า่ วสาร เรอื่ งนา่ รู้ และกจิ กรรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ปัณฑณ์ ัฐ ปานพรม
แกอ่ าจารย์ บุคลากร นกั ศึกษา ศษิ ยเ์ กา่ และผูส้ นใจทัว่ ไป รัชตพ์ ล ชมบญุ

ท่ปี รึกษา เลขานกุ ารบรรณาธกิ าร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภยิ โยทัย อรพรรณ บญุ เรือง
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประกติ พนั ธุ์ ทมทติ ชงค์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิ อจั ฉรา ต้งั สถาพรพงษ์ ผชู้ ่วยเลขานุการบรรณาธิการ
อาทิตยา เรืองรงุ่ ชยั กลุ
บรรณาธกิ าร
ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงคก์ ร ซา้ ยโพธ์กิ ลาง จดั ท�ำ โดย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-2926-9004 โทรสาร : 0-2516-3771
E - mail : [email protected]
พิมพ์ที่ : โรงพมิ พ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2564-3104-6

คณะแพทย์์
รัับมือื วิิกฤต COVID-19

ด้้วยสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาพ ดัังนั้�นเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง
สถานการณ์์ดัังกล่่าว คณะแพทยศาสตร์์ จึึงได้้นำำ�ระบบการเรีียนการ
สอนแบบออนไลน์์ และระบบการประชุุมแบบออนไลน์์ จากสำำ�นักั งานศููนย์์
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่�่อสาร มหาวิิทยาลััยธรรรมศาสตร์์ มาใช้้
สำ�ำ หรัับคณาจารย์์ เจ้า้ หน้า้ ที่�่ และนักั ศึึกษาของคณะ

Distance Learning สื่อ่� การเรียี นการสอนออนไลน์์

ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ตร์์ ไ ด้้ นำ�ำ ร ะ บ บ ก า ร เ รีี ย น ก า ร ส อ น เพื่�่อให้้การเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ดำ�ำ เนิินไปอย่่างมีี
แบบออนไลน์์ ด้้วย TU Moodle และ Microsoft Teams มาใช้้ ประสิิทธิิภาพ งานบริิการการศึึกษา ได้้จััดอบรมการใช้้งาน Google
ในการเรีียนการสอนในสถานการณ์์ COVID-19 ซึ่�่งเป็็นการ Classroom & MS Teams ให้้กัับคณาจารย์์ของคณะ เมื่�่อวัันที่�่ 1
ศึึกษาผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตด้้วยตนเอง ผู้�เรีียนสามารถเลืือก พฤษภาคม 2563 โดยมีี รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์อ์ ััสนีี ทองอยู่� และ
เรีียนตามความชอบของตนเอง ในส่่วนของเนื้�อหาของบทเรีียน อาจารย์์ นายแพทย์์ทศนััย พิพิ ัฒั น์์โชติิธรรม เป็น็ วิิทยากร มีผู้�เข้า้ อบรม
ประกอบด้้วย ข้้อความ รููปภาพ เสีียง วีีดิิทััศน์์ (VDO) สื่�่อการสอน ทั้�งแบบ onsite และ online ผ่่าน Google Meet กว่่า 80 ท่่าน
ออนไลน์์ (Multimedia) อื่�่น ๆ สิ่�งเหล่่านี้�จะถููกส่่งตรงไปยัังผู้�เรีียนผ่่าน
Web Browser ทั้�งผู้�เรีียน ผู้�สอน และเพื่่�อนร่ว่ มชั้�นทุุกคน สามารถติิดต่อ่
สื่�่อสาร ปรึึกษา แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นแบบเดีียว กัับการเรีียนใน
ชั้น� เรียี นทั่ว� ไป โดยการใช้้ E-mail Chat หรืือ Social Network ด้ว้ ยเหตุุนี้�
การเรีียนรู้�แบบออนไลน์์ จึึงเหมาะสำ�ำ หรัับนัักศึึกษา ที่�่สามารถเรีียนได้้
ทุกุ เวลา และสามารถดาวน์โ์ หลดไปใช้้ในการเรียี นการสอนออนไลน์์ได้ท้ ุกุ คน

-1-

ดูแู ลตัวั เอง
ในช่ว่ ง COVID-19

การให้ป้ ฏิบิ ัตั ิงิ านภายในที่พ� ักั (Work from Home) ใช้ช้ ีีวิติ อย่า่ งไรให้ห้ ่่างไกล COVID-19

การให้้ปฏิิบััติิงานภายในที่่�พััก (Work from Home) อาจารย์ค์ ณะแพทยศาสตร์์ เข้า้ ร่ว่ มอัปั เดตแนวโน้ม้ สถานการณ์์
เ ป็็ น อีี ก ม า ต ร ก า ร ที่่� ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ตร์์ ไ ด้้ ถืื อ ป ฏิิ บัั ติิ ตั้ � ง แ ต่่ วัั น ที่่� การแพร่่ระบาดของ COVID-19 และถามตอบข้้อสงสััยในรายการ
30 มีีนาคม 2563 ตามประกาศของมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ “ไทยสู้�โควิิด-19” และให้้คำำ�แนะนำ�ำ การป้้องกัันตััวเองอย่่างไรให้้ห่่างไกล
ที่�่ประกาศให้้งดการปฏิิบััติิงานและการติิดต่่อราชการในมหาวิิทยาลััย COVID-19 รวมถึึงการดููแลสายตาเมื่่�อปฏิิบััติิงานภายในที่�่พััก (Work
และในส่่วนงานใช้้รููปแบบการปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน (Work from Home) from Home) ในรายการ “วันั ใหม่่วาไรตี้้”� ทางช่่องไทยพีีบีีเอส
คณะแพทยศาสตร์์ จึึงได้้นำ�ำ เอาระบบการประชุุมออนไลน์์ Microsoft
Teams มาใช้้ในการทำ�ำ งาน เพื่อ�่ ให้้คณาจารย์์และบุุคลากรทำำ�งานที่่บ� ้้าน วัันที่่� 20 เมษายน 2563 ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิง
ได้อ้ ย่่างมีีประสิิทธิิภาพ พรรณศจีี ดำ�ำ รงค์์เลิิศ อาจารย์์ประจำ�ำ ภาควิิชาอายุุรศาสตร์์ โรคติิด
เชื้�อ ร่่วมอััปเดตแนวโน้้มสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ในรายการ “ไทยสู้�โควิิด-19” และตอบข้้อสงสััยเรื่�อง “ข้้อควรปฏิิบััติิ
เมื่อ�่ ผู้้�ป่ว่ ยโควิดิ -19 หายป่ว่ ยและกลับั มาอยู่่�บ้า้ น” และเมื่อ�่ วันั ที่�่ 30 เมษายน
2563 รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์ศ์ ักั ดิ์ช� ัยั วงศกิติ ติริ ักั ษ์์ อาจารย์ป์ ระจำำ�
ภาควิิชาจัักษุุวิิทยา หััวหน้้าศููนย์์ตาธรรมศาสตร์์ และประธานวิิชาการ
ราชวิิทยาลััยจัักษุุแพทย์์แห่่งประเทศไทย อัปั เดตแนวโน้้มสถานการณ์ก์ าร
แพร่่ระบาดของโควิิด-19 และตอบข้้อสงสััยเรื่�อง “อาการทางตาจะเป็็น
อย่า่ งไร หากได้ร้ ับั เชื้อ� โควิิด-19”

สามารถตดิ ตามรับชมย้อนหลงั ได้ที่
https://program.thaipbs.or.th/ThaiFightCovid19/episodes/68770

สามารถตดิ ตามรับชมยอ้ นหลงั ไดท้ ี่
https://program.thaipbs.or.th/ThaiFightCovid19/episodes/68946

-2-

การทำำ�งานที่บ�่ ้้าน (Work from home) เป็็นหนึ่ง� ในมาตรการ
เว้น้ ระยะห่า่ งทางสังั คม (Social Distancing) ในช่ว่ งการแพร่ร่ ะบาดของ
COVID-19 เนื่อ�่ งจากเป็็นการจำ�ำ กััดการติิดต่อ่ และการสััมผััสระหว่า่ งคน
ซึ่ง่� ช่ว่ ยลดอัตั ราการแพร่เ่ ชื้อ� โรคได้อ้ ย่า่ งมีีประสิทิ ธิภิ าพ โดยเฉพาะอย่า่ งยิ่ง�
ในช่่วงที่่�ยัังไม่่มีีวััคซีีนและยารัักษาโรค และยัังช่่วยลดความเหน็็ดเหนื่่�อย
จากการเดินิ ทาง แต่ผ่ ลจากการทำำ�งานที่บ่� ้า้ น อาจจะทำ�ำ ให้ด้ วงตาของคุณุ
ที่ต�่ ้อ้ งถูกู ใช้ง้ านจากการจ้อ้ งหน้า้ จอตลอดทั้้ง� วันั ก็ย็ ังั คงเหนื่อ�่ ยล้า้ อยู่�เช่น่ เคย
ยิ่ �งไปกว่่านั้ �นเวลาที่่�เหลืือจากการทำำ�งานซึ่่�งทดแทนช่่วงเวลาการเดิินทาง
ในแต่่ละวััน อาจทำำ�ให้้หลายคนมีีโอกาสผ่่อนคลายความเครีียดด้้วย
การดูซู ีีรีสี ์ห์ รือื ใช้เ้ วลาไปกับั การเล่น่ เกมคอมพิวิ เตอร์แ์ ละเกมออนไลน์์ ซึ่ง�่
พฤติิกรรมเหล่่านี้�ยิ่�งทำ�ำ ให้้ดวงตาถููกใช้ง้ านหนัักกว่า่ ที่่เ� คย

รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ศัักดิ์ช� ััย วงศกิติ ติริ ักั ษ์์ อาจารย์์

ประจำำ�ภาควิิชาจัักษุุวิิทยา ได้้แนะนำำ�ถึึงวิิธีีการดููแลสายตาอย่่างไร หาก สำ�ำ หรัับคนที่่�ชื่�่นชอบการออกกำำ�ลัังกายจนกลายเป็็นส่่วนหนึ่�ง
ต้้องใช้้สายตาหน้้าจอคอมเป็็นเวลานาน และหากใช้้สายตาหน้้าจอคอม ของชีีวิติ ประจำ�ำ วันั ควรหลีีกเลี่ย�่ งการไปออกกำำ�ลังั กายในที่ส่� าธารณะหรือื
เป็็นเวลานานจะเกิิดปััญหาทางสายตาอย่่างไรบ้้าง ในรายการ “วัันใหม่่ การเข้้าโรงยิิม รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์ธ์ นา ขอเจริญิ พร อาจารย์์
วาไรตี้”� กับั ทางช่อ่ ง Thai PBS เมื่�่อวัันที่�่ 21 เมษายน 2563
ประจำำ�ภาควิิชาอายุุรศาสตร์์ โรคติิดเชื้�อ ให้้คำำ�แนะนำ�ำ ว่่าหากต้้องการ

ออกกำ�ำ ลังั กายข้า้ งนอกควรเว้น้ ระยะห่า่ งเท่า่ ไหร่ถ่ ึงึ จะปลอดภัยั จากการติดิ เชื้อ�

COVID-19 และหากผู้้�ติิดเชื้อ� COVID-19 ออกกำ�ำ ลัังกาย จะแพร่เ่ ชื้�อได้้

ง่่ายกว่่าปกติหิ รือื ไม่่ (รายการ “วัันใหม่่ วาไรตี้�” กัับทางช่อ่ ง Thai PBS

เมื่่อ� วัันที่�่ 24 เมษายน 2563)

สามารถติดิ ตามรัับชมย้้อนหลังั ได้ท้ ี่�่
https://program.thaipbs.or.th/watch/3pNnhZ
และ https://program.thaipbs.or.th/watch/hX81HL

สามารถติดตามรับชมย้อนหลงั ไดท้ ี่
https://program.thaipbs.or.th/watch/lTHAxq
และ https://program.thaipbs.or.th/watch/Rt2LVD

-3-

ผปู้ ่วย “โรคหืด” จะอยอู่ ย่างไรในยคุ โควดิ 19
ศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิงอรพรรณ โพชนุุกููล อาจารย์์ 2. หลีีกเลี่ย�่ งการพ่น่ ยาประเภทฝอยละออง หรือื Nebulization
ประจำ�ำ ภาควิิชากุุมารเวชศาสตร์์ รองอธิิการบดีีฝ่่ายการนัักศึึกษา เนื่อ�่ งจากมีีโอกาสที่ผ�่ ู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดที่ป�่ ่ว่ ยเป็น็ โควิดิ 19 จะแพร่ก่ ระจายเชื้อ� ได้้
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์ความเป็็นเลิิศ แนะนำำ�ให้้ใช้้ยาพ่น่ MDI with spacers โดยสามารถทำำ� DIY Spacers
ทางด้้านโรคภููมิิแพ้้ โรคหืืดและระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์ ใช้เ้ องด้ว้ ยงบประมาณ 30 - 40 บาท ศึกึ ษาวิธิ ีีการทำ�ำ ได้ท้ างเพจ Asthma
เฉลิิมพระเกีียรติิ อธิิบายว่่า โรคหืืดเป็็นโรคที่�่สามารถรัักษาให้้หายได้้ Talks by Dr.Ann ศาสตรจารย์์ แพทย์ห์ ญิิงอรพรรณ กล่า่ วว่า่ ขณะนี้�
แต่่กลัับยัังพบว่่ามีีคนไทยเสีียชีีวิิตจากโรคนี้�เกืือบปีีละ 7,000 ราย ซึ่�่ง ได้้จััดทำ�ำ อุุปกรณ์์แจกจ่า่ ยให้้กับั โรงพยาบาล 500 - 600 แห่ง่ ทั่ว� ประเทศ
ผ่่านโครงการ “หยุุดหอบ ป้อ้ งกันั Covid-19 ด้้วย Thai Kit Spacer”
ถืือว่า่ สููงมาก
และยังั ร่ว่ มมืือกัับสถาบันั พลาสติิกฯ ทำำ�นวััตกรรม Spacers พ่่นยาขณะ

ใส่เ่ ครื่อ� งช่ว่ ยหายใจ เพื่อ�่ ช่ว่ ยเหลืือผู้้�ป่ว่ ยวิกิ ฤตที่ต�่ ้อ้ งพ่น่ ยารักั ษาโรคหืืด

ควบคู่�ด้ว้ ย”

3. คนไข้้ต้้องเข้้าใจและมีีแผนปฏิิบััติิการดููแลในยามฉุุกเฉิิน

(Asthma Action Plan) เพื่�่อรู้�วิธีีการปฏิิบััติิตััวและสัังเกตอาการ

โดยปกติสิ ูตู รการพ่น่ ยาฉุกุ เฉินิ ทุกุ 15 นาทีี จำำ�นวน 3 ครั้ง� ถ้า้ ดีีขึ้้น� พ่น่ ห่า่ ง

6 - 8 ชั่�วโมง จนดีีขึ้้�นไป 2 - 3 วันั ซึ่ง�่ คนไข้ห้ ลายคนจำ�ำ ผิิด หรืือจำ�ำ ไม่่ได้้

ว่่าจะต้้องดููแลตััวเองอย่่างไร ตรงนี้�สามารถดาวน์์โหลด Application:

Asthma Care ไปใช้้ได้้ Application: Asthma Care เป็น็ แอปพลิิเคชันั

ที่�่คิิดค้้นโดยทีีมวิิจััยมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ซึ่่�งจะมีีการระบุุวิิธีีสัังเกต

โดยปกติิ คนไข้โ้ รคหืืดจะต้้องมีียาติดิ ตัวั 2 ประเภท ได้้แก่่ 1. ยาควบคุุม อาการ วิิธีีการพ่่นยาด้้วยตนเอง เบอร์์โทรฉุุกเฉิิน ข้้อแนะนำ�ำ ตั้�งเวลา
ซึ่ง�่ ใช้ใ้ นระยะยาวจะช่ว่ ยรักั ษาให้ห้ ายได้้2.ยาฉุกุ เฉินิ ที่เ�่ ป็น็ ยาขยายหลอดลม เตืือน พร้้อมวิิดีีโอประกอบรวมทั้�งแบ่ง่ ระดัับความรุนุ แรงของอาการตาม
เพราะอาการหอบจะกำ�ำ เริิบขึ้�นมาเมื่�่อใดก็็ได้้ และผู้�เสีียชีีวิิตส่่วนใหญ่่เป็็น สีีเขียี ว-เหลืือง-แดงด้ว้ ย
เพราะไม่ไ่ ด้พ้ กยาฉุกุ เฉินิ จนขาดอากาศหายใจ ศาสตราจารย์์ แพทย์ห์ ญิงิ 4. หลีีกเลี่�่ยงการทำำ�หััตถการเป่่าปอดเพื่่�อลดความเสี่�่ยงในการ
อรพรรณ โพชนุกุ ููล ระบุวุ ่า่ “จริิงๆ แล้ว้ ภาวะหอบไม่่ได้้เริ่ม� ต้น้ ด้ว้ ยอาการ แพร่่กระจายเชื้อ�
หอบ แต่ม่ ัักเริ่�มด้้วยการไอในช่่วงเวลากลางคืืน และผู้้�ป่ว่ ยควรหลีีกเลี่ย�่ ง 5. การดูแู ลคนไข้ผ้ ่า่ นTelemedicineโรคหืืดสามารถที่จ่� ะตรวจดูู
สิ่ง� กระตุ้�นที่ท่� ำ�ำ ให้ห้ อบง่า่ ย อาทิิ บุหุ รี่� ไรฝุ่�น ฝุ่�นละออง มลพิษิ ความเครียี ด อาการและรักั ษาผ่า่ นทางไกลได้้ โดยส่ง่ ยาไปที่บ่� ้า้ นหรือื รับั ยาที่ร�่ ้า้ นขายยา
นอกเหนืือจากนี้� ควรนำ�ำ หลักั การ 4Es มาใช้้ในชีีวิติ ประจำ�ำ วันั ด้ว้ ย ซึ่ง�่ 4Es ใกล้บ้ ้า้ นแม้ว้ ่า่ โรคหืืดจะมีีอาการคล้า้ ยคลึงึ กับั โควิดิ 19หากแต่ผู่้้�ป่ว่ ยโรคหืืด
ไม่่ใช่่กลุ่�มเสี่่�ยง เพราะไม่่มีีไข้้สููงเกิิน 37.5 องศาเซสเซีียส ไม่่ได้้เจ็็บคอ
ประกอบด้ว้ ย
ไม่่ได้้ปวดเมื่�่อยตามตััว และไม่่มีีอาการที่่�บ่่งชี้�สำำ�คััญ เช่่น ไม่่ได้้กลิ่�นและ
1. Exercise ต้อ้ งออกกำำ�ลัังกายเพื่�่อสุขุ ภาพ
ไม่ส่ ัมั ผัสั รส แต่ถ่ ึงึ อย่า่ งนั้น� ผู้้�ป่ว่ ยก็ต็ ้อ้ งดูแู ลตัวั เองอย่า่ งใกล้ช้ ิดิ และพ่น่ ยา
2. Eating รับั ประทานอาหารที่ม่� ีีประโยชน์์
3. Environment คนไข้้โรคหืืดจะต้้องหลีีกเลี่่�ยงสิ่�งแวดล้้อมที่�่ อย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่อ่� ป้อ้ งกันั อาการกำำ�เริิบในสถานการณ์์โควิิด 19 นี้�

กระตุ้�นให้เ้ กิิดอาการ

4. Emotion ในภาวะที่่�คนไข้้เครียี ด ซึมึ เศร้้า อารมณ์์แปรปรวน

จะทำำ�ให้้โรคกำำ�เริบิ ขึ้น� มา

ในสถานการณ์์โควิิด 19 ศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิงอรพรรณ

โพชนุุกููล แนะนำ�ำ ให้้ผู้้�ป่่วยโรคหืืดปฏิิบััติิตามหลััก 5 ประการ ซึ่่�งอ้้างอิิง

ตามองค์์การหืืดโลก ดัังนี้�

1. ห้้ามหยุุดยา-ลดยา ซึ่่�งนอกจะช่่วยลดความเสี่่�ยงอาการ

กำ�ำ เริิบแล้ว้ ยังั ช่ว่ ยลดการเดิินทางไปโรงพยาบาลด้้วย

-4-

ทขอางขกอาบรคุแณุ พผทู้�บย์ร์ ิ“จิ สูา้้�คภััยเงินิCแOลVะอIุDปุ -ก1ร9ณ”์์

คณะแพทยศาสตร์์ ขอขอบคุุณผู้้�บริิจาคเงิินและอุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์ “สู้้�ภัยั COVID-19” เพื่่�อป้อ้ งกันั และลดความเสี่ย�่ งในการติดิ เชื้�อไวรััส
โควิดิ -19

รายนามผู้้�บริจิ าคเงิิน

• บริิษัทั บุุญรอดบริวิ เวอรี่� จำำ�กัดั 5,000,000 บาท • บริษิ ัทั ฟาบริิเนท จำำ�กัดั 30,000 บาท
• คุุณชััยยุุทธ กิติ ิธิ ีีระกุุล 200,000 บาท • นายชนะ นพสุวุ รรณ 20,000 บาท
• บริษิ ัทั เอไซ (ประเทศไทย) มาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด 200,000 บาท • นางสาวพรนภัสั พิิพััฒน์์วัชั รา 15,000 บาท
• โรงแรมโกลเด้น้ ซิติี้�ระยอง และคณะ 150,000 บาท • คุุณชนิิตา ประสาสน์์ศักั ดิ์� 11,000 บาท
• คุุณบุญุ ชูู ตรีที อง 100,000 บาท • คุณุ มััณฑนา พิิพััฒน์์วัชั รา และเพื่่อ� นๆ 10,000 บาท
• รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์ด์ ิลิ ก ภิยิ โยทัยั 30,000 บาท

รายนามผู้้�บริจิ าคอุุปกรณ์์การแพทย์์

• คุุณไพรัตั น์์ วัฒั นะ • คุุณนริศิ รา ธรสััมฤทธิ์์�

• คุณุ วีนี ััส จงประวัตั ิสิ กุลุ • องค์์การบริหิ ารส่่วนจังั หวัดั ระนอง

• คุณุ ประเสริิฐ แก่่นจำ�ำ ปีี • ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ นายแพทย์ว์ ีรี ะยุุทธ โถวประเสริิฐ

• คุุณศุภุ าพร แก่่นจำ�ำ ปีี • คุณุ พิิเชษฐ - คุณุ เสาวลัักษณ์์ เศรษฐโชดึึก

• คุุณฐิติ ิภิ ััสร์์ ธนเลิิศพัฒั นกิจิ • คุุณพลลพภัฎั เชีียววิสิ ามัญั

• สถานการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ คณะแพทยศาสตร์์ • คุณุ ดวงพร บููระทิศิ

มหาวิทิ ยาลััยธรรมศาสตร์์ • คุุณอนัันตา ชมภููพันั ธ์์

• คุณุ หทัยั ทิิพย์์ ธนาจุุฬาวงษ์์ • คุณุ เบญจพร นาคราช

• คุณุ ศิริ ิอิ ร วิิสูตู ร • บริิษัทั แบรนด์์ ลิิงค์์ จำำ�กัดั

• คุุณมาลีี สุขุ จิิตต์์ • บริษิ ััท สบู่� (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั

• คุณุ มธุรุ ส สาราณีียะธรรม • บริษิ ัทั โยดา เฮิริ ์บ์ จำ�ำ กัดั

• ภาควิชิ าคหกรรมศาสตร์์คณะเกษตรมหาวิทิ ยาลัยั เกษตรศาสตร์์ • คุุณณิิชกานต์์ โพธิ์�ศรีี

(KU 53) • คุณุ แอนและคุณุ ลิ้้ง� (Law TU 43)

• คุณุ เอกสิทิ ธิ์์� ประทีีปก้้องเจริิญ • คุณุ สุกุ ัญั ญา ดิิษฐาน

• คุุณบุญุ จิริ า เลี้�ยวพรประสาท • คุณุ หฤทัยั เปี่�ยมนพเก้า้

• คุุณศิิริิวรรณ เมฆทอง คุุณดุุรณีี โรจน์์ประสิิทธิ์์�พร และเพื่�่อน • คุุณริษิ า ปััดขาเขียี ว

TU 30 • คุุณฐนิดิ า สนิทิ สิิงห์์

• คุณุ ตุลุ ย์์ ชููสิทิ ธิ์์� • คุณุ สุุภาวดีี สวนสามพวง

• คุุณณฐวรรธน์์ จัันคณา • คุุณฐนิดิ า สนิิทสิิงห์์

• คุณุ ปัทั มา บุุญนัันท์์ (บริิษััท ไทย เมิอิ ิิวะ เทรดดิ้้ง� จำ�ำ กััด) • คุณุ นััทธมน สายสมบัตั ิิ

• ร้า้ นปรีียาวดีี ศููนย์์การค้า้ มงคลเศรษฐีี อาเขต A 104 • คุณุ ภารียี ์์ ปกป้อ้ ง

• คุณุ ภััทรา โกวิทิ ราณิชิ ย์์ • คุุณภัสั พร สุรุ ะพัสั ดีี

• คุุณโสภิิดา เทพประทุุม • คุณุ จีณี ัฐั ฐา สัังข์์ทองวรกิิจ

• คุุณวิชิ ชลดา สุวุ รรณผูู • คุุณวิลิ าวัณั ย์์ สาช่่อฬา

• คุุณนวพร วัดั อัักษร บริษิ ัทั เอส เจ อินิ เตอร์์ โลจิสิ ติิก จำำ�กััด • คุุณสภาวดีี สวนสามพวง

• คุณุ ตติยิ า ขำำ�เนีียม ร้้านพาณิชิ ย์ป์ ระดับั ยนต์์ • คุุณกรรณิกิ าร์์ โกศลสมบััติิ

• ร้า้ นต้น้ ไม้้ on lone กระท่่อมรจนา อ่อ่ นนุุช -5- • คุณุ ภัณั ฑิริ า รััตนพรนิมิ ิิต

รายนามผู้้�บริจิ าคอุุปกรณ์์การแพทย์์

• คุุณพุุมเรียี ง นพรัตั น์์ • คุุณพิิมลวรรณ ช้้อนทอง
• คุุณกััญญาณ์์ ญณเมฒญ์์
• คุุณกุลุ รััตน์์ ศุภุ ปฐม • คุุณพุุทธ - บุญุ ญามาศ อนุุกููลวัฒั นา
• คุุณปิิยะพร ดิิษฐประพััฒน์์
• คุณุ ฐิติ ิิพร บิิลบีี • คุุณณัฐั พััชร กิิติิพัชั ร์ว์ งศ์์ SIIT
• คุณุ นััยากร จัันทร์์เพ็็ญมงคล
• คุณุ นฤมล เตชะโสภณมณีี • คุุณอุทุ ััย ไชยรส และครอบครััว
• คุณุ วศินิ ีีนาถ มงคลพันั ธ์์
• คุุณปิยิ วดีี แก้ว้ สีีขาว • คุณุ ลักั ษณาพฤกษ์์ พฤติิวนาสััณฑ์์
• คุุณทิพิ วรรณ วานิชิ กิติ ติิกูลู
• BUB in da POOL ศูนู ย์์สอนว่่ายน้ำ��ำ ทารกและเด็ก็ • สมาคมรััฐศาสตร์์แห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ในพระบรม-

• คุณุ จักั รกฤษณ์์ ปิิโยบล ราชููปถััมภ์์
• สิิงห์แ์ ดง 38
• คุุณวิิไลพร ภาณุุมาศตระกูลู • บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
• คุณุ ศิริ ิพิ รรณ บริิษัทั ไทยพาณิชิ ย์์ประกันั ชีีวิิต จำ�ำ กััด (มหาชน)
• เพจแหม่ม่ โพธิ์ด� ำำ� (ทีีมส่่งของเพจ) • คุุณปาลิิตา เสนีีวงศ์์ ณ อยุุธยา
• คุณุ ยุพุ ิณิ ดา ครูวู ิวิ ััฒนานนท์์
• คุุณธีีรฉััตร์์ ชีีวิินเฉลิิมโชติิ • คุุณพิมิ พ์พ์ ิศิ า หล่อ่ ประพันั ธ์์
• คุุณอภิญิ ญา อัศั วศรีศี ิลิ ป์์
• BEE MAILAMDUAM • บริษิ ััท พาวเวอร์์ สเต๊๊พ จำ�ำ กัดั
• คุุณพััทธ์ธ์ ีีรา อามาตย์์มนตรีี
• คุณุ ซารินิ นา จัันทร์ด์ ้้วง • คุณุ วิิรดีี บวรเศรษฐนัันท์์
• คุุณพรอุุมา เลิิศสุวุ รรณกุลุ
• คุุณ anne • คุุณพิมิ พ์์พิิศา หล่่อประพัันธ์์
• คุุณอุุทุุมพร นรารติิกุลุ
• คุุณทรงพร เกิิดสิินธุ์� • คุุณอัชั พิิมพ์์ อรุณุ ลักั ษณ์์
• คุณุ สาวิกิ า ภููริิสินิ สิิทธิ์์�
• คุุณพัชั ณิิ ธิิติบิ ดิินทร์์ • Kullaporn Poolsawad
• คุณุ เยาวลักั ษณ์์ มุ่�งเมืือง
• คุณุ เกสสุดุ า จัักษ์์เมธา • คุณุ มนต์์ภัสั สร จัันทรััตน์์
• คุุณธรรมรัตั น์์ อรุณุ เลิศิ พิิทัักษ์์ (ร้้านโมบาย ไอทีี)
• คุณุ ชาญชััย เจนก่่อเกีียรติกิ ุุล • คุณุ กษิิรา โตสวัสั ดิ์�
• คุุณไทเกอร์์ แคท
• นัักศึกึ ษาแพทย์์ปีี 2 CICM • คุณุ รติิกร เทิดิ คงพันั ธฺ์์�
• คุุณศุรุ ดา
• คุณุ ธัันย์ส์ ิิตา ลีีนะยงค์์วุุฒิิ • คุุณทิชิ า (จ.สมุทุ รปราการ)
• All Milk ออมิ้�วค์์
• คุณุ พิมิ พ์ภ์ ััทรา ลีีนะยงค์์วุฒุ ิิ • คุณุ นิริ มล ดอกแก้ว้
• คุุณธนภร สวัสั ดิ์ล� ้น้
• คุุณกุุลกนิิช ภัทั ดีีอาภรณ์์ • คุณุ สุภุ ััทร มีีโอภาสมงคล
• คุุณอัังสนา ซึ้�งภาวร
• คุุณประสงค์พ์ ร เรืืองพีรี ะศิริ ิิ • คุุณวีรี ะวรรณ เถาว์์ศิิริิ
• คุุณฐิติ ารีีย์์ จิติ วััฒนภักั ดีี
• คุุณกุ๊๊ก� กิ๊ก�

• แฟชั่น� ช้้อป

• คุุณสุุมาลีี

• คุุณกุลุ ธภััสฐ์์ พิมิ ลสัตั ย์์

• คุุณภัทั รินิ ลิิมปรุ่�งพัฒั นกิิจ

• คุุณแม่อ่ นงค์์ และลูกู ๆ ตััวกลม

• คุุณจิริ พรรณ - พรรณนารา ห้้างหุ้�นส่ว่ น สามารถวัสั ดุกุ ่อ่ สร้า้ ง

จำำ�กัดั

• คุณุ ขนิษิ ฐา จัันดาวรรณ์์

• คุุณมนพัทั ธ์์

• คุุณอติิพร

• คุุณเพ็็ญศิิริิ ทิศิ สุกุ ใส

• คุุณปริิมพร อิสิ ระธรรมนููญ

• PDuck Shop

• คุณุ ฐิติ ิิมา รััตนรุงุ ชัยั นนท์์

• คุณุ เสาวณีีย์์ ผดุุงศัักดิ์�วิริ ิิยะ

• คุณุ ชิิติิสรรค์์ ศรีสี วััสดิ์�

• คุณุ วรรณา ทามีี

• คุณุ ขวััญนลินิ กอรปวิิริยิ ะกิิจ

• คุุณภููวนาถ บุุญยืืน

• คุณุ ชยพััทธ์์ เขีียวเอี่ย่� ม -6-

• คุณุ ธนิิกา สิิงห์ช์ ดา รายนามผู้้�บริจิ าคอุปุ กรณ์์การแพทย์์
• คุุณเอกพล สมาสาวงศ์์
• คุุณรัตั นา แซ่อ่ึ้ง� • คุณุ ปุญุ ชญา ธนธรณ์ภ์ วััต
• คุณุ จัันทมาศ มณีีโชติิ • Ploi
• คุุณกวิิสรา ผลโพธิ์� • คุุณณตฤณชััย ดิลิ กภัทั ร
• FotoAmp • คุณุ ทวิกิ าญจน์์
• คุุณอิสิ รีีย์์ คำ�ำ มีีมูลู • คุุณพัชั รีี กััลปณุุลัักษณ์์ (ตา)
• คุณุ ธนวรรณ พงศาเมธาวีี • ร้า้ น Misstarcafe
• ร้้าน ปณรัชั ช • คุณุ พงศ์์เทพ วิริ ิยิ ะศิิริิพงศ์์กููล
• ร้้านอิิงอร ช้อ้ ป • คุณุ นิศิ าวรรณ บุญุ รน
• คุุณพร เกษรแก้ว้ • คุณุ ใหม่่
• คุุณงิิรตา พิิพัฒั น์ช์ ลาลััย • บริษิ ัทั บีีพีี เนเจอร์์ จำ�ำ กััด
• คุณุ มัญั ชรีี ผอบทิพิ ย์์ • คุุณกัสั าระ มัังคะลััง
• คุุณวิิภาวรรณ หนองหลวง • PAPANG
• คุณุ ศิริ ิิฉาย เชาวลิิต • คุุณเจตกนกพรรณ ก้้ารกานทอง
• คุุณธัันนิิดา กัันพัรั ์์ • คุณุ ตากุุพันั ธ์์ จุทุ รนิชิ
• คุุณอุุษา ครุคุ รรชิติ • คุุณรื่่�นฤดีี พรหมลิขิ ิิตชััย
• VITAVADEE • คุุณสุุวิิมล ทรััพย์์สมาน
• คุณุ ชาตรีี แซ่่ลิ้ม� • บริษิ ััท บิวิ ตี้� ดีีไซน์์ เซ็น็ เตอร์์ จำำ�กัดั
• คุณุ ณััฎฐาภรณ์์ - พิิทูรู เลีียบจรัสั กุุล • คุุณกิิรณา เจีียมสวััสดิ์�พันั ธ์์
• คุุณชลิติ า อุชุ ชินิ • คุณุ วาสนา จันั ทร์์ตรีี โรงแรมแมริอิ อทสาทรวิสิ ต้า้
• คุุณอรวรรณ อำำ�นวยชััยศิิลป์์ • ภญ.วิิภาดา มานุวุ งศ์์ บริิษัทั ออลล์ม์ิ้ล� ด์์ (ประเทศไทย) จำ�ำ กัดั
• คุณุ จิิตวดีี ช่่วยสงคราม • คุณุ ปรีียาภัสั สร์์ วััชราปรีชี ากุุล Fit Food Always
• หวัังอี้ป� ๋๋อ และแฟนคลับั • คุณุ นงลักั ษณ์์ รงค์์ทอง
• คุุณพุทุ ธิิพร กุลุ สวััสดิ์� • คุุณณััฐริญิ าณ์ธ์ รา วััชร์์กฤษศิริ ิิ
• คุณุ ณััฐวุฒุ ิิ เจริิญลาภ • คุณุ อุุบลรัตั น์์ เกีียรติิรวนชัยั
• คุณุ วาสิินีี ตุุงคะเกษตรินิ • คุณุ ปาลิติ า เสนิิวงศ์์ ณ อยุธุ ยา
• คุณุ สุุรีีย์์พร แย้้มบุญุ นาก • คุณุ ศุภุ เสภิิญญา ศิิริิบรรณพิิทัักษ์์
• คุณุ พรประไพร ธรรมรัักษ์์ • แม่่สอนเด็ก็ และลูกู ๆ
• คุณุ กรีีฑาภัสั ส่ง่ ศรีี • คุุณวีี วิภิ าตา
• ร้้าน have a Seat • คุุณสิริ ิิมา ชิินวรนาท
• คุณุ วชิิระ • คุุณลัักษมณ จารุจุ ิิตจำำ�เริิญ
• ร้า้ นดาราบิวิ ตี้ห� ัวั หิิน • พองามเศรษฐยุุลานนท์์ ร้า้ นโอภาส
• คุุณศิริ ิวิ รรณ เมฆทอง • คุณุ กััลยา คุุณยุ้้�ย คุุณแจน
• คุุณปานีีย์์ สินิ ธุพุ ัันธ์์ประทุมุ • คุุณจรััญญา เหลี่�่ยมสมบััติิ นมธ.15 และเพื่่�อนปริิญญาโท
• คุณุ จัักรกฤษณ์์ จิิรอุุไรพงศ์์
• คุุณวีีระวรรณ เถาว์์ศิิริิ วิิทยาศาสตร์ก์ ารอาหาร มหาวิิทยาลัยั เกษตรศาสตร์์
• บริิษััทตรีีมงคลธุรุ กิิจ จำำ�กััด • กรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั เวเลอร์์ เฮลธ์์ จำำ�กัดั
• คุุณจรัลั รััตน์์ สำ�ำ ราญรินิ • คุณุ รััชนีี และบริิษััท หริิกุุล กรุ๊�ป จำ�ำ กัดั
• คุุณจรููญ • ทีีมจิิตอาสา สำำ�นักั พระรามเก้้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
• คุณุ ณัฐั ธยาน์์ อ่อ่ นสุุวรรณ • คุุณแม่่อนงค์์ และลููก ๆ
• คุณุ กาญจนา วงวิลิ ัยั วรรณ • คุณุ ณััฎฐนัันธ์์ ซึ้ง� ไพศาลกุุล
• คุณุ ศรีสี ุดุ า สุทุ ธิผิ ลิิน • คุุณนงลักั ษณ์์ รงค์์ทอง
• คุณุ อมาวศรีี ยิ่�งธนพิบิ ููลย์์
• ครอบครััว คัมั ภิิรานนท์์
- 7 - • ครอบครััว จี้ก� ัันทา

รายนามผู้้�บริิจาคอุุปกรณ์ก์ ารแพทย์์

• บริษิ ัทั ธัญั ดิษิ ฐ์์ คอร์์ป จำ�ำ กัดั • คุุณเพ็็ญนิิภา ศกุณุ สิงิ ห์์
• Benz Ze (คุณุ นราศิริ ิิ ชั่ง� ใจ)
• คุุณปราณีีย์์ สุุดภวา • คุณุ วัันนิิสา เวียี งไพโรจน์์
• คุณุ เพ็ญ็ นิภิ า ศกุณุ สิิงห์์
• คุณุ ขวััญนภา วััฒนศัพั ท์์ • นายแพทย์ป์ กป้อ้ ง อมรพิิศาลมิติ ร (โรงพยาบาลปััตตานีี)
• Natchayada P.
• ครอบครััวกิติ ติศิ ักั ดิ์ส� ุุนพ • บริิษัทั ชนะชััย รีีไซเคิิล กรุ๊�ป
• คุณุ วิิไล เถกิิงสุุขวัฒั นา
• คุณุ สุเุ มธ วุุฒิพิ าณิิชย์์ทวีี • คุณุ พิิมพ์ม์ าดา และเพื่อ่� น ๆ
• บริิษัทั วิวิ ัฒั น์ก์ สิกิ ิจิ จำำ�กัดั
• อ.ศิิริิลัักษณ์์ มุสุ ิิกะสิินธร • บริิษัทั ลีีวัฒั นาโปรดัักส์์ จำำ�กััด
• คุุณธัญั ญะรััตน์์ โพธิธิ ีีรนัันท
• คุณุ ปัญั ญณััฎฐ์์ ว่อ่ งวณิชิ ย์์อรุณุ • คุณุ ศศิพิ ร ศรีณี รงค์์
• คุุณสุุนีีย์์ พงศ์์บุญุ ชูู
• คุณุ วราภรณ์์ เครโอ • ห้้างหุ้�นส่่วน ไทยแพ็ค็ เกจ แอนด์์ เซอร์ว์ ิสิ จำ�ำ กัดั
• ครอบครัวั ทรัพั ย์์อุุดมกุุล
• คุุณกมลวสุุธ์์ จุุติิสมุุทร • คุณุ ชไมมาศ บรรพพงศ์์
• คุณุ ณััฐพล พงศ์บ์ ุุญชูู
• คุุณรพีพี ร รััตนแพทย์์ • ครอบครัวั คุณุ สุุกฤตา พิิเชษฐ์์อาภา (นักั ศึึกษาแพทย์์ขั้น� ปีที ี่�่ 1)
• กลุ่�มเพื่อ�่ นช่ว่ ยเพื่่�อน และกลุ่�มเพื่่อ� น Ex MBA CU
• คุณุ ณชภููมิิ มณีีฉาย • คณะมาสเตอร์์ โรงเรียี นดอนบอสโก กรุงุ เทพฯ และเพื่อ่� นบ้า้ นหมี่�่

• คุุณจิิระณัฐั อายุุยืืน วิิทยา - ลพบุรุ ีี
• บริิษััท สยามคอนกรีีต จำำ�กััด บริิษัทั สยามมั่น� คง จำำ�กััด หอพักั
• บริิษััท เอกบุญุ เกตุุ จำ�ำ กััด
SUNTA หอพััก HAUS และบริิษััทในเครืือ
• คุณุ ชนิดิ า • คุุณสุุเมธ โรจนอนัันต์์ ครอบครััวโรจนอนัันต์์ คุุณจารุุทััศน์์

• คุณุ นริณิ รา อดิิวัันทนากุุล กััลยาณมิิตร และหอมละมุนุ
• ทีีมจิิตอาสาศููนย์์พระราม 9 (ธอส.)
• คุณุ นฤเบศ ประภัสั สรวิิริยิ ะ • คุณุ นิิธิิมา จันั เทรมะ
• คุุณณััฐกานต์์
• NEUTRNE • คุณุ ชนนิกิ านต์์ อุดุ มศรีี
• คุณุ พัชั ริินทร์์ วิิสีีปััตน์์
• NCY THAILAND • คุณุ โสภา ลีีวุุฒินิ ันั ท์์
• กลุ่�มให้้ด้ว้ ยใจ
• คุุณณััชลัักษณ์์ เทีียนสิงิ ห์ช์ ััย • สมููทโตะ คลีีน แอนด์์ คลีีน
• คุณุ กุุลวััฒน์์ ศุุภปฐม
• คุุณมิ้้�น • คุณุ ชลภัสั สร ลิิมปยารยะ
• บริิษััท ไทยคอนยััค จำำ�กัดั (THAIKONJAN LTD.)
• คุุณจินิ ศรีี ชีีวะชาติิ • บริษิ ัทั เอิิร์ธ์ แฟคเทอรี่� จำำ�กััด
• คุุณจิริ ััฐติกิ าล เดชะ (ร้า้ นกล้้องวงจรปิดิ )
• คุุณเกีียงไกร กงกะนัันทน์์ และบริิษััท พีีเจเค ซััพพลาย • คุุณรัชั ดารินิ สมบููรณ์์
• คุณุ อนันั ต์์ ศรีีณรงค์์
(ประเทศไทย) จำำ�กััด • คุณุ ธีีรวัตั มานะวานิชิ
• คุณุ สุุปราณีี และคุณุ จีรี นุุช
• บริษิ ััท เอลีี เนเชอรรััล จำำ�กัดั

• คุณุ ปาริิชาติิ สัังกรธนกิจิ

• ศิิษย์์เก่่า คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

รุ่�นที่�่ 12

• คุณุ สายน้ำำ��ผึ้�้ง จันั ตา

• คุุณรวิิยา รััชตะวรรณ

• คุณุ รุจุ ีพี ร สุดุ จิิตร์์

• บริษิ ัทั ฟาทซิิน อินิ เตอร์์เนชั่น� แนล อิมิ แพ็็กซ์์ จำ�ำ กััด

• บริิษัทั คอนเซ็็ปต์์ 101 จำ�ำ กััด

• BoBoCycling (คุณุ ภิิเษกสิิน ตัณั ฑ์์พะลังั )

• บริิษััท เซ็็ปเปอร์์ อิินสตรูเู มนท์์ จำ�ำ กัดั

• คุณุ วิิทยา ธรรมทัันตา

• คุณุ ประออรัตั น์์ จรัญั เจริิญวััฒน์์

• คุุณปราณีี สถิิตตาราทร

• คุณุ ชนก เจริิญวานิชิ

• บริษิ ัทั อิิคาริิ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำ�ำ กััด

• บจก.เคลีียร์์ ครัมั สกินิ แคร์์ โดยคุุณมณีีกานจ์์ นาคศรีี

• Ship smile สาขาบางพลีี

• คุณุ เจี๊ย� บ จริญิ ญา

• คุุณสริดิ า บััวแก้้ว -8-


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Read Bad Bosses, Crazy Coworkers & Other Office Idiots: 201 Smart Ways to Handle the Toughest People Issues for android
Next Book
คู่มือบริหารงานทั่วไป